31.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 395/22


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag: M.8907 — Aperam/VDM)

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 395/06)

1.   

Den 23. oktober 2018 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

Aperam S.A. (»Aperam«, Luxembourg)

VDM Metals Holding GmbH (»VDM«, Tyskland).

Aperam erhverver kontrol over hele VDM, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b). Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Aperam er en global spiller inden for rustfrit stål, elektrostål og specialstål, og virksomheden er også aktiv inden for produktion og salg af nikkellegeringer og korrosionsbestandige materialer

VDM er en global producent af højtydende materialer bestående af nikkel og nikkellegeringer, specielle typer rustfrit stål, zirkonium og koboltbaserede legeringer.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.   

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.8907 — Aperam/VDM.

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).