Bruxelles, den 21.12.2016

COM(2016) 818 final

2016/0411(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Dette forslag har til formål at sikre retlig sammenhæng mellem forordning (EF) nr. 1008/2008 1 og en international aftale.

Ved artikel 13 i forordning (EU) nr. 1008/2008 fastsættes det, på hvilke betingelser leasingordninger for luftfartøjer registreret i tredjelande er tilladt, særlig når det drejer sig om wet-leasing. Disse muligheder tillades under ekstraordinære omstændigheder, f.eks. når der er mangel på egnede luftfartøjer på fællesskabsmarkedet, og desuden bør tilladelsen begrænses tidsmæssigt, og sikkerhedsnormer svarende til sikkerhedsreglerne i fællesskabslovgivningen og den nationale lovgivning bør være opfyldt.

Lufttransportaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Amerikas Forenede Stater på den anden side ("lufttransportaftalen mellem EU og USA") blev undertegnet den 25. og 30. april 2007 2 og ændret ved en protokol af 24. juni 2010 3 . Lufttransportaftalen er blevet anvendt midlertidigt fra den 30. marts 2008. Ændringsprotokollen er blevet anvendt midlertidigt fra den 24. juni 2010.

Lufttransportaftalen omfatter en åben ordning for wet-leasing mellem parterne. Med henblik på at give luftfartsselskaberne klarhed og sikkerhed har Kommissionen henstillet til Rådet om at bemyndige Kommissionen til at forhandle en specifik aftale om wet-leasing med USA med henblik på at ophæve tidsbegrænsningerne.

Nærværende forslag har til formål at tilpasse EU-forordningen i overensstemmelse hermed. Forslaget har derfor et meget snævert anvendelsesområde og finder kun anvendelse på artikel 13, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1008/2008. De øvrige bestemmelser i artikel 13 (f.eks. vedrørende sikkerhedsnormer og den kompetente myndigheds rettigheder) forbliver uforandret.

På kortsigt vil undtagelsen fra begrænsningerne blive givet til USA, der vil være det første land, som EU har en wet-leasingaftale med. Andre tredjelande kan fremover stille sig i kø for at anmode om tilsvarende undtagelser, men hver anmodning vil blive vurderet enkeltvis, og undtagelser bør kun gives i behørigt begrundede tilfælde.

Alle direkte eller indirekte virkninger vil være følger af selve wet-leasingaftalerne, ikke af ændringen af forordningen.

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Dette initiativ bygger på Unionens eksisterende bestemmelser for lufttrafiktjenester, som findes i forordning (EF) nr. 1008/2008. Det vil også være i overensstemmelse med den påtænkte wet-leasingaftale mellem EU og USA og lufttransportaftalen mellem EU og USA.

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Dette initiativ er helt i overensstemmelse med Europa-Kommissionens strategiske mål for 2014-2019 med hensyn til fremme af "EU som global aktør" og "beskæftigelse og vækst".

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Forslaget er baseret på artikel 100, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som danner retsgrundlaget for vedtagelse af EU-foranstaltninger, som vedrører lufttransport.

     Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Ændringen af forordningen er det eneste eksisterende instrument, som er tilgængeligt til at håndtere det aktuelle spørgsmål.

Proportionalitetsprincippet

Forslaget er en teknisk tilpasning af EU-lovgivningen til en international aftale. Ændringen er strengt begrænset til tidsbegrænsningerne i forbindelse med bestemmelserne om wet-leasing i den påtænkte wet-leasingaftale mellem EU og USA.

Valg af retsakt

Nærværende forslag ændrer ikke for den type instrument, der anvendes i den oprindelige forordning.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSENTER OG KONSEKVENSANALYSER

Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

Ikke relevant.

Høringer af interesserede parter

Alle EU-medlemsstater og luftfartssektoren (herunder arbejdsmarkedets parter) samt Norge og Island (som er parter i lufttransportaftalen) har været aktivt involveret i analysen og vurderingen af sagen.

Under høringerne blev det tydeligt, at en wet-leasingaftale ville medføre en ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008

Indhentning og brug af ekspertbistand

Denne ændring er af teknisk og horisontal karakter som følge af internationale aftaler. Indsamlingen af data til vurdering af ændringen vil blive udført inden for rammerne af anmodningen om bemyndigelse til at forhandle med henblik på at indgå en aftale mellem EU og et tredjeland.

I øjeblikket er den eneste grund til ændringen den påtænkte wet-leasingaftale mellem EU og USA. De indsamlede data og analysen af dem til brug for denne aftale er sammenfattet i den tilhørende køreplan og henstilling med henblik på Rådets afgørelse.

Konsekvensanalyse

Initiativet har et meget specifikt formål (teknisk tilpasning som følge af en international aftale) og et begrænset anvendelsesområde (undtagelse fra tidsbegrænsningerne for wet-leasing). Som nævnt i den køreplan, der blev offentliggjort den 7. marts 2016, foreslås det ikke at udføre en konsekvensanalyse.

Alle virkninger vil være følger af selve wet-leasingaftalen, ikke af ændringen af forordningen.

Målrettet regulering og forenkling

Forslaget er en teknisk tilpasning af EU-forordningen, som har til formål at bringe den i overensstemmelse med bestemmelserne i en international aftale.

Der er ikke foretaget en omfattende vurdering af den eksisterende politik, da initiativet ikke medfører en generel lempelse af begrænsningerne for alle tredjelande. Initiativet tager sigte på at skabe en undtagelse, som kun finder anvendelse på USA, og på at undgå uoverensstemmelse mellem forordningen og EU's internationale forpligtelser.

Grundlæggende rettigheder

Ikke relevant.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Forslaget har ingen konsekvenser for EU-budgettet.

5.ANDRE FORHOLD

Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

Den foreslåede forordning kræver ikke yderligere gennemførelsesforanstaltninger.

Detaljeret redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

Forslaget tager sigte på at indføre en mulighed for undtagelser fra de betingelser for wet-leasing, som er fastsat i artikel 13, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1008/2008, gennem indgåelsen af internationale aftaler. Dette vil give mulighed for mere fleksibilitet, da indgåelsen af sådanne aftaler medfører økonomiske og sociale fordele for EU.

Med de foreslåede ændringer tilføjes en henvisning til internationale aftaler i artikel 13, stk. 3, litra b), hvori de betingelser, på hvilke wet-leasing er tilladt (ekstraordinære omstændigheder, sæsonbestemte behov, operationelle vanskeligheder), er fastsat.

De øvrige bestemmelser i artikel 13 (f.eks. vedrørende sikkerhedsnormer og den kompetente myndigheds rettigheder) forbliver uforandret.

2016/0411 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 4 ,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 5 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Artikel 13 i forordning (EU) nr. 1008/2008 indeholder bestemmelser, i henhold til hvilke leasingordninger for luftfartøjer registreret i tredjelande er tilladt, særlig når det drejer sig om wet-leasing.

(2)Disse muligheder tillades under ekstraordinære omstændigheder, f.eks. når der er mangel på egnede luftfartøjer på Unionens marked, og desuden bør tilladelsen begrænses tidsmæssigt, og sikkerhedsnormer svarende til sikkerhedsreglerne i fællesskabslovgivningen og den nationale lovgivning bør være opfyldt.

(3)En lufttransportaftale mellem EU og Amerikas Forenede Stater blev undertegnet i 2007 og ændret ved en protokol af 24. juni 2010. Lufttransportaftalen afspejler, at parterne forpligter sig til et fælles mål om fortsat at fjerne hindringer for markedsadgang for at skabe flest mulige fordele for forbrugere, luftfartsselskaber, arbejdskraft og befolkninger på begge sider af Atlanterhavet.

(4)Som følge heraf omfatter lufttransportaftalen en åben ordning for wet-leasing mellem parterne. De relevante bestemmelser, som er omfattet af artikel 10 i lufttransportaftalen, tillader wet-leasingaftaler for international lufttransport under forudsætning af, at alle parter i sådanne aftaler har de fornødne bemyndigelser og opfylder bestemmelserne i de love og forskrifter, som parterne normalt anvender.

(5)Relevant udvikling og tidligere drøftelser i Det Fælles Udvalg, der er nedsat i henhold til lufttransportaftalen, har vist, at parterne ville have fordel at en specifik wet-leasingaftale, hvori lufttransportaftalens bestemmelser præciseres.

(6)Da denne aftale omfatter en lempelse af de gældende tidsbegrænsninger, indvirker dette på artikel 13, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1008/2008, hvori der er fastsat tidsbegrænsninger, i de tilfælde, hvor EU-luftfartsselskaber wet-leaser fra tredjelande.

(7)Det er derfor nødvendigt at ændre artikel 13, stk. 3, litra b), for at gøre det muligt at lempe tidsbegrænsningerne for wet-leasing, hvis dette fastsættes i internationale aftaler, som Unionen indgår med tredjelande.

(8)Forordning (EF) nr. 1008/2008 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 13, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1008/2008 affattes indledningen således:

"en af følgende betingelser er opfyldt, medmindre andet er fastsat i en international aftale, som Unionen har indgået".

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på […]dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

(1)

   EUT L 293 af 31.10.2008, s. 3.

(2) Rådets afgørelse af 25. april 2007 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem EU og USA (2007/339/EF) (EUT L 134 af 25.5.2007, s. 4).
(3) EUT L 223 af 25.8.2010, s. 3.
(4) EUT C af , s. .
(5) EUT C af , s. .