6.4.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 108/6


Resumé af Kommissionens afgørelse

af 19. juli 2016

om en procedure i henhold til artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 53 i EØS-aftalen

(Sag AT.39824 — Lastbiler)

(meddelt under nummer C(2016) 4673)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(2017/C 108/05)

Den 19. juli 2016 vedtog Kommissionen en afgørelse om en procedure i henhold til artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 53 i EØS-aftalen. I overensstemmelse med artikel 30 i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003  (1) offentliggør Kommissionen hermed parternes navne og afgørelsens hovedindhold, herunder de pålagte sanktioner. Der tages hensyn til virksomhedernes berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres.

1.   INDLEDNING

(1)

Afgørelsen vedrører en samlet og vedvarende overtrædelse af artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 53 i EØS-aftalen.

(2)

Afgørelsen er rettet til følgende virksomheder: MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH (tilsammen benævnt »MAN«), Daimler AG (»Daimler«), Fiat Chrysler Automobiles N.V., CNH Industrial N.V., Iveco SpA, Iveco Magirus AG (tilsammen benævnt »Iveco«), AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, (tilsammen benævnt »Volvo/Renault«) og PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks N.V., DAF (tilsammen benævnt »DAF«).

2.   BESKRIVELSE AF SAGEN

2.1.   Sagsforløb

(3)

Efter at have modtaget en anmodning om bødefritagelse fra MAN den 20. september 2010 foretog Kommissionen inspektioner hos de forskellige lastbilproducenter i perioden 18.-21. januar 2011. Den 28. januar 2011 anmodede Volvo/Renault om bødenedsættelse, efterfulgt af Daimler den 10. februar 2011, kl. 10:00, og af Iveco den 10. februar 2011, kl. 22:22.

(4)

Den 20. november 2014 indledte Kommissionen proceduren efter artikel 11, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1/2003 over for DAF, Daimler, Iveco, MAN og Volvo/Renault og vedtog en klagepunktsmeddelelse, som den fremsendte til de berørte virksomheder.

(5)

Efter vedtagelsen af klagepunktsmeddelelsen anmodede adressaterne uformelt Kommissionen om at få behandlet sagen efter forligsproceduren. Kommissionen besluttede at indlede forligsproceduren, efter at alle adressaterne have bekræftet deres interesse i at påbegynde forligsforhandlinger. Derefter indgav MAN, DAF, Daimler, Volvo/Renault og Iveco deres formelle forligsanmodning til Kommissionen efter artikel 10a, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 773/2004 (2).

(6)

Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål afgav en positiv udtalelse den 18. juli 2016, og Kommissionen vedtog afgørelsen den 19. juli 2016.

2.2.   Adressater og overtrædelsens varighed

(7)

Adressaterne for afgørelsen har deltaget i en hemmelig aftale og/eller været ansvarlige for den og har dermed overtrådt traktatens artikel 101 i de nedenfor angivne perioder. Volvo/Renault fik indrømmet delvis bødefritagelse for perioden 17. januar 1997-15. januar 2001 efter punkt 26 i retningslinjerne for beregning af bøder.

Virksomhed

Varighed

MAN SE

MAN Truck & Bus AG

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

17. januar 1997-20. september 2010

Daimler AG

17. januar 1997-18. januar 2011

Fiat Chrysler Automobiles N.V.

CNH Industrial N.V.

Iveco SpA

Iveco Magirus AG

17. januar 1997-18. januar 2011

AB Volvo (publ)

Volvo Lastvagnar AB

Renault Trucks SAS

Volvo Group Trucks Central Europe GmbH

17. januar 1997-18. januar 2011

PACCAR Inc.

DAF Trucks Deutschland GmbH

DAF Trucks N.V.

17. januar 1997-18. januar 2011

2.3.   Overtrædelsen i hovedtræk

(8)

De produkter, som overtrædelsen vedrører, er lastbiler på mellem 6 og 16 ton (»mellemtunge lastbiler«) og lastbiler på over 16 ton (»tunge lastbiler«) og omfatter både stive lastbiler og trækkere (i det følgende benævnes mellemtunge og tunge lastbiler tilsammen »lastbiler«) (3). Denne sag vedrører ikke eftersalg, anden service og garantier vedrørende lastbiler, salg af brugte lastbiler eller andre former for varer eller tjenesteydelser.

(9)

Overtrædelsen bestod i hemmelige aftaler om prissætning og prisstigninger i EØS for lastbiler samt om tidspunktet for og overvæltning af omkostninger i forbindelse med indførelsen af teknologi for emissionskontrol for mellemtunge og tunge lastbiler i overensstemmelse med EURO 3- til 6-standarderne. Adressaternes hovedkontorer var direkte involveret i drøftelser om priser, prisstigninger og indførelsen af nye emissionsstandarder frem til 2004. Fra senest august 2002 og derefter foregik der sådanne drøftelser gennem tyske datterselskaber, som i forskelligt omfang rapporterede videre til deres hovedkontorer. Denne udveksling foregik på både bilateralt og multilateralt niveau.

(10)

De hemmelige aftaler omfattede aftaler og/eller samordnet praksis om prissætning og prisstigninger med henblik på at tilnærme bruttopriserne i EØS samt om tidspunktet for og overvæltningen af omkostninger i forbindelse med indførelsen af teknologi for emissionskontrol i overensstemmelse med EURO 3- til 6-standarderne.

(11)

Overtrædelsen vedrørte hele EØS og varede fra den 17. januar 1997 til den 18. januar 2011.

2.4.   Sanktioner

(12)

I denne afgørelse anvendes retningslinjerne for beregning af bøder fra 2006 (4). Med undtagelse af MAN pålægges alle de virksomheder, der er nævnt i betragtning 7 ovenfor, bøder i afgørelsen.

2.4.1.   Bødens grundbeløb

(13)

Ved fastsættelsen af bøderne tog Kommissionen hensyn til virksomhedernes salg af tunge og mellemtunge lastbiler (som defineret i punkt 8) i EØS i det sidste år inden overtrædelsens ophør, det forhold, at samordning af priser hører til blandt de alvorligste konkurrencebegrænsninger, overtrædelsens varighed, adressaternes store markedsandel på det europæiske marked for tunge og mellemtunge lastbiler, det forhold, at overtrædelsen vedrørte hele EØS samt en bødeforhøjelse for at afskrække virksomhederne fra at indgå aftaler om samordning af priser.

2.4.2.   Justering af grundbeløbet

(14)

Kommissionen fandt ikke, at der forelå skærpende eller formildende omstændigheder.

2.4.3.   Anvendelse af samarbejdsmeddelelsen

(15)

Kommissionen indrømmede MAN fuld bødefritagelse. Volvo/Renault fik nedsat bøden med 40 %, Daimler med 30 % og Iveco med 10 %.

2.4.4.   Forligsmeddelelsen

(16)

I henhold til meddelelsen om forlig fik alle parterne nedsat deres bøder med yderligere 10 %.

3.   KONKLUSIONER

(17)

Følgende bøder blev pålagt i henhold til artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1/2003:

a)

0 EUR

solidarisk hæftelse for MAN SE, MAN Truck & Bus AG and MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

b)

670 448 000 EUR

solidarisk hæftelse for AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB and Renault Trucks SAS, hvor

Volvo Group Trucks Central Europe GmbH hæfter solidarisk for 468 855 017 EUR

c)

1 008 766 000 EUR

Daimler AG

d)

494 606 000 EUR

Iveco S.p.A., hvor

1)

Fiat Chrysler Automobiles N.V. hæfter solidarisk for 156 746 105 EUR

2)

Fiat Chrysler Automobiles N.V. og Iveco Magirus AG hæfter solidarisk for 336 119 346 EUR og

3)

CNH Industrial N.V. og Iveco Magirus AG hæfter solidarisk for 1 740 549 EUR

e)

752 679 000 EUR

solidarisk hæftelse for PACCAR Inc. og DAF Trucks N.V., hvor

DAF Trucks Deutschland GmbH hæfter solidarisk for 376 118 773 EUR.


(1)  EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1.

(2)  EUT L 123 af 27.4.2004, s. 18.

(3)  Lastbiler til militær anvendelse er ikke medtaget.

(4)  Retningslinjer for beregning af bøder efter artikel 23, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1/2003 (EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1).