Bruxelles, den 12.3.2018

COM(2018) 110 final

2018/0045(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om lettere distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne og om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013

(EØS-relevant tekst)

{SWD(2018) 54 final}
{SWD(2018) 55 final}


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Kommissionen har i dag vedtaget en pakke med foranstaltninger til uddybning af kapitalmarkedsunionen sammen med meddelelsen "Gennemførelse af kapitalmarkedsunionen senest i 2019 — nu skal fuldførelsen fremskyndes". Pakken omfatter nærværende forslag og et forslag til direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF 1 og direktiv 2011/61/EU 2 for så vidt angår distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne samt et forslag til en befordrende ramme for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, et forslag om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet, et forslag om, hvilken lovgivning der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelse af fordringer og en meddelelse om den lovgivning, der finder anvendelse på de formueretlige virkninger af transaktioner i forbindelse med værdipapirer.

Dette forslag forventes at mindske omkostningerne ved at have aktiviteter på tværs af grænserne, og de bør understøtte et mere integreret indre marked for investeringsfonde. Øget konkurrence i EU vil medvirke til at give investorer flere valgmuligheder og mere værdi.

Dette forslag blev annonceret i Kommissionens arbejdsprogram for 2018 3 og indgår i den bredere handlingsplan for kapitalmarkedsunionen 4 og midtvejsevalueringen af handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen 5 med det formål at oprette et ægte indre kapitalmarked ved at tage fat på fragmenteringen af kapitalmarkederne, fjerne lovgivningsmæssige hindringer for finansiering af økonomien og øge kapitaludbuddet for erhvervslivet. Lovgivningsmæssige hindringer, dvs. medlemsstaternes markedsføringskrav, lovbestemte gebyrer, administrative krav og underretningskrav har betydelige afskrækkende virkninger for distributionen af investeringsfonde på tværs af grænserne. Hindringerne blev kortlagt som et udkomme af grønbogen om kapitalmarkedsunionen 6 , opfordringen til indsendelse af dokumentation — EU's regelsæt for finansielle tjenesteydelser 7 og den offentlige høring om hindringer for distribution af investeringsfonde på tværs af grænserne 8 .

Investeringsfonde er investeringsprodukter, der er oprettet med det ene formål at samle investorernes kapital og investere den i fællesskab via en portefølje af finansielle instrumenter såsom aktier, obligationer og andre værdipapirer. I EU kan investeringsfonde være kategoriseret som institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) og alternative investeringsfonde (AIF'er) forvaltet af forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF'er). Investeringsinstitutter er omfattet af direktiv 2009/65/EF, og AIF'er er omfattet af direktiv 2011/61/EU. Direktiv 2011/61/EU suppleres af fire retsakter om fonde:

·forordning (EU) nr. 345/2013 9 om europæiske venturekapitalfonde

·forordning (EU) nr. 346/2013 10 om europæiske sociale iværksætterfonde

·forordning (EU) 2015/760 11 om europæiske langsigtede investeringsfonde

·forordning (EU) 2017/1131 12 om pengemarkedsforeninger.

Det fælles formål med disse regler er bl.a. at gøre distribution på tværs af grænserne lettere, samtidig med at der sikres et højt niveau af investorbeskyttelse.

Reglerne for EU-investeringsfonde tillader forvaltere af investeringsfonde at distribuere og, med visse undtagelser, også at forvalte deres fonde i hele EU. EU's investeringsfonde har ganske vist oplevet en hurtig vækst, med et samlet beløb på 14 310 mia. EUR i aktiver under forvaltning pr. juni 2017 13 , men EU's marked for investeringsfonde er stadig overvejende organiseret som et nationalt marked: 70 % af alle aktiver under forvaltning indehaves af investeringsfonde, som kun er godkendt eller registreret med henblik på distribution på deres hjemmemarked. Kun 37 % af investeringsinstitutterne og ca. 3 % af AIF'erne er registreret med henblik på distribution i mere end tre medlemsstater. Sammenlignet med USA er EU-markedet mindre hvad angår aktiver under forvaltning. Der er imidlertid betydeligt flere fonde i EU (58 125 i EU mod 15 415 i USA) 14 . Dette betyder, at EU's fonde i gennemsnit er betydeligt mindre. Dette har en negativ indvirkning på stordriftsfordele, de gebyrer, der betales af investorerne, og den måde, hvorpå det indre marked fungerer for investeringsfonde.

Dette forslag anerkender også, at der også findes andre forhold uden for dets anvendelsesområde, som bremser distributionen af investeringsfonde på tværs af grænserne i EU. Sådanne faktorer omfatter nationale skatteordninger for investeringsfonde og investorer, vertikale distributionskanaler og kulturelle præferencer for hjemlige investeringsprodukter.

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Dette forslag fremlægges sammen med et direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2011/61/EU for så vidt angår distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne. Det omhandler udelukkende distribution af investeringsfonde på tværs af grænserne. Det indfører nye eller ændrer eksisterende elementer i den relevante lovgivning. Disse nye elementer eller ændringer er i overensstemmelse med målene for de gældende regler på dette politikområde, som har til formål at etablere et indre marked for investeringsfonde og lette distribution af investeringsfonde på tværs af grænserne. Forslaget bringer også reglerne for forskellige typer af investeringsfonde på linje med hinanden. Dermed bevares sammenhængen med de gældende bestemmelser.

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Det er Kommissionens førsteprioritet at styrke EU's økonomi og fremme investeringer for at skabe beskæftigelse. Et centralt element i investeringsplanen for Europa 15 , der tager sigte på at styrke Europas økonomi og fremme investeringer i alle 28 medlemsstater, er at skabe et dybere indre marked for kapital — en kapitalmarkedsunion. Dybere og mere integrerede kapitalmarkeder vil forbedre adgangen til kapital for virksomheder og samtidig bidrage til udviklingen af nye investeringsmuligheder for opsparere.

Dette forslag er et supplement til dette mål og en prioriteret foranstaltning i midtvejsevalueringen af handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen 16 , da det indeholder foranstaltninger, der skal fjerne hindringer. Det bidrager til udviklingen af mere integrerede kapitalmarkeder ved at gøre det lettere for investorerne, fondsforvalterne og de virksomheder, der investeres i, at drage fordel af det indre marked.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Forslaget hører ind under den delte kompetence, jf. artikel 4, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Retsgrundlaget for forslaget er artikel 114 i TEUF. Valget af dette retsgrundlag afspejler den afgørende rolle, som en harmoniseret pasordning spiller for, hvordan et indre marked for investeringsfonde fungerer.

Det er af afgørende betydning at gøre det lettere for investeringsfonde til at levere tjenester og dermed opnå et mere konkurrencepræget og integreret indre marked i Unionen. Lovgivningsmæssige hindringer for distribution på tværs af grænserne forhindrer for øjeblikket det indre marked for investeringsfonde i at fungere efter hensigten. De lovgivningsmæssige hindringer fragmenterer det indre marked og gør det vanskeligt for investeringsfonde fuldt ud at drage fordel af det indre marked. For at sikre, at det indre marked for investeringsfonde fungerer korrekt, og for at forbedre de forhold, som de opererer under, er det nødvendigt med en lovgivningsmæssig ramme, som på EU-plan mindsker hindringerne for distribution af investeringsfonde på tværs af grænserne. Det er grunden til, at forslaget har til formål at harmonisere de adfærdsmæssige krav for investeringsfonde, dvs. markedsføringsmateriale til potentielle investorer og gennemsigtighed i de bestemmelser, som falder uden for de områder, der er omfattet af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2011/61/EU, og dermed åbne mulighed for at fremme en grænseoverskridende pasordning.

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet i artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU).

Harmonisering af EU's bestemmelser om markedsføringsmateriale til potentielle investorer og mere gennemsigtighed omkring de bestemmelser, der falder uden for områderne, kan bidrage til udviklingen af mere integrerede kapitalmarkeder for investeringsfonde i hele Unionen. Formålet med forslaget er derfor at sikre, at det indre marked for tjenester fra investeringsfonde fungerer gnidningsløst. Dette er ikke begrænset til én medlemsstats område, og det ikke kan opnås af medlemsstaterne på nationalt plan. Samtidig giver forslaget ekstra opgaver til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1095/2010 17 , som ikke vil kunne klares af de enkelte medlemsstater hver for sig.

Proportionalitetsprincippet

Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet i artikel 5 i TEU.

Konsekvensanalysen indeholder foreløbige skøn over omkostningsbesparelser baseret på faktiske og realistiske antagelser. Forslaget vil mindske efterlevelsesbyrden og omkostningerne for investeringsfonde ved at øge gennemsigtigheden. Skønt udviklingen og ajourføringen af ESMA's databaser kræver input fra de kompetente myndigheder i medlemsstaterne (bl.a. underretninger til ESMA), forventes medlemsstaternes finansielle indsats at være begrænset. De indsamlede data vil give ESMA mulighed for bedre at varetage sin konvergensskabende rolle. En øget konkurrence i sektoren for investeringsfonde vil have en positiv effekt på de valgmuligheder, der er til rådighed for investorer og på medlemsstaternes økonomier.

Valg af retsakt

Dette forslag indeholder bestemmelser, der giver mere retssikkerhed til investeringsfonde med hensyn til at yde tjenester. Den manglende gennemsigtighed af lovgivningsmæssige barrierer i medlemsstaterne ville ikke løses alene ved at ændre direktiv 2009/65/EF og direktiv 2011/61/EU, da dette kunne give anledning til en uensartet gennemførelse.

Desuden er de regler, der foreslås i denne forordning, og som er rettet til ESMA og de nationale myndigheder, af teknisk karakter og fritstående. Forslaget tager sigte på at øge gennemsigtigheden af de regler og procedurer, der gælder for markedsføring (på tværs af grænserne) af investeringsfonde og lovbestemte gebyrer og afgifter, som opkræves af de nationale kompetente myndigheder. En umiddelbart gældende forordning, der sikrer fuld harmonisering, er nødvendig for at nå disse politikmål. En forordning er også et hensigtsmæssigt middel til at give ESMA til opgave at udarbejde og ajourføre databaser om nationale regler for markedsføringsmateriale, gældende gebyrer og afgifter samt lagring af underretninger. En forordning forventes således bedst at kunne levere maksimal harmonisering og undgå forskelle og dermed sikre større lovgivningsmæssig konvergens.

Det foreslås også at indføre mindre ændringer af forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013 for at afspejle indførelsen af begrebet pre-marketing og betingelser herfor i et særskilt direktivforslag om ændringer af direktiv 2011/61/EU. Ændringer til forordningerne skal derfor indføres ved en forordning.

Samtidig foreslås der mindre ændringer af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2011/61/EU for så vidt angår distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne. Med henblik herpå skal dette forslag forelægges sammen med et direktiv om ændring af disse direktiver (som foreslås særskilt).

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

Ved udarbejdelsen af dette forslag har Kommissionen gennemført en dybtgående evaluering af de relevante bestemmelser i direktiv 2009/65/EF og direktiv 2011/61/EU og yderligere krav, som medlemsstaterne pålægger.

Denne evaluering viste, at på trods af det indre markeds relative succes mangler det stadig at realisere det fulde potentiale med hensyn til distribution af investeringsfonde på tværs af grænserne, eftersom fondene stadig støder på mange hindringer. Dertil kommer, at der mangler gennemsigtighed hvad angår de lovmæssige krav og den administrative praksis, som falder uden for den harmonisering, der blev indført ved direktiv 2009/65/EF og direktiv 2011/61/EU. Kommissionens evaluering viste, at medlemsstaterne har meget forskellige tilgange til kravene til og kontroller af markedsføringsmateriale. Der er også stor variation i de afgifter og gebyrer, der opkræves af de kompetente nationale myndigheder for tilsynsopgaver i overensstemmelse med direktiv 2009/65/EF og direktiv 2011/61/EU. Alt dette udgør hindringer for en bredere distribution af investeringsfonde på tværs af grænserne.

Høringer af interesserede parter

Besvarelserne fra to høringer tydede på, at lovgivningsmæssige hindringer for distribution af investeringsfonde på tværs af grænserne udgør en hindring for en realisering af det fulde udbytte af det indre marked. Den første høring, om grønbogen om kapitalmarkedsunionen, blev påbegyndt den 18. februar 2015. Den anden høring, om opfordringen til indsendelse af dokumentation — EU's regelsæt for finansielle tjenesteydelser, blev påbegyndt den 30. september 2015.

Der blev anmodet om yderligere oplysninger om national praksis fra de kompetente myndigheder og ESMA. På anmodning fra Kommissionen gennemførte ESMA en undersøgelse blandt de kompetente myndigheder i 2016 med anmodning om oplysninger om den aktuelle nationale praksis på områder som f.eks. lovbestemte gebyrer og markedsføringskrav.

Baseret på input modtaget fra høringerne vedrørende grønbogen om kapitalmarkedsunionen og opfordringen til indsendelse af dokumentation og ESMA's undersøgelse påbegyndte Kommissionen den 2. juni 2016 en offentlig høring om distribution af investeringsfonde på tværs af grænserne 18 . I betragtning af den allerede modtagne feedback var formålet med høringen at indhente praktiske eksempler på de faktiske problemer og dokumentation for deres konsekvenser. For at få et højt antal svar tilrettelagde Kommissionen roadshows med kapitalforvaltningssammenslutninger og deres medlemmer i de vigtigste knudepunkter for kapitalforvaltning i EU, dvs. Luxembourg, Frankrig, Irland, Det Forenede Kongerige, Tyskland og Belgien. Der blev afholdt en række møder og konferencer med europæiske og nationale investorsammenslutninger, og høringen blev den 15. september 2016 præsenteret for Financial Services User Group. Der indkom i alt 64 svar: 52 fra sammenslutninger eller virksomheder, 8 fra offentlige myndigheder eller internationale organisationer og 4 fra privatpersoner. Af de fleste svar fremgik det, at lovgivningsmæssige hindringer har betydelige afskrækkende virkninger for distributionen på tværs af grænserne.

På Kommissionens anmodning og baseret på den modtagne dokumentation gennemførte ESMA en opfølgende undersøgelse i 2017 for at indhente yderligere oplysninger om specifikke markedsføringspraksisser og underretningskrav i medlemsstaterne.

Kommissionen afholdt også møder med investeringsfondsbranchen og europæiske investorsammenslutninger for at få flere oplysninger. Et spørgeskema blev den 30. maj 2017 sendt til otte erhvervsorganisationer inden for de forskellige områder, der er omfattet af distribution af investeringsfonde på tværs af grænserne. Der var særligt fokus på at kvantificere omkostninger forårsaget af de lovgivningsmæssige hindringer for distribution på tværs af grænserne og bestemmelse af de potentielle fordele ved at fjerne disse hindringer for kapitalforvaltere og investorer. Tilbagemeldingerne tyder på, at der er væsentlige omkostninger som følge af reguleringsmæssige hindringer: De svarer til 1-4 % af en investeringsfonds samlede udgifter. I oktober 2017 blev der desuden gennemført en målrettet høring blandt 60 ligeligt repræsenterede små og mellemstore og store investeringsfonde på grundlag af en tilfældig, stratificeret prøveudtagningsprocedure. Undersøgelsen bekræftede relevansen af de lovgivningsmæssige hindringer og behovet for en indsats på EU-plan.

Kommissionen hørte også interesserede parter i juni og juli 2017 via en indledende konsekvensanalyse 19 . De fem besvarelser, der indkom fra kapitalforvaltere, sammenslutninger heraf og finansielle rådgiveres sammenslutninger støttede Kommissionens initiativ til at mindske hindringerne for distribution af investeringsfonde på tværs af grænserne.

Indhentning og brug af ekspertbistand

Kommissionen støttede sig på oplysninger og data fra Morningstar 20 , European Fund and Asset Management Association (EFAMA) samt markedsrapporter og -undersøgelser udført af private virksomheder. Desuden blev der gennemgået akademisk litteratur, navnlig litteratur om virkningerne af distribution på tværs af grænserne for konkurrencen og forbrugernes adfærd.

Konsekvensanalyse

Der blev gennemført en konsekvensanalyse i forbindelse med udarbejdelsen af dette initiativ.

Udvalget for Forskriftskontrol afgav en positiv udtalelse den 1. december 2017 med anbefalinger om yderligere at forbedre udkastet til konsekvensanalyserapport. Udkastet til rapport blev efterfølgende ændret for at tage hensyn til udvalgets bemærkninger 21 . De vigtigste ændringer, der blev anbefalet af udvalget vedrørte:

·faktorer, der påvirker distribution på tværs af grænserne, der ikke var omfattet af initiativet

·en beskrivelse af udgangssituationen for de seneste initiativer, der har en (indirekte) indvirkning på distribution af investeringsfonde på tværs af grænserne

·strukturen, præsentationen, vurderingen og sammenligningen af løsningsmodellerne

·præsentationen, dokumentationen og kvalificeringen af de kvantitative metoder og deres resultater.

Den reviderede konsekvensanalyserapport og resuméet heraf offentliggøres sammen med dette forslag 22 .

I konsekvensanalysen behandles en række løsninger. På grundlag af vurderingen af dem faldt valget på følgende:

a)De nationale markedsføringskrav bør være mere gennemsigtige på nationalt plan og EU-plan. Dertil kommer, at definitionen af pre-marketing i direktiv 2011/61/EU bør harmoniseres, og kontrollen af markedsføringsmateriale bør fastlægges mere klart.

b)Lovbestemte gebyrer bør være mere gennemskuelige på EU-plan, og der bør indføres principper på højt plan for at sikre mere konsekvens i den måde, lovbestemte gebyrer fastsættes på.

c)Valget af faciliteter til støtte for lokale investorer bør overlades til forvaltere af investeringsfonde, med beskyttelse af investorer.

d)Procedurerne og kravene vedrørende ajourføring af underretninger og underretning om ophør af anvendelse af markedsføringspasset bør harmoniseres yderligere.

Tilsammen mindsker politikvalgene i væsentlig grad de lovgivningsmæssige hindringer. De øger muligheden for at få flere fonde markedsført på tværs af grænserne og for at øge konkurrencen, mindske markedsfragmenteringen og give investorerne flere valgmuligheder i EU. Politikvalgene har også indirekte fordele på grund af deres sociale og miljømæssige virkninger. Mere distribution på tværs af grænserne forventes at føre til flere muligheder for at investere i investeringsfonde, der forfølger sociale eller miljømæssige mål. Dette kan så sætte mere skub i væksten på disse områder.

For alle investeringsfonde, som for øjeblikket markedsføres på tværs af grænserne i EU, forventes politikvalgene tilsammen at give en årlig besparelse på 306-440 mio. EUR i omkostninger (tilbagevendende omkostninger). Besparelserne i engangsomkostninger forventes at blive endnu højere, nemlig 378-467 mio. EUR. Disse besparelser bør fungere som et incitament til at udvikle flere aktiviteter på tværs af grænserne og støtte et mere integreret indre marked for investeringsfonde.

Denne forordning omfatter løsning a) og b). Direktivet om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2011/61/EU, som udgør et separat forslag, omfatter løsning c) og d).

Målrettet regulering og forenkling

Dette forslag forventes at føre til betydelige omkostningsbesparelser for forvaltere af investeringsfonde, der distribuerer eller har til hensigt at distribuere deres fonde på tværs af grænserne i EU. Disse besparelser vil især få en positiv virkning for forvaltere af fonde, der enten forvalter et mindre antal investeringsfonde eller investeringsfonde med mindre betydningsfulde aktiver under forvaltning, da de har et mindre grundlag, som de kan sprede omkostningerne over.

Skønt forslaget ikke er direkte målrettet mod små og mellemstore virksomheder (SMV'er), vil de indirekte få gavn af dette forslag. Øget distribution af investeringsfonde på tværs af grænserne vil reelt fremskynde EU-investeringsfondes vækst og deres investeringer i SMV'er, navnlig fra venturekapitalfonde.

Grundlæggende rettigheder

EU har forpligtet sig til et højt niveau af beskyttelse af de grundlæggende rettigheder. I den forbindelse forventes forslaget ikke have direkte betydning for disse rettigheder, jf. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Forslaget vil have to budgetmæssige virkninger for ESMA. ESMA skal:

·udarbejde regulerings- og gennemførelsesmæssige tekniske standarder

·udvikle og ajourføre databaser, som offentligheden kan anvende gratis.

De særlige budgetmæssige konsekvenser for ESMA vurderes i den finansieringsoversigt, der er vedlagt dette forslag.

Med forbehold af den seneste ændring vedrørende de europæiske tilsynsmyndigheder har forslaget virkninger for EU-budgettet i form af Kommissionens 40 %-andel i finansieringen af ESMA.

5.ANDRE FORHOLD

·Evaluering

Der gennemføres en evaluering af denne forordning og forslaget til et direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU for så vidt angår distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne fem år efter ikrafttrædelsen af denne forordning. Kommissionen vil basere sig på en offentlig høring og drøftelser med ESMA og de kompetente myndigheder.    

·Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

Artikel 1 indeholder definitionerne.

Artikel 2 om krav til markedsføringsmateriale opstiller principper, som markedsføringsmateriale skal overholde, nemlig i) at det skal fremstå som sådant, ii) at risici og fordele ved at købe andele eller aktier i AIF'er og investeringsinstitutter skal præsenteres på en måde, der er lige fremtrædende, og iii) at alle oplysningerne i markedsføringsmaterialet er fair, tydelige og ikke vildledende. Artiklen er i store træk baseret på artikel 77 direktiv 2009/65/EF og udvider anvendelsesområdet til at omfatte direktiv 2011/61/EU.

Artikel 3 og 4 indfører en ramme for gennemsigtighed for nationale bestemmelser om markedsføringskrav. De kompetente myndigheder skal på internettet offentliggøre alle gældende nationale love og administrative bestemmelser om markedsføringsbestemmelser for AIF'er og investeringsinstitutter og sammenfatninger heraf på mindst ét sprog, der er gængs i internationale finanskredse, idet der kræves offentliggørelse på dette sprog ud over de officielle sprog eller et af de officielle sprog, der anvendes i en given medlemsstat. ESMA vil blive underrettet om disse oplysninger og offentliggør og ajourfører på sit websted en central database til formålet. For at strømline informationsstrømmene mellem de kompetente myndigheder og ESMA fastsættes der artikel 3 en beføjelse til at vedtage gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at med henblik på at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for underretningerne.

I henhold til artikel 5 skal de kompetente myndigheder, der kræver systematisk underretning om markedsføringsmateriale for at kontrollere, at sådant materiale er i overensstemmelse med de relevante nationale bestemmelser om markedsføringskrav, træffe beslutning inden for 10 arbejdsdage. Kontrollen må ikke udgøre en forhåndsbetingelse for markedsføring. I artikel 5 fastsættes det endvidere, at de kompetente myndigheder skal anvende og offentliggøre gældende procedurer, der sikrer gennemsigtige og ikke-diskriminerende behandling uanset den kontrollerede investeringsfonds oprindelse. De kompetente myndigheder skal hvert år oplyse ESMA om deres beslutninger om at afvise eller anmode om justeringer af markedsføringsmateriale. For at sikre en sammenhængende behandling af detailinvestorer bør disse krav også anvendes af FAIF'er, hvis medlemsstaterne tillader dem at markedsføre andele eller aktier i AIF'er til detailinvestorer på deres område.

I artikel 6 fastsættes det, at hvis den kompetente myndighed opkræver gebyrer eller afgifter, skal sådanne gebyrer eller afgifter stå i et rimeligt forhold til de gennemførte tilsynsopgaver, og de relevante fakturaer sendes til FAIF'ernes eller investeringsinstitutternes administrationsselskabers vedtægtsmæssige hjemsted.

I artikel 7 fastsættes det, at de kompetente myndigheder på deres websteder skal offentliggøre og ajourføre centrale databaser om afgifterne eller gebyrerne eller relevante beregningsmetoder. Oplysningerne skal være tilgængelige som minimum på ét sprog, der er gængs i internationale finanskredse. Systemet indeholder underretninger fra de kompetente myndigheder med de relevante oplysninger. For at strømline informationsstrømmene mellem de kompetente myndigheder og ESMA skal ESMA udarbejde gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at med henblik på at fastlægge standardformularer, modeller og procedurer for underretningerne.

Ved artikel 8 får ESMA til opgave at offentliggøre og ajourføre en interaktiv onlinedatabase med de gebyrer eller afgifter, som opkræves af de kompetente myndigheder eller, hvis det er relevant, de anvendte beregningsmetoder.

I forbindelse med den interaktive database, der indføres ved artikel 8, foreskrives der i artikel 9 et interaktivt redskab vedrørende gebyrer og afgifter, der gør det muligt for brugeren at udføre beregninger online.

Ved artikel 10 indføres der et krav om, at ESMA på sit websted offentliggør og ajourfører en central database om alle FAIF'er, investeringsinstitutters administrationsselskaber, AIF'er og investeringsinstitutter. Denne database er baseret på oplysninger, der modtages af ESMA i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF og artikel 7, stk. 5, i direktiv 2011/61/EU, og meddelelser, anmeldelser og skriftlige underretninger modtaget af de kompetente myndigheder i henhold til nævnte direktiver, som meddelt til ESMA i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i nærværende forordning.

I henhold til artikel 11 skal de kompetente myndigheder fremsende meddelelser, anmeldelser og underretninger, der er omhandlet i artikel 10, til ESMA. For at harmonisere og strømline informationsstrømmene mellem investeringsfonde/FAIF'er eller investeringsinstitutters administrationsselskaber og de kompetente myndigheder og de kompetente myndigheder og ESMA fastsættes det i denne artikel desuden en beføjelse til at vedtage reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder.

Ved artikel 12 og 13 indføres begrebet pre-marketing i forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013. Denne ændring skal gøre det muligt for forvaltere, som er registreret i overensstemmelse med nævnte forordninger, at henvende sig målrettet til investorer ved at afprøve deres interesse for kommende investeringsmuligheder eller strategier ved hjælp af pre-marketing. Denne ændring vil sikre lige konkurrencevilkår i forhold til forvaltere, der har erhvervet tilladelse i henhold til artikel 6 direktiv 2011/61/EU, som drager fordel af dette begreb, der indføres ved [henvisning til direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2011/61/EU for så vidt angår distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne].

I henhold til artikel 14 skal Kommissionen senest 60 måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af denne forordning foretage en evaluering af denne forordning.

2018/0045 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om lettere distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne og om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 23 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Divergerende lovgivningsmæssige og tilsynsmæssige tilgange vedrørende distribution på tværs af grænserne af alternative investeringsfonde (AIF'er), som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU 24 , og institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF 25 , fører til fragmentering og hindringer for markedsføring af og adgang til AIF'er og investeringsinstitutter på tværs af grænserne, hvilket atter kan forhindre dem i at blive markedsført i andre medlemsstater.

(2)For at styrke regelsættet for investeringsfonde og for bedre at beskytte investorer bør markedsføringsmateriale rettet mod investorer i AIF'er og investeringsinstitutter fremstå som sådant, og risici og fordele ved at købe andele eller aktier i en AIF og et investeringsinstitut bør præsenteres på en måde, der er lige fremtrædende. Derudover bør alle oplysningerne i markedsføringsmateriale præsenteres på en måde, der er fair, tydelig og ikke vildledende. For at sikre beskyttelse af investorerne og sikre lige vilkår for AIF'er og investeringsinstitutter, bør standarder for markedsføringsmateriale derfor gælde på lige fod for markedsføringsmateriale om AIF'er og investeringsinstitutter.

(3)Kompetente myndigheder, der beslutter at kræve systematisk underretning om markedsføringsmateriale, bør kontrollere, at sådant materiale er i overensstemmelse med denne forordning og andre gældende krav, nemlig om markedsføringsmaterialet fremstår som sådant, om det præsenterer risici og fordele ved at købe andele eller aktier i et investeringsinstitut og, hvis en medlemsstat tillader markedsføring af AIF'er til detailinvestorer, i en AIF på en måde, der er lige fremtrædende, og om alle oplysningerne i markedsføringsmaterialet præsenteres på en måde, der er fair, tydelig og ikke vildledende.

(4)For at fremme gennemsigtigheden og investorbeskyttelsen bør adgangen til oplysninger om kravene til markedsføring af aktier eller andele i AIF'er eller investeringsinstitutter, der er fastlagt ved nationale love og administrative bestemmelser, forbedres ved at kræve, at de kompetente myndigheder og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) opretholder centrale databaser på deres websteder på mindst ét sprog, der er gængs i internationale finanskredse.

(5)For at sikre ligebehandling og lette beslutningstagningen for FAIF'er og investeringsinstitutters administrationsselskaber med hensyn til, om de skal deltage i distribution af investeringsfonde på tværs af grænserne, er det vigtigt, at gebyrer og afgifter, der opkræves af de kompetente myndigheder for så vidt angår godkendelse, registrering og tilsyn, jf. direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU, står i et rimeligt forhold til de tilsynsopgaver, som udføres og offentliggøres, og at disse gebyrer og afgifter offentliggøres på deres websteder. Af samme årsag bør ESMA's websted indeholde et interaktivt værktøj til beregning af gebyrer og afgifter, som opkræves af de kompetente myndigheder.

(6)Da ESMA i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådes forordning (EU) nr. 1095/2010 26 bør overvåge og vurdere markedsudviklingen inden for sit kompetenceområde, er det hensigtsmæssigt og nødvendigt at øge ESMA's viden ved at udvide ESMA's nuværende databaser til at omfatte alle FAIF'er og investeringsinstitutters administrationsselskaber samt alle AIF'er og investeringsinstitutter, som de pågældende administrationsselskaber forvalter og markedsfører, såvel som alle de medlemsstater, hvor de pågældende investeringsfonde markedsføres. Med henblik herpå bør de kompetente myndigheder til ESMA fremsende meddelelser, anmeldelser eller skriftlige underretninger, som de har modtaget i henhold til direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU.

(7)For at sikre lige vilkår for kvalificerede venturekapitalfonde som defineret i artikel 3, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 27 eller kvalificerede sociale iværksætterfonde som defineret i artikel 3, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/2013 28 , på den ene side, og andre AIF'er, på den anden side, er det nødvendigt i nævnte forordninger at medtage bestemmelser om pre-marketing, som svarer til de regler, der er fastsat i direktiv 2011/61/EU om pre-marketing. Disse bestemmelser bør gøre det muligt for forvaltere, som er registreret i overensstemmelse med nævnte forordninger, at henvende sig målrettet til investorer ved at teste deres interesse for kommende investeringsmuligheder eller -strategier via kvalificerede venturekapitalfonde og kvalificerede sociale iværksætterfonde.

(8)Kommissionen bør tillægges beføjelser til at vedtage udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har udarbejdet, for så vidt angår nærmere bestemmelser om oplysninger om gebyrer eller afgifter eller, hvis det er relevant, relevante metoder til beregning af sådanne gebyrer eller afgifter, som opkræves af de kompetente myndigheder. Endvidere bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har udarbejdet, for så vidt angår nærmere bestemmelser om oplysninger, der skal fremsendes i meddelelser, anmeldelser og skriftlige underretninger om aktiviteter på tværs af grænserne, der kræves i henhold til direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU. Kommissionen bør vedtage disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder ved hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 290 i TEUF, og i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

(9)Kommissionen bør tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har udarbejdet, for så vidt angår standardformularer, -modeller og -procedurer for underretninger fra de kompetente myndigheder om medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om markedsføringskrav, som gælder i deres områder, og sammendrag heraf, om størrelsen af de gebyrer eller afgifter, der opkræves af dem, og, hvis det er relevant, relevante beregningsmetoder. For at forbedre fremsendelsen af oplysninger til de kompetente myndigheder og mellem de kompetente myndigheder og ESMA bør de gennemførelsesmæssige tekniske standarder omfatte de meddelelser, anmeldelser og skriftlige underretninger om aktiviteter på tværs af grænserne, der kræves i henhold til direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU. Kommissionen bør vedtage disse gennemførelsesmæssige tekniske standarder ved hjælp af gennemførelsesretsakter, jf. artikel 291 i TEUF, og i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

(10)Det er nødvendigt at samordne de beføjelser, der tillægges Kommissionen til at vedtage udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har udarbejdet, vedrørende meddelelser, anmeldelser og skriftlige underretninger om aktiviteter på tværs af grænserne i henhold til denne forordning og i henhold til direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU. [Direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU for så vidt angår distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne] bør derfor indebære, at disse beføjelser udgår af direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU.

(11)Behandling af personoplysninger inden for rammerne af nærværende forordning, f.eks. kompetente myndigheders udveksling eller videregivelse af personoplysninger, bør foregå i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 29 , og ESMA's udveksling eller videregivelse af oplysninger bør ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 30 .

(12)Fem år efter denne forordnings ikrafttræden bør Kommissionen foretage en evaluering af anvendelsen af denne forordning. Evalueringen bør tage højde for markedsudviklingen og vurdere, om de indførte foranstaltninger har forbedret distributionen af investeringsfonde på tværs af grænserne.

(13)For at sikre retssikkerheden er det nødvendigt at synkronisere anvendelsesdatoerne for love og administrative bestemmelser til gennemførelse af [direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU for så vidt angår distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne] og denne forordning med hensyn til bestemmelser om markedsføringsmateriale og pre-marketing.

(14)Målene for denne forordning, nemlig at øge markedseffektiviteten og oprette kapitalmarkedsunionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af forordningens virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)    "AIF": en AIF som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2011/61/EU

b)    "FAIF": en FAIF som defineret i artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2011/61/EU

c)    "kompetent myndighed": en kompetent myndighed som defineret i artikel 2, stk. 1, litra h), i direktiv 2009/65/EF eller en kompetent myndighed som defineret i artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 2011/61/EU eller artikel 4, stk. 1, litra h), i direktiv 2011/61/EU

d)    "hjemland": den medlemsstat, hvor FAIF'ens eller investeringsinstituttets administrationsselskab har sit vedtægtsmæssige hjemsted

e)    "investeringsinstitut": et investeringsinstitut, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv 2009/65/EF

f)    "et investeringsinstituts administrationsselskab": et administrationsselskab som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/65/EF

Artikel 2

Krav til markedsføringsmateriale

1.FAIF'er eller investeringsinstitutters administrationsselskaber skal sikre, at alt markedsføringsmateriale rettet mod investorer skal fremstå som sådant, at risici og fordele ved at købe andele eller aktier i en AIF eller et investeringsinstitut præsenteres på en måde, der er lige fremtrædende, og at alle oplysningerne i markedsføringsmaterialet er fair, tydelige og ikke vildledende.

2.Investeringsinstitutters administrationsselskaber skal sikre, at intet markedsføringsmateriale, der indeholder specifikke oplysninger om et investeringsinstitut, modsiger eller mindsker betydningen af de oplysninger, der er indeholdt i det prospekt, der er omhandlet i artikel 68 i direktiv 2009/65/EF, og i den centrale investorinformation, der er omhandlet i artikel 78 i nævnte direktiv. Investeringsinstitutters administrationsselskaber skal sikre, at alt markedsføringsmateriale oplyser om, at der findes et prospekt, og at der er adgang til den centrale investorinformation. I markedsføringsmaterialet skal det angives, hvor, hvordan og på hvilket sprog investorer eller potentielle investorer kan få prospektet og den centrale investorinformation.

3.FAIF'erne skal sikre, at intet markedsføringsmateriale, der indeholder en opfordring til at købe andele eller aktier i en AIF, og som indeholder specifikke oplysninger om en AIF, omfatter udsagn, som modsiger eller mindsker betydningen af de oplysninger, der skal gives til investorerne i overensstemmelse med artikel 23 i direktiv 2011/61/EU.

4.Nærværende artikels stk. 2 finder tilsvarende anvendelse på AIF'er, der offentliggør et prospekt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1129 31 eller i overensstemmelse med national lovgivning, eller som anvender regler om format og indhold af den centrale investorinformation, der er omhandlet i artikel 78 i direktiv 2009/65/EF.

5.ESMA skal senest den [PO: 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen] udstede vejledninger, og derefter regelmæssigt opdatere disse vejledninger, om anvendelsen af kravene til markedsføringsmateriale, jf. stk. 1, under hensyntagen til online-aspekter af markedsføringsmateriale.

Artikel 3

Offentliggørelse af nationale bestemmelser vedrørende markedsføringskrav

1.De kompetente myndigheder skal på deres websteder offentliggøre og ajourføre centrale databaser indeholdende alle gældende nationale love og administrative bestemmelser om markedsføringskrav til AIF'er og investeringsinstitutter, og sammendrag heraf, på mindst ét sprog, der er gængs i internationale finanskredse.

2.De kompetente myndigheder skal underrette ESMA om de love og administrative bestemmelser, og sammendrag heraf, der er omhandlet i stk. 1, og om linkene til de kompetente myndigheders websteder, hvor disse oplysninger er offentliggjort.

De kompetente myndigheder skal uden ophold underrette ESMA om enhver ændring i de oplysninger, der forelægges i henhold til første afsnit.

3.ESMA skal udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for underretninger i henhold til denne artikel.

ESMA skal forelægge disse udkast til gennemførelsesmæssige standarder for Kommissionen senest den [PO: 18 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

4.ESMA skal senest den [PO: 48 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen] i en rapport se nærmere på de markedsføringskrav, der er omhandlet i stk. 1, og underrette Kommissionen herom. ESMA skal opdatere rapporten hvert andet år.

Artikel 4

ESMA's centrale database om nationale bestemmelser vedrørende markedsføringskrav

ESMA skal senest den [PO: 30 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen] på sit websted offentliggøre og ajourføre en central database indeholdende de nationale love og administrative bestemmelser om markedsføringskrav, og sammendrag heraf, og linkene til de kompetente myndigheders websteder.

Artikel 5

Kontrol af markedsføringsmateriale

1.Udelukkende med henblik på at kontrollere overholdelsen af denne forordning og af de nationale bestemmelser vedrørende markedsføringskrav kan de kompetente myndigheder kræve systematisk underretning om markedsføringsmateriale, som investeringsinstitutters administrationsselskaber har til hensigt at anvende direkte eller indirekte i deres kontakt med investorer.

Den systematiske underretning, jf. første afsnit, må ikke udgøre en forhåndsbetingelse for markedsføring af andele i investeringsinstitutter.

Hvis de kompetente myndigheder kræver underretning om markedsføringsmateriale, jf. første afsnit, skal de inden for en frist på 10 arbejdsdage, regnet fra starten af den arbejdsdag, der følger efter den arbejdsdag, hvor en underretning er modtaget, meddele investeringsinstituttets administrationsselskab enhver anmodning om at ændre dets markedsføringsmateriale.

2.De kompetente myndigheder, der kræver systematisk underretning om markedsføringsmateriale, skal indføre og anvende procedurer for systematisk underretning om markedsføringsmateriale og offentliggøre disse på deres websteder. De interne regler og procedurer skal sikre gennemsigtige og ikke-diskriminerende behandling af alle investeringsinstitutter, uanset i hvilken medlemsstat investeringsinstituttet er godkendt.

3.Hvis medlemsstaterne på deres område tillader FAIF'er at markedsføre andele eller aktier i AIF'er til detailinvestorer, finder stk. 1 og 2 i tilsvarende anvendelse på de pågældende FAIF'er.

4.De kompetente myndigheder, der kræver systematisk underretning om markedsføringsmateriale, jf. stk. 1, skal senest den 31. marts hvert år til ESMA indberette de beslutninger, der er truffet i det foregående år, om at afvise eller anmode om justeringer af markedsføringsmateriale.

Indberetningen til ESMA skal indeholde følgende oplysninger:

a)det samlede antal trufne beslutninger med en tydelig angivelse af mest hyppige overtrædelser, herunder en beskrivelse af emnet

b)resultaterne af de enkelte beslutninger

c)ét konkret eksempel på hver af de overtrædelser, der er omhandlet i litra a).

Senest den 30. juni hvert år skal ESMA forelægge Kommissionen en rapport med en analyse af virkningerne af de nationale love og administrative bestemmelser vedrørende markedsføringsmateriale.

Artikel 6

Fælles principper vedrørende gebyrer eller afgifter

1.Gebyrer eller afgifter, som opkræves af de kompetente myndigheder, skal stå i et rimeligt forhold til de udgifter, der er forbundet med godkendelsen eller registreringen og med udøvelsen af tilsyns- og undersøgelsesbeføjelserne i henhold til artikel 44, 45 og 46 i direktiv 2011/61/EU og artikel 97 og 98 i direktiv 2009/65/EF.

2.De kompetente myndigheder skal sende en faktura for det pågældende regnskabsår til FAIF'en eller investeringsinstituttets administrationsselskabs vedtægtsmæssige hjemsted. I fakturaen angives de gebyrer eller afgifter, der er omhandlet i stk. 1, og den dato, hvor betaling er forfalden.

Artikel 7

Offentliggørelse af nationale bestemmelser vedrørende gebyrer og afgifter

1.De kompetente myndigheder skal senest den [PO: 6 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen] på deres websted offentliggøre og ajourføre centrale databaser med lister over de gebyrer eller afgifter, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, eller, hvis det er relevant, metoderne til beregning af gebyrerne eller afgifterne, på mindst ét sprog, der er gængs i internationale finanskredse.

2.De kompetente myndigheder skal underrette ESMA om de gebyrer eller afgifter, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, og, hvis det er relevant, metoden til beregning af sådanne gebyrer eller afgifter.

De kompetente myndigheder skal uden ophold underrette ESMA om enhver ændring i de oplysninger, der forelægges i henhold til første afsnit.

3.ESMA skal udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere de oplysninger, de kompetente myndigheder skal underrette ESMA om i henhold til denne artikel.

ESMA skal forelægge disse udkast til reguleringsmæssige standarder for Kommissionen senest den [PO: 18 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

4.ESMA skal udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge standardformularerne, -modellerne og -procedurerne for underretninger i henhold til denne artikel.

ESMA skal forelægge disse udkast til gennemførelsesmæssige standarder for Kommissionen senest den [PO: 18 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 8

ESMA's interaktive database vedrørende gebyrer og afgifter

ESMA skal senest den [PO: 30 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen] på sit websted offentliggøre og ajourføre en interaktiv database, som er offentligt tilgængelige på mindst ét sprog, der er gængs i internationale finanskredse, med lister over de gebyrer eller afgifter, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, eller, hvor det er relevant, hvis det er relevant, metoderne til beregning af gebyrerne eller afgifterne.

Den interaktive database skal indeholde links til de kompetente myndigheders websteder, jf. artikel 7, stk. 1.

Artikel 9

ESMA's interaktive redskab vedrørende gebyrer og afgifter

ESMA skal senest den [PO: 30 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen] på sit websted udvikle, offentliggøre og ajourføre et interaktivt redskab, som er offentligt tilgængelige på mindst ét sprog, der er gængs i internationale finanskredse, med oplysninger om de gebyrer og afgifter, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1.

Det interaktive værktøj skal udgøre en del af den interaktive database, jf. artikel 8.

Artikel 10

ESMA's centrale database vedrørende FAIF'er, investeringsinstitutters administrationsselskaber, AIF'er og investeringsinstitutter

ESMA skal senest den [PO: 30 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen] på sit websted offentliggøre og ajourføre en central database, som er offentligt tilgængelig på et sprog, der er gængs i internationale finanskredse, med lister over alle FAIF'er, investeringsinstitutters administrationsselskaber, AIF'er og investeringsinstitutter, som de pågældende FAIF'er og investeringsinstitutters administrationsselskaber forvalter og markedsfører, samt de medlemsstater, hvori de pågældende fonde markedsføres.

Artikel 11

Standardisering af underretninger til ESMA

1.Hjemlandenes kompetente myndigheder skal uden ophold til ESMA fremsende alle meddelelser, alle anmeldelser, alle skriftlige underretninger eller alle oplysninger, der er omhandlet i artikel 17, stk. 3 og 8, artikel 18, stk. 2 og 4, artikel 93, stk. 3 og 8, og artikel 93a, stk. 3, i direktiv 2009/65/EF og artikel 31, stk. 2 og 4, artikel 32, stk. 3 og 7, artikel 32a, stk. 3, og artikel 33, stk. 2 og 3, i direktiv 2011/61/EU.

2.ESMA skal udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere, hvilke oplysninger der skal underrettes om, jf. artikel 17, stk. 1, 2, 3, 8 og 9, artikel 18, stk. 1, 2 og 4, artikel 93, stk. 1, 2 og 8, og artikel 93a, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF og artikel 32a, stk. 2, og artikel 33, stk. 2, 3 og 6, i direktiv 2011/61/EU.

ESMA skal forelægge disse udkast til reguleringsmæssige standarder for Kommissionen senest den [PO: 18 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

3.ESMA skal udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge formularer, modellerskemaer og procedurer for fremsendelse af oplysninger, jf. artikel 17, stk. 1, 2, 3, 8 og 9, artikel 18, stk. 1, 2 og 4, artikel 93, stk. 1, 2 og 8, og artikel 93a, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF og artikel 31, stk. 2 og 4, artikel 32, stk. 2 og 7, artikel 32a, stk. 2, og artikel 33, stk. 2, 3 og 6, i direktiv 2011/61/EU, herunder proceduren for fremsendelse af oplysninger fra de kompetente myndigheder i henhold til stk. 1.

ESMA skal forelægge disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [PO: 18 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 12

Ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde

I forordning (EU) nr. 345/2013 foretages følgende ændringer:

1)I artikel 3 tilføjes som litra o):

o)    "pre-marketing": en direkte eller indirekte levering af oplysninger om investeringsstrategier eller idéer fra forvalteren af en kvalificeret venturekapitalfond, eller på dennes vegne, til potentielle investorer, som er hjemmehørende eller har vedtægtsmæssigt hjemsted i Unionen, for at afprøve deres interesse i en endnu ikke registreret kvalificeret venturekapitalfond".

2)Følgende indsættes som artikel 4a:

"Artikel 4a

1. Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde kan foretage pre-marketing i Unionen, undtagen hvis de oplysninger, der gives til de potentielle investorer:

a)vedrører etablerede kvalificerede venturekapitalfonde

b)indeholder henvisninger til etablerede kvalificerede venturekapitalfonde

c)sætter investorerne i stand til at forpligte sig til at erhverve andele eller aktier i bestemte kvalificerede venturekapitalfonde

d)udgør det samme som et prospekt, stiftelsesdokumenter for endnu ikke registrerede kvalificerede venturekapitalfonde, udbudsdokumenter, tegningsformularer eller lignende dokumenter, i udkast eller endelig udformning, der gør det muligt for investorer at træffe en investeringsbeslutning.

2. De kompetente myndigheder må ikke pålægge forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde, at de skal underrette om deres hensigt om at foretage pre-marketing.

3. Investorers tegning af andele eller aktier i kvalificerede venturekapitalfonde, der er registreret efter pre-marketing, jf. stk. 1, eller af de andele eller aktier i kvalificerede venturekapitalfonde, der forvaltes og markedsføres af forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde, der har foretaget pre-marketing af endnu ikke registrerede kvalificerede venturekapitalfonde med lignende karakteristika, betragtes som et resultat af markedsføring.

4. Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde, der udbyder tegning af andele eller aktier i kvalificerede venturekapitalfonde, som har været genstand for pre-marketing, underretter den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 15."

Artikel 13

Ændring af forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde

I forordning (EU) nr. 346/2013 foretages følgende ændringer:

1)I artikel 3 tilføjes som litra o):

o)    "pre-marketing": en direkte eller indirekte levering af oplysninger om investeringsstrategier eller idéer fra forvalteren af en kvalificeret social iværksætterfond, eller på dennes vegne, til potentielle investorer, som er hjemmehørende eller har vedtægtsmæssigt hjemsted i Unionen, for at afprøve deres interesse i en endnu ikke registreret kvalificeret social iværksætterfond".

2)Følgende indsættes som artikel 4a:

"Artikel 4a

1. Forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde kan foretage pre-marketing i Unionen, undtagen hvis de oplysninger, der gives til de potentielle investorer:

a)vedrører etablerede kvalificerede sociale iværksætterfonde

b)indeholder henvisninger til etablerede kvalificerede sociale iværksætterfonde

c)sætter investorerne i stand til at forpligte sig til at erhverve andele eller aktier i bestemte kvalificerede sociale iværksætterfonde

d)udgør det samme som et prospekt, stiftelsesdokumenter for endnu ikke registrerede kvalificerede sociale iværksætterfonde, udbudsdokumenter, tegningsformularer eller lignende dokumenter, i udkast eller endelig udformning, der gør det muligt for investorer at træffe en investeringsbeslutning.

2. De kompetente myndigheder må ikke pålægge forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde, at de skal underrette om deres hensigt om at foretage pre-marketing.

3. Investorers tegning af andele eller aktier i kvalificerede sociale iværksætterfonde, der er registreret efter pre-marketing, jf. stk. 1, eller af de andele eller aktier i kvalificerede sociale iværksætterfonde, der forvaltes og markedsføres af forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde, der har foretaget pre-marketing af endnu ikke registrerede kvalificerede sociale iværksætterfonde med lignende karakteristika, betragtes som et resultat af markedsføring.

4. Forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde, der udbyder tegning af andele eller aktier i kvalificerede sociale iværksætterfonde, som har været genstand for pre-marketing, underretter den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 16."

Artikel 14

Evaluering

Kommissionen skal senest den [PO: 60 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen] foretage en evaluering af anvendelsen af denne forordning efter en offentlig høring og på baggrund af drøftelser med ESMA og de kompetente myndigheder.

Artikel 15

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra [PO: tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende], undtagen artikel 2, stk. 1 og 4, artikel 3, stk. 1 og 2, artikel 12 og artikel 13, som anvendes fra den [PO: 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne    

Formand    Formand

FINANSIERINGSOVERSIGT

1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.Forslagets/initiativets betegnelse

1.2.Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen

1.3.Forslagets/initiativets art

1.4.Mål

1.5.Forslagets/initiativets begrundelse

1.6.Varighed og finansielle virkninger

1.7.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1.Bestemmelser om kontrol og rapportering

2.2.Forvaltnings- og kontrolsystem

2.3.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1.Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

3.2.Anslåede virkninger for udgifterne

3.2.1.Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

3.2.2.Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

3.2.3.Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

3.2.4.Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

3.2.5.Tredjemands bidrag til finansieringen

3.3.Anslåede virkninger for indtægterne

FINANSIERINGSOVERSIGT

1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.Forslagets/initiativets betegnelse

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lettere distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne og om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013

1.2.Berørt(e) politikområde(r)

Finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunion

1.3.Forslagets/initiativets art

Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning.

 Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende foranstaltning 32

 Forslaget/initiativet vedrører en forlængelse af en eksisterende foranstaltning

 Forslaget/initiativet vedrører en omlægning af en foranstaltning til en ny foranstaltning

1.4.Mål

1.4.1.Det eller de af Kommissionens flerårige strategiske mål, som forslaget/initiativet vedrører

Generel målsætning 1: Skub i beskæftigelse, vækst og investeringer

Generel målsætning 2: Et dybere og mere retfærdigt indre marked med et styrket industrigrundlag

1.4.2.Specifikke mål

1.6 Større investeringsstrømme på tværs af grænserne.

2.4 Forbrugere har adgang til sikre og pålidelige forsikrings-, pensions- og UCITS-produkter og -tjenester, både nationalt og på tværs af grænserne.

Berørte ABM/ABB-aktiviteter

12. Finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkeder

1.4.3.Forventede resultater og virkninger

Angiv, hvilke virkninger forslaget/initiativet forventes at få for modtagerne/målgruppen.

En reduktion af de lovgivningsmæssige hindringer for distribution af investeringsfonde på tværs af grænserne forventes at mindske omkostningerne for kapitalforvaltere ved at udøve virksomhed på tværs af grænserne og dermed sætte mere gang i distributionen af investeringsfonde på tværs af grænserne og støtte uddybningen af det indre marked for investeringsfonde i EU.

Dette forventes så at mindske markedsfragmenteringen, styrke konkurrencen og i sidste ende bidrage til større valgmuligheder og mere værdi for investorerne i EU.

1.4.4.Virknings- og resultatindikatorer

Inden udgangen af 2019 vil Kommissionen udarbejde et detaljeret program for overvågning af output, resultater og virkninger af dette forslag. I overvågningsprogrammet fastlægges metoderne til samt intervallerne for indsamling af data og anden nødvendig dokumentation. Det præciserer, hvilke foranstaltninger Kommissionen, medlemsstaterne og ESMA skal træffe med hensyn til indsamling og analyse af dataene og den øvrige dokumentation.

Med henblik på overvågning og udarbejdelse af en evaluering af virkningerne af dette forslag kan følgende ikke-udtømmende liste over kilder give et grundlag for indsamling af information:

a)    kompetente myndigheders websteder vedrørende nationale markedsføringskrav og lovbestemte gebyrer og afgifter

b)    ESMA's database vedrørende nationale markedsføringskrav

c)    ESMA's database vedrørende lovbestemte gebyrer og afgifter

d)    ESMA's interaktive redskab vedrørende lovbestemte gebyrer og afgifter

e)    ESMA's database vedrørende underretninger.

Kilde e) ville give Kommissionen mulighed for at kontrollere, om de generelle politiske mål er blevet opfyldt, og kilde a)-d) kan bidrage til analysen af, i hvilket omfang de specifikke politiske mål er blevet opfyldt.

Indikatorerne for overvågning og evaluering i forbindelse med disse kilder vil omfatte følgende output:

   kompetente myndigheders og ESMA's oprettelse/ajourføring af websteder (kilde a)-c)), tjek af, om der findes oplysninger på disse websteder

   ESMA's oprettelse af en interaktiv database om gebyrer og afgifter (kilde d)), tjek af, om databasen er operationel.

For så vidt angår resultater og virkninger bør analysen foretages på grundlag af kilde e). Denne kilde giver mulighed for at fastslå antallet af underretninger i alt og pr. medlemsstat samt væksten i alt og pr. medlemsstat. I analysen skal der tages hensyn til benchmarket for den aktuelle vækst i distributionen af fonde på tværs af grænserne: Den gennemsnitlige vækst i antallet af grænseoverskridende fonde i løbet af de seneste fem år har været på 6,8 % pr. år. Alt andet lige forventes der yderligere vækst takket være dette initiativ. Evalueringen på grundlag af kilde e) kan foretages af ESMA en gang om året og bør sendes til Kommissionen til videre brug eller analyse inden for rammerne af Kommissionens overvågning og evaluering.

1.5.Forslagets/initiativets begrundelse

1.5.1.Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt

På kort sigt har ESMA til opgave at udvikle og vedligeholde databaser om nationale markedsføringskrav, lovbestemte gebyrer og afgifter og underretninger. Endvidere har ESMA i forbindelse med databasen vedrørende lovbestemte gebyrer og afgifter til opgave at iværksætte et interaktivt redskab, som gør det muligt for interessenterne at beregne værdien af lovbestemte gebyrer for hver medlemsstat.

Desuden skal ESMA udarbejde reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder senest 18 måneder efter datoen for ikrafttrædelse af dette initiativ.

1.5.2.Merværdien ved en indsats fra EU's side

Det er nødvendigt med en indsats på EU-plan, da den vigtigste problemstilling, som dette initiativ søger at adressere, er et velfungerende indre marked for investeringsfonde (nærmere bestemt investeringsfondes anvendelse af EU's markedsføringspas), som ikke er begrænset til én medlemsstats område, og det ikke kan opnås af medlemsstaterne hver for sig på nationalt plan. Desuden har den hidtidige indsats for at få de nationale (tilsyns-)praksisser på dette område til at nærme sig hinanden ved hjælp af ESMA ikke formået at adressere problemstillingen. Dette forslag giver derfor ESMA de ovenfor beskrevne opgaver, som ikke kan gennemføres af de enkelte medlemsstater.

1.5.3.Erfaringer fra lignende foranstaltninger

ESMA har i forvejen fået pålagt lignende opgaver, som f.eks. at føre registre over godkendte forvaltere af investeringsinstitutter, AIF'er, europæiske venturekapitalfonde og europæiske sociale iværksætterfonde. Erfaringerne har generelt været positive.

1.5.4.Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning

Initiativet er i tråd med den styrkede rolle, som ESMA tillægges i forslaget om ændringer vedrørende tilsynsmyndigheden. Det har imidlertid ingen direkte virkning på Kommissionens forslag om ændringer vedrørende tilsynsmyndigheden, da det vedrører specifikke tekniske spørgsmål, som ikke er taget op i forbindelse med nævnte ændring.

1.6.Varighed og finansielle virkninger

◻Forslag/initiativ af begrænset varighed

◻ Forslag/initiativ gældende fra [DD/MM]ÅÅÅÅ til [DD/MM]ÅÅÅÅ

   Finansielle virkninger fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ

 Forslag/initiativ af ubegrænset varighed

Iværksættelse med en indkøringsperiode fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ

derefter gennemførelse i fuldt omfang.

1.7.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r) 33

 Direkte forvaltning ved Kommissionen via

   forvaltningsorganer

 Delt forvaltning i samarbejde med medlemsstaterne

 Indirekte forvaltning ved at overlade budgetgennemførelsesopgaver til:

◻ internationale organisationer og deres organer (angives nærmere)

◻ Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond

☑ de organer, der er omhandlet i artikel 208 og 209

◻ offentligretlige organer

◻ privatretlige organer, der har fået overdraget samfundsopgaver, forudsat at de stiller tilstrækkelige finansielle garantier

◻ privatretlige organer, undergivet lovgivningen i en medlemsstat, som har fået overdraget gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab, og som stiller tilstrækkelige finansielle garantier

◻ personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke aktioner i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er udpeget i den relevante basisretsakt.

Bemærkninger

Ikke relevant

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1.Bestemmelser om kontrol og rapportering

Angiv hyppighed og betingelser.

Som under allerede eksisterende ordninger udarbejder ESMA regelmæssige rapporter om sine aktiviteter (herunder intern rapportering til ledelsen, rapportering til tilsynsrådet og udarbejdelse af årsberetning), og Revisionsretten og den interne revisionstjeneste reviderer ESMA's ressourceanvendelse. Den overvågning og indberetning, der følger af dette forslag, er i tråd med allerede eksisterende krav.

2.2.Forvaltnings- og kontrolsystem

2.2.1.Konstaterede risici

For så vidt angår den retlige, økonomisk forsvarlige og effektive anvendelse af de bevillinger, der er en følge af forslaget, forventes det, at forslaget ikke vil indebære nye risici, der ikke allerede er omfattet af ESMA's eksisterende rammer for intern kontrol.

2.2.2.Oplysninger om det interne kontrolsystem

Der er allerede indført forvaltnings- og kontrolsystemer i overensstemmelse med ESMA-forordningen. ESMA arbejder tæt sammen med Kommissionens interne revisionstjeneste for at sikre, at man følger de relevante standarder inden for alle områder vedrørende intern kontrol. Disse ordninger vil også gælde vedrørende ESMA's rolle i henhold til nærværende forslag. De årlige rapporter om intern revision sendes til Kommissionen, Parlamentet og Rådet.

2.3.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

Med henblik på bekæmpelse af svig, bestikkelse og anden ulovlig aktivitet finder bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), ubegrænset anvendelse på ESMA.

ESMA har på nuværende tidspunkt en særskilt strategi til bekæmpelse af svig og en deraf følgende handlingsplan. Strategien og handlingsplanen blev etableret i 2014. ESMA's styrkede indsats mod svig stemmer overens med regler og retningslinjer i henhold til finansforordningen (foranstaltninger mod svig som led i forsvarlig finansiel forvaltning), OLAF's politik for forebyggelse af svig, Kommissionens strategi til bekæmpelse af svig (KOM(2011) 376) samt den fælles tilgang til EU's decentraliserede agenturer (juli 2012) og den tilhørende køreplan.

I forordningen om oprettelse af ESMA fastsættes bestemmelserne om gennemførelse af og kontrol med EIOPA's budget og gældende finansielle regler.

3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1.Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

·Eksisterende udgiftsposter på budgettet

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Budgetpost

Udgiftens
art

Bidrag

1a: Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

OB/IOB 34

fra EFTAlande 35

fra kandidatlande 36

fra tredjelande

iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)

1.a

12 02 06 ESMA

Opdelte

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

·Nye budgetposter, som der er søgt om.

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Budgetpost

Udgiftens
art

Bidrag

Nummer
[Budgetpost…]

OB/IOB

fra EFTA-lande

fra kandidatlande

fra tredjelande

iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)

[…]

[XX.YY.YY.YY]

[…]

[…]

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

3.2.Anslåede virkninger for udgifterne 37

3.2.1.Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

i mio. EUR (tre decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige finansielle
ramme

1a

Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse 

ESMA

År
n
38

År
n + 1
39

År
n + 2

År
n + 3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

Budgetafsnit 1:

Forpligtelser

(1)

0 441

0 191

På grund af ESA'ernes samfinansieringsordning 60/40 er kun 40 % af de anslåede omkostninger nævnt her.

Betalinger

(2)

0 441

0 191

Budgetafsnit 2:

Forpligtelser

(1a)

Betalinger

(2a)

Budgetafsnit 3:

Forpligtelser

(3a)

Betalinger

(3b)

Bevillinger I ALT
til ESMA

Forpligtelser

=1+1a

+3a

0 441

0 191

Betalinger

= 2 + 2a

+3b

0 441

0 191


Udgiftsområde i den flerårige finansielle
ramme

5

"Administration"

i mio. EUR (tre decimaler)

År
n

År
n + 1

År
n + 2

År
n + 3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

GD FISMA

• Menneskelige ressourcer

• Andre administrationsudgifter

I ALT GD FISMA

Bevillinger

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 5

i den flerårige finansielle ramme

(Forpligtelser i alt = betalinger i alt)

i mio. EUR (tre decimaler)

År
n 40

År
n + 1 41

År
n + 2

År
n + 3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 1-5
i den flerårige finansielle ramme
 

Forpligtelser

0 441

0 191

Betalinger

0 441

0 191

3.2.2.Anslåede virkninger for ESMA's bevillinger

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af aktionsbevillinger

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af aktionsbevillinger som anført herunder:

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

Der angives mål og resultater

År
N

År
n + 1 42

År
n + 2

År
n + 3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

RESULTATER

Type 43

Resultaternes gnsntl. omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal resultater i alt

Omkostninger i alt

SPECIFIKT MÅL NR. 1.6 og 2.4 44

- Database vedrørende lovbestemte gebyrer/afgifter

0 200

0 040

På grund af ESA'ernes samfinansieringsordning 60/40 er kun 40 % af de anslåede omkostninger nævnt her.

- Database vedrørende underretninger

0 100

0 020

- Resultat

Subtotal for specifikt mål nr. 1

SPECIFIKT MÅL NR. 2

- Resultat

Subtotal for specifikt mål nr. 2

OMKOSTNINGER I ALT

0 300

0 060

3.2.3.Anslåede virkninger for ESMA's menneskelige ressourcer

3.2.3.1.Resumé

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:

i mio. EUR (tre decimaler)

År
n 45  

År
n + 1 46

År
n + 2

År
n + 3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

Tjenestemænd (AD)

0 141

(2 ansatte, herunder ansættelsesomkostninger)

0 131

(2 ansatte)

På grund af ESA'ernes samfinansieringsordning 60/40 er kun 40 % af de anslåede omkostninger nævnt her.

Tjenestemænd (AST)

Kontraktansat personale

Midlertidigt ansatte

Udstationerede nationale eksperter

I ALT

0 141

(2 ansatte, herunder ansættelsesomkostninger)

0 131 (2 ansatte)

Anslåede virkninger for medarbejderne (yderligere årsværk) — stillingsfortegnelsen

Ansættelsesgrupper og lønklasser

År n

År n + 1

År n + 2

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

AD16

AD15

AD14

AD13

AD12

AD11

AD10

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

 

AD i alt

0 141
(2 ansatte, herunder ansættelsesomkostninger)

0 131
(2 ansatte)

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

AST2

AST1

AST i alt

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC i alt

TILSAMMEN

0 141
(2 ansatte, herunder ansættelsesomkostninger)

0 131
(2 ansatte)

Anslåede virkninger for medarbejderne (yderligere) — eksternt personale

Kontraktansatte

År n

År n + 1

År n + 2

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

Ansættelsesgruppe IV

Ansættelsesgruppe III

Ansættelsesgruppe II

Ansættelsesgruppe I

I alt

Udstationerede nationale eksperter

År n

År n + 1

År n + 2

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I alt

3.2.3.2.Anslået behov for menneskelige ressourcer i det overordnede generaldirektorat

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:

Overslag angives i hele tal (eller med højst én decimal)

År
n

År
n + 1

År n + 2

År n + 3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

·Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

XX 01 01 01 (i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer)

XX 01 01 02 (i delegationer)

XX 01 05 01 (indirekte forskning)

10 01 05 01 (direkte forskning)

Eksternt personale i årsværk) 47

XX 01 02 01 (KA, UNE, V under den samlede bevillingsramme)

XX 01 02 02 (KA, LA, UNE, V og JED i delegationerne)

XX 01 04 yy 48

- i hovedsædet 49

- i delegationer

XX 01 05 02 (KA, UNE, V — indirekte forskning)

10 01 05 02 (KA, UNE, V — direkte forskning)

Andre budgetposter (skal angives)

I ALT

XX angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit.

Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som generaldirektoratet allerede har afsat til aktionen, og/eller interne rokader i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

Opgavebeskrivelse:

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Eksternt personale

Beskrivelsen af, hvordan udgifterne til fuldtidsækvivalenterne er beregnet, bør medtages i afsnit 3 i bilag V.

3.2.4.Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

   Forslaget/initiativet er foreneligt med indeværende flerårige finansielle ramme

   Forslaget/initiativet kræver omlægning af det relevante udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Der redegøres for omlægningen med angivelse af de berørte budgetposter og beløbenes størrelse

[…]

   Forslaget/initiativet kræver, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes, eller at den flerårige finansielle ramme revideres 50 .

Der redegøres for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter og beløbenes størrelse

[…]

3.2.5.Tredjemands bidrag til finansieringen

Forslaget/initiativet indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjemand.

Forslaget/initiativet indeholder bestemmelser om samfinansiering, jf. følgende overslag:

i mio. EUR (tre decimaler)

År
n

År
n + 1 51

År
n + 2

År
n + 3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I alt

Angiv organ, som deltager i samfinansieringen 

0 662

0 287

60 % af de anslåede omkostninger nævnes her som følge ESA'ernes samfinansieringsordning

Samfinansierede bevillinger I ALT

0 662

0 2873.3.Anslåede virkninger for indtægterne

   Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne

   Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger:

   for egne indtægter

   for diverse indtægter

i mio. EUR (tre decimaler)

Indtægtspost på budgettet

Bevillinger til rådighed i indeværende regnskabsår

Forslagets/initiativets virkninger 52

År
n

År
n + 1

År
n + 2

År
n + 3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

Artikel…

For diverse indtægter, der er formålsbestemte, angives det, hvilke af budgettets udgiftsposter der påvirkes.

[…]

Det oplyses, hvilken metode der er benyttet til at beregne virkningerne for indtægterne.

[…]

   

BILAG TIL FINANSIERINGSOVERSIGTEN

Anvendt metode og vigtigste tilgrundliggende antagelser

Omkostningerne til ESMA's nye opgaver er blevet anslået ud fra tre omkostningskategorier: personaleomkostninger, infrastrukturomkostninger og driftsomkostninger.

Ifølge de foreløbige resultater af de nuværende skøn fra Kommissionen vil ESMA's nye opgaver kræve 2 nye medarbejdere. Disse ansatte føjer sig til den medarbejderstab, som allerede arbejder i ESMA og er dækket af ESMA's nuværende budget. Omkostningerne deles med medlemsstaterne i forholdet 60/40.

Behovet for flere medarbejdere skyldes de supplerende opgaver, som ESMA har fået pålagt, og drejer sig om oprettelse og ajourføring af databaser vedrørende nationale markedsføringskrav, lovbestemte gebyrer og afgifter samt underretninger. Disse nye opgaver fremgår af forslaget til forordning og er nærmere beskrevet i begrundelsen.

Generelle antagelser vedrørende beregning af de yderligere ressourcer

Ved beregningen af de yderligere ressourcer er der gjort følgende antagelser.

Yderligere stillinger antages at være enten tjenestemandsansatte eller midlertidigt ansatte med gennemsnitlige årlige lønudgifter på 143 000 EUR.

Som følge af ESMA's placering i Paris tages en lønjusteringskoefficient på 1 148 i betragtning som følge af de højere leveomkostninger i forhold til Bruxelles.

Omkostninger til ansættelse (rejse, hotel, lægeundersøgelser, bosættelsespenge og anden godtgørelse, flytteomkostninger mv.) anslås til 12 700 EUR pr. ansat.

Som en generel bemærkning kan det tilføjes, at ESMA's omkostninger aktuelt deles mellem medlemsstaterne og Kommissionen i forholdet 60/40.

Beregning af yderligere ansættelser

Ved beregningen af de yderligere ansættelser opdeles de nye opgaver i to hovedområder af det nye arbejde, ESMA har fået pålagt: database vedrørende lovbestemte gebyrer og afgifter og database vedrørende underretninger. For disse områder kalkuleres der med følgende arbejdsmængde. For databasen vedrørende lovbestemte gebyrer anslås det, at der er behov for en projektleder og en supportmedarbejder, og for databasen vedrørende underretninger er der behov for en projektleder og to IT-supportmedarbejdere.

Tabel 1 viser de samlede anslåede yderligere ansættelser pr. område hos ESMA:

Tabel 1: Årsværk i alt om året pr. område

Årsværk i alt pr. område

Database vedrørende lovbestemte gebyrer/afgifter

1

Database vedrørende underretninger

1

I alt

2

Beregning af eksterne infrastrukturudgifter

Til IT-relaterede udgifter antages det, at der er behov for i alt 750 000 EUR til at oprette databaserne og 150 000 EUR til de løbende omkostninger.

Tabel 2: Samlede eksterne infrastrukturudgifter pr. år pr. område

Samlede infrastrukturudgifter pr. område

Første år (engangsomkostninger)

Efterfølgende år (løbende omkostninger)

Database vedrørende lovbestemte gebyrer/afgifter

500 000 EUR

100 000 EUR

Database vedrørende underretninger

250 000 EUR

50 000 EUR

I alt

750 000 EUR

150 000 EUR

Samlede udgifter

Under hensyntagen til de ovennævnte antagelser anføres de samlede anslåede beløb vedrørende ESMA's nye opgaver i tabel 3.

Tabel 3: Samlede udgifter til opgaven

Omkostningsformål

Beregning

Første år

Efterfølgende år

Personaleudgifter

143 000 EUR x 1 148 EUR pr. ansat pr. år

328 328 EUR (2 ansatte)

328 328 EUR (2 ansatte)

Udgifter til ansættelse af personale

12 700 EUR fast beløb pr. nyansat

25 400 EUR (2 ansatte)

0

Infrastruktur/IT

Se tabel 2.

750 000 EUR

150 000 EUR

I alt*

1 103 728 EUR

478 328 EUR

*Samlede beløb: uden hensyntagen til 60/40-fordelingen af ESMA's budget mellem medlemsstaterne og Kommissionen.

Udgifterne for perioden 2021-n er kun anført som eksempel. De finansielle virkninger for EU-budgettet efter 2020 vil indgå i Kommissionens forslag til den næste flerårige finansielle ramme.

(1)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).
(2)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).
(3)

   Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Kommissionens arbejdsprogram for 2018 — En dagsorden for en mere forenet, stærkere og mere demokratisk Union (COM(2017) 650 final).

(4)    Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Handlingsplan for etablering af en kapitalmarkedsunion (COM(2015) 468 final).
(5)    Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om midtvejsevalueringen af handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen (COM(2017) 292 final).
(6)    Grønbog — Etablering af en kapitalmarkedsunion (COM(2015) 63 final).
(7)    Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Opfordring til indsendelse af dokumentation — EU's regelsæt for finansielle tjenesteydelser (COM(2016) 855 final).
(8)     https://ec.europa.eu/info/publications/consultation-cross-border-distribution-investment-funds_en .
(9)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 1).
(10)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/2013 af 17. april 2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 18).
(11)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/760 af 29. april 2015 om europæiske langsigtede investeringsfonde (EUT L 123 af 19.5.2015, s. 98).
(12)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1131 af 14. juni 2017 om pengemarkedsforeninger (EUT L 169 af 30.6.2017, s. 8).
(13)    EFAMA, Quarterly Statistical Release Q2 2017.
(14)    EFAMA Fact Book 2017 og Investment Company Institute (ICI) Fact Book 2017.
(15)    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?qid=1507119651257&uri=CELEX:52014DC0903.
(16)    Yderligere initiativer tager også sigte på at lette investeringer på tværs af grænserne, f.eks. vejledning i EU's eksisterende standarder for behandlingen af investeringer på tværs af grænserne i EU og mindelig bilæggelse af investeringstvister.
(17)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
(18)     https://ec.europa.eu/info/publications/consultation-cross-border-distribution-investment-funds_en .
(19)    https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3132069_en.
(20)    Morningstar er en leverandør af investeringsanalyser og -data.
(21)    Udtalelse fra Udvalget for Forskriftskontrol, SEC(2018)129 final.
(22)    Konsekvensanalyserapporten og resuméet heraf, SWD(2018) 54 final og SWD(2018) 55 final.
(23)    EUT C af , s. .
(24)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).
(25)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).
(26)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
(27)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 1).
(28)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/2013 af 17. april 2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 18).
(29)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
(30)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).
(31)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12).
(32)    Jf. finansforordningens artikel 54, stk. 2, litra a) hhv. b).
(33)    Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(34)    OB = opdelte bevillinger/IOB = ikke-opdelte bevillinger.
(35)    EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning. .
(36)    Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidatlande på Vestbalkan.
(37)    Se bilag for yderligere detaljer.
(38)    År N er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet begyndes.
(39)    Udgifterne for perioden 2021-N er kun anført som eksempel. De finansielle virkninger for EU-budgettet efter 2020 vil indgå i Kommissionens forslag til den næste flerårige finansielle ramme.
(40)    År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet begyndes.
(41)    Udgifterne for perioden 2021-n er kun anført som eksempel. De finansielle virkninger for EU-budgettet efter 2020 vil indgå i Kommissionens forslag til den næste flerårige finansielle ramme.
(42)    Udgifterne for perioden 2021-n er kun anført som eksempel. De finansielle virkninger for EU-budgettet efter 2020 vil indgå i Kommissionens forslag til den næste flerårige finansielle ramme.
(43)    Resultater er de produkter og tjenesteydelser, der skal leveres (f.eks. antal finansierede studenterudvekslinger, antal km bygget vej osv.).
(44)    Som beskrevet i punkt 1.4.2. "Specifikke mål…".
(45)    År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet begyndes.
(46)    Udgifterne for perioden 2021-n er kun anført som eksempel. De finansielle virkninger for EU-budgettet efter 2020 vil indgå i Kommissionens forslag til den næste flerårige finansielle ramme.
(47)    KA: kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, JED: junioreksperter ved delegationerne. .
(48)    Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere BA-poster).
(49)    Angår især strukturfondene, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Fiskerifond (EFF).
(50)    Se artikel 11 og 17 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020.
(51)    Udgifterne for perioden 2021-n er kun anført som eksempel. De finansielle virkninger for EU-budgettet efter 2020 vil indgå i Kommissionens forslag til den næste flerårige finansielle ramme.
(52)    Med hensyn til EU's traditionelle egne indtægter (told og sukkerafgifter) opgives beløbene netto, dvs. bruttobeløb, hvorfra der er trukket opkrævningsomkostninger på 25 %.