31.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 395/19


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.9077 — PSPIB/Brookfield/QuadReal/BREP Brazil/Brookfield Brazil Retail)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 395/04)

1.   

Den 23. oktober 2018 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

Public Sector Pension Investment Board (»PSPIB«, Canada)

Brookfield Asset Management Inc (»Brookfield«, Canada)

QuadReal Property Group Limited Partnership (»QuadReal«, Canada), som kontrolleres af British Columbia Investment Management Corporation (»BCI«, Canada)

BREP Brazil Private Limited (»BREP«, Singapore), som kontrolleres af GIC Realty Private Limited (»GIC Realty«, Singapore)

Brookfield Brazil Retail Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia (»Brookfield Brazil Retail Fund«, Brasilien)

PSPIB, Brookfield, QuadReal og BREP erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 4, over Brookfield Brazil Retail Fund, som pt. kontrolleres af Brookfield.

Den planlagte fusion gennemføres gennem en kontrakt.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   PSPIB: forvaltning af pensionsmidler i en diversificeret global portefølje, herunder aktier, obligationer og andre fastforrentede værdipapirer, samt investeringer i private kapitalfonde, fast ejendom, infrastruktur, naturressourcer og privat gæld

—   Brookfield: investering i fast ejendom, infrastruktur, vedvarende energi og private kapitalfonde

—   QuadReal: forvaltning af fast ejendom og tilknyttede tjenester for British Columbia Investment Management Corporation

—   BREP: fast ejendom, som GIC Realty besidder på vegne af Singapores regering

—   Brookfield Brazil Retail Fund: indirekte ejerskab og drift af indkøbscentre i Brasilien.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.9077 — PSPIB/Brookfield/QuadReal/BREP Brazil/Brookfield Brazil Retail.

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.