Bruxelles, den 14.10.2016

COM(2016) 658 final

2016/0322(NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om indgåelse på den Europæiske Unions vegne af en aftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014 af 16. april 2014 om et instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed og om ophævelse af beslutning nr. 574/2007/EF trådte i kraft den 21. maj 2014 med virkning fra den 1. januar 2014 1 .

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 af 16. april 2014 om almindelige bestemmelser om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og om instrumentet for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring trådte også i kraft den 21. maj 2014 med virkning fra den 1. januar 2014 2 . I henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 515/2014 finder bestemmelserne i forordning (EU) nr. 514/2014 anvendelse på instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed (i det følgende benævnt "fondsinstrumentet vedrørende grænser og visumpolitik").

Formålet med fondsinstrumentet vedrørende grænser og visumpolitik er at etablere en solidaritetsmekanisme, der forpligter de deltagende stater til på hinandens vegne og i gensidig interesse at overholde de samme EU-regler for kontrol ved de ydre grænser. Fondsinstrumentet vedrørende grænser og visumpolitik tjener til at opfylde et af Schengenreglernes hovedformål, nemlig at dele ansvaret for "en effektiv, grundig og ensartet kontrol ved [de] ydre grænser", jf. artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399. Det udgør derfor en udvikling af Schengenreglerne.

I henhold til artikel 5, stk. 7, i forordning (EU) nr. 515/2014 skal de lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, deltage i instrumentet i overensstemmelse med forordningens bestemmelser, og skal der indgås aftaler om deres finansielle bidrag og de supplerende regler, der er nødvendige for landenes deltagelse, herunder bestemmelser, som sikrer beskyttelse af Unionens finansielle interesser og Revisionsrettens revisionsbeføjelser, eftersom de respektive associeringsaftaler ikke indeholder bestemmelser herom.

Formålet med udkastet til aftale med Norge (i det følgende benævnt "det associerede land") er at indgå de aftaler, der er omhandlet i artikel 5, stk. 7, i forordning (EU) nr. 515/2014, og sætte Kommissionen i stand til at påtage sig det endelige ansvar for gennemførelsen af budgettet for instrumentet i det associerede land og fastsætte dette lands bidrag til Unions budget for så vidt angår instrumentet.

Med hensyn til budgetkontrol og finanskontrol er medlemsstaterne underlagt horisontale forpligtelser (f.eks. de beføjelser, som Revisionsretten og Det Europæiske Kontor til Bekæmpelse af Svig (OLAF) har), der følger direkte af traktaten eller af afledt EU-ret. Disse forpligtelser påhviler direkte medlemsstaterne og er derfor ikke fastsat i forordning (EU) nr. 515/2014. I medfør af artikel 5, stk. 7, i forordning (EU) nr. 515/2014 skal forpligtelserne dog ved udkastet til aftale udvides til også at omfatte det associerede land.

For at beskytte Unionens finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder skal Kommissionens personale, Revisionsretten og OLAF i henhold til forordning (EU) nr. 514/2014 have passende adgang til at udføre kontrol. I artikel 5, stk. 9, i forordning (EU) nr. 514/2014 tilføjes det, at samarbejdsaftaler med tredjelande udtrykkeligt skal give Kommissionen, Revisionsretten og OLAF beføjelse til at foretage denne revision, kontrol og inspektion på stedet. Derfor indeholder udkastet til aftale bestemmelser herom.

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Ikke relevant.

Overensstemmelse med andre EU-politikker

Ikke relevant.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Dette forslag om undertegnelse af aftalen har som mål at indgå aftaler mellem Unionen og Norge om dette lands bidrag til instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik for perioden 2014-20 og om de supplerende regler, der er nødvendige for denne deltagelse, og bygger på artikel 77, stk. 2, og artikel 218, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Nødvendigheden af den foreslåede afgørelse

På grundlag af artikel 5, stk. 7, i forordning (EU) nr. 515/2014 er indgåelsen af aftalen med Norge nødvendig for indgåelsen af aftalerne om landets bidrag til instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik for perioden 2014-20 og om de supplerende regler, der er nødvendige for denne deltagelse.

Proportionalitet

Ikke relevant.

Valg af retsakt

Ikke relevant.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSENTER OG KONSEKVENSANALYSER

Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

Ikke relevant.

Høringer af interesserede parter

Ikke relevant.

Indhentning og brug af ekspertbistand

Ikke relevant.

Konsekvensanalyse

Ikke relevant, eftersom forslaget er knyttet til programforvaltningen og tager sigte på at undertegne en international aftale, som blev forhandlet på plads på grundlag af Rådets forhandlingsdirektiver.

Målrettet regulering og forenkling

Ikke relevant.

Grundlæggende rettigheder

Ikke relevant.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

I artikel 10 i og bilag I til udkastet til aftale beskrives bestemmelserne vedrørende den associerede stats årlige finansielle bidrag til budgettet for fondsinstrumentet vedrørende grænser og visumpolitik og dets mulige tilpasning til den i bilag I omhandlede situation.

5.ANDRE ELEMENTER

Territorial anvendelse

Forordning (EU) nr. 515/2014 udgør en udvikling af Schengenreglerne. I denne henseende bygger aftalen med Norge også på Schengenreglerne.

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til TEU og til TEUF, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Danmark træffer afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre afgørelsen i sin nationale lovgivning, inden seks måneder efter Rådets vedtagelse af afgørelsen, jf. nævnte protokols artikel 4.

Eftersom dette forslag udgør en udvikling af elementer i Schengenreglerne, deltager Det Forenede Kongerige og Irland ikke i forslaget, som derfor ikke er bindende for og ikke finder anvendelse på disse lande, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF 3 og Rådets afgørelse 2002/192/EF 4 .

Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

Ved aftalens artikel 17 fastlægges det, hvilke rapporterings- og overvågningsordninger der er gældende. Senest den 15. februar hvert år til og med 2022 forelægger Norge Kommissionen en årlig gennemførelsesrapport for det foregående regnskabsår.

Forklarende dokumenter (for direktiver)

Ikke relevant.

Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

Ikke nødvendig.

På baggrund af ovenstående betragtninger foreslår Kommissionen, at Rådet, efter at have opnået Europa-Parlamentets godkendelse, godkender aftalen med Kongeriget Norge om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020.

2016/0322 (NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om indgåelse på den Europæiske Unions vegne af en aftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 77, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet 5 , og

ud fra følgende betragtninger:

(1)I henhold til Rådets afgørelse 2016/XXX af [...] undertegnede Kommissionen den [...] aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020 (i det følgende benævnt "aftalen"), med forbehold af dens indgåelse.

(2)I medfør af artikel 5, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014 6 af 16. april 2014 om oprettelse af et instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik for perioden 2014-2020 bør de tredjelande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, deltage i fondsinstrumentet i henhold til forordningens bestemmelser, og der skal indgås aftaler om disse landes finansielle bidrag til instrumentet og om de supplerende regler, der er nødvendige for denne deltagelse, herunder bestemmelser, som sikrer beskyttelse af Unionens finansielle interesser og Revisionsrettens revisionsbeføjelser.

(3)I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Inden seks måneder efter, at Rådet har truffet foranstaltning om denne afgørelse til udbygning af Schengenreglerne, træffer Danmark afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre denne afgørelse i sin nationale lovgivning, jf. artikel 4 i protokollen.

(4)Denne afgørelse udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne. Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige 7 .

(5)Denne afgørelse udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne 8 . Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og finder ikke anvendelse i Irland.

(6)Aftalen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020 godkendes på Den Europæiske Unions vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet udpeger den eller de personer, som på Den Europæiske Unions vegne er beføjet til at give meddelelse i henhold til aftalens artikel 19, stk. 2, med henblik på at udtrykke Den Europæiske Unions samtykke til at blive bundet af aftalen.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

   På Rådets vegne

   Formand

(1) EUT L 150 af 20.5.2014, s. 143.
(2) EUT L 150 af 20.5.2014, s. 112.
(3) Rådets afgørelse af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43).
(4) Rådets afgørelse af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20).
(5) EUT C af , s. .
(6) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af et instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed og om ophævelse af beslutning nr. 574/2007/EF (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 143).
(7) Rådets afgørelse af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43).
(8) Rådets afgørelse af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20).

Bruxelles, den 14.10.2016

COM(2016) 658 final

BILAG

til

forslag til RÅDETS AFGØRELSE

om indgåelse på den Europæiske Unions vegne af en aftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020


BILAG

til

forslag til RÅDETS AFGØRELSE

om indgåelse på den Europæiske Unions vegne af en aftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020

DEN EUROPÆISKE UNION, i det følgende benævnt "Unionen",

og

KONGERIGET NORGE, i det følgende benævnt "Norge",

herefter benævnt "parterne",

SOM HENVISER TIL aftalen indgået af Rådet for Den Europæiske Union, Republikken Island og Kongeriget Norge om sidstnævntes associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne 1 (i det følgende benævnt "associeringsaftalen med Norge"), og

SOM TAGER FØLGENDE I BETRAGTNING:

(1)Unionen indførte instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014 2 .

(2)Forordning (EU) nr. 515/2014 udgør en udvikling af Schengenreglerne, jf. associeringsaftalen med Norge.

(3)Eftersom Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 515/2014 3 har direkte indvirkning på anvendelsen af bestemmelserne i forordning (EU) nr. 515/2015 og således påvirker sidstnævntes retlige ramme, og eftersom de procedurer, der er fastsat i associeringsaftalen med Norge, er blevet anvendt i forbindelse med vedtagelsen af forordning (EU) nr. 514/2014, som blev meddelt Norge, anerkender parterne, at forordning (EU) nr. 514/2014 udgør en udvikling af Schengenreglerne, jf. associeringsaftalen med Norge, for så vidt som den er nødvendig for gennemførelsen af forordning (EU) nr. 515/2014.

(4)I henhold til artikel 5, stk. 7, i forordning (EU) nr. 515/2014 skal de lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, herunder Norge, deltage i instrumentet i overensstemmelse med forordningens bestemmelser, og der bør indgås aftaler for nærmere at angive de pågældende landes finansielle bidrag og de supplerende regler, der er nødvendige for landenes deltagelse, herunder bestemmelser, som sikrer beskyttelse af Unionens finansielle interesser og Revisionsrettens revisionsbeføjelser.

(5)Instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed ("fondsinstrumentet vedrørende grænser og visumpolitik") udgør et særligt instrument inden for rammerne af Schengenreglerne, idet det skal sikre deling af byrderne og økonomisk støtte på området ydre grænser og visumpolitik i medlemsstaterne og de associerede stater.

(6)Artikel 60 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 4 indeholder regler om indirekte forvaltning, som finder anvendelse, når tredjelande, herunder associerede stater, får overdraget budgetgennemførelsesopgaver.

(7)    I henhold til artikel 17, stk. 4, i forordning (EU) nr. 514/2014 er udgifter afholdt i 2014 støtteberettigede, når de er betalt af den ansvarlige myndighed, selv om den endnu ikke er formelt udpeget, hvorved der sikres en smidig overgang mellem Fonden for De Ydre Grænser og Fonden for Intern Sikkerhed. Tilsvarende er det vigtigt, at samme hensyn afspejles i denne aftale. Eftersom denne aftale ikke trådte i kraft inden udgangen af 2014, er det vigtigt at sikre, at udgifter afholdt inden og frem til den formelle udpegning af den ansvarlige myndighed er støtteberettigede, forudsat at de på daværende tidspunkt anvendte forvaltnings- og kontrolsystemer i det væsentlige var de samme som dem, der er gældende efter den formelle udpegning af den ansvarlige myndighed.

(8)For at lette beregningen og anvendelsen af Norges årlige bidrag til fondsinstrumentet vedrørende grænser og visumpolitik betales bidragene for perioden 2014-2020 i fem årlige rater fra 2016 til 2020. Fra 2016 til 2018 er de årlige bidrag fastsat som faste beløb, mens bidragene for årene 2019 og 2020 fastsættes i 2019 på grundlag af bruttonationalproduktet for samtlige stater, der deltager i fondsinstrumentet vedrørende grænser og visumpolitik, idet der tages højde for de faktiske betalinger,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Ved denne aftale fastsættes de supplerende regler, der er nødvendige for Norges deltagelse i fondsinstrumentet vedrørende grænser og visumpolitik i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 515/2014.

Artikel 2

Økonomisk forvaltning og kontrol

1.    Norge træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre overholdelse af bestemmelserne vedrørende økonomisk forvaltning og kontrol i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF") og i den heraf afledte EU-ret.

De bestemmelser i TEUF og i den afledte ret, der henvises til i første afsnit, er:

a)artikel 287, stk. 1, 2 og 3, i TEUF

b)artikel 30, 32 og 57, artikel 58, stk. 1, litra c), nr. i), artikel 60 og artikel 79, stk. 2, og artikel 108, stk. 2, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

c)artikel 32, 38, 42, 84, 88, 142 og 144 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 5

d)Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 6  

e)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 7 .

Parterne kan beslutte at ændre denne liste efter fælles overenskomst.

2.    Norge anvender bestemmelserne i stk. 1 på sit område i overensstemmelse med denne aftale.

Artikel 3

Overholdelse af princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning

De midler, der tildeles Norge under fondsinstrumentet vedrørende grænser og visumpolitik, anvendes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning.

Artikel 4

Overholdelse af princippet angående interessekonflikter

Det forbydes de finansielle aktører og alle andre personer, der i de associerede lande er beskæftiget med budgetgennemførelse og budgetforvaltning, herunder forberedende foranstaltninger med henblik herpå, budgetrevision eller budgetkontrol, på Norges område, at foretage handlinger, der vil kunne medføre, at de pågældendes egne interesser kommer i konflikt med Unionens interesser.

Artikel 5

Håndhævelse

Afgørelser truffet af Kommissionen, hvorved der pålægges andre personer end stater en betalingsforpligtelse, skal kunne tvangsfuldbyrdes på Norges område.

Tvangsfuldbyrdelsen sker efter de regler i den borgerlige retspleje, der gælder i Norge. Fuldbyrdelsespåtegning skal uden andre formkrav end en prøvelse af ægtheden af den pågældende afgørelse påføres afgørelsen af den nationale myndighed, som Norges regering udpeger hertil og meddeler Kommissionen.

Når disse formkrav er opfyldt på Kommissionens begæring, kan Kommissionen foretage tvangsfuldbyrdelse i henhold til national ret ved at indbringe sagen direkte for den kompetente myndighed.

Tvangsfuldbyrdelsen kan kun udsættes efter afgørelse truffet af Den Europæiske Unions Domstol. Retterne i Norge har dog kompetence til at træffe afgørelse i sager, hvori det gøres gældende, at tvangsfuldbyrdelsen foretages i strid med reglerne.

Artikel 6

Beskyttelse af EU’s finansielle interesser mod svig

1.Norge skal

a)bekæmpe svig og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser, ved hjælp af foranstaltninger, som virker afskrækkende og er af en sådan art, at de yder en effektiv beskyttelse i Norge

b)træffe de samme foranstaltninger til bekæmpelse af svig, der skader Unionens finansielle interesser, som til bekæmpelse af svig, der skader landets egne finansielle interesser, og

c)samordne sine bestræbelser på at beskytte Unionens finansielle interesser med medlemsstaterne og Kommissionen.

2.Norge træffer foranstaltninger svarende til dem, der er vedtaget af Unionen i henhold til artikel 325, stk. 4, i TEUF, og som er gældende på datoen for undertegnelsen af denne aftale.

Parterne kan efter fælles overenskomst beslutte at træffe foranstaltninger svarende til senere foranstaltninger, Unionen vedtager i henhold til nærværende artikel.

Artikel 7

Kommissionens kontrol og inspektion på stedet (OLAF)

Uden at dette berører rettighederne i henhold til artikel 5, stk. 8, i forordning (EU) nr. 514/2014, er Kommissionen (Kontoret for Bekæmpelse af Svig, OLAF) bemyndiget til at foretage kontrol og inspektion på stedet på Norges område for så vidt angår fondsinstrumentet vedrørende grænser og visumpolitik på betingelserne i Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96.

Norges myndigheder fremmer kontrol og inspektion på stedet, som på de pågældende myndigheders begæring kan udføres i fællesskab med dem.

Artikel 8

Revisionsretten

I henhold til artikel 287, stk. 3, i TEUF og første del, afsnit X, kapitel 1, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 skal Revisionsretten kunne foretage undersøgelser på stedet hos ethvert organ, der forvalter indtægter eller udgifter på Unionens vegne på Norges område, for så vidt angår fondsinstrumentet vedrørende grænser og visumpolitik, herunder hos enhver fysisk eller juridisk person, der modtager betalinger fra budgettet.

I Norge foretages Revisionsrettens undersøgelser i samarbejde med de nationale revisionsinstitutioner eller, hvis disse ikke har de fornødne beføjelser, med de kompetente nationale myndigheder. Revisionsretten og Norges revisionsinstitutioner samarbejder i gensidig tillid, dog under bevarelse af deres uafhængighed. Disse institutioner eller myndigheder meddeler Revisionsretten, om de er indforstået med at deltage i revisionen.

Revisionsretten skal mindst have de samme rettigheder som Kommissionen, jf. artikel 5, stk. 7, i forordning (EU) nr. 514/2014 og denne aftales artikel 7.

Artikel 9

Offentlige indkøb

Norge anvender sine nationale retsregler om offentlige indkøb i overensstemmelse med bilag XVI til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde 8 .

Artikel 10

Finansielle bidrag

1.For årene 2016-2018 foretager Norge årlige indbetalinger til budgettet for fondsinstrumentet vedrørende grænser og visumpolitik i henhold til følgende tabel:

(Alle beløb i EUR)

2016

2017

2018

Norge

19 777 712

19 777 712

19 777 712

(1)Norges bidrag for årene 2019 og 2020 beregnes i forhold til landets bruttonationalprodukt (BNP) som en procentdel af BNP i alle de stater, der deltager i fondsinstrumentet vedrørende grænser og visumpolitik, i overensstemmelse med den formel, der er fastlagt i bilaget.

(2)Norge betaler det finansielle bidrag, der er omhandlet i denne artikel, uanset på hvilken dato landet vedtager det nationale program, som er omhandlet i artikel 14 i forordning (EU) nr. 514/2014.

Artikel 11

Anvendelse af de finansielle bidrag

1.De samlede årlige betalinger i 2016 og 2017 anvendes således:

a)75 % til den midtvejsevaluering, der er omhandlet i artikel 8 i forordning (EU) nr. 515/2014

b)15 % til udvikling af de IT-systemer, der er omhandlet i artikel 15 i forordning (EU) nr. 515/2014, med forbehold af vedtagelsen af de relevante EU-retsakter senest den 30. juni 2017

c)10 % til de EU-aktioner, der er omhandlet i artikel 13 i forordning (EU) nr. 515/2014, og den krisebistand, der er omhandlet i artikel 14 i forordning (EU) nr. 515/2014.

Såfremt det beløb, der er omhandlet i litra b), ikke tildeles eller udnyttes, omfordeler Kommissionen det efter proceduren i artikel 5, stk. 5, litra b), andet afsnit, i forordning (EU) nr. 515/2014 til de specifikke aktioner, som er omhandlet i artikel 7 i forordning (EU) nr. 515/2014.

Hvis aftalen ikke er trådt i kraft eller anvendes midlertidigt pr. 1. juni 2017, anvendes Norges fulde bidrag i overensstemmelse med stk. 2.

2.De samlede årlige betalinger i 2018, 2019 og 2020 anvendes således:

a)40 % til de specifikke aktioner, der er omhandlet i artikel 7 i forordning (EU) nr. 515/2014

b)50 % til udvikling af de IT-systemer, der er omhandlet i artikel 15 i forordning (EU) nr. 515/2014, med forbehold af vedtagelsen af de relevante EU-retsakter senest den 31. december 2018

c)10 % til de EU-aktioner, der er omhandlet i artikel 13 i forordning (EU) nr. 515/2014, og den krisebistand, der er omhandlet i artikel 14 i forordning (EU) nr. 515/2014.

Såfremt det beløb, der er omhandlet i litra b), ikke tildeles eller udnyttes, omfordeler Kommissionen det efter proceduren i artikel 5, stk. 5, litra b), andet afsnit, i forordning (EU) nr. 515/2014 til de specifikke aktioner, som er omhandlet i artikel 7 i forordning (EU) nr. 515/2014.

3.De supplerende beløb, der er afsat til midtvejsevaluering, EU-aktioner, specifikke aktioner eller programmet for udvikling af IT-systemer, skal anvendes efter den relevante procedure, som er fastsat i en af følgende bestemmelser:

a)artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 514/2014

b)artikel 8, stk. 7, i forordning (EU) nr. 515/2014

c)artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) nr. 515/2014

d)artikel 15, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 515/2014.

4.    Hvert år kan Kommissionen anvende indtil 1 581 EUR af de betalinger, der foretages af Norge, til at finansiere de administrative udgifter til personale eller eksternt personale, som er nødvendigt til at støtte Norges gennemførelse af forordning (EU) nr. 515/2014 og denne aftale.

Artikel 12

Fortrolighed

Alle oplysninger, der er blevet meddelt eller modtaget i kraft af denne aftale, er, uanset formen, omfattet af tavshedspligt og nyder den samme beskyttelse som den, der gælder for lignende oplysninger efter norsk ret og efter de tilsvarende bestemmelser, der gælder for EU-institutionerne. Oplysningerne må ikke meddeles til andre personer end dem, der i EU-institutionerne, medlemsstaterne eller i Norge i kraft af deres hverv skal have kendskab til dem, eller anvendes til andre formål end til at sikre en effektiv beskyttelse af parternes finansielle interesser.

Artikel 13

Udpegning af ansvarlig myndighed

1.    Hurtigst muligt efter godkendelsen af det nationale program underretter Norge Kommissionen om den formelle udpegelse på ministerplan af den ansvarlige myndighed med ansvar for forvaltning og kontrol af udgifterne i medfør af fondsinstrumentet vedrørende grænser og visumpolitik.

2.    Den i stk. 1 omhandlede udpegelse foretages, forudsat at organet opfylder de udpegelseskriterier for interne forhold, kontrolaktiviteter, oplysning, kommunikation og overvågning, der er fastsat i eller på grundlag af forordning (EU) nr. 514/2014.

3.    Udpegelsen af en ansvarlig myndighed baseres på en udtalelse fra et revisionsorgan, eventuelt revisionsmyndigheden, som vurderer, om den ansvarlige myndighed opfylder udpegelseskriterierne. Dette organ kan være den uafhængige offentlige institution, der har ansvaret for overvågning, evaluering og revision af administrationen. Revisionsorganet fungerer uafhængigt af den ansvarlige myndighed og udfører sit arbejde i overensstemmelse med internationalt anerkendte revisionsstandarder. Norge kan basere sin udpegelsesafgørelse på, om forvaltnings- og kontrolsystemerne i det væsentlige er de samme som dem, der allerede var indført for den foregående periode, og om de har fungeret effektivt. Hvis de eksisterende revisions- og kontrolresultater viser, at det udpegede organ ikke længere opfylder udpegelseskriterierne, træffer Norge de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der rettes op på manglerne i gennemførelsen af dette organs opgaver, herunder ved at bringe udpegelsen til ophør. 

Artikel 14

Definition af regnskabsåret

I denne aftale omfatter regnskabsåret, jf. artikel 60, stk. 5, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, udgifter, der er betalt, og indtægter, der er modtaget og bogført i den ansvarlige myndigheds regnskab i perioden, der starter den 16. oktober i år "n-1" og slutter den 15. oktober i år "n".

Artikel 15

Udgifters støtteberettigelse

Som en undtagelse fra artikel 17, stk. 3, litra b), og stk. 4 i forordning (EU) nr. 514/2014 er udgifter støtteberettigede, når de er betalt af den ansvarlige myndighed inden dens formelle udpegelse i overensstemmelse med denne aftales artikel 13, forudsat at de forvaltnings- og kontrolsystemer, der blev anvendt inden den ansvarlige myndigheds formelle udpegelse, i det væsentlige er de samme som dem, der er gældende efter udpegelsen.

Artikel 16

Anmodning om betaling af den årlige saldo

1.    Senest den 15. februar i året efter afslutningen af et regnskabsår forelægger Norge Kommissionen de dokumenter og oplysninger, der kræves i henhold til artikel 60, stk. 5, første afsnit, litra b) og c), i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Uanset artikel 44, stk. 1, i forordning (EU) nr. 514/2014, og i overensstemmelse med artikel 60, stk. 5, tredje afsnit, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, forelægger Norge senest den 15. marts i det følgende regnskabsår Kommissionen den udtalelse, der er omhandlet i artikel 60, stk. 5, andet afsnit, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

De indleverede dokumenter, som er omhandlet i dette stykke, fungerer som anmodning om betaling af den årlige saldo.

2.    De dokumenter, der er omhandlet i stk. 1, skal udarbejdes i henhold til de modeller, som Kommissionen har vedtaget på grundlag af artikel 44, stk. 3, i forordning (EU) nr. 514/2014.

Artikel 17

Gennemførelsesrapport

Uanset artikel 54, stk. 1, i forordning (EU) nr. 514/2014, og i overensstemmelse med artikel 60, stk. 5, tredje afsnit, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, forelægger Norge senest den 15. februar hvert år til og med 2022 Kommissionen en årlig rapport om gennemførelsen af det nationale program i det foregående regnskabsår og kan på det relevante niveau offentliggøre disse oplysninger.

Den første årlige rapport om gennemførelsen af det nationale program skal forelægges den 15. februar efter denne aftales ikrafttræden eller starten på dens midlertidige anvendelse.

Den første rapport skal omfatte regnskabsårene fra 2014 og frem til regnskabsåret før den første årlige rapport skulle forelægges, jf. stk. 2. Norge forelægger en endelig rapport om gennemførelsen af det nationale program senest den 31. december 2023.

Artikel 18

Elektronisk dataudvekslingssystem

I henhold til artikel 24, stk. 5, i forordning (EU) nr. 514/2014 skal al officiel udveksling af oplysninger mellem Norge og Kommissionen foregå ved brug af et elektronisk dataudvekslingssystem, som Kommissionen tilvejebringer.

Artikel 19

Ikrafttræden

1.Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union er depositar for denne aftale.

2.Parterne godkender denne aftale i overensstemmelse med egne procedurer. De underretter hinanden om afslutningen af disse procedurer.

3.Denne ordning træder i kraft på den første dag i den første måned efter datoen for den sidste meddelelse, jf. stk. 2.

4.Parterne anvender denne aftale, undtagen artikel 5, midlertidigt fra dagen efter dens undertegnelse, medmindre forfatningsmæssige krav er til hinder herfor.

Artikel 20

Gyldighed og ophør

1.Unionen eller Norge kan opsige aftalen ved at meddele den anden part sin beslutning herom. Aftalen finder ikke længere anvendelse tre måneder efter datoen for en sådan meddelelse. Projekter og aktiviteter, der er i gang ved opsigelsen, skal fortsætte på de i denne aftale fastsatte betingelser. Parterne træffer ved fælles overenskomst bestemmelse om eventuelle andre konsekvenser af opsigelsen.

2.Denne aftale ophører, når associeringsaftalen med Norge ophører i henhold til artikel 8, stk. 4, artikel 11, stk. 3, eller artikel 16 i associeringsaftalen med Norge.

Artikel 21

Sprog

Denne aftale udfærdiges i et originaleksemplar på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og norsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.


BILAG

FORMEL TIL BEREGNING AF DE FINANSIELLE BIDRAG FOR ÅRENE 2019 OG 2020 OG BETALINGSOPLYSNINGER

Norges finansielle bidrag til fondsinstrumentet vedrørende grænser og visumpolitik, jf. artikel 5, stk. 7, i forordning (EU) nr. 515/2014, beregnes for årene 2019 og 2020 som følger:

For hvert enkelt år fra 2013 til 2017 divideres de endelige tal for Norges bruttonationalprodukt (BNP), som foreligger pr. 31. marts 2019, med summen af BNP-tallene for alle de stater, der det pågældende år deltager i fondsinstrumentet vedrørende grænser og visumpolitik. Gennemsnittet af de fem procentsatser for årene 2013-2017 anvendes på summen af de faktiske årlige bevillinger til fondsinstrumentet vedrørende grænser og visumpolitik for årene 2014-2019 og den årlige forpligtelsesbevilling til fondsinstrumentet vedrørende grænser og visumpolitik for året 2020 som angivet i forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 vedtaget af Kommissionen med henblik på at nå frem til det samlede beløb, som Norge skal betale i løbet af den periode, hvor fondsinstrumentet vedrørende grænser og visumpolitik gennemføres. Fra dette beløb fratrækkes Norges faktiske årlige betalinger i henhold til denne aftales artikel 10, stk. 1, med henblik på at nå frem til Norges samlede bidragsbeløb for årene 2019 og 2020. Halvdelen af dette beløb skal betales i 2019 og halvdelen i 2020.

Det finansielle bidrag betales i euro.

Norge betaler sit finansielle bidrag senest 45 dage efter at have modtaget debetnotaen. For sen betaling af bidraget medfører, at Norge skal betale morarenter af det udestående beløb fra forfaldsdagen. Rentesatsen er den rentesats, som Den Europæiske Centralbank anvender på sine vigtigste refinansieringstransaktioner som offentliggjort i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende, og som er gældende den første dag i den måned, hvor fristen udløber, forhøjet med 3,5 procentpoint.

(1) EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014 af 16. april 2014 om et instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed og om ophævelse af beslutning nr. 574/2007/EF (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 143).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 af 16. april 2014 om almindelige bestemmelser om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og om instrumentet for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 112).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 547/2014 af 15. maj 2014 (EUT L 163 af 29.5.2014, s. 18).
(5) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1).
(6) Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).
(7) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).
(8) EFT L 1 af 3.1.1994, s. 461.