6.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 417/142


BERETNING

om årsregnskabet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar

(2017/C 417/22)

INDLEDNING

1.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (herefter »agenturet« eller »EMA«), der ligger i London, blev oprettet ved Rådets forordning (EØF) nr. 2309/93, som er blevet afløst af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (1). Agenturet arbejder via et EU-dækkende netværk og koordinerer de videnskabelige ressourcer, som de nationale myndigheder stiller til dets rådighed til vurdering og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler.

2.

Tabellen viser agenturets nøgletal (2).

Tabel

Agenturets nøgletal

 

2015

2016

Budget (millioner euro)

304

305

Ansatte i alt pr. 31. december (3)

775

768

OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN

3.

Revisionsretten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale kontroller i agenturets overvågnings- og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået fra arbejde udført af andre revisorer og en analyse af ledelsens udtalelser.

ERKLÆRING

4.

Vi har:

a)

revideret agenturets regnskaber, som omfatter årsregnskabet (4) og beretningerne om budgetgennemførelsen (5), for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, og

b)

efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for disse regnskaber,

i overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Regnskabernes rigtighed

Erklæring om regnskabernes rigtighed

5.

Det er vores opfattelse, at agenturets regnskaber for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt giver et retvisende billede af agenturets finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor.

Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne

Indtægter

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne

6.

Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Betalinger

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne

7.

Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Den øverste og den daglige ledelses ansvar

8.

Ifølge artikel 310-325 i TEUF og agenturets finansforordning er den daglige ledelse ansvarlig for at udarbejde og aflægge regnskaberne på grundlag af de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor, samt for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne. Dette ansvar omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af intern kontrol, som sikrer, at der udarbejdes og aflægges et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Den daglige ledelse er også ansvarlig for at sikre, at de aktiviteter, finansielle transaktioner og oplysninger, der fremgår af årsregnskabet, er i overensstemmelse med de myndighedsregler, der gælder for dem. Agenturets daglige ledelse bærer det endelige ansvar for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne.

9.

Ved udarbejdelsen af regnskaberne er den daglige ledelse ansvarlig for at vurdere agenturets evne til at fortsætte driften, idet den i relevante tilfælde oplyser om forhold med relation til fortsat drift og anvender regnskabsprincippet om fortsat drift.

10.

Den øverste ledelse er ansvarlig for at overvåge enhedens regnskabsaflæggelse.

Revisors ansvar for revision af regnskaberne og de underliggende transaktioner

11.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om agenturets regnskaber er uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for dem, er lovlige og formelt rigtige, samt på grundlag af vores revision at afgive en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet eller andre dechargemyndigheder om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Høj grad af sikkerhed er imidlertid ikke en garanti for, at en revision altid vil føre til opdagelse af væsentlige fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse. Fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse kan skyldes besvigelser eller fejl og betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker brugeres økonomiske beslutninger, der træffes på grundlag af regnskaberne.

12.

En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis vedrørende beløbene og oplysningerne i regnskaberne og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at der er væsentlig fejlinformation i regnskaberne, og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for enhedens udarbejdelse og aflæggelse af regnskaber, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at afgive en erklæring om effektiviteten af intern kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som den daglige ledelse har foretaget, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskaberne.

13.

Med hensyn til indtægterne kontrollerer vi tilskuddet fra Kommissionen og undersøger agenturets procedurer for opkrævning af gebyrer og andre indtægter.

14.

Med hensyn til udgifterne undersøger vi betalingstransaktionerne, når udgifterne er afholdt, registreret og godkendt. Forskudsbetalinger undersøges, når modtageren forelægger dokumentation for, at midlerne er blevet anvendt korrekt, og agenturet godkender denne dokumentation ved at afregne forskuddet enten samme år eller senere.

15.

I forbindelse med udarbejdelsen af denne beretning og revisionserklæring tog vi det revisionsarbejde, der er udført af den uafhængige eksterne revisor i relation til agenturets regnskaber, med i betragtning som fastsat i artikel 208, stk. 4, i EU's finansforordning (6).

Henvisning til specialforhold

16.

Uden at drage sin erklæring i tvivl skal Revisionsretten henlede opmærksomheden på, at Det Forenede Kongerige den 29. marts 2017 meddelte Det Europæiske Råd sin beslutning om at udtræde af Den Europæiske Union. Der vil blive forhandlet en aftale om de nærmere bestemmelser for denne udtræden. De foreløbige regnskaber og de dertil knyttede bemærkninger for agenturet, der ligger i London, blev udarbejdet med anvendelse af de begrænsede oplysninger, der forelå på datoen for underskrivelse (28. februar 2017).

17.

Med henblik på de kommende afgørelser om agenturets fremtidige placering har det i årsregnskabet opført en eventualforpligtelse på 448 millioner euro vedrørende lejeudgifter i den resterende lejeperiode mellem 2017 og 2039, idet lejekontrakten ikke indeholder en udtrædelsesklausul. Der er endnu ikke beregnet eventualforpligtelser vedrørende andre omkostninger i forbindelse med en flytning, f.eks. flytning af personale og deres familier samt foranstaltninger til at imødegå et eventuelt tab af intern og UK-baseret ekstern ekspertise og den deraf følgende trussel mod forretningskontinuitet. Endvidere bestod finansieringen af agenturets 2016-budget af 95 % gebyrer fra medicinalfirmaer og 5 % EU-midler. Der kan komme et fald i agenturets indtægter som følge af Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af EU.

18.

Bemærkningerne i det følgende drager ikke Revisionsrettens erklæring i tvivl.

BEMÆRKNINGER OM REGNSKABERNES RIGTIGHED

19.

Siden indførelsen af et nyt IT-regnskabssystem i 2011 har rapporteringen om workflow og forbrug i forbindelse med forpligtelser ikke været tilstrækkelig gennemsigtig. Selv om dette forhold er blevet påpeget over for agenturet gentagne gange, er der ikke truffet nogen korrigerende foranstaltninger.

BEMÆRKNINGER OM TRANSAKTIONERNES LOVLIGHED OG FORMELLE RIGTIGHED

20.

Agenturet indgik med 25 hoteller i London takstaftaler for indlogering af eksperter uden at anvende en konkurrencepræget udbudsprocedure. Til seks hoteller blev der i 2016 afholdt betalinger over den tærskel i finansforordningen, der medfører et krav om et offentligt eller begrænset udbud. De pågældende seks takstaftaler og de dertil knyttede betalinger i 2016 på ca. 2,1 million euro er derfor regelstridige.

BEMÆRKNINGER OM DEN INTERNE KONTROL

21.

I 2014 underskrev Kommissionen på vegne af mere end 50 EU-institutioner og -organer (inklusive agenturet) en rammekontrakt med én kontrahent om indkøb af software, licenser og levering af dertil knyttede IT-vedligeholdelses- og konsulenttjenester. Rammekontrahenten fungerer som mellemled mellem agenturet og leverandører, der kan imødekomme agenturets behov. For denne formidlingsservice har rammekontrahenten ret til at opkræve et gebyr på fra to til ni procent af leverandørernes priser. I 2016 androg de samlede betalinger til rammekontrahenten 8,9 millioner euro. Agenturet sammenholdt ikke systematisk priserne og gebyrerne med leverandørernes tilbud og fakturaer til rammekontrahenten.

BEMÆRKNINGER OM FORSVARLIG ØKONOMISK FORVALTNING OG PERFORMANCE

Forvaltning af menneskelige ressourcer

22.

Siden 2014 har agenturet gennemført to større omorganiseringer og bl.a. foretaget omrokeringer på top- og mellemlederniveau. Omrokeringen af centralt personale på IT- og administrationsområdet var ikke vellykket og medførte en væsentlig risiko for manglende stabilitet i agenturet og dets aktioner. Endvidere findes der ikke et system, der gør det muligt at analysere de disponible færdigheder og identificere mangler samt at ansætte og placere egnede medarbejdere.

Konsulenttjenester

23.

I tillæg til det årlige revisionsarbejde, som udføres vedrørende alle de decentrale organer, analyserede Revisionsretten agenturets brug af konsulenttjenester i forbindelse med to store projekter.

24.

Parlamentet og Rådet har givet agenturet til opgave at gennemføre forordningerne om lægemiddelovervågning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1027/2012 (7)) og kliniske forsøg (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 536/2014 (8)), som gør det nødvendigt at etablere komplekse EU-dækkende netværk. Dette kræver omfattende teknisk IT-udvikling og samarbejde såvel som input fra mange forskellige interessenter, især medlemsstaterne.

25.

Da agenturet fik disse opgaver, forventedes det at reducere sit personale i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin, der blev vedtaget den 2. december 2013. Agenturet fik ikke tilført yderligere stillinger, som kunne sætte det i stand til at opbygge den nødvendige ekspertise på de relevante forretningsområder og inden for IT-udvikling.

Omfattende brug af eksterne konsulenter

26.

Eftersom agenturet kun havde 13 ansatte i afdelingen for levering af IT-ydelser, tilknyttede det konsulentfirmaer på områderne forretningsanalyse, informationsteknologi, projektforvaltning og kvalitetssikring. I andet kvartal af 2016 havde agenturet 131 konsulenter i sine lokaler og yderligere 60 konsulenter uden for sine lokaler.

27.

Agenturet har således i kritisk grad været afhængig af ekstern ekspertise siden projekternes start, men der er ikke fastlagt nogen politik for brugen af konsulenter. For eksempel er det ikke defineret, hvilke profiler agenturets egne ansatte bør have (projektledere, forretningsanalytikere, forretningsarkitekter, løsningsarkitekter, dataarkitekter osv.). Sådanne profiler er somme tider blevet tildelt eksterne konsulenter.

Utilstrækkelig kontrol med projektudvikling og -gennemførelse

28.

Da agenturet fik de nye opgaver i 2012 og 2014, havde det ikke en egnet metode til at forvalte så store projekter. I 2014 blev der indført en ny metode, som det var nødvendigt at justere betragteligt i september 2016.

29.

I en række tilfælde blev de planlagte aktiviteter eller tilgange ændret, før der var givet tilladelse til det på grundlag af en officiel ændringsanmodning. Denne praksis forringer ikke blot ledelsens evne til at føre tilsyn med og overvåge projektudviklingen og -gennemførelsen, men kan også undergrave underminere sammenhængen i projekterne.

30.

Indtil midten af 2016 blev alle eksterne konsulenter tilknyttet ved hjælp af »time and means«-kontrakter, selv om projektleverancerne var klart beskrevet. Endvidere blev en betragtelig del af kontrakterne indgået med konsulenter i andre medlemsstater, fordi alle de eksterne ressourcer i London var udtømt. Dette begrænsede agenturets evne til at overvåge gennemførelsen af projekterne rettidigt. Udbedringen af kvalitetsproblemer, der blev konstateret ved modtagelsen af leverancerne, medførte yderligere omkostninger, som agenturet skulle dække.

Forsinkelser og stigende omkostninger

31.

Agenturet har oplevet forsinkelser og stigende omkostninger i forbindelse med udviklingen af systemer. De hyppige ændringer af projektomfang, budgetter og tidsfrister skyldtes hovedsagelig, at systemkravene blev justeret for at tage hensyn til ændringer i medlemsstaternes behov (9). Der er endnu ingen sikker viden om de endelige omkostninger og datoerne for ibrugtagning. Jf. nedenstående tabels eksempler fra to store projekter:

 

Oprindelig dato for ibrugtagning

Aktuel planlagt dato for ibrugtagning

Oprindeligt budget

Budget pr. 31. oktober 2016

Eudravigilance-database over uønskede bivirkninger

3. kvartal 2015

4. kvartal 2017

3,7 millioner

14,3 millioner

Kliniske forsøg og EU-database

1. kvartal 2017

3. kvartal 2018

6,1 million

24,3 millioner

ANDRE BEMÆRKNINGER

32.

Oprettelsesforordningen fastsætter, at Kommissionen skal foretage en ekstern evaluering af agenturet og dets aktioner hvert tiende år. Den sidste evalueringsrapport blev udsendt i 2010. Med intervaller på ti år kan en sådan evaluering ikke sikre interessenterne rettidig feedback om agenturets performance.

OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE ÅRS BEMÆRKNINGER

33.

En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget.

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Baudilio TOMÉ MUGURUZA, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 19. september 2017.

På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner LEHNE

Formand


(1)  EFT L 214 af 24.8.1993, s. 1, og EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1. I overensstemmelse med sidstnævnte forordning har agenturet skiftet navn fra Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering til Det Europæiske Lægemiddelagentur.

(2)  Nærmere oplysninger om agenturets beføjelser og aktiviteter kan findes på dets websted: www.ema.europa.eu.

(3)  Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.

Kilde: Agenturet.

(4)  Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over bevægelser på nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende noter.

(5)  Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle budgettransaktionerne, og de forklarende noter.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

(7)  EUT L 316 af 14.11.2012, s. 38.

(8)  EUT L 158 af 27.5.2014, s. 1.

(9)  Medlemsstaterne er repræsenteret i styringsorganer vedrørende telematik, som udarbejder og godkender krav til fremtidige IT-systemer.


BILAG

Opfølgning på tidligere års bemærkninger

År

Revisionsrettens bemærkninger

Korrigerende foranstaltning

(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant)

2014

Agenturets gebyrforordning fastsætter frister for opkrævning af gebyrer fra ansøgere og for de dertil knyttede betalinger fra agenturet til de kompetente nationale myndigheder (1). Hovedparten af de transaktioner, som Retten reviderede, overholdt ikke disse frister.

I gang (gebyropkrævning)

Afsluttet (betalinger til de kompetente nationale myndigheder)

2014

I 2014 gennemførte agenturet en administrativ procedure mod lederen af agenturets afdeling for informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Der blev rapporteret om væsentlige svagheder i ledelseskontrollen, som indebar betydelige operationelle og finansielle risici for agenturet. Der er blevet udarbejdet og gennemført en handlingsplan til afhjælpning af problemet. Agenturet har dog endnu ikke evalueret, hvor effektive de trufne foranstaltninger er.

I gang

2014

En af agenturets opgaver er at formidle relevante oplysninger om lægemiddelovervågning til medlemsstaterne og til offentligheden. Disse oplysninger indsamles fra de enkelte nationale myndigheder og verificeres hos de berørte medicinalfirmaer. Agenturet er dog i overvejende grad afhængig af de kontroller og inspektioner, der udføres af medlemsstaternes myndigheder, og som er afgørende for fuldstændigheden og nøjagtigheden af de oplysninger, der formidles til offentligheden.

I gang


(1)  Agenturets gebyrforordning, artikel 10, stk. 1, og artikel 11, stk. 1.


AGENTURETS SVAR

19.

Agenturet noterer sig Revisionsrettens bemærkninger. Efter afstemningen har agenturet oprettet en dedikeret taskforce til at vurdere konsekvenserne og forberede agenturet på flytningen. Taskforcen og dens undergrupper fokuserer på forskellige aspekter af konsekvenser og flytning: videnskabelige procedurer og arbejdet i de videnskabelige udvalg; indkøb; indvirkning på IT-systemer; indvirkning på menneskelige og finansielle ressourcer; støtte til forflytning af personale; flytning; foranstaltninger i henseende til forretningskontinuitet. Udfordringen ift. at udfærdige et holdbart budget-forecast er fortsat de mange ukendte faktorer, f.eks. placering af nyt hovedsæde og de dertilhørende driftsomkostninger; hvilke betingelser en ny vært tilbyder; niveauet af infrastrukturinvesteringer der er nødvendige for, at agenturet kan fungere effektivt; tab af personale som følge af forflytning. Det er vigtigt at fastslå, at de økonomiske konsekvenser først kan vurderes korrekt og i detaljer, når aftalen om hovedsæde er indgået.

21.

Det elektroniske regnskabssystem har en solid og pålidelig proces for workflow i forbindelse med forpligtelser, der giver sikkerhed for de enkelte underliggende transaktioners lovlighed og regelmæssighed, ligesom agenturet overvåger budgetforbrug via en solid budgetovervågningsproces. Kompleksiteten af systemet og det betydelige antal transaktioner, der behandles hvert år betyder dog, at opsætningen af et fuldt ud gennemsigtigt rapporteringssystem der lever op til ECA-kravene er både dyrt og kompliceret. Agenturets arbejde vil fortsætte i 2017, selv om det skal bemærkes, at det samme team også vil være involveret i aktiviteter ift. Brexit-beredskabet.

22.

Agenturet noterer sig Revisionsrettens beslutning og vil, som diskuteret med revisionen, identificere og implementere en løsning for hotelbookinger i 2017-2018. Agenturet ønsker at fremhæve, at den procedure, der er påtalt af ECA, blev indført med henblik på at minimere den administrative og økonomiske byrde for agenturets delegerede, forenkle organisationen og sikre en effektiv drift af deres møder. Reglerne om refusioner til delegerede omfatter et maksimum for hotelomkostninger, der er godkendt af bestyrelsen og i overensstemmelse med Europa-Kommissionens regler. En indkøbsrunde, der skal imødegå dette, er under udarbejdelse.

23.

I tråd med Revisionsretteens syn på indførelsen af systematisk kontrol vil agenturet indføre systematisk kontrol for ethvert pristilbud over 135 000 EUR fra 1. januar 2018.

24.

I 2014 måtte agenturet omstrukturere sin IT-division på grund af ekstraordinære omstændigheder. Efter reorganiseringen blev produktiviteten væsentligt genoprettet og forbedret. Efter pensionering og afgang blandt seniorpersonalet fandt organisationsændringer sted i administrationen med det formål at strømline rapporteringskæden, specialisere og effektivisere de forskellige involverede afdelinger og tjenester samt tilpasse organisationen til kravene om programmering i den finansielle forordning. Det er agenturets overbevisning, at agenturet ikke oplevede ustabilitet som følge af de organisatoriske ændringer.

HR-strategien for 2017 til 2020 opstiller mål for en mere struktureret og systematisk tilgang til vurdering af færdigheder, herunder indførelsen af et værktøj til at forbedre effektiviteten i kortlægningen af færdigheder og kompetencer til brug for mangelanalyse, og som en støtte for rekrutteringsaktiviteter. Implementeringen af første fase er undervejs.

25.

Agenturet tager påtalen til efterretning.

26.

Agenturet tager påtalen til efterretning.

27.

Agenturet tager påtalen til efterretning.

28.

Agenturet tager påtalen til efterretning.

29.

Agenturet ønsker at gentage, at selv om EMA ikke har en dokumenteret politik for anvendelse af konsulenter, har praksis i IT siden 2016 været at fastansætte personale i følsomme roller (f.eks. projektledere) eller at bruge konsulenter i sådanne roller, forudsat at disse er tæt overvågede af ledende medarbejdere med samme profil. EMA vil dokumentere denne politik.

30.

Projektledelsesmetoder var på plads fra alle projekters start, men agenturet blev tildelt omfattende nye opgaver, uden at disse blev ledsaget af den tilsvarende ressourceforøgelse, der ville have muliggjort opbygning af den nødvendige knowhow og kapacitet inden for IT og forretningsudvikling. Siden disse projekter blev lanceret, har agenturet foretaget en dybtgående gennemgang og reorganisering af både IT-styring og projektledelsesmetoder. Agenturet har nu arbejdet efter gated-metoden i mere end tre år, og forbedrer kontinuerligt denne.

31.

Ændringerne i de planlagte aktiviteter har altid været genstand for detaljerede interne diskussioner samt enighed fra etablerede ledelsesorganer som udvalget for EU's portal- og databaseprojekt og programudvalget for kliniske forsøg. Desuden har regelmæssig program- og projektrapportering muliggjort overvågning af foreslåede ændringer i tilgangen. I en række tilfælde har direktionen indgået aftaler på det principielle plan, førend de enkelte udvalg har kunnet behandle de aftalte trin.

32.

Før midten af 2016 blev EMA begrænset af eksisterende IT-rammekontrakter, der ikke gav mulighed for omfattende brug af fastpriskontrakter. Agenturet tog en velovervejet beslutning om at anvende eksterne leverandører til at udnytte etablerede leverandørers off-site teams (i modsætning til at rekruttere de enkelte leverandører on-site). Overvågning på stedet blev foretaget af eget personale (projektledere, tekniske ledere). Off-site-overvågning i andre medlemsstater blev foretaget ved at etablere fjernovervågning ved hjælp af delte arbejdsstationer og fjernmøder og ved at sende personale off-site, når dette var nødvendigt. Fremadrettet: I midten af 2016 blev en ny rammekontrakt underskrevet, som giver mulighed for betydeligt mere omfattende brug af fastpriskontrakter. Siden midten af 2016 er alle store IT-projekter blevet leveret via fastpriskontrakter.

33.

Som Revisionsretten også anerkender, har ændringer i projektets omfang, budget og deadlines primært været begrundet af skiftende systemkrav under hensyntagen til udviklingen i medlemsstaternes behov. Der er tale om store, komplekse systemer, der er nødvendige for at indfri operationelle krav, samt muliggøre de juridiske forpligtelser hos indehavere af markedsføringstilladelser, sponsorer af kliniske forsøg samt medlemsstaterne selv og ikke kun, eller overhovedet, agenturets egne operationelle aktiviteter.

34.

Kommissionen er i øjeblikket ved at forberede næste evaluering, der skal gennemføres i perioden 2017-2018. Under hensyntagen til agenturets særlige forhold skal det også bemærkes, at der foreligger krav om rapportering og revision ift. gennemførelsen af specifikke retsakter (eks. pædiatri, lægemiddelovervågning, bestemmelser om lægemidler til avanceret behandling), som agenturet har implementeret. Disse supplerer det evalueringsarbejde, der er omtalt ovenfor.