5.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 215/21


EU'S NARKOTIKAHANDLINGSPLAN (2017-2020)

(2017/C 215/02)

INDHOLD

Indledning

1.

Begrænsning af narkotikaefterspørgslen

2.

Begrænsning af narkotikaudbuddet

3.

Koordinering

4.

Internationalt samarbejde

5.

Oplysning, forskning, overvågning og evaluering

BILAG I — 15 overordnede indikatorer for EU's narkotikahandlingsplan 2017-2020

BILAG II — Liste over akronymer/forkortelser

Indledning

Brugen af ulovlige narkotika og narkotikamisbrug generelt er et stort problem for enkeltpersoner, familier og samfund i hele Europa. Ud over de sundhedsmæssige og sociale konsekvenser af narkotikamisbrug udgør det ulovlige narkotikamarked en vigtig faktor i den kriminelle aktivitet i hele det europæiske samfund og endda på verdensplan.

I december 2012 vedtog Rådet EU's narkotikastrategi for 2013-2020. Strategien har til formål at bidrage til en begrænsning af narkotikaefterspørgslen og -udbuddet i EU. Den har også til formål at begrænse de sundhedsmæssige og sociale risici og skader, der forårsages af narkotika, gennem en strategisk tilgang, der støtter og supplerer de nationale politikker, udgør rammerne for en koordineret og fælles indsats samt danner grundlaget og de politiske rammer for EU's eksterne samarbejde på dette område. Dette vil blive opnået gennem en integreret, afbalanceret og evidensbaseret tilgang.

Målene for strategien er:

at bidrage til en målelig begrænsning af efterspørgslen efter narkotika, af narkotikaafhængighed og af sundhedsmæssige og sociale risici og skader, der er relateret til narkotika

at bidrage til en optrevling af det ulovlige narkotikamarked og en målelig begrænsning af tilgængeligheden af ulovlig narkotika

at opfordre til koordinering gennem en aktiv diskurs og analyse af tendenser og udfordringer på narkotikaområdet på EU-plan og internationalt plan

yderligere at styrke dialogen og samarbejdet mellem EU og tredjelande, internationale organisationer og fora med hensyn til narkotikaspørgsmål

at bidrage til en bedre formidling af overvågnings-, forsknings- og evalueringsresultater og en bedre forståelse af alle aspekter af narkotikaproblematikken samt af virkningerne af tiltag med henblik på at skabe et solidt og omfattende evidensgrundlag for politikker og indsats.

EU's narkotikahandlingsplan er lige som EU's narkotikastrategi baseret på EU-lovgivningens grundlæggende principper og respekterer de værdier, som Unionen bygger på, nemlig respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, solidaritet, retsstaten og menneskerettighederne. Strategien bygger ligeledes på de FN-konventioner, som udgør de internationale retlige rammer bl.a. for håndtering af problematikken med brug af ulovlig narkotika, og verdenserklæringen om menneskerettigheder.

Handlingsplanen fastlægger de tiltag, der skal gennemføres for at nå strategiens mål. Tiltagene er fordelt på to politikområder i strategien:

Begrænsning af narkotikaefterspørgslen og

Begrænsning af narkotikaudbuddet

og de tre tværgående temaer i strategien:

Koordinering

Internationalt samarbejde og

Information, forskning, overvågning og evaluering.

Tiltagene er bragt på linje med målene i EU's narkotikastrategi for 2013-2020. Ved udarbejdelsen af tiltagene blev der taget hensyn til behovet for evidensbaserede, videnskabeligt velfunderede, realistiske, tidsbestemte, tilgængelige og målelige resultater med klar relevans og merværdi for EU. Handlingsplanen angiver tidsplaner, ansvarlige parter, indikatorer og dataindsamlings-/vurderingsmekanismer.

På grundlag af eksisterende rapporteringsmekanismer er der i bilag I anført en række overordnede indikatorer. De gør det lettere at vurdere den samlede effektivitet af EU's narkotikahandlingsplan og medfører ikke en yderligere rapporteringsbyrde. En række indikatorer er anført i hele planen, når det er relevant. Desuden er der i hele planen anført indikatorer, der bygger på programmer, evalueringer og andre datakilder. Anvendelsen af disse indikatorer afhænger af dataindsamlingsprocedurerne i hver medlemsstat eller i EU-institutionerne.

I overensstemmelse med betingelsen i strategien om, at den nærmere gennemførelse heraf skal fastsættes i to på hinanden følgende handlingsplaner, hvoraf den første handlingsplan om gennemførelse af den nuværende narkotikastrategi blev vedtaget i 2013 og udløb i 2016. I 2016 blev der foretaget en ekstern midtvejsevaluering af EU's narkotikastrategi, og gennemførelsen af EU's narkotikahandlingsplan 2013-2016 blev fuldført. Evalueringen konkluderede, at de fleste af de tiltag, der var planlagt i denne handlingsplan, var afsluttet eller i gang. Resultatet af evalueringen viste også behovet for den anden handlingsplan til gennemførelse af EU's narkotikastrategi 2013-2020, der bør være den ajourførte udgave af EU's narkotikahandlingsplan for 2013-2016. EU's narkotikahandlingsplan 2017-2020 nedenfor tager hensyn til resultaterne af denne evaluering og de store ændringer i narkotikasituationen og -politikkerne siden vedtagelsen af den seneste handlingsplan.

1.   Begrænsning af narkotikaefterspørgslen

Bidrage til en målelig begrænsning af brugen af ulovlige narkotika, af problematisk brug af narkotika, af narkotikaafhængighed og af sundhedsmæssige og sociale risici og skader, der er relateret til narkotika, samt bidrage til at udsætte narkotikabrugens begyndelse

Formål

Tiltag

Tidsplan

Ansvarlig part

Indikator(er)

Dataindsamlings-/vurderingsmekanismer

1.

At forebygge brugen af narkotika og dernæst at udsætte dens begyndelse

1.

Forbedre tilgængeligheden og effektiviteten af evidensbaserede (1) forebyggelsesforanstaltninger, der tager hensyn til risici og beskyttelsesfaktorer som beskrevet nedenfor

a)

befolkningsmæssige faktorer såsom alder, køn uddannelse, kulturelle og sociale faktorer

b)

situationsbetingede faktorer såsom hjemløshed, migration og asylsøgning, narkotika i nattelivet og i fritidsmiljøet, arbejdspladsen og kørsel under påvirkning af stoffer og

c)

individuelle faktorer såsom psykisk sundhed, adfærd og psykosocial udvikling og andre faktorer, der er kendt for at påvirke den individuelle sårbarhed over for narkotikabrug, f.eks. genetisk påvirkning og familieforhold

Igangværende

MS

Overordnede indikatorer 1, 11, 12

Tilgængelighed og omfanget på MS-niveau af evidensbaserede universelle og miljømæssige forebyggelsesforanstaltninger

Tilgængelighed og omfanget på MS-niveau af evidensbaserede målrettede forebyggelsesforanstaltninger, herunder familie- og lokalsamfundsbaserede foranstaltninger

Tilgængelighed og omfanget på MS-niveau af evidensbaserede anførte forebyggelsesforanstaltninger

EONN's indberetning/Reitoxnettets nationale rapporteringspakke

MS' indberetning af resultaterne af foranstaltninger

 

2.

Ud over forebyggelsen af narkotikabrug, styrke og i højere grad målrette forebyggende og alternative foranstaltninger med henblik på at udsætte alderen for førstegangsbrugere af ulovlig narkotika og andre psykoaktive stoffer

Igangværende

MS

Overordnede indikatorer 1, 5, 11, 12

Tilgængelighed og omfanget på MS-niveau af evidensbaserede forebyggende og alternative foranstaltninger, der er målrettet unge i familier og lokalsamfundet og i det formelle/uformelle uddannelsesmiljø

EONN's indberetning

MS' indberetning af resultaterne af foranstaltninger

 

3.

Udveksling af bedste praksis vedrørende alle former for forebyggende foranstaltninger, der er målrettet børn og unge, forældre og skole- og uddannelsessystemet, mens der også tages hensyn til kønsspecifikke behov, herunder skole- og uddannelsesaktiviteter, lokalsamfundsbaserede programmer, programmer, der bruger internet, og sociale medier.

Igangværende

MS

EONN

Oversigt over udvekslinger af bedste praksis mellem MS

Positive evalueringer af adfærdsmæssige resultater af tiltag, der bygger på bedste praksis (hvis en sådan findes)

EONN's portal for bedste praksis

Komm.'s indberetning

MS' indberetning

Indberetning fra civilsamfundsforum om narkotika

 

4.

Skabe bedre kendskab til risici og konsekvenser ved brug af ulovlig narkotika og andre psykoaktive stoffer og forbedre færdigheder og kompetencer til at forebygge narkotikabrug.

Igangværende

MS

Komm.

EONN

Overordnede indikatorer 5, 12

Kendskabet generelt og blandt unge til en sund livsstil og til risici og konsekvenser ved brug af ulovlig narkotika og andre psykoaktive stoffer og niveauet for færdigheder og kompetencer hos dem, der arbejder med forebyggelse af narkotikabrug

EONN's indberetning

Eurobarometerundersøgelser

ESPAD

HBSC/WHO Europa

 

5.

Muliggøre en mere velfunderet håndtering af udfordringen med misbrug af psykoaktive lægemidler.

2017-2020

MS

Rådsgruppe (HDG Lægemidler og medicinsk udstyr)

EMA

EONN

Antal initiativer med fokus på at fremme en passende brug af psykoaktive lægemidler

Sammenligning af dokumentation og internationale eksempler på, hvordan risiciene ved ulovlig anvendelse og misbrug af psykoaktive lægemidler kan mindskes

Antal kurser for praktiserende læger og andet sundhedsfagligt personale i brugen af medicin til behandling af smerter og lidelser

MS' indberetning

EONN

Indberetning EMA

2.

Øge effektiviteten af narkotikabehandling og rehabilitering, herunder tjenester til personer med ledsagesygdomme, for at mindske brugen af ulovlige narkotika, problematisk narkotikamisbrug, narkotikaafhængighed og narkotikarelaterede sundhedsmæssige og sociale risici og skader og til at støtte restitution og den sociale (re)integration af problematiske og afhængige narkotikabrugere.

6.

Udvikle og øge mangfoldigheden, tilgængeligheden og omfanget af og adgangen til evidensbaserede, omfattende og integrerede behandlingstjenester. Sikre, at disse tjenester retter sig mod blandingsmisbrug (kombineret brug af ulovlige og lovlige stoffer, bl.a. psykoaktiv medicin, alkohol og tobak) og den aldrende gruppe af narkotikamisbrugeres nye behov samt kønsspecifikke problemstillinger.

a)

Gennemføre og forbedre uddannelsen for sundheds- og plejepersonale i misbrugsadfærd.

b)

Udvikle og gennemføre tidlig påvisning og indgriben, kort indgriben og behandlingsprogrammer for børn og unge, der bruger narkotika.

Igangværende

MS

Overordnede indikatorer 1, 6, 11

Omfanget og mangfoldigheden af evidensbaserede, omfattende og integrerede behandlingstjenester på MS-niveau, herunder dem, der retter sig mod blandingsmisbrug, og den aldrende gruppe af narkotikamisbrugeres behov

MS' data om gennemførelse af behandling og resultater

EONN's indberetning/Reitoxnettets nationale rapporteringspakke

EONN's portal for bedste praksis

Endelig evaluering af EU's narkotikastrategi og -handlingsplan

MS' indberetning

 

7.

Øge udbuddet af rehabiliterings-/reintegrations- og restitutionstjenester, navnlig tjenester, der:

a)

lægger vægt på at yde en sammenhængende pleje for enkeltpersoner ved hjælp af sagsforvaltning og samarbejde mellem instanser

b)

lægger vægt på at støtte den sociale reintegration (herunder beskæftigelsesegnethed og bolig) af problematiske og afhængige narkotikamisbrugere herunder indsatte og aldrende narkotikamisbrugere, hvor det er relevant

c)

styrker diagnoseprocessen og behandlingen af psykiske og fysiske ledsagesygdomme som følge af narkotikabrug, f.eks. med hurtige test for hepatitis B og C og hiv såvel som andre seksuelt overførte infektioner og tuberkulose

d)

tager hensyn til kønsspecifikke behov og

e)

opsøger sårbare samfund/dele af befolkningen.

Igangværende

MS

Overordnet indikator 11

MS' data om:

Omfanget af stigningen i rehabiliterings-/reintegrations- og restitutionstjenester, der gør brug af sagsforvaltning og samarbejde mellem instanser

Omfanget af stigningen i antallet af kønsspecifikke rehabiliterings-/reintegrations- og restitutionsprogrammer

Omfanget af stigningen i antallet af lokale omsorgsprogrammer og fængselsprogrammer, der specifikt er målrettet mod narkotikabrugere med ledsagesygdomme, og som indebærer partnerskaber mellem mentale sundhedstjenester og rehabiliterings-/reintegrations- og restitutionstjenester

Omfanget og varigheden af afholdenhed fra forbruget af ulovlige og/eller lovlige stoffer hos personer, der forlader narkotikabehandling

Tilgængeligheden af behandlingsmuligheder med hensyn til at opfylde behov hos personer, der oplever tilbagefald til narkotikabrug, og hos aldrende narkotikamisbrugere

EONN's indberetning

MS' indberetning om resultaterne af tjenester

 

8.

a)

Eventuelt udbygge tilgængelighed, dækning og adgang til risiko- og skadesbegrænsning, f.eks. programmer til bytning af nåle og sprøjter, opioidsubstitutionsbehandling, programmer til behandling af opioidoverdoser, for at mindske de negative følger af narkotikamisbrug og forebygge og væsentligt mindske antallet af direkte og indirekte narkotikarelaterede dødsfald og blodbårne smitsomme sygdomme forbundet med narkotikamisbrug, men ikke begrænset til hiv og viral hepatitis, samt seksuelt overførbare sygdomme og tuberkulose i overensstemmelse med WHO's henstilling om en omfattende pakke af sundhedsydelser for stiknarkomaner

b)

Bedre forebyggelse af narkotikarelaterede dødsfald i henhold til nationale forhold som f.eks. i forbindelse med opiater ved at give adgang til tilladte doseringsformer for lægemidler, der indeholder naloxon, og som er specifikt godkendt til behandling af symptomer på opioidoverdoser ved uddannede lægmænd i mangel af sundhedspersonale

c)

Identificere og overvinde hindringer for sporing af og adgang til behandling af hiv og hepatitis C blandt stiknarkomaner, herunder indsatte og andre sårbare grupper

d)

Udveksle oplysninger og, hvor det er relevant, bedste praksis om foranstaltninger til risiko- og skadesbegrænsning som f.eks. programmer til bytning af nåle og sprøjter, opioidsubstitutionsbehandling, sprøjterum, naloxonprogrammer, peerbaserede interventioner, opsøgende behandlingsprogrammer, behandling af hepatitis C, pilleprøver, selvtestning for hiv/aids i overensstemmelse med national lovgivning

Igangværende

MS

EONN

Komm.

Overordnede indikatorer 2, 3, 4, 11

Omfanget af øget tilgængelighed af og adgang til evidensbaserede foranstaltninger til risiko- og skadesbegrænsning i MS, hvor det er relevant

Oversigt over udvekslinger af bedste praksis for foranstaltninger til risiko- og skadesbegrænsning

Antal MS, der opfylder WHO's henstilling om en omfattende pakke af sundhedsydelser for stiknarkomaner:

nåle-/sprøjteprogrammer

opioidsubstitutionsbehandling

hiv-testning og -rådgivning

hiv-behandling og pleje

kondomprogrammer

adfærdsmæssige foranstaltninger

forebyggelse og behandling af hepatitis, tuberkulose og psykiske problemer

interventioner vedrørende seksuel og reproduktiv sundhed

naloxonuddannelse for lægmænd som en uerstattelig forudsætning for sikre programmer til brug i hjemmet

Dækning af programmer til opioidsubstitutionsbehandling blandt mennesker med opioidafhængighed

Omfanget af tilgængeligheden, hvor det er relevant, af skadesbegrænsningstjenester såsom naloxonprogrammer, foranstaltninger til skadesbegrænsning i nattelivet og programmer, der er rettet mod sårbare grupper/dele af befolkningen

Antal programmer, der letter stiknarkomaners adgang til behandling for hepatitis C-virus (HCV), og omfattede personer

Graden af gennemførelse af ECDC- og EONN-vejledning om forebyggelse af og kontrol med smitsomme sygdomme blandt stiknarkomaner

EONN's indberetning/Reitoxnettets nationale rapporteringspakke

MS' indberetning

Civilsamfundsforum om narkotika

Civilsamfundsforummet om hiv/aids, viral hepatitis og tuberkulose

 

9.

Udbygge udviklingen, tilgængeligheden og omfanget af sundhedsforanstaltninger for narkotikabrugere i fængsel og efter løsladelse med henblik på at opnå en kvalitet i plejen, der svarer til den, der leveres i lokalsamfundet

Igangværende

MS

Overordnet indikator 10

Tilgængeligheden af tjenester for narkotikabrugere i fængsler (som f.eks. opioidsubstitutionsbehandling og, hvis det er relevant, naloxonprogrammer og programmer til bytning af nåle og sprøjter i overensstemmelse med national lovgivning og forebyggelse og behandling af hiv, hepatitis B, hepatitis C og tb), og i hvilket omfang fængslers sundhedsplejepolitik og praksis indeholder plejemodeller, der omfatter bedste praksis for vurdering af behov og kontinuitet i plejen for indsatte under fængselsophold

Omfanget af tjenester i fængsler og i lokalsamfundet, der sikrer kontinuitet i plejen for indsatte efter løsladelse med særlig fokus på at forhindre narkotikaoverdoser

EONN's indberetning/Reitoxnettets nationale rapporteringspakke

MS' indberetning om tjenester

3.

Indføje koordinerede tilgange, tilgange baseret på bedste praksis og kvalitetstilgange i begrænsningen af narkotikaefterspørgsel

10.

Gennemførelse af de europæiske minimumskvalitetsstandarder, som Rådet vedtog i 2015 (2), der medvirker til at bygge bro mellem videnskab og praksis, for:

a)

forebyggelsesforanstaltninger af miljømæssig, almen, selektiv og individuel karakter

b)

foranstaltninger til tidlig påvisning og indgriben

c)

foranstaltninger til risiko- og skadesbegrænsning og

d)

foranstaltninger til behandling, rehabilitering, social integration og restitution

og overvågning af deres gennemførelse.

2017-2020

Rådet

Rådsgruppe (HDG)

MS

Komm.

EONN

vidensgennemgang af foranstaltninger og programmer til begrænsning af narkotikaefterspørgslen i overensstemmelse med standarderne

Antal specialuddannelsesprogrammer, der er tilgængelige for sundhedspersoner inden for begrænsning af narkotikaefterspørgslen, og/eller anslået antal sundhedspersoner, som har deltaget i specialuddannelsesprogrammer

Inddragelse af civilsamfundet i gennemførelsen af standarderne, herunder i planlægningen og opstarten

Antal projekter og programmer, der er støttet på EU-plan, og som fremmer udveksling af bedste praksis for gennemførelsen af disse standarder

Engagement i interministerielt samarbejde med henblik på at støtte gennemførelsen af disse standarder.

EONN's portal for bedste praksis

MS' indberetning

Endelig evaluering af EU's narkotikastrategi og -handlingsplan

2.   Begrænsning af narkotikaudbuddet

Bidrage til en målelig begrænsning af tilgængeligheden og udbuddet af ulovlig narkotika i EU

Formål

Tiltag

Tidsplan

Ansvarlig part

Indikator(er)

Dataindsamlings-/vurderingsmekanismer

4.

Gøre koordineringen af og samarbejdet om retshåndhævelse mere effektiv i EU for at bekæmpe ulovlig narkotikavirksomhed, om nødvendigt i overensstemmelse med relevante tiltag, der fastsættes i medfør af EU's politikcyklus

11.

Udnytte de anvendte retshåndhævelsesinstrumenter, kanaler og kommunikationsværktøjer, herunder udveksling af efterretninger og oplysninger, bedst muligt for at sammenligne og analysere narkotikarelaterede oplysninger

Igangværende

MS

Europol

Eurojust

Rådsgruppe (COSI)

Overordnede indikatorer 7, 15

Omfanget af virkningsfulde efterretningsstyrede og målrettede aktiviteter, fælles operationer, fælles efterforskningshold og grænseoverskridende samarbejdsinitiativer, der fokuserer på kriminelle organisationer, som er involveret i ulovlig narkotikavirksomhed

Øget anvendelse af Europols narkotikarelaterede systemer til informationsdeling, analysesystemer og ekspertsystemer eller andre retshåndhævelsesmyndigheder

Resultater fra Empactprojekter samt bilaterale og multilaterale initiativer

Antallet af narkotikarelaterede sager, der henvises til Eurojust og Europol, herunder kvalitative, kontekstuelle oplysninger om sager

Europols indberetning

Eurojusts indberetning

EONN's indberetning

Empacts lederrapporter

 

12.

Identificere og prioritere de mest presserende trusler, der er forbundet med narkotikarelateret organiseret kriminalitet

2017

Rådet

Rådsgruppe (COSI)

Europol

MS

Komm.

EU-politikcyklussen for organiseret og grov international kriminalitet for perioden 2018-2021 er på plads

EU SOCTA

Flerårige strategiske planer (MASPs)

Operationelle planer

Empacts lederrapporter

Europols indberetning

 

13.

Styrke Cepols uddannelse af retshåndhævelsespersonale i forbindelse med ulovlig narkotikaproduktion, -handel og økonomisk kriminalitet, navnlig uddannelsesmetoder og -teknikker til at

a)

gå i gang med anvendelsen af nye kommunikationsteknologier inden for ulovlig narkotikaproduktion og -handel

b)

øge konfiskation af udbytte

c)

bekæmpe hvidvaskning af penge

d)

afsløre og demontere ulovlige hemmelige laboratorier og arealer til dyrkning af cannabis.

2017-2020

MS

Cepol

Europol

Rådsgruppe (COSI)

Komm.

Vurdering af uddannelsesbehov foretaget regelmæssigt

Tilgængeligheden af og deltagelsen i relevante uddannelseskurser

Antallet af retshåndhævelsesmedarbejdere, der er blevet uddannet og indsat som følge heraf

Cepols årsrapport

Cepols uddannelsesprogrammer

Empacts lederrapporter

 

14.

Forbedre narkotikabekæmpelsen ved at styrke og overvåge effektiviteten af regionale platforme til udveksling af oplysninger og sikkerhed med henblik på at optrevle og forhindre nye trusler fra skiftende narkotikahandelsruter

Igangværende

Komm.

MS

Europol

Rådsgruppe (COSI)

Regionale platforme til informationsudveksling

Regionale platforme til udveksling af sikkerhed

Overordnet indikator 7

Antallet af efterretningsstyrede aktiviteter, der fører til optrevling og forhindring af narkotikahandelsruter

Omfanget af informationsudveksling via effektive tiltag i forbindelsesofficernetværk

Platforme til udveksling af oplysninger og sikkerhed samt evalueringsrapporter

EONN's indberetning

EU SOCTA

Empacts lederrapporter

Europols indberetning

MAOC-N (3)

 

15.

Styrke tiltag for at forebygge afledningen af narkotikaprækursorer og forstadier til prækursorer til ulovlig fremstilling af narkotika

Igangværende

MS

Europol

Komm.

Rådsgruppe (CUG

COSI)

Antallet af sager og mængden af forsendelser af prækursorer bestemt til ulovlig anvendelse

Resultater fra Empactprojekter

Anvendelse af et onlinesystem til forudgående eksportanmeldelse (PEN) og øget brug af systemet Precursors Incident Communication System (PICS)

Antallet af fælles opfølgningsmøder og andre aktiviteter med henblik på at forebygge afledningen af prækursorer og forstadier til prækursorer

Rapporter fra EU's og MS' retshåndhævelsesinstanser

Empact

Lederrapporter

Europols indberetning

 

16.

Bekæmpe grænseoverskridende ulovlig narkotikahandel, herunder for container- og pakkeforsendelser, og forbedre grænsesikkerheden navnlig ved EU's søhavne, lufthavne og landgrænseovergangssteder gennem en intensiveret indsats i de relevante retshåndhævende myndigheder, herunder udveksling af oplysninger og efterretninger

Igangværende

MS

Europol

Rådsgruppe

(CCWP

COSI)

Antal tværfaglige fælles operationer mellem flere instanser og grænseoverskridende samarbejdsinitiativer

Intensiveret udveksling af oplysninger som f.eks. aftalememoranda (MOU), der er indgået mellem retshåndhævende myndigheder og relevante organer såsom flyselskaber, ekspres luftfragtselskaber, rederier, havnemyndigheder og kemikalievirksomheder

Resultater fra Empactprojekter

Forbedret udveksling af efterretninger og oplysninger om grænseoverskridende ulovlig narkotikahandel, bl.a. med brug af tilgængelige grænseovervågningssystemer

Gennemførelse af EU's direktiv om passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger)

Empacts lederrapporter

Europols indberetning

Rapporter fra CCWP

MS' indberetning

MAOC-N

Frontex

 

17.

Gennemføre de nøgleindikatorer for begrænsning af narkotikaudbuddet, som Rådet vedtog i 2013 (4)

2017-2020

Komm.

MS

Rådet

Rådsgruppe (HDG)

EONN

Europol

Omfanget af gennemførelsen af følgende indikatorer:

antal og mængde af narkotikabeslaglæggelser

narkotikas renhed og indhold

narkotikapriser

demonterede narkotikaproduktionsfaciliteter

overtrædelser af narkotikalovgivningen

adgang til narkotika i befolkningsundersøgelser

overslag over markedets størrelse

Oversigt over MS' eksisterende nationale indsamling af data om narkotikaudbud

EONN's indberetning

Europols indberetning

5.

Effektivisere det retlige samarbejde og lovgivningen i EU

18.

Styrke EU's retlige samarbejde rettet mod grænseoverskridende ulovlig narkotikahandel, hvidvaskning af penge og konfiskation af udbytte fra narkotikarelateret organiseret kriminalitet

2017-2020

Rådet

Komm.

MS

Eurojust

Rettidig gennemførelse af vedtagne EU-foranstaltninger og lovgivning vedrørende a) konfiskation og inddrivelse af udbytte fra strafbare forhold (5), b) hvidvaskning af penge (6), c) tilnærmelse af strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor i hele EU (7)

Øget antal finansielle efterforskninger og konfiskationer i forbindelse med udbytte fra narkotikarelateret organiseret kriminalitet gennem EU's retshåndhævende myndigheder og retlige samarbejde

Rettidig og effektiv reaktion på anmodninger om gensidig retshjælp og europæiske arrestordrer i forbindelse med ulovlig narkotikahandel

Eurojusts indberetning

MS' indberetning

 

19.

Vedtage og gennemføre nye lovgivningsforanstaltninger på EU-plan for at tackle fremkomsten, anvendelsen og den hurtige udbredelse af nye psykoaktive stoffer

2017-2020

Komm.

Rådet

Rådsgruppe (HDG)

MS

EONN

Europol

Eurojust

Gældende EU-lovgivning

Gennemførelse af EU-lovgivning i MS

Ajourføring af EU-retningslinjer for udvekslingen af oplysninger og risikovurderingsprocedurer

Overvågning af virkningerne af nye lovgivningsmæssige foranstaltninger med særligt fokus på virkninger af fornyelsen på det ulovlige narkotikamarked

MS' indberetning

EONN's indberetning

Komm.

(EU-foranstaltninger)

 

20.

Gennemføre EU-lovgivningen om narkotikaprækursorer for at forhindre afledningen heraf uden at forstyrre den lovlige handel

Igangværende

Rådet

Komm.

MS

Oplysninger om sager og mængden af opbragte eller beslaglagte forsendelser af prækursorer bestemt til ulovlig anvendelse

Resultater fra Empactprojekter

Anvendelse af et onlinesystem til forudgående eksportanmeldelse (PEN) og øget brug af systemet Precursors Incident Communication System (PICS)

Antallet af fælles opfølgningsmøder og andre aktiviteter med henblik på at forebygge afledningen af prækursorer og forstadier til prækursorer.

Årlig INCB-rapport om prækursorer

Europa-Kommissionens og EONN's indberetning

 

21.

Bekæmpe brugen af visse farmakologisk virksomme stoffer (som defineret i direktiv 2011/62/EU) som fyldstoffer i ulovlig narkotika

Igangværende

MS

Komm.

EMA

Europol

Oplysninger om beslaglæggelser af aktive stoffer brugt som fyldstoffer i ulovlig narkotika

Rettidig gennemførelse af nye lovkrav på EU-plan med henblik på at sikre forsyningskæden for aktive stoffer i henhold til direktiv 2011/62/EU (direktivet om forfalskede lægemidler)

Rapporter fra CCWP og CUG

MS' indberetning

 

22.

Medlemsstaterne skal, hvor det er relevant og i overensstemmelse med deres lovgivning, indføre og anvende alternativer til tvangsforanstaltninger for stofbrugende lovovertrædere, som f.eks.:

a)

Uddannelse

b)

(Strafudsættelse med) behandling

c)

Udsættelse af efterforskning eller retsforfølgning

d)

Rehabilitering og restitution

e)

Efterbehandling og social integration

2017-2020

MS

Rådsgruppe (HDG

DROIPEN)

Øget tilgængelighed og gennemførelse af alternativer til tvangsforanstaltninger for stofbrugende lovovertrædere inden for uddannelse, behandling, rehabilitering, efterbehandling og social integration

Øget overvågning, gennemførelse og evaluering af alternativer til tvangsforanstaltninger

Type og antal alternativer til tvangsforanstaltninger, der findes i og er gennemført af MS

Oplysninger om effektiviteten af brugen af alternativer til tvangsforanstaltninger

EONN's indberetning/Reitoxnettets nationale rapporteringspakke

MS' indberetning

6.

Reagere effektivt på nuværende og nye tendenser inden for ulovlig narkotikavirksomhed

23.

Identificere strategiske løsninger for at håndtere de nye informationskommunikationsteknologiers (IKT's) rolle og dertil knyttede websteder i forbindelse med fremstilling, markedsføring, erhvervelse og distribution af ulovlig narkotika og nye psykoaktive stoffer på nationalt niveau og i EU.

2017-2020

Rådet

Komm.

Rådsgruppe (HDG

COSI

CCWP)

MS

Europol

Cepol

EONN

Eurojust

Opnåede resultater gennem retshåndhævelse Tiltag rettet mod narkotikarelateret kriminalitet via internettet

Øget antal fælles operationer og grænseoverskridende samarbejdsinitiativer

Antal og virkning af de finansierede forskningsprojekter og redskaber, der er udviklet til at støtte retshåndhævelsen

Antal aftaler/drøftelser med relevante partnere i sektoren

Etablering af en ordliste

Etablering af en fortegnelse over overvågningsværktøjer

Antal uddannelseskurser for relevante interessenter

Antal møder med internationale partnere, hvor tiltaget blev drøftet

Midtvejsrapport om EU's politikcyklus

Empact

Lederrapporter

Europols indberetning

Cepols statistik/årsrapport

EONN's indberetning

MS' indberetning

Rapporter fra EU-agenturer

Komm.

3.   Koordinering

Medlemsstaterne og EU skal sikre en effektiv koordinering af narkotikapolitikken

Formål

Tiltag

Tidsplan

Ansvarlig part

Indikator(er)

Dataindsamlings-/vurderingsmekanismer

7.

Sikre en effektiv EU-koordinering på narkotikaområdet

24.

Øge udvekslingen af oplysninger mellem HDG og andre relevante arbejdsgrupper i Rådet og navnlig COSI for at styrke koordinationen for så vidt angår søjlen for begrænsning af narkotikaudbuddet

Øge udvekslingen af oplysninger mellem HDG og andre relevante geografiske og tematiske arbejdsgrupper i Rådet, herunder f.eks. COSI, COAFR, COASI, COEST, COLAC, COTRA, COWEB, CONUN COHOM, CCWP, COSCE, CUG og DROIPEN

Igangværende

Formandskabet

Rådet

EEAS

Rådsgruppe (HDG)

I hvilket omfang EU's narkotikastrategi og handlingsplan tages i betragtning i programmer fra andre af Rådets arbejdsgrupper som f.eks. COSI, COAFR, COASI, COEST, COLAC, COTRA, COWEB, CONUN, COHOM, CCWP, COSCE, CUG og DROIPEN.

regelmæssigt informationspunkt på HDG's dagsorden 1) aktiviteter i forbindelse med narkotikarelaterede prioriteter i EU's politikcyklus, (baseret på rapport fra Empact én gang pr. formandskabsperiode), og 2) relevante aktiviteter i andre af Rådets grupper eventuelt under tilstedeværelse af andre relevante gruppeformænd

Indberetning fra Rådets arbejdsgruppe (HDG)

Rapport fra formandskabet

 

25.

Hvert formandskab kan indkalde til møde mellem de nationale koordinatorer på narkotikaområdet og mellem andre grupper, hvor det er relevant, for at drøfte nye tendenser, effektive tiltag og andre politiske udviklinger med merværdi for EU's narkotikastrategi og for MS

Hvert andet år

Formandskabet

MS

I hvilket omfang dagsordenen for møderne mellem de nationale koordinatorer på narkotikaområdet afspejler udviklingen, tendenser og ny indsigt i den politiske indsats og forbedrer kommunikationen og udvekslingen af oplysninger

Rapport fra formandskabet

 

26.

HDG skal lette a) overvågningen af handlingsplanens gennemførelse ved hjælp af temadebatter og b) en årlig dialog om status for narkotikaproblematikken i Europa

a)

Igangværende

b)

Årligt

Formandskabet

Rådsgruppe (HDG)

MS

Komm.

EONN

Europol

Omfanget af handlingsplanens gennemførelse

En række af tiltagene fra handlingsplanen håndteres i tematiske debatter i HDG

Dialogens aktuelle karakter i HDG med hensyn til de seneste narkotikarelaterede tendenser og data

Rapport fra formandskabet

 

27.

Sikre konsekvens og kontinuitet i MS' og EU's tiltag på tværs af formandskaberne for at styrke en integreret, afbalanceret og evidensbaseret tilgang til narkotika i EU

Igangværende

Formandskabet

Formandskabstrioen

MS

Komm.

Rådsgruppe (HDG)

EONN

Europol

Omfanget af tiltagenes konsekvens og kontinuitet på tværs af formandskaberne

Status for gennemførelsen af prioriteterne i EU's narkotikastrategi på tværs af formandskaberne

Rapport fra formandskabet

 

28.

Sikre koordination af EU's narkotikapolitikker og -indsats for at støtte internationalt samarbejde mellem EU, tredjelande og internationale organisationer

Igangværende

EEAS

Komm.

Rådsgruppe (HDG)

MS

Omfanget af overensstemmelse og sammenhæng mellem målsætninger, forventede resultater og foranstaltninger forudset i EU's narkotikaforanstaltninger

Optagelse af narkotikarelaterede prioriteter i relevante EU-organers strategier

Tættere samarbejde mellem HDG og de geografiske/regionale og tematiske arbejdsgrupper i Rådet, herunder COSI, COAFR, COASI, COEST, COLAT, COTRA, COWEB, CONUN COHOM, CCWP, COSCE, CUG og DROIPEN

Antal rapporter fra Dublingruppen

Periodisk indberetning fra EEAS og Komm. til Rådets arbejdsgruppe (HDG)

Dublingruppen

 

29.

a)

Opnå et koordineret og passende ressourceniveau på EU- og medlemsstatsniveau for at opfylde prioriteterne i EU's narkotikastrategi

b)

styrke samarbejdet med henblik på at tackle den stigende tendens med afhængighed af stimulanser, navnlig metamfetamin, mellem relevante regeringsorganer og NGO'er med fokus på at skabe og udveksle bedste praksis inden for forebyggelse af spredning af lokale epidemier, herunder bestræbelser på at begrænse udbud og efterspørgsel, og udveksling af oplysninger om forebyggelse af misbrug af lægemidler til metamfetaminproduktion.

Årlig

2017-2020

MS

Komm.

EEAS

Rådet

Rådsgruppe (HDG)

Overordnet indikator 14

Finansieringens omfang på EU-niveau og eventuelt på MS-niveau

Omfanget af koordination af narkotikarelaterede finansielle programmer i Rådets arbejdsgrupper og Komm.

Omfang af netværkssamarbejde mellem fagfolk fra såvel den institutionelle som den ikkeinstitutionelle sektor

Tilgængelighed af de interventioner, der er adgang til

Antal udarbejdede interventioner

EONN's indberetning/Reitoxnettets nationale rapporteringspakke

Komm.'s indberetning

EONN's portal for bedste praksis

8.

Sikre effektiv koordination af narkotikarelateret politik på nationalt niveau

30.

Koordinere narkotikapolitiske foranstaltninger mellem regeringsmyndigheder/ministerier og relevante agenturer på MS-niveau og sikre passende tværfaglig repræsentation i eller input til delegationerne i HDG

Igangværende

MS

Overordnet indikator 14

Effektiviteten af en horisontal koordineringsmekanisme for MS' narkotikapolitik

Antallet af tværgående tiltag til begrænsning af efterspørgslen efter og udbuddet af narkotika i medlemsstaterne

EONN's indberetning/Reitoxnettets nationale rapporteringspakke

MS' indberetning

9.

Sikre, at civilsamfundet deltager i narkotikapolitikken

31.

Fremme og styrke dialogen med og inddragelsen af civilsamfundet og det videnskabelige miljø i formuleringen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af narkotikapolitikker på MS- og EU-niveau

Igangværende

MS

Komm.

Rådsgruppe (HDG)

Formandskabet

Rettidig dialog mellem EU's civilsamfundsforum vedrørende narkotika og HDG i hver formandskabsperiode

EU's civilsamfundsforums deltagelse i revisionen af gennemførelsen af EU's narkotikahandlingsplan

Omfanget af civilsamfundets og det videnskabelige miljøs inddragelse i MS' og EU's formulering, gennemførelse, overvågning og evaluering af narkotikapolitikken

Rettidig dialog mellem det videnskabelige miljø (natur- og samfundsvidenskab, herunder neurovidenskab og adfærdsforskning) og HDG

Feedback fra EU's civilsamfundsforum om narkotika og fra civilsamfundsrepræsentanter på MS- og EU-plan

MS' indberetninger

Feedback fra det videnskabelige miljø via EONN's videnskabelige udvalg

4.   Internationalt samarbejde

Styrke dialogen og samarbejdet mellem EU og tredjelande og internationale organisationer om narkotikaspørgsmål på en samlet og afbalanceret måde

Formål

Tiltag

Tidsplan

Ansvarlig part

Indikator(er)

Dataindsamlings-/vurderingsmekanismer

10.

Integrere EU's narkotikastrategi i EU's overordnede udenrigspolitiske ramme som led i en samlet tilgang, som gør fuldt brug af de forskellige politikker og diplomatiske, politiske og finansielle instrumenter, der er til EU's rådighed, på en sammenhængende og koordineret måde

32.

Sikre politisk sammenhæng mellem de interne og eksterne aspekter af EU's narkotikapolitikker og fuldt ud integrere narkotikaspørgsmål i de politiske dialoger og rammeaftaler mellem EU og dets partnere og i EU's fremme af globale spørgsmål eller udfordringer

Igangværende

Komm.

EEAS

Formandskabet

Rådsgruppe (HDG)

MS

Overordnet indikator 13

Narkotikapolitiske prioriteter, som i stigende grad afspejles i EU's eksterne politikker og foranstaltninger

Optagelse af narkotikarelaterede prioriteter i EU-strategier med tredjelande og regioner

Antallet af aftaler, strategipapirer, handlingsplaner, som er indført

EEAS' indberetning

 

33.

Sikre, at de politiske prioriteter og balancen mellem begrænsning af efterspørgslen og udbuddet afspejles korrekt i de politiske valgmuligheder og i programmering, gennemførelse og overvågning af ekstern bistand, navnlig i oprindelses- og transitlande, gennem projekter, som omfatter:

a)

udvikling af integrerede, afbalancerede og evidensbaserede narkotikapolitikker

b)

begrænsning af udbuddet

forhindring af afledningen af narkotikaprækursorer og forstadier til prækursorer

c)

begrænsning af narkotikaefterspørgslen og

d)

alternative udviklingsforanstaltninger

Igangværende

Komm.

MS

EEAS

I hvilket omfang EU's narkotikapolitiske prioriteter, navnlig balancen mellem begrænsning af efterspørgslen og udbuddet afspejles i finansierede prioriteter og projekter

I hvilket omfang der er gennemført koordinerede tiltag i handlingsplaner mellem EU og tredjelande og regioner

Antallet af nationale strategier og handlingsplaner i tredjelande, som inkorporerer integrerede narkotikapolitikker

Komm.‘s, EEAS’ og MS' programlægnings-, programovervågnings- og evalueringsrapporter

 

34.

Forbedre kapaciteten og styrke EU-delegationernes rolle, så de proaktivt kan engagere sig i narkotikapolitiske spørgsmål og effektivt kan aflægge rapport om den lokale situation vedrørende narkotika

2017-2020

EEAS

Komm.

MS

Relevant ekspertise, uddannelse og politisk vejledning til EU-delegationer

Styrket regional netværksopbygning blandt EU-delegationer om narkotikaspørgsmål

Koordination med MS styrket

EEAS' og Komm.'s indberetning

EU-delegationer

Dublingruppens rapporter

 

35.

Fremme og gennemføre EU's tilgang til alternativ udvikling (i overensstemmelse med EU's narkotikastrategi for perioden 2013-2020, EU's tilgang til alternativ udvikling og FN's vejledende principper om alternativ udvikling 2013) i samarbejde med tredjelande under hensyn til menneskerettigheder, menneskers sikkerhed, kønsaspekter og specifikke rammevilkår, herunder:

a)

inkorporere alternativ udvikling i medlemsstaternes bredere dagsorden, som tilskynder interesserede tredjelande til at integrere alternativ udvikling i deres nationale strategier

b)

bidrage til initiativer, hvis formål er at bekæmpe fattigdom, konflikter og sårbarhed ved at støtte bæredygtige, lovlige og kønssensitive indtjeningsmuligheder for mennesker, som tidligere eller fortsat deltager i ulovlig dyrkning af narkotikaafgrøder

c)

sikre et passende omfang af EU- og MS-finansiering og ekspertise for yderligere at styrke og støtte tredjelandes bestræbelser på at sætte fokus på og forebygge ulovlig dyrkning af narkotika gennem foranstaltninger til landbrugsudvikling og styrkelse af retsstatsprincippet for at tackle udfordringerne med hensyn til fattigdomsbekæmpelse, den offentlige sundhed, sikkerhed og tryghed

Igangværende

MS

Komm.

EEAS

Antal nationale politikker, strategier og handlingsplaner i tredjelande, som inkorporerer:

integrerede tilgange til problemet med ulovlig dyrkning af narkotikaafgrøder og

effektivt tilrettelagte initiativer med henblik på alternativ udvikling

Antal evaluerede projekter, som har givet positive resultater vedrørende bæredygtige, lovlige og kønssensitive indtjeningsmuligheder

Forbedringer i indikatorerne for den menneskelige udvikling

Antallet af projekter og programmer til landbrugsudvikling finansieret af EU og MS i regioner, hvor ulovlige narkotikaafgrøder dyrkes, eller i regioner, hvor der er risiko for dyrkning af ulovlige afgrøder

Indberettet lokalt fald i dyrkningen af ulovlige narkotikaafgrøder på lang sigt

UNODC- og INCB-rapporter om narkotikapolitik i tredjelande

EU's og MS' projekt- og programovervågnings- og evalueringsrapporter

UNDP's rapport om den menneskelige udvikling

Dublingruppens indberetning om tredjelande

 

36.

Støtte tredjelande, herunder civilsamfundet i disse lande, med at udvikle og gennemføre foranstaltninger til risiko- og skadesbegrænsning, navnlig hvor der er en voksende fare for overførsel af narkotikarelaterede blodbårne vira knyttet til brug af narkotika, men ikke begrænset til hiv og viral hepatitis, samt seksuelt overførbare sygdomme og tuberkulose

Igangværende

MS

Komm.

EEAS

Antallet og kvaliteten af udviklede initiativer til risiko- og skadesbegrænsning

Forekomsten af narkotikarelaterede dødsfald i tredjelande og narkotikarelaterede blodbårne vira knyttet til narkotikamisbrug, men ikke begrænset til hiv og viral hepatitis, samt seksuelt overførbare sygdomme og tuberkulose

WHO-rapporter

Dublingruppens indberetning om tredjelande

EEAS', Komm.‘s og MS’ udvekslinger om politikker i tredjelande

 

37.

Støtte tredjelande med at tackle narkotikarelateret organiseret kriminalitet, herunder ulovlig narkotikahandel, gennem:

a)

udveksling af efterretninger og god praksis

b)

styrkelse af kapaciteten til narkotikabekæmpelse og udviklingsekspertise i oprindelses- og transitlande

c)

samarbejde med internationale partnere for at få bugt med katalysatorerne for ulovlig narkotikahandel, f.eks. korruption, svage institutioner, dårlig forvaltningsskik og mangel på finanstilsyn

d)

styrket samarbejdet om identifikation og inddrivelse af aktiver, navnlig gennem oprettelse af særlige nationale platforme og

e)

tættere regionalt og tværregionalt samarbejde

f)

indarbejdelse af retsstats- og internationale menneskerettighedsstandarder og -principper i narkotikarelaterede retshåndhævende foranstaltninger

Igangværende

MS

EEAS

Komm.

Europol

Antal projekter og programmer iværksat af EU og MS i tredjelande og deres effektivitet

Vedvarende begrænsning af narkotikahandlen

Komm.‘s og MS’ indberetning

Europols indberetning

EEAS' indberetning

UNODC's årlige rapport om narkotika i verden

 

38.

a)

Styrke samarbejdet og/eller føre dialoger med partnere, herunder:

tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidatlande

lande omfattet af den europæiske naboskabspolitik

Amerikas Forenede Stater

Den Russiske Føderation

Andre prioriterede lande eller regioner, navnlig:

Afghanistan, Pakistan og Iran

de centralasiatiske republikker

Kina

Latinamerikanske og Caribiske Stater (CELAC)

Afrika, navnlig Vestafrika

Andre lande afhængigt af den nationale og internationale udvikling

b)

Undersøge mulighederne for samarbejde (såsom bilaterale dialoger og fælles projekter) med andre tredjelande om alvorlige narkotikarelaterede spørgsmål

Igangværende

Formandskabstrioen

Komm.

EEAS

MS

Overordnet indikator 13

Styrket samarbejde på narkotikaområdet med relevante partnere

Afholdte dialoger

Vedtagne erklæringer

Gennemførte programmer og handlingsplaner

EEAS' indberetning

Gennemførelsesrapporter for de relevante handlingsplaner, hvis sådanne findes

 

39.

Forbedre Dublingruppens høringsmekanisme gennem tættere EU-koordination og deltagelse, bedre formulering, gennemførelse og udbredelse af henstillingerne

Igangværende

Dublingruppen

Komm.

EEAS

MS

Aktivitetsniveauer i alle Dublingruppens strukturer, herunder antallet af anbefalinger fra Dublingruppen, som er blevet ført ud i livet

Opnået modernisering af Dublingruppens arbejdsmetoder

Dublingruppens rapporter

 

40.

Afholde en årlig dialog om EU's og MS' narkotikarelaterede bistand til tredjelande ledsaget af en skriftlig opdatering

Fra 2017

Komm.

EEAS

MS

Forelæggelse for Den Horisontale Narkotikagruppe ved Komm. og EEAS mindst en gang om året

Komm.‘s og EEAS’ indberetning

MS' indberetning

System til overvågning og evaluering af projekter og programmer samt rapporter

 

41.

Sikre, at fremme og beskyttelse af menneskerettigheder er fuldt integreret i de politiske dialoger og i planlægning og gennemførelse af relevante narkotikarelaterede programmer og projekter, herunder gennem implementering af den rettighedsbaserede tilgang og af et skræddersyet værktøj til vejledning om menneskerettigheder og konsekvensanalyse

Igangværende

Komm.

COHOM/EEAS

MS

Menneskerettigheder er effektivt integreret i EU's eksterne narkotikarelaterede politikker og tiltag

Et værktøj til vejledning om menneskerettigheder og evaluering er gennemført

EU's årsberetning om menneskerettigheder

MS' indberetning

11.

Forbedre konsekvensen i EU's tilgang og EU's synlighed i FN og styrke EU's koordination med internationale organer vedrørende narkotika

42.

Bidrage til at udforme dagsordenen for den internationale narkotikapolitik, herunder gennem:

a)

Mere bekræftende tiltag fra EU's og MS' delegationer i FN's Generalforsamling og i Narkotikakommissionen (CND)

b)

EU's og MS' delegationers koordinerede tiltag i alle andre FN-fora, der behandler narkotikarelaterede spørgsmål (f.eks. i Verdenssundhedsforsamlingen, Menneskerettighedsrådet og Det Politiske Forum på Højt Niveau vedrørende Bæredygtig Udvikling)

c)

udarbejdelse, koordination og vedtagelse af EU's fælles holdninger og fælles resolutioner i FN's Generalforsamling og i CND, herunder, inden CND, om en liste over stoffer og sikring af, at EU taler med én stærk stemme i disse og andre internationale fora

d)

fremme og overvågning af gennemførelsen af henstillingerne i slutdokumentet fra UNGASS i 2016 som et centralt referencedokument for drøftelser af relevans for international narkotikapolitik i alle relevante fora

e)

det ministersegment, der skal holdes under CND's 62. samling i Wien i 2019, og

f)

sikre en meningsfuld inddragelse af civilsamfundet og det videnskabelige miljø i revisionsprocessen

Igangværende

EEAS

Formandskabet

MS

Komm.

Rådet

Rådsgruppe (HDG)

Overordnet indikator 13

Antal af EU-erklæringer fremsat i CND og i andre FN-fora

Antal fælles EU-holdninger, der støttes af andre regioner og internationale organer

Antal fælles EU-holdninger vedrørende afgørelser fra CND om registrering af stoffer

Resultat af afgørelser fra CND om registrering af stoffer

I hvilken grad EU's resolutioner vedtages i FN, herunder i CND

Effektiv fremme af EU-politikker i FN, herunder i CND

Vedtagelse af et fælles EU-holdningsdokument til evalueringsprocessen i 2019; EU's bidrag til CND's definition af vilkårene for processen i 2019

Gennemførelsen af EU's fælles holdning om processen efter UNGASS

Resultatet af revisionen i 2019 af FN's politiske erklæring og handlingsplan om internationalt samarbejde hen imod en integreret og afbalanceret strategi til bekæmpelse af verdens narkotikaproblem

Fremskridt med hensyn til gennemførelsen af narkotikarelaterede mål for bæredygtig udvikling (SDG)

EEAS' indberetning

Konvergensindikator

Resultaterne af revisionen i 2019

Årlige rapporter om målene for bæredygtig udvikling

 

43.

Styrke partnerskaberne med UNODC, WHO-UNAIDS og andre relevante FN-agenturer, internationale og regionale organer og organisationer og initiativer (f.eks. Europarådet og Parispagtinitiativet)

Igangværende

Rådet

EEAS

Komm.

Formandskabet

Rådsgruppe (HDG)

EONN

Overordnede indikatorer 13, 15

Antal informationsudvekslinger og aktiviteter mellem EU og relevante internationale og regionale organer og organisationer og initiativer

Effektiviteten af partnerskaber med relevante organer

MS', EEAS' og Komm.'s indberetning

12.

Støtte til processen for tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidatlande med at tilpasse sig til og overtage gældende EU-ret på narkotikaområdet gennem målrettet bistand og overvågning

44.

Yde målrettet teknisk bistand og anden bistand og støtte, hvis det er relevant, til tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidatlande for at lette deres tilpasning til og overtagelse af gældende EU-ret på narkotikaområdet

Igangværende

Komm.

MS

EONN

Europol

Eurojust

Frontex

EEAS

Overordnet indikator 15

Landenes øgede overholdelse af gældende EU-ret

Antallet og kvaliteten af fuldførte projekter

Etablerede nationale narkotikastrategier og nationale koordinationsstrukturer vedrørende narkotika

EONN's indberetning

Landerapporter om tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidatlande

5.   Oplysning, forskning, overvågning og evaluering

Bidrage til en bedre forståelse af alle aspekter af narkotikaproblematikken samt af virkningerne af tiltag med henblik på at skabe solid og omfattende dokumentation for politikker og indsats

Formål

Tiltag

Tidsplan

Ansvarlig part

Indikator(er)

Dataindsamlings-/vurderingsmekanismer

13.

Sikre tilstrækkelig investering i forskning, dataindsamling, overvågning, evaluering og informationsudveksling om alle narkotikaproblematikkens aspekter

45.

Fremme passende finansiering af tværfaglig forskning og undersøgelser på EU-niveau vedrørende narkotika, herunder gennem EU-relaterede finansielle programmer (2014-2020)

2017-2020

MS

Komm.

Omfanget og typen af EU-finansiering ydet på tværs af de forskellige programmer og projekter

Komm.

Indberetning ved den årlige forskningsdialog

 

46.

Sikre, at EU-støttede projekter:

a)

tager hensyn til prioriteterne i EU's narkotikastrategi og -handlingsplan

b)

tager hensyn til mangler i politikformuleringen

c)

leverer klar merværdi og sikrer sammenhæng og synergi samt og

d)

undgår gentagelse af forskning under andre programmer og organer

e)

tager hensyn til vigtigheden af neurovidenskab og adfærdsforskning (8)

f)

indeholde klare indikatorer til at måle deres indvirkning

2017-2020

Komm.

EONN

Medtagelse af prioriteterne i EU's narkotikastrategi og -handlingsplan i finansierings- og evalueringskriterier for forskning støttet af EU vedrørende narkotika

Antal, virkning, komplementaritet og værdi af tildelte EU-støttede bevillinger og kontrakter vedrørende narkotikaforskning

Antal EU-støttede artikler og forskningsrapporter vedrørende narkotika offentliggjort i fagfællebedømte tidsskrifter med høj gennemslagskraft

Årlig debat i HDG om narkotikarelaterede forskningsprojekter støttet af EU, herunder EONN's videnskabelige udvalgs henstillinger vedrørende forskningsprioriteter

Forskningsprojektrapporter

EONN's videnskabelige udvalgs henstillinger om forskningsprioriteter

Videnskabelige citationsindekser og tilsvarende bibliometriske værktøjer

Strategisk forskningsdagsorden udviklet af ERANID

 

47.

Fremme af evidensbaserede evalueringer af politikker og tiltag nationalt, i EU og internationalt

2017-2020

Komm.

MS

EONN

Overordnet indikator 14

EONN's vejledning om evaluering anvendes til at støtte nationale processer

Udarbejdelse af særlige undersøgelser om effektiviteten og virkningen af EU's og internationale narkotikapolitikker

EONN's indberetning/Reitoxnettets nationale rapporteringspakke

 

48.

Styrke analyse (herunder kortlægning af informationskilder) og udveksling af oplysninger om forholdet mellem ulovlig narkotikahandel og:

a)

finansiering af terrorgrupper og -aktiviteter, herunder enhver overlapning mellem de fastlagte ruter for narkotikaproduktion og -handelsområder samt konfliktramte områder og finansieringskilder for terrorceller i EU fra ulovlige aktiviteter, herunder ulovlig narkotikahandel

b)

smugling af migranter (idet der opbygges synergier med EU's handlingsplan for bekæmpelse af smugling af migranter (2015-2020), der omfatter forskning og risikoanalyse mellem smugling og andre forbrydelser såsom ulovlig narkotikahandel), herunder:

fokus på sårbare migranter og eventuel udnyttelse af dem til ulovlig handel med narkotika og/eller slutbrugere af stoffer, navnlig mindreårige og kvinder

udforskning af overlapning mellem ulovlig narkotikahandel og kriminelle netværk for smugling af migranter, deres modus operandi og ruter

c)

menneskehandel, idet der opbygges synergier med EU's retlige rammer og politikrammer til imødegåelse af menneskehandel, herunder EU-strategien for perioden 2012-2016 for bekæmpelse af menneskehandel

2017-2020

MS

Komm.

EU-koordinator for bekæmpelse af menneskehandel

EONN

Europol

Frontex

FRA

EIGE

Rådsgruppe

(COSI

COTER

TWP

HLWG)

I hvilket omfang forståelsen er øget med hensyn til de mulige forbindelser mellem ulovlig narkotikahandel og:

Finansiering af terrorisme

Smugling af migranter

Menneskehandel

EU- og nationale resultater (f.eks. rapporter, undersøgelser og artikler, der behandler disse emner)

MS' indberetning

Komm.'s indberetning

Indberetning fra EU-agenturer (EONN, Europol)

Frontex og FRA som led i deres regelmæssige rapporteringsaktiviteter

EIGE som led i deres regelmæssige rapporteringsaktiviteter

Risikovurderinger fra FATF

14.

Fortsætte netværksopbygning og samarbejde og udvikle kapacitet i og på tværs af EU's vidensinfrastruktur for information, forskning, overvågning og evaluering af narkotika, navnlig ulovlige stoffer

49.

I samarbejde med relevante parter fortsætte med at foretage omfattende analyser af:

a)

narkotikasituationen i EU

b)

dynamikken i narkotikamisbruget generelt og i målgrupper

c)

indsatsen over for narkotikamisbruget

og på et tidspunkt levere en ajourføring fra EONN af 2017-oversigten over cannabislovgivningen i EU samt fortsat overvåge og rapportere om cannabislovgivningen på nationalt plan og i tredjelande

Igangværende

EONN

Europol

MS

Komm.

Overordnede indikatorer 1-15

De nuværende mangler i det etablerede vidensgrundlag og en ramme på EU-niveau udviklet med henblik på at maksimere analyserne fra nuværende dataregistre

Antal af oversigter og emneanalyser vedrørende narkotikasituationen

EONN's indberetning

MS' indberetning

Civilsamfundsforum om narkotika

Komm.

 

50.

Bedre evidensbaseret uddannelse til personer, som deltager i indsatsen over for narkotikaproblematikken

2017-2020

MS

EONN

Cepol

Antal initiativer på MS- og EU-niveau med henblik på at uddanne fagfolk i aspekter vedrørende begrænsning af hhv. efterspørgslen efter og udbuddet af narkotika

Antal initiativer på MS- og EU-niveau gennemført med henblik på at uddanne fagfolk vedrørende dataindsamling og indberetning om begrænsning af hhv. efterspørgslen efter og udbuddet af narkotika

MS' indberetninger

Cepols årsrapport

EONN's indberetning/Reitoxnettets nationale rapporteringspakke

 

51.

Forstærke dataindsamling, forskning, analyse og indberetning vedr.:

a)

begrænsning af narkotikaefterspørgslen

b)

begrænsning af narkotikaudbuddet

c)

nye tendenser, f.eks. blandingsmisbrug og misbrug af psykoaktive lægemidler, som udgør en risiko for sundhed og sikkerhed

d)

blodbårne vira forbundet med narkotikamisbrug, men ikke begrænset til hiv og viral hepatitis, samt seksuelt overførbare sygdomme og tuberkulose

e)

psykiske og fysiske ledsagesygdomme

f)

narkotikaproblemer blandt indsatte i fængsler samt adgang til og dækning af aktiviteter og tjenester til begrænsning af efterspørgslen efter narkotika i fængselsmiljøerne samt

g)

andre problemer og konsekvenser i forbindelse med ulovlige stoffer samt blandingsmisbrug (kombineret brug af ulovlige og lovlige stoffer, herunder psykoaktive lægemidler, alkohol og tobak)

h)

narkotikapolitikkens overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder og -principper

Igangværende

MS

Komm.

EONN

Europol

ECDC

EMA

Øget tilgængelighed og gennemførelse af evidensbaserede og videnskabeligt forsvarlige indikatorer vedrørende begrænsning af hhv. udbuddet af og efterspørgslen efter narkotika

Omfanget af ny forskning, der er iværksat på MS-niveau vedrørende nye tendenser som blandingsmisbrug og misbrug af psykoaktive lægemidler, blodbårne sygdomme, der er forbundet med narkotikamisbrug, men ikke begrænset til hiv og viral hepatitis, samt seksuelt overførbare sygdomme og tuberkulose psykiske og fysiske ledsagesygdomme og andre problemer og konsekvenser i forbindelse med både lovlige og ulovlige stoffer

EU-dækkende undersøgelse gennemført vedrørende narkotikarelateret intimidering af lokalsamfundet og indvirkningen på enkeltpersoner, familier og de lokalsamfund, som er mest berørt, samt effektive tiltag over for dette

Vedtagelse af evidensbaserede og videnskabeligt forsvarlige indikatorer for narkotikaproblemer blandt fanger

EONN's indberetning

EMA's indberetning

MS' indberetning

Harmoniseret dataindberetning fra EU-organer, herunder EONN

EU SOCTA

 

52.

Bedre kapacitet til at spore, evaluere og reagere effektivt på fremkomsten og misbruget af nye psykoaktive stoffer og overvåge, i hvilket omfang sådanne nye stoffer påvirker antallet af brugere og deres profil

Igangværende

Komm.

MS

EONN

Europol

Overordnet indikator 6

Omfanget af ny epidemiologisk, farmakologisk og toksikologisk forskning, der er iværksat vedrørende nye psykoaktive stoffer og som støttes af forskningsprogrammer i MS og EU

Omfanget af information, god praksis og udveksling af efterretninger

Omfanget af udveksling mellem toksikologiske laboratorier og forskningsinstitutter af toksikologiske analyser og analyser af sundhedsdata vedrørende nye psykoaktive stoffer

EONN's indberetning/Reitoxnettets nationale rapporteringspakke

EONN-Europols gennemførelsesrapport

Rapporter fra laboratorier og forskningsinstitutter

 

53.

Styrke bestræbelserne på at dele kriminaltekniske data, herunder støtte til at identificere nye psykoaktive stoffer, laboratoriemæssige referencestandarder, vedrørende nye psykoaktive stoffer, og udviklingen af en fælles metode til at identificere nye stoffer ved at forstærke samarbejdet med Kommissionens Fælles Forskningscenter, og gennem eksisterende netværk såsom narkotikaarbejdsgruppen i Det Europæiske Netværk af Retsmedicinske/Kriminaltekniske Institutter inden for rammerne af RIA-Rådets konklusioner om en vision for europæisk kriminalteknik 2020 og det europæiske netværk af toldlaboratorier

2017-2020

Komm.

MS

EONN

Overordnet indikator 15

Omfang af udvekslingen af kriminaltekniske data om nye psykoaktive stoffer, idet identifikationen af nye psykoaktive stoffer støttes

Lette adgangen til laboratoriemæssige referencestandarder i kriminaltekniske laboratorier, toldlaboratorier og institutter

Fremskridt med hensyn til udvikling af en fælles metode til at identificere nye psykoaktive stoffer

EONN's/Europols indberetning

Komm.'s indberetning

 

54.

Forbedre og øge evnen til på MS- og EU-niveau at identificere, evaluere og træffe forholdsregler over for a) adfærdsændringer inden for narkotikamisbrug og b) narkotikarelaterede epidemiske udbrud

Igangværende

MS

EONN

ECDC

Antallet og effektiviteten af nye narkotikarelaterede folkesundhedsinitiativer, som er udviklet og gennemført

Antallet og effektiviteten af eksisterende foranstaltninger og initiativer, som justeres af hensyn til narkotikamisbrug eller epidemiske udbrud

Antallet og effekten af rapporter om tidlig varsling, risikovurdering og advarsler

Rapporter fra systemer for tidlig varsling

EONN's indberetning/Reitoxnettets nationale rapporteringspakke

EMA's indberetning

15.

Forstærke udbredelsen af overvågnings-, forsknings- og evalueringsresultater på EU-niveau og nationalt

55.

Medlemsstaterne fortsætter med at støtte EU's tiltag til overvågning og informationsudveksling, herunder samarbejde med og tilstrækkelig støtte til Reitox' nationale kontaktpunkter

a)

Organisering af europæiske arrangementer med fokus på overførsel og udbredelse af viden fra forskning til beslutningstagere og fagfolk

Igangværende

MS

EONN

Komm.

Offentligt tilgængelige resultater fra EU-støttede undersøgelser er blevet udbredt

I hvilket omfang finansiering af Reitox' nationale kontaktpunkter og andre ressourcer opfylder kravene

Antallet og effektiviteten af Reitox' nationale kontaktpunkters formidlingsinitiativer

Antallet af organiserede EU-arrangementer om overførsel og udbredelse af viden fra forskning til beslutningstagere og fagfolk

Udbredelse via internettet, herunder OpenAire, Cordis

EONN's websted

EONN's indberetning/Reitoxnettets nationale rapporteringspakke


(1)  Evidensbaseret bør i denne sammenhæng læses som »baseret på tilgængelig videnskabelig dokumentation og erfaring«.

(2)  Rådets konklusioner om gennemførelse af EU's narkotikahandlingsplan 2013-2016 vedrørende minimumskvalitetsstandarder inden for begrænsning af narkotikaefterspørgslen i Den Europæiske Union, 11985/15.

(3)  MAOC-N, der er etableret i Lissabon, er et initiativ fra 7 af EU's medlemslande: Frankrig, Irland, Italien, Spanien, Nederlandene, Portugal og UK og medfinansieret af Den Europæiske Unions Fond for Intern Sikkerhed Centret er et forum for multilateralt samarbejde om at bekæmpe ulovlig narkotikahandel ad luft- og søvejen.

(4)  Rådets konklusioner om forbedring af overvågningen af narkotikaudbuddet i Den Europæiske Union, den 15. november 2013.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/42/EU om indefrysning og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold i Den Europæiske Union; Rådets afgørelse 2007/845/RIA om samarbejde mellem medlemsstaternes kontorer for inddrivelse af aktiver om opsporing og identificering af udbyttet fra strafbart forhold eller andre formuegoder forbundet med kriminalitet; Rådets rammeafgørelse 2006/783/RIA om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om konfiskation; Rådets rammeafgørelse 2003/577/RIA om fuldbyrdelse i Den Europæiske Union af kendelser om indefrysning af formuegoder eller bevismateriale, Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation (COM(2016) 819); Rådets rammeafgørelse 2005/212/RIA om konfiskation af udbytte, redskaber og formuegoder fra strafbart forhold; Rådets rammeafgørelse 2003/577/RIA om fuldbyrdelse i Den Europæiske Union af kendelser om indefrysning af formuegoder eller bevismateriale.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF; Rådets rammeafgørelse 2001/500/RIA om hvidvaskning af penge, identifikation, opsporing, indefrysning eller beslaglæggelse og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold; Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af hvidvaskning af penge (COM(2016) 826); Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/847 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1781/2006; Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1889/2005 om kontrol med likvide midler, der indføres til eller forlader Fællesskabet; Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1889/2005.

(7)  Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA af 25. oktober 2004 om fastsættelse af mindsteregler for gerningsindholdet i strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene for så vidt angår definitionen af narkotika.

(8)  Under Horisont 2020 (2014-2020) er ca. 27 mio. EUR allerede blevet bevilget til projekter rettet mod narkotikamisbrug omfattende neurovidenskab og adfærdsforskning.


BILAG I

15 overordnede indikatorer for EU's narkotikahandlingsplan 2017-2020 (1)

1.

Procentdel af befolkningen, som i øjeblikket tager narkotiske stoffer (inden for den seneste måned), indtil for nylig tog stoffer (inden for det seneste år), og som nogen sinde har taget stoffer (hele livet) opdelt efter type narkotisk stof og aldersgruppe (EONN's undersøgelse af befolkningen som helhed)

2.

Vurderede tendenser mht. udbredelsen af problematisk brug og injektionsbrug af narkotika (EONN — problematisk brug af narkotika)

3.

Tendenser inden for narkotikarelaterede dødsfald og dødeligheden blandt stofmisbrugere (ifølge nationale definitioner) (EONN — narkotikarelaterede dødsfald)

4.

Forekomsten og hyppigheden blandt injektionsbrugere af infektionssygdomme, der kan tilskrives narkotikamisbrug, herunder hiv og viral hepatitis, samt seksuelt overførbare sygdomme og tuberkulose (EONN — narkotikarelaterede infektionssygdomme)

5.

Tendenser mht. alderen ved førstegangsbrug af ulovlige stoffer (det europæiske skoleundersøgelsesprojekt om alkohol og andre stoffer (ESPAD), sundhedsadfærden hos børn i skolealderen (HBSC) og undersøgelse af narkotikamisbrug generelt (EONN's epidemiologiske nøgleindikator)

6.

Tendenser mht. antallet af personer, som kommer i narkotikabehandling (EONN behandlingsefterspørgsel), og det anslåede samlede antal personer i narkotikabehandling (EONN — behandlingsefterspørgsel og sundhedsmæssige og sociale reaktioner)

7.

Tendenser mht. antallet og mængden af beslaglagte ulovlige stoffer (EONN — narkotikabeslaglæggelse: cannabis, herunder marihuana, heroin, kokain, crack-kokain, amfetamin, metamfetamin, ecstasy, LSD og andre stoffer)

8.

Tendenser mht. de ulovlige stoffers gadepris og renhed (EONN — pris og renhed): cannabis, herunder marihuana, heroin, kokain, crack-kokain, amfetamin, metamfetamin, ecstasy, LSD, andre stoffer og sammensætning af narkotikatabletter)

9.

Tendenser mht. antallet af foreløbige rapporter om overtrædelser af narkotikalovgivning, opdelt efter narkotisk stof og overtrædelsestype (forsyning kontra brug/besiddelse) (EONN — narkotikaforbrydelser)

10.

Udbredelsen af narkotikamisbrug blandt fanger (EONN — narkotikamisbrug i fængsler)

11.

Vurdering af tjenesters og støtteforanstaltningers tilgængelighed, dækningsgrad og kvalitet mht. forebyggelse, skadesbegrænsning, social integration og behandling. (EONN — sundhedsmæssige og sociale reaktioner)

12.

Evidensbaserede støtteforanstaltninger vedrørende forebyggelse, behandling, social integration og restitution og deres forventede indvirkning på forekomsten af narkotikamisbrug og problematisk brug af narkotika (EONN — portalen for god praksis)

13.

Intensiv dialog og samarbejde på det narkotikarelaterede område med andre regioner, tredjelande, internationale organisationer og andre parter (EEAS' indberetning)

14.

Udviklingen inden for nationale narkotikastrategier, evalueringer, lovgivning, koordineringsmekanismer og anslåede offentlige udgifter i EU's medlemsstater (EONN)

15.

System til tidlig varsling om nye psykoaktive stoffer (EONN/Europol) og risikovurdering af nye psykoaktive stoffer (EONN)


(1)  Disse indikatorer er baseret på eksisterende indberetningssystemer, der eksisterede, før målene for EU's nuværende narkotikastrategi og -handlingsplan blev fastsat, men som er de mest omfattende ressourcer på EU-plan til at støtte deres overvågning og evaluering.


BILAG II

Liste over akronymer/forkortelser

CCWP

EU-Rådet — Toldsamarbejdsgruppen

CELAC

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Sammenslutningen af Latinamerikanske og Caribiske Stater)

Cepol

Det Europæiske Politiakademi

CND

FN's Narkotikakommission

COAFR

EU-Rådet — Afrikagruppen

COASI

EU-Rådet — Gruppen vedrørende Asien og Oceanien

COEST

EU-Rådet — Gruppen vedrørende Østeuropa og Centralasien

COHOM

EU-Rådet — Menneskerettighedsgruppen

COLAC

EU-Rådet — Gruppen vedrørende Latinamerika

Komm.

Europa-Kommissionen

CONUN

EU-Rådet — Gruppen vedrørende De Forenede Nationer

COSCE

EU-Rådet — Gruppen vedrørende OSCE og Europarådet

COSI

EU-Rådet — Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed

COTRA

EU-Rådet — Gruppen vedrørende Transatlantiske Forbindelser (Canada og USA)

Rådsgruppe

Rådets arbejdsgruppe

COTER

EU-Rådet — Terrorismegruppen (internationale aspekter)

COWEB

EU-Rådet — Gruppen vedrørende den Vestlige Balkanregion

CUG

EU-Rådet — Rådets Toldunionsgruppe

DROIPEN

EU-Rådet — Gruppen vedrørende Materiel Strafferet

ECDC

Det Europæiske Center for Kontrol med Sygdomme

EEAS

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

EMA

Det Europæiske Lægemiddelagentur

EONN

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

Empact

Den europæiske tværfaglige platform mod kriminalitetstrusler

ENFSI

Det Europæiske Net af Retsmedicinske/Kriminaltekniske Institutter

ERA-Net

Netværket for det europæiske forskningsrum

ERANID

Det Europæiske Forskningsnetværk om Ulovlig Narkotika

ESPAD

Det europæiske skoleundersøgelsesprojekt om alkohol og andre stoffer

EU

Den Europæiske Union

Eurojust

Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde

Europol

Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde

EU SOCTA

EU-trusselsvurdering af grov og organiseret kriminalitet

Frontex

Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser

HBSC

Undersøgelse af sundhedsadfærden hos børn i skolealderen

HCV

Hepatitis C-virus

HDG

EU-Rådet — Den Horisontale Narkotikagruppe

hiv

Humant immundefektvirus

HLWG

EU-Rådet — Gruppen på Højt Plan vedrørende Asyl og Migration

INCB

Det Internationale Kontroludvalg for Narkotiske Midler (FN)

RIA

Retlige og indre anliggender

LGBTI

Bøsser, lesbiske, biseksuelle, transpersoner/transseksuelle og interkønnede

LSD

Lysergsyrediethylamid

MAOC-N

Maritime Analysis and Operations Centre

MASPs

Flerårige strategiske planer (Europol)

MOU

Aftalememorandum

MS

Medlemsstat

NPS

Nye psykoaktive stoffer

PEN

Onlinesystem til forudgående eksportanmeldelse udviklet af UNODC/INCB

PICS

Kommunikationssystem vedrørende forekomsten af prækursorer

Formandskabet

Det roterende formandskab for Rådet for Den Europæiske Union

Formandskabstrioen

Gruppering bestående af tre på hinanden følgende roterende formandskaber for Rådet for Den Europæiske Union

Reitox

Det Europæiske Informationsnet for Narkotika og Narkotikamisbrug

SOCTA

Trusselsvurdering af grov og organiseret kriminalitet

TWP

EU-Rådet — Terrorismegruppen

FN

De Forenede Nationer

UNAIDS

FN's fælles program for bekæmpelse af hiv/aids

UNGASS

De Forenede Nationers Generalforsamlings særlige samling

UNODC

FN's Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalitetsbekæmpelse

UNDP

De Forenede Nationers udviklingsprogram

WHO

Verdenssundhedsorganisationen (FN)