21.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 461/147


Det Europæiske Regionsudvalgs udtalelse — Asyl- og Migrationsfonden

(2018/C 461/13)

Hovedordfører:

Peter BOSSMAN (SI/PES), borgmester i Piran kommune

Basisdokument:

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Asyl- og Migrationsfonden

COM(2018) 471 final

I.   ANBEFALEDE ÆNDRINGER

Anbefalet ændring 1

COM(2018) 471, betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at styrke Unionens kapacitet til straks at reagere på et uforudset eller uforholdsmæssigt stort migrationspres i en eller flere medlemsstater i form af en stor eller uforholdsmæssig stor tilstrømning af tredjelandsstatsborgere, hvilket stiller betydelige og hastende krav til deres modtagelsesfaciliteter og faciliteter til brug for frihedsberøvelse, asyl- og migrationsstyringssystemer og -procedurer, og et stort migrationspres på tredjelande som følge af den politiske udvikling eller konflikter bør det være muligt at yde krisebistand i overensstemmelse med den ramme, der er fastsat i denne forordning.

For at styrke Unionens kapacitet til straks at reagere på et uforudset eller uforholdsmæssigt stort migrationspres i en eller flere medlemsstater i form af en stor eller uforholdsmæssig stor tilstrømning af tredjelandsstatsborgere, især når det drejer sig om sårbare personer, f.eks. uledsagede mindreårige, hvilket stiller betydelige og hastende krav til deres modtagelsesfaciliteter og faciliteter til brug for frihedsberøvelse, asyl- og migrationsstyringssystemer og -procedurer, og et stort migrationspres på tredjelande som følge af den politiske udvikling eller konflikter bør det være muligt at yde krisebistand og hjælp til opbygning af en infrastruktur i overensstemmelse med den ramme, der er fastsat i denne forordning.

Begrundelse

Det er nødvendigt at åbne en budgetpost for hurtig finansiering til at håndtere situationer, hvor medlemsstater overvældes af udfordringen i forbindelse med ankomsten af sårbare personer fra tredjelande, især uledsagede mindreårige, som kræver særlige foranstaltninger.

Anbefalet ændring 2

COM(2018) 471 final, artikel 3, stk. 2

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

Inden for rammerne af den i stk. 1 omhandlede målsætning skal fonden bidrage til at nå følgende specifikke mål:

Inden for rammerne af den i stk. 1 omhandlede målsætning skal fonden bidrage til at nå følgende specifikke mål:

a)

at styrke og udvikle alle aspekter af det fælles europæiske asylsystem, herunder dens eksterne dimension

a)

at styrke og udvikle alle aspekter af det fælles europæiske asylsystem, herunder dens eksterne dimension

b)

at støtte lovlig migration til medlemsstaterne, herunder at bidrage til integrationen af tredjelandsstatsborgere

b)

at støtte lovlig migration til medlemsstaterne, herunder at bidrage til integrationen af tredjelandsstatsborgere og skabe de kanaler, der sikrer, at migrationen kan ske på en ordnet og sikker måde

c)

at bidrage til at dæmme op for irregulær migration og sikre effektiviteten af tilbagesendelse og tilbagetagelse i tredjelande

c)

at bidrage til at dæmme op for irregulær migration og sikre effektiviteten af tilbagesendelse og tilbagetagelse i tredjelande og samtidig garantere respekten for menneskerettighederne

 

d)

at fremme solidariteten og ansvarsfordelingen mellem medlemsstaterne, navnlig med de lande, der er mest berørt af migrations- og asylstrømme, herunder gennem praktisk samarbejde

Begrundelse

Denne specifikke målsætning findes i den gældende forordning om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og bør udtrykkeligt angives som en specifik målsætning for den fremtidige forordning om Asyl- og Migrationsfonden.

Anbefalet ændring 3

COM(2018) 471 final, artikel 8

Forslag til udtalelse

Ændringsforslag

Kommissionens forslag

 

Budget

Budget

1.   Finansieringsrammen for gennemførelsen af fonden for perioden 2021-2027 fastsættes til 10 415 000 000 EUR i løbende priser.

1.   Finansieringsrammen for gennemførelsen af fonden for perioden 2021-2027 fastsættes til 16 188 000 000 EUR i løbende priser

2.   De finansielle midler skal anvendes som følger:

2.   De finansielle midler skal anvendes som følger:

a)

der skal afsættes 6 249 000 000 EUR til programmer, der gennemføres ved delt forvaltning

a)

der skal afsættes 10 790 000 000 EUR til programmer, der gennemføres ved delt forvaltning

b)

der skal afsættes 4 166 000 000 EUR til den tematiske facilitet.

b)

der skal afsættes 5 398 000 000 EUR til den tematiske facilitet.

3.   Op til 0,42  % af finansieringsrammen vil blive afsat til teknisk bistand på Kommissionens initiativ, jf. artikel 29 i forordning (EU) xx/xx [forordningen om fælles bestemmelser].

3.   Op til 0,42  % af finansieringsrammen vil blive afsat til teknisk bistand på Kommissionens initiativ, jf. artikel 29 i forordning (EU) xx/xx [forordningen om fælles bestemmelser].

Begrundelse

Den foreslåede forøgelse af midlerne til migration og asyl afspejler 2,4-folds-forøgelsen af midlerne til kontrol med de ydre grænser. Derudover tager den højde for, at de nuværende forslag ikke omfatter nogen forøgelse af bevillingerne til den nye opgave om langsigtet integration.

Anbefalet ændring 4

COM(2018) 471 final, artikel 9, stk. 1

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

(…) Midlerne fra den tematiske facilitet skal anvendes til dens enkeltdele:

(…) Midlerne fra den tematiske facilitet skal anvendes til dens enkeltdele:

a)

særlige foranstaltninger

a)

særlige foranstaltninger

b)

EU-foranstaltninger

b)

EU-foranstaltninger

c)

krisebistand

c)

krisebistand

d)

genbosætning

d)

genbosætning

e)

støtte til de medlemsstater, der bidrager til solidaritet og ansvarlighed

e)

støtte til de medlemsstater, der bidrager til solidaritet og ansvarlighed

f)

Det Europæiske Migrationsnetværk.

f)

Det Europæiske Migrationsnetværk

 

g)

europæiske integrationsnetværk af lokale og regionale myndigheder

(….)

(….)

Begrundelse

Lokale og regionale myndigheder spiller en væsentlig rolle i forbindelse med integrationen af migranter, hvilket er et afgørende element i migrationspolitikkerne.

Anbefalet ændring 5

COM(2018) 471 final, artikel 9, stk. 6

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

Den tematiske facilitet støtter navnlig foranstaltninger, der falder ind under gennemførelsesforanstaltningerne i punkt 2 b) i bilag II, som gennemføres af lokale eller regionale myndigheder eller civilsamfundsorganisationer.

Den tematiske facilitet støtter navnlig foranstaltninger, der falder ind under gennemførelsesforanstaltningerne i punkt 2 b) i bilag II, som gennemføres af lokale eller regionale myndigheder eller civilsamfundsorganisationer. Mindst 30 % af midlerne fra den tematiske facilitet skal gå til dette formål.

Begrundelse

Lokale og regionale myndigheder spiller en væsentlig rolle i forbindelse med integrationen af migranter, hvilket er et afgørende element i migrationspolitikkerne.

Anbefalet ændring 6

COM(2018) 471 final, artikel 13, stk. 1

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

Hver medlemsstat sikrer, at de prioriteter, der tages fat på i dens programmer, er i overensstemmelse med og svarer til Unionens prioriteter og udfordringer på området migrationsstyring, og at de er i fuld overensstemmelse med de relevante EU-retlige bestemmelser og de vedtagne EU-prioriteter. Medlemsstaterne sikrer ved fastsættelsen af prioriteterne i deres programmer, at der på hensigtsmæssig vis tages fat på de i bilag II anførte gennemførelsesforanstaltninger.

Hver medlemsstat afsætter mindst 20 % af midlerne i sit program til det specifikke mål i artikel 3, stk. 2, litra a), og mindst 20 % til det specifikke mål i artikel 3, stk. 2, litra b). Medlemsstaterne kan kun fravige disse minimumsprocentsatser, hvis der i det nationale program udførligt redegøres for, hvorfor tildeling af midler under dette niveau ikke bringer opfyldelsen af målet i fare. For så vidt angår det specifikke mål i artikel 3, stk. 2, litra a), må de medlemsstater, der har strukturelle mangler for så vidt angår indkvartering, infrastruktur og tjenester, ikke komme under den minimumsprocentsats, der er fastsat i denne forordning.

Begrundelse

Asyl- og Migrationsfonden bør yde støtte til varige løsninger på migrationsområdet og sikre overensstemmelse med de prioriteter, medlemsstaterne er blevet enige om på EU-niveau. Sikring af en mindstetildeling til etablering af et velfungerende asylsystem (artikel 3, stk. 2, litra a)) og til udvikling af lovlige migrationsveje og integrationsstøtte (artikel 3, stk. 2, litra b)) vil bidrage til opfyldelsen af de politiske målsætninger med fonden (effektiv forvaltning af migrationsstrømme).

Den foreslåede ordlyd svarer til ordlyden i den gældende forordning om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden.

Anbefalet ændring 7

COM(2018) 471 final, artikel 13, stk. 7

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

Medlemsstaterne forfølger navnlig de foranstaltninger, der er berettiget til højere medfinansiering, jf. listen i bilag IV. I tilfælde af uforudsete eller nye omstændigheder eller for at sikre en effektiv gennemførelse af finansieringen tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 32, med henblik på at ændre listen over de foranstaltninger, der er berettiget til højere medfinansiering, jf. listen i bilag IV.

Medlemsstaterne forfølger navnlig de foranstaltninger, der er berettiget til højere medfinansiering, jf. listen i bilag IV. Medlemsstater, som ikke forfølger disse foranstaltninger, skal i deres nationale programmer inkludere en udførlig redegørelse for, hvordan de agter at sikre, at denne beslutning ikke bringer de specifikke målsætninger for Asyl- og Migrationsfonden i fare. I tilfælde af uforudsete eller nye omstændigheder eller for at sikre en effektiv gennemførelse af finansieringen tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 32, med henblik på at ændre listen over de foranstaltninger, der er berettiget til højere medfinansiering, jf. listen i bilag IV.

Begrundelse

Samme som til anbefalet ændring 6.

Anbefalet ændring 8

COM(2018) 471 final, artikel 21

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

1.   Fonden støtter Det Europæiske Migrationsnetværk og tilvejebringer den finansielle bistand, der er nødvendig for dets aktiviteter og fremtidige udvikling.

1.   Fonden støtter Det Europæiske Migrationsnetværk og tilvejebringer den finansielle bistand, der er nødvendig for dets aktiviteter og fremtidige udvikling.

2.   Det beløb, der stilles til rådighed for Det Europæiske Migrationsnetværk i forbindelse med fondens årlige bevillinger og det årlige arbejdsprogram med fastsættelse af prioriteterne for netværkets aktiviteter, vedtages af Kommissionen efter godkendelse af styrelsesrådet som fastsat i artikel 4, stk. 5, litra a), i beslutning 2008/381/EF (som ændret). Kommissionens afgørelse udgør en finansieringsafgørelse efter artikel [110] i finansforordningen. For at sikre, at midlerne er til rådighed rettidigt, kan Kommissionen vedtage arbejdsprogrammet for Det Europæiske Migrationsnetværk ved en særskilt finansieringsafgørelse.

2.   Det beløb, der stilles til rådighed for Det Europæiske Migrationsnetværk i forbindelse med fondens årlige bevillinger og det årlige arbejdsprogram med fastsættelse af prioriteterne for netværkets aktiviteter, vedtages af Kommissionen efter godkendelse af styrelsesrådet som fastsat i artikel 4, stk. 5, litra a), i beslutning 2008/381/EF (som ændret). Kommissionens afgørelse udgør en finansieringsafgørelse efter artikel [110] i finansforordningen. For at sikre, at midlerne er til rådighed rettidigt, kan Kommissionen vedtage arbejdsprogrammet for Det Europæiske Migrationsnetværk ved en særskilt finansieringsafgørelse.

3.   Den finansielle bistand til Det Europæiske Migrationsnetværks aktiviteter skal have form af tilskud til de nationale kontaktpunkter som omhandlet i artikel 3 i beslutning 2008/381/EF og eventuelt offentlige kontrakter i overensstemmelse med finansforordningen.

3.   Den finansielle bistand til Det Europæiske Migrationsnetværks aktiviteter skal have form af tilskud til de nationale kontaktpunkter som omhandlet i artikel 3 i beslutning 2008/381/EF og eventuelt offentlige kontrakter i overensstemmelse med finansforordningen.

 

4.     Fonden yder støtte til europæiske integrationsnetværk af lokale og regionale myndigheder.

Begrundelse

Samme som til anbefalet ændring 4.

Anbefalet ændring 9

COM(2018) 471 final, artikel 26, stk. 1

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

Fonden yder finansiel bistand til at dække akutte og specifikke behov i forbindelse med en krisesituation som følge af et eller flere af følgende forhold:

Fonden yder finansiel bistand til at dække akutte og specifikke behov , f.eks. til oprettelse af infrastrukturer, i forbindelse med en krisesituation som følge af et eller flere af følgende forhold:

a)

et stort migrationspres i en eller flere medlemsstater karakteriseret ved en stor eller uforholdsmæssig stor tilstrømning af tredjelandsstatsborgere, hvilket stiller store og hastende krav til deres modtagelsesfaciliteter og faciliteter til brug for frihedsberøvelse, asyl- og migrationsstyringssystemer og –procedurer

a)

et stort migrationspres i en eller flere medlemsstater karakteriseret ved en stor eller uforholdsmæssig stor tilstrømning af tredjelandsstatsborgere , især når det drejer sig om sårbare personer, f.eks. uledsagede mindreårige , hvilket stiller store og hastende krav til deres modtagelsesfaciliteter og faciliteter til brug for frihedsberøvelse, asyl- og migrationsstyringssystemer og -procedurer

b)

anvendelsen af mekanismerne for midlertidig beskyttelse i henhold til direktiv 2001/55/EF, eller

b)

anvendelsen af mekanismerne for midlertidig beskyttelse i henhold til direktiv 2001/55/EF, eller

c)

et stort migrationspres i tredjelande, herunder hvor personer med behov for international beskyttelse kan være strandet på grund af den politiske udvikling eller konflikter, navnlig når det kan have en indvirkning på migrationsstrømmene til Unionen.

c)

et stort migrationspres i tredjelande, herunder hvor personer med behov for international beskyttelse kan være strandet på grund af den politiske udvikling eller konflikter, navnlig når det kan have en indvirkning på migrationsstrømmene til Unionen. De foranstaltninger, der gennemføres i tredjelande i henhold til denne artikel, skal være forenelige med og, hvor det er relevant, supplere Unionens humanitære politik og overholde grundlæggende menneskerettigheder og internationale juridiske forpligtelser.

Begrundelse

Sikring af sammenhængen med andre EU-politikker og respekten for grundlæggende rettigheder.

Anbefalet ændring 10

COM(2018) 471 final, artikel 26, stk. 2

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

Krisebistand kan have form af tilskud, der ydes direkte til de decentraliserede agenturer.

Krisebistand kan have form af tilskud, der ydes direkte til de decentraliserede agenturer og til de lokale og regionale myndigheder, der er under et stort migrationspres, især de myndigheder, der er ansvarlige for at modtage og integrere uledsagede mindreårige migranter.

Begrundelse

Det er de lokale og regionale myndigheder, der ofte har ansvaret for at modtage og integrere uledsagede mindreårige, selv om de i mange tilfælde ikke har kapacitet hertil.

Anbefalet ændring 11

COM(2018) 471 final, bilag I (Kriterier for tildeling af midler til programmer under delt forvaltning)

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

1.

De disponible midler, som er omhandlet i artikel 11, fordeles mellem medlemsstaterne som følger:

1.

De disponible midler, som er omhandlet i artikel 11, fordeles mellem medlemsstaterne som følger:

a)

hver medlemsstat modtager et fast beløb på 5 000 000 EUR fra dette instrument ved programmeringsperiodens begyndelse

a)

hver medlemsstat modtager et fast beløb på 5 000 000 EUR fra dette instrument ved programmeringsperiodens begyndelse

b)

de resterende midler, som er omhandlet i artikel 11, fordeles på grundlag af følgende kriterier:

30 % til asyl

30 % til lovlig migration og integration

40 % til bekæmpelse af irregulær migration, herunder tilbagesendelse.

b)

de resterende midler, som er omhandlet i artikel 11, fordeles på grundlag af følgende kriterier:

33,3  % til asyl

33,3  % til lovlig migration og integration

33,3  % til bekæmpelse af irregulær migration, herunder tilbagesendelse.

Begrundelse

Asyl, lovlig migration og integration er lige så vigtige (om ikke vigtigere) som irregulær migration/tilbagesendelse for en effektiv forvaltning af migrationsstrømme.

II.   POLITISKE ANBEFALINGER

DET EUROPÆISKE REGIONSUDVALG

1.

Det Europæiske Regionsudvalg er på baggrund af de skiftende udfordringer på migrationsområdet enig i, at investeringer i en effektiv og samordnet migrationsforvaltning i EU til støtte for medlemsstaterne og de lokale og regionale myndigheder er nøglen til at opfylde EU's målsætning om at etablere et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Udvalget glæder sig i den forbindelse over den øgede opmærksomhed på og finansiering til migration i EU's budget, men er bekymret over, at forøgelsen er væsentligt højere til foranstaltninger til beskyttelse af grænserne end til Asyl- og Migrationsfonden. Udvalget foreslår derfor en forøgelse til Asyl- og Migrationsfonden, som svarer til forøgelsen til forvaltning af de ydre grænser, dvs. en 2,4-folds-forøgelse;

2.

gentager, at der fra EU's og medlemsstaternes side er behov for en samordnet tilgang til udformningen af en fælles asyl- og migrationspolitik, der er baseret på principperne om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling;

3.

bifalder etableringen af Asyl- og Migrationsfonden og andre nye og omlagte instrumenter (FIGF, ESF+, EFRU, NDCI, IPAIII), hvorunder der afsættes midler til både den interne og den eksterne dimension af migration;

4.

er enig i, at effektiv forvaltning af EU's ydre grænser er nødvendig, men mener, at en primær fokus på grænsekontrol og mindre fokus på de andre centrale aspekter af en samlet EU-migrationspolitik, herunder et reformeret EU-asylsystem, sammenhængende og ambitiøse politikker for at fremme lovlig migration og støtte integration, stærke foranstaltninger for at bekæmpe menneskehandel og en resolut indsats for at håndtere de underliggende årsager til migration, hverken ville være effektiv eller afspejle EU's grundlæggende værdier;

5.

påpeger, at det er vigtigt at sikre synergi, sammenhæng og effektivitet mellem Asyl- og Migrationsfonden og EU's øvrige fonde og politikker, navnlig med beskyttelse af grundlæggende rettigheder samt fremme af social samhørighed og udenrigs- og udviklingspolitikker;

6.

understreger behovet for reformer af det fælles europæiske asylsystem for at sikre, at effektive asylprocedurer garanterer rettighederne for dem, der søger beskyttelse, forhindrer sekundære bevægelser og skaber ensartede og passende modtagelsesforhold og standarder for indrømmelse af international beskyttelse;

7.

opfatter partnerskaber og samarbejde med tredjelande som et helt nødvendigt aspekt af EU's migrationspolitik og bekæmpelsen af de underliggende årsager til migration, og mener derfor, at der under fonden bør være finansielle incitamenter til den slags samarbejde, herunder til gennemførelsen af EU-genbosætningsrammen. Midlerne til udviklingen i tredjelande bør dog ikke udelukkende gå til at forebygge migration;

8.

noterer sig den nye tilgang med at skelne mellem kortsigtede og langsigtede integrationsforanstaltninger, hvor sidstnævnte nu finansieres over ESF+, og understreger, at de finansielle bestemmelser for ESF+ fuldt ud må afspejle dette. Ikke mindst fordi de fleste kortsigtede integrationsforanstaltninger er lokale og regionale myndigheders ansvarsområde, konstaterer udvalget med beklagelse, at »integration« ikke længere indgår i navnet på Asyl- og Migrationsfonden;

9.

hilser det velkommen, at en højere medfinansieringssats (op til 90 %) er mulig under den nye fond, hvilket nok især vil kunne hjælpe pressede lokale og regionale myndigheder, især i områder med en ydre grænse, men udvalget beklager, at dets gentagne opfordringer til at gøre lokale og regionale myndigheder delvist ansvarlige for forvaltningen af Asyl- og Migrationsfonden ikke er blevet hørt;

10.

tager til efterretning, at Asyl- og Migrationsfonden for første gang vil være underlagt forordningen om fælles bestemmelser. I kraft deraf burde lokale og regionale myndigheder i højere grad blive inddraget i planlægningen og gennemførelsen af nationale politikker, men den slags positive følgevirkninger forudsætter fuld anvendelse af principperne om partnerskab og flerniveauforvaltning;

11.

understreger, at fonden bør yde støtte til medlemsstaterne til tilrettelæggelse af samordnede strategier for alle aspekter af migration, til udveksling af information og bedste praksis samt til samarbejde mellem forskellige myndigheder og myndighedsniveauer og mellem medlemsstater;

12.

konstaterer i den forbindelse, at forslaget med hensyn til tildelingen af midler til medlemsstater indeholder en fordelingsnøgle, der afspejler de behov og det pres, medlemsstaterne oplever på tre centrale områder: asyl (30 %), lovlig migration og integration (30 %) og bekæmpelse af irregulær migration, herunder tilbagesendelse (40 %). Udvalget mener imidlertid ikke, at det er klart, hvorfor disse tre elementer er blevet vægtet, som de er, og foreslår derfor, at de gives samme vægtning;

13.

anerkender, at en tilbagesendelsespolitik, der fungerer, er et vigtigt element i en helhedsorienteret tilgang til migration, og at fonden derfor bør yde støtte til udviklingen af fælles standarder for og en samordnet forvaltning af tilbagesendelse under fuld overholdelse af EU-retten og de internationale menneskerettigheder og med respekt for de pågældende personers værdighed. Dette gælder også foranstaltninger til reintegration af hjemvendte i tredjelande;

14.

opfordrer i den forbindelse medlemsstaterne til at prioritere frivillig tilbagesendelse af hensyn til såvel de hjemvendte som myndighederne i afsender- og modtagerlandene;

15.

er enig i, at fonden bør yde støtte til medlemsstaternes gennemførelse af direktiv 2009/52/EF om forbud mod beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold og sanktioner over for arbejdsgivere, der overtræder forbuddet, og direktiv 2011/36/EU om bistand og støtte til samt beskyttelse af ofre for menneskehandel;

16.

beklager, at medlemsstaterne ikke længere skal afsætte mindst 20 % af de disponible midler til asylindsatsen og 20 % til integration, da der dermed skabes en risiko for, at bekæmpelsen af irregulær migration vil blive prioriteret fremfor andre tiltag. Udvalget opfordrer derfor til genindførelse af disse krav til minimumstildeling og -udgifter;

17.

mener, at decentralt samarbejde kan få afgørende betydning for styrkelsen af god forvaltning i oprindelses- og transitlandene og dermed mindske migrationsstrømmene. Tiltag som Nicosiainitiativet om kapacitetsopbygning i kommuner i Libyen viser, i hvilken udstrækning samarbejde mellem lokale og regionale myndigheder kan fremme stabiliteten og velstanden i vores nabolande;

18.

minder om dets egen rolle med hensyn til at fremme dialog og samarbejde med lokale og regionale myndigheder i migranternes oprindelses- og transitlande, f.eks. gennem de eksisterende organer og platforme (ARLEM, CORLEAP, blandede rådgivende udvalg og arbejdsgrupper), med henblik på at nå Asyl- og Migrationsfondens mål;

19.

er af den klare overbevisning, at medlemsstaterne bør tilskyndes til at anvende en del af deres programtildeling specifikt til finansiering af:

integrationsforanstaltninger, der gennemføres af lokale og regionale myndigheder og civilsamfundet

tiltag til at udvikle reelle alternativer til frihedsberøvelse

støttet frivillig tilbagevenden og reintegrationsprogrammer og dertil knyttede aktiviteter

foranstaltninger rettet mod sårbare ansøgere om international beskyttelse med særlige modtagelses- og/eller proceduremæssige behov, først og fremmest børn og især uledsagede børn;

20.

bifalder den foreslåede ramme for krisebistand, som vil gøre det muligt for medlemsstaterne at tackle udfordringerne i forbindelse med stor eller uforholdsmæssig tilstrømning af tredjelandsstatsborgere, navnlig når det omfatter sårbare personer, som f.eks. uledsagede mindreårige. Udvalget understreger, at de lokale og regionale myndigheder i sådanne situationer bør have direkte adgang til denne bistand;

21.

mener, at den foreslåede lovgivning har en klar europæisk merværdi, og at forslaget derfor overholder nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet.

Bruxelles, den 9. oktober 2018.

Karl-Heinz LAMBERTZ

Formand for Det Europæiske Regionsudvalg