1.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 212/24


Meddelelse vedrørende en anmodning i medfør af artikel 35 i direktiv 2014/25/EU — Suspension af en frist

(2017/C 212/12)

Kommissionen modtog den 30. januar 2017 en anmodning i henhold til artikel 35 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (1). Den første hverdag efter modtagelse af anmodningen var den 31. januar 2017, og Kommissionens oprindelige frist til at træffe afgørelse om denne anmodning var på 105 arbejdsdage.

Anmodningen, der er indgivet af Eneco B.V. og N.V. Nuon Energy, vedrører detailsalg af elektricitet og gas i Nederlandene. Den relevante meddelelse blev offentliggjort på side 7 i EUT C 85 af 18. marts 2017. Den oprindelige frist var den 6. juli 2017.

I henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2014/25/EU kan Kommissionen kræve, at den pågældende medlemsstat eller ordregiver eller den uafhængige nationale myndighed eller en anden kompetent national myndighed fremlægger alle nødvendige oplysninger eller supplerer eller præciserer de indgivne oplysninger inden for en passende tidsfrist. Den 24. marts 2017 anmodede Kommissionen de nederlandske myndigheder om at fremlægge supplerende oplysninger senest den 17. april 2017.

I tilfælde af forsinkede eller ufuldstændige svar suspenderes den oprindelige frist i tidsrummet mellem udløbet af den tidsfrist, der er anført i anmodningen om oplysninger, og modtagelsen af de fuldstændige og korrekte oplysninger.

Den endelige frist udløber således 53 arbejdsdage efter modtagelsen af de fuldstændige og korrekte oplysninger.


(1)  EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243.