13.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 428/32


Oplysninger fra medlemsstaterne om fiskestop

(2017/C 428/13)

I overensstemmelse med artikel 35, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en kontrolordning for Unionen med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1) er der truffet beslutning om et fiskestop, jf. nedenstående skema:

Dato og klokkeslæt for fiskestop

10.10.2017

Varighed

10.10.2017-31.12.2017

Medlemsstat

Belgien

Bestand eller bestandsgruppe

NEP/8ABDE

Art

Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

Område

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

Fiskerfartøjstype(r)

Løbenummer

21/TQ127


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.