Bruxelles, den 23.1.2019

COM(2019) 10 final

2019/0007(NLE)

Forslag til

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

om tilladelse til Polen til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 226 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem


BEGRUNDELSE

I henhold til artikel 395, stk. 1, i direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (herefter "momsdirektivet") kan Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen give en medlemsstat tilladelse til at indføre særlige foranstaltninger, der fraviger bestemmelserne i nævnte direktiv, for at forenkle momsopkrævningen eller for at undgå visse former for momsunddragelse eller momsundgåelse.

Ved brev registreret i Kommissionen den 15. maj 2018 anmodede Polen om tilladelse til at fravige artikel 226 i momsdirektivet med hensyn til merværdiafgift (moms) i forbindelse med faktureringskrav og til at indføre en obligatorisk ordning for opdelte betalinger for leveringer af varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, der generelt er omfattet af omvendt betalingspligt og solidarisk hæftelse i Polen. I overensstemmelse med momsdirektivets artikel 395, stk. 2, underrettede Kommissionen ved brev af 3. september 2018 de øvrige medlemsstater om Polens anmodning. Ved brev af 4. september 2018 meddelte Kommissionen Polen, at den rådede over alle de oplysninger, den fandt nødvendige for at kunne vurdere anmodningen.

1BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

For at bekæmpe momssvig har Polen til hensigt at indføre en obligatorisk ordning for opdelte betalinger for betaling af moms for visse leveringer af varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig.

Ordningen for opdelte betalinger er et alternativt momsopkrævningssystem. I forbindelse med en transaktion skal en momspligtig person ifølge standardproceduren opkræve betaling af afgiftsgrundlaget og momsen (hvor det er relevant) fra sin kunde (eller fra en tredjepart). Den momspligtige person indberetter herefter denne transaktion i sine periodiske momsangivelser. Afhængigt af resultatet af momsangivelsen skal momsen enten indbetales af den momspligtige person, eller den kan tilbagebetales af skattemyndighederne. Hvis momsen skal indbetales, skal den momspligtige person betale momsen til sin medlemsstats skattemyndigheder på bestemte angivne tidspunkter (pr. måned, pr. kvartal osv.). Ved anvendelsen af de opdelte betalinger indføres en ændring af denne (regelmæssige) transaktionskæde, da der benyttes en opdeling mellem betalingen af det skyldige momsbeløb og afgiftsgrundlaget. Når en leverandør er omfattet af disse bestemmelser om opdelt betaling, vil denne ud over sin ordinære bankkonto skulle have en særskilt lukket momskonto. Sidstnævnte kan kun anvendes til at modtage moms fra kunder og betale moms til leverandører. I så fald skal køberen betale det afgiftspligtige beløb til leverandøren, normalt til en almindelig bankkonto, mens den skyldige moms på leveringen vil skulle indbetales på den lukkede momskonto.

Polen gør gældende, at på trods af talrige foranstaltninger truffet til bekæmpelse af svig (f.eks. indførelsen af omvendt betalingspligt og solidarisk hæftelse for kunden, indførelsen af en "Standard Audit File", strammere regler for registrering og afregistrering af afgiftspligtige personer, et øget antal revisioner osv.), er disse løsninger stadig utilstrækkelige til at udelukke momssvig og øge momsindtægterne. Den seneste undersøgelse om momsgabet i EU's 28 medlemsstater 1 viser et momsgab på 25 % for Polen. Polen er af den opfattelse, at anvendelse af den obligatoriske ordning for opdelte betalinger vil fjerne momssvig helt fra starten. Da modellen med opdelte betalinger har den virkning, at det momsbeløb, der indsættes på en afgiftspligtig persons særskilte momskonto, kun kan benyttes af den afgiftspligtige til begrænsede formål, nemlig til betaling af moms til skattemyndighederne eller betaling af moms på fakturaer, der er modtaget fra leverandører, sikres det bedre, at skattemyndighederne får hele det momsbeløb, som skal overføres af den afgiftspligtige til staten.

Polen indførte derfor den frivillige ordning for opdelte betalinger den 1. juli 2018. Polen mener dog, at på områder, der er særligt udsat for momssvig, og hvor der i årevis er påvist svig, er det værd at gå et skridt videre og indføre den obligatoriske ordning for opdelte betalinger. Disse områder dækker økonomiske sektorer såsom stål, skrot, elektronisk udstyr, guld, ikkejernholdige metaller, brændstoffer og plast, der generelt er omfattet af ordningen for omvendt betalingspligt og solidarisk hæftelse i Polen (en liste over sektorer, der skal omfattes af ordningen for opdelte betalinger, indgår i bilaget til afgørelsen).

Den obligatoriske model for opdelte betalinger vil blive anvendt på de pågældende leveringer mellem afgiftspligtige personer (B2B-leveringer) og dækker kun elektroniske bankoverførsler. Banken vil fungere som opdelingsbefuldmægtiget og udføre aktiviteterne med det formål at overføre det beløb, som kunden har betalt til leverandørens pågældende konti, dvs. afgiftsbeløbet til den erhvervsdrivendes almindelige konto, mens momsbeløbet betales til den erhvervsdrivendes lukkede momskonto. Midler på den lukkede momskonto er ejet af den afgiftspligtige person, men dennes mulighed for at disponere over midlerne vil i princippet være begrænset til betaling af skyldig moms til skattemyndighederne eller moms som følge af fakturaer, der er modtaget fra leverandører.

I henhold til de generelle regler i Polen vil et eventuelt tilbagebetalingsbeløb, i tilfælde af at den indgående moms overstiger den udgående moms, som den afgiftspligtige person har indberettet i momsangivelsen som et momsbeløb, der skal tilbagebetales, blive tilbagebetalt inden for 60 dage til den afgiftspligtiges almindelige konto. For at begrænse virkningerne af modellen for opdelte betalinger på erhvervsdrivendes likviditet har Polen planlagt en hurtigere procedure for tilbagebetaling af eventuelt overskydende indgående moms. På anmodning af den afgiftspligtige person vil tilbagebetalingen finde sted inden for 25 dage. Desuden understregede Polen i anmodningen, at det vil blive prioriteret at sikre effektiv og rettidig tilbagebetaling.

Ifølge Polen bør omkostningerne ved driften af ordningen for opdelte betalinger ikke være betydelige og vil hovedsagelig være knyttet til gennemførelsen og vedligeholdelsen af ordningen og til forvaltningen af bankkontoen. Afgiftspligtige personer pådrager sig ikke omkostninger ved åbning og brug af momskontoen, da banken stiller kontoen til rådighed uden nogen form for provision eller gebyrer.

Den obligatoriske ordning for opdelte betalinger vil også være gældende for erhvervsdrivende, der ikke er etableret i Polen, som vil være nødt til at have en bankkonto i henhold til polsk lov. I denne forbindelse bekræftede Polen over for Kommissionen, at ikkeetablerede erhvervsdrivende ikke vil pådrage sig yderligere omkostninger i forbindelse med forpligtelsen til at åbne en bankkonto i Polen, da det vil være gratis for disse afgiftspligtige personer at åbne og bruge bankkontoen i Polen.

For at ordningen for opdelte betalinger kan fungere gnidningsløst, skal det af den faktura, som udstedes af leverandøren, fremgå, at ordningen for opdelte betalinger anvendes. Artikel 226 indeholder en liste over de oplysninger, der skal fremgå af fakturaerne. Medlemsstaterne har ikke beføjelse til at medtage yderligere faktureringsoplysninger. I betragtning af kravet om, at anvendelsen af ordningen for opdelte betalinger skal angives yderligere på fakturaen, anmodede Polen om en fravigelse fra momsdirektivets artikel 226.

Den obligatoriske ordning for opdelte betalinger i Polen vil indføre væsentlige ændringer for afgiftspligtige personer. Men da ordningen allerede har været taget i brug på frivillig basis siden den 1. juli 2018, har afgiftspligtige personer haft lejlighed til at stifte bekendtskab med den.

I betragtning af ovenstående er Kommissionen af den opfattelse, at den obligatoriske ordning for opdelte betalinger for leveringer af varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, og som er anført i bilaget, kan give effektive resultater i kampen mod skattesvig. Det foreslås derfor at tillade fravigelsen fra den 1. marts 2019 til den 28. februar 2022.

Da fravigelsen er ny og har et bredt anvendelsesområde, er det vigtigt at sikre den nødvendige opfølgning inden for rammerne af denne fravigelse og navnlig foranstaltningens virkning på omfanget af momssvig og virkningerne heraf for de afgiftspligtige personer (med hensyn til tilbagebetaling af moms, den administrative byrde, omkostninger for afgiftspligtige personer osv.). Polen anmodes derfor om at fremlægge en rapport om virkningen af foranstaltningen 18 måneder efter dens ikrafttræden.

Overensstemmelse med gældende bestemmelser på samme område

Fravigelsen kan indrømmes på grundlag af momsdirektivets artikel 395 for at forenkle momsopkrævningen eller for at forhindre visse former for momsunddragelse eller momsundgåelse. Polen anmodede om fravigelsen for at bekæmpe skatteunddragelse i sektorer, hvor der i årevis er blevet påvist momssvig. Fravigelsen er i overensstemmelse med de gældende bestemmelser.

Ved Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/784 2 blev Italien tildelt en lignende fravigelse med hensyn til at anvende ordningen for opdelte betalinger. I henhold til den italienske ordning for opdelte betalinger betales den skyldige moms til den lukkede momskonto hos skattemyndighederne. Omfanget af den italienske fravigelse er begrænset til leveringer til offentlige myndigheder, enheder, der kontrolleres af offentlige myndigheder, samt en række børsnoterede selskaber. 

Også Rumænien ansøgte om fravigelse fra ordningen for opdelte betalinger til leveringer fra visse afgiftspligtige personer. Den rumænske ordning for opdelte betalinger giver anledning til alvorlige bekymringer om dens proportionalitet og forenelighed med traktaten. Kommissionen har derfor gjort indsigelse mod den rumænske anmodning om fravigelse 3 .

2RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Momsdirektivets artikel 395.

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

I betragtning af den bestemmelse i momsdirektivet, som forslaget bygger på, finder nærhedsprincippet ikke anvendelse.

Proportionalitetsprincippet

Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af følgende grunde.

Afgørelsen vedrører en tilladelse, der indrømmes en medlemsstat på dennes egen anmodning og udgør ikke en forpligtelse.

Da fravigelsen er tidsbegrænset og begrænset til bestemte leveringer, er anvendelsesområdet målrettet sektorer, der udgør et betragteligt problem, hvad angår momssvig. Den særlige foranstaltning står derfor i et rimeligt forhold til det tilstræbte mål, dvs. at bekæmpe skattesvig.

Da fravigelsen er ny og har et bredt anvendelsesområde, anmodes Polen om at fremlægge en rapport om foranstaltningens virkning på omfanget af momssvig samt på afgiftspligtige personer (med hensyn til refusionen af moms, den administrative byrde, omkostningerne for afgiftspligtige personer osv.) 18 måneder efter dens ikrafttræden i Polen.

Valg af retsakt

Foreslået retsakt: Rådets gennemførelsesafgørelse.

I henhold til momsdirektivets artikel 395 er en fravigelse af de fælles momsregler kun mulig, hvis Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen giver tilladelse til det. En gennemførelsesafgørelse vedtaget af Rådet er det bedst egnede reguleringsmiddel, da den kan rettes til individuelle medlemsstater.

3RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Høringer af interesserede parter

Forslaget er baseret på en anmodning fra Polen og vedrører kun denne medlemsstat.

Indhentning og brug af ekspertbistand

Der var ikke behov for ekstern ekspertbistand.

Konsekvensanalyse

Forslaget til Rådets gennemførelsesafgørelse giver Polen tilladelse til at fravige momsdirektivets artikel 226 og til at indføre den obligatoriske ordning for opdelte betalinger for betaling af moms på særlige leveringer af varer og tjenesteydelser.

Ved at kræve, at leverandøren indbetaler den skyldige moms til en lukket momskonto, sigter forslaget til Rådets gennemførelsesafgørelse mod at bekæmpe skattesvig i form af manglende momsbetaling fra leverandører af varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig. Da det momsbeløb, der indsættes på en afgiftspligtig persons særskilte momskonto, kun må bruges til begrænsede formål, nemlig til betaling af moms til skattemyndighederne eller betaling af moms på fakturaer, der er modtaget fra leverandører, sikres det bedre, at skattemyndighederne får hele det momsbeløb, som skal overføres af den afgiftspligtige person til fordel for statskassen.

Den afgiftspligtige person kan ikke disponere over midlerne på den lukkede momskonto, medmindre det er til betaling af skyldig moms til skattemyndighederne eller moms som følge af fakturaer, der er modtaget fra leverandører, hvilket dermed påvirker de erhvervsdrivendes likviditet. For at mindske den negative virkning i tilfælde af overskydende indgående moms i forhold til udgående moms, der er anerkendt af skattemyndighederne, er der i Polen planlagt en hurtigere procedure for tilbagebetaling af den overskydende indgående moms. På anmodning fra den afgiftspligtige person finder tilbagebetalingen sted inden for 25 dage i stedet for 60 dage efter den normale procedure. Desuden understregede Polen i anmodningen, at det vil blive prioriteret at sikre effektiv og rettidig tilbagebetaling.

Erhvervsdrivende, der ikke er etableret i Polen, vil også være omfattet af den obligatoriske ordning for opdelte betalinger i forbindelse med levering af varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af den obligatoriske ordning for opdelte betalinger i Polen. Disse erhvervsdrivende skal have en bankkonto i henhold til polsk lov. I denne forbindelse bekræftede Polen over for Kommissionen, at ikkeetablerede erhvervsdrivende ikke vil pådrage sig yderligere omkostninger i forbindelse med forpligtelsen til at åbne en bankkonto i Polen, da det vil være gratis for disse afgiftspligtige personer at åbne og bruge bankkontoen i Polen.

4VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Forslaget får ingen negativ indvirkning på Unionens egne indtægter hidrørende fra moms.

5ANDRE FORHOLD

Forslaget indeholder en udløbsklausul i form af en automatisk frist.

2019/0007 (NLE)

Forslag til

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

om tilladelse til Polen til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 226 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem 4 , særlig artikel 395, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Ved brev registreret hos Kommissionen den 15. maj 2018 anmodede Polen om tilladelse til at fravige artikel 226 i direktiv 2006/112/EF og til at kræve medtagelse af en særlig erklæring om, at moms skal indbetales til en lukket momskonto hos leverandøren i forbindelse med fakturaer, der udstedes ved levering af varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig og generelt er omfattet af omvendt betalingspligt og solidarisk hæftelse i Polen. Polen anmodede om fravigelsen for et tidsrum på tre år fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2021.

(2)I overensstemmelse med artikel 395, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2006/112/EF fremsendte Kommissionen Polens anmodning til de øvrige medlemsstater ved brev af 3. september 2018. Ved brev af 4. september 2018 meddelte Kommissionen Polen, at den rådede over alle de oplysninger, den fandt nødvendige for at kunne vurdere anmodningen.

(3)Selv om Polen har truffet en lang række foranstaltninger til bekæmpelse af svig (f.eks. indførelsen af omvendt betalingspligt og solidarisk hæftelse for kunden, indførelsen af "Standard Audit File, strammere regler for registrering og afregistrering af afgiftspligtige personer, et øget antal revisioner osv.), finder den, at disse foranstaltninger stadig er utilstrækkelige til at udelukke momssvig.

(4)Polen er af den opfattelse, at anvendelsen af ordningen for opdelte betalinger vil fjerne momssvig. Da ordningen for opdelte betalinger betyder, at moms, der indsættes på en særskilt momskonto hos den afgiftspligtige person, kun kan anvendes til begrænsede formål, nemlig til betaling af moms til skattemyndighederne eller til betaling af moms på fakturaer, der er modtaget fra leverandører, sikres det bedst, at skattemyndighederne får hele det momsbeløb, som skal overføres af den afgiftspligtige person til den polske statskasse.

(5)Polen indførte den frivillige ordning for opdelte betalinger den 1. juli 2018. Polen mener, at den obligatoriske ordning for opdelte betalinger bør indføres på områder, der er særligt udsat for momssvig. Disse områder er økonomiske sektorer såsom stål, skrot, elektronik, guld, ikkejernholdige metaller, brændstoffer, plast, som normalt er omfattet af omvendt betalingspligt og solidarisk hæftelse i Polen.

(6)Den obligatoriske ordning for opdelte betalinger vil gælde for leveringer mellem afgiftspligtige personer, B2B-leveringer, af varer og tjenesteydelser, der er anført i bilaget, og kun dække elektroniske bankoverførsler.

(7)I tilfælde af overskydende indgående moms i forhold til udgående moms indberettet af den afgiftspligtige person i momsangivelsen som et refusionsberettiget beløb sker tilbagebetalingen normalt inden for 60 dage til den afgiftspligtiges almindelige konto. Polen har imidlertid oplyst, at for de transaktioner, der er omfattet af den obligatoriske ordning for opdelte betalinger vil tilbagebetalingen på anmodning af en afgiftspligtig person, der råder over en lukket momskonto, finde sted inden for 25 dage.

(8)Afgiftspligtige personer afholder ikke omkostninger ved åbning og brug af momskontoen, da momskontoen vil være fri for eventuelle provisioner og gebyrer fra bankens side.

(9)Den obligatoriske ordning for opdelte betalinger vil være gældende for alle erhvervsdrivende, herunder erhvervsdrivende, som ikke er etableret i Polen, og de skal have en bankkonto i henhold til polsk lov. I denne henseende bekræftede Polen, at de erhvervsdrivende ikke vil pådrage sig yderligere omkostninger i forbindelse med forpligtelsen til at åbne en bankkonto i Polen, da det vil være gratis for disse afgiftspligtige personer at åbne og bruge bankkontoen til momsbetalinger i Polen.

(10)Den planlagte obligatoriske ordning for opdelte betalinger i Polen vil medføre væsentlige ændringer for afgiftspligtige personer. Men da systemet allerede har været anvendt på frivillig basis siden den 1. juli 2018, har afgiftspligtige personer haft mulighed for at gøre sig bekendt med den.

(11)Kommissionen er af den opfattelse, at den obligatoriske ordning for opdelte betalinger for leveringer af varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, kan give effektive resultater i kampen mod skattesvig. Fravigelser indrømmes normalt for en begrænset periode. Fravigelsen for Polen bør derfor tillades fra den 1. marts 2019 til den 28. februar 2022.

(12)På grund af nyhedsværdien og det brede anvendelsesområde er det vigtigt at sikre den nødvendige opfølgning inden for rammerne af denne fravigelse og navnlig foranstaltningens virkning på omfanget af momssvig samt på afgiftspligtige personer (med hensyn til refusionen af moms, den administrative byrde, omkostningerne for afgiftspligtige personer osv.). Polen bør derfor fremlægge en rapport om virkningen af foranstaltningen 18 måneder efter ikrafttrædelsen af den nationale foranstaltning i Polen.

(13)Foranstaltningen påvirker ikke negativt de samlede indtægter fra moms, der opkræves i det endelige forbrugsled, og den har ingen negativ indvirkning på Unionens egne indtægter fra moms —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ved fravigelse af artikel 226 i direktiv 2006/112/EF gives Polen tilladelse til at kræve inddragelse af et særligt krav om, at moms skal indbetales på leverandørens særskilte og lukkede momskonto åbnet i Polen for fakturaer udstedt i forbindelse med leveringer mellem afgiftspligtige personer af varer og tjenesteydelser, der er opført i bilaget til denne afgørelse, hvis betalingerne for transaktionerne sker med elektroniske bankoverførsler.

Artikel 2

Polen underretter Kommissionen om den i artikel omhandlede nationale foranstaltning.

Senest 18 måneder efter ikrafttrædelsen i Polen af den i artikel 1 omhandlede foranstaltning sender Polen Kommissionen en rapport om ordningens samlede indvirkning på omfanget af momssvig og de berørte afgiftspligtige personer.

Artikel 3

Denne afgørelse anvendes fra den 1. marts 2019 til den 28. februar 2022.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til Republikken Polen.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

   På Rådets vegne

   Formanden

(1)    Undersøgelse og rapporter om momsgabet i de 28 EU-medlemsstater: Endelig rapport 2018.
(2)    Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/784 af 25. april 2017 om tilladelse til Den Italienske Republik til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 206 og 226 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1401 (EUT L 118 af 6.5.2017, s. 17).
(3)    Meddelelse fra Kommissionen til Rådet i henhold til artikel 395 i Rådets direktiv 2006/112/EF (COM/2018/666 final).
(4)    EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.

Bruxelles, den 23.1.2019

COM(2019) 10 final

BILAG

til

forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse

om tilladelse til Polen til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 226 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem


BILAG: Liste over leveringer af varer og tjenesteydelser, der er omfattet af artikel 1

Artikel 1 finder anvendelse på følgende leveringer af varer og tjenesteydelser beskrevet i henhold til den polske klassificering af varer og tjenesteydelser (PKWiU): 

Nr.

PKWiU

Betegnelse for varer (gruppe af varer)/tjenesteydelser (gruppe af tjenesteydelser)

1

24.10.12.0

Ferrolegeringer

2

24.10.14.0

Piller og pulver af råjern, spejljern eller stål

3

24.10.31.0

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, kun varmtvalsede, af bredde > = 600 mm

4

24.10.32.0

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, kun varmtvalsede, af bredde < 600 mm

5

24.10.35.0

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, kun varmtvalsede, af bredde > = 600 mm, undtagen produkter af silicium-elektrisk stål

6

24.10.36.0

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, kun varmtvalsede, af bredde < 600 mm, undtagen produkter af silicium-elektrisk stål

7

24.10.41.0

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, kun koldtvalsede, af bredde >= 600 mm

8

24.10.43.0

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, kun koldtvalsede, af bredde >= 600 mm, undtagen produkter af silicium-elektrisk stål

9

24.10.51.0

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, pletterede, belagte eller overtrukne

10

24.10.52.0

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde >= 600 mm, pletterede, belagte eller overtrukne

11

24.10.61.0

Varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af ulegeret stål

12

24.10.62.0

Andre stænger af stål, kun smedede, varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen

13

24.10.65.0

Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af andet legeret stål

14

24.10.66.0

Andre stænger af andet legeret stål, kun smedede, varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen

15

24.10.71.0

Åbne profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af ulegeret stål

16

24.10.73.0

Åbne profiler, kun varmvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af andet legeret stål

17

24.31.10.0

Koldtrukne stænger og massive profiler af ulegeret stål

18

24.31.20.0

Koldtrukne stænger og massive profiler af ulegeret stål, undtagen rustfrit stål

19

24.32.10.0

Flade koldtvalsede stålprodukter, ikke overtrukne, af bredde < 600 mm

20

24.32.20.0

Flade koldtvalsede stålprodukter, pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde < 600 mm

21

24.33.11.0

Åbne profiler, koldtbehandlede eller foldede, af ulegeret stål

22

24.33.20.0

Profilplader, af ulegeret stål

23

24.34.11.0

Koldtrukket tråd, af ulegeret stål

24

24.41.10.0

Ubearbejdet sølv eller i form af halvfabrikata eller som pulver

25

ex 24.41.20.0

Guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver, med undtagelse af investeringsguld som defineret i lovens artikel 121 med forbehold af nr. 27

26

24.41.30.0

Platin, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver

27

Uanset PKWiU-symbol

Investeringsguld som defineret i lovens artikel 121

28

ex 24.41.40.0

Uædle metaller eller sølv, guldbelagt, i form af halvfabrikata – udelukkende sølv, guldbelagt, i form af halvfabrikata

29

ex 24.41.50.0

Uædle metaller belagt med sølv og uædle metaller, sølv eller guld, belagt med platin, i form af halvfabrikata – udelukkende guld- og sølvbelagt, i form af halvfabrikata

30

24.42.11.0

Ubearbejdet aluminium

31

24.43.11.0

Ubearbejdet bly

32

24.43.12.0

Ubearbejdet zink

33

24.43.13.0

Ubearbejdet tin

34

24.44.12.0

Uraffineret kobber, kobberanoder til elektrolytisk raffinering

35

24.44.13.0

Raffineret kobber og kobberlegeringer i ubearbejdet form, kobberforlegeringer

36

24.44.21.0

Pulver og flager, af kobber

37

24.44.22.0

Stænger og profiler, af kobber

38

24.44.23.0

Tråd af kobber

39

24.45.11.0

Ubearbejdet nikkel

40

ex 24.45.30.0

Andre ikkejernholdige metaller og varer af samme, sintrede keramiske metaller (cermets); aske og restprodukter indeholdende metaller eller metalforbindelser – udelukkende ikkeædelt metalaffald og skrot

41

ex 26.11.30.0

Elektroniske integrerede kredsløb – udelukkende processorer

42

ex 26.20.11.0

Bærbare databehandlingsmaskiner, af vægt <= 10 kg, som f.eks. laptops og notebooks, håndholdte computere (f.eks. notebooks) og lignende – udelukkende bærbare computere såsom tablets, notebooks, laptops

43

ex 26.30.22.0

Telefoner til celleopdelt netværk eller andre trådløse net – kun mobiltelefoner, herunder smartphones

44

ex 26.40.60.0

Videospilkonsoller (som anvendes sammen med en fjernsynsmodtager eller en selvstændig skærm) og andre spilleanordninger med en elektronisk skærm – uden dele og tilbehør

45

ex 32.12.13.0

Smykker og dele deraf samt andre smykker og dele deraf, af guld og sølv eller belagt med ædelmetal – udelukkende dele af smykker og dele af andre guld-, sølv- og platinsmykker, dvs. ufærdige eller ufuldstændige smykker og særskilte dele af smykker belagt med ædelt metal

46

38.11.49.0

Vrag, som ikke er fartøjer og flydende materiel, til demontering

47

38.11.51.0

Glasaffald

48

38.11.52.0

Papir- og papaffald

49

38.11.54.0

Andet gummiaffald

50

38.11.55.0

Plastaffald

51

38.11.58.0

Metalholdigt affald, bortset fra farligt affald

52

38.12.26.0

Farligt metalaffald

53

38.12.27

Affald og defekte elektriske felter og akkumulatorer, brugte galvaniske celler og batterier og elektriske akkumulatorer

54

38.32.2

Sekundære metalråmaterialer

55

38.32.31.0

Sekundære råmaterialer af glas

56

38.32.32.0

Sekundære råmaterialer af papir og pap

57

38.32.33.0

Sekundære råmaterialer af plast

58

38.32.34.0

Sekundære råmaterialer af gummi

59

24.20.11.0

Rør af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af stål

60

24.20.12.0

Foringsrør, produktionsrør og borerør af den art, der anvendes ved udvinding af olie og gas, sømløse, af stål

61

24.20.13.0

Andre rør, sømløse, med cirkulært tværsnit, af stål

62

24.20.31.0

Rør af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, med udvendig diameter <= 406,4 mm, af stål

63

24.20.33.0

Andre rør, med cirkulært tværsnit, svejsede, med udvendig diameter <= 406,4 mm, af stål

64

24.20.34.0

Rør, med ikke-cirkulært tværsnit, svejsede, med en udvendig diameter <= 406,4 mm, af stål

65

24.20.40.0

Rørfittings af stål, ikke støbte

66

ex 25.11.23.0

Andre konstruktioner og dele af konstruktioner, plader, stænger, profiler o.l., af jern, stål og aluminium – kun af stål

67

ex 25.93.13.0

Trådvæv, trådnet, tråddug og trådgitter, af jern- og kobbertråd, strækmetal af jern, stål og kobber – kun af stål

68

 

Benzin, dieselolie, gas – i henhold til bestemmelserne om punktafgift

69

 

Fyringsolie og smøreolie – i henhold til bestemmelserne om punktafgift

70

ex 10.4

Animalske og vegetabilske olier og fedtstoffer – udelukkende rapsolie

71

ex 20.59.12.0

Emulsioner til sensibilisering til brug ved fotografering, kemiske præparater til brug ved fotografering, ikke andetsteds nævnt (i.a.n.) – udelukkende tonere uden et printerhoved til automatiske databehandlingsmaskiner.

72

ex 20.59.30.0

Skrivemaskinebånd, trykfarver og lignende farver – udelukkende blækpatroner uden et printerhoved til automatiske databehandlingsmaskiner

73

ex 22.21.30.0

Plader, ark, film, folier, bånd og strimler af plast, ikke forstærket, lamineret eller i forbindelse med andre materialer

74

ex 26.20.21.0

Hukommelsesenheder – udelukkende harddiske (HDD'er)

75

ex 26.20.22.0

Enheder til solid state storage – udelukkende SSD'er

76

ex 26.70.13.0

Digitalkameraer og videokameraer – udelukkende digitalkameraer

77

ex 28.23.26.0

Dele og tilbehør til fotokopieringsmaskiner – udelukkende blækpatroner og printerhoveder til printere til automatiske databehandlingsmaskiner, tonere med printerhoved til printere til automatiske databehandlingsmaskiner

78

ex 58.29.11.0

Operativsystemsoftwarepakker – udelukkende SSD

79

ex 58.29.29.0

Andre softwarepakker – udelukkende SSD'er

80

ex 59.11.23.0

Andre videoer og videooptagelser på disketter, magnetbånd og lignende medier – udelukkende SSD'er

81

uanset PKWiU-symbol

Overførselstjenester vedrørende drivhusgasemissionskvoter som omhandlet i lov af 12. juni 2015 om ordningen for handel med drivhusgasemissioner (lovtidende 2017, punkt 568)

82

41.00.30.0

Bygge- og anlægsarbejde på beboelsesejendomme (arbejde med opførelse af nye bygninger, ombygning eller renovering af eksisterende bygninger)

83

41.00.40.0

Bygge- og anlægsarbejde på bygninger, som ikke er beboelsesejendomme (arbejde med opførelse af nye bygninger, ombygning eller renovering af eksisterende bygninger)

84

42.11.20.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter anlæg af motorveje, veje, gader og andre veje til køretøjer og fodgængere og anlæg af start- og landingsbaner

85

42.12.20.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter anlæg af jernbaner og undergrundsbaner

86

42.13.20.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter anlæg af broer og tunneller

87

42.21.21.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af transmissionsrørledninger

88

42.21.22.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af distributionsnet, herunder hjælpearbejder

89

42.21.23.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af kunstvandingssystemer (kloakker), gennemgående ledninger og vandledninger, udstyr til vandrensning og spildevandsbehandling og pumpestationer

90

42.21.24.0

Bygge- og anlægsarbejde, der omfatter boring af brønde og vandindtag samt anlæg af septiktanke

91

42.22.21.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af telekommunikations- og eltransmissionsledninger

92

42.22.22.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af telekommunikations- og eldistributionsledninger

93

42.22.23.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af kraftværker

94

42.91.20.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af kajer, havne, dæmninger, sluser og hydrotekniske anlæg

95

42.99.21.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af produktions- og minefaciliteter

96

42.99.22.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af stadioner og sportspladser

97

42.99.29.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af andre anlægsarbejder

98

43.11.10.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter nedrivning af bygninger

99

43.12.11.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter forberedelse af stedet til bygge- og anlægsarbejdet, undtagen jordkonstruktioner

100

43.12.12.0

Jordarbejder: gravning, grøftegravning og jordarbejder

101

43.13.10.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter udgravning og geologiske boringer

102

43.21.10.1

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter udførelse af elektriske sikkerhedsanlæg

103

43.21.10.2

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter gennemførelse af andre elektriske installationer

104

43.22.11.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter udførelse af rør- og dræningsarbejder

105

43.22.12.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter udførelse af varme-, ventilations- og klimaanlæg

106

43.22.20.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter udførelse af gasanlæg

107

43.29.11.0

Isoleringsarbejde

108

43.29.12.0

Opsætning af hegn

109

43.29.19.0

Udførelse af andre installationer i.a.n.

110

43.31.10.0

Stukkatør- og pudsearbejde

111

43.32.10.0

Opsætning af snedkerarbejde

112

43.33.10.0

Arbejde, der omfatter gulvlægning og vægge

113

43.33.21.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter nedlægning af terrazzo, marmor, granit eller skifer på gulve og vægge

114

43.33.29.0

Andre bygge- og anlægsarbejder, der omfatter lægning af gulve og vægge (herunder tapetsering), i.a.n.

115

43.34.10.0

Malerarbejde

116

43.34.20.0

Glasproduktionsarbejde

117

43.39.11.0

Arbejde med dekoration

118

43.39.19.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter udførelse af andre afsluttende arbejder, i.a.n.

119

43.91.11.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter opførelse af tagkonstruktioner

120

43.91.19.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter andet tagarbejde

121

43.99.10.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter opsætning af fugtighedshæmmende og vandtæt isolering

122

43.99.20.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter opsætning og nedtagning af stilladser

123

43.99.30.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter udførelse af fundamenter, herunder nedramning af pæle

124

43.99.40.0

Betonarbejder

125

43.99.50.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter opstilling af stålprofiler

126

43.99.60.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter opførelse af murstens- og stenstrukturer

127

43.99.70.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter samling og opførelse af præfabrikerede strukturer

128

43.99.90.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter andre specialiserede bygge- og anlægsarbejder i.a.n.

129

05.10.10.0

Stenkul

130

05.20.10.0

Brunkul

131

19.10.10.0

Koks og halvkoks af stenkul, brunkul eller tørv, retortkul

132

19.20.11.0

Briketter og lignende fast brændsel fremstillet af stenkul

133

19.20.12.0

Briketter og lignende fast brændsel fremstillet af brunkul

134

ex 26.70.13.0

Digitale kameraer til fotografi og digitalkameraer – udelukkende digitalkameraer

135

26.40.20.0

Fjernsynsmodtagere, også med indbygget radiofonimodtager, lydoptager eller lydgengiver eller videooptager eller videogengiver

136

26.20.1

Computere og andre automatiske databehandlingsmaskiner

137

30.91.20.0

Dele og tilbehør til motorcykler og sidevogne

138

27.20.2

Elektriske akkumulatorer og dele dertil

139

28.11.41.0

Dele til forbrændingsmotorer med gnisttænding, undtagen dele til flyvemaskinemotorer

140

ex 29.31.10.0

Tændkabelsæt og andre kabelsæt af den art, der anvendes i køretøjer, fly eller fartøjer – udelukkende tændkabelsæt og andre kabelsæt af den art, der anvendes i køretøjer 

141

29.31.21.0

Tændrør, tændmagneter, tændmagneter, svinghjulsmagneter, strømfordelere og tændspoler

142

29.31.22.0

Startmotorer, også med generatorfunktion, andre generatorer og andet udstyr til forbrændingsmotorer

143

29.31.23.0

Elektrisk signaludstyr, vindspejl, defrostere og dugfjernere til motorkøretøjer

144

29.31.30.0

Dele til andet elektrisk udstyr til motorkøretøjer

145

29.32.20.0

Sikkerhedsseler, airbags og dele og tilbehør til karrosserier

146

29.32.30.0

Dele og tilbehør til motorkøretøjer i.a.n., undtagen motorcykler

147

45.31.1

Handel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, undtagen motorcykler

148

45.32.1

Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, undtagen motorcykler

149

45.32.2

Anden detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, undtagen motorcykler

150

ex 45.40.10.0

Engroshandel med motorcykler samt reservedele og tilbehør dertil – udelukkende salg af reservedele og tilbehør til motorcykler

151

ex 45.40.20.0

Detailhandel med motorcykler samt reservedele og tilbehør dertil – udelukkende salg af reservedele og tilbehør til motorcykler

152

ex 45.40.30.0

Anden detailhandel med motorcykler samt reservedele og tilbehør dertil – udelukkende detailsalg af reservedele og tilbehør til motorcykler