18.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 85/7


Meddelelse om anmodning vedrørende anvendelsen af artikel 34 i direktiv 2014/25/EU

Anmodning indgivet af en ordregivende enhed

(2017/C 85/06)

Kommissionen modtog den 30. januar 2017 en anmodning i henhold til artikel 35 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (1). Den første arbejdsdag efter modtagelse af anmodningen er den 31. januar 2017.

Denne anmodning, som er indgivet af Eneco B.V., N.V. Nuon Energy og DONG Energy A/S, vedrører produktion og engrossalg af elektricitet i Nederlandene.

I henhold til artikel 34 i direktiv 2014/25/EU er »kontrakter, der indgås med henblik på at muliggøre udførelse af en af de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 8-14, … ikke underlagt dette direktiv, hvis den medlemsstat eller de ordregivende enheder, der har indgivet anmodningen i henhold til artikel 35, kan påvise, at den pågældende aktivitet i den medlemsstat, hvor den udøves, er direkte undergivet almindelige konkurrencevilkår på markeder, hvortil adgangen er fri; projektkonkurrencer, der afholdes med henblik på udøvelse af en sådan aktivitet i det pågældende geografiske område, er heller ikke underlagt dette direktiv.« Den vurdering af direkte eksponering for konkurrence, som kan gennemføres inden for rammerne af direktiv 2014/25/EU, berører ikke den fuldstændige anvendelse af konkurrencelovgivningen.

Kommissionen har en frist på 105 arbejdsdage, regnet fra ovenstående hverdag, til at træffe afgørelse vedrørende denne anmodning. Fristen udløber således den 6. juli 2017.

I henhold til artikel 35, stk. 5, i direktiv 2014/25/EU, betragtes efterfølgende anmodninger vedrørende produktion og engrossalg af elektricitet i Nederlandene, der indgives inden udløbet af fristen for behandling af nærværende anmodning, ikke som nye procedurer, og de vil blive behandlet som led i nærværende anmodning.


(1)  EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243.