Bruxelles, den 25.9.2019

COM(2019) 422 final

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

12. FINANSBERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE LANDBRUGSFOND FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE (ELFUL)

REGNSKABSÅRET 2018


Indholdsfortegnelse

1.Budgetprocedure

1.1.Finansiel ramme

1.2.Budgetforslag 2018

1.3.Vedtagelse af budgettet for 2018

1.4.Vedtagelse af ændringsbudgetter

2.Forvaltning af bevillinger

2.1.Forvaltning af forpligtelsesbevillinger

2.1.1.ELFUL-programmer til udvikling af landdistrikterne

2.1.2.Teknisk bistand

2.2.Forvaltning af betalingsbevillinger

2.2.1.ELFUL-programmer til udvikling af landdistrikterne

2.2.2.Teknisk bistand

3.Gennemførelse af ELFUL-budgettet for 2018

3.1.Gennemførelse af forpligtelsesbevillinger

3.1.1.ELFUL-programmer til udvikling af landdistrikterne

3.1.2.Teknisk bistand

3.2.Gennemførelse af betalingsbevillinger

3.2.1.ELFUL-programmer til udvikling af landdistrikterne

3.2.2.Teknisk bistand

3.3.Analyse af de anmeldte udgifter pr. foranstaltning

3.4.Gennemførelse af ELFUL's programmer

3.4.1.Programmeringsperiode 2007-2013

3.4.2.Programmeringsperiode 2014-2020

1.    Budgetprocedure

1.1.    Finansiel ramme 

Udgifterne til udvikling af landdistrikterne i 2018 finansieres over den flerårige finansielle ramme (FFR) 2014-2020. Den finansielle ramme er fastlagt ved Rådets forordning (EU) nr. 1311/2013. Bevillingerne til udvikling af landdistrikterne og bevillingerne til markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger efter den årlige tekniske tilpasning af FFR fremgår af tabel 1.

Tabel 1 – Den finansielle ramme for 2014-2020

UDGIFTSOMRÅDE 2

(mio. EUR) løbende priser

Bæredygtig vækst: naturressourcer

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

I ALT

49 857

64 692

64 262

60 191

60 267

60 344

60 421

heraf:

- Udvikling af landdistriktera), b), c), d), e)

5 299

18 184

18 684

14 371

14 381

14 691

14 709

- Markedsrelaterede udgifter og direkte betalingera), b), c), d)

43 778

44 190

43 950

44 146

44 162

43 880

43 887

a) Efter en nettooverførsel på 351,9 mio. EUR mellem EGFL og ELFUL for regnskabsåret 2014 (se nærmere i note f).

b) Efter en nettooverførsel på 51,6 mio. EUR mellem EGFL og ELFUL for regnskabsåret 2015 (se nærmere i note f).

c) Efter en nettooverførsel på 28 mio. EUR mellem EGFL og ELFUL for regnskabsårene 2014-2020 (se nærmere i note f).

d) Efter en nettooverførsel på 4 313,9 mio. EUR mellem EGFL og ELFUL for regnskabsårene 2015-2020 (se nærmere i note f).

e) Efter omprogrammeringen af ELFUL-bevillingerne i 2014 under anvendelse af FFR-forordningens artikel 19 (forordning (EU) nr. 1311/2013) blev et samlet beløb på 8 705 mio. EUR, som blev fratrukket bevillingerne i 2014, ligeligt fordelt på 2015- og 2016-bevillinger.

f) Overførslerne til udvikling af landdistrikterne (ELFUL), der er nævnt i note a) til d) ovenfor, omfatter: 4 mio. EUR om året for hele perioden 2014-2020 fra bomuldssektoren (Grækenland) på grundlag af artikel 66, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013, 296,3 mio. EUR, der blev fastsat for frivillig tilpasning for regnskabsåret 2014 (UK), på grundlag af artikel 10b og 10c, stk. 2 i forordning (EF) nr. 73/2009, 51,6 mio. EUR for ikke-anvendte beløb overføres hvert år for regnskabsårene 2014 og 2015 (SE og DE) på grundlag af artikel 136 og 136b i forordning (EF) nr. 73/2009 samt 4 313,9 mio. EUR for nedsættelse af betalinger og fleksibilitet mellem søjlerne på grundlag af artikel 7, stk. 2, og artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013.

1.2.    Budgetforslag 2018

Budgetforslaget for 2018 blev vedtaget af Kommissionen og forelagt budgetmyndigheden den 29. juni 2017.

Budgetforslaget omfattede 14 372 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 11 848 mio. EUR i betalingsbevillinger til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) i programmeringsperioden 2014-2020.

Rådet vedtog sin holdning til budgetforslaget for 2018 den 4. september 2017, og Europa-Parlamentet vedtog sin holdning den 25. oktober 2017. Forligsudvalget blev indkaldt og nåede til enighed om et fælles udkast inden for fristen på 21 dage. Rådet og Europa-Parlamentet godkendte hver især den fælles tekst den 30. november 2017.

1.3.    Vedtagelse af budgettet for 2018

2018-budgettet, der blev vedtaget den 30. november 2017, svarede for så vidt angår ELFUL til Kommissionens oprindelige forslag.

Tabel 2

Vedtaget budget 2018

Budgetkonto

Forpligtelsesbevillinger

Betalingsbevillinger

(EUR)

(EUR)

2014-2020

05.046001 (programmer for udvikling af landdistrikter)

14 346 899 509

11 822 000 000

05.010404 (ikke-operationel teknisk bistand)

4 689 000

4 689 000

05.046002 (operationel teknisk bistand)

20 770 000

21 037 093

1.4.    Vedtagelse af ændringsbudgetter

I ændringsbudget nr. 6 blev forpligtelsesbevillingerne for ELFUL til teknisk bistand for 2014-2020 nedsat med 0,7 mio. EUR.

Tabel 3

Budget for 2018 efter ændringerne

Budgetkonto

Forpligtelsesbevillinger

Betalingsbevillinger

(EUR)

(EUR)

2014-2020

05.046001 (programmer for udvikling af landdistrikter)

14 346 899 509

11 822 000 000

05.010404 (ikke-operationel teknisk bistand)

4 689 000

4 689 000

05.046002 (operationel teknisk bistand)

20 070 000

21 037 093

2.    Forvaltning af bevillinger

2.1.    Forvaltning af forpligtelsesbevillinger

2.1.1.    ELFUL-programmer til udvikling af landdistrikterne

For så vidt angår forpligtelsesbevillinger ELFUL's programmer til udvikling af landdistrikterne, var det vedtagne budget for 2018 på 14 347 mio. EUR, der vedrører programmerne for perioden 2014-2020.

Tabel 4

Forvaltning af forpligtelsesbevillinger i 2018 – ELFUL

Budgetkonto

05.046001

(EUR)

Bevillinger primo 2018

14 346 899 509

Disponible bevillinger i 2018

14 346 899 509

Anvendte bevillinger i 2018

14 346 899 509

2.1.2.    Teknisk bistand

I henhold til artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1305/2013 kan ELFUL, på Kommissionens initiativ, anvende op til 0,25 % af sin årlige tildeling til at finansiere aktioner vedrørende teknisk bistand. I budgettet for 2018 var det oprindelige disponible beløb til dette formål 4,7 mio. EUR til ikke-operationel teknisk bistand og 20,8 mio. EUR til operationel teknisk bistand. Sidstnævnte blev med ændringsbudget nr. 6 reduceret med 0,7 mio. EUR.

2.2.    Forvaltning af betalingsbevillinger

2.2.1.    ELFUL-programmer til udvikling af landdistrikterne

For programmerne for udvikling af landdistrikterne for 2014-2020 beløb betalingsbevillingerne i det vedtagne budget for 2018 sig til 11 822 mio. EUR. Desuden beløb de disponible formålsbestemte indtægter, som blev overført fra det foregående år, sig til 18,1 mio. EUR, og de formålsbestemte indtægter opkrævet i løbet af året beløb sig til 12,4 mio. EUR. Betalingsbevillingerne blev styrket med overførslen af a) 4 mio. EUR fra posten for teknisk bistand, b) med den overordnede overførsel på 150 mio. EUR og c) med overførslen på 64 mio. EUR ved årets udgang. Herudover blev overførslen på 119,0 mio. EUR af formålsbestemte indtægter fra ELFUL-programmeringsperioden 2007-2013 gennemført med henblik på fuldt ud at dække medlemsstaternes udgiftsanmeldelser for 3. kvartal af 2018. Under hensyntagen til alle overførsler beløber de samlede betalingsbevillinger til rådighed i 2018 sig til 12 189,5 mio. EUR. I alt blev der anvendt betalingsbevillinger på 12 173,5 mio. EUR, og 12,4 mio. EUR af formålsbestemte indtægter blev automatisk fremført fra 2018 til 2019.Tabel 5

Forvaltning af betalingsbevillinger i 2018

(EUR)

 

ELFUL (2014-2020)

Budgetkonto - 05.046001

Bevillinger primo 2018

11 822 000 000

Overførsel fra posten for teknisk bistand for ELFUL 2014-2020

4 000 000

Overordnet overførsel

150 000 000

Overførsel ved årets udgang

64 000 000

Formålsbestemte indtægter fremført fra 2017

18 098 156

Inddrevne formålsbestemte indtægter i 2018

12 400 084

Overførsel af formålsbestemte indtægter fra ELFUL 2007-2013

119 046 270

Disponible bevillinger i 2018

12 189 544 509

Anvendte bevillinger i 2018

12 173 540 691

2.2.2.    Teknisk bistand

For så vidt angår ELFUL, teknisk bistand, beløb de samlede betalingsbevillinger i budgettet for 2018 sig til 25,7 mio. EUR. Der blev overført 4,0 mio. EUR til ELFUL's programmer for 2014-2020 for fuldt ud at dække medlemsstaternes udgiftsanmeldelser for 3. kvartal 2018. De endelige betalingsbevillinger var på 21,7 mio. EUR.

3.    Gennemførelse af ELFUL-budgettet for 2018

3.1.    Gennemførelse af forpligtelsesbevillinger

3.1.1.    ELFUL-programmer til udvikling af landdistrikterne    

De samlede forpligtelsesbevillinger i 2018-budgettet til rådighed for ELFUL's programmer for 2014-2020 (14 346,9 mio. EUR) blev afsat.

Tabel 6 viser for hver medlemsstat bevillingerne som fastsat i forordning (EU) nr. 1305/2013, senest ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/71, og de beløb, der blev indgået forpligtelser for i 2018.Tabel 6

Forordning (EU) nr. 1305/2013 (som ændret) i forhold til de beløb, der er indgået forpligtelser for, ved udgangen af 2018

Budgetkonto: 05.046001

(EUR)

Medlemsstat

Forordning (EU) nr. 1305/2013

Beløb, der blev indgået forpligtelser for i 2018

Bevillinger 2018

 

a)

b)

BE

97 066 202

97 066 202

BG

339 966 052

339 966 052

CZ

343 033 490

343 033 490

DK

153 125 142

153 125 142

DE

1 400 926 899

1 400 926 899

EE

125 552 583

125 552 583

IE

312 891 690

312 891 690

GR

701 719 722

701 719 722

ES

1 184 419 678

1 184 419 678

FR

1 668 304 328

1 668 304 328

HR

282 342 500

282 342 500

IT

1 495 583 530

1 495 583 530

CY

18 892 389

18 892 389

LV

157 236 528

157 236 528

LT

230 472 391

230 472 391

LU

14 415 051

14 415 051

HU

488 027 342

488 027 342

MT

13 893 023

13 893 023

NL

118 225 747

118 225 747

AT

564 084 777

564 084 777

PL

1 190 589 130

1 190 589 130

PT

580 721 241

580 721 241

RO

1 184 725 381

1 184 725 381

SI

120 033 142

120 033 142

SK

215 106 447

215 106 447

FI

341 593 485

341 593 485

SE

249 552 108

249 552 108

UK

754 399 511

754 399 511

I alt

14 346 899 509

14 346 899 509


3.1.2.    Teknisk bistand

I programmeringsperioden 2014-2020 er forpligtelsesbevillingerne til teknisk bistand i budgettet for 2018 på 20,8 mio. EUR. Denne post blev nedbragt med 0,7 mio. EUR i ændringsbudget nr. 6. Tabel 7 viser udnyttelsen af disponible forpligtelsesbevillinger til operationel teknisk bistand i 2018. Den vigtigste del vedrører det europæiske netværk for udvikling af landdistrikter og den tekniske rådgivende platform for finansielle instrumenter.

Tabel 7

Teknisk bistand – gennemførelse af forpligtelsesbevillinger

Budgetpost: 05.046002

(EUR)

Beskrivelse

Beløb, der blev indgået forpligtelser for

Det europæiske netværk for landdistriktsudvikling

4 629 652

Teknisk rådgivende platform for finansielle instrumenter

4 523 225

Informationsteknologi*

2 979 178

Europæisk innovationspartnerskab

2 730 006

Virksomhedskommunikation

2 140 000

Det europæiske evalueringsnetværk

1 900 113

Database for økologisk jordbrug

432 796

Revision og kontrol

249 774

Logobeskyttelse

50 000

I alt

19 634 744

*Inklusive BCO (bredbåndkompetencekontorer)

3.2.    Gennemførelse af betalingsbevillinger

3.2.1.    ELFUL-programmer til udvikling af landdistrikterne

For programmeringsperioden 2014-2020 blev 12 173,5 mio. EUR i betalingsbevillinger gennemført ud af de 12 189,5 mio. EUR, der var til rådighed. Tabel 8 viser fordelingen af betalinger i 2018 på anmeldelsesperioder:


Tabel 8

Betalinger i 2018 til landdistriktsprogrammer under ELFUL (mio. EUR)

2007-2013

2014-2020

 

 

 

Forfinansiering 2014-2020

-

19,5

Refusion af betalingsanmodninger før 4. kv. 2017

-

6,3

Refusion af betalingsanmodninger, 4. kv. 2017

-

4 460,8

Refusion af betalingsanmodninger, 1. kv. 2018

-

2 616,1

Refusion af betalingsanmodninger, 2. kv. 2018

-

2 402,3

Refusion af betalingsanmodninger, 3. kv. 2018

-

2 668,6

Afslutning eller positive betalinger 2007-2013

271,9

-

I alt 2018

271,9

12 173,5

Det månedlige forbrug af betalingsbevillinger i årets løb (januar til december 2018) fremgår af nedenstående figur.

Figur 1I tabel 9a og 9b vises en opdeling pr. medlemsstat og pr. anmeldelsesperiode af de beløb, som Kommissionen har udbetalt i budgetåret 2018.

Tabel 9a: ELFUL 2007-2013

Betalinger foretaget i perioden mellem 1-1-2018 og 31-12-2018

ELFUL 2007-2013 — Budgetpost 05.040501 (i EUR)

Medlemsstat

Positive betalinger, hovedsagelig som følge af Domstolens domme

Afslutning

I alt

BE

 

5 792 053

5 792 053

BG

 

 

0

CZ

 

 

0

DK

 

 

0

DE

 

 

0

EE

 

 

0

IE

 

 

0

GR

 

 

0

ES

 

15 034 161

15 034 161

FR

47 107 564

 

47 107 564

IT

 

203 941 787

203 941 787

CY

 

 

0

LV

 

 

0

LT

 

 

0

LU

 

 

0

HU

53 488

 

53 488

MT

 

 

0

NL

 

 

0

AT

 

 

0

PL

 

 

0

PT

 

 

0

RO

 

 

0

SI

 

 

0

SK

 

 

0

FI

 

 

0

SE

 

 

0

UK

 

 

0

I alt

47 161 052

224 768 001

271 929 053Tabel 9b: ELFUL 2014-2020

Betalinger foretaget i perioden mellem 1-1-2018 og 31-12-2018

ELFUL 2014-2020 - Budgetkonto 05.046001

(EUR)

Medlemsstat

Forfinansiering

Før 4. kv. 2017

4. kv. 2017

1. kv. 2018

2. kv. 2018

3. kv. 2018

I alt

BE

 

 

14 769 727

15 140 622

25 364 796

13 820 384

69 095 529

BG

 

 

23 123 216

51 560 230

90 811 734

40 188 138

205 683 318

CZ

 

 

51 401 899

99 910 206

121 404 790

51 930 327

324 647 223

DK

 

 

25 150 543

23 743 732

24 203 641

16 589 239

89 687 155

DE

 

 

518 178 026

282 762 184

166 020 708

150 707 971

1 117 668 890

EE

 

 

26 393 744

62 414 101

21 516 515

17 779 705

128 104 065

IE

 

9 957

140 312 902

37 845 485

30 944 655

109 596 149

318 709 149

GR

 

 

379 215 655

54 885 586

53 542 080

92 301 511

579 944 832

ES

 

 

416 008 619

96 475 713

187 940 300

199 301 454

899 726 086

FR

16 198 977

 

796 540 026

373 403 181

173 535 226

365 371 103

1 725 048 512

HR

 

 

28 786 041

34 672 812

97 924 640

44 766 900

206 150 392

IT

 

 

165 429 113

257 078 670

263 057 102

360 192 154

1 045 757 040

CY

 

28 200

4 935 917

958 689

1 518 427

7 088 938

14 530 171

LV

 

 

100 480 707

34 413 859

23 541 015

34 228 519

192 664 101

LT

1 502 340

 

92 618 423

49 513 684

40 021 563

35 815 191

219 471 201

LU

 

 

4 472 366

5 509 319

1591 621

2 957 429

14 530 735

HU

 

 

126 974 681

78 165 237

78 248 639

102 540 987

385 929 544

MT

 

 

1 664 858

773 245

404 825

6 548 266

9 391 195

NL

1 800 000

 

14 461 718

48 496 359

3 301 137

12 613 164

80 672 378

AT

 

 

297 250 603

42 654 465

129 876 825

43 022 265

512 804 158

PL

 

 

188 299 185

290 179 630

284 299 863

181 791 044

944 569 722

PT

 

440 121

298 337 459

95 012 944

65 110 741

44 132 058

503 033 323

RO

 

5 775 526

291 226 430

322 544 208

206 914 475

319 691 776

1 146 152 415

SI

 

 

32 016 502

14 193 563

52 304 883

12 428 401

110 943 349

SK

 

 

55 560 398

43 342 784

53 662 898

47 630 789

200 196 868

FI

 

 

139 384 686

24 270 973

60 320 920

127 811 352

351 787 931

SE

 

 

126 607 330

25 820 902

19 873 752

23 340 897

195 642 880

UK

 

 

101 215 145

150 380 307

125 030 443

204 372 633

580 998 528

I alt

19 501 317

6 253 804

4 460 815 920

2 616 122 689

2 402 288 216

2 668 558 745

12 173 540 691


I tabel 10 sammenholdes for hver medlemsstat de betalinger, der blev afholdt til 2014-2020-programmer under ELFUL i 2018, med betalingerne i 2017. Samlet steg betalingerne med 10 % sammenlignet med år 2017 (12,2 mia. EUR mod 11,1 mia. EUR).

Tabel 10

Betalinger til medlemsstater - sammenligning af 2018 og 2017 - ELFUL 2014-2020

(EUR)

 

Medlemsstat

2017

2018

Forskel 2018 og 2017

Mellemliggende betalinger

Forfinansiering

I alt

Mellemliggende betalinger

Forfinansiering

I alt

(EUR)

(i %)

BE

37 131 717

0

37 131 717

69 095 529

 

69 095 529

31 963 812

86,08 %

BG

194 514 062

0

194 514 062

205 683 318

 

205 683 318

11 169 256

5,74 %

CZ

259 351 803

0

259 351 803

324 647 223

 

324 647 223

65 295 420

25,18 %

DK

99 878 000

0

99 878 000

89 687 155

 

89 687 155

-10 190 845

-10,20 %

DE

950 952 706

0

950 952 706

1 117 668 890

 

1 117 668 890

166 716 185

17,53 %

EE

99 413 291

0

99 413 291

128 104 065

 

128 104 065

28 690 774

28,86 %

IE

254 572 032

0

254 572 032

318 709 149

 

318 709 149

64 137 117

25,19 %

GR

708 045 934

0

708 045 934

579 944 832

 

579 944 832

-128 101 102

-18,09 %

ES

702 633 093

0

702 633 093

899 726 086

 

899 726 086

197 092 993

28,05 %

FR

1 753 707 994

0

1 753 707 994

1 708 849 535

16 198 977

1 725 048 512

-28 659 482

-1,63 %

HR

150 173 479

0

150 173 479

206 150 392

 

206 150 392

55 976 914

37,27 %

IT

790 272 508

0

790 272 508

1 045 757 040

 

1 045 757 040

255 484 533

32,33 %

CY

14 573 450

0

14 573 450

14 530 171

 

14 530 171

-43 279

-0,30 %

LV

162 496 969

0

162 496 969

192 664 101

 

192 664 101

30 167 132

18,56 %

LT

253 974 006

0

253 974 006

217 968 861

1 502 340

219 471 201

-34 502 805

-13,59 %

LU

8 863 575

0

8 863 575

14 530 735

 

14 530 735

5 667 160

63,94 %

HU

196 592 509

0

196 592 509

385 929 544

 

385 929 544

189 337 035

96,31 %

MT

2 170 973

0

2 170 973

9 391 195

 

9 391 195

7 220 222

332,58 %

NL

57 613 814

0

57 613 814

78 872 378

1 800 000

80 672 378

23 058 564

40,02 %

AT

478 470 408

0

478 470 408

512 804 158

 

512 804 158

34 333 750

7,18 %

PL

573 604 590

0

573 604 590

944 569 722

 

944 569 722

370 965 133

64,67 %

PT

524 233 177

0

524 233 177

503 033 323

 

503 033 323

-21 199 854

-4,04 %

RO

1 569 168 715

0

1 569 168 715

1 146 152 415

 

1 146 152 415

-423 016 301

-26,96 %

SI

80 253 608

0

80 253 608

110 943 349

 

110 943 349

30 689 741

38,24 %

SK

167 863 196

0

167 863 196

200 196 868

 

200 196 868

32 333 673

19,26 %

FI

319 207 655

0

319 207 655

351 787 931

 

351 787 931

32 580 276

10,21 %

SE

104 276 200

0

104 276 200

195 642 880

 

195 642 880

91 366 680

87,62 %

UK

537 774 629

0

537 774 629

580 998 528

 

580 998 528

43 223 899

8,04 %

I alt

11 051 784 091

0

11 051 784 091

12 154 039 375

19 501 317

12 173 540 691

1 121 756 600

10,15 %3.2.2.    Teknisk bistand 

Med hensyn til programmeringsperioden 2014-2020 androg betalingsbevillingerne til operationel teknisk bistand 21,0 mio. EUR. En del af disse bevillinger (4,0 mio. EUR) blev overført til dækning af betalingsbehov relateret til landdistriktsprogrammer under ELFUL 2014-2020.

Tabel 11 viser betalingerne efter hovedaktivitet. Hovedparten vedrører det europæiske netværk for udvikling af landdistrikter.

Tabel 11

 

Teknisk bistand — gennemførelse af betalingsbevillinger

Budgetpost: 05.046002

(EUR)

Beskrivelse

Afholdt beløb

Det europæiske netværk for landdistriktsudvikling

3 914 519

Informationsteknologi*

2 822 364

Europæisk innovationspartnerskab

2 468 602

Teknisk rådgivende platform for finansielle instrumenter

1 800 000

Det europæiske evalueringsnetværk

1 589 121

Revision og kontrol

410 785

Database for økologisk jordbrug

135 317

Logobeskyttelse

40 000

I alt

13 180 708

    * Inklusive BCO (bredbåndkompetencekontorer)

3.3.    Analyse af de anmeldte udgifter pr. foranstaltning

Tabel 12 viser de anmeldte betalingsanmodninger pr. medlemsstat og pr. foranstaltning for landdistriktsudvikling i 2018 (4. kv. 2017 til 3. kv. 2018), de kumulerede anmeldte udgifter fra programmeringsperiodens start samt finansieringsplanen for ELFUL-programmerne 2014-2020.

Udgifterne i 2018 til ELFUL-programmeringsperioden 2014-2020 var primært koncentreret i foranstaltning 13 (betalinger til områder med naturbetingede begrænsninger), foranstaltning 4 (investeringer i fysiske aktiver) og foranstaltning 10 (miljø- og klimavenligt landbrug).Tabel 12

Anmeldte ELFUL-udgifter 2018 (4. kv. 2017 til 3. kv. 2018) og samlede kumulerede udgifter (4. kv. 2014 til 3. kv. 2018)

sammenholdt med finansieringsplanerne — ELFUL 2014-2020

 

Anmeldte udgifter 2018 (4. kv. 2017 til 3. kv. 2018)

Kumulerede anmeldte udgifter (4. kv. 2014 til 3. kv. 2018)

Finansieringsplaner 2014-2020

ELFUL-foranstaltninger

(mio. EUR)

(%)

(mio. EUR)

(%)

(mio. EUR)

(%)

Foranstaltning 01

Vidensoverførsel og informationsaktioner

83,8

0,7 %

157,1

0,5 %

1 093,9

1,1 %

Foranstaltning 02

Rådgivningstjenester og forvaltnings- og vikarordninger inden for landbrug

20,0

0,2 %

47,3

0,1 %

675,6

0,7 %

Foranstaltning 03

Kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

23,7

0,2 %

52,5

0,2 %

378,7

0,4 %

Foranstaltning 04

Investeringer i fysiske aktiver

2 354,1

19,4 %

5 165,5

15,5 %

22 748,9

22,7 %

Foranstaltning 05

Genopretning af landbrugets produktionspotentiale efter skader som følge af naturkatastrofer og katastrofale hændelser og indførelse af passende forebyggende foranstaltninger

48,9

0,4 %

160,5

0,5 %

920,9

0,9 %

Foranstaltning 06

Landbrugs- og forretningsudvikling

750,3

6,2 %

2 027,7

6,1 %

6 929,4

6,9 %

Foranstaltning 07

Basale tjenesteydelser og landsbyfornyelse i landdistrikterne

691,8

5,7 %

1 380,6

4,1 %

6 809,6

6,8 %

Foranstaltning 08

Investeringer i udvikling af skovarealer og forbedring af skovenes levedygtighed

354,8

2,9 %

1 024,8

3,1 %

4 470,3

4,5 %

Foranstaltning 09

Oprettelse af producentsammenslutninger og -organisationer

16,0

0,1 %

49,4

0,1 %

307,0

0,3 %

Foranstaltning 10

Miljø- og klimavenligt landbrug

2 234,6

18,4 %

7 359,9

22,1 %

16 481,3

16,5 %

Foranstaltning 11

Økologisk landbrug

1 147,1

9,4 %

2 886,4

8,7 %

7 046,2

7,0 %

Foranstaltning 12

Natura 2000 og betalinger i henhold til vandrammedirektivet

82,8

0,7 %

248,3

0,7 %

582,8

0,6 %

Foranstaltning 13

Betalinger til områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger

2 727,8

22,4 %

9 261,5

27,8 %

16 510,9

16,5 %

Foranstaltning 14

Dyrevelfærd

323,3

2,7 %

842,6

2,5 %

1 727,9

1,7 %

Foranstaltning 15

Forpligtelser vedrørende miljø- og klimavenligt skovbrug og skovbevarelse

11,4

0,1 %

31,5

0,1 %

222,6

0,2 %

Foranstaltning 16

Samarbejde

78,4

0,6 %

139,0

0,4 %

1 753,1

1,8 %

Foranstaltning 17

Risikostyring

343,5

2,8 %

525,8

1,6 %

1 638,0

1,6 %

Foranstaltning 18

Finansiering af supplerende nationale direkte betalinger i Kroatien

-0,1

0,0 %

108,4

0,3 %

111,9

0,1 %

Foranstaltning 19

Støtte til lokaludvikling under Leader — lokaludvikling styret af lokalsamfundet (CLLD)

579,2

4,8 %

996,3

3,0 %

7 003,6

7,0 %

Foranstaltning 20

Teknisk bistand til medlemsstaterne

223,9

1,8 %

515,6

1,5 %

2 158,4

2,2 %

Foranstaltning 113

Tidlig pensionering

64,2

0,5 %

359,3

1,1 %

507,6

0,5 %

Foranstaltning 131

Opfyldelse af regler baseret på EF-lovgivningen

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

Foranstaltning 341

Kompetenceudvikling, informationskampagne og gennemførelse

0,0

0,0 %

0,4

0,0 %

0,6

0,0 %

I alt

 

12 159,6

100,0 %

33 340,7

100,0 %

100 079,1

100,0 %

*Medlemsstaterne anmelder deres udgifter pr. kvartal. For år n indsendes anmeldelser for 4. kv. i januar i år n+1. Følgelig går de tilsvarende refusioner fra Kommissionen til medlemsstaterne i år n fra 4. kv. i år n-1 til 3. kv. i år n.3.4.    Gennemførelse af ELFUL's programmer

3.4.1.    Programmeringsperiode 2007-2013

Figur 2 viser udnyttelsesgraden for landdistriktsprogrammer fra perioden 2007-2013 pr. medlemsstat: betalinger fra begyndelsen af programmeringsperioden indtil den 31. december 2018, herunder afsluttende betalinger for de programmer, der allerede er blevet afsluttet inden denne dato, sammenholdt med de samlede tildelinger i 2007-2013.

Indtil udgangen af 2018 beløb de frigjorte beløb sig sammenlagt til 1 974 mio. EUR.

3.4.2.    Programmeringsperiode 2014-2020

Figur 3 viser udnyttelsesgraden for landdistriktsprogrammer for perioden 2014-2020 pr. medlemsstat: betalinger fra begyndelsen af programmeringsperioden, herunder betalinger for 4. kv. 2018, som refunderes i regnskabsåret 2019, sammenholdt med de samlede tildelinger i 2014-2020.