5.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 46/4


Oversigt over Europa-Kommissionens afgørelser om godkendelser af markedsføring med henblik på anvendelse og/eller om godkendelser af anvendelse af stoffer, der er opført i bilag XIV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

(Offentliggjort i henhold til artikel 64, stk. 9, i forordning (EF) nr. 1907/2006 (1) )

(EØS-relevant tekst)

(2019/C 46/04)

Afgørelser om meddelelse af godkendelse

Henvisning til afgørelsen (2)

Dato for afgørelsen

Stof

Indehaver af godkendelsen

Godkendelsesnr.

Godkendt anvendelse

Frist for fornyet vurdering

Begrundelse for afgørelsen

C(2019) 569

29. januar 2019

1,2-dichlorethan

EF-nr. 203-458-1

CAS-nr. 107-06-2

Microbeads AS Vestvollveien 30A, N-2019 Skedsmokorset Norge

REACH/19/12/0

Industriel anvendelse af 1,2-dichlorethan som kvældemiddel under tværbundet polystyren-perlers sulfoneringsreaktion i fremstillingen af ionbytterharpiks til rensning af radioaktivt affald

29. januar 2031

De socioøkonomiske fordele opvejer de risici for menneskers sundhed, der følger af anvendelsen af stoffet, og der findes ikke passende alternative stoffer eller teknologier, der i teknisk og økonomisk henseende er anvendelige, jf. artikel 60, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1907/2006.


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  Afgørelsen findes på Europa-Kommissionens websted: https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_da.