6.5.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 171/17


P9_TA(2019)0019

Iran, navnlig situationen for kvinderettighedsforkæmpere og fængslede EU-borgere med dobbelt statsborgerskab

Europa-Parlamentets beslutning af 19. september 2019 om Iran, navnlig situationen for kvinderettighedsforkæmpere og fængslede EU-borgere med dobbelt statsborgerskab (2019/2823(RSP))

(2021/C 171/04)

Europa-Parlamentet,

der henviser til sine tidligere beslutninger om Iran, især dem om menneskerettigheder, navnlig beslutningerne af 14. marts 2019 om Iran, særligt vedrørende menneskerettighedsforkæmpere (1), af 13. december 2018 om Iran, navnlig Nasrin Sotoudeh-sagen (2), af 31. maj 2018 om Situationen for fængslede personer med dobbelt statsborgerskab (EU/Iran) i Iran (3), af 25. oktober 2016 om EU's strategi over for Iran efter atomaftalen (4), af 3. april 2014 om EU's strategi over for Iran (5), af 8. oktober 2015 om dødsstraf (6) og af 17. november 2011 om de seneste tilfælde af menneskerettighedskrænkelser i Iran (7),

der henviser til Rådets konklusioner af 4. februar 2019 om Iran og til Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/560 af 8. april 2019 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 359/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Iran, som forlænger de restriktive foranstaltninger vedrørende alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Iran med et år frem til 13. april 2020 (8),

der henviser til FN's generalsekretærs rapport af 8. februar 2019 om menneskerettighedssituationen i Den Islamiske Republik Iran,

der henviser til rapporterne fra den særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Den Islamiske Republik Iran fra september 2018, 30. januar 2019 og 18. juli 2019 og til hans erklæring af 16. august 2019 om tilbageholdelse af og langvarige fængselsstraffe, der er afsagt til Mojgan Keshavarz, Monireh Arabshahi og Yasaman Aryani, tre iranske kvinder, der er vilkårligt tilbageholdt for offentligt at protestere mod obligatorisk brug af slør,

der henviser til erklæringen af 29. november 2018 fra FN's menneskerettighedseksperter med titlen »Iran must protect women’s rights advocates« (Iran skal beskytte kvinderettighedsforkæmpere),

der henviser til EU's retningslinjer vedrørende dødsstraf, tortur, ytringsfrihed, såvel online som offline, og menneskerettighedsforkæmpere,

der henviser til erklæringen fra talsmanden for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) af 12. marts 2019 om domfældelsen af den iranske menneskerettighedsadvokat Nasrin Sotoudeh,

der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966 (ICCPR), som Iran er part i,

der henviser til FN's Generalforsamlings resolution af 17. december 2018 om menneskerettighedssituationen i Den Islamiske Republik Iran,

der henviser til EU's nye strategiske ramme og handlingsplan for menneskerettigheder og demokrati, der har til formål at stille beskyttelse og overvågning af menneskerettighedssituationen i centrum for alle EU-politikker,

der henviser til FN's grundprincipper for beskyttelse af alle personer under enhver form for tilbageholdelse eller fængsling fra 1988,

der henviser til FN's minimumsstandardregler for behandling af fanger (»Nelson Mandela-reglerne«) fra 2015,

der henviser til den iranske præsidents charter om borgernes rettigheder,

der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A.

der henviser til, at iranske revolutionære domstole i de seneste måneder i betydelig grad har øget den hårde kurs over for fredelige former for modstand udøvet af kvinderettighedsforkæmpere, der protesterer mod den obligatoriske brug af hijab, herunder længden på fængselsstraffe; der henviser til, at mindst 32 personer ifølge FN er blevet arresteret og mindst 10 fængslet siden 2018 for at protestere mod den obligatoriske brug af hijab;

B.

der henviser til, at de iranske aktivister Mojgan Keshavarz, Monireh Arabshahi og Yasaman Aryani blev vilkårligt tilbageholdt i april 2019 efter at have offentliggjort en online video, hvor de optrådte uden deres hovedtørklæder og på fredelig vis protesterede mod Irans love om obligatorisk slør, mens de uddelte blomster i Teherans metro den 8. marts 2019, den internationale kvindedag; der henviser til, at Sahar Khodayari, en iransk kvinde, der blev tilbageholdt for at forsøge at se en fodboldkamp på et stadion, brændte sig selv til døde i protest efter at have fundet ud af, at hun ville blive idømt seks måneders fængsel for sine handlinger;

C.

der henviser til, at Mojgan Keshavarz, Yasaman Aryani, Monireh Arabshahi og Saba Kord-Afshari i august 2019 blev idømt fængselsstraffe på mellem 16 og 24 års fængsel; der henviser til, at de blev nægtet adgang til advokater under den indledende undersøgelsesfase, og at deres retlige repræsentanter angiveligt fik forbud mod at repræsentere dem under retssagen; der henviser til, at deres domme er direkte knyttet til deres fredelige udøvelse af retten til ytringsfrihed og forsamlingsfrihed i forbindelse med forsvar af ligestilling mellem kønnene i Iran;

D.

der henviser til, at retten i første instans den 27. august 2019 afsagde kendelse mod tre kvindelige fagforeningsaktivister — Sepideh Gholian, Sanaz Allahyari og Asal Mohammadi — på anklager om »forsamling og konspiration mod den nationale sikkerhed«; der henviser til, at det kom frem den 24. og 31. august 2019, at Marzieh Amiri og Atefeh Rangriz, to kvindelige menneskerettighedsforkæmpere, der havde siddet i fængsel siden deres arrestation ved en fredelig 1. maj-demonstration, blev idømt henholdsvis 10 et halvt års fængsel og 148 piskeslag og 11 et halvt års fængsel og 74 piskeslag på anklager, der omfatter »forsamling og konspiration mod den nationale sikkerhed«, »propaganda mod staten« og »forstyrrelse af den offentlige orden«;

E.

der henviser til, at Iran ikke har ratificeret konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder, vedtaget af FN's Generalforsamling i 1979, der henviser til, at Iran har en række diskriminerende love, navnlig med hensyn til de juridiske bestemmelser om personlig status;

F.

der henviser til, at personer med dobbelt statsborgerskab (EU/Iran) fortsat arresteres, hvorefter de udsættes for langvarig isolation og lange afhøringer, ikke får en retfærdig rettergang og idømmes fængselsstraffe baseret på vage eller uspecificerede tiltaler vedrørende »den nationale sikkerhed« eller »spionage«, og at de fængslede også udsættes for statssponsorerede smædekampagner; der henviser til, at Iran ikke anerkender dobbelt statsborgerskab og dermed begrænser den adgang udenlandske ambassader har til deres statsborgere med dobbelte statsborgerskab, som tilbageholdes i landet;

G.

der henviser til, at mindst seks personer med dobbelt statsborgerskab (EU/Iran), Nazanin Zaghari-Ratcliffe, Ahmadreza Djalali, Kamal Ahmady, Kamran Ghaderi, Massud Mossaheb og Morad Tahbaz, i øjeblikket er fængslet i Iran;

H.

der henviser til, at Nazanin Zaghari-Ratcliffe, en britisk-iransk statsborger, som er ansat af Thomson Reuters Foundation, har været ulovligt fængslet i Iran siden den 3. april 2016 efter at have været ulovligt tilbageholdt i månedsvis, anklaget for spionage og efterfølgende er blevet nægtet en fri og retfærdig rettergang; der henviser til, at hun gentagne gange er blevet frataget medicinsk behandling, hvilket har ført til en forværring af hendes fysiske og mentale sundhed; der henviser til, at hun for nylig er blevet nægtet adgang til internationale telefonsamtaler, og at familiebesøg har været begrænset til kun én gang om måneden;

I.

der henviser til, at den iransk-britiske socialantropolog, Kameel Ahmady, har været tilbageholdt i Teheran på hemmelige anklager siden den 11. august 2019; der henviser til, at forretningsmand Morad Tahbaz, der har iransk, britisk og amerikansk statsborgerskab, blev tilbageholdt sammen med mindst ni miljøaktivister i januar 2018 på anklager om påstået spionage;

J.

der henviser til, at Ahmadreza Djalali, en iransk født svensk forsker og læge, har været tilbageholdt i Evinfængslet siden april 2016 og i oktober 2017 modtog en dødsstraf på grundlag af en påstået tvungen tilståelse;

K.

der henviser til, at Kamran Ghideri, der har dobbelt iransk-østrigsk statsborgerskab, var administrerende direktør for et østrigsk IT-selskab, da agenter for efterretningsministeriet arresterede ham ved hans ankomst til Teherans internationale lufthavn den 2. januar 2016, og at han blev idømt en fængselsstraf på 10 år for »at drive spionage for fjendtlige stater«;

L.

der henviser til, at Sakharovprismodtageren i 2012, menneskerettighedsforkæmperen og advokaten Nasrin Sotoudeh, den 11. marts 2019 blev dømt in absentia til 38 års fængsel og 148 piskeslag, bl.a. i forbindelse med hendes arbejde med at forsvare kvinder, der er anklaget for at protestere mod den obligatoriske hijab; der henviser til, at mere end en million mennesker sluttede sig til en global kampagne i juni for at kræve, at den iranske regering frigiver Nasrin Sotoudeh;

M.

der henviser til, at Atena Daemi og Goldck Ebrahimi Iraee blev idømt seks års fængsel i oktober 2016; der henviser til, at der blev føjet yderligere to år til deres dom i september 2019, efter at de blev anklaget for at have »fornærmet den øverste leder«; der henviser til, at denne dom angiveligt blev afsagt som gengældelse for protester fra kvinderettighedsforkæmpere i fængslet;

N.

der henviser, at der er blevet rapporteret om talrige tilfælde af umenneskelige og nedværdigende forhold i fængslerne, navnlig i Evinfængslet, og om manglende adgang til passende lægebehandling under tilbageholdelsen, hvilket er i strid med FN's minimumsstandardregler for behandling af fanger;

O.

der henviser til, at menneskerettighedsforkæmpere, journalister, advokater og onlineaktivister i Iran fortsat udsættes for chikane, vilkårlig anholdelse, tilbageholdelse og retsforfølgning på grund af deres arbejde;

P.

der henviser til, at myndighederne fortsat kriminaliserer menneskerettighedsaktivisme og anvender artikel 48 i den iranske strafferetsplejelov til at begrænse tilbageholdtes adgang til advokatbistand efter eget valg og nægte dem konsulær bistand; der henviser til, at der ikke findes nogen uafhængige mekanismer til at sikre ansvarlighed inden for retsvæsenet;

Q.

der henviser til, at EU har truffet restriktive foranstaltninger i forbindelse med krænkelser af menneskerettigheder, herunder indefrysning af aktiver og visumforbud for personer og enheder, der er ansvarlige for alvorlige menneskerettighedskrænkelser, og et forbud mod eksport til Iran af udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse og af udstyr til overvågning af telekommunikation. der henviser til, at disse foranstaltninger regelmæssigt ajourføres og vil blive opretholdt;

R.

der henviser til, at Iran fortsat anvender dødsstraf på regelmæssig basis; der henviser til, at Narges Mohammadi, en Per Anger-prismodtager, i øjeblikket afsoner en dom på seksten år for hendes kampagne for afskaffelse af dødsstraffen og hendes arbejde med nobelprismodtageren Shirin Ebadi;

1.

opfordrer de iranske myndigheder til at omstøde alle disse domme og straks og betingelsesløst løslade Mojgan Keshavarz, Yasaman Aryani, Monireh Arabshahi, Saba Kord-Afshari og Atena Daemi som kvinderettighedsforkæmpere, der protesterer mod den obligatoriske hijab; opfordrer også til løsladelse af Nasrin Sotoudeh, Narges Mohammadi, Sepideh Gholian, Sanaz Allahyari, Asal Mohammadi, Marzieh Amiri og Atefeh Rangriz og af alle de menneskerettighedsforkæmpere, der er fængslet og dømt for blot at udøve deres ret til ytringsfrihed, foreningsfrihed og retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger;

2.

fordømmer på det kraftigste den igangværende undertrykkelse af kvinder for at gøre indsigelse mod det obligatoriske slør og for at udøve deres ret til ytringsfrihed, foreningsfrihed og retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger; opfordrer den iranske regering til at respektere de iranske kvinders frihed til at vælge deres egen påklædning;

3.

understreger, at de iranske myndigheder under alle omstændigheder skal sikre, at menneskerettighedsforkæmpere, advokater og journalister er i stand til at udføre deres arbejde uden trusler, intimidering og hindringer, og kræver, at det iranske retsvæsen ophører med den vedvarende chikane; opfordrer indtrængende det iranske retsvæsen til at ophøre med online-censur og respektere alle menneskers universelle menneskerettigheder, navnlig deres ret til ytringsfrihed online og offline;

4.

roser og støtter de iranske kvinderettighedsforkæmpere, der forsvarer menneskerettighederne på trods af de vanskeligheder og de personlige konsekvenser, de udsættes for;

5.

beklager dybt de manglende fremskridt i sagerne vedrørende personer med dobbelt statsborgerskab (EU/Iran), der er tilbageholdt i Iran; kræver øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle personer med dobbelt statsborgerskab (EU/Iran), herunder Nazanin Zaghari-Ratcliffe, Ahmadreza Djalali, Kamal Ahmady, Kamran Ghaleri, Massud Mossaheb og Morad Tahbaz, som på nuværende tidspunkt tilbageholdes i iranske fængsler, medmindre de får en ny rettergang i overensstemmelse med internationale standarder; fordømmer de iranske myndigheders fortsatte praksis med fængsling i af personer med dobbelt statsborgerskab (EU/Iran) efter uretfærdige retssager;

6.

opfordrer indtrængende de iranske myndigheder til uden videre at samarbejde med EU-medlemsstaters ambassader i Teheran for at gøre det muligt at udarbejde en omfattende liste over personer med dobbelt statsborgerskab (EU/Iran), som i øjeblikket tilbageholdes i iranske fængsler, og til nøje at overvåge hver enkelt sag, eftersom borgernes sikkerhed og beskyttelse af deres grundlæggende rettigheder er af største betydning for EU;

7.

opfordrer indtrængende de iranske myndigheder til at revidere de retlige bestemmelser, der diskriminerer mod kvinder, navnlig dem, der vedrører deres personlige status; glæder sig over, at det iranske parlament har indført lovforslaget om beskyttelse af kvinder mod vold, og understreger behovet for omfattende lovgivning, der specifikt definerer og kriminaliserer alle former for kønsbaseret vold mod kvinder;

8.

opfordrer de iranske myndigheder til at sikre, at kvinder får adgang til alle stadioner uden forskelsbehandling eller risiko for forfølgelse;

9.

gentager sin opfordring til de iranske myndigheder om at ændre artikel 48 i landets strafferetsplejelov for at sikre, at alle tiltalte har ret til at blive repræsenteret af en advokat efter eget valg og til en retfærdig rettergang i overensstemmelse med Irans forpligtelser i henhold til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

10.

opfordrer det iranske parlament til at ændre lovgivningen om forbrydelser mod den nationale sikkerhed, der regelmæssigt anvendes til at retsforfølge menneskerettighedsforkæmpere, journalister, miljø- og fagforeningsaktivister og medlemmer af religiøse og etniske mindretal, og som er i modstrid med den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Iran har ratificeret;

11.

fordømmer den vedvarende praksis med bevidst at nægte fanger lægehjælp; beklager dybt den systematiske tortur i de iranske fængsler og opfordrer til, at alle former for tortur og mishandling af alle tilbageholdte øjeblikkeligt bringes til ophør; fordømmer praksis med at nægte fanger adgang til telefonopkald og familiebesøg;

12.

opfordrer indtrængende de iranske myndigheder til at sikre en uforbeholden og fuldstændig gennemførelse af den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Iran har undertegnet; opfordrer Iran til at tiltræde konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder,

13.

bemærker ændringerne af lovgivningen om narkotikahandel, som bør nedbringe antallet af dødsdomme;

14.

fordømmer på det kraftigste anvendelsen af dødsstraf, herunder anvendelsen af dødsstraf over for unge lovovertrædere; opfordrer de iranske myndigheder til at indføre et øjeblikkeligt moratorium som et afgørende skridt hen imod dens afskaffelse;

15.

opfordrer Iran til at samarbejde med FN's særlige rapportør om situationen for menneskerettighederne i Iran, bl.a. ved at give ham tilladelse til at rejse ind i landet;

16.

tilskynder de EU-ambassader, der er krediteret i Teheran, til at koordinere deres indsats nøje; opfordrer indtrængende alle medlemsstater med en diplomatisk tilstedeværelse i Teheran til at anvende de mekanismer, der er omhandlet i EU-retningslinjerne vedrørende menneskerettighedsforkæmpere, til at støtte og beskytte disse personer, navnlig kvinderettighedsforkæmpere og EU-borgere med dobbelt statsborgerskab, bl.a. gennem offentlige erklæringer, diplomatiske skridt, overvågning af retssager og fængselsbesøg;

17.

opfordrer EU, herunder Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, til fortsat at tage menneskerettighedsspørgsmål op med de iranske myndigheder i bilaterale og multilaterale fora og til at bruge alle planlagte kontakter med de iranske myndigheder til dette formål, navnlig inden for rammerne af den politiske dialog på højt plan mellem EU og Iran;

18.

opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at rapportere tilbage om de foranstaltninger, der er truffet vedrørende Parlamentets tidligere beslutninger om Iran;

19.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær og Irans regering og parlament.

(1)  Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0204.

(2)  Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0525.

(3)  Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0231.

(4)  EUT C 215 af 19.6.2018, s. 86.

(5)  EUT C 408 af 30.11.2017, s. 39.

(6)  EUT C 349 af 17.10.2017, s. 41.

(7)  EUT C 153 E af 31.5.2013, s. 157.

(8)  EUT L 98 af 9.4.2019, s. 1.