Bruxelles, den 30.8.2019

COM(2019) 376 final

2019/0172(NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab 1 (i det følgende benævnt "aftalen") trådte i kraft den 29. august 2011 2 og er siden blevet stiltiende fornyet. Den seneste protokol til aftalen, som trådte i kraft den 23. maj 2014, udløb den 22. maj 2018.

På grundlag af de relevante forhandlingsdirektiver 3 har Kommissionen ført forhandlinger med regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe (i det følgende benævnt "São Tomé og Príncipe") med henblik på at indgå en ny protokol til aftalen. Efter afslutningen af disse forhandlinger blev der den 17. april 2019 paraferet en ny protokol. Protokollen dækker en periode på fem år fra datoen for dens midlertidige anvendelse, dvs. fra den dato, hvor den er undertegnet, jf. artikel 15.

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

I overensstemmelse med prioriteterne for reformen af fiskeripolitikken 4 skaber den nye protokol fiskerimuligheder for EU-fartøjer i São Tomé og Príncipes farvande på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning og i overensstemmelse med henstillingerne fra Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT). I denne nye protokol tages der hensyn til resultaterne af en evaluering af den foregående protokol (2014-2018) og en fremadrettet evaluering af, om der bør indgås en ny protokol. Begge evalueringer er blevet foretaget af eksterne eksperter. Protokollen vil også gøre det muligt for Den Europæiske Union og São Tomé og Príncipe at arbejde tættere sammen om at fremme en ansvarlig udnyttelse af fiskeressourcerne i São Tomé og Príncipes farvande og støtte São Tomé og Príncipes bestræbelser på at udvikle sin blå økonomi i begge parters interesse.

I protokollen er der fastsat fiskerimuligheder for følgende kategorier:

— 28 notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri

— 6 langlinefartøjer med flydeline.

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Forhandlingerne om en ny protokol til fiskeripartnerskabsaftalen med São Tomé og Príncipe indgår som led i EU's optræden udadtil over for landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), og der tages navnlig hensyn til Unionens mål vedrørende respekt for de demokratiske principper og menneskerettighederne.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Det valgte retsgrundlag er traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som i artikel 43, stk. 2, indeholder bestemmelser om indførelse af den fælles fiskeripolitik og i artikel 218, stk. 5, fastlægger etapen for undertegnelse og muligheden for midlertidig anvendelse af aftaler mellem Unionen og tredjelande.

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Forslaget hører under Den Europæiske Unions enekompetence.

Proportionalitetsprincippet

Forslaget står i et rimeligt forhold til det mål om at etablere en retlig, miljømæssig, økonomisk og social forvaltningsramme for EU-fiskerfartøjers fiskeri i tredjelandsfarvande, som er fastsat i artikel 31 i forordningen om den fælles fiskeripolitik. Det er i overensstemmelse med nævnte bestemmelser og med de bestemmelser om finansiel bistand til tredjelande, der er fastsat i nævnte forordnings artikel 32.

3.RESULTATERNE AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

Kommissionen foretog i 2017 en efterfølgende evaluering af den gældende protokol til fiskeripartnerskabsaftalen med São Tomé og Príncipe samt en forudgående evaluering af en eventuel fornyelse af protokollen. Resultaterne af evalueringen er beskrevet i et særskilt arbejdsdokument 5 .

I evalueringen blev det konkluderet, at EU's tunfiskerisektor har en stor interesse i fiskeriet i São Tomé og Príncipe, og at en fornyelse af protokollen vil bidrage til at styrke tilsynet, kontrollen og overvågningen og til at forbedre fiskeriforvaltningen i regionen. Den betydning, som den eksklusive økonomiske zone i Guineabugten har, er med til at gøre den foreslåede nye protokol relevant for både EU-tunfiskeriet og partnerlandet.

Høring af interesserede parter

Medlemsstaterne, repræsentanterne for fiskerisektoren, internationale civilsamfundsorganisationer og repræsentanter for São Tomé og Príncipes fiskeriforvaltning og civilsamfund blev hørt som led i evalueringen. Der blev ligeledes afholdt høringer inden for rammerne for Det Rådgivende Råd for Højsøflåden.

Indhentning og brug af ekspertbistand

Kommissionen har gjort brug af en uafhængig konsulent ved de efterfølgende og forudgående evalueringer i overensstemmelse med artikel 31, stk. 10, i forordningen om den fælles fiskeripolitik.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Den Europæiske Unions årlige finansielle modydelse beløber sig til 840 000 EUR baseret på:

a) en referencemængde på 8 000 ton pr. år, for hvilken der er fastsat et årligt beløb for adgang på 400 000 EUR i hele protokollens gyldighedsperiode

b) støtte til udviklingen af sektorpolitikken for fiskeriet i São Tomé og Príncipe for et beløb på 440 000 EUR om året i hele protokollens gyldighedsperiode. Denne støtte stemmer overens med målene for den nationale politik hvad angår en bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne i São Tomé og Príncipes kyst- og havområderne i hele protokollens gyldighedsperiode.

Det årlige beløb til forpligtelses- og betalingsbevillinger fastsættes under den årlige budgetprocedure, herunder den reserve for protokoller, der endnu ikke er i kraft ved årets start 6 .

5.ANDRE FORHOLD

Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

De nærmere regler for overvågningen er fastsat i protokollen.

2019/0172 (NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Den 23. juli 2007 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 894/2007 7 om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt "aftalen") 8 . Denne aftale trådte i kraft den 29. august 2011 og er stadig i kraft.

(2)Den foregående protokol om gennemførelsen af aftalen udløb den 22. maj 2018.

(3)Den 18. december 2017 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe med henblik på at indgå en ny protokol til gennemførelse af aftalen (i det følgende benævnt "protokollen"). Forhandlingerne blev afsluttet med et vellykket resultat, idet protokollen blev paraferet den 17. april 2019.

(4)Formålet med protokollen er at gøre det muligt for Den Europæiske Union og São Tomé og Príncipe at arbejde tættere sammen om at fremme en bæredygtig fiskeripolitik og en ansvarlig udnyttelse af fiskeressourcerne i São Tomé og Príncipes farvande samt at støtte São Tomé og Príncipes bestræbelser på at udvikle fiskerisektoren.

(5)Protokollen bør derfor undertegnes på Unionens vegne med forbehold af senere indgåelse.

(6)For at sikre, at EU-fartøjerne hurtigt kan påbegynde fiskeriet, bør protokollen anvendes midlertidigt —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undertegnelsen af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt "protokollen") godkendes på Unionens vegne med forbehold af nævnte protokols indgåelse.

Teksten til den protokol, der skal undertegnes, er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Generalsekretariatet for Rådet udarbejder det relevante fuldmagtsinstrument til undertegnelse af aftalen, med forbehold af dens indgåelse, til den eller de personer, der er udpeget af forhandleren af protokollen.

Artikel 3

I overensstemmelse med protokollens artikel 15 bør protokollen anvendes midlertidigt fra datoen for dens undertegnelse, indtil den træder i kraft.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

   På Rådets vegne

   Formand

FINANSIERINGSOVERSIGT

1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.Forslagets/initiativets betegnelse

1.2.Berørt(e) politikområde(r)

1.3.Forslaget/initiativet vedrører:

1.4.Målsætning(er)

1.4.1.Generel(le) formål

1.4.2.Specifikt/specifikke formål

1.4.3.Forventede resultater og virkninger

1.4.4.Resultatindikatorer

1.5.Forslagets/initiativets begrundelse

1.5.1.Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt, herunder en detaljeret tidsplan for iværksættelsen af initiativet

1.5.2.Merværdien ved en indsats fra EU's side (f.eks. koordineringsfordele, retssikkerhed, større effektivitet eller komplementaritet). Ved "merværdien ved en indsats fra EU's side" forstås her merværdien af EU's intervention i forhold til den værdi, som medlemsstaterne ville have skabt enkeltvis.

1.5.3.Erfaringer fra lignende foranstaltninger

1.5.4.Forenelighed med den flerårige finansielle ramme og mulige synergivirkninger med andre relevante instrumenter

1.5.5.Vurdering af de forskellige tilgængelige finansieringsmuligheder, herunder muligheden for omfordeling

1.6.Forslagets/initiativets varighed og finansielle virkninger

1.7.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1.Bestemmelser om kontrol og rapportering

2.2.Forvaltnings- og kontrolsystem(er)

2.2.1.Begrundelse for den/de påtænkte forvaltningsmetode(r), finansieringsmekanisme(r), betalingsvilkår og kontrolstrategi

2.2.2.Oplysninger om de udpegede risici og det/de interne kontrolsystem(er), der etableres for at afbøde dem

2.2.3.Vurdering af og begrundelse for kontrolforanstaltningernes omkostningseffektivitet (forholdet mellem kontrolomkostningerne og værdien af de forvaltede midler) samt vurdering af den forventede risiko for fejl (ved betaling og ved afslutning)

2.3.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1.Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

3.2.Forslagets anslåede finansielle virkninger for bevillingerne

3.2.1.Sammenfatning af de anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

3.2.2.Anslåede resultater finansieret med aktionsbevillinger

3.2.3.Sammenfatning af de anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

3.2.4.Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

3.2.5.Tredjemands bidrag til finansieringen

3.3.Anslåede virkninger for indtægterne

FINANSIERINGSOVERSIGT

1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME 

1.1.Forslagets/initiativets betegnelse

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab

1.2.Berørt(e) politikområde(r) 

11 — Maritime anliggender og fiskeri

11.03 — Obligatoriske bidrag til regionale fiskeriorganisationer og andre internationale organisationer (RFFO) og andre internationale aftaler om bæredygtigt fiskeri

11.03.01 — Fastsættelse af en reguleringsramme for EU-fiskerfartøjers fiskeri i tredjelandsfarvande

1.3.Forslaget/initiativet vedrører:

X en ny foranstaltning 

 en ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende foranstaltning 9  

 en forlængelse af en eksisterende foranstaltning 

 en sammenlægning eller en omlægning af en eller flere foranstaltninger til en anden/en ny foranstaltning 

1.4.Målsætning(er)

1.4.1.Generel(le) formål

Forhandlinger om og indgåelse af partnerskabsaftaler med tredjelande om bæredygtigt fiskeri opfylder det generelle mål om at give EU-fiskerfartøjer adgang til fiskeri i tredjelandes fiskeriområder og at udvikle et partnerskab med disse lande for at fremme en bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne uden for EU's farvande.

Med partnerskabsaftalerne om bæredygtigt fiskeri sikres der ligeledes sammenhæng mellem principperne for den fælles fiskeripolitik og de forpligtelser, der er indgået i forbindelse med andre EU-politikker (bæredygtig udnyttelse af tredjelandes ressourcer, bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri), integration af partnerlande i den globale økonomi og en bedre fiskeriforvaltning både politisk og finansielt).

1.4.2.Specifikt/specifikke formål

Specifikt mål nr.

At bidrage til et bæredygtigt fiskeri uden for EU's farvande, at fastholde en europæisk tilstedeværelse i fjernfiskeriet og at beskytte den europæiske fiskerisektors og forbrugernes interesser ved at forhandle om og indgå partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri med kyststater i tråd med øvrige EU-politikker.

1.4.3.Forventede resultater og virkninger

Angiv, hvilke virkninger forslaget/initiativet forventes at få for modtagerne/målgruppen.

Med indgåelsen af protokollen skabes der en ramme for et strategisk partnerskab om fiskeri mellem Den Europæiske Union og São Tomé og Príncipe. Indgåelsen af protokollen vil skabe fiskerimuligheder for EU-fartøjer i dette lands farvande.

Protokollen vil ligeledes være med til at forbedre forvaltningen og bevarelsen af fiskeressourcerne i kraft af finansiel støtte (sektorstøtte) til gennemførelsen af programmer, som partnerlandet vedtager på nationalt plan, navnlig angående kontrol og bekæmpelse af ulovligt fiskeri samt støtte til sektoren for ikkeindustrielt fiskeri.

Endelig vil protokollen bidrage til São Tomé og Príncipes blå økonomi ved at fremme væksten inden for maritime aktiviteter og en bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer.

1.4.4.Resultatindikatorer

Angiv indikatorerne for overvågning af fremskridt og resultater.

Fiskerimulighedernes udnyttelsesgrad (procentvis andel af fiskeritilladelser, som udnyttes, i forhold til de muligheder, protokollen giver).

Fangstdata (indsamling og analyse) og aftalens handelsmæssige værdi.

Bidrag til beskæftigelse og merværdi i EU og til stabilisering af EU-markedet (kumuleret niveau med andre partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri).

Bidrag til forbedret forskning i, overvågning af og kontrol med fiskeriaktiviteter i partnerlandet samt til udviklingen af landets fiskeriindustri, navnlig den ikkeindustrielle del.

1.5.Forslagets/initiativets begrundelse

1.5.1.Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt, herunder en detaljeret tidsplan for iværksættelsen af initiativet

Det forudses, at den nye protokol skal anvendes midlertidigt fra datoen for dens undertegnelse med henblik på at begrænse afbrydelsen af det igangværende fiskeri under den nuværende protokol.

Den nye protokol udgør en ramme for EU-flådens fiskeriaktiviteter i São Tomé og Príncipes fiskerizone og giver redere fra EU mulighed for at søge om tilladelse til at fiske i denne zone. Desuden styrker den nye protokol samarbejdet mellem EU og São Tomé og Príncipe med henblik på at fremme udviklingen af en bæredygtig fiskeripolitik. Den indeholder bl.a. bestemmelser om fartøjsovervågning ved hjælp af FOS og elektronisk indberetning af fangstopgørelser. Den sektorstøtte, der kan ydes i henhold til protokollen, har til formål at bistå São Tomé og Príncipe med gennemførelsen af den nationale fiskeristrategi, herunder bekæmpelsen af IUU-fiskeri.

1.5.2.Merværdien ved en indsats fra EU's side (f.eks. koordineringsfordele, retssikkerhed, større effektivitet eller komplementaritet). Ved "merværdien ved en indsats fra EU's side" forstås her merværdien af EU's intervention i forhold til den værdi, som medlemsstaterne ville have skabt enkeltvis.

Hvis EU ikke indgår den nye protokol, vil det hindre EU-fartøjernes fiskeri, da aftalen indeholder en klausul, der udelukker fiskeri, som ikke finder sted inden for de rammer, der er fastsat af en protokol til aftalen. Der er derfor en klar merværdi for EU's højsøflåde. Protokollen indeholder også en ramme for et styrket samarbejde mellem Unionen og São Tomé og Príncipe.

1.5.3.Erfaringer fra lignende foranstaltninger

En analyse af de tidligere fangster i São Tomé og Príncipes fiskerizone og de seneste fangster inden for rammerne af lignende protokoller i regionen samt foreliggende vurderinger og videnskabelig rådgivning har ført til, at parterne har fastsat referencemængden for tun og tunlignende arter til 8 000 ton om året med fiskerimuligheder for 28 notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri og 6 langlinefartøjer med flydeline. Sektorstøtten er blevet fastsat på et forholdsvis højt niveau for at tage hensyn til behovene for at styrke kapaciteten hos São Tomé og Príncipes fiskerimyndigheder, til prioriteterne i den nationale fiskeristrategi og til planerne til støtte for denne kyststats blå økonomi.

1.5.4.Forenelighed med den flerårige finansielle ramme og mulige synergivirkninger med andre relevante instrumenter

De midler, der i medfør af fiskeripartnerskabsaftalen udbetales som finansiel modydelse til gengæld for adgangen til ressourcerne, udgør fungible indtægter på São Tomé og Príncipes nationale budget. Dog er det en betingelse for indgåelse og opfølgning af fiskeripartnerskabsaftaler, at de midler, der er afsat til sektorstøtte, overføres (typisk ved indførelse i finansloven for det pågældende år) til ministeriet med ansvar for fiskeri. Disse finansielle ressourcer er forenelige med andre finansieringskilder fra internationale bidragsydere til gennemførelsen af projekter og/eller programmer, der gennemføres på nationalt plan i fiskerisektoren.

1.5.5.Vurdering af de forskellige tilgængelige finansieringsmuligheder, herunder muligheden for omfordeling

 

1.6.Forslagets/initiativets varighed og finansielle virkninger

X Begrænset varighed

X    Gældende fra 2019 til 2024

X    Finansielle virkninger fra 2019 til 2024 for forpligtelsesbevillinger og fra 2019 til 2024 for betalingsbevillinger.

 Ubegrænset varighed

Iværksættelse med en indkøringsperiode fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ,

derefter gennemførelse i fuldt omfang.

1.7.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r) 10  

X Direkte forvaltning ved Kommissionen

X i dens tjenestegrene, herunder ved dens personale i EU's delegationer

   i gennemførelsesorganer

 Delt forvaltning med medlemsstaterne

 Indirekte forvaltning ved at overlade budgetgennemførelsesopgaver til:

tredjelande eller organer, som tredjelande har udpeget

internationale organisationer og deres organer (angives nærmere)

Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond

de organer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 70 og 71

offentligretlige organer

privatretlige organer, der har fået overdraget samfundsopgaver, forudsat at de stiller tilstrækkelige finansielle garantier

privatretlige organer, undergivet lovgivningen i en medlemsstat, som har fået overdraget gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab, og som stiller tilstrækkelige finansielle garantier

personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke aktioner i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er udpeget i den relevante basisretsakt.

Hvis der angives flere forvaltningsmetoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet "Bemærkninger".

Bemærkninger

 

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER 

2.1.Bestemmelser om kontrol og rapportering

Angiv hyppighed og betingelser.

Kommissionen (GD MARE i samarbejde med sin kompetente fiskeriattaché for regionen) sørger for løbende at overvåge gennemførelsen af protokollen, hvad angår operatørernes udnyttelse af fiskerimuligheder og fangstdata samt overholdelse af betingelserne for sektorstøtte.

I henhold til fiskeripartnerskabsaftalen skal der desuden holdes mindst ét møde om året i den blandede komité, hvor Kommissionen og São Tomé og Príncipe drøfter aftalens og protokollens gennemførelse og eventuelt justerer planlægningen og den finansielle modydelse.

2.2.Forvaltnings- og kontrolsystem(er)

2.2.1.Begrundelse for den/de påtænkte forvaltningsmetode(r), finansieringsmekanisme(r), betalingsvilkår og kontrolstrategi

Bidraget vedrørende adgang og bidraget vedrørende støtte til sektoren udbetales uafhængigt af hinanden.

Betalingerne vedrørende adgang er årlige og finder sted på årsdagen for protokollens indgåelse, undtagen for det første år, hvor betalingen finder sted senest 3 måneder efter startdatoen for den midlertidige anvendelse. Adgangen for fartøjer kontrolleres ved udstedelse af fiskeritilladelser.

Støtten udbetales første gang senest 3 måneder efter aftalen om et årligt og flerårigt gennemførelsesprogram og derefter på grundlag af de opnåede resultater. Der foretages kontrol af gennemførelsesraten, som er udarbejdet på grundlag af rapporter eller bilag fra partnerlandet og fiskeriattachéens tekniske besøg.

2.2.2.Oplysninger om de udpegede risici og det/de interne kontrolsystem(er), der etableres for at afbøde dem

Den konstaterede risiko består i en underudnyttelse af fiskerimulighederne for så vidt angår EU-rederne og en underudnyttelse eller forsinkelser i udnyttelsen af midlerne til finansiering af sektorpolitikken for fiskeri for så vidt angår São Tomé og Príncipe.
Det er planen at føre omfattende drøftelser om planlægningen og gennemførelsen af den sektorpolitik, der er omhandlet i aftalen og protokollen. Fælles analyse af resultaterne, jf. protokollens artikel 5, indgår også i kontrolsystemet.

Desuden indeholder aftalen og protokollen specifikke bestemmelser om suspension på visse betingelser og under nærmere fastlagte omstændigheder.

2.2.3.Vurdering af og begrundelse for kontrolforanstaltningernes omkostningseffektivitet (forholdet mellem kontrolomkostningerne og værdien af de forvaltede midler) samt vurdering af den forventede risiko for fejl (ved betaling og ved afslutning)

Betalingerne af udgifterne i forbindelse med adgang inden for rammerne af partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri kontrolleres for at sikre, at de er i overensstemmelse med bestemmelserne i internationale aftaler. Kontrollen i forbindelse med sektorstøtten har til formål at overvåge gennemførelsen af denne støtte. Overvågningen udføres af Kommissionens personale i delegationerne og på møder i den blandede komité. Der anvendes en flerårlig programmeringsmatrix til evaluering af fremskridt. Hvis fremskridtene ikke er tilstrækkelige, suspenderes eller reduceres betalingen af den næste rate. De samlede omkostninger til kontrol af alle partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri anslås til ca. 1,8 % (for 2018-bidrag). Kontrolprocedurerne for partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri er i vid udstrækning baseret på ufravigelige forskriftsmæssige krav. Hvis der ikke konstateres svagheder, som kan have en betydelig indvirkning på de finansielle transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, anses kontrollen for at være effektiv. Den gennemsnitlige fejlprocent anslås til 0,0 %.

2.3.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder 

Angiv eksisterende eller påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. fra strategien til bekæmpelse af svig.

Kommissionen vil føre en politisk dialog og sørge for regelmæssig koordinering med São Tomé og Príncipe for at forbedre forvaltningen af aftalen og protokollen og øge EU's bidrag til en bæredygtig ressourceforvaltning. Kommissionens normale budgetmæssige og finansielle regler og procedurer gælder for alle Kommissionens udbetalinger inden for rammerne af en fiskeripartnerskabsaftale. Det betyder navnlig, at de bankkonti, som den finansielle modydelse til tredjelandene indbetales på, skal udpeges entydigt. I henhold til protokollens artikel 3, stk. 10, skal den finansielle modydelse for adgang betales til São Tomé og Príncipes statskasse, og den del, der er beregnet til udvikling af sektoren, skal indbetales på en særlig offentlig konto under fiskeriudviklingsfonden.

3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER 

3.1.Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

·Eksisterende udgiftsposter på budgettet

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Budgetpost

Udgiftens 
art

Bidrag

Nummer

OB/IOB 11

fra EFTA-lande 12

fra kandidatlande 13

fra tredjelande

iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)

11.03.01

Fastsættelse af en reguleringsramme for EU-fiskerfartøjers fiskeri i tredjelandsfarvande

OB

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

·Nye budgetposter, som der er søgt om

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Budgetpost

Udgiftens 
art

Bidrag

Nummer

OB/IOB

fra EFTA-lande

fra kandidatlande

fra tredjelande

iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)

[XX.YY.YY.YY]

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

3.2.Forslagets anslåede finansielle virkninger for bevillingerne 

3.2.1.Sammenfatning af de anslåede virkninger for aktionsbevillingerne 

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af aktionsbevillinger

X    Forslaget/initiativet medfører anvendelse af aktionsbevillinger som anført herunder:

i mio. EUR (tre decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

 

Nummer 2

Bæredygtig vækst: Naturressourcer

GD: GD MARE

År
2019.

År
2020.

År
2021.

År
2022.

År
2022.

I ALT

• Aktionsbevillinger

Budgetpost 14  11.03.01

Forpligtelser

(1a)

0,840.

0,840.

0,840.

0,840.

0,840.

4,2

Betalinger

(2a)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Budgetpost

Forpligtelser

(1b)

Betalinger

(2b)

Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer 15  

Budgetpost

(3)

Bevillinger I ALT
til GD MARE

Forpligtelser

=1a+1b +3

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Betalinger

=2a+2b

+3

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Aktionsbevillinger I ALT

Forpligtelser

(4)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Betalinger

(5)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

•Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer I ALT

(6)

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 2
i den flerårige finansielle ramme

Forpligtelser

=4+ 6

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Betalinger

=5+ 6

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Hvis flere driftsmæssige udgiftsområder påvirkes af forslaget/initiativet, indsættes der et tilsvarende afsnit for hvert udgiftsområde

•Aktionsbevillinger I ALT (alle driftsmæssige udgiftsområder)

Forpligtelser

(4)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Betalinger

(5)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer I ALT (alle driftsmæssige udgiftsområder)

(6)

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 1-4
i den flerårige finansielle ramme

(referencebeløb)

Forpligtelser

=4+ 6

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Betalinger

=5+ 6

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

 

5

Administration

Dette afsnit skal udfyldes ved hjælp af arket vedrørende administrative budgetoplysninger, der først skal indføres i bilaget til finansieringsoversigten (bilag V til de interne regler), som uploades til DECIDE med henblik på høring af andre tjenestegrene.

i mio. EUR (tre decimaler)

År
2019

År
2020

År
2021

År
2022

År
2023

I ALT

GD: GD MARE

• Menneskelige ressourcer

• Andre administrationsudgifter

I ALT GD MARE

Bevillinger

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme
 

(Forpligtelser i alt = betalinger i alt)

i mio. EUR (tre decimaler)

År
2019

År
2020

År
2021

År
2022

År
2023

I ALT

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 1-5
i den flerårige finansielle ramme
 

Forpligtelser

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Betalinger

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

3.2.2.Anslåede resultater finansieret med aktionsbevillinger 

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

Der angives mål og resultater

År
2019

År
2020

År
2021

År
2022

År
2023

I ALT

Type resultater 16

Resultaternes gnsntl. omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal resultater i alt

Samlede omkostninger

SPECIFIKT MÅL NR. 1 17 ...

— Adgang

Årligt

0,400

0,400

0,400

0,400

0,400

2,000

— Sektorpolitik

Årligt

0,440

0,440

0,440

0,440

0,440

2,200

— Resultat

Subtotal for specifikt mål nr. 1

I ALT

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,200

3.2.3.Sammenfatning af de anslåede virkninger for administrationsbevillingerne 

X    Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:

i mio. EUR (tre decimaler)

År
n 18

År
n+1

År
n+2

År
n+3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme

Menneskelige ressourcer

Andre administrationsudgifter

Subtotal UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme

Uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 19
i den flerårige finansielle ramme

Menneskelige ressourcer

Andre administrationsudgifter

Subtotal
uden for UDGIFTSOMRÅDE 5
 i den flerårige finansielle ramme

I ALT

Bevillingerne til menneskelige ressourcer og andre administrationsudgifter vil blive dækket ved hjælp af de bevillinger, som generaldirektoratet allerede har afsat til forvaltning af aktionen, og/eller ved intern omfordeling i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

3.2.3.1.Anslået behov for menneskelige ressourcer

X    Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:

Overslag angives i fuldtidsækvivalenter

År
n

År
n+1

År n+2

År n+3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

   Stillinger i skillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

XX 01 01 01 (i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer)

XX 01 01 02 (i delegationer)

XX 01 05 01/11/21 (indirekte forskning)

10 01 05 01/11 (direkte forskning)

Eksternt personale (i fuldtidsækvivalenter: FTE) 20

XX 01 02 01 (KA, UNE, V under den samlede bevillingsramme)

XX 01 02 02 (KA, LA, UNE, V og JPD i delegationerne)

XX 01 04 yy  21

— i hovedsædet

— i delegationer

XX 01 05 02/12/22 (KA, UNE, V – indirekte forskning)

10 01 05 02/12 (KA, UNE, V – direkte forskning)

Andre budgetposter (skal angives)

I ALT

XX angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit.

Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som generaldirektoratet allerede har afsat til aktionen, og/eller interne rokader i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

Opgavebeskrivelse:

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Eksternt personale

3.2.4.Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme 

Forslaget/initiativet:

X    kan finansieres fuldt ud gennem omfordeling inden for det relevante udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme (FFR).

Dette vedrører anvendelsen af reserveposten (kapitel 40).

   kræver anvendelse af den uudnyttede margen under det relevante udgiftsområde i FFR og/eller anvendelse af særlige instrumenter som fastlagt i FFR-forordningen.

Der redegøres for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter, de tilsvarende beløb og de instrumenter, der foreslås anvendt.

   kræver, at der foretages en revision af den flerårige finansielle ramme.

Der redegøres for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter og beløbenes størrelse.

3.2.5.Tredjemands bidrag til finansieringen 

Forslaget/initiativet:

X    indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjemand

   indeholder bestemmelser om samfinansiering med tredjemand, jf. følgende overslag:

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

År
n 22

År
n+1

År
n+2

År
n+3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I alt

Angiv organ, som deltager i samfinansieringen 

Samfinansierede bevillinger I ALT3.3.Anslåede virkninger for indtægterne 

XForslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne

   Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger:

   for egne indtægter

   for andre indtægter

Angiv, om indtægterne er formålsbestemte     

i mio. EUR (tre decimaler)

Indtægtspost på budgettet

Bevillinger til rådighed i indeværende regnskabsår

Forslagets/initiativets virkninger 23

År
n

År
n+1

År
n+2

År
n+3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

Artikel ………….

For indtægter, der er formålsbestemte, angives det, hvilke af budgettets udgiftsposter der påvirkes.

Andre bemærkninger (f.eks. om hvilken metode, der er benyttet til at beregne virkningerne for indtægterne).

(1)    EUT L 205 af 7.8.2007, s. 36.
(2)    EUT L 31 af 31.1.2013, s. 1.
(3)    Vedtaget af Rådet (transport, telekommunikation og energi) den 18. december 2017.
(4)    EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22.
(5)    SWD (2017) 434 final af 1.12.2017.
(6)    I overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale om budgetsamarbejde (2013/C 373/01).
(7)    Rådets forordning (EF) nr. 894/2007 om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab (EUT L 205 af 7.8.2007, s. 35).
(8)    EUT L 205 af 7.8.2007, s. 36.
(9)    Jf. finansforordningens artikel 58, stk. 2, litra a) hhv. b).
(10)    Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx.  
(11)    OB = opdelte bevillinger / IOB = ikke-opdelte bevillinger.
(12)    EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.
(13)    Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidatlande på Vestbalkan.
(14)    Ifølge den officielle budgetkontoplan.
(15)    Administrativ teknisk bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.
(16)    Resultater er de produkter og tjenesteydelser, der skal leveres (f.eks. antal finansierede studenterudvekslinger, antal km bygget vej osv.).
(17)    Som beskrevet i punkt 1.4.2. "Specifikke mål…".
(18)    År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet påbegyndes. I stedet for "n" indsættes det forventede første gennemførelsesår (f.eks.: 2021). Dette gælder også for de følgende år.
(19)    Administrativ teknisk bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.
(20)    KA: kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, JMD: juniormedarbejdere ved delegationerne.
(21)    Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere BA-poster).
(22)    År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet påbegyndes. I stedet for "n" indsættes det forventede første gennemførelsesår (f.eks.: 2021). Dette gælder også for de følgende år.
(23)    Med hensyn til EU's traditionelle egne indtægter (told og sukkerafgifter) opgives beløbene netto, dvs. bruttobeløb, hvorfra der er trukket opkrævningsomkostninger på 20 %.

Bruxelles, den 30.8.2019

COM(2019) 376 final

BILAG

til

Forslag til Rådets afgørelse

om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab


BILAGPROTOKOL TIL GENNEMFØRELSE AF FISKERIPARTNERSKABSAFTALEN MELLEM DEN DEMOKRATISKE REPUBLIK SÃO TOMÉ OG PRÍNCIPE OG DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Artikel 1
Principper

1.Formålet med denne protokol er at sikre gennemførelsen af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab. Denne protokol indeholder et bilag og tillæg, som udgør en integrerende del heraf.

2.De to parter forpligter sig til at fremme ansvarligt fiskeri i São Tomé og Príncipes fiskerizone efter princippet om ikkeforskelsbehandling. São Tomé og Príncipe forpligter sig til at anvende de samme tekniske foranstaltninger og bevarelsesforanstaltninger for alle udenlandske industrielle tunfiskerflåder, der fisker i dets fiskerizone, med henblik på at bidrage til god fiskeriforvaltning.

3.Parterne forpligter sig til at sikre, at denne protokol gennemføres i overensstemmelse med artikel 9 i Cotonou-aftalen om de væsentlige elementer vedrørende menneskerettighederne, de demokratiske principper og retsstatsprincippet og det grundlæggende princip om god forvaltningspraksis.

4.De forpligter sig også til at fremme bæredygtig udvikling og en bæredygtig og sund forvaltning af miljøet.

5.Parterne forpligter sig til at offentliggøre og udveksle oplysninger om enhver aftale, der gør det muligt for udenlandske fartøjer at sejle ind i deres fiskerizone, og oplysninger om den deraf følgende fiskeriindsats, antallet af udstedte tilladelser og fangster.

6.I overensstemmelse med aftalens artikel 6 må EU-fartøjer kun fiske i São Tomé og Príncipes fiskeriområde, hvis de er i besiddelse af en fiskeritilladelse, der er udstedt i henhold til denne protokol og efter de nærmere bestemmelser i bilaget hertil.

Artikel 2
Anvendelsesperiode og fiskerimuligheder

1.Fra startdatoen for den midlertidige anvendelse og for en periode på fem (5) år fastsættes EU-fartøjernes fiskerimuligheder i henhold til fiskeripartnerskabsaftalens artikel 5 med henblik på at tillade fangst af stærkt vandrende arter (arter opført i bilag 1 til De Forenede Nationers havretskonvention af 1982, navnlig tun, sværdfisk og hvidtippet haj), bortset fra de arter, som er beskyttet eller forbudt af ICCAT.

2.Fiskerimulighederne tildeles for:

— 28 notfartøjer til tunfiskeri

— 6 langlinefartøjer med flydeline.

3.Stk. 1 og 2 finder anvendelse med forbehold af denne protokols artikel 6, 7 og 9.

Artikel 3
Finansiel modydelse — betalingsbetingelser

1.Den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalens artikel 7, fastsættes for den i artikel 1 omhandlede periode til 4 200 000 EUR.

2.Den finansielle modydelse omfatter:

(a)et årligt beløb for adgang til São Tomé og Príncipes fiskerizone på 400 000 EUR svarende til en referencemængde på 8 000 ton pr. år og

(b)et specifikt beløb på 440 000 EUR pr. år til støtte for gennemførelsen af São Tomé og Príncipes fiskeripolitik.

3.Endvidere skal de anslåede gebyrer, der i løbet af et år er genereret af aktiviteter, som udføres af fartøjer, der har fået tilladelse i henhold til protokollen, beregnet på grundlag af den i stk. 2, litra a), fastsatte referencemængde, gennemsnitligt udgøre 560 000 EUR.

4.Stk. 2 finder anvendelse med forbehold af artikel 4, 6, 7 og 9 i denne protokol og artikel 12 og 13 i fiskeripartnerskabsaftalen.

5.Den finansielle modydelse, der er omhandlet i stk. 2, betales af Den Europæiske Union i årlige rater på 840 000 EUR i hele protokollens gyldighedsperiode, svarende til summen af de årlige beløb, der er omhandlet i stk. 2, litra a) og b).

6.Hvis EU-fartøjernes samlede fangster i São Tomé og Príncipes farvande overstiger den årlige referencemængde, der er fastsat i stk. 2, litra a), forhøjes den årlige finansielle modydelse med 50 EUR pr. ton yderligere fangst.

7.Betalingen for yderligere fangster finder sted, efter at der er opnået enighed om de endelige opgørelser, jf. kapitel II, afdeling 2, i bilaget. Det årlige beløb, som Den Europæiske Union skal betale for yderligere fangster, kan dog ikke overstige det dobbelte af beløbet i stk. 2, litra a). Hvis det beløb, Unionen skylder for sådanne yderligere fangster, overstiger det dobbelte af det årlige beløb, der er omhandlet i stk. 2, litra a), betales det overskydende beløb det følgende år.

8.Den i stk. 2, litra a), omhandlede modydelse betales senest 90 dage efter datoen for protokollens midlertidige anvendelse for det første år og senest på årsdagen for protokollens ikrafttræden i de følgende år.

9.Myndighederne i São Tomé og Príncipe har enekompetence med hensyn til anvendelsen af den finansielle modydelse, der er omhandlet i stk. 2, litra a), i overensstemmelse med principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning.

10.Den finansielle modydelse indbetales på statslige konti på følgende måde: det i stk. 2, litra a), omhandlede bidrag indbetales på en konto, som statskassen har oprettet i São Tomé og Príncipes centralbank; det i stk. 2, litra b), og det i stk. 7 omhandlede beløb indbetales på fiskeriudviklingsfondens konto og opføres på budgettet. São Tomé og Príncipes myndigheder skal hvert år meddele Europa-Kommissionen bankoplysningerne for kontiene.

Artikel 4
Sektorstøtte

1.Sektorstøtten inden for rammerne af denne protokol skal bidrage til gennemførelsen af den nationale fiskeristrategi og udviklingen af den maritime økonomi. Den har til formål at fremme en bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne og udviklingen af sektoren, navnlig gennem:

forbedring af tilsynet med og overvågningen og kontrollen af fiskeriaktiviteter

forbedring af den videnskabelige viden om fiskebestande

forbedring af fiskevarernes kvalitet

støtte til udvikling af ikkeindustrielt fiskeri

styrkelse af det internationale samarbejde

støtte til udvikling af akvakultur.

2.Parterne aftaler i den blandede komité, jf. fiskeripartnerskabsaftalens artikel 9, senest tre (3) måneder efter påbegyndelsen af den midlertidige anvendelse af protokollen et flerårigt sektorprogram og gennemførelsesbestemmelser hertil, herunder bl.a.:    

(a)de årlige og flerårige retningslinjer for, hvordan den i artikel 3, stk. 2, litra b), omhandlede finansielle modydelse skal anvendes

(b)de årlige og flerårige mål, der skal nås, for at bidrage til et bæredygtigt og ansvarligt fiskeri under hensyntagen til prioriteterne i São Tomé og Príncipes fiskeripolitik

(c)kriterier og procedurer for årlig evaluering af resultaterne.

3.Hvis der foretages ændringer af de mål og foranstaltninger, der er indeholdt i det årlige eller flerårige sektorprogram, skal dette på forhånd meddeles Kommissionen. Hvis sidstnævnte gør indsigelse, kan sagen forelægges for den blandede komité, så den kan tage stilling til den foreslåede ændring med henblik på parternes godkendelse, eventuelt via brevveksling.

4.Hvert år foretager de to parter en evaluering af resultaterne af gennemførelsen af det flerårige sektorprogram på grundlag af en skriftlig rapport fra São Tomé og Príncipes myndigheder. Hvis evalueringen viser, at opfyldelsen af målene ikke er i overensstemmelse med programmeringen, eller hvis den blandede komité anser gennemførelsen for at være utilstrækkelig, kan betalingen af den finansielle modydelse revideres eller suspenderes.

5.Betalingen af den finansielle modydelse genoptages efter samråd og overenskomst mellem parterne, så snart den blandede komité finder, at de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelsen, er tilfredsstillende, eventuelt via brevveksling. Betalingen af den særlige finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra b), kan dog ikke finde sted efter en periode på seks (6) måneder efter protokollens udløb.

Artikel 5
Videnskabeligt og teknisk samarbejde om ansvarligt fiskeri

1.I den periode, som protokollen dækker, forpligter Den Europæiske Union og São Tomé og Príncipe sig til at samarbejde om at overvåge fiskeressourcernes tilstand i São Tomé og Príncipes fiskerizone.

2.Begge parter forpligter sig til at fremme samarbejdet om ansvarligt fiskeri, for så vidt angår den centralafrikanske region.

3.Begge parter forpligter sig til at respektere alle henstillinger og afgørelser vedtaget af Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT).

4.I overensstemmelse med fiskeripartnerskabsaftalens artikel 4, på basis af henstillinger og afgørelser vedtaget af ICCAT og i lyset af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning holder parterne samråd i den blandede komité, der er oprettet i henhold til fiskeripartnerskabsaftalens artikel 9, vedrørende eventuelle foranstaltninger med henblik på en bæredygtig forvaltning af de fiskearter, som er omfattet af denne protokol, og vedrørende EU-fiskerfartøjernes fiskeri.

5.For at sikre en god forvaltning og bevarelse af hajer er parterne enige om at sikre en nøje overvågning af fangsterne af disse arter gennem udveksling af fangstdata i overensstemmelse med kapitel III i bilaget. Den blandede komité vedtager efter behov yderligere forvaltningsforanstaltninger for at skabe en bedre ramme for langlineflådens aktiviteter.

6.Parterne samarbejder om at styrke mekanismerne til kontrol, overvågning og bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri i São Tomé og Príncipe.

Artikel 6
Revision af fiskerimuligheder og tekniske foranstaltninger

1.De i artikel 1 omhandlede fiskerimuligheder kan revideres af den blandede komité, hvis en sådan revision er i overensstemmelse med den bæredygtige forvaltning af de fiskearter, der er omfattet af denne protokol.

2.I så fald skal den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a), justeres pro rata temporis, og ændringerne anføres i denne protokol og bilagene hertil.

3.Den blandede komité kan undersøge og, hvis det er nødvendigt, efter fælles aftale tilpasse eller ændre bestemmelserne om betingelserne for fiskeri samt de tekniske gennemførelsesforanstaltninger i denne protokol.

Artikel 7
Nye fiskerimuligheder

1.For fiskeri, der ikke er omfattet af denne protokol, kan São Tomé og Príncipes myndigheder anmode Den Europæiske Union om at overveje muligheden for et sådant fiskeri. Hvis der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger om bestandenes tilstand, aftaler parterne betingelserne for gennemførelsen af et forsøgstogt under hensyntagen til den bedste videnskabelige rådgivning, der er forelagt videnskabelige eksperter hos begge parter.

2.På baggrund af disse resultater og hvis den Europæiske Union udtrykker sin interesse for dette fiskeri, holder de to parter samråd i den blandede komité, før São Tomé og Príncipes myndigheder måtte give sin godkendelse. Parterne aftaler i givet fald betingelserne for de nye fiskerimuligheder og ændrer om nødvendigt protokollen og dens bilag.

Artikel 8
Landingsincitamenter og fremme af samarbejde mellem økonomiske aktører

1.Parterne samarbejder om at forbedre mulighederne for landing af fangster i São Tomé og Príncipes havne.

2.São Tomé og Príncipe bestræber sig på at fastlægge en strategi og incitamenter til at fremme landinger. Som led i denne strategi forsøger EU-flåden at lande en del af sin fangst, navnlig bifangst.

3.Parterne bestræber sig på at skabe gunstige betingelser for fremme af tekniske, økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem virksomheder og at fremme en ramme, der styrker udviklingen af handel og investeringer.

Artikel 9
Suspension af protokollens gennemførelse

1.Gennemførelsen af denne protokol kan suspenderes på initiativ af en af de to parter, hvis et eller flere af følgende forhold påvises:

(a)unormale omstændigheder, jf. fiskeripartnerskabsaftalens artikel 2, litra h), gør det umuligt at fiske i São Tomé og Principes fiskerizone

(b)hvis der sker væsentlige ændringer i fastlæggelsen og gennemførelsen af den ene eller anden parts fiskeripolitik, som berører denne protokols bestemmelser

(c)en af de to parter konstaterer overtrædelser af afgørende dele af menneskerettighederne, jf. Cotonou-aftalens artikel 9, efter proceduren i dennes artikel 8 og 96

(d)Den Europæiske Unions betaling af den finansielle modydelse, jf. artikel 3, stk. 2, litra a), udebliver af andre årsager end dem, der fastsættes i nærværende artikel

(e)hvis der opstår en alvorlig og uløst tvist mellem de to parter om anvendelsen eller fortolkningen af denne protokol.

2.For at protokollens anvendelse kan suspenderes, skal den part, der ønsker en suspension, meddele dette skriftligt senest tre måneder inden datoen for suspensionens ikrafttræden.

3.I tilfælde af suspension fortsætter parterne med at holde samråd for at finde en mindelig løsning på tvisten. Når en sådan løsning er fundet, anvendes protokollen på ny, og den finansielle modydelse nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis, efter hvor længe protokollens anvendelse har været suspenderet.

Artikel 10
Gældende lovgivning

1.Den Europæiske Unions fiskerfartøjer fisker i São Tomé og Príncipes farvande efter gældende lovgivning i São Tomé og Príncipe, medmindre andet er bestemt i fiskeripartnerskabsaftalen eller i denne protokol og dens bilag og tillæggene til bilaget.

2.São Tomé og Príncipes myndigheder underretter Den Europæiske Union om enhver lovændring eller ny lovgivning, som berører fiskerisektoren. Ændringerne gælder for EU-fartøjerne senest tres (60) dage efter den pågældende underretning.

3.Europa-Kommissionen underretter São Tomé og Príncipes myndigheder om enhver lovændring eller ny lovgivning, som berører Den Europæiske Unions fjernfiskerflåde.

Artikel 11
Elektronisk udveksling af oplysninger

1.São Tomé og Príncipe og Den Europæiske Union forpligter sig til at gøre de IT-systemer, der er nødvendige for den elektroniske udveksling af alle oplysninger og alle dokumenter i forbindelse med aftalens gennemførelse, funktionsdygtige og vedligeholde dem.

2.Den elektroniske udgave af et dokument vil under alle omstændigheder være sidestillet med papirudgaven.

3.São Tomé og Príncipe og Den Europæiske Union underretter straks hinanden om enhver funktionsfejl i IT-systemerne. Oplysninger og dokumenter vedrørende aftalens gennemførelse fremsendes i så tilfælde automatisk ved hjælp af en alternativ kommunikationsform.

Artikel 12
Oplysningers fortrolighed

1.São Tomé og Príncipe forpligter sig til altid at behandle alle persondata om EU-fartøjer og deres fiskeri, der indsamles som led i aftalen, i overensstemmelse med principperne om fortrolighed og databeskyttelse.

2.Parterne sørger for, at kun aggregerede oplysninger om fiskeri i São Tomé og Príncipes farvande gøres offentligt tilgængelige i overensstemmelse med ICCAT's bestemmelser på området.

3.Data, der kan betragtes som fortrolige, må af de kompetente myndigheder kun anvendes med henblik aftalens gennemførelse og i forbindelse med forvaltning, kontrol og overvågning af fiskeriet.

4.Den blandede komité kan fastsætte passende sikkerhedsforanstaltninger og retsmidler for Unionens overførsel af personoplysninger i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse [forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016].

Artikel 13
Varighed

Denne protokol finder anvendelse i en periode på fem (5) år fra tidspunktet for dens midlertidige anvendelse i henhold til artikel 15, medmindre den opsiges i overensstemmelse med artikel 14.

Artikel 14
Opsigelse

1.Ved opsigelse af denne protokol skal den part, der ønsker at opsige protokollen, mindst seks måneder inden den dato, hvor opsigelsen træder i kraft, skriftligt meddele den anden sin hensigt om at opsige protokollen.

2.Efter en opsigelsesmeddelelse som omhandlet i foregående stykke indleder parterne samråd.

Artikel 15
Midlertidig anvendelse

Denne protokol anvendes midlertidigt fra datoen for undertegnelsen.

Artikel 16
Ikrafttræden

Denne protokol træder i kraft på den dato, hvor parterne giver hinanden meddelelse om, at de nødvendige procedurer for dens ikrafttræden er afsluttet.BILAG

Betingelserne for EU-fartøjers fiskeri i São Tomé og Príncipes fiskerizone

KAPITEL I
GENERELLE BESTEMMELSER

1.Udpegning af den kompetente myndighed

Med henblik på anvendelsen af dette bilag, og medmindre andet er fastsat, forstås ved enhver henvisning til en kompetent myndighed i henholdsvis Den Europæiske Union (EU) og São Tomé og Príncipe følgende:

for EU: Europa-Kommissionen, i givet fald via EU-delegationen med ansvar for São Tomé og Príncipe

for São Tomé og Principe: fiskeridirektoratet i ministeriet med ansvar for fiskeri.

2.Fiskerizone

EU-fartøjer, der fisker i henhold til denne protokol, kan fiske i São Tomé og Príncipes eksklusive økonomiske zone med undtagelse af de zoner, der er forbeholdt ikkeindustrielt og halvindustrielt fiskeri.

Koordinaterne for den eksklusive økonomiske zone er dem, der blev meddelt De Forenede Nationer den 7. maj 1998.

São Tomé og Príncipe underretter straks Den Europæiske Union om enhver ændring af fiskerizonen.

3.Zoner med forbud mod sejlads og fiskeri

Alt fiskeri uden undtagelse er forbudt i den zone, der udnyttes i fællesskab af São Tomé og Príncipe og Nigeria. Koordinaterne for denne zone er anført i tillæg 1.

4.Bankkonto

Inden protokollen træder i kraft, giver São Tomé og Príncipe EU nærmere oplysninger om, hvilken bankkonto eller hvilke bankkonti de beløb, som fiskerfartøjerne skal betale i henhold til aftalen, skal indsættes på. Omkostningerne i forbindelse med bankoverførslerne betales af rederne.

5.Kontaktpunkter

De to parter underretter hinanden om deres respektive kontaktpunkter, som gør det muligt at udveksle oplysninger om protokollens gennemførelse, navnlig om spørgsmål vedrørende udveksling af samlede data om fangster og fiskeriindsatser, procedurer vedrørende fiskeritilladelser og gennemførelse af sektorstøtten.

6.Arbejdssprog

Parterne er enige om, at arbejdssprogene for møderne i forbindelse med gennemførelsen af denne protokol så vidt muligt skal være portugisisk og fransk.

KAPITEL II
FISKERITILLADELSER

Ved anvendelsen af bestemmelserne i dette bilag har begrebet "fiskeritilladelse" samme betydning som begrebet "fiskerilicens" i São Tomé og Príncipes lovgivning.

Afsnit 1: Gældende procedurer

1.Forudsætninger for opnåelse af fiskeritilladelser

Kun EF-fartøjer, der opfylder visse betingelser, kan få udstedt en fiskeritilladelse i São Tomé og Príncipes fiskerizone.

For at et fartøj kan fiske i São Tomé og Príncipe, må rederen, fartøjsføreren og selve fartøjet ikke have forbud mod at fiske der. Fiskerfartøjerne må ikke have noget mellemværende med São Tomé og Príncipes myndigheder forstået på den måde, at fiskerfartøjerne skal have opfyldt alle tidligere indgåede forpligtelser i forbindelse med deres fiskeri i São Tomé og Príncipe i henhold til de fiskeriaftaler, der er indgået med Den Europæiske Union. De skal derudover opfylde bestemmelserne i forordning (EU) 2017/2403 om en bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskerflåder.

2.Ansøgning om fiskeritilladelse

Den Europæiske Unions kompetente myndigheder indgiver elektronisk senest femten (15) arbejdsdage før datoen for den ønskede gyldighedsperiodes begyndelse en ansøgning for hvert fartøj, der ønsker at fiske i henhold til fiskeripartnerskabsaftalen, til São Tomé og Príncipes ministerium med ansvar for fiskeri, med kopi til Den Europæiske Unions delegation med ansvar for São Tomé og Príncipe.

Ansøgninger sendes til ministeriet med ansvar for fiskeri på en formular som vist i tillæg 2.

Sammen med hver ansøgning om fiskeritilladelse indsendes følgende dokumenter:

bevis for betaling af det faste forskud og af det faste bidrag for observatører for tilladelsens gyldighedsperiode

et nyere farvefoto af fartøjet, set fra siden

en kopi af fartøjets registreringsattest

ethvert andet dokument, der kræves i henhold til de gældende nationale bestemmelser alt efter fartøjstype, og som São Tomé og Príncipe har givet underretning om i den blandede komité.

Den faste årlige afgift indbetales på den samme konto hos statskassen som den, der anvendes til den i artikel 3, stk. 2, litra a), omhandlede modydelse.

Afgiften inkluderer alle nationale og lokale skatter og afgifter bortset fra havneafgifter og udgifter til serviceydelser.

Målarterne skal angives tydeligt i hver ansøgning om fiskeritilladelse.

Ansøgningen om fiskeritilladelse kan omfatte en underretning om, at det er hensigten at foretage den delvise fjernelse af hajfinner om bord på fartøjet og andre aktiviteter om bord, som f.eks. udtagning af organer.

3.Udstedelse af fiskeritilladelse

Fiskeritilladelserne udstedes af São Tomé og Príncipes ministerium med ansvar for fiskeri senest femten (15) arbejdsdage efter, at ministeriet har modtaget al dokumentation omhandlet i punkt 2.

Originaldokumenterne skal indgives til Unionen via Den Europæiske Unions delegation med ansvar for São Tomé og Príncipe.

I tilladelsen angives de arter eller kategorier, det er tilladt at fiske efter (tun, sværdfisk og tilladte hajer).

For at undgå at muligheden for at fiske i området forsinkes, sendes der en elektronisk en kopi af fiskeritilladelsen til rederne. Denne kopi kan anvendes i en periode på højst tres (60) dage fra den dato, hvor fiskeritilladelsen er udstedt. I denne periode sidestilles kopien med originaldokumentet.

4.Erstatning af fiskeritilladelse i ekstraordinære tilfælde

En tilladelse udstedes for et bestemt fartøj og kan ikke overdrages. I tilfælde af påvist force majeure kan et fartøjs fiskeritilladelse efter anmodning fra Den Europæiske Union trækkes tilbage, og der kan udstedes en ny fiskeritilladelse til et andet fartøj af samme klasse for den resterende del af gyldighedsperioden i overensstemmelse med nærmere regler, der skal fastlægges.

Rederen indgiver den oprindelige fiskeritilladelse til São Tomé og Príncipes ministerium med ansvar for fiskeri. Tilladelsen for erstatningsfartøjet træder i kraft på denne dato. São Tomé og Príncipe underretter Den Europæiske Union om overdragelsen af fiskeritilladelsen og dens ikrafttrædelsesdato.

5.Opbevaring af fiskeritilladelsen om bord

Fiskeritilladelsen skal altid opbevares om bord, jf. dog punkt 3 i dette afsnit.

6.Hjælpefartøjer

Efter anmodning fra Unionen og efter en undersøgelse foretaget af São Tomé og Príncipes myndigheder, giver São Tomé og Príncipe tilladelse til, at EU-fartøjer med fiskeritilladelse kan modtage hjælp af hjælpefartøjer.

Hjælpefartøjerne må ikke være udstyret til fiskeri. Hjælpen må hverken omfatte påfyldning af brændstof eller omladning af fangster.

Hjælpefartøjerne er omfattet af samme procedure vedrørende ansøgninger om overførsel af fiskeritilladelse, som er beskrevet i dette kapitel, i det omfang, det er relevant for dem. São Tomé og Príncipe udarbejder en liste over godkendte hjælpefartøjer og meddeler den omgående til Den Europæiske Union.

Disse fartøjer skal betale en årlig afgift på 3 500 EUR, som skal betales til den fiskeriudviklingsfond, der er omhandlet i protokollens artikel 3.

Afsnit 2: Afgifter og forskud

1.Fiskeritilladelserne gælder ét år.

2.Afgiften for notfartøjer til tunfiskeri og langlinefartøjer med flydeline, i euro pr. ton fangst i São Tomé og Príncipes fiskerizone, fastsættes til 70 EUR i hele protokollens gyldighedsperiode.

3.Fiskeritilladelser udstedes, når følgende årlige faste afgifter er betalt:

(a)for notfartøjer til tunfiskeri: 9 100 EUR pr. fartøj, svarende til afgifter for 130 ton

(b)for langlinefartøjer med flydeline: 3 255 EUR pr. fartøj, svarende til afgifter for 46,5 ton

Afgifterne indbetales på den samme konto hos statskassen som den, der anvendes til den i artikel 3, stk. 2, litra a), omhandlede modydelse i forbindelse med adgang.

4.Unionen udarbejder på grundlag af sine fangstopgørelser for hvert fartøj en opgørelse over fangster og en opgørelse over, hvad der skal betales i afgifter for det foregående fangstår. Den sender disse endelige opgørelser til São Tomé og Príncipes myndigheder og via medlemsstaterne til rederen inden den 30. juni i det pågældende år. São Tomé og Príncipe kan inden for en frist på tredive (30) dage efter modtagelsen af de endelige opgørelser og på grundlag af dokumentation gøre indsigelse mod dem. Hvis parterne er uenige, holder de om nødvendigt samråd i den blandede komité. Hvis São Tomé og Príncipe ikke gør indsigelse inden for ovennævnte frist på tredive (30) dage, anses de endelige opgørelser for at være vedtaget.

5.Hvis den endelige opgørelse lyder på et højere beløb end den forudbetalte faste afgift for fiskeritilladelsen, betaler rederen saldoen til São Tomé og Príncipe inden femogfyrre (45) dage, medmindre rederen har gjort indsigelse. Saldiene indbetales på udviklingsfondens konto. Hvis den endelige opgørelse lyder på et lavere beløb end den forudbetalte faste afgift, kan rederen dog ikke kræve restbeløbet betalt tilbage.

KAPITEL III
TILSYN MED OG OPGØRELSE AF FANGSTER

Afsnit 1: Elektroniske logbøger

1.Føreren af et EU-fartøj, der fisker i henhold til aftalen, skal føre en elektronisk logbog, der er integreret i et elektronisk registrerings- og indberetningssystem (EIS).

2.Et fartøj, der ikke er udstyret med EIS, må ikke sejle ind i São Tomé og Príncipes fiskerizone for at udøve fiskeri.

3.Fartøjsføreren er ansvarlig for, at de oplysninger, der registreres i den elektroniske fiskerilogbog, er korrekte. Fiskerilogbogen skal være i overensstemmelse med de relevante ICCAT-resolutioner og -henstillinger.

4.Fartøjsføreren registrerer hver dag de skønnede mængder af hver art, der er fanget og opbevaret om bord eller smidt ud, for hvert fiskeri. De skønnede mængder af en art, der er fanget eller smidt ud, registreres, uanset hvilken vægt der er tale om.

5.Hvis fartøjet er til stede uden at fiske, registreres fartøjets position kl. 12 middag.

6.Fiskerilogbogsdataene fremsendes automatisk og dagligt til flagstatens fiskeriovervågningscenter (FOC). Disse indberetninger skal som minimum omfatte følgende:

(c)fiskerifartøjets identifikationsnummer og navn

(d)FAO alpha-3-koden for hver art

(e)det geografiske område, hvor fangsterne er taget

(f)datoen og, hvis relevant, tidspunktet for fangsterne

(g)datoen og tidspunktet for afsejling fra og ankomst til havn samt fangstrejsens varighed

(h)type redskaber, tekniske specifikationer og dimensioner

(i)de skønnede mængder opbevaret om bord af hver art i kilogram, udtrykt i levende vægt eller eventuelt antal fisk

(j)de skønnede mængder udsmid af hver art i kilogram, udtrykt i levende vægt eller eventuelt antal fisk

7.Flagstaten sikrer, at disse data modtages og registreres i en elektronisk database, hvor de kan opbevares sikkert i mindst 36 måneder.

8.Flagstaten og São Tomé og Príncipe sørger for, at de er udstyret med den hardware og software, der er nødvendig for den automatiske fremsendelse af EIS-data. Ved fremsendelsen af EIS-data skal der anvendes elektroniske kommunikationsmidler, som forvaltes af Europa-Kommissionen, til standardiseret udveksling af fiskeridata. Ændringer af standarder skal gennemføres inden for seks (6) måneder.

9.Flagstatens FOC er ansvarlig for, at EIS-logbøgerne automatisk stilles til rådighed for São Tomé og Príncipes FOC hver dag i for fartøjets tilstedeværelse for den periode, hvor fartøjet befinder sig i fiskerizonen, også i tilfælde af nulfangst.

10.De nærmere bestemmelser for rapportering af fangster ved hjælp af EIS og procedurerne i tilfælde af funktionssvigt findes i tillæg 4.

11.São Tomé og Príncipes myndigheder behandler data vedrørende de enkelte fartøjers fiskeri på en fortrolig og sikker måde.

Afsnit 2 — Aggregerede fangstdata

1.Flagstaten skal hvert kvartal angive fangst- og udsmidsmængderne for hvert fartøj, aggregeret over en måned, i den database, som Europa-Kommissionen fører. For de arter, for hvilke der gælder en samlet tilladt fangstmængde i overensstemmelse med protokollen eller ICCAT's henstillinger, angives mængderne hver måned for den foregående måned.

2.Flagstaten kontrollerer dataene ved krydskontrol med data vedrørende landing, salg, inspektion eller observation samt alle relevante oplysninger, som myndighederne har kendskab til. Eventuelle ajourføringer af databasen som følge af resultaterne af denne kontrol foretages så hurtigt som muligt. Ved kontrollen anvendes de geografiske koordinater for fiskerizonen, der er fastsat i denne protokol.

3.Den Europæiske Union tilsender inden udgangen af hvert kvartal São Tomé og Príncipes myndigheder de aggregerede data, der er udtrukket af databasen for de foregående kvartaler i det pågældende år, med angivelse af fangstmængderne pr. fartøj, pr. fangstmåned og pr. art. Disse data er foreløbige og kan ændre sig.

4.Partnerlandet analyserer dataene og indberetter væsentlige uoverensstemmelser med data fra de elektroniske logbøger, der indgives via EIS. Flagstater gennemfører undersøgelser og ajourfører dataene efter behov.


KAPITEL IV

TILSYN, KONTROL OG OVERVÅGNING
Afsnit 1: Kontrol og inspektion

EU-fiskerfartøjerne skal respektere de foranstaltninger og henstillinger, som ICCAT har vedtaget om fiskeredskaber, fiskeredskabers tekniske specifikationer og alle andre tekniske foranstaltninger vedrørende deres fiskeri og fangster.

1.Indsejlinger i og udsejlinger af fiskerizonen

EU-fartøjer, der fisker i henhold til denne protokol i São Tomé og Príncipes farvande, skal senest tre (3) timer i forvejen meddele São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder, at de agter at sejle ind i eller ud af São Tomé og Príncipes eksklusive økonomiske zone.

Ved meddelelse om indsejling i eller udsejling af São Tomé og Principes eksklusive økonomiske zone skal fartøjerne samtidig oplyse deres position, og hvor store fangster de har om bord, angivet ved FAO-alfakode 3, udtrykt i kilogram levende vægt eller i givet fald antal fisk.

Disse meddelelser sendes via EIS eller alternativt pr. e-mail til den adresse, São Tomé og Príncipes myndigheder har angivet.

Et fartøj, der afsløres i at fiske uden på forhånd at have meddelt, at det agter at sejle ind i eller ud af São Tomé og Príncipes farvande, betragtes som et fartøj uden fiskeritilladelse og vil blive underlagt bestemmelserne i den nationale lovgivning.

2.Inspektionsprocedurer

Inspektion til havs, i havn eller på red i São Tomé og Principes fiskerizone af EU-fartøjer med fiskeritilladelse foretages af kontrollører fra São Tomé og Príncipe, der klart er identificeret som værende udpeget til at foretage fiskerikontrol, ved anvendelse af fartøjer, der tilhører São Tomé og Príncipes myndigheder.

Inden de kommer om bord, giver São Tomé og Príncipes kontrollører EU-fartøjet besked om, at de har besluttet at gennemføre en inspektion. Inspektion foretages af højst to kontrollører, som skal fremvise id og legitimation for, at de er kontrollører, inden de foretager inspektion.

São Tomé og Príncipes kontrollører må ikke opholde sig længere om bord på EU-fartøjet, end det er nødvendigt for at løse inspektionsopgaverne. De foretager inspektion på en sådan måde, at fartøjet og dets fiskeri og last påvirkes mindst muligt.

De billeder (fotos eller videoer), der tages i forbindelse med inspektionerne, er til fiskerikontrolmyndighedernes og -tilsynsmyndighedernes brug. De må ikke offentliggøres, medmindre andet er fastsat i national lovgivning.

Føreren af EU-fartøjet bistår São Tomé og Príncipes kontrollører med at komme om bord og i deres arbejde.

Ved afslutningen af hver inspektion udarbejder São Tomé og Príncipes kontrollører en inspektionsrapport. Føreren af EU-fartøjet har ret til at skrive eventuelle bemærkninger i inspektionsrapporten. Inspektionsrapporten underskrives af den kontrollør, der udarbejder rapporten, og af EU-fartøjets fører.

Fartøjsførerens underskrift af inspektionsrapporten indskrænker ikke rederens ret til at forsvare sig i forbindelse med en eventuel overtrædelsesprocedure. Fartøjsføreren skal samarbejde under inspektionsproceduren. Nægter han at underskrive dokumentet, skal han skriftligt præcisere hvorfor, og inspektøren anfører "underskrift nægtet". São Tomé og Príncipes kontrollører giver EU-fartøjets fører en kopi af inspektionsrapporten, inden de forlader fartøjet. São Tomé og Príncipes myndigheder underretter Den Europæiske Union om de gennemførte inspektioner inden fireogtyve (24) timer efter, at de er gennemført, og om eventuelle overtrædelser, og sender inspektionsrapporten til Den Europæiske Union. I givet fald sendes der en kopi af anklageskriftet til Den Europæiske Union senest syv (7) dage efter, at kontrolløren er vendt tilbage til havnen.

3.Aktiviteter, der er tilladt om bord

De fiskeritilladelser, der er udstedt af São Tomé og Príncipe, angiver de aktiviteter, der er tilladt om bord, f.eks. rensning og delvis afskæring af hajfinner.

4.Omladninger og landinger

De EU-fartøjer, som fisker i henhold til denne protokol i São Tomé og Príncipes farvande, og som omlader i São Tomé og Príncipes farvande, skal udføre omladningen på en af São Tomé og Príncipes havnes red.

De pågældende fartøjers redere eller deres repræsentanter, der ønsker at lande eller omlade, skal mindst 48 timer i forvejen meddele São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder følgende oplysninger:

(a)navne på de fiskerfartøjer, som omlader eller lander en fangst

(b)transportfartøjets navn

(c)mængden af hver art, der skal omlades eller landes

(d)datoen, hvor omladningen eller landingen finder sted

(e)bestemmelsesstedet for de fangster, der omlades eller landes.

Meddelelsen til São Tomé og Príncipe kan sendes ved hjælp af EIS-systemet eller pr. e-mail.

Omladning på havet er forbudt.

Fartøjsførerne skal sende fangstopgørelser til São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder og meddele, om de agter at fortsætte fiskeriet eller at sejle ud af São Tomé og Príncipes farvande.

Al omladning eller landing af fangster, der ikke er nævnt i ovenstående punkter, er forbudt i São Tomé og Príncipes farvande. Enhver, der overtræder denne bestemmelse, vil kunne idømmes sanktioner efter São Tomé og Príncipes gældende lovgivning.

Afsnit 2: Satellitbaseret fartøjsovervågningssystem (FOS)

Alle EU-fartøjer med tilladelse i henhold til denne protokol skal være udstyret med et satellitbaseret fartøjsovervågningssystem, i det følgende benævnt "FOS".

Det er forbudt flytte, afbryde, ødelægge og beskadige satellitsystemet til kontinuerlig lokalisering om bord på skibet eller sætte det ud af funktion for bevidst at ændre, manipulere eller forfalske de oplysninger, som systemet udsender eller registrerer.

EU-fartøjer skal automatisk og løbende melde deres position til deres flagstats FOC mindst hver time hvad angår notfartøjer og mindst hver anden time hvad angår alle andre fartøjer. Meldingshyppigheden kan øges i forbindelse med foranstaltninger til at undersøge et fartøjs aktiviteter.

Flagstatens FOC sikrer, at FOS-positionerne automatisk stilles til rådighed for den periode, hvor fartøjet befinder sig i fiskerizonen.

Hver positionsmelding skal indeholde følgende oplysninger:

(a)fartøjets identifikation

(b)fartøjets seneste geografiske position (længdegrad og breddegrad) med en fejlmargin på under 500 meter og et konfidensinterval på 99 %

(c)dato og klokkeslæt for registrering af position

(d)fartøjets hastighed og kurs

De nærmere bestemmelser for fartøjernes positionsmeldinger ved hjælp af FOS og procedurerne i tilfælde af funktionssvigt findes i tillæg 5.

FOC'erne kommunikerer med hinanden i forbindelse med overvågning af fartøjers aktiviteter.

KAPITEL V
PÅMØNSTRING AF SØMÆND

1.Antal sømænd, der skal påmønstres:

EU-fartøjer har under fiskeri i São Tomé og Príncipes farvande forpligtelse til at påmønstre sømænd fra São Tomé og Príncipe på de betingelser og med de begrænsninger, der er fastsat nedenfor:

(a)for flåden af notfartøjer til tunfiskeri: i protokollens første anvendelsesår i alt seks (6) sømænd for hele flåden, i protokollen andet år i alt otte (8) sømænd og i protokollens tre sidste år i alt ti (10) sømænd pr. år

(b)for flåden af langlinefartøjer med flydeline: i alt to (2) sømænd pr. år for hele flåden.

2.Denne påmønstringsforpligtelse er betinget af, at myndighederne i São Tomé og Príncipe, inden protokollen anvendes og derefter hvert år, forelægger Den Europæiske Union en liste over egnede og kvalificerede sømænd. Rederne ansætter sømænd blandt dem, der er opført på denne liste.

3.De kvalifikationer, der kræves for São Tomé og Príncipes sømænd, er anført i tillæg 6.

4.Rederen eller dennes repræsentant meddeler São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder navnene på de sømænd, der er påmønstret det pågældende fartøj, og bekræfter, at de er opført på besætningslisten.

5.ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder i forbindelse med arbejdet gælder automatisk for sømænd, der påmønstres EU-fartøjer. Det drejer sig navnlig om foreningsfrihed, faktisk anerkendelse af arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger og ikke-forskelsbehandling, hvad angår beskæftigelse og erhverv.

6.Ansættelseskontrakterne for sømænd fra São Tomé og Príncipe, som arbejdsministeriet, fiskeriministeriet og de underskrivende parter får en kopi af, indgås mellem rederne eller disses repræsentant og sømændene og/eller deres fagforeninger eller disses repræsentanter. Disse kontrakter skal sikre, at sømændene er medlemmer den socialsikringsordning, de hører ind under, og som omfatter livsforsikring, sygeforsikring og ulykkesforsikring i overensstemmelse med gældende lovgivning.

7.Sømændenes hyre betales af rederne. Den aftales med rederne eller disses repræsentanter og sømændene og/eller deres fagforeningerne eller disses repræsentanter. Sømændenes lønvilkår må dog ikke være dårligere end dem, der gælder for besætningsmedlemmer i deres respektive lande, og må under ingen omstændigheder være dårligere end ILO-normerne.

8.Enhver sømand, der er påmønstret et EU-fartøj, skal melde sig hos føreren af det udpegede fartøj dagen før den foreslåede påmønstringsdato. Hvis sømanden ikke møder op på den dato og det tidspunkt, der er fastsat for påmønstring, eller hvis sømanden ikke har de nødvendige kvalifikationer, fritages rederen automatisk for forpligtelsen til at påmønstre den pågældende sømand.

9.Hvis EU-fartøjer af ekstraordinære årsager, der er begrundet af rederne, ikke er i stand til at påmønstre sømænd fra São Tomé og Principe som omhandlet i punkt 1, skal de betale et fast beløb på 20 EUR pr. sømand, der ikke er påmønstret, og pr. dag, de opholder sig i São Tomé og Príncipes fiskerizone. Den blandede komité gør regelmæssigt status over påmønstringen af sømænd fra São Tomé og Príncipe.

KAPITEL VI

OBSERVATØRER

1.Fiskeriobservation

Indtil der bliver indført en ordning med regionale observatører, tager de fartøjer, der har lov til at fiske i São Tomé og Príncipes fiskerizone i henhold til aftalen, observatører om bord, der er udpeget af São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder efter reglerne i dette kapitel, i stedet for regionale observatører.

2.Udpegede fartøjer og observatører

EU-fartøjer, der i henhold til denne protokol fisker i São Tomé og Príncipes farvande, skal tage observatører udpeget af São Tomé og Príncipes fiskeriministerium om bord på følgende vilkår:

(a)EU-fartøjerne skal efter anmodning fra São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder tage en observatør om bord, der er udpeget af denne myndighed, og som har til opgave at kontrollere fangsterne i São Tomé og Príncipes farvande.

(b)São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder opstiller en liste over de fartøjer, der skal tage en observatør om bord, og en liste over de observatører, der er udpeget hertil. Disse lister skal holdes ajour. De meddeles Europa-Kommissionen, så snart de er opstillet, og derefter hver tredje måned, hvis de er blevet ajourført.

(c)São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder meddeler, helst via e-mail, Den Europæiske Union og de berørte redere navnet på den observatør, der er udpeget til at skulle om bord på fartøjet, samtidig med udstedelsen af fiskeritilladelsen eller senest 15 dage inden den fastsatte dato for observatørens ombordtagning.

(d)Observatøren bliver om bord, så længe en fangstrejse varer. Efter udtrykkelig anmodning fra São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder kan opholdet om bord dog spredes over flere fangstrejser alt efter den gennemsnitlige varighed af et givet fartøjs planlagte fangstrejser. En sådan anmodning skal fremsættes af den kompetente myndighed, samtidig med at den meddeler navnet på den observatør, der er udpeget til at skulle om bord på det pågældende fartøj.

3.Betingelserne for observatørens ombordtagning og afstigning

(a)Betingelserne for observatørens ombordtagning aftales mellem rederen eller dennes repræsentant og den kompetente myndighed.

(b)Observatøren tages om bord og går fra bord i en havn valgt af rederen. Ombordtagningen finder sted ved begyndelsen af den første fangstrejse i São Tomé og Príncipes farvande efter meddelelsen af listen over udpegede fartøjer.

(c)De berørte redere meddeler inden for to (2) uger og senest ti (10) dage i forvejen, på hvilken dato og i hvilken havn i underregionen observatøren tages om bord eller går fra borde.

(d)Hvis observatøren tages om bord i et land uden for São Tomé og Príncipe, afholder rederen hans rejseudgifter. Hvis et fartøj med en observatør fra São Tomé og Príncipe om bord forlader São Tomé og Príncipes fiskerizone, træffes alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at observatøren kommer hjem så hurtigt som muligt for reders regning.

(e)Hvis observatøren ikke er på det aftalte ombordtagningssted senest 12 timer efter det aftalte tidspunkt, fritages rederen automatisk for forpligtelsen til at tage den pågældende observatør om bord.

(f)Fartøjsføreren træffer på sit ansvarsområde alle nødvendige forholdsregler til at sikre observatørens fysiske og psykiske sikkerhed under arbejdet.

(g)Observatøren skal have adgang til alle faciliteter, der er nødvendige, for at han kan udføre sine opgaver. Fartøjsføreren skal give observatøren adgang til de kommunikationsmidler, der er nødvendige for, at han kan udføre sine opgaver, til de dokumenter, som direkte vedrører fartøjets fiskeri, herunder fiskerilogbog og navigationsbog, samt til de dele af fartøjet, hvortil adgang er nødvendig, for at observatøren lettere kan udføre sine opgaver.

(h)Rederen afholder udgifterne til kost og logi til observatørerne, idet observatørernes kost og logi skal være af samme standard som officerernes, alt efter mulighederne om bord.

(i)Observatørens løn og sociale bidrag betales af São Tomé og Príncipe.

4.Fast finansielt bidrag

For at bidrage til gennemførelsesomkostningerne i forbindelse med observatørers ophold skal rederen på tidspunktet for betalingen af det faste forskud betale et beløb på 250 EUR om året pr. fartøj, som skal indbetales på samme konto som den, der anvendes til de faste forskud.

5.Observatørens opgaver

Observatøren behandles om bord som officer. Så længe fartøjet befinder sig i São Tomé og Príncipes farvande har observatøren til opgave:

(a)at observere fartøjernes fiskeri

(b)at kontrollere de fiskende fartøjers position

(c)at registrere, hvilke fiskeredskaber der anvendes

(d)at kontrollere logbogsdataene for fangsterne i São Tomé og Príncipes farvande

(e)at kontrollere bifangstprocenterne og anslå størrelsen af udsmidet af salgbare fiskearter

(f)på passende måde at meddele fangstdata, herunder mængden af fangster og bifangster om bord, til sin kompetente myndighed.

6.Observatørens forpligtelser

Under sit ophold om bord skal observatøren:

(a)træffe alle passende forholdsregler til at sikre, at ombordtagningen og tilstedeværelsen om bord hverken afbryder eller hæmmer fiskeriet

(b)behandle materiel og udstyr om bord med respekt og respektere, at alle dokumenter, der tilhører fartøjet, er fortrolige

(c)Når observationsperioden er slut udarbejder observatøren, inden han forlader fartøjet, en aktivitetsrapport, der sendes til São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder med kopi til Europa-Kommissionen. Han underskriver den i nærværelse af fartøjsføreren, som kan tilføje eller anmode om at få tilføjet eventuelle relevante bemærkninger, der hver skal efterfølges af hans underskrift. Fartøjsføreren får en kopi af rapporten, når observatøren går fra borde.

KAPITEL VII
OVERTRÆDELSER

1.Behandling af overtrædelser

Enhver overtrædelse begået af et EU-fartøj, der er indehaver af en fiskeritilladelse i overensstemmelse med bestemmelserne i dette bilag, skal gøres til genstand for en anklagerapport, som hurtigst muligt sendes til Den Europæiske Union og til flagstaten.

2.Opbringning/omdirigering af fartøjer — Informationsmøde

(a)Et EU-fartøj, der har begået en overtrædelse, kan pålægges at indstille sit fiskeri og, hvis det befinder sig på havet, at anløbe havn i São Tomé og Príncipe, hvis der er hjemmel til det i São Tomé og Príncipes lovgivning for den pågældende overtrædelse.

(b)São Tomé og Príncipe giver EU meddelelse om enhver opbringning af EU-fartøjer med licens senest 24 timer efter opbringning. Sammen med en sådan meddelelse fremlægges der bevis for den pågældende overtrædelse.

(c)Inden der træffes foranstaltninger over for fartøjet, fartøjsføreren, besætningen eller lasten, bortset fra foranstaltninger, der skal sikre beviserne, arrangerer São Tomé og Príncipe efter anmodning fra Den Europæiske Union senest én hverdag efter meddelelsen om fartøjets opbringning et informationsmøde for at få belyst de forhold, der førte til fartøjets opbringning, og for at informere om eventuelle følger. En repræsentant for fartøjets flagstat kan deltage i dette informationsmøde.

3.Sanktioner i forbindelse med overtrædelse — mæglingsprocedure

(a)Sanktionen for overtrædelsen fastsættes af São Tomé og Príncipe efter gældende national lovgivning.

(b)Hvis en overtrædelse skal afgøres ved en retlig procedure, indledes der, inden en sådan procedure iværksættes, og forudsat at der ikke er begået nogen kriminel handling, en mæglingsprocedure mellem São Tomé og Príncipe og EU for at bestemme sanktionens art og størrelse. Repræsentanter for fartøjets flagstat og Den Europæiske Union kan deltage i en sådan mæglingsprocedure. Mæglingsproceduren afsluttes senest tre (3) dage efter meddelelsen om fartøjets opbringning.

4.Retlig procedure — bankgaranti

Hvis mæglingsproceduren slår fejl, og overtrædelsen indbringes for den ansvarlige retlige myndighed, stiller det overtrædende fartøjs reder en bankgaranti i en bank udpeget af São Tomé og Príncipe på et beløb, der fastsættes af São Tomé og Príncipe, og som skal dække udgifterne i forbindelse med fartøjets opbringning, den forventede bøde og en eventuel erstatning. Bankgarantien frigives først, når den retlige procedure er afsluttet.

Bankgarantien frigives og betales tilbage til rederen staks efter domsafsigelsen således:

(a)det fulde beløb, hvis der ikke er idømt nogen sanktion

(b)saldobeløbet, hvis der idømmes en sanktion i form af en bøde, der er mindre end den stillede bankgaranti.

São Tomé og Príncipe underretter Den Europæiske Union om resultatet af den retlige procedure senest syv (7) dage efter domsafsigelse.

5.Frigivelse af fartøj og besætning

Fartøjet og dets besætning kan forlade havnen, så snart de forpligtelser, der følger af mæglingsproceduren, er opfyldt, eller så snart der er stillet en bankgaranti.

TILLÆG

Tillæg 1    Koordinater for den zone, der udnyttes i fællesskab af São Tomé og Príncipe og Nigeria

Tillæg 2    Skema til ansøgning om tilladelse for fiskerfartøjer og hjælpefartøjer

Tillæg 3    Datablad

Tillæg 4    Gennemførelse af systemet for elektronisk registrering og indberetning af fiskeriaktiviteter (EIS-systemet)

Tillæg 5    Fartøjsovervågningssystem (FOS)

Tillæg 6    Nødvendige kvalifikationer for ansættelse af sømænd fra São Tomé og Príncipe om bord på EU-notfartøjer og -langlinefartøjerTillæg 1
Koordinater for den zone, der udnyttes i fællesskab af São Tomé og Príncipe og Nigeria

Breddegrad    Længdegrad

(grader, minutter og sekunder)

03 02 22 N    07 07 31 Ø

02 50 00 N    07 25 52 Ø

02 42 38 N    07 36 25 Ø

02 20 59 N    06 52 45 Ø

01 40 12 N    05 57 54 Ø

01 09 17 N    04 51 38 Ø

01 13 15 N    04 41 27 Ø

01 21 29 N    04 24 14 Ø

01 31 39 N    04 06 55 Ø

01 42 50 N    03 50 23 Ø

01 55 18 N    03 34 33 Ø

01 58 53 N    03 53 40 Ø

02 02 59 N    04 15 11 Ø

02 05 10 N    04 24 56 Ø

02 10 44 N    04 47 58 Ø

02 15 53 N    05 06 03 Ø

02 19 30 N    05 17 11 Ø

02 22 49 N    05 26 57 Ø

02 26 21 N    05 36 20 Ø

02 30 08 N    05 45 22 Ø

02 33 37 N    05 52 58 Ø

02 36 38 N    05 59 00 Ø

02 45 18 N    06 15 57 Ø

02 50 18 N    06 26 41 Ø

02 51 29 N    06 29 27 Ø

02 52 23 N    06 31 46 Ø

02 54 46 N    06 38 07 Ø

03 00 24 N    06 56 58 Ø

03 01 19 N    07 01 07 Ø

03 01 27 N    07 01 46 Ø

03 01 44 N    07 03 07 Ø

03 02 22 N    07 07 31 ØTillæg 2
Skema til ansøgning

ANSØGNING OM TILLADELSE FOR FISKERFARTØJER OG HJÆLPEFARTØJER
FISKERIAFTALE SÃO TOMÉ OG PRÍNCIPE- DEN EUROPÆISKE UNION

— ANSØGER

1.Reders navn: …………………    Nationalitet:        

2.Navn på rederens sammenslutning eller repræsentant:        

…………………………………………………………………..

3.Adresse på rederens sammenslutning eller repræsentant:    

………………………………………………………………..

4.Tlf.:        

5.E-mail:        

6.Fartøjsførerens navn: …………………..    Nationalitet:        

7.Navn og adresse på repræsentanten i São Tomé og Príncipe (hvis relevant):    

…………………………………………………………………………………..

— FARTØJ OG FARTØJSIDENTIFIKATION

8.Fartøjets navn: ……………………………………………….    

9.Flagstat: ……………………………………………….    

10.Evt. tidligere flag:    …………………………..

11.Dato for erhvervelse af nuværende flag: ………………………..    

12.Havnekendingsbogstaver og -nummer: ………………………..    

13.Registreringshavn: ………………..    MMSI: ………….    

14.IMO-nummer: …………    ICCAT-nummer:    …………….

15.Byggeår og -sted: ……………………………………….    

16.Radiokaldesignal: …………    Radiokaldefrekvens: ……….    

17.Byggemateriale:    □ stål    □ træ     □ polyester    □ andet

— FARTØJETS TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG UDSTYR

18.Fartøjets længde overalt: …………………………    Bredde: ……….    

19.Tonnage (GT): …………………………….

20.Hovedmotorens maskineffekt i kW: ……    Mærke: ……..    Type: ……….

21.Fartøjstype: ………    Fiskerikategori: …………

22.Fiskeredskaber: ……………………………………………………    

23.Fiskerizoner: …………………………………….……….    

24.Målarter: □ tun □ sværdfisk og sejlfisk □ godkendte hajer    

25.Bifangstarter: □ tun □ sværdfisk og sejlfisk □ godkendte hajer

26.Planlagte forarbejdninger om bord: □ rensning □ delvis afskæring af finner

27.    □ andet (angiv nærmere): ………………………….

28.Samlet besætning: ………………………………..    

29.Opbevaringsmetode om bord: fersk    kølet    blandet    frosset

30.Frysekapacitet pr. 24 timer (i ton): ………………    

31.Lastrumskapacitet: …………………    Antal: ………………………    

Udfærdiget i    den        

Ansøgers underskriftTillæg 3
Datablad
Notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri og langlinefartøjer med flydeline

1.Forbudte arter

I henhold til konventionen om beskyttelse af migrerende arter og ICCAT's resolutioner er fiskeri efter almindelig djævlerokke (Manta birostris), brugde (Cetorhinus maximus), stor hvid haj (Carcharodon carcharias), storøjet rævehaj (Alopias superciliosus), hammerhaj af Sphyrnidae-familien (undtagen huehammerhaj), oceanisk hvidtippet haj (Carcharhinus longimanus) og silkehaj (Carcharhinus falciformis) forbudt. Desuden er det forbudt at fiske efter hvalhaj (Rhincodon typus).

I henhold til EU-lovgivningen [Rådets forordning nr. 1185/2003 af 26. juni 2003] er det forbudt at fjerne hajfinner om bord på fartøjer og at medføre, omlade eller lande hajfinner. Med forbehold af ovenstående må hajfinnerne for at lette opbevaringen om bord skæres delvist igennem og foldes ind mod kroppen, men må ikke fjernes fra kroppen inden landing.

I overensstemmelse med ICCAT's henstillinger bestræber parterne sig på at reducere den utilsigtede indvirkning af fiskeriaktiviteter på skildpadder og havfugle ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger, der gør det muligt at maksimere overlevelseschancerne for dyr, der fanges utilsigtet.

NOTFARTØJER TIL TUNFISKERI

(1)Tilladt fiskeredskab: Vod

(2)Målarter: Gulfinnet tun (Thunnus albacares), storøjet tun (Thunnus obesus), bugstribet bonit (Katsuwonus pelamis)

(3)Bifangster: Overholdelse af henstillingerne fra ICCAT og FAO.

LANGLINEFARTØJER MED FLYDELINE

(1)Tilladt fiskeredskab: Flydeline

(2)Målarter: Sværdfisk (Xiphias gladius), blåhaj (Prionace glauca), gulfinnet tun (Thunnus albacares), storøjet tun (Thunnus obesus).

(3)Bifangst: Overholdelse af henstillingerne fra ICCAT og FAO.

2.Redernes afgifter — antal fartøjer:

Yderligere afgift pr. ton fangst

70 EUR pr. ton for hele protokollens gyldighedsperiode

Fast årlig afgift

For notfartøjer til tunfiskeri: 9 100 EUR

For langlinefartøjer med flydeline: 3 255 EUR

Fast observatørafgift:

250 EUR pr. fartøj pr. år

Afgift for hjælpefartøj:

3 500 EUR pr. fartøj pr. år

Antal fartøjer,

28 notfartøjer til tunfiskeri

der har lov til at fiske

6 langlinefartøjer med flydeline

Tillæg 4
Gennemførelse af systemet for elektronisk registrering og indberetning af fiskeriaktiviteter (EIS-systemet)

1.EIS-indberetning

(1)Flagstaten og São Tomé og Príncipe skal hver især udpege en EIS-ansvarlig, der skal fungere som kontaktpunkt i spørgsmål vedrørende gennemførelsen af disse bestemmelser. Flagstaten og São Tomé og Príncipe meddeler hinanden kontaktoplysningerne for deres EIS-ansvarlige og ajourfører, hvis det er relevant, straks disse oplysninger.

(2)Fartøjet sender EIS-dataene til sin flagstat, som automatisk stiller dem til rådighed for São Tomé og Príncipe.

(3)Dataene i UN/CEFACT-format overføres via FLUX-nettet, som Europa-Kommissionen stiller til rådighed.

(4)Parterne kan dog aftale en overgangsperiode, i hvilken oplysningerne transporteres via Data Exchange Highway (DEH) i EU-EIS-format (v 3.1).

(5)Flagstatens FOC fremsender straks automatisk hastebeskeder (COE, COX, PNO), der er modtaget fra fartøjet, til São Tomé og Príncipes FOC. Andre typer meddelelser fremsendes også automatisk én gang om dagen fra datoen for den faktiske anvendelse af UN-CEFACT-formatet eller stilles indtil da til rådighed for São Tomé og Príncipes FOC efter automatisk anmodning til flagstatens FOC via Europa-Kommissionens centrale knudepunkt. Fra den faktiske gennemførelse af det nye format vil sidstnævnte fremgangsmåde for tilrådighedsstillelse kun vedrøre specifikke anmodninger om historiske data.

(6)São Tomé og Príncipes FOC bekræfter modtagelsen af de EIS-data, der sendes til det som hastebeskeder, ved at sende en kvittering for modtagelsen og bekræfte gyldigheden af den modtagne meddelelse. Der skal ikke kvitteres for modtagelsen af de data, som São Tomé og Príncipe modtager som svar på en anmodning, det selv har fremsat. São Tomé og Príncipe behandler alle EIS-data fortroligt.

2.Svigt i det elektroniske transmissionssystem om bord på fartøjet eller i kommunikationssystemet

(1)Flagstatens FOC og São Tomé og Príncipes FOC underretter straks hinanden om enhver hændelse, der kan indvirke på fremsendelsen af EIS-data vedrørende et eller flere fartøjer.

(2)Hvis São Tomé og Príncipes FOC ikke modtager de data, som et fartøj skal fremsende, underretter det straks flagstatens FOC. Flagstatens FOC undersøger hurtigst muligt årsagerne til den manglende modtagelse af EIS-data og informerer São Tomé og Príncipes FOC om resultatet af disse undersøgelser.

(3)Hvis der sker et svigt i fremsendelsen mellem fartøjet og flagstatens FOC, underretter flagstatens FOC straks fartøjets fører eller operatør eller, hvis det ikke er muligt, deres repræsentant herom. Ved modtagelse af denne underretning fremsender fartøjsføreren de manglende data til de kompetente myndigheder i flagstaten ved hjælp af enhver form for passende telekommunikationsmiddel hver dag senest kl. 00:00.

(4)Hvis der er funktionssvigt i det elektroniske transmissionssystem, som er installeret om bord på fartøjet, sørger fartøjets fører eller operatør for, at EIS-systemet repareres eller udskiftes inden for ti (10) dage, efter at funktionssvigtet er konstateret. Efter udløbet af denne frist har fartøjet ikke længere tilladelse til at fiske i fiskerizonen og skal forlade den eller anløbe en havn i São Tomé og Príncipe inden for 24 timer. Fartøjet har tilladelse til at forlade denne havn eller til at vende tilbage til fiskerizonen, når flagstatens FOC har konstateret, at EIS-systemet igen fungerer korrekt.

(5)Hvis São Tomé og Príncipes manglende modtagelse af EIS-data skyldes et funktionssvigt i de elektroniske systemer, der er under Den Europæiske Unions eller São Tomé og Príncipes tilsyn, skal den pågældende part straks træffe enhver foranstaltning for hurtigst muligt at afhjælpe funktionssvigtet. Når problemet er løst, skal den anden part straks underrettes herom.

(6)Flagstatens FOC sender ved hjælp af alle tilgængelige elektroniske kommunikationsmidler hver 24. time alle de EIS-data, som flagstaten har modtaget siden den seneste fremsendelse, til São Tomé og Príncipes FOC. Efter anmodning fra São Tomé og Príncipe kan den samme procedure anvendes i tilfælde af vedligeholdelsesarbejde, der varer mere end 24 timer, og som påvirker de systemer, der er under Den Europæiske Unions tilsyn. São Tomé og Príncipes underretter sine kompetente kontrolmyndigheder med henblik på at sikre, at EU-fartøjer ikke anses for at misligholde deres forpligtelser hvad angår fremsendelsen af deres EIS-data. Flagstatens FOC sikrer, at de manglende data indlæses i den elektroniske database, der føres i overensstemmelse med punkt 1 i tillæg 5.

3.Alternative kommunikationsmidler

Den e-mailadressen for São Tomé og Príncipes FOC, som skal anvendes ved svigt i EIS-/FOS-meddelelser, skal meddeles inden protokollens anvendelse.

Det skal anvendes til:

meddelelser om ind- og udsejling og om fangster om bord ved ind- og udsejling

meddelelser om landinger og omladninger og om fangster, der omlades, landes eller opbevares om bord

de midlertidige EIS- og FOS-meddelelser, der som fastsat sendes som erstatning ved svigt.Tillæg 5
FARTØJSOVERVÅGNINGSSYSTEM (FOS)

1.Fartøjspositionsmeldinger — FOS

Den første position, der registreres efter indsejling i São Tomé og Príncipes fiskerizone, angives med koden "ENT". Alle efterfølgende positioner angives med koden "POS", bortset fra den første position, der registreres efter udsejling af São Tomé og Príncipes fiskerizone, og som angives med koden "EXI".

Flagstatens FOC er ansvarlig for automatisk behandling og i givet fald elektronisk transmission af positionsmeldinger. Positionsmeldingerne registreres på en sikker måde og opbevares i tre (3) år.

2.Fartøjets fremsendelse af positionsmeldinger i tilfælde af driftssvigt i FOS

Fartøjsføreren sørger for, at fartøjets FOS altid er fuldt funktionsdygtigt, og at positionsmeldinger sendes korrekt til flagstatens FOC.

Hvis fartøjets FOS er defekt, skal det repareres eller udskiftes inden for 30 dage. Efter udløbet af denne frist har fartøjet ikke længere tilladelse til at fiske i São Tomé og Príncipes fiskerizone.

Fartøjer, der fisker i São Tomé og Príncipes fiskerizone med defekt FOS, sender deres positionsmeldinger med alle obligatoriske oplysninger pr. e-mail, via radio eller pr. fax til flagstatens FOC mindst hver fjerde time.

3.Sikker fremsendelse af positionsmeldinger til São Tomé og Príncipe

Flagstatens FOC sender automatisk de pågældende fartøjers positionsmeldinger til São Tomé og Príncipes FOC. Flagstatens og São Tomé og Príncipes FOC udveksler e-mailadresser og giver hurtigst muligt hinanden meddelelse om eventuelle ændringer.

Fremsendelsen af positionsmeldinger mellem flagstatens og São Tomé og Príncipes FOC sker elektronisk via et sikkert kommunikationssystem.

São Tomé og Príncipes FOC underretter hurtigst muligt flagstatens FOC og Unionen, hvis der ikke længere regelmæssigt modtages positionsmeldinger for et fartøj med fiskeritilladelse, og det pågældende fartøj ikke har meddelt, at det er sejlet ud af fiskerizonen.

4.Funktionsfejl i kommunikationssystemet

São Tomé og Príncipes sikrer, at dets elektroniske udstyr er kompatibelt med det elektroniske udstyr, som flagstatens FOC anvender, og giver omgående Den Europæiske Union meddelelse om eventuelle funktionsfejl i forbindelse med fremsendelse og modtagelse af positionsmeldinger med henblik på snarest muligt at få løst det pågældende tekniske problem. Eventuelle tvister forelægges for den blandede komité.

Fartøjsføreren betragtes som ansvarlig for enhver påvist manipulation af fartøjets FOS med henblik på at forstyrre systemets drift eller forfalske positionsmeldinger. Enhver overtrædelse straffes efter São Tomé og Príncipes gældende lovgivning.

5.Ændring af positionsmeldingshyppigheden

Ved begrundet mistanke om overtrædelse kan São Tomé og Príncipes FOC sende en anmodning til flagstatens FOC med kopi til Den Europæiske Union om at reducere positionsmeldingsintervallet for et fartøj til intervaller på 30 minutter i en vis undersøgelsesperiode. São Tomé og Príncipe sender bevismaterialet til flagstatens FOC og til Den Europæiske Union. Flagstatens FOC sender omgående positionsmeldingerne til São Tomé og Príncipe med de nye intervaller.

Når den pågældende undersøgelsesperiode er afsluttet, underretter São Tomé og Príncipe flagstatens FOC og Den Europæiske Union om en eventuel opfølgning.

6.Fremsendelse af FOS-meddelelser til São Tomé og Príncipe

Koden "ER" efterfulgt af en dobbelt skråstreg (//) angiver slutningen af meddelelsen.

Data

Kode

Obligatorisk/

Fakultativt

Indhold

Registreringsstart

SR

0

Systemdata – angiver registreringsstart

Modtager

AD

0

Meddelelsesdata — modtagerlandets alfa-3-kode (ISO — 3166)

Afsender

FR

0

Meddelelsesdata — afsenderlandets alfa-3-kode (ISO — 3166)

Flagstat

FS

0

Meddelelsesdata — flagstatens alfa-3-kode (ISO-3166)

Meddelelsestype

TM

0

Meddelelsesdata — Meddelelsestype (ENT, POS, EXI,

MAN)

Radiokaldesignal (IRCS)

RC

0

Fartøjsdata — fartøjets internationale radiokaldesignal (IRCS)

Den kontraherende parts interne referencenummer

IR

0

Fartøjsdata — den kontraherende parts entydige nummer — alfa-3-kode (ISO — 3166) efterfulgt af et nummer

Eksternt

registrerings-

nummer

XR

0

Fartøjsdata — nummeret på siden af fartøjet (ISO 8859.1)

Breddegrad

LT

0

Fartøjspositionsdata — fartøjets position i grader og minutter N/S DD.ddd (WGS84)

Længdegrad

LG

0

Fartøjspositionsdata — fartøjets position i grader og minutter Ø/V DD.ddd (WGS84)

Kurs

CO

0

Fartøjets kurs på en 360°-skala

Fart

SP

0

Fartøjets hastighed i knob med én decimal

Dato

DA

0

Fartøjspositionsdata – dato for registrering af positionen UTC (ÅÅÅÅMMDD)

Klokkeslæt

TI

0

Fartøjspositionsdata – klokkeslæt for registrering af positionen UTC (TTMM)

Registrering afsluttet

ER

0

Systemdata – Angiver, at registreringen er slut

I NAF-format struktureres transmission af data således:

De anvendte tegn skal være i overensstemmelse med ISO-standarden 8859.1. En dobbelt skråstreg (//) og koden "SR" angiver starten på en meddelelse.

Hvert dataelement kendetegnes ved sin kode og adskilles fra andre dataelementer med en dobbelt skråstreg (//)

Der anvendes en enkelt skråstreg (/) som separator mellem feltkode og data

São Tomé og Príncipe giver inden den midlertidige anvendelse af protokollen meddelelse om, hvorvidt FOS-dataene skal fremsendes via FLUX TL, i UN/CEFACT-format.

Tillæg 6
Nødvendige kvalifikationer for ansættelse af sømænd fra São Tomé og Príncipe om bord på EU-notfartøjer og -langlinefartøjer

São Tomé og Príncipes myndigheder sikrer, at sømænd, der ansættes på EU-fartøjer, opfylder følgende krav:

1.Sømændene skal mindst være 18 år gamle

2.Sømændene skal have en gyldig lægeattest, der bekræfter, at de er helbredsmæssigt egnede til at varetage de krævede opgaver på søen. Denne attest skal være udstedt af en behørigt kvalificeret læge

3.Sømændene skal have gyldige forebyggende vaccinationer, som kræves i regionen

4.Sømændene skal som minimum have et gyldigt certifikat for følgende grundlæggende sikkerhedskurser:

(a)personoverlevelsesteknikker, herunder påtagning af redningsvest

(b)brandbekæmpelse og -forebyggelse

(c)elementær førstehjælp

(d)personsikkerhed og samfundsansvar og

(e)forebyggelse af marin forurening.

5.Hvad angår store fiskerfartøjer, bør søfolkene:

(a)være bekendte med søfartsudtryk og -befalinger, det hyppigt anvendes på fiskerfartøjer

(b)være bekendte med de farer, der optræder i forbindelse med fiskeri

(c)have forståelse for de vilkår, der er gældende for et fartøj under fiskeri, og de farer, der kan optræde

(d)være bekendte med og have viden om brugen af det fiskegrej, der anvendes ved notfiskeri

(e)have generel viden om og forståelse af et fartøjs stabilitet og sødygtighed og

(f)have et generelt kendskab til fortøjning og håndtering og brug af fortøjningsreb.