29.6.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 205/54


Forklarende bemærkninger til Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur

(2017/C 205/05)

I medfør af artikel 9, stk. 1, litra a), andet led, i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (1) foretages følgende ændringer i de forklarende bemærkninger til Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur (2):

Side 379: 9403 Andre møbler og dele dertil Følgende tekst tilføjes efter stk. 1:

»Denne position omfatter ikke kurve og poser til vasketøj. For så vidt angår kapitel 94 forstås der ved »møbler« alle flyttelige genstande (der ikke er mere specifikt omfattet af andre positioner i nomenklaturen), som er konstrueret til anbringelse på gulvet eller på jorden, og som anvendes, primært som nyttegenstande, til udstyr af private boliger, hoteller, teatre osv.

Kurve og poser til vasketøj tariferes efter materialets beskaffenhed. Kurve til vasketøj af jern eller stål tariferes fx som andre husholdningsartikler under pos. 7323 (der omfatter kurve til vasketøj, jf. forklarende bemærkninger til HS, pos. 7323, afsnit A, nr. 3), og kurve til vasketøj af flettematerialer tariferes under pos. 4602 (der omfatter kurve af enhver art, jf. forklarende bemærkninger til HS, pos. 4602, nr. 1).

Eksempler på kurve og poser til vasketøj, der skal tariferes efter materialets beskaffenhed:

Image

Image

Image

Af pil, indvendigt beklædt med bomuld, højde: 66 cm

Af tekstil, monteret på en trækonstruktion, højde: 69 cm

Af rustfrit stål, uden beklædning, højde: 60 cm

Pos. 4602

Pos. 6307 (den tekstilpose, som vasketøjet ligger i, er karaktergivende for varen, da varen ikke ville kunne fungere uden tekstilposen)

Pos. 7323 «


(1)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(2)  EUT C 76 af 4.3.2015, s. 1.