1.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 212/22


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.8539 — KPS/DexKo)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2017/C 212/10)

1.

Den 16. juni 2017 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved KPS Capital Partners, L.P. (»KPS«, USA) gennem opkøb af aktier erhverver kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele DexKo Global, Inc. (»DexKo«, USA).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

KPS er et investeringsselskab med hovedsæde i USA og investeringer i en række forskellige sektorer, herunder råvarer, mærkevarer til forbrugermarkedet, sundheds- og luksusprodukter, bilkomponenter, kapitalgoder og generel fremstilling.

DexKo, der har hovedsæde i USA, er udvikler og producent af traileraksler og løbeværkskomponenter. Virksomheden tilbyder traileraksler og anhængerbremser, nav og tromler, chassiser, hjulophængskomponenter og andre løbeværkskomponenter.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Europa-Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Europa-Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Europa-Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer M.8539 — KPS/DexKo sendes til Europa-Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.