26.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 222/9


Meddelelse til importører vedrørende anvendelsen af systemet med registrerede eksportører inden for rammerne af Unionens generelle præferencesystem

(2018/C 222/08)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 af 25. oktober 2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 (1) indrømmer Den Europæiske Union udviklingslande handelspræferencer inden for rammerne af sit arrangement med generelle toldpræferencer. I henhold til denne forordnings artikel 33, stk. 2, er de oprindelsesregler, der vedrører definitionen af begrebet varer med oprindelsesstatus, procedurer og hertil knyttede metoder for administrativt samarbejde, fastsat i toldlovgivningen, dvs. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (2) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (3).

Med reformen af oprindelsesreglerne i det generelle præferencesystem (GSP) i 2010 blev det besluttet fra 2017 at erstatte systemet for oprindelsescertificering af varer via formular A-certifikater med et system, hvor de registrerede eksportører selv står for certificeringen af varers oprindelse (ved hjælp af »udtalelser om oprindelse«). Det nye system fik navnet »systemet med registrerede eksportører« (REX-systemet). Ifølge den nye lovgivning erstattes fakturaerklæringer for sendinger indeholdende produkter med oprindelsesstatus, hvis samlede værdi ikke overstiger 6 000 EUR, af udtalelser om oprindelse, der kan udfærdiges af enhver eksportør.

REX-systemet anvendes siden den 1. januar 2017, for så vidt angår GSP-præferenceberettigede lande eller territorier. Ifølge artikel 79 i forordning (EU) 2015/2447 fik alle GSP-præferenceberettigede lande og territorier dog mulighed for selv at afgøre, om de foretrak at påbegynde anvendelsen af REX-systemet i 2017, i 2018 eller i 2019. I hvert enkelt tilfælde blev der indrømmet en overgangsperiode på ét år, og denne overgangsperiode kan forlænges med yderligere seks måneder, efter at et præferenceberettiget land eller territorium havde meddelt Europa-Kommissionen dette.

I overgangsperioden kan de kompetente myndigheder i det pågældende GSP-præferenceberettigede land eller territorium fortsat udstede formular A-oprindelsescertifikater til eksportører, der endnu ikke er registreret. Allerede registrerede eksportører må udelukkende benytte REX-systemet.

REX-systemet blev indført pr. 1. januar 2017 for så vidt angår følgende GSP-præferenceberettigede lande eller territorier: Angola, Burundi, Bhutan, Den Demokratiske Republik Congo, Den Centralafrikanske Republik, Comorerne, Congo, Cookøerne, Djibouti, Etiopien, Mikronesien, Ækvatorialguinea, Guinea-Bissau, Indien, Kenya, Kiribati, Laos, Liberia, Mali, Nauru, Nepal, Niue, Pakistan, Salomonøerne, Sierra Leone, Somalia, Sydsudan, São Tomé & Principe, Tchad, Togo, Tonga, Østtimor, Tuvalu, Yemen og Zambia.

Under hensyntagen til den etårige overgangsperiode og muligheden for at forlænge den i yderligere seks måneder forventes alle de ovennævnte GSP-præferenceberettigede lande eller territorier at anvende REX-systemet fuldt ud fra den 1. juli 2018. Det må imidlertid erindres, at GSP-præferenceberettigede lande eller territorier alene er berettiget til at anvende REX-systemet, efter at de opfylder de forudsætninger, der er fastsat i artikel 70 og 72 i forordning (EU) 2015/2447. De præferenceberettigede lande eller territorier, som ikke har opfyldt disse forudsætninger senest på den nævnte dato, vil ikke kunne anvende REX-systemet. Som følge heraf vil de ikke være i stand til at drage fordel af GSP-toldpræferencer fra og med 1. juli 2018, og indtil de har opfyldt forudsætningerne. Nærmere oplysninger om tidspunktet for anvendelsen af systemet med registrerede eksportører fra alle GSP-præferenceberettigede lande eller territorier findes på Europa-webstedet (4). De økonomiske operatører tilskyndes til at konsultere dette websted regelmæssigt for at forvisse sig om, hvorvidt og hvornår de ovennævnte GSP-præferenceberettigede lande eller territorier har ret til at anvende REX-systemet.

Europa-Kommissionen oplyser EU's økonomiske operatører om, at der alene kan anvendes »udtalelser om oprindelse«, som udfærdiges af eksportører, der er registreret i disse GSP-eksportlande eller -territorier, eller som udfærdiges af enhver eksportør i disse lande eller territorier, såfremt den samlede værdi af produkter med oprindelsesstatus i sendingen ikke overstiger 6 000 EUR, til at certificere varernes præferenceoprindelse fra den 1. juli 2018 (5).

GSP-præferenceberettigelse vil derfor blive afvist, såfremt formular A-certifikater, der er udstedt efter den 1. juli 2018, forelægges som bevis for GSP-præferenceoprindelse. GSP-præferenceberettigelse vil også blive afvist, såfremt fakturaerklæringer, der er udfærdiget efter den 1. juli 2018, forelægges som bevis for GSP-præferenceoprindelse for sendinger, der indeholder produkter med oprindelsesstatus, hvis samlede værdi ikke overstiger 6 000 EUR.

De økonomiske operatører, der forelægger oprindelsesdokumentation i Den Europæiske Union inden for rammerne af det generelle præferencesystem, tilrådes derfor at træffe alle nødvendige foranstaltninger og forholdsregler for at sikre, at deres leverandører i de ovennævnte GSP-præferenceberettigede lande eller territorier underrettes om ændringen af proceduren for så vidt angår beviset for præferenceoprindelse og om konsekvenserne i tilfælde af, at der forelægges et ukorrekt bevis for oprindelse (formular A-certifikat eller fakturaerklæring).

På Europa-webstedet findes der også en liste over de GSP-præferenceberettigede lande, som har foretaget den i artikel 79 i forordning (EU) 2015/2447 omhandlede meddelelse til Europa-Kommissionen om anvendelsen af REX-systemet fra den 1. januar 2018 (6) eller fra den 1. januar 2019 (7).


(1)  EUT L 303 af 31.10.2012, s. 1.

(2)  EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1.

(3)  EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558.

(4)  https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en

(5)  Artikel 92 og 93 samt bilag 22-07 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447.

(6)  Disse GSP-præferenceberettigede lande skal anvende REX-systemet fuldt ud senest den 1.7.2019.

(7)  Disse GSP-præferenceberettigede lande skal anvende REX-systemet fuldt ud senest den 1.7.2020.