2.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 34/182


Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1920/2006 for så vidt angår udvekslingen af oplysninger, systemet for tidlig varsling og risikovurderingsproceduren for nye psykoaktive stoffer

(COM(2016) 547 final — 2016/261 (COD))

(2017/C 034/31)

Anmodning om udtalelse

Rådet, 07/09/2016

Retsgrundlag

Artikel 148, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

(COM(2016) 547 final — 2016/261 (COD))

Kompetence

Sektionen for Beskæftigelse, Sociale Spørgsmål og Unionsborgerskab

Vedtaget på plenarforsamlingen

19/10/2016

Plenarforsamling nr.

520

Resultat af afstemningen

(for/imod/hverken for eller imod)

228/2/5

Da EØSU fuldt ud går ind for forslagets indhold, og da EØSU allerede har behandlet dette emne i sin udtalelse om »Nye psykoaktive stoffer« (EESC-2013-06166-00-00-AC-TRA), vedtaget den 21. januar 2014 (1), besluttede det på sin 520. plenarforsamling den 19. og 20. oktober 2016, mødet den 19. oktober 2016, at afgive en udtalelse, som støtter det fremsatte forslag, og at henvise til den holdning, det gav udtryk for i ovennævnte dokument.

Bruxelles, den 19. oktober 2016.

Georges DASSIS

Formand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg


(1)  EØSU's udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Nye psykoaktive stoffer«, COM(2013) 619 final — 2013/0305 (COD), COM(2013) 618 final — 2013/0304 (COD) (EUT C 177 af 11.6.2014, s. 52).