5.10.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/3


Høringskonsulentens endelige rapport (1)

Stålslibemidler (Pometon)

(AT.39792)

(2016/C 366/03)

Denne sag drejede sig om en overtrædelse af artikel 101, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og EØS-aftalens artikel 53, som bestod i prissamordning inden for stålslibemidler i hele EØS.

Der er tale om en hybrid kartelsag. Kommissionen havde allerede den 2. april 2014 vedtaget en afgørelse rettet til fire virksomheder, der havde valgt forligsproceduren (»forligsafgørelsen«) (2). Dette udkast til afgørelse er rettet til Pometon S.p.A. (»Pometon«), som ikke indgav nogen forligsanmodning.

Den 3. december 2014 vedtog Kommissionen en klagepunktsmeddelelse mod Pometon, som Pometon fik tilsendt den 5. december 2014. I klagepunktsmeddelelsen gav Kommissionen udtryk for den foreløbige holdning, at Pometon havde samordnet priserne på stålslibemidler i EØS. Det var specielt det foreløbige synspunkt i klagepunktsmeddelelsen, at Pometon ulovligt koordinerede en vigtig komponent i prisen på stålslibemidler i EØS, nemlig skrottillægget, med de øvrige parter og også aftalte med dem ikke at konkurrere på prisen over for individuelle kunder. Kommissionen fandt, at denne formodede overtrædelse fandt sted i perioden fra 3. oktober 2003 til 16. maj 2007. I klagepunktsmeddelelsen tilkendegav Kommissionen, at den havde til hensigt at pålægge Pometon en bøde efter artikel 23, stk. 2, i forordning 1/2003 (3).

Pometon fik aktindsigt i Kommissionens lokaler den 18. og 19. december 2014 samt på en CD-ROM udleveret den 19. december 2014 og fik desuden en frist på seks uger til at besvare klagepunktsmeddelelsen, som efter virksomhedens anmodning blev forlænget med to uger indtil den 16. februar 2015. Pometon besvarede klagepunktsmeddelelsen den 13. februar 2015 og anmodede om en mundtlig høring.

Under den mundtlige høring, der fandt sted den 17. april 2015, rejste Pometon ud over de påstande, virksomheden havde fremført i sit skriftlige svar på klagepunktsmeddelelsen, spørgsmål angående uvildigheden i behandlingen af virksomhedens sag og princippet om uskyldsformodning. Pometon klagede for det første over, at forligsafgørelsen indeholdt unødvendige passager om Pometon. For det andet klagede Pometon over, at Kommissionen den 23. december 2014 på sin website offentliggjorde en foreløbig, ikkefortrolig version af forligsafgørelsen, hvori Pometons navn ikke var slettet. Denne version forblev tilgængelig på Kommissionens website indtil den 6. januar 2015, hvor den blev erstattet med en ny foreløbig, ikkefortrolig version, hvori Pometons navn var erstattet med »[en anden virksomhed]«. Direktøren for karteldirektoratet besvarede Pometons anden påstand under høringen og undskyldte for den menneskelige fejl, der lå til grund for, at Pometon utilsigtet var blevet nævnt, samtidig med at han forsikrede Pometon om, at det ikke ændrede noget ved Kommissionens uhildede behandling af Pometons sag.

Som det for nyligt er blevet stadfæstet af Retten (4), er forligsproceduren for de parter, der indgår forlig, og standardproceduren for de parter, der ikke indgår forlig, to særskilte procedurer, når der er tale om hybride kartelsager. Der kan således ikke ud fra forligsafgørelsen drages nogen konklusion angående Pometons skyld. Desuden fremgår det af forligsafgørelsens betragtning 29 og det i fodnote 32 nævnte dokument, at fastslåelsen af startdatoen for forligsparten MTS' (5) deltagelse i overtrædelsen i forligsafgørelsen var baseret på en e-mail fra en af Pometons ledere af netop den dato. Man kunne derfor ikke undgå at nævne, at Pometon var en af deltagerne i mødet den 3. oktober 2003 og i de efterfølgende kontakter. Desuden anføres det i fodnote 4 i forligsafgørelsen, at den ikke er rettet til Pometon, at Pometon udelukkende blev nævnt i sagsfremstillingen med henblik på at fastlægge forligsparternes hæftelse for overtrædelsen, og at sagen mod Pometon endnu ikke er afsluttet. Jeg finder derfor, at Pometons ret til formodning om sin uskyld ikke er blevet tilsidesat ved henvisningerne til Pometon i forligsafgørelsen.

Det er endelig min opfattelse, at den undskyldning og de forsikringer, Kommissionens tjenestegrene gav under den mundtlige høring, er en fyldestgørende reaktion på den utilsigtede nævnelse af Pometons navn i den foreløbige, ikkefortrolige version af forligsafgørelsen, der blev offentliggjort den 23. december 2014, eftersom det skyldtes en menneskelig fejl.

I overensstemmelse med artikel 16 i afgørelse 2011/695/EU har jeg undersøgt, om afgørelsesudkastet kun omhandler klagepunkter, hvortil parterne har haft lejlighed til at fremsætte deres bemærkninger. Jeg har draget den konklusion, at det er tilfældet.

Jeg finder overordnet set, at alle de processuelle rettigheder er blevet overholdt i denne sag.

Bruxelles, den 24. maj 2016.

Wouter WILS


(1)  I henhold til artikel 16 og 17 i afgørelse 2011/695/EU vedtaget af formanden for Europa-Kommissionen af 13. oktober 2011 om høringskonsulentens funktion og kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager (EUT L 275 af 20.10.2011, s. 29) (»afgørelse 2011/695/EU«).

(2)  Se Kommissionens afgørelse C(2014) 2074 final af 2. april 2014, resumé offentliggjort i EUT C 362 af 14.10.2014, s. 8, og høringskonsulentens endelige rapport (EUT C 362 af 14.10.2014, s. 7).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1).

(4)  Dom i sag T-456/10, Timab Industries and CFPR mod Kommissionen, EU:T:2015:296, præmis 71 og 72.

(5)  Metalltechnik Schmidt GmbH & Co. KG.