Bruxelles, den 4.1.2019

COM(2018) 854 final

2018/0430(NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om undertegnelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af en protokol til samarbejdsaftalen om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens, Republikken Kroatiens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Vedlagte forslag udgør det retlige instrument for undertegnelse af en protokol til samarbejdsaftalen om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens, Republikken Kroatiens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union.

I overensstemmelse med akterne vedrørende Republikken Bulgariens, Republikken Kroatiens og Rumæniens tiltrædelse skal de tre medlemsstater tiltræde de internationale aftaler, der er undertegnet eller indgået af Den Europæiske Union og dens medlemsstater ved indgåelse af en protokol til disse aftaler.

Den 23. oktober 2006 og den 14. september 2012 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med de pågældende tredjelande om de relevante protokoller med henblik på henholdsvis Republikken Bulgariens, Republikken Kroatiens og Rumæniens tiltrædelse.

Samarbejdsaftalen om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side blev undertegnet den 9. september 2006 og trådte i kraft den 1. juli 2016.

Forhandlingerne med Republikken Korea blev afsluttet med positivt resultat ved udveksling af verbalnoter.

Kommissionen finder resultaterne af forhandlingerne tilfredsstillende og foreslår Rådet at undertegne protokollen på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater. Efter undertegnelsen bør protokollen indgås af Rådet på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater.

2.JURIDISKE ASPEKTER AF FORSLAGET

Den foreslåede protokol gør Republikken Bulgarien, Republikken Kroatien og Rumænien til kontraherende parter i aftalen og forpligter EU til at fremlægge en autentisk udgave af aftalen på bulgarsk, kroatisk og rumænsk.

Kommissionen foreslår Rådet at bemyndige undertegnelsen på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af en protokol til samarbejdsaftalen om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens, Republikken Kroatiens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union.

Når protokollen er undertegnet, vil Rådet til den tid tage stilling til det andet forslag om indgåelse af protokollen.

2018/0430 (NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om undertegnelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af en protokol til samarbejdsaftalen om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens, Republikken Kroatiens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 172 sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til akterne vedrørende Republikken Bulgariens og Rumæniens samt Republikken Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 6, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Samarbejdsaftalen om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side (i det følgende benævnt "aftalen") blev undertegnet den 9. september 2006 og trådte i kraft den 1. juli 2016.

(2)Bulgarien og Rumænien blev medlemmer af Unionen den 1. januar 2007 og Kroatien den 1. juli 2013.

(3)I henhold til artikel 6, stk. 2, i akterne vedrørende henholdsvis Bulgariens, Kroatiens og Rumæniens tiltrædelse sker tiltrædelse af aftalen ved indgåelse af en protokol til nævnte aftale (i det følgende benævnt "protokollen"). I henhold til artikel 6, stk. 2, i tiltrædelsesakten skal der anvendes en forenklet procedure for en sådan tiltrædelse, hvorefter en protokol indgås af Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed på medlemsstaternes vegne, og af de pågældende tredjelande.

(4)Den 23. oktober 2006 og den 14. september 2012 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med de pågældende tredjelande med henblik på indgåelse af protokoller til internationale aftaler, der er indgået af Unionen og dens medlemsstater.

(5)Forhandlingerne med Korea blev afsluttet med positivt resultat ved udveksling af verbalnoter.

(6)Protokollen bør derfor undertegnes på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne med forbehold af senere indgåelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undertegnelsen af protokollen til samarbejdsaftalen om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens, Republikken Kroatiens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union godkendes herved på vegne af Unionen og dens medlemsstater med forbehold af den nævnte protokols indgåelse.

Ordlyden til den protokol, der skal undertegnes, er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Generalsekretariatet for Rådet udarbejder det relevante fuldmagtsinstrument til undertegnelse af protokollen på vegne af Unionen og dens medlemsstater med forbehold af dens indgåelse, til den eller de personer, der er udpeget af forhandleren af aftalen.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

   På Rådets vegne


   FormandBruxelles, den 4.1.2019

COM(2018) 854 final

BILAG

til

Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE

om undertegnelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af en protokol til samarbejdsaftalen om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens, Republikken Kroatiens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union


PROTOKOL

TIL SAMARBEJDSAFTALEN

OM ET CIVILT GLOBALT SATELLITNAVIGATIONSSYSTEM (GNSS)

MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE

OG REPUBLIKKEN KOREA PÅ DEN ANDEN SIDE 

FOR AT TAGE HENSYN TIL REPUBLIKKEN BULGARIENS, REPUBLIKKEN KROATIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

   


DEN EUROPÆISKE UNION

samt

KONGERIGET BELGIEN,

REPUBLIKKEN BULGARIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

IRLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN KROATIEN,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

UNGARN,

REPUBLIKKEN MALTA,


KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

RUMÆNIEN,

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

i det følgende benævnt "medlemsstaterne",

på den ene side og

REPUBLIKKEN KOREA

på den anden side,


SOM ERINDRER OM samarbejdsaftalen om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side (i det følgende benævnt "aftalen"), som blev undertegnet den 9. september 2006 og trådte i kraft den 1. juli 2016, særlig artikel 18, stk. 3,

SOM HENVISER TIL Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. januar 2007 og Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. juli 2013,

SOM ØNSKER, at Republikken Bulgarien, Republikken Kroatien og Rumænien tiltræder

aftalen, og

SOM TAGER I BETRAGTNING, at i henhold til artikel 6, stk. 2, i akten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelsesvilkår, artikel 6, stk. 2, i akten om Republikken Kroatiens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af de traktater, som Den Europæiske Union bygger på, skal disse staters tiltrædelse af aftalen godkendes ved indgåelse af en protokol til aftalen,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

ARTIKEL 1

Republikken Bulgarien, Republikken Kroatien og Rumænien er parter i samarbejdsaftalen om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side og tilslutter sig og noterer sig på samme måde som de øvrige medlemsstater teksten til aftalen.

ARTIKEL 2

Denne protokol udgør en integreret del af aftalen.

ARTIKEL 3

Teksten til aftalen, som er udfærdiget på bulgarsk, kroatisk og rumænsk, er knyttet til denne protokol.

ARTIKEL 4

Denne protokol træder i kraft på den første dag i måneden efter den dato, på hvilken parterne gennem diplomatiske noter har givet depositaren for denne aftale meddelelse om, at de har afsluttet deres respektive interne lovgivningsmæssige procedurer med henblik på protokollens ikrafttræden.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede, der er behørigt bemyndiget hertil af deres respektive regeringer, undertegnet denne protokol.

UDFÆRDIGET i […], den […] […] to tusind og […], i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og koreansk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

FOR DEN EUROPÆISKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER

FOR REPUBLIKKEN KOREA