24.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 92/9


Forklarende bemærkninger til Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur

(2017/C 92/04)

I medfør af artikel 9, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (1) foretages følgende ændringer i de forklarende bemærkninger til Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur (2):

På side 95, mellem den forklarende bemærkning til KN-underposition »2103 90 30 Aromatisk bitter, med et alkoholindhold på 44,2 % vol eller derover, men ikke over 49,2 % vol, tilsat 1,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 6 vægtprocent ensian, krydderier og andre bestanddele, samt indeholdende 4 vægtprocent eller derover, men ikke over 10 vægtprocent sukker, i beholdere med indhold af 0,5 liter eller derunder« og den forklarende bemærkning til KN-position »2104 Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf; homogeniserede sammensatte næringsmidler«, indsættes følgende tekst:

»2103 90 90

Andre varer

Denne underposition omfatter varer, som ellers ville henhøre under kapitel 22, men som er tilberedt til brug ved madlavning og derfor uegnet til fortæring som drikkevarer.

Denne underposition omfatter især »madlavningsalkohol«, som i daglig tale betegnes som »madlavningsvin«, »madlavningsportvin«, »madlavningscognac« og »madlavningsbrandy«. Madlavningsvin består af almindelig vin eller alkoholfri vin eller en blanding af de to, hvortil der er tilsat salt eller en kombination af forskellige krydderier (f.eks. salt og peber), hvilket gør varen uegnet til fortæring som drikkevarer. Generelt indeholder disse varer mindst 5 gram salt pr. liter.«


(1)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(2)  EUT C 76 af 4.3.2015, s. 1.