Bruxelles, den 10.1.2017

COM(2017) 2 final

2017/0006(NLE)

Forslag til

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

om bemyndigelse af Frankrig til at indgå en aftale med Schweiz, der indeholder bestemmelser, som fraviger artikel 5 i direktiv 2006/112/EF for så vidt angår lufthavnen Bâle-Mulhouse.


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

I henhold til artikel 396 i direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (herefter "momsdirektivet") kan Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen give en medlemsstat tilladelse til med et tredjeland eller et internationalt organ at indgå en aftale, hvis bestemmelser kan fravige fra momsdirektivet.

Ved brev registreret i Kommissionen den 24. september 2015 anmodede Frankrig om tilladelse til at indgå en aftale med Schweiz om den territoriale anvendelse af momsordningen i lufthavnen Bâle-Mulhouse. I overensstemmelse med momsdirektivets artikel 396, stk. 2, underrettede Kommissionen ved brev af 24. oktober 2016 de øvrige medlemsstater. Ved brev af 25. oktober 2016 meddelte Kommissionen Frankrig, at den rådede over alle nødvendige oplysninger for at kunne tage stilling til anmodningen.

Lufthavnen Bâle-Mulhouse er i sin helhed beliggende i fransk territorie og indgår derfor i det såkaldte "momsområde", som defineret i momsdirektivets artikel 5.

Med hensyn til opførelsen og driften af lufthavnen indgik Frankrig og Schweiz en konvention i 1949 1 (herefter benævnt "konventionen"). Af artikel 8 i denne konvention fremgår det, at der skal oprettes et såkaldt schweizisk toldområde bestående af et afgrænset område i lufthavnen, hvor de schweiziske myndigheder har lov til at kontrollere varer og passagerer, der kommer fra eller skal til Schweiz. I bilaget til konventionen bestemmes det desuden, at der vil blive indgået en aftale mellem de respektive regeringer, bl.a. om de skatteregler, som vil finde anvendelse på virksomheder i dette område. Der blev imidlertid aldrig indgået en sådan aftale.

I 2015 besluttede Frankrig og Schweiz at indgå en international aftale, ifølge hvilken det schweiziske toldområde ville være udelukket fra momsdirektivets territoriale anvendelsesområde, idet dette område ville blive opfattet som en del af det schweiziske momsområde. Som et resultat heraf ville Schweiz få lov til at anvende sine egne momsregler.

Da en sådan international aftale indeholder en foranstaltning, som fraviger momsdirektivet med hensyn til territorialitetsprincippet, kræves der en tilladelse fra Rådet efter forslag fra Kommissionen.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Momsdirektivets artikel 396.

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

I betragtning af den bestemmelse i momsdirektivet, som forslaget bygger på, finder nærhedsprincippet ikke anvendelse.

Proportionalitetsprincippet

Afgørelsen vedrører en tilladelse, der indrømmes en medlemsstat på dennes egen anmodning og udgør ikke en forpligtelse.

I betragtning af afvigelsens begrænsede anvendelsesområde er den særlige foranstaltning proportional med det tilstræbte mål, dvs. at regulere den særlige situation med hensyn til det såkaldte schweiziske toldområde i lufthavnen Bâle-Mulhouse, hvor det ifølge Frankrig er upraktisk for de franske myndigheder at gennemføre kontrol med anvendelsen af EU's momslovgivning.

Valg af retsakt

Foreslået reguleringsmiddel: Rådets gennemførelsesafgørelse.

I henhold til artikel 396 i Rådets direktiv 2006/112/EF er en fravigelse af de fælles momsregler kun mulig, hvis Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen giver tilladelse hertil. En gennemførelsesafgørelse vedtaget af Rådet er det bedst egnede reguleringsmiddel, da den kan rettes til individuelle medlemsstater.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSENTER OG KONSEKVENSANALYSER

Høring af interesserede parter

Forslaget er baseret på en anmodning fra Frankrig og vedrører kun denne medlemsstat.

Indhentning og brug af ekspertbistand

Der har ikke været behov for ekstern ekspertbistand.

Konsekvensanalyse

Forslaget til Rådets gennemførelsesafgørelse vedrører situationen med hensyn til det "schweiziske kontrolområde" i lufthavnen Bâle-Mulhouse. Ved at betragte denne del af lufthavnen – hvor de schweiziske myndigheder foretager kontrol i overensstemmelse med en konvention mellem Frankrig og Schweiz – som schweizisk område løses situationen i praksis. Selv om der i forbindelse med denne bestemte zone skabes en forskel mellem momsområdet og toldområdet (sidstnævnte berøres ikke af dette forslag), skal det bemærkes, at der allerede foreligger flere eksempler på en sådan situation (f.eks. Athos-bjerget og De Kanariske Øer), og at dette ikke bør medføre særlige problemer. I betragtning af denne fravigelses begrænsede omfang vil virkningen under alle omstændigheder være begrænset.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Frankrig vil sikre, at fravigelsen ikke vil have indvirkning på Unionens egne indtægter, hvad angår moms.

2017/0006 (NLE)

Forslag til

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

om bemyndigelse af Frankrig til at indgå en aftale med Schweiz, der indeholder bestemmelser, som fraviger artikel 5 i direktiv 2006/112/EF for så vidt angår lufthavnen Bâle-Mulhouse.

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR—

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november, særlig artikel 396, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)I overensstemmelse med artikel 5 i direktiv 2006/112/EF, for så vidt angår dets territoriale anvendelsesområde, finder merværdiafgiftssystemet som hovedregel anvendelse i medlemsstaternes territorie.

(2)Ved brev fra Frankrig registreret i Kommissionen den 24. september 2015 anmodede Frankrig om bemyndigelse til at indgå en aftale med Schweiz om lufthavnen Bâle-Mulhouse, som vil påvirke den regel.

(3)I overensstemmelse med artikel 396, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2006/112/EF underrettede Kommissionen de øvrige medlemsstater ved brev af 24. oktober 2016 om Frankrigs anmodning. Ved brev af 25. oktober 2016 meddelte Kommissionen Frankrig, at den rådede over alle nødvendige oplysninger for at kunne tage stilling til anmodningen.

(4)Lufthavnen Bâle-Mulhouse er i sin helhed beliggende i Den Europæiske Union. Imidlertid fremgår det af en konvention fra 1949 mellem Frankrig og Schweiz vedrørende opførelsen og driften af lufthavnen Bâle-Mulhouse, at der skulle oprettes et særligt schweizisk toldområde i en afgrænset del af lufthavnen, hvor de schweiziske myndigheder ville have mulighed for at udøve kontrol med varer og passagerer, der kommer fra eller skal til Schweiz. Af konventionen fremgik det desuden, at der ville blive indgået en særskilt aftale mellem de pågældende lande, bl.a. om skattereglerne i dette særlige område.

(5)Der er opstået problemer med dette schweiziske toldområde, navnlig med hensyn til kontrollen med anvendelsen af EU's momsregler af virksomheder, der er etableret i det pågældende område.

(6)Frankrig og Schweiz blev i 2015 enige om at indgå en international aftale, hvorved det schweiziske toldområde opfattes som schweizisk område i momsmæssig henseende. Da dette fraviger momsdirektivet, kræves der en tilladelse.

(7)Frankrig vil sikre, at fravigelsen ikke vil have indvirkning på Unionens egne indtægter, hvad angår moms —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Frankrig bemyndiges hermed til at indgå en aftale med Schweiz, der indeholder bestemmelser, som fraviger direktiv 2006/112/EF, hvad angår det territoriale anvendelsesområde for merværdiafgiftssystemet, for så vidt angår lufthavnen Bâle-Mulhouse.

Fravigelsesbestemmelsen i aftalen fastsættes i artikel 2.

Artikel 2

Uanset artikel 5 i direktiv 2006/112/EF anses det schweiziske toldområde i lufthavnen Bâle-Mulhouse, som defineret i artikel 8 i konventionen mellem Frankrig og Schweiz af 4. juli 1949 om opførelsen og driften af lufthavnen Bâle-Mulhouse i Blotzheim 2 , ikke som en del af en medlemsstats område i henhold til denne artikel.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Den Franske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

   På Rådets vegne

   Formand

(1) Konventionens oprindelige titel er "Convention Franco-Suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim" (som ændret).
(2) Convention Franco-Suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim (som ændret).