15.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 214/24


Forklarende bemærkninger til Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur

(2016/C 214/08)

I medfør af artikel 9, stk. 1, litra a), andet led, i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (1) foretages følgende ændring i de forklarende bemærkninger til Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur (2):

Side 345:

8536 69 30

Til trykte kredsløb

Teksten og figurerne erstattes af følgende tekst og figurer:

»Denne underposition omfatter stikpropper og -dåser, som er beregnet til at blive direkte fastgjort til et trykt kredsløbskort (PCB) eller fleksibelt trykt kredsløb på mindst én side af stikproppen eller stikdåsen (se nedenstående eksempler).

Image Image

Side 346:

Den forklarende bemærkning til KN-kode 8536 69 90 udgår.


(1)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(2)  EUT C 76 af 4.3.2015, s. 1.