Bruxelles, den 22.3.2017

COM(2017) 136 final

2017/0060(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om ændring af direktiv 2010/40/EU for så vidt angår perioden for vedtagelse af delegerede retsakter

(EØS-relevant tekst)


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU af 7. juli 2010 om rammerne for indførelse af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og for grænsefladerne til andre transportformer 1 (ITS-direktivet), som trådte i kraft i august 2010, har til formål at fremskynde en koordineret indførelse og anvendelse på EU-plan af intelligente transportsystemer (ITS) inden for vejtransport. Ifølge direktivet skal der ved hjælp af delegerede retsakter vedtages specifikationer inden for fire prioritetsområder. ITS-direktivet var en af de første EU-retsakter, der indeholdt bestemmelser om brug af delegerede retsakter, og beføjelserne til at vedtage delegerede retsakter blev tillagt Kommissionen for en begrænset periode indtil den 27. august 2017.

Siden ITS-direktivet trådte i kraft, er der vedtaget fire delegerede retsakter. Den femte delegerede retsakt er blevet færdiggjort i samarbejde med medlemsstaternes eksperter og omhandler tilrådighedsstillelse af EU-dækkende multimodale rejseinformationstjenester. Udover interoperabilitetskravene til eCall bidrager de datadelingsmekanismer, som er udviklet i den forbindelse, betydeligt til målsætningerne i strategien for det digitale indre marked 2 . Digitaliseringen af transportsektoren bidrager ligeledes til dens bæredygtighed.

Et digitalt transportsystem kræver, at der tænkes horisontalt på tværs af transportformer og sektorer. Digitale teknologier bygger på et datalag, som kan kombineres med et lag af innovative tjenester og applikationer. Specifikationer i henhold til ITS-direktivet gør det muligt at formulere fælles funktionelle, tekniske og organisatoriske bestemmelser samt tjenestebestemmelser, som letter adgangen til og tilgængeligheden af data, som så bruges til at udvikle dette lag af innovative tjenester og applikationer.

Kommissionen arbejder i forbindelse med den nyligt vedtagne europæiske strategi for samarbejdende intelligente transportsystemer 3 (C-ITS) p.t. sammen med medlemsstaternes eksperter om at fastlægge en juridisk og teknisk ramme, som skal støtte indførelsen af samarbejdende intelligente transportsystemer. Dette er del af ITS-direktivets prioritetsområde IV og er et af de tiltag under direktivet, hvor Kommissionen agter at gøre brug af sine beføjelser til at vedtage tekniske, funktionelle og organisatoriske specifikationer. Der er behov for dybdegående forberedende arbejde for at garantere, at specifikationerne omfatter alle de aspekter, der er nødvendige for at sikre en harmoniseret og interoperabel indførelse af C-ITS i Unionen. Arbejdet fremmes af input fra og det tætte samarbejde med interessenter fra C-ITS-platformen 4 og erfaringerne fra projekter om indførelse af C-ITS som eksempelvis medlemsstaternes initiativer under C-ROADS-platformen 5 . C-ITS-specifikationerne vil være afgørende for en hurtig og koordineret indførelse af samarbejdende, forbundne og automatiserede køretøjer i Unionen.

Udover arbejdet med en juridisk og teknisk ramme til støtte for indførelsen af CITS skal der stadig tages hånd om adskillige andre tiltag under de fire prioritetsområder 6 i ITS-direktivet såsom specifikationer og standarder for kontinuitet i og interoperabilitet mellem trafik- og godsstyringstjenester (prioritetsområde II), specifikationer for andre foranstaltninger i forbindelse med ITS-applikationer inden for færdselssikkerhed og -sikring (prioritetsområde III) og definition af de nødvendige foranstaltninger til at integrere forskellige ITS-applikationer i en åben platform i køretøjet (prioritetsområde IV, afsnit 1.1).

For at Kommissionen kan vedtage yderligere specifikationer ved hjælp af delegerede retsakter, er det nødvendigt at forlænge delegationen af beføjelser. Desuden kan der være behov for at ajourføre specifikationer, som allerede er vedtaget, så de afspejler den teknologiske udvikling eller erfaringerne med deres gennemførelse i medlemsstaterne.

Kommissionen foreslår følgelig at delegationen af beføjelser forlænges med en periode på fem år fra den 27. august 2017 og herefter forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse.

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Det eneste mål med dette forslag er at forlænge varigheden af de beføjelser, som Kommissionen har fået tillagt med henblik på at vedtage delegerede retsakter, uden at ændre de politiske målsætninger eller anvendelsesområdet for ITS-direktivet.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Artikel 91 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Med ITS-direktivet tages der hånd om tværnationale problemer, der ikke kan løses af medlemsstaterne selv på tilfredsstillende vis, såsom interoperabilitet mellem udstyr og styrkelse af det indre marked for ITS-tjenester (hvilket bidrager til konkurrenceevnen på globalt niveau, beskæftigelse og vækst).

I overensstemmelse med nærhedsprincippet er anvendelsen af et (ramme)direktiv som ITS-direktivet fortsat en af de mest velegnede måder at nå det givne mål på. De generelle principper og forudsætninger for gennemførelsen af ITS får praktisk virkning via specifikationer, der udvikles med et stærkt engagement fra medlemsstaternes eksperter. Kommissionen har også oprettet en europæisk rådgivende ITS-gruppe, igennem hvilken repræsentanter for relevante offentlige og private ITS-interessenter skal rådgive Kommissionen om forretningsmæssige og tekniske aspekter af gennemførelsen og ibrugtagningen af ITS i EU.

Specifikationer, der er vedtaget af Kommissionen, anvendes i medfør af artikel 5 i ITS-direktivet, som anerkender den enkelte medlemsstats ret til at træffe afgørelse om indførelse af ITS-applikationer og tjenester på sit område.

Proportionalitetsprincippet

Kommissionens engagement er begrænset til det minimum, der kræves til at opfylde forslagets mål, og går ikke ud over, hvad der er nødvendigt til dette formål. Det er begrænset til – som støtte til medlemsstaterne og med bistand fra de nationale ITS-eksperter – at udvikle procedurer og specifikationer inden for velafgrænsede prioriterede områder, hvor der er behov for en overnational tilgang.

Hvis de beføjelser, som Kommissionen har fået delegeret, ikke forlænges, vil det bringe den integrerede og koordinerede indførelse i EU af interoperable ITS-systemer inden for vejtransport og deres kontaktflader med andre transportformer i fare. Det vil hverken være praktisk muligt eller tidsmæssigt effektivt for Rådet og Europa-Parlamentet at vedtage alle de nødvendige detaljerede specifikationer én for én.

3.RESULTATERNE AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

En rapport om gennemførelsen af ITS-direktivet offentliggjort i oktober 2014 7 fremhævede behovet for at forlænge (fra august 2017) den delegation af beføjelser, der gør det muligt for Kommissionen at vedtage delegerede retsakter om ITS-specifikationer, og behovet for i anden omgang at forberede en muligvis mere omfattende revision af direktivet under hensyntagen til den konstante tekniske udvikling inden for ITS. Nærværende forslag omhandler kun forlængelsen af de delegerede beføjelser.

Høring af interesserede parter

Resultatet af den høring, som blev foretaget forud for vedtagelsen af ITS-direktivet og ITS-handlingsplanen 8 , betragtes stadig som relevant, f.eks. for så vidt angår det tværsektorielle samarbejde, gennemførelsesstrategien og koordineringen mellem interessenter.

Målrettede høringer af interessentgrupper har for nyligt fundet sted, navnlig af det europæiske ITS-udvalg og medlemmerne af den europæiske rådgivende ITS-gruppe. Der var generel enighed om behovet for at forlænge Kommissionens beføjelser til at vedtage delegerede retsakter.

Konsekvensanalyse

Der er ingen planer om en konsekvensanalyse, eftersom forlængelsen ikke ændrer anvendelsesområdet for og indholdet af selve ITS-direktivet.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Forslaget har ingen virkninger for EU's budget.

5.ANDRE FORHOLD

Valg af retsakt

Formålet med dette forslag er at forlænge Kommissionens beføjelser til at vedtage delegerede retsakter. Selv om de er del af et direktiv, er de nye bestemmelser rettet til EU-institutionerne, ikke til medlemsstaterne. De skal derfor ikke gennemføres i national ret og bør vedtages i form af en afgørelse.

Detaljeret redegørelse for forslagets bestemmelser

Ved artikel 1 forlænges Kommissionens beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med fem år. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse.

I artikel 2 fastsættes, at afgørelsen træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Den foreslåede retsakt er relevant for EØS.

2017/0060 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om ændring af direktiv 2010/40/EU for så vidt angår perioden for vedtagelse af delegerede retsakter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 9 ,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 10 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Ifølge Europa-Parlamentets og Rådet direktiv 2010/40/EU 11 skal der udvikles specifikationer for prioriterede foranstaltninger inden for prioritetsområder.

(2)Kommissionen har, siden direktiv 2010/40/EU trådte i kraft, vedtaget fire delegerede retsakter vedrørende prioriterede foranstaltninger under direktivet. De handler navnlig om eCall og datadelingsmekanismer, som letter den elektroniske dataudveksling mellem de relevante offentlige myndigheder og interessenter og de relevante ITS-tjenesteudbydere. Der er brug for yderligere delegerede retsakter med hensyn til de foranstaltninger, der stadig skal træffes inden for rammerne af direktiv 2010/40/EU.

(3)Ifølge artikel 12 i direktiv 2010/40/EU udløber de beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, som er tillagt Kommissionen i henhold til direktivets artikel 7, den 27. august 2017.

(4)Af hensyn til gennemførelsen af de målsætninger, der er fastsat i direktiv 2010/40/EU, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for en periode på yderligere fem år fra den 27. august 2017. Denne periode bør forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 12, stk. 1, i direktiv 2010/40/EU affattes således:

"1.Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 27. august 2017. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af hver femårsperiode."

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

(1) EUT L 207 af 6.8.2010, s. 1.
(2) http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_da  
(3) En europæisk strategi for samarbejdende intelligente transportsystemer – en milepæl hen imod samarbejdende, opkoblet og automatiseret mobilitet (COM(2016) 766).
(4) http://ec.europa.eu/transport/themes/its/c-its_en  
(5) https://ec.europa.eu/transport/themes/its/news/2016-10-07-european-commission-member-states-and-industry-join-forces-deployment_en  
(6) Se bilag I til dette direktiv.
(7) http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/its_reports_en.htm  
(8) http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2008_03_26_its_en.htm  
(9) EUT C af , s. .
(10) EUT C af , s. .
(11) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU af 7. juli 2010 om rammerne for indførelse af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og for grænsefladerne til andre transportformer (EUT L 207 af 6.8.2010, s. 1).