7.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 441/31


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.9187 — Autolaunch/Beijing Electric Vehicle Co/JV'er)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 441/09)

1.   

Den 23. november 2018 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

Autolaunch Ltd. (»Autolaunch«) (Irland), som kontrolleres af Magna International Inc. (»Magna«)

Beijing Electric Vehicle Co., Ltd. (»BJEV«) (Kina), som tilhører Beijing Automotive Group Co., Ltd. (»BAIC Group«).

Magna Blue Sky NEV Technology (Zhenjiang) Co., Ltd. (»Tech-JV«)

Blue Sky NEV Manufacturing Co., Ltd. (»CM-JV«)

Autolaunch og BJEV erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 4, over Tech-JV og CM-JV.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   Autolaunch: aktiv inden for fremstilling af værktøj og dertil knyttede tjenester. Autolaunch er et helejet datterselskab af Cosma Tooling Ireland Unlimited, som ejes direkte af Magna, der er en global leverandør af komponenter til motorkøretøjer

—   BJEV: hovedsagelig aktiv inden for integrering og matching af køretøjssystemer, fremstilling og udvikling af kontrolsystemer til køretøjer, elektriske fremdriftssystemer og rent elektriske passagersystemer. BJEV er et helejet datterselskab af BAIC Group.

—   Tech-JV: vil være aktivt inden for ydelse af ingeniørtjenester til bladdrevne elektriske passagerkøretøjer, og CM-JV vil være aktivt inden for fremstilling og levering af bladdrevne elektriske passagerkøretøjer i Kina.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.9187 — Autolaunch/Beijing Electric Vehicle Co/JV'er

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.