11.11.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 382/6


Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Fusionskontrol

på mødet den 28. juni 2019

om et foreløbigt udkast til afgørelse vedrørende sag M.8864 — Vodafone/visse Liberty Global-aktiver

Ordfører: Letland

(2019/C 382/05)

Kompetence

1.

Det rådgivende udvalg (15 medlemsstater) er enigt med Kommissionen i, at den anmeldte transaktion udgør en fusion som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (»fusionsordningen«) (1).

2.

Det rådgivende udvalg (15 medlemsstater) er enigt med Kommissionen i, at den anmeldte transaktion har EU-dimension, jf. fusionsforordningens artikel 1, stk. 2.

Markedsafgrænsning

3.

Det rådgivende udvalg (15 medlemsstater) er enigt i Kommissionens konklusioner i udkastet til afgørelse om afgrænsningen af de relevante produktmarkeder og geografiske markeder for:

a.

Detailudbud af fastnettelefoni

b.

Detailudbud af fastnetinternetadgang

c.

Detailudbud af mobiltelekommunikation

d.

Detailudbud af TV-tjenester

e.

Detailudbud af transmission af TV-signaler i Tyskland

f.

Detailudbud af pakker med flere tjenester

g.

Detailudbud af virksomhedsopkobling

h.

Detailudbud af internethosting

i.

Opkaldsterminering på fastnet på engrosniveau

j.

Lejede kredsløb på engrosniveau

k.

Terminering og hosting af opkald til ikkegeografiske numre på engrosniveau

l.

Indenlandsk transit af opkald på fastnet på engrosniveau

m.

Internationale netoperatørtjenester på engrosniveau

n.

Internetforbindelse på engrosniveau

o.

Adgangs- og opkaldsoprindelse på mobilnet på engrosniveau

p.

Engrosmarkedet for opkaldsterminering på mobilnet

q.

International roaming på engrosniveau

r.

Udbud og erhvervelse af TV-kanaler på engrosniveau

s.

Transmission af TV-signaler på engrosniveau

t.

Levering af TV-signaler i Tyskland som mellemled

u.

Licensgivning og erhvervelse af senderettigheder til TV-indhold

Konkurrencevurdering

4.

Det rådgivende udvalg (15 medlemsstater) er enigt i Kommissionens vurdering af, at den anmeldte transaktion vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt som følge af horisontale ikkekoordinerede virkninger på:

a.

markedet for detailudbud af fastnetinternetadgang i Tyskland

b.

det hypotetiske marked for detailudbud af pakker med flere tjenester, herunder fastnettelefoni og fastnetinternetadgang i Tyskland

c.

markedet for engrosudbud og erhvervelse af TV-kanaler og engrosmarkedet for transmission af TV-signaler i Tyskland.

5.

Det rådgivende udvalg (15 medlemsstater) er enigt i Kommissionens vurdering af, at den anmeldte transaktion sandsynligvis ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt som følge af:

a.

ikkekoordinerede horisontale virkninger på andre markeder end dem, der er nævnt i punkt 4

b.

horisontale koordinerede virkninger

c.

vertikale ikkekoordinerede virkninger

d.

konglomeratvirkninger.

Tilsagn

6.

Det rådgivende udvalg (15 medlemsstater) er enigt med Kommissionen i, at de endelige tilsagn afgivet af den anmeldende part den 11. juni 2019 fjerner den betydelige hindring af den effektive konkurrence, som er blevet identificeret i udkastet til afgørelse.

7.

Det rådgivende udvalg (15 medlemsstater) er enigt med Kommissionen i, at den anmeldte transaktion sandsynligvis ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt på det indre marked eller en væsentlig del af det, såfremt de endelige tilsagn, som den anmeldende part afgav den 11. juni 2019, opfyldes fuldt ud.

Forenelighed med det indre marked og EØS-aftalen

8.

Det rådgivende udvalg (15 medlemsstater) er enigt med Kommissionen i, at den anmeldte transaktion derfor skal erklæres forenelig med det indre marked og EØS-aftalens funktion i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, og artikel 8, stk. 2, i fusionsforordningen og EØS-aftalens artikel 57.

Helena LARSSON HAUG

Formand på mødet i Det Rådgivende Udvalg


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.