1.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 447/10


Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/68/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr

(EØS-relevant tekst)

(2016/C 447/06)

I henhold til bestemmelserne i artikel 15, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/68/EU (1) offentliggøres referencen for følgende europæiske materialegodkendelse (EAM):

Nummer

Kort betegnelse

Fuld betegnelse

0045-01:2012/01

EAM-X2CrMnNiN21-5-1

EAM-X2CrMnNiN21-5-1 lean duplex-stål — Plader og bånd (EAM-X2CrMnNiN21-5-1 Lean duplex steel — Sheet, plate and strip)

Bemærk:

Originale eksemplarer af denne europæiske materialegodkendelse kan rekvireres hos TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Grosse Bahnstrasse 31, 22525 Hamburg, TYSKLAND, tlf. +49 4085572368, fax +49 4085572710, e-mail: info@tuev-nord.de. Der opkræves et administrationsgebyr på 80 EUR.

Nummer

Kort betegnelse

Fuld betegnelse

0879-1:2001/05

EAM Nikkel 201-1 (EAM Nickel 201-1)

EAM Nikkel 201 — varm- og koldvalsede plader og bånd (rent, kulstoffattigt nikkel til trykbærende udstyr) (EAM Nickel 201 — Hot and cold rolled plates, sheets and strips (pure nickel with low carbon for pressure equipment))

0879-2:2001/05

EAM Nikkel 201-2 (EAM Nickel 201-2)

EAM Nikkel 201 — smedestykker (rent, kulstoffattigt nikkel til trykbærende udstyr) (EAM Nickel 201 — Forgings (pure nickel with low carbon for pressure equipment))

0879-3:2001/05

EAM Nikkel 201-3 (EAM Nickel 201-3)

EAM Nikkel 201 — stænger (rent, kulstoffattigt nikkel til trykbærende udstyr) (EAM Nickel 201 — Bars (pure nickel with low carbon for pressure equipment))

0879-4:2001/05

EAM Nikkel 201-4 (EAM Nickel 201-4)

EAM Nikkel 201 — sømløse rør (rent, kulstoffattigt nikkel til trykbærende udstyr) (EAM Nickel 201 — Seamless Tubes (pure nickel with low carbon for pressure equipment)

Bemærk:

Originale eksemplarer af denne europæiske materialegodkendelse kan rekvireres hos TÜV UK LIMITED, AMP House Suites 27-29 Fifth Floor Dingwall Road, Croydon CR0 2LX, Det Forenede Kongerige, tlf. +44 2086807711, fax +44 2086804035, e-mail: enquiries.uk@tuv-nord.co.uk. Der opkræves et administrationsgebyr på 80 EUR. Dokumentet kan også downloades gratis fra virksomhedens websted.


(1)  EUT L 189 af 27.6.2014, s. 164.