Bruxelles, den 30.11.2018

COM(2018) 900 final

Andet FORSLAG til Den
Europæiske Unions almindelige
budget for regnskabsåret 2019

ALMINDELIG GENNEMGANG


DOKUMENTER

       

Andet FORSLAG til Den Europæiske
Unions almindelige budget
for regnskabsåret 2019

ALMINDELIG GENNEMGANG

FORSLAG TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2019

OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER FORDELT PÅ DE ENKELTE SEKTIONER

Under henvisning til:

traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a,

Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 1 (herefter benævnt FFR-forordningen), særlig artikel 13,

den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning 2 ,

Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter 3 ,

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 1046/2018 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 4 ,

det oprindelige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, forelagt af Kommissionen den 21. juni 2018 5 ,

Rådets holdning til det oprindelige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, vedtaget af Rådet den 4. september 2018 6 ,

ændringsskrivelse nr. 1/2019 til det oprindelige forslag til det almindelige budget for 2019, forelagt af Kommissionen den 16. oktober 2018 7 , og

Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets holdning til det oprindelige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, vedtaget af Europa-Parlamentet den 25. oktober 2018 8

forelægger Europa-Kommissionen hermed Europa-Parlamentet og Rådet den almindelige gennemgang til sit andet forslag til det almindelige budget for 2019.

Parallelt med denne almindelige gennemgang kan alle oplysninger fordelt på de enkelte sektioner i det andet forslag til budget for 2019 findes på EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-da.htm ) i alle sprogudgaver.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.    Indledning    

2.    Den flerårige finansielle ramme og det andet forslag til budget for 2019    

2.1.    Lofter i den flerårige finansielle ramme for budgettet for 2019    

2.2.    Oversigt over det andet forslag til budget for 2019    

3.    Hovedpunkterne i det andet forslag til budget    

3.1.    Tværgående spørgsmål    

3.1.1.    Decentrale agenturer    

3.1.2.    Forvaltningsorganer    

3.1.3.    Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger    

3.2.    Generel indstilling til forpligtelsesbevillinger    

3.2.1.    Udgiftsområde 1a — Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse    

3.2.2.    Udgiftsområde 1b — Økonomisk, social og territorial samhørighed    

3.2.3.    Udgiftsområde 2 — Bæredygtig vækst: naturressourcer    

3.2.4.    Udgiftsområde 3 — Sikkerhed og medborgerskab    

3.2.5.    Udgiftsområde 4 — Et globalt Europa    

3.2.6.    Udgiftsområde 5 — Administration    

3.2.7.    Særlige instrumenter: EGF, nødhjælpsreserven og EUSF    

3.3.    Generel tilgang til betalingsbevillinger    

3.4.    Reserver    

3.5.    Ændringer i kontoplanen og budgetanmærkninger    

3.5.1.    Budgetanmærkninger    

3.5.2.    Kontoplan    

4.    Afsluttende bemærkninger    

5.    Andet forslag til budget for 2019 opdelt efter udgiftsområde i den finansielle ramme og vigtigste programmer    

1.Indledning

Den 21. juni 2018 fremsendte Kommission forslaget til budget for 2019 på alle de officielle sprog 9 . Den 4. september 2018 afsluttede Rådet sin behandling af budgetforslaget, som blev vedtaget af Europa-Parlamentet den 25. oktober 2018. Den 16. oktober fremsendte Kommissionen ændringsskrivelse nr. 1/2019 med de ajourførte overslag for 2019. Eftersom Europa-Parlamentet vedtog ændringer til budgetforslaget, som Rådet ikke kunne acceptere, blev der indkaldt til møde i Forligsudvalget, jf. artikel 314, stk. 4, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Forligsudvalget arbejdede i 21 dage, fra den 30. oktober 2018 til den 19. november 2018. Selv om der blev gjort betydelige fremskridt under drøftelserne, var det ikke muligt for Europa-Parlamentet og Rådet at nå til enighed inden for denne frist, navnlig med hensyn til anvendelsen af den nye artikel 15, stk. 3, i finansforordningen, ifølge hvilken bevillinger, som modsvarer frigørelser, kan stilles til rådighed på ny for forskningsprojekter. Forslaget til ændringsbudget nr. 6/2018 10 blev imidlertid vedtaget af både Europa-Parlamentet og Rådet 11 .

Da der ikke blev opnået enighed i Forligsudvalget, fremsætter Kommissionen nu et andet forslag til budget for 2019, jf. artikel 314, stk. 8, i TEUF. Som følge af de tidsmæssige begrænsninger tilstræber Kommissionen med dette forslag, at der opnås enighed mellem Europa-Parlamentet og Rådet, således at en yderligere forligsperiode ikke er nødvendig. Hvis der ikke kan nås til enighed om budgettet inden udgangen af 2018, finder ordningen med foreløbige tolvtedele anvendelse fra den 1. januar 2019. Denne i artikel 315, stk. 1, i TEUF fastsatte procedure ville medføre forsinkelser i gennemførelsen af vigtige politikker og programmer, navnlig inden for landbruget, og nye aktiviteter ville ikke kunne påbegyndes.

Da en rettidig vedtagelse af budgettet for 2019 er afgørende, bygger Kommissionens andet forslag til budget for 2019 på de fremskridt, der er gjort i Forligsudvalget, og som i vid udstrækning svarer til Kommissionens oprindelige budgetforslag som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2019 12 , med visse betydelige forøgelser af forpligtelsesbevillingerne til vigtige programmer, der bidrager til vækst og beskæftigelse (f.eks. Erasmus+ og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet), og med visse nedsættelser og omfordelinger, navnlig i udgiftsområde 4, efter behandlingen i Rådet og Europa-Parlamentet af det oprindelige budgetforslag. Der foreslås en målrettet forøgelse af Horisont 2020 gennem anvendelse af finansforordningens artikel 15, stk. 3. De samlede betalingsbevillinger er — efter ændringerne i forpligtelsesbevillingerne og udligning af fremrykkede bevillinger i 2018 — lavere i forhold til ændringsskrivelse nr. 1/2019.

2.Den flerårige finansielle ramme og det andet forslag til budget for 2019

2.1.Lofter i den flerårige finansielle ramme for budgettet for 2019

Lofterne for forpligtelses- og betalingsbevillinger i den flerårige finansielle ramme (FFR) 13 til brug for opstillingen af det andet forslag til budget for 2019 fremgår af nedenstående tabel:

Udgiftsområde

FFR-lofter 2019

i mio. EUR i løbende priser

Forpligtelsesbevillinger

1.

Intelligent og inklusiv vækst

79 924,0

1a

Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

23 082,0

1b

Økonomisk, social og territorial samhørighed

56 842,0

2.

Bæredygtig vækst: naturressourcer

60 344,0

Heraf: Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) — Markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger

43 881,0

3.

Sikkerhed og medborgerskab

2 801,0

4.

Et Globalt Europa

10 268,0

5.

Administration

10 786,0

Heraf: Institutionernes administrative udgifter

8 700,0

6.

Kompensationer

0,0

FORPLIGTELSESBEVILLINGER I ALT

164 123,0

BETALINGSBEVILLINGER I ALT

166 709,0

I den flerårige finansielle ramme udgør det samlede loft for forpligtelsesbevillinger 164 123 mio. EUR, hvilket svarer til 1,00 % af bruttonationalindkomsten (BNI) i EU. Loftet for betalingsbevillingerne er på 166 709 mio. EUR eller 1,01 % af BNI.

2.2.Oversigt over det andet forslag til budget for 2019

(Forpligtelsesbevillinger (FB) og betalingsbevillinger (BB) i mio. EUR, afrundede tal i løbende priser)

Udgiftsområde

Budget

Andet forslag til budget

Forskel

Forskel

2018 (1)

2019

2019 – 2018

2019 – 2018

(1)

(2)

(2 – 1)

(2 / 1)

FB

BB

FB

BB

FB

BB

FB

BB

1.

Intelligent og inklusiv vækst

77 531,8

66 622,6

80 337,4

67 556,9

2 805,7

934,4

3,6 %

1,4 %

Heraf under den samlede margen for forpligtelser

1 111,8

 

413,4

 

 

 

 

 

Loft

76 420,0

 

79 924,0

 

 

 

 

 

Margen

 

 

 

 

 

 

 

 

1a

Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

21 999,6

20 095,3

23 145,4

20 521,5

1 145,9

426,3

5,2 %

2,1 %

Heraf under fleksibilitetsinstrumentet

 

 

 

 

 

 

 

 

Heraf under den samlede margen for forpligtelser

760,6

 

63,4

 

 

 

 

 

Loft

21 239,0

 

23 082,0

 

 

 

 

 

Margen

 

 

 

 

 

 

 

 

1b

Økonomisk, social og territorial samhørighed

55 532,2

46 527,3

57 192,0

47 035,4

1 659,8

508,1

3,0 %

1,1 %

Heraf under den samlede margen for forpligtelser

351,2

 

350,0

 

 

 

 

 

Loft

55 181,0

 

56 842,0

 

 

 

 

 

Margen

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Bæredygtig vækst: naturressourcer

59 238,6

56 041,0

59 642,1

57 399,9

403,5

1 358,9

0,7 %

2,4 %

Loft

60 267,0

 

60 344,0

 

 

 

 

 

Margen

1 028,4

 

701,9

 

 

 

 

 

Heraf: Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) — Markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

– 41,2

– 70,9

– 0,1 %

– 0,2 %

Delloft

44 163,0

 

43 881,0

 

 

 

 

 

3.

Sikkerhed og medborgerskab

3 493,2

2 980,7

3 786,6

3 527,4

293,4

546,7

8,4 %

18,3 %

Heraf under fleksibilitetsinstrumentet

837,2

 

985,6

 

 

 

 

 

Loft

2 656,0

 

2 801,0

 

 

 

 

 

Margen

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Et Globalt Europa

10 068,8

8 906,1

11 319,3

9 358,3

1 250,4

452,2

12,4 %

5,1 %

Heraf under den samlede margen for forpligtelser

243,8

 

1 051,3

 

 

 

 

 

Loft

9 825,0

 

10 268,0

 

 

 

 

 

Margen

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Administration

9 665,5

9 666,3

9 943,0

9 944,9

277,5

278,6

2,9 %

2,9 %

Loft

10 346,0

 

10 786,0

 

 

 

 

 

Heraf modregnet margenen til uforudsete udgifter

– 318,0

 

– 253,9

 

 

 

 

 

Margen

362,5

 

589,1

 

 

 

 

 

Heraf: Institutionernes administrative udgifter

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2 %

2,2 %

Delloft

8 360,0

 

8 700,0

 

 

 

 

 

Heraf modregnet margenen til uforudsete udgifter

– 318,0

 

– 253,9

 

 

 

 

 

Delmargen

462,1

 

698,8

 

 

 

 

 

Bevillinger under udgiftsområde 1-6

159 998,0

144 216,7

165 028,4

147 787,4

5 030,4

3 570,8

3,1 %

2,5 %

Heraf under fleksibilitetsinstrumentet

837,2

678,3

985,6

909,8

 

 

 

 

Heraf under den samlede margen for forpligtelser

1 355,6

 

1 464,7

 

 

 

 

 

Heraf under margenen til uforudsete udgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

Loft

159 514,0

154 565,0

164 123,0

166 709,0

 

 

 

 

Heraf modregnet margenen til uforudsete udgifter

– 318,0

 

– 253,9

 

 

 

 

 

Margen

1 390,9

11 026,7

1 291,1

19 831,4

 

 

 

 

Bevillinger i % af BNI(2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

Andre særlige instrumenter(3)

698,5

551,2

577,2

411,5

– 121,3

– 139,7

– 17,4 %

– 25,3 %

Bevillinger i alt

160 696,5

144 767,9

165 605,6

148 198,9

4 909,2

3 431,0

3,1 %

2,4 %

Bevillinger i % af BNI(2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

(1)

Budgettet for 2018 omfatter ændringsbudget nr. 1-5 og forslag til ændringsbudget nr. 6.

(2)

Det andet forslag til budget for 2019 er baseret på den BNI-prognose, som indgår i den tekniske justering af FFR, der blev vedtaget den 23. maj 2018 (COM(2018) 282).

(3)

"Andre særlige instrumenter" omfatter nødhjælpsreserven, Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) og Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF).

For så vidt angår forpligtelsesbevillinger (herunder særlige instrumenter) udgør det i det andet forslag til budget for 2019 foreslåede samlede beløb 165 605,6 mio. EUR, svarende til 1,00 % af BNI, dvs. 4 909,2 mio. EUR mere end i 2018 (+ 3,1 %), når der tages hensyn til ændringsbudget nr. 1-5/2018 og forslag til ændringsbudget nr. 6/2018. Der er således en samlet margen på 1 291,1 mio. EUR under de forskellige lofter i den flerårige finansielle ramme under hensyntagen til anvendelsen af den samlede margen for forpligtelser (1 464,7 mio. EUR), anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet (985,6 mio. EUR) og udligning for anvendelsen af margenen til uforudsete udgifter til dækning af migrationsrelaterede udgifter i 2017 (253,9 mio. EUR).

Med hensyn til betalingsbevillingerne (herunder særlige instrumenter) udgør de samlede anmodede udgifter 148 198,9 mio. EUR, hvilket svarer til 0,90 % af BNI. Under hensyntagen til ændringsbudget nr. 1-5/2018 og forslag til ændringsbudget nr. 6/2018 svarer dette til en stigning på 3 431,0 mio. EUR i forhold til 2018 (+ 2,4 %). Der er således en margen på 19 831,4 mio. EUR under loftet i den flerårige finansielle ramme, idet der tages hensyn til indvirkningen af mobiliseringen af fleksibilitetsinstrumentet i 2016, 2017, 2018 og 2019 (909,8 mio. EUR) på betalingsbevillingerne for 2019.

Forpligtelsesbevillingerne til Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse (udgiftsområde 1a) er på 23 145,4 mio. EUR. Det svarer til en forøgelse på 5,2 % i forhold til 2018, som hovedsagelig vedrører Connecting Europe-faciliteten (CEF), Horisont 2020, Erasmus og programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri, og der er således ingen margen under dette udgiftsområde, hvorfor anvendelse af den samlede margen for forpligtelser (63,4 mio. EUR) er påkrævet. Betalingsbevillingerne stiger med 2,1 % til 20 521,5 mio. EUR.

Forpligtelsesbevillingerne til Økonomisk, social og territorial samhørighed (udgiftsområde 1b) stiger med 3,0 % til 57 192,0 mio. EUR, og der er således, efter anvendelse af den samlede margen for forpligtelser til finansiering af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (350,0 mio. EUR), ingen margen under dette udgiftsområde. Betalingsbevillingerne stiger med 1,1 % til 47 035,4 mio. EUR.

Der foreslås afsat 59 642,1 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger til Bæredygtig vækst: naturressourcer (udgiftsområde 2). Det svarer til en stigning på 0,7 % i forhold til 2018, og der er således en betydelig margen på 701,9 mio. EUR under loftet. Betalingsbevillingerne beløber sig til 57 399,9 mio. EUR, en stigning på 2,4 % i forhold til 2018. Når den seneste ajourføring vedrørende formålsbestemte indtægter medtages, beløber de markedsrelaterede udgifter og den direkte støtte sig til 43 191,9 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 43 116,4 mio. EUR i betalingsbevillinger.

Forpligtelsesbevillingerne til Sikkerhed og medborgerskab (udgiftsområde 3) øges med 8,4 % til 3 786,6 mio. EUR, og der er således, efter anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet (985,6 mio. EUR), ingen margen under dette udgiftsområde. Betalingsbevillingerne stiger med 18,3 % til 3 527,4 mio. EUR.

Forpligtelsesbevillingerne til Et globalt Europa (udgiftsområde 4) øges med 12,4 % til 11 319,3 mio. EUR (herunder virkningen af udvidelsen af faciliteten for flygtninge i Tyrkiet), og der er således, efter anvendelse af den samlede margen for forpligtelser (1 051,3 mio. EUR), ingen margen under dette udgiftsområde. Betalingsbevillingerne stiger med 5,1 % til 9 358,3 mio. EUR.

Til Administration (udgiftsområde 5) af alle institutioner, herunder pensioner og Europaskolerne, stiger forpligtelsesbevillingerne (9 943,0 mio. EUR) og betalingsbevillingerne (9 944,9 mio. EUR) begge med 2,9 %. Den uudnyttede margen beløber sig til 589,1 mio. EUR efter udligning for anvendelsen af margenen til uforudsete udgifter til dækning af migrationsrelaterede udgifter i 2017 (253,9 mio. EUR).

3.Hovedpunkterne i det andet forslag til budget

Det andet forslag til budget bygger hovedsagelig på de fremskridt, der er gjort i Forligsudvalget. Nedenfor følger nærmere oplysninger om de foreslåede ændringer af det oprindelige budgetforslag som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2019.

3.1.Tværgående spørgsmål

3.1.1.Decentrale agenturer

Med hensyn til decentrale agenturer foreslås det, at EU-bidraget (i forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger) og antallet af stillinger fastsættes til det samme niveau som i det oprindelige budgetforslag som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2019, med følgende ændringer:

·Under udgiftsområde 1a:

oFor Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA, budgetartikel 02 05 11) foreslås der tildelt yderligere 5 stillinger og en forhøjelse af forpligtelses- og betalingsbevillingerne med 357 500 EUR.

oFor Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed (budgetartikel 04 03 15) foreslås det at sænke forpligtelses- og betalingsbevillingerne med 8 947 000 EUR.

oFor Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA, budgetartikel 09 02 03) foreslås det at sænke forpligtelses- og betalingsbevillingerne med 400 000 EUR.

oFor Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC, budgetartikel 09 02 04) foreslås der tildelt yderligere 2 stillinger og en forhøjelse af forpligtelses- og betalingsbevillingerne med 143 000 EUR.

oFor Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA, budgetartikel 12 02 04) foreslås det at nedbringe antallet af stillinger i stillingsfortegnelsen med 2.

oFor Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA, budgetartikel 12 02 05) foreslås det at nedbringe antallet af stillinger i stillingsfortegnelsen med 4 og sænke forpligtelses- og betalingsbevillingerne med 1 100 000 EUR.

oFor Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA, budgetartikel 12 02 06) foreslås det at nedbringe antallet af stillinger i stillingsfortegnelsen med 23 og sænke forpligtelses- og betalingsbevillingerne med 11 000 000 EUR.

·Under udgiftsområde 3:

oFor Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol, budgetartikel 18 02 04) foreslås der tildelt yderligere 10 stillinger og en forhøjelse af forpligtelses- og betalingsbevillingerne med 8 357 500 EUR.

oFor Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA, budgetartikel 18 02 07) foreslås det at forhøje forpligtelses- og betalingsbevillingerne med 4 000 000 EUR.

oFor Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO, budgetartikel 18 03 02) foreslås det at fastsætte forpligtelses- og betalingsbevillingerne til det samme niveau som i Kommissionens oprindelige budgetforslag. Europa-Kommissionen vil gennemgå finansieringsbehovet for EASO for regnskabsåret 2019, når lovgivningsforslaget af 12. september 2018 til at styrke agenturets kapacitet til operationel støtte er vedtaget. Hvis det er nødvendigt, vil Kommissionen forelægge tilsvarende budgetforslag.

oFor Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust, budgetartikel 33 03 04) foreslås der tildelt yderligere 5 stillinger og en forhøjelse af forpligtelses- og betalingsbevillingerne med 357 500 EUR.

3.1.2.Forvaltningsorganer

Med hensyn til forvaltningsorganerne foreslås det, at EU-bidraget (i forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger) og antallet af stillinger fastsættes til det samme niveau som i det oprindelige budgetforslag, som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2019.

3.1.3.Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

Det andet budgetforslag omfatter 75 pilotprojekter og forberedende foranstaltninger til et samlet beløb af 114,9 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger, hvilket afspejler Europa-Parlamentets behandling af det oprindelige budgetforslag.3.2.Generel indstilling til forpligtelsesbevillinger

3.2.1. Udgiftsområde 1a — Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

For udgiftsområde 1a foreslås det at fastsætte forpligtelsesbevillingerne til det samme niveau som i det oprindelige budgetforslag, som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2019, med de ændringer der indgår i nedenstående tabel:

I EUR

Budgetpost/program

Betegnelse

Forhøjelse af forpligtelsesbevillingerne

Budgetforslag 2019 (inkl. ændringsskrivelse 1)

Andet forslag til budget 2019

Forskel

1.1.12

Den internationale termonukleare forsøgsreaktor (ITER)

– 3 500 000

32 05 01 02

Opførelse, drift og udnyttelse af ITER-anlæggene — Det europæiske fællesforetagende for ITER — energi fra fusion (F4E)

354 658 200

351 158 200

– 3 500 000

1.1.13

Det europæiske jordovervågningsprogram (Copernicus)

– 17 500 000

02 06 01

Levering af operationelle tjenester ud fra rumbaserede observationer og in situ-data (Copernicus)

189 755 000

188 255 000

– 1 500 000

02 06 02

Opbygning af en uafhængig europæisk jordobservationskapacitet (Copernicus)

686 315 000

670 315 000

– 16 000 000

1.1.4

Virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (COSME)

5 000 000

02 02 01

Fremme af iværksætterånd og forbedring af EU-virksomheders konkurrenceevne og markedsadgang

128 039 000

130 039 000

2 000 000

02 02 02

Bedre adgang til finansiering for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i form af egenkapital og lånefinansiering

221 430 000

224 430 000

3 000 000

1.1.5

Uddannelse, erhvervsuddannelse og sport (Erasmus+)

200 000 000

15 02 01 01

Fremme af topkvalitet og samarbejde inden for uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet i Europa og af dets relevans for arbejdsmarkedet

2 217 836 200

2 411 836 200

194 000 000

15 02 01 02

Fremme af topkvalitet og samarbejde på ungdomsområdet og af unges deltagelse i det demokratiske liv i Europa

169 070 000

175 070 000

6 000 000

1.1.6

Beskæftigelse og social innovation (EaSI)

6 300 000

04 01 04 02

Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med programmet for beskæftigelse og social innovation

2 950 000

3 400 000

450 000

04 03 02 01

Progress — støtte til udvikling, gennemførelse, overvågning og evaluering af Unionens beskæftigelses- og socialpolitik og lovgivning om arbejdsvilkår

77 373 225

78 873 225

1 500 000

04 03 02 02

EURES — fremme arbejdstagernes frivillige geografiske mobilitet og styrke beskæftigelsesmulighederne

28 626 491

32 976 491

4 350 000

1.1.DAG

Decentrale agenturer

– 20 146 500

02 05 11

Det Europæiske GNSS-agentur

32 270 863

32 628 363

357 500

09 02 03

Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)

15 424 465

15 824 465

400 000

09 02 04

Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) — støttekontoret

5 534 665

5 677 665

143 000

12 02 05

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)

13 474 234

12 374 234

– 1 100 000

12 02 06

Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA)

38 235 160

27 235 160

– 11 000 000

04 03 15

Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed

11 071 650

2 124 650

– 8 947 000

1.1.OTH

Andre aktioner og programmer

227 000

04 03 01 03

Fri bevægelighed for arbejdstagere, koordinering af socialsikringssystemerne og foranstaltninger for indvandrere, herunder indvandrere fra tredjelande.

7 998 950

9 285 950

1 287 000

29 02 01

Levering af statistiske oplysninger af høj kvalitet, gennemførelse af nye metoder til udarbejdelse af europæiske statistikker og styrkelse af partnerskabet inden for det europæiske statistiske system

73 245 000

72 185 000

– 1 060 000

1.1.PPPA

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

72 258 000

1.1.SPEC

Aktioner, der finansieres inden for rammerne af Kommissionens beføjelser og specifikke kompetencer, der tillægges Kommissionen

– 1 210 000

01 02 01

Koordinering og overvågning af og kommunikation vedrørende Den Økonomiske og Monetære Union, herunder euroen

12 000 000

11 730 000

– 270 000

04 03 01 06

Information, høring og deltagelse af virksomhedsrepræsentanter

7 903 000

7 103 000

– 800 000

04 03 01 08

Forholdet mellem arbejdsmarkedets parter og den sociale dialog

16 000 000

15 000 000

– 1 000 000

06 02 05

Aktiviteter til støtte for den europæiske transportpolitik og passagerers rettigheder, herunder kommunikationsaktiviteter

11 500 000

12 860 000

1 360 000

09 02 01

Fastlæggelse og gennemførelse af Unionens politik inden for elektronisk kommunikation

3 765 000

3 265 000

– 500 000

I alt

241 428 500

Som følge heraf foreslås det at fastsætte forpligtelsesbevillingerne til 23 145,4 mio. EUR, således at der ikke er nogen margen tilbage under udgiftsloftet for udgiftsområde 1a, og at anvende den samlede margen for forpligtelser med et beløb på 63,4 mio. EUR.

I 2017 blev flere forskningsprojekter kun delvis eller slet ikke gennemført, hvilket førte til frigørelser på 412,8 mio. EUR. Kommissionen foreslår i overensstemmelse med finansforordningens artikel 15, stk. 3, 14 der udelukkende gælder for forskningsprojekter, at 100 mio. EUR af disse forpligtelsesbevillinger stilles til rådighed på ny for at styrke pilotprojektet om Det Europæiske Innovationsråd under SMV-instrumentet 15  (budgetpost 08 02 08):

I EUR

Budgetpost/program

Betegnelse

Bevillinger til genopførelse

1.1.31

Horisont 2020

100 000 000

08 02 08

SMV-instrument

100 000 000

I alt

100 000 000

Det foreslås, at budgetanmærkningen tilpasses i overensstemmelse hermed.

3.2.2.Udgiftsområde 1b — Økonomisk, social og territorial samhørighed

For udgiftsområde 1b foreslås det at fastsætte forpligtelsesbevillingerne til det samme niveau som i det oprindelige budgetforslag, som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2019, med de ændringer der indgår i nedenstående tabel:

I EUR

Budgetpost/program

Betegnelse

Forhøjelse af forpligtelsesbevillingerne

Budgetforslag 2019 (inkl. ændringsskrivelse 1)

Andet forslag til budget 2019

Forskel

1.2.31

Teknisk bistand

– 1 744 903

04 02 63 01

Den Europæiske Socialfond — operationel teknisk bistand

25 078 000

23 333 097

– 1 744 903

1.2.5

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (specifik supplerende tildeling)

116 666 667

04 02 64

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

233 333 333

350 000 000

116 666 667

1.2.PPPA

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

3 675 000

I alt

118 596 764

Som følge heraf foreslås det at fastsætte forpligtelsesbevillingerne til 57 192,0 mio. EUR, således at der ikke er nogen margen tilbage under udgiftsloftet for udgiftsområde 1b, og at anvende den samlede margen for forpligtelser med et beløb på 350,0 mio. EUR.

3.2.3.Udgiftsområde 2 — Bæredygtig vækst: naturressourcer

For udgiftsområde 2 foreslås det at fastsætte forpligtelsesbevillingerne til det samme niveau som i det oprindelige budgetforslag, som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2019, med de ændringer der indgår i nedenstående tabel:

I EUR

Budgetpost/program

Betegnelse

Forhøjelse af forpligtelsesbevillingerne

Budgetforslag 2019 (inkl. ændringsskrivelse 1)

Andet forslag til budget 2019

Forskel

2.0.10

Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) — Markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger

– 237 500 000

05 02 06 99

Andre foranstaltninger for olivenolie

100 000

600 000

500 000

05 02 15 99

Andre foranstaltninger for svinekød, fjerkræ, æg, biavl og andre animalske produkter

13 000 000

28 000 000

15 000 000

05 03 01 10

Grundbetalingsordningen

16 464 000 000

16 211 000 000

– 253 000 000

2.0.4

Miljø- og klimaindsats (LIFE)

4 000 000

07 02 01

Støtte til en grønnere og mere ressourceeffektiv økonomi og til udviklingen og gennemførelsen af Unionens miljøpolitik og -lovgivning

148 835 000

150 335 000

1 500 000

07 02 02

Støtte til at standse og vende biodiversitetstab

211 620 000

213 620 000

2 000 000

07 02 03

Støtte til bedre miljøforvaltning og -information på alle niveauer

47 500 000

48 000 000

500 000

2.0.PPPA

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

13 500 000

I alt

-220 000 000

Faldet i forpligtelsesbevillinger kan fuldt ud tilskrives de højere formålsbestemte indtægter fra EGFL-overskuddet fra 31. oktober 2018, som vil dække de i ændringsskrivelse nr. 1/2019 ajourførte samlede behov for sektoren.

Som følge heraf foreslås det at fastsætte forpligtelsesbevillingerne til 59 642,1 mio. EUR, således at der er en margen på 701,9 mio. EUR under udgiftsloftet for udgiftsområde 2.

3.2.4.Udgiftsområde 3 — Sikkerhed og medborgerskab

For udgiftsområde 3 foreslås det at fastsætte forpligtelsesbevillingerne til det samme niveau som i det oprindelige budgetforslag, som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2019, med de ændringer der indgår i nedenstående tabel:

I EUR

Budgetpost/program

Betegnelse

Forhøjelse af forpligtelsesbevillingerne

Budgetforslag 2019 (inkl. ændringsskrivelse 1)

Andet forslag til budget 2019

Forskel

3.0.11

Et Kreativt Europa

3 000 000

09 05 01

Media-delprogram — operere tværnationalt og internationalt samt fremme tværnational udbredelse og mobilitet

117 260 000

120 260 000

3 000 000

3.0.2

Fonden for Intern Sikkerhed

5 000 000

18 02 01 01

Støtte til grænseforvaltning og en fælles visumpolitik for at lette lovlig rejseaktivitet

330 317 547

335 317 547

5 000 000

3.0.8

Fødevarer og foder

– 8 000 000

17 04 01

Sikre en højere dyresundhedsstatus og et højt beskyttelsesniveau for dyr i Unionen

163 500 000

155 500 000

– 8 000 000

3.0.DAG

Decentrale agenturer

– 42 285 000

18 02 04

Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)

128 789 065

137 146 565

8 357 500

18 02 07

Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)

291 350 509

295 350 509

4 000 000

18 03 02

Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

149 032 843

94 032 843

– 55 000 000

33 03 04

Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust)

37 316 059

37 673 559

357 500

3.0.PPPA

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

15 075 000

3.0.SPEC

Aktioner, der finansieres inden for rammerne af Kommissionens beføjelser og specifikke kompetencer, der tillægges Kommissionen

3 000 000

09 05 05

Multimedieaktiviteter

20 346 000

23 546 000

3 200 000

16 03 01 03

Informationscentre

15 800 000

15 600 000

– 200 000

I alt

– 24 210 000

Som følge heraf foreslås det at fastsætte bevillingerne til 3 786,6 mio. EUR, således at der ikke er nogen margen tilbage under udgiftsloftet for udgiftsområde 3, og at anvende fleksibilitetsinstrumentet med et beløb på 985,6 mio. EUR.

3.2.5.Udgiftsområde 4 — Et globalt Europa

For udgiftsområde 4 foreslås det at fastsætte forpligtelsesbevillingerne til det samme niveau som i det oprindelige budgetforslag, som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2019, med de ændringer der indgår i nedenstående tabel:

I EUR

Budgetpost/program

Betegnelse

Forhøjelse af forpligtelsesbevillingerne

Budgetforslag 2019 (inkl. ændringsskrivelse 1)

Andet forslag til budget 2019

Forskel

4.0.1

Instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II)

– 138 700 000

05 05 04 02

Tyrkiet — Støtte til økonomisk, social og territorial udvikling og en dertil hørende gradvis tilpasning til EU-retten

56 800 000

40 000 000

– 16 800 000

22 02 01 01

Vestbalkan — Støtte til politiske reformer og gradvis tilpasning til den gældende EU-ret

189 267 000

193 267 000

4 000 000

22 02 01 02

Vestbalkan — Støtte til økonomisk, social og territorial udvikling og gradvis tilpasning til gældende EU-ret

306 439 000

310 439 000

4 000 000

22 02 03 01

Tyrkiet — Støtte til politiske reformer og gradvis tilpasning til den gældende EU-ret

244 100 000

160 000 000

– 84 100 000

22 02 03 02

Tyrkiet — Støtte til økonomisk, social og territorial udvikling og en dertil hørende gradvis tilpasning til EU-retten

944 500 000

898 700 000

– 45 800 000

4.0.10

Makrofinansiel bistand

– 15 000 000

01 03 02

Makrofinansiel bistand

42 000 000

27 000 000

– 15 000 000

4.0.11

Garantifonden for Aktioner i forhold til Tredjeland

– 48 222 935

01 03 06

Tilførsler til Garantifonden for Aktioner i forhold til Tredjeland

48 222 935

0

– 48 222 935

4.0.2

Det europæiske naboskabsinstrument (ENI)

97 119 000

22 04 01 01

Middelhavslandene — menneskerettigheder, good governance og mobilitet

125 838 308

133 923 308

8 085 000

22 04 01 02

Middelhavslandene — fattigdomsreduktion og bæredygtig udvikling

629 108 985

668 160 985

39 052 000

22 04 01 03

Middelhavslandene — tillidsskabelse, sikkerhed og forebyggelse og løsning af konflikter

415 324 409

423 718 409

8 394 000

22 04 01 04

Støtte til fredsprocessen og finansiel bistand til Palæstina og til De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)

308 811 939

329 811 939

21 000 000

22 04 02 01

Det østlige partnerskab — menneskerettigheder, good governance og mobilitet

241 931 953

250 016 953

8 085 000

22 04 02 02

Det østlige partnerskab — fattigdomsreduktion og bæredygtig udvikling

371 016 900

380 730 900

9 714 000

22 04 02 03

Det østlige partnerskab — tillidsskabelse, sikkerhed og forebyggelse og løsning af konflikter

12 231 062

12 770 062

539 000

22 04 20

Erasmus+ — bidrag fra Det Europæiske Naboskabsinstrument (ENI)

84 544 000

86 794 000

2 250 000

4.0.3

Instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde

31 556 000

21 02 02

Samarbejde med Asien

810 388 665

794 388 665

– 16 000 000

21 02 04

Samarbejde med Mellemøsten

194 531 328

178 531 328

– 16 000 000

21 02 07 01

Miljø og klimaændringer

215 593 156

224 576 156

8 983 000

21 02 07 02

Bæredygtig energi

95 819 181

99 412 181

3 593 000

21 02 07 03

Menneskelig udvikling

205 589 346

238 149 346

32 560 000

21 02 07 05

Migration og asyl

54 951 845

56 748 845

1 797 000

21 02 08 01

Civilsamfundet i udviklingssamarbejde

219 626 756

230 999 756

11 373 000

21 02 20

Erasmus+ — bidrag fra instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI)

98 638 290

103 888 290

5 250 000

4.0.OTH

Andre aktioner og programmer

2 000 000

13 07 01

Økonomisk støtte til fremme af den økonomiske udvikling af det tyrkisk-cypriotiske samfund

33 122 000

35 122 000

2 000 000

4.0.PPPA

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

6 325 000

I alt

– 64 922 935

Som følge heraf foreslås det at fastsætte bevillingerne til 11 319,3 mio. EUR, således at der ikke er nogen margen tilbage under udgiftsloftet for udgiftsområde 4, og at anvende den samlede margen for forpligtelser med et beløb på 1 051,3 mio. EUR.

3.2.6.Udgiftsområde 5 — Administration

Hvad angår udgiftsområde 5 foreslås det, at antallet af stillinger i institutionernes stillingsfortegnelser samt forpligtelsesbevillingerne fastsættes til det samme niveau som i det oprindelige budgetforslag, som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2019, med følgende undtagelser:

·Sektionen vedrørende Parlamentet, for hvilken behandlingen af det oprindelige budgetforslag under hensyntagen til justeringerne i ændringsskrivelse nr. 1/2019 vedrørende Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde er godkendt

·Sektionen vedrørende Rådet, for hvilken behandlingen af det oprindelige budgetforslag er godkendt

·Sektionen vedrørende Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, for hvilken Rådets behandling af det oprindelige budgetforslag er godkendt.

Derudover foreslås for følgende institutioner følgende ændringer af antallet af stillinger i stillingsfortegnelsen og bevillingerne i det oprindelige budgetforslag, som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2019:

·Sektionen vedrørende Den Europæiske Unions Domstol, der foreslås tildelt 5 ekstra stillinger 16 , og hvis forpligtelses- og betalingsbevillinger foreslås forhøjet med 415 016 EUR (246 875 EUR under budgetpost 1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser og 168 141 EUR under budgetpost 2 1 0 0 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel)

·Sektionen vedrørende Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, hvis forpligtelses- og betalingsbevillinger foreslås nedsat med 3 050 000 EUR som det samlede resultat af en foreslået forhøjelse på 1 200 000 EUR for budgetpost 2 2 1 4 Kapaciteten for Strategisk Kommunikation og en foreslået nedsættelse på – 4 250 000 EUR for følgende budgetposter: 1 1 0 0 Grundløn (– 3 280 000 EUR), 1 1 0 1 Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen (– 10 000 EUR), 1 1 0 2 Vedtægtsbestemte
rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold (– 840 000 EUR) og 1 1 0 3 Social sikring (– 120 000 EUR).

Det foreslås at indarbejde den virkning, som den automatiske løntilpasning, der skal anvendes fra den 1. juli 2018, har på budgettet for 2019 (1,7 % i stedet for 2,0 %) i alle sektioner af budgetforslaget:

i EUR

Europa-Parlamentet

– 2 851 238

Det Europæiske Råd og Rådet

– 965 489

Europa-Kommissionen (inklusive pensioner)

– 13 781 615

Den Europæiske Unions Domstol

– 891 000

Den Europæiske Revisionsret

– 359 000

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

– 220 825

Det Europæiske Regionsudvalg

– 160 594

Den Europæiske Ombudsmand

– 26 880

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

– 14 568

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

– 911 839

I alt

– 20 183 048Endelig blev der i alle institutioner med undtagelse af Europa-Parlamentet konstateret og foreslået følgende yderligere nedskæringer på 0,8 mio. EUR på udgifter til bygninger:

i EUR

Det Europæiske Råd og Rådet

– 20 052

Europa-Kommissionen

– 557 239

Den Europæiske Unions Domstol

– 77 689

Den Europæiske Revisionsret

– 482

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

– 27 215

Det Europæiske Regionsudvalg

– 20 008

Den Europæiske Ombudsmand

– 2 287

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

– 4 026

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

– 41 002

I alt

– 750 000

Som følge heraf og efter hensyntagen til de i punkt 3.1.3 ovenfor foreslåede pilotprojekter og forberedende foranstaltninger (4,1 mio. EUR) foreslås det at fastsætte forpligtelsesbevillingerne til 9 943,0 mio. EUR, således at der efter anvendelse af 253,9 mio. EUR af margenen til at udligne anvendelsen af margenen til uforudsete udgifter i 2017 er en margen på 589,1 mio. EUR under udgiftsloftet for udgiftsområde 5.

3.2.7.Særlige instrumenter: EGF, nødhjælpsreserven og EUSF

Det foreslås, at fastsætte forpligtelsesbevillingerne til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF), nødhjælpsreserven og Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) til det samme niveau som i det oprindelige budgetforslag, som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2019.

3.3.Generel tilgang til betalingsbevillinger

Det foreslås, at fastsætte de samlede betalingsbevillinger til det samme niveau som i det oprindelige budgetforslag, som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2019, med følgende ændringer:

1.For det første tages der hensyn til de foreslåede forpligtelsesbevillinger for ikkeopdelte bevillinger, for hvilke de foreslåede betalingsbevillinger svarer til forpligtelsesbevillingerne. Dette omfatter en yderligere reduktion af landbrugsudgifterne med 253,0 mio. EUR. Denne tilgang anvendes analogt på EU's bidrag til decentraliserede agenturer og Garantifonden for Aktioner i forhold til Tredjeland. Alt i alt fører dette til, at der kan foreslås en nedskæring på 375,0 mio. EUR

2.Det foreslås, at fastsætte betalingsbevillingerne til alle nye pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, der indgår i det andet budgetforslag, til 50 % af de hertil svarende forpligtelsesbevillinger eller til det af Parlamentet i dets behandling af det oprindelige budgetforslag foreslåede niveau, hvis dette er lavere. Ved forlængelse af eksisterende pilotprojekter og forberedende foranstaltninger foreslås det at fastsætte betalingsbevillingerne til det i det oprindelige budgetforslag foreslåede niveau plus 50 % af de hertil svarende nye foreslåede forpligtelsesbevillinger eller til det af Parlamentet i dets behandling af det oprindelige budgetforslag foreslåede niveau, hvis dette er lavere. Alt i alt fører dette til, at der kan foreslås en forhøjelse på 57,5 mio. EUR3.Ændringerne af følgende budgetposter foreslås som et resultat af udviklingen i forpligtelsesbevillingerne til opdelte bevillinger:

I EUR

Budgetpost/program

Betegnelse

Forhøjelse af forpligtelsesbevillingerne

Budgetforslag 2019 (inkl. ændringsskrivelse 1)

Andet forslag til budget 2019

Forskel

1.1.12

Den internationale termonukleare forsøgsreaktor (ITER)

– 3 500 000

32 05 01 02

Opførelse, drift og udnyttelse af ITER-anlæggene — Det europæiske fællesforetagende for ITER — energi fra fusion (F4E)

366 696 185

363 196 185

– 3 500 000

1.1.13

Det europæiske jordovervågningsprogram (Copernicus)

– 12 500 000

02 06 01

Levering af operationelle tjenester ud fra rumbaserede observationer og in situ-data (Copernicus)

140 000 000

139 000 000

– 1 000 000

02 06 02

Opbygning af en uafhængig europæisk jordobservationskapacitet (Copernicus)

472 000 000

460 500 000

– 11 500 000

1.1.31

Horisont 2020

30 000 000

08 02 08

SMV-instrument

482 502 033

512 502 033

30 000 000

1.1.5

Uddannelse, erhvervsuddannelse og sport (Erasmus+)

170 000 000

15 02 01 01

Fremme af topkvalitet og samarbejde inden for uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet i Europa og af dets relevans for arbejdsmarkedet

2 096 100 000

2 261 000 000

164 900 000

15 02 01 02

Fremme af topkvalitet og samarbejde på ungdomsområdet og af unges deltagelse i det demokratiske liv i Europa

170 850 000

175 950 000

5 100 000

3.0.8

Fødevarer og foder

– 6 500 000

17 04 01

Sikre en højere dyresundhedsstatus og et højt beskyttelsesniveau for dyr i Unionen

134 040 000

127 540 000

– 6 500 000

4.0.1

Instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II)

– 90 000 000

05 05 04 02

Tyrkiet — Støtte til økonomisk, social og territorial udvikling og en dertil hørende gradvis tilpasning til EU-retten

50 000 000

35 000 000

– 15 000 000

22 02 03 01

Tyrkiet — Støtte til politiske reformer og gradvis tilpasning til den gældende EU-ret

150 719 568

105 719 568

– 45 000 000

22 02 03 02

Tyrkiet — Støtte til økonomisk, social og territorial udvikling og en dertil hørende gradvis tilpasning til EU-retten

708 080 653

678 080 653

– 30 000 000

4.0.10

Makrofinansiel bistand

– 15 000 000

01 03 02

Makrofinansiel bistand

42 000 000

27 000 000

– 15 000 000

I alt

72 500 000

4.Der foreslås en yderligere nedskæring i betalingsbevillingerne for budgetpost 01 04 05, idet tilførsler til garantifonden for EFSI reduceres med det i budgetmyndighedens overførsel (DEC) nr. 22/2018 fremrykkede beløb:

I EUR

Budgetpost/program

Betegnelse

Budgetforslag 2019 (inkl. ændringsskrivelse 1)

Budget 2019

Forskel

1.1.10

Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI)

– 150 000 000

01 04 05

Tilførsler til garantifonden for EFSI

1 150 000 000

1 000 000 000

– 150 000 000

I alt

– 150 000 000

3.4.Reserver

Det foreslås at fastsætte reserverne i overensstemmelse med Rådets behandling af det oprindelige budgetforslag og under hensyntagen til de i ændringsskrivelse nr. 1/2019 foreslåede ændringer, dog med følgende ændringer:

·Der foreslås følgende vilkår for frigørelse af reserven under budgetpost 18 03 01 01:

"Et beløb på 460 mio. EUR, der er fastsat i finansieringsoversigten til Kommissionens forslag til omarbejdning af Dublin III-forordningen (COM(2016) 270 final af 4. maj 2016) opføres i reserven, indtil dette lovgivningsforslag er vedtaget. Denne reserve kan efter vedtagelsen af basisretsakten frigøres ved overførsel i overensstemmelse med finansforordningens artikel 30, stk. 2, litra a).

Hvis retsakten ikke er vedtaget senest den 1. februar 2019, kan Kommissionen i overensstemmelse med finansforordningens artikel 31 fremsætte et eller flere forslag til overførsler for på anden vis at anvende dette beløb under budgetpost 18 03 01 01."

Det foreslås at ændre budgetanmærkningen til budgetpost 18 03 01 01 i overensstemmelse hermed

·Eftersom retsgrundlaget for Det Europæiske Fællesforetagende for Højtydende Databehandling 17 blev vedtaget den 28. september 2018, foreslås det at frigøre reserverne på budgetpost 09 03 05 31, 09 04 07 33 og 09 04 07 34.

3.5.Ændringer i kontoplanen og budgetanmærkninger

3.5.1.Budgetanmærkninger

Ud over den i afsnit 3.2.1 ovenfor foreslåede ændring af ordlyden i budgetanmærkningen til artikel 08 02 08 foreslås det at medtage de af Europa-Parlamentet i dets behandling af det oprindelige budgetforslag foretagne ændringer af budgetanmærkningernes ordlyd i det andet forslag til budget med undtagelse af ændringerne i de budgetposter, der er opført i nedenstående tabel. Dette gælder under forudsætning af, at de af Europa-Parlamentet foretagne ændringer ikke kan ændre eller udvide anvendelsesområdet for et eksisterende retsgrundlag eller indskrænke institutionernes administrative autonomi, og at foranstaltningen kan dækkes af de disponible midler.

Budgetpost

Betegnelse

02 02 77 40

Pilotprojekt — bredbåndsadgang via satellit for overførsel af multimedieindhold til uddannelsesformål til skoler uden internetadgang

04 06 01

Fremme af social samhørighed og afhjælpning af de værste former for fattigdom i Unionen

15 04 02

Kulturdelprogram — støtte grænseoverskridende aktioner samt fremme tværnational udbredelse og mobilitet

18 02 01 02

Forebyggelse og bekæmpelse af tværnational organiseret kriminalitet og bedre forvaltning af sikkerhedsrelaterede risici og kriser

18 03 01 01

Styrkelse og udvikling af det fælles europæiske asylsystem og fremme af solidaritet og ansvarsdeling mellem medlemsstaterne

18 03 01 02

Støtte til lovlig migration til Unionen, fremme af effektiv integration af tredjelandsstatsborgere og styrkelse af retfærdige og effektive tilbagesendelsesstrategier

18 04 01 01

Europa for Borgerne — styrkelse af historiebevidstheden og fremme af kapaciteten til aktivt medborgerskab på EU-plan

19 02 01

Indsats over for eksisterende eller begyndende krisesituationer

21 02 01

Samarbejde med Latinamerika

21 02 07 03

Menneskelig udvikling

21 02 08 01

Civilsamfundet i udviklingssamarbejde

33 02 01

Sikring af beskyttelsen af rettigheder og bemyndigelse af borgerne

3.5.2.Kontoplan

Kontoplanen for det oprindelige budgetforslag, som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2019, foreslås i det andet budgetforslag med inkludering af nye pilotprojekter og forberedende foranstaltninger med følgende ændringer af betegnelserne:

Budgetpost

Betegnelse

02 04 77 07

Forberedende foranstaltning — forberedelse af EU's nye GOVSATCOM program

05 08 77 18

Pilotprojekt — Oprettelse af et operationelt program til strukturering af landbrugsfødevaresektoren for at sikre videregivelse af familielandbrug og det lokale landbrugs bæredygtighed

4.Afsluttende bemærkninger

Ved at fremlægge et andet forslag til budget for 2019, som bygger på de fremskridt, der er gjort i Forligsudvalget, vil Kommissionen skabe forudsætninger for en hurtig vedtagelse af budgettet for 2019 inden for den snævre tidsramme før udgangen af 2018.

Gennem en rettidig vedtagelse og ikrafttrædelse af budgettet for 2019 sikres det, at Den Europæiske Unions politikker og programmer gennemføres korrekt. Kommissionen vil gøre alt, hvad der står i dens magt, for at nå dette mål.

5.Andet forslag til budget for 2019 opdelt efter udgiftsområde i den finansielle ramme og vigtigste programmer

(Forpligtelsesbevillinger (FB) og betalingsbevillinger (BB) i mio. EUR, afrundede tal i løbende priser)

Udgiftsområde

Budget

Andet forslag til budget

Forskel

Forskel

2018 (1)

2019

2019 / 2018

2019 / 2018

(1)

(2)

(2 – 1)

(2 / 1)

FB

BB

FB

BB

FB

BB

FB

BB

1. Intelligent og inklusiv vækst

77 531,8

66 622,6

80 337,4

67 556,9

2 805,7

934,4

3,6 %

1,4 %

Heraf under den samlede margen for forpligtelser

1 111,8

 

413,4

 

 

 

 

 

Loft

76 420,0

 

79 924,0

 

 

 

 

 

Margen

 

 

 

 

 

 

 

 

1a

Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

21 999,6

20 095,3

23 145,4

20 521,5

1 145,9

426,3

5,2 %

2,1 %

Heraf under den samlede margen for forpligtelser

760,6

 

63,4

 

 

 

 

 

Loft

21 239,0

 

23 082,0

 

 

 

 

 

Margen

 

 

 

 

 

 

 

 

Større infrastrukturprojekter

1 814,4

1 826,2

1 959,4

2 142,0

145,0

315,8

8,0 %

17,3 %

 

Europæiske satellitbaserede navigationssystemer (EGNOS og Galileo)

807,9

718,0

690,7

923,0

– 117,1

205,0

– 14,5 %

28,6 %

 

Den internationale termonukleare forsøgsreaktor (ITER)

376,4

500,6

407,2

616,6

30,9

116,0

8,2 %

23,2 %

 

Det europæiske jordovervågningsprogram (Copernicus)

630,2

607,6

861,5

602,4

231,3

– 5,2

36,7 %

– 0,9 %

Nuklear sikkerhed og nedlukning

141,1

152,4

143,9

158,1

2,8

5,8

2,0 %

3,8 %

Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI)

2 038,3

1 828,0

186,9

1 022,3

– 1 851,4

– 805,7

– 90,8 %

– 44,1 %

Den fælles strategiske ramme (FSR) for forskning og innovation

11 568,1

11 216,9

12 535,1

11 341,8

967,0

124,9

8,4 %

1,1 %

 

Horisont 2020

11 212,4

10 901,5

12 161,5

10 971,8

949,1

70,3

8,5 %

0,6 %

 

Euratoms program for forskning og uddannelse

355,7

315,5

373,6

370,0

17,9

54,5

5,0 %

17,3 %

Virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (COSME)

354,1

253,5

367,2

251,8

13,1

– 1,6

3,7 %

– 0,6 %

Uddannelse, erhvervsuddannelse og sport (Erasmus+)

2 314,5

2 145,6

2 726,4

2 563,1

411,9

417,5

17,8 %

19,5 %

Beskæftigelse og social innovation (EaSI)

131,7

118,5

136,1

118,4

4,3

– 0,1

3,3 %

– 0,1 %

Told, Fiscalis og bekæmpelse af svig

135,0

124,8

135,2

134,2

0,2

9,4

0,1 %

7,6 %

Connecting Europe-faciliteten (CEF)

2 748,4

1 523,0

3 764,0

1 701,2

1 015,6

178,3

37,0 %

11,7 %

 

Energi

680,5

217,7

948,7

326,8

268,2

109,1

39,4 %

50,1 %

 

Transport

1 897,6

1 163,3

2 640,2

1 222,8

742,5

59,5

39,1 %

5,1 %

 

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)

170,3

142,0

175,1

151,6

4,8

9,6

2,8 %

6,8 %

Energiprojekter til støtte for den økonomiske genopretning (EERP)

 

210,0

 

61,0

 

– 149,0

– 71,0 %

Det Europæiske Solidaritetskorps

42,8

33,2

143,3

119,6

100,5

86,3

235,0 %

259,8 %

Program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri

 

 

245,0

147,0

245,0

147,0

Andre aktioner og programmer

176,4

152,6

194,4

164,7

17,9

12,2

10,2 %

8,0 %

Aktioner, der finansieres inden for rammerne af Kommissionens beføjelser og specifikke kompetencer, der tillægges Kommissionen

128,9

116,9

128,4

115,0

– 0,5

– 2,0

– 0,4 %

– 1,7 %

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

91,7

77,6

97,3

99,6

5,6

22,0

6,1 %

28,3 %

Decentrale agenturer

314,1

316,2

382,9

381,7

68,8

65,5

21,9 %

20,7 %

1b

Økonomisk, social og territorial samhørighed

55 532,2

46 527,3

57 192,0

47 035,4

1 659,8

508,1

3,0 %

1,1 %

Heraf under den samlede margen for forpligtelser

351,2

 

350,0

 

 

 

 

 

Loft

55 181,0

 

56 842,0

 

 

 

 

 

Margen

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringer i vækst og beskæftigelse

50 798,0

43 447,4

52 357,5

43 736,6

1 559,5

289,2

3,1 %

0,7 %

 

Regional konvergens (mindre udviklede regioner)

27 012,3

23 387,6

27 875,2

24 042,3

863,0

654,7

3,2 %

2,8 %

 

Overgangsregioner

5 738,6

4 040,5

5 848,7

4 370,1

110,1

329,6

1,9 %

8,2 %

 

Konkurrenceevne (mere udviklede regioner)

8 426,8

7 394,1

8 648,9

7 441,5

222,1

47,4

2,6 %

0,6 %

 

Regioner i den yderste periferi og tyndt befolkede regioner

226,5

169,0

231,0

176,4

4,5

7,4

2,0 %

4,4 %

 

Samhørighedsfonden

9 393,8

8 456,3

9 753,6

7 706,3

359,8

– 750,0

3,8 %

– 8,9 %

Connecting Europe-faciliteten (CEF) – Samhørighedsfondens bidrag

1 655,1

625,8

1 700,4

851,6

45,3

225,8

2,7 %

36,1 %

Europæisk territorialt samarbejde

1 934,3

1 234,7

1 973,0

1 190,6

38,7

– 44,1

2,0 %

– 3,6 %

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (specifik supplerende tildeling)

350,0

600,0

350,0

631,5

 

31,5

 

5,3 %

Teknisk bistand og innovative foranstaltninger

230,3

199,6

239,7

212,7

9,4

13,1

4,1 %

6,6 %

Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD)

556,9

401,4

567,8

401,2

10,9

– 0,2

2,0 %

0,0 %

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

7,7

18,5

3,7

11,2

– 4,0

– 7,3

– 52,3 %

– 39,5 %

2. Bæredygtig vækst: naturressourcer

59 238,6

56 041,0

59 642,1

57 399,9

403,5

1 358,9

0,7 %

2,4 %

Loft

60 267,0

 

60 344,0

 

 

 

 

 

Margen

1 028,4

 

701,9

 

 

 

 

 

 

Heraf: Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) — Markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

– 41,2

– 70,9

– 0,1 %

– 0,2 %

Delloft

44 163,0

 

43 881,0

 

 

 

 

 

Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) — Markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

– 41,2

– 70,9

– 0,1 %

– 0,2 %

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

14 380,3

11 852,2

14 727,3

13 148,2

346,9

1 296,0

2,4 %

10,9 %

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF)

1 027,9

602,8

1 090,0

712,8

62,1

109,9

6,0 %

18,2 %

Miljø- og klimaindsats (LIFE)

522,8

316,1

558,1

341,6

35,3

25,5

6,7 %

8,1 %

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

15,6

17,7

13,5

19,6

– 2,1

1,9

– 13,5 %

10,7 %

Decentrale agenturer

58,8

58,8

61,3

61,3

2,5

2,5

4,3 %

4,3 %

3. Sikkerhed og medborgerskab

3 493,2

2 980,7

3 786,6

3 527,4

293,4

546,7

8,4 %

18,3 %

Heraf under fleksibilitetsinstrumentet

837,2

 

985,6

 

 

 

 

 

Loft

2 656,0

 

2 801,0

 

 

 

 

 

Margen

 

 

 

 

 

 

 

 

Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden

719,2

594,4

1 120,8

952,6

401,7

358,2

55,9 %

60,3 %

Fonden for Intern Sikkerhed

720,0

481,2

533,5

663,7

– 186,5

182,5

– 25,9 %

37,9 %

IT-systemer

26,3

13,2

0,1

 

– 26,2

– 13,2

– 99,6 %

– 100,0 %

Retlige anliggender

47,1

35,9

44,6

38,1

– 2,5

2,3

– 5,4 %

6,3 %

Rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab

63,4

46,6

65,7

58,0

2,3

11,4

3,7 %

24,4 %

EU-civilbeskyttelsesmekanismen

33,2

34,3

149,6

81,7

116,3

47,4

349,8 %

138,3 %

Europa for Borgerne

27,6

28,6

28,7

29,2

1,1

0,6

4,1 %

2,1 %

Fødevarer og foder

280,2

248,4

289,7

239,3

9,5

– 9,1

3,4 %

– 3,7 %

Sundhed

66,4

55,9

68,3

61,3

1,9

5,3

2,9 %

9,6 %

Forbruger

28,0

23,1

29,3

23,6

1,3

0,5

4,6 %

2,2 %

Et Kreativt Europa

230,4

180,7

244,8

194,8

14,5

14,1

6,3 %

7,8 %

Instrumentet for nødhjælp i Unionen

200,0

220,6

0,3

69,5

– 199,8

– 151,0

– 99,9 %

– 68,5 %

Aktioner, der finansieres inden for rammerne af Kommissionens beføjelser og specifikke kompetencer, der tillægges Kommissionen

98,8

91,7

105,8

99,9

7,0

8,2

7,1 %

8,9 %

 

Heraf "kommunikationstiltag"

73,4

72,3

77,1

74,0

3,7

1,7

5,1 %

2,3 %

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

12,7

17,9

15,1

18,3

2,4

0,3

19,2 %

1,9 %

Decentrale agenturer

940,1

908,3

1 090,4

997,6

150,3

89,3

16,0 %

9,8 %

4. Et Globalt Europa

10 068,8

8 906,1

11 319,3

9 358,3

1 250,4

452,2

12,4 %

5,1 %

Heraf under den samlede margen for forpligtelser

243,8

 

1 051,3

 

 

 

 

 

Loft

9 825,0

 

10 268,0

 

 

 

 

 

Margen

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II)

2 078,8

1 451,6

2 423,4

1 707,5

344,6

255,9

16,6 %

17,6 %

Det europæiske naboskabsinstrument (ENI)

2 436,6

2 278,0

2 677,3

2 060,3

240,6

– 217,7

9,9 %

– 9,6 %

Instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde

2 976,0

2 734,5

3 189,9

2 796,3

213,9

61,8

7,2 %

2,3 %

Partnerskabsinstrumentet til samarbejde med tredjelande (PI)

140,2

100,7

154,0

99,6

13,8

– 1,1

9,9 %

– 1,1 %

Det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR)

192,8

169,3

196,7

159,3

3,9

– 10,0

2,0 %

– 5,9 %

Instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred

370,0

325,3

376,7

321,3

6,7

– 4,0

1,8 %

– 1,2 %

Humanitær bistand

1 085,4

1 095,0

1 651,8

1 603,0

566,4

508,1

52,2 %

46,4 %

Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)

328,0

292,0

334,9

305,5

6,8

13,5

2,1 %

4,6 %

Instrumentet for samarbejde om sikkerhed på det nukleare område

33,0

45,5

33,6

41,5

0,7

– 4,0

2,0 %

– 8,8 %

Makrofinansiel bistand

42,1

42,1

27,0

27,0

– 15,1

– 15,1

– 35,8 %

– 35,8 %

Garantifonden for Aktioner i forhold til Tredjeland

137,8

137,8

 

 

– 137,8

– 137,8

– 100,0 %

– 100,0 %

Unionens civilbeskyttelsesordning

16,1

15,5

23,5

20,7

7,4

5,2

46,1 %

33,6 %

Initiativet EU-bistandsfrivillige

20,3

16,9

19,5

16,1

– 0,8

– 0,8

– 3,9 %

– 4,9 %

Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD)

25,0

25,0

25,0

25,0

 

 

 

 

Andre aktioner og programmer

83,5

74,9

83,6

73,0

0,2

– 1,9

0,2 %

– 2,6 %

Aktioner, der finansieres inden for rammerne af Kommissionens beføjelser og specifikke kompetencer, der tillægges Kommissionen

74,4

67,6

75,5

73,7

1,1

6,1

1,5 %

9,1 %

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

8,9

14,4

6,3

8,1

– 2,6

– 6,3

– 28,9 %

– 43,7 %

Decentrale agenturer

20,1

20,1

20,5

20,5

0,4

0,4

2,2 %

2,2 %

5. Administration

9 665,5

9 666,3

9 943,0

9 944,9

277,5

278,6

2,9 %

2,9 %

Loft

10 346,0

 

10 786,0

 

 

 

 

 

Heraf modregnet margenen til uforudsete udgifter

– 318,0

 

– 253,9

 

 

 

 

 

Margen

362,5

 

589,1

 

 

 

 

 

Heraf: Institutionernes administrative udgifter

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2 %

2,2 %

Delloft

8 360,0

 

8 700,0

 

 

 

 

 

Heraf modregnet margenen til uforudsete udgifter

– 318,0

 

– 253,9

 

 

 

 

 

Margen

462,1

 

698,8

 

 

 

 

 

Pensioner og Europaskolerne

2 085,6

2 085,6

2 195,7

2 195,7

110,1

110,1

5,3 %

5,3 %

 

Pensioner

1 892,8

1 892,8

2 003,6

2 003,6

110,8

110,8

5,9 %

5,9 %

 

Europaskolerne

192,8

192,8

192,1

192,1

– 0,7

– 0,7

– 0,4 %

– 0,4 %

Institutionernes administrative udgifter

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2 %

2,2 %

 

Europa-Parlamentet

1 950,2

1 950,2

1 996,4

1 996,4

46,1

46,1

2,4 %

2,4 %

 

Det Europæiske Råd og Rådet

572,9

572,9

581,9

581,9

9,0

9,0

1,6 %

1,6 %

 

Europa-Kommissionen

3 565,5

3 566,3

3 632,7

3 634,7

67,2

68,4

1,9 %

1,9 %

 

Den Europæiske Unions Domstol

410,0

410,0

429,4

429,4

19,4

19,4

4,7 %

4,7 %

 

Den Europæiske Revisionsret

146,0

146,0

146,9

146,9

0,9

0,9

0,6 %

0,6 %

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

135,6

135,6

138,5

138,5

2,9

2,9

2,1 %

2,1 %

 

Det Europæiske Regionsudvalg

96,1

96,1

98,8

98,8

2,7

2,7

2,8 %

2,8 %

 

Den Europæiske Ombudsmand

10,6

10,6

11,3

11,3

0,7

0,7

6,1 %

6,1 %

 

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

14,4

14,4

16,6

16,6

2,2

2,2

15,2 %

15,2 %

 

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

678,5

678,5

694,8

694,8

16,3

16,3

2,4 %

2,4 %

Bevillinger til udgiftsområder

159 998,0

144 216,7

165 028,4

147 787,4

5 030,4

3 570,8

3,1 %

2,5 %

Heraf under fleksibilitetsinstrumentet

837,2

678,3

985,6

909,8

 

 

 

 

Heraf under den samlede margen for forpligtelser

1 355,6

 

1 464,7

 

 

 

 

 

Loft

159 514,0

154 565,0

164 123,0

166 709,0

 

 

 

 

Heraf modregnet margenen til uforudsete udgifter

– 318,0

 

– 253,9

 

 

 

 

 

Margen

1 390,9

11 026,7

1 291,1

19 831,4

 

 

 

 

Bevillinger i % af BNI (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

Andre særlige instrumenter (3)

698,5

551,2

577,2

411,5

– 121,3

– 139,7

– 17,4 %

– 25,3 %

 

Nødhjælpsreserven

344,6

344,6

351,5

351,5

6,9

6,9

2,0 %

2,0 %

 

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)

172,3

25,0

175,7

10,0

3,4

– 15,0

2,0 %

– 60,0 %

 

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond

181,6

181,6

50,0

50,0

– 131,6

– 131,6

– 72,5 %

– 72,5 %

Bevillinger i alt

160 696,5

144 767,9

165 605,6

148 198,9

4 909,2

3 431,0

3,1 %

2,4 %

Bevillinger i % af BNI (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

(1) Budgettet for 2018 omfatter ændringsbudget nr. 1-5 og forslag til ændringsbudget nr. 6.

(2) Det andet forslag til budget for 2019 er baseret på den BNI-prognose, som indgår i den tekniske justering af FFR, der blev vedtaget den 23. maj 2018 (COM(2018) 282).

(1)      EUT L 347 af 20.12.2013.
(2)      EUT C 373 af 20.12.2013.
(3)      EUT L 160 af 7.6.2014.
(4)      EUT L 193 af 30.7.2018.
(5)      COM(2018) 600.
(6)      11737-C8-0410/2018.
(7)      COM(2018) 709.
(8)      P8_TA(2018)404
(9)      COM(2018) 600.
(10)      COM(2018) 704 af 12.10.2018.
(11)      Forslag til ændringsbudget nr. 6/2018 var også en del af den pakke, der blev drøftet i Forligsudvalget, men det var imidlertid meningen, at det skulle vedtages i november, således at der kunne tages højde for de nødvendige tilpasninger af egne indtægter, navnlig for så vidt angår moms- og BNI-saldiene, som påvirker de beløb, der skal stilles til rådighed den første arbejdsdag i december 2018.
(12)      COM(2018) 709 af 16.10.2018.
(13)      Tallene er baseret på den tekniske justering af den finansielle ramme for 2019 på grundlag af udviklingen i BNI, som blev vedtaget af Kommissionen den 23. maj 2018 (COM(2018) 282).
(14)      Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).
(15)      I juni 2018 opfordrede Det Europæiske Råd Kommissionen til at iværksætte et nyt pilotprojekt om banebrydende innovation inden for den resterende periode af Horisont 2020. Rådets konklusioner var følgende: "Vi har behov for et stærkere, inklusivt innovationsøkosystem for at fremme banebrydende og markedsskabende innovation og yde omfattende støtte til virksomheder, herunder SMV'er, med disruptivt potentiale, så de med succes kan komme ind på verdensmarkeder".
(16)      1 AD-stilling til databeskyttelse og 4 AD-stillinger til IT.
(17)

     Forslag til Rådets forordning om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for højtydende databehandling (COM(2018) 8), forelagt af Kommissionen den 11. januar 2018.