21.4.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 129/1


EUROPÆISKE UNIONS FÆLLES LISTE OVER MILITÆRT UDSTYR

vedtaget af Rådet den 9. februar 2015

(udstyr omfattet af Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr)

(ajourfører og erstatter Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr, der blev vedtaget af Rådet den 17. marts 2014  (1) )

(FUSP)

(2015/C 129/01)

Note 1

Udtryk i »anførselstegn« er definerede udtryk. Henviser til »Definitioner af udtryk, der anvendes i denne liste« i bilaget til denne liste.

Note 2

I nogle tilfælde opføres kemiske stoffer ved navn og CAS-nummer. Listen omfatter kemiske stoffer med samme konstitutionsformel (herunder hydrater) uanset navn eller CAS-nummer. CAS-numrene anføres for at gøre det lettere at identificere et bestemt kemisk stof eller en bestemt blanding uanset nomenklatur. CAS-numrene kan ikke anvendes som de eneste identifikatorer, fordi nogle former af de opførte kemiske stoffer har forskellige CAS-numre, og blandinger, der indeholder et kemisk stof, der er opført på listen, også kan have forskellige CAS-numre.

ML1
Glatløbede våben med en kaliber på under 20 mm, andre våben og automatiske våben med en kaliber på 12,7 mm (0,50 tommer) eller herunder samt tilbehør som følger og specielt designede komponenter hertil:

Note

ML1.a omfatter ikke:

a.

Skydevåben, der er specielt designet til løs ammunition, og som ikke kan affyre et projektil

b.

Skydevåben, der er specielt designet til at affyre projektiler med fast monteret line, som ikke har højeksplosiv ladning eller kommunikationsforbindelse, med en rækkevidde på højst 500 m

c.

Våben, der anvender ammunition med ikkecentreret antænding, og som ikke er fuldautomatiske

d.

»Deaktiverede skydevåben«.

a.

Rifler og kombinationsgeværer, håndvåben, maskingeværer, maskinpistoler og volley guns

Note

ML1.a omfatter ikke følgende:

a.

Rifler og kombinationsgeværer fremstillet før 1938

b.

Kopier af rifler og kombinationsgeværer, der i den oprindelige udgave blev fremstillet før 1890

c.

Håndvåben, våben med flere løb og maskingeværer fremstillet før 1890 og kopier heraf

d.

Rifler eller håndvåben, der er specielt designet til at affyre et inert projektil ved hjælp af trykluft eller CO2.

b.

Glatløbede våben som følger:

1.

Glatløbede våben specielt designet til militær anvendelse

2.

Andre glatløbede våben som følger:

a.

Fuldautomatiske våben

b.

Halvautomatiske våben eller våben af pumpguntypen

Note

ML1.b.2 omfatter ikke våben, der er specielt designet til at affyre et inert projektil ved hjælp af trykluft eller CO2.

Note

ML1.b. omfatter ikke følgende:

a.

Glatløbede våben fremstillet før 1938

b.

Kopier af glatløbede våben, der i den oprindelige udgave blev fremstillet før 1890

c.

Glatløbede våben, der anvendes til jagt eller idræt. Disse våben må ikke være specielt designet til militær anvendelse eller være fuldautomatiske.

d.

Glatløbede våben, der er specielt designet til et af følgende formål:

1.

Slagtning af tamdyr

2.

Bedøvelse af dyr

3.

Seismisk prøvning

4.

Affyring af industrielle projektiler eller

5.

Afbrydning af improviserede eksplosive anordninger (IED)

NB:

For så vidt angår afbrydere se ML4 og 1A006 på EU's liste over produkter med dobbelt anvendelse

c.

Våben, der bruger ammunition uden hylster

d.

Aftagelige magasiner, lyddæmpere, specielle affutager, optiske sigteanordninger og flammeskjulere til våben, der er nævnt i ML1.a, ML1.b eller ML1.c.

Note

ML1.d.omfatter ikke optiske sigteanordninger uden elektronisk billedbehandling med en forstørrelse på 9 gange eller mindre, forudsat at de ikke er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse eller indeholder retikler, der er specielt designet til militær anvendelse.

ML2
Glatløbede våben med en kaliber på 20 mm eller derover, andre våben eller andet forsvarsmateriel med en kaliber på over 12,7 mm (0,50 tommer), lavetter samt tilbehør som følger og specielt designede komponenter hertil:

a.

Geværer, haubitser, kanoner, morterer, antitankvåben, affyringsanordninger (launchers), militære flammekastere, rifler, rekylfri rifler, glatløbede våben og sløringsanordninger (signature reduction devices) hertil

Note 1

ML2.a omfatter indsprøjtnings- og måleanordninger, opbevaringstanke og andre komponenter, der er specielt designet til anvendelse med flydende brændstof til det udstyr, der er nævnt i ML2.a.

Note 2

ML2.a omfatter ikke våben som følger:

a.

Rifler, glatløbede våben og kombinationsgeværer fremstillet før 1938

b.

Kopier af rifler, glatløbede våben og kombinationsgeværer, der i den oprindelige udgave blev fremstillet før 1890

c.

Geværer, haubitser, kanoner og morterer fremstillet før 1890

d.

Glatløbede våben, der anvendes til jagt eller idræt. Disse våben må ikke være specielt designet til militær anvendelse eller være fuldautomatiske

e.

Glatløbede våben, der er specielt designet til et af følgende formål:

1.

Slagtning af tamdyr

2.

Bedøvelse af dyr

3.

Seismisk prøvning

4.

Affyring af industrielle projektiler eller

5.

Afbrydning af improviserede eksplosive anordninger (IED)

NB:

For så vidt angår afbrydere se ML4 og 1A006 på EU's liste over produkter med dobbelt anvendelse.

f.

Håndholdte affyringsanordninger, der er specielt designet til at affyre projektiler med fast monteret line, som ikke har højeksplosiv ladning eller kommunikationsforbindelse, med en rækkevidde på højst 500 m.

b.

Røg- og gaslavetter, »pyrotekniske« lavetter eller generatorer, der er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse

Note

ML2.b omfatter ikke signalpistoler.

c.

Sigteanordninger til våben og affutager til sigteanordninger til våben, der er:

1.

specielt designet til militær anvendelse og

2.

specielt designet til våben, der er nævnt i ML2.a.

d.

Monteringsanordninger og aftagelige magasiner, der er specielt designet til de våben, der er nævnt i ML2.a

ML3
Ammunition og tempereringsanordninger som følger samt specielt designede komponenter hertil:

a.

Ammunition til våben, der er nævnt i ML1, ML2 eller ML12

b.

Tempereringsanordninger, der er specielt designet til ammunition, der er nævnt i ML3.a

Note 1

Specielt designede komponenter, der er nævnt i ML3, omfatter følgende:

a.

Metal- eller plastikdele, f.eks. tændsatser, projektilkapper, forbindelsesled til patroner, roterende bånd og metaldele til ammunition

b.

Sikrings- og armeringsanordninger, tændere, sensorer og tændingsanordninger

c.

Strømforsyningsanordninger med høj engangseffekt

d.

Brændbare hylstre til sprængladninger

e.

Submunition, herunder små bomber og små miner samt målstyrede projektiler.

Note 2

ML3.a omfatter ikke:

a.

ammunition uden projektil (blankstar)

b.

løs ammunition med perforeret sprængstofkammer

c.

anden løs ammunition, der ikke indeholder komponenter, der er designet til skarp ammunition, eller

d.

komponenter, der er specielt designet til løs ammunition, der er nævnt i denne note 2.a, b eller c.

Note 3

ML3.a omfatter ikke patroner, der er specielt designet til følgende formål:

a.

Signalering

b.

Bortjagning af fugle eller

c.

Antændelse af gas ved olieboringer.

ML4
Bomber, torpedoer, raketter, missiler, andre eksplosive anordninger og sprængladninger samt tilhørende udstyr og tilbehør som følger og specielt designede komponenter hertil:

NB 1

Vedrørende styre- og navigationsudstyr se ML11.

NB 2

Vedrørende systemer i fly til beskyttelse mod missiler (AMPS) se ML4.c.

a.

Bomber, torpedoer, granater, røggeneratorer, raketter, miner, missiler, dybdebomber, sprænganordninger og sprængudstyr, »pyrotekniske« anordninger, hylstre og simulatorer (dvs. udstyr, der simulerer disse genstande) specielt designet til militær anvendelse

Note

ML4.a. omfatter følgende:

a.

Røggranater, ildbomber, brandbomber og eksplosive anordninger

b.

Dyser til raketdrevne missiler og næser til rumfartøjer, der kan vende tilbage til jorden.

b.

Udstyr, der er:

1.

specielt designet til militær anvendelse og

2.

specielt designet til »aktiviteter«, der vedrører følgende:

a.

genstande, der er nævnt i ML4.a, eller

b.

improviserede eksplosive anordninger (IED).

Teknisk note

Med henblik på ML4.b.2 omfatter »aktiviteter« håndtering, opsendelse, udlægning, kontrol, affyring, detonering, aktivering, kraftoverførsel med operationel engangseffekt, afledning, støjsending (jamming), strygning, detektion, sprængning eller bortskaffelse.

Note 1

ML4.b omfatter følgende:

a.

Mobile anlæg til fremstilling af over 1 000 kg flydende gas dagligt

b.

Flydende elkabler til strygning af magnetminer.

Note 2

ML4.b omfatter ikke håndholdt udstyr, der udelukkende er designet til at detektere metalgenstande, og som ikke kan skelne mellem miner og andre metalgenstande.

c.

Systemer i fly til beskyttelse mod missiler (AMPS)

Note

ML4.c omfatter ikke AMPS, der er:

a.

udstyret med nogen af følgende missilvarslingssensorer:

1.

Passive sensorer med maksimal respons mellem 100-400 nm eller

2.

Aktive Doppler-impulssensorer til varsling mod missiler

b.

udstyret med modforanstaltningssystemer

c.

udstyret med flares med både en synlig signatur og en infrarød signatur til afledning af jord-til-luft-missiler og

d.

monteret i »civile fly« og hvor:

1.

AMPS kun fungerer i et specifikt »civilt fly«, som det specifikke AMPS er monteret i, og for hvilket der er udstedt:

a.

et typecertifikat udstedt af civile luftfartsmyndigheder i en eller flere EU-medlemsstater eller stater, der deltager i Wassenaararrangementet, eller

b.

et tilsvarende dokument, som er anerkendt af Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO)

2.

AMPS anvender beskyttelse for at forhindre uautoriseret adgang til »software« og

3.

AMPS omfatter en aktiv mekanisme, der gør, at systemet ikke fungerer, når det fjernes fra det »civile fly«, som det er monteret i.

ML5
Ildkontrol og tilhørende alarm- og varslingsudstyr samt tilhørende systemer, prøve-og indstillingsudstyr og udstyr til modforanstaltninger som følger, der er specielt designet til militær anvendelse, og specielt designede komponenter og tilbehør hertil:

a.

Sigteanordninger til våben, bombecomputere, kanonopstillingsudstyr og våbenkontrolsystemer

b.

Måludpegnings-, designations-, afstandsmålings-, overvågnings- eller sporingssystemer, detekterings-, datafusions-, rekognoscerings- eller identifikationsudstyr samt sensorintegrationsudstyr

c.

Udstyr til modforanstaltninger til genstande, der er nævnt i ML5.a eller ML5.b

Note

Med henblik på ML5.c omfatter udstyr til modforanstaltninger detekteringsudstyr.

d.

Feltprøve- og indstillingsudstyr, der er specielt designet til genstande, der er nævnt i ML5.a, ML5.b eller ML5.c

ML6
Landkøretøjer og komponenter som følger:

NB

Vedrørende styre- og navigationsudstyr se ML11.

a.

Landkøretøjer og komponenter hertil, der specielt er designet eller modificeret til militær anvendelse

Teknisk note

Med henblik på ML6.a er påhængsvogne omfattet af betegnelsen landkøretøjer.

b.

Andre landkøretøjer og komponenter som følger:

1.

Køretøjer, der har alle følgende egenskaber:

a.

Fremstillet eller udstyret med materialer eller komponenter til ballistisk beskyttelse svarende til niveau III (NIJ 0108.01 af september 1985 eller tilsvarende nationale standarder) eller derover

b.

Transmission til at trække både for- og baghjul samtidig, herunder de køretøjer, som har ekstra hjul til fordeling af vægten, uanset om disse hjul trækker eller ej

c.

Samlet tilladt totalvægt på over 4 500 kg og

d.

Designet eller modificeret til terrængående anvendelse

2.

Komponenter, der både:

a.

er specielt designet til køretøjer, der er nævnt i ML6.b.1, og

b.

yder ballistisk beskyttelse svarende til niveau III (NIJ 0108.01 af september 1985 eller tilsvarende nationale standarder) eller derover.

NB

Se også ML13.a.

Note 1

ML6.a omfatter følgende:

a.

Kampvogne og andre pansrede militærkøretøjer samt militærkøretøjer påmonteret ophæng til våben eller udstyr til minelægning eller affyring af ammunition, der er nævnt i ML4

b.

Pansrede køretøjer

c.

Amfibiekøretøjer og køretøjer til kørsel på dybt vand

d.

Bjærgningskøretøjer og køretøjer til at trække eller transportere ammunition eller våbensystemer samt hertil hørende lasthåndteringsudstyr.

Note 2

Ændring af et landkøretøj til militær anvendelse, der er nævnt i ML6.a, medfører en strukturel, elektrisk eller mekanisk ændring, som omfatter en eller flere komponenter, der er specielt designet til militær anvendelse. Disse komponenter omfatter følgende:

a.

Dækkarkasser, der er skudsikre

b.

Pansring af vitale dele (f.eks. brændstoftanke eller køretøjets førerhus)

c.

Specielle forstærkninger eller våbenmonteringsanordninger

d.

Mørklægningslygter.

Note 3

ML6 omfatter ikke civile køretøjer, der er designet eller modificeret til transport af penge eller værdigenstande.

Note 4

ML6 omfatter ikke køretøjer, der opfylder alle følgende kriterier:

a.

Blev fremstillet før 1946

b.

Har ikke genstande, der er nævnt i EU's fælles liste over militært udstyr og fremstillet efter 1945, med undtagelse af kopier af oprindelige komponenter eller oprindeligt tilbehør til køretøjet, og

c.

Indeholder ikke våben, der er nævnt i ML1, ML2 eller ML4, medmindre de er ubrugelige og ikke kan affyre et projektil.

ML7
Kemiske eller biologiske toksiske midler (agents), »kemikalier til oprørskontrol«, radioaktivt materiale, tilhørende udstyr, komponenter og materialer som følger:

a.

Biologiske midler (agents) eller radioaktivt materiale, der er »modificeret til krigsbrug« for at forvolde tab blandt mennesker og dyr, beskadige udstyr eller volde skade på afgrøder eller miljø

b.

Kemiske kampmidler, herunder:

1.

kemiske nervekampmidler:

a.

O-alkyl (lig med eller mindre end C10, herunder cycloalkyl) alkyl (methyl, ethyl, n-propyl eller isopropyl) — phosphonfluoridater, som f.eks.:

 

Sarin (GB): O-Isopropylmethylphosphonfluoridat (CAS 107-44-8) og

 

Soman (GD): O-Pinacolyl-methylphosphonfluoridat (CAS 96-64-0)

b.

O-alkyl (lig med eller mindre end C10, inkl. cycloalkyl)-N,N-dialkyl-(Me,Et;n-Pr eller i-Pr)-phosphoramidocyanidater, som f.eks.:

Tabun (GA): O-Ethyl-N,N-dimethyl-phosphoramidocyanidat (CAS 77-81-6)

c.

O-Alkyl (H eller lig med eller mindre end C10, inkl. cycloalkyl) og S-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-aminoethylalkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-phosphonthioater og tilsvarende alkylerede eller protonerede salte som f.eks.:

VX: O-Ethyl S-2-diisopropylaminoethylmethylphosphonthioat (CAS 50782-69-9)

2.

Blæretrækkende kemiske kampmidler:

a.

Svovl-sennepsgasser som f.eks.:

1.

2-Chlorethylchlormethylsulfid (CAS 2625-76-5)

2.

Bis(2-chlorethyl)sulfid (CAS 505-60-2)

3.

Bis(2-chlorethylthio)methan (CAS 63869-13-6)

4.

1,2-Bis(2-chorethylthio)ethan (CAS 3563-36-8)

5.

1,3-Bis(2-chlorethylthio)-n-propan (CAS 63905-10-2)

6.

1,4-Bis(2-chlorethylthio)-n-butan (CAS 142868-93-7)

7.

1,5-Bis(2-chlorethylthio)-n-pentan (CAS 142868-94-8)

8.

Bis(2-chlorethylthiomethyl)ether (CAS 63918-90-1)

9.

Bis(2-chlorethylthioethyl)ether (CAS 63918-89-8)

b.

Lewisiter, som f.eks.:

1.

2-chlorvinyldichlorarsin (CAS 541-25-3)

2.

Tris(2-chlorvinyl)arsin (CAS 40334-70-1)

3.

Bis(2-chlorvinyl)chlorarsin (CAS 40334-69-8)

c.

Kvælstofsennepsgasser, som f.eks.:

1.

HN1: Bis(2-chlorethyl)ethylamin (CAS 538-07-08)

2.

HN2: Bis(2-chlorethyl)methylamin (CAS 51-75-2)

3.

HN3: Tris(2-chlorethyl)amin (CAS 555-77-1)

3.

Kemiske kampmidler, der forårsager ukampdygtighed, som f.eks.:

a.

3-Quinuclindinylbenzilat (BZ) (CAS 6581-06-2)

4.

Kemiske kampmidler til afløvning, som f.eks.:

a.

Butyl 2-chlor-4-fluorphenoxiacetat (LNF)

b.

2,4,5-trichlorphenoxeddikesyre (CAS 93-76-5) blandet med 2,4-dichlorphenoxeddikesyre (CAS 94-75-7) (Agent Orange (CAS 39277-47-9))

c.

Binære prækursorer og nøgleprækursorer til kemiske kampmidler som følger:

1.

Alkyl (methyl, ethyl, n-propyl eller isopropyl)phosphonyldifluorider, som f.eks.:

DF: methylphosphonyldifluorid (CAS 676-99-3)

2.

O-alkyl (H eller ≤ C10, herunder cycloalkyl) O-2-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl eller isopropyl) aminoethyl-alkyl (methyl, ethyl, n-propyl eller isopropyl) phosphoniter og tilsvarende alkylerede og protonerede salte, som f.eks.:

QL: O-Ethyl-O-2-diisopropylaminoethylmethylphosphoniter (CAS 57856-11-8)

3.

Chlorsarin: O-Isopropylmethylphosphonchloridat (CAS 1445-76-7)

4.

Chlorsoman: O-Pinacolylmethylphosphonchloridat (CAS 7040-57-5)

d.

»Kemikalier til oprørskontrol«, kemiske aktivstoffer og blandinger heraf, herunder:

1.

α-Brombenzenacetonitril (brombenzylcyanid) (CA) (CAS 5798-79-8)

2.

[2-chlorphenyl) metylen] propandinitril, (o-chlorbenzylidenmalonsyredinitril (CS) (CAS 2698-41-1)

3.

2-Chlor-1-phenylethanon, phenylacylchlorid (α-chloroacetophenon) (CN) (CAS 532-27-4)

4.

Dibenz-(b,F)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8)

5.

10-Chlor-5,10-dihydrophenarsazin, (phenarsazinchlorid), (Adamsite), (DM) (CAS 578-94-9)

6.

N-Nonanoylmorpholin, (MPA) (CAS 5299-64-9)

Note 1

ML7.d omfatter ikke »kemikalier til oprørskontrol«, der er individuelt emballeret til selvforsvarsformål.

Note 2

ML7.d omfatter ikke kemiske aktivstoffer og blandinger heraf, som er bestemt og pakket til fødevareproduktion eller medicinske formål.

e.

Udstyr, der er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse, designet eller modificeret til spredning af følgende materialer eller midler og specielt designede komponenter hertil:

1.

Materialer eller midler (agents), der er nævnt i ML7.a, ML7.b eller ML7.d, eller

2.

Kemiske kampmidler fremstillet med prækursorer, som er nævnt i ML7.c.

f.

Beskyttelses- og dekontamineringsudstyr, der er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse, komponenter og kemiske blandinger som følger:

1.

Udstyr, som er designet eller modificeret til forsvar mod materialer, der er nævnt i ML7.a, ML7.b eller ML7.d, samt specielt designede komponenter hertil

2.

Udstyr, som er designet eller modificeret til dekontaminering af genstande, som er kontamineret med materialer, der er nævnt i ML7.a eller ML7.b, samt specielt designede komponenter hertil

3.

Kemiske blandinger, der er specielt udviklet eller formuleret til dekontaminering af genstande, som er kontamineret med materialer, der er nævnt i ML7.a eller ML7.b

Note

ML7.f.1 omfatter følgende:

a.

Luftkonditioneringsanlæg, der er specielt designet eller modificeret til nuklear, biologisk og kemisk filtrering

b.

Beskyttelsesdragter.

NB

Med hensyn til gasmasker samt beskyttelses- og dekontamineringsudstyr til civil anvendelse se også 1A004 på EU's liste over produkter med dobbelt anvendelse.

g.

Udstyr, som er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse, designet eller modificeret til detektering eller identificering af materialer, der er nævnt i ML7.a, ML7.b eller ML7.d, samt specielt designede komponenter hertil

Note

ML7.g omfatter ikke personlige strålingsdosimetre.

NB

Se også 1A004 på EU's liste over produkter med dobbelt anvendelse.

h.

»Biopolymerer«, der er specielt designet eller oparbejdet til detektering eller identificering af kemiske kampmidler, der er nævnt i ML7.b, samt specifikke cellekulturer, der bruges til at fremstille dem

i.

»Biokatalysatorer« til dekontaminering eller nedbrydning af kemiske kampmidler samt biologiske systemer hertil som følger:

1.

»Biokatalysatorer«, der er specielt designet til dekontaminering eller nedbrydning af kemiske kampmidler, der er nævnt i ML7.b, og som er fremstillet gennem målrettet laboratorieudvælgelse eller genetisk manipulation af biologiske systemer

2.

Biologiske systemer, der indeholder genetisk information, der er specifik for fremstillingen af »biokatalysatorer«, der er nævnt i ML7.i.1, som følger:

a.

»Ekspressionsvektorer«

b.

Vira

c.

Cellekulturer.

Note 1

ML7.b og ML7.d omfatter ikke følgende:

a.

Cyanogenchlorid (CAS 506-77-4). Se 1C450.a.5. på EU's liste over produkter med dobbelt anvendelse

b.

Hydrogencyanid (CAS 74-90-8)

c.

Chlor (CAS 7782-50-5)

d.

Carbonylchlorid (phosgen) (CAS 75-44-5). Se 1C450.a.4. på EU's liste over produkter med dobbelt anvendelse

e.

Diphosgen (trichlormethyl-chlorformiat) (CAS 503-38-8)

f.

Ikke anvendt siden 2004

g.

Xylylbromid, ortho: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4)

h.

Benzylbromid (CAS 100-39-0)

i.

Benzyljodid (CAS 620-05-3)

j.

Bromacetone (CAS 598-31-2)

k.

Cyanogenbromid (CAS 506-68-3)

l.

Brommethylethylketon (CAS 816-40-0)

m.

Chloracetone (CAS 78-95-5)

n.

Ethyl-iodacetat (CAS 623-48-3)

o.

Iodacetone (CAS 3019-04-3)

p.

Chlorpicrin (CAS 76-06-2). Se 1C450.a.7. på EU's liste over produkter med dobbelt anvendelse.

Note 2

De cellekulturer og biologiske systemer, der er nævnt i ML7.h og ML7.i.2, er udtømmende, og disse underpunkter omfatter ikke celler eller biologiske systemer til civile formål, som f.eks. landbrugsformål, farmaceutiske, medicinske og veterinære formål, miljø- og affaldshåndteringsformål eller i fødevareindustrien.

ML8
»Energimaterialer« samt beslægtede stoffer som følger:

NB 1

Se også 1C011 på EU's liste over produkter med dobbelt anvendelse.

NB 2

Vedrørende sprængladninger og eksplosive anordninger se ML4 og 1A008 i EU's liste over produkter med dobbelt anvendelse.

Tekniske noter

1.

Med henblik på ML8 forstås der ved blanding en sammensætning af to eller flere stoffer, hvoraf mindst et stof er opført under underpunkterne i ML8.

2.

Ethvert stof, der er opført under underpunkterne i ML8, er omfattet af denne liste, også hvis det anvendes til et andet formål end det anførte. (f.eks. anvendes TAGN hovedsagelig som sprængstof, men kan også anvendes som brændstof eller som iltningsmiddel).

3.

Med henblik på ML8 forstås der ved partikelstørrelse den gennemsnitlige partikeldiameter på grundlag af vægt eller volumen. Internationale eller tilsvarende nationale standarder vil blive anvendt ved prøveudtagning og bestemmelse af partikelstørrelse.

a.

»Sprængstoffer« som følger og blandinger heraf:

1.

ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan eller 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid) (CAS 97096-78-1)

2.

BNCP (cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetraaminkobolt (III) perchlorat (CAS 117412-28-9)

3.

CL-14 (diaminodinitrobenzfurozan eller 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzfurazan-1-oxid) (CAS 117907-74-1)

4.

CL-20 (HNIW eller hexanitrohexaazaisowurtzitan (CAS 135285-90-4); chlathrater af CL-20 (vedr. »prækursorer« hertil se også ML8.g.3 og g.4)

5.

CP (2-(5-cyanotetrazolato) pentaaminkobolt (III) perchlorat) (CAS 70247-32-4)

6.

DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroethylen, FOX7) (CAS 145250-81-3)

7.

DATB (diamintrinitrobenzen) (CAS 1630-08-6)

8.

DDFP (1,4-dinitrodifurazanpiperazin)

9.

DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropyrazin-1-oxid, PZO) (CAS 194486-77-6)

10.

DIPAM (3,3′-diamino-2,2′,4,4′,6,6′-hexanitrobiphenyl eller dipicramid) (CAS 17215-44-0)

11.

DNGU (DINGU eller dinitroglycoluril (CAS 55510-04-8)

12.

Furazaner som følger:

a.

DAAOF (DAAF, DAAFox eller diaminoazoxyfurazan)

b.

DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3)

13.

HMX og derivater heraf (vedr. »prækursorer« hertil se også ML8.g.5) som følger:

a.

HMX (Cyclotetramethylentetranitramin, octahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazin, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-cyclooctan, octogen (CAS 2691-41-0)

b.

difluoraminerede HMX-analoger

c.

K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyclo-[3,3,0]-octanon-3, tetranitrosemiglycouril eller keto-bicyklisk HMX) (CAS 130256-72-3)

14.

HNAD (hexanitroadamantan) (CAS 143850-71-9)

15.

HNS (hexanitrostilben) (CAS 20062-22-0)

16.

Imidazoler som følger:

a.

BNNII (octahydro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]imidazol)

b.

DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS 5213-49-0)

c.

FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol)

d.

NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol)

e.

PTIA (1-picryl-2,4,5-trinitroimidazol)

17.

NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitromethylenhydrazin)

18.

NTO (ONTA eller 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on (CAS 932-64-9)

19.

Polynitrocubaner med flere end fire nitrogrupper

20.

PYX (2,6-Bis(picrylamino)-3,5-dinitropyridin) (CAS 38082-89-2)

21.

RDX og derivater heraf som følger:

a.

RDX (cyclotrimethylentrinitramin, cyclonit, T4, hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cyclohexan, hexogen) (CAS 121-82-4)

b.

Keto-RDX (K-6 eller 2,4,6-trinitro-2,4-6-triazacyclohexanon) (CAS 115029-35-1)

22.

TAGN (triaminguanidinenitrat) (CAS 4000-16-2)

23.

TATB (triamintrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6) (vedr. »prækursorer« hertil se også ML8.g.7)

24.

TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroamin) octahydro-1,5-dinitro-1,5-diazocin)

25.

Tetrazoler som følger:

a.

NTAT (nitrotriazol aminotetrazol)

b.

NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol)

26.

Tetryl (trinitrophenylmethylnitramin) (CAS 479-45-8)

27.

TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadecalin) (CAS 135877-16-6) (vedr. »prækursorer« hertil se også ML8.g.6)

28.

TNAZ (1,3,3-trinitroazetidin) (CAS 97645-24-4) (vedr. »prækursorer« hertil se også ML8.g.2)

29.

TNGU (SORGUYL eller tetranitroglycoluril (CAS 55510-03-7)

30.

TNP (1,4,5,8-tetranitro-pyridazino[4,5-d]pyridazin) (CAS 229176-04-9)

31.

Triaziner som følger:

a.

DNAM (2-oxy-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS 19899-80-0)

b.

NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahydro-1,3,5-triazin) (CAS 130400-13-4)

32.

Triazoler som følger:

a.

5-azido-2-nitrotriazol

b.

ADHTDN (4-amino-3,5-dihydrazino-1,2,4-triazoldinitramid) (CAS 1614-08-0)

c.

ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol)

d.

BDNTA ([bis-dinitrotriazol]amin)

e.

DBT (3,3′-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4)

f.

DNBT (dinitrobistriazol) (CAS 70890-46-9)

g.

Ikke anvendt siden 2010

h.

NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazol)

i.

PDNT (1-picryl-3,5-dinitrotriazol)

j.

TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1)

33.

Sprængstoffer, der ikke er opført andre steder i ML8.a, og som har:

a.

en detonationshastighed på over 8 700 m/s eller

b.

et detonationstryk på over 34 GPa (340 kbar)

34.

Ikke anvendt siden 2013

35.

DNAN (2,4-dinitroanisol) (CAS 119-27-7)

36.

TEX (4,10-Dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaisowurtzitan)

37.

GUDN (Guanylurea dinitramid) FOX-12 (CAS 217464-38-5)

38.

Tetraziner som følger:

a.

BTAT (Bis(2,2,2-trinitroethyl)-3,6-diaminotetrazin)

b.

LAX-112 (3,6-diamino-1,2,4,5-tetrazin-1,4-dioxid)

39.

Ioniske energimaterialer, der smelter mellem 343 K (70 °C) og 373 K (100 °C), og som har en detonationshastighed på over 6 800 m/s eller et detonationstryk på over 18 GPa (180 kbar)

b.

»Drivmidler« som følger:

1.

Ethvert fast »drivmiddel« med en teoretisk specifik impuls (under standardbetingelser) på mere end

a.

240 s i forbindelse med metalfrie, halogenfrie »drivmidler«,

b.

250 s i forbindelse med metalfrie, halogenholdige »drivmidler«, eller

c.

260 s i forbindelse med metalholdige »drivmidler«

2.

Ikke anvendt siden 2013

3.

»Drivmidler« med en kraftkonstant på over 1 200 kJ/kg

4.

»Drivmidler«, som kan modstå en stabil forbrændingshastighed på over 38 mm/s under standardbetingelser (målt ved en inhiberet enkeltstreng) ved 6,89 MPa (68,9 bar) og 294 K (21 °C …)

5.

Elastomermodificerede støbte dobbeltbaserede »drivmidler« (EMCBD) med en strækbarhed ved maksimal belastning på mere end 5 % ved 233 K (– 40 °C …)

6.

Ethvert »drivmiddel«, som indeholder stoffer, der er nævnt i ML8.a

7.

»Drivmidler«, der ikke er nævnt andre steder i EU's fælles liste over militært udstyr, og som er specielt designet til militær anvendelse

c.

»Pyrotekniske stoffer«, brændstoffer og beslægtede stoffer som følger samt blandinger heraf:

1.

Flybrændstoffer, der er specielt formuleret til militær anvendelse

Note

Flybrændstoffer, der er nævnt i ML8.c.1, er færdige produkter og ikke bestanddele heraf.

2.

Alan (aluminiumhydrid) (CAS 7784-21-6)

3.

Carboraner; decaboran (CAS 17702-41-9); pentaboraner (CAS 19624-22-7 og 18433-84-6) og derivater heraf

4.

Hydraziner og derivater heraf som følger (vedr. oxyderende hydrazinderivater se også ML8.d.8 og d.9):

a.

Hydrazin (CAS 302-01-2) i koncentrationer på 70 % eller mere

b.

Monomethylhydrazin (CAS 60-34-4)

c.

Symmetrisk dimethylhydrazin (CAS 540-73-8)

d.

Asymmetrisk dimethylhydrazin (CAS 57-14-7)

Note

ML8.c.4.a omfatter ikke »hydrazinblandinger«, der er specielt formuleret til korrosionsbekæmpelse

5.

Metalbrændstoffer, brændstofblandinger eller »pyrotekniske« blandinger, i partikelform, hvad enten de er sfæriske, forstøvede, kugle- eller flageformede eller formalede, når de er fremstillet af materiale, der med en renhed på 99 % eller derover består af et af følgende materialer:

a.

Metaller som følger og blandinger heraf:

1.

Beryllium (CAS 7440-41-7) med en partikelstørrelse på mindre end 60 μm

2.

Jernpulver (CAS 7439-89-6) med en partikelstørrelse på 3 μm eller mindre fremstillet ved reduktion af jernoxid med brint

b.

Blandinger, der indeholder et af følgende stoffer:

1.

Zirconium (CAS 7440-67-7), magnesium (CAS 7439-95-4) eller legeringer af disse med en partikelstørrelse på mindre end 60 μm eller

2.

Bor- (CAS 7440-42-8) eller borcarbid- (CAS 12069-32-8) brændstoffer med en renhed på 85 % eller mere og en partikelstørrelse på mindre end 60 μm

Note 1

ML8.c.5 omfatter sprængstoffer og brændstoffer, uanset om metallerne eller legeringerne er indkapslet i aluminium, magnesium, zirconium eller beryllium eller ej.

Note 2

ML8.c.5.b omfatter kun metalbrændstoffer i partikelform, når de indgår i blandinger med andre stoffer og danner en blanding, der er formuleret til militær anvendelse, såsom opslæmninger af flydende drivladninger, faste drivladninger eller pyrotekniske blandinger.

Note 3

ML8.c.5.b.2 omfatter ikke bor og borcarbid beriget med bor-10 (20 % eller mere af det samlede indhold af bor-10).

6.

Militære materialer, som indeholder fortykningsmidler til kulbrintebrændstoffer, der er specielt formuleret til brug i flammekastere eller brandammunition, som f.eks. metalstearater (f.eks. oktal) (CAS 637-12-7) eller palmitater

7.

Perchlorater, chlorater og chromater sammensat med pulverformigt metal eller andre højenergibrændstofelementer

8.

Sfærisk eller kugleformet aluminiumspulver (CAS 7429-90-5) med en partikelstørrelse på 60 μm eller mindre, og fremstillet af materiale med et aluminiumsindhold på 99 % eller mere

9.

Titaniumsubhydrid med en støkiometrisk ækvivalens på n = 0,65-1,68.

10.

Flydende brændstof med høj energitæthed, som ikke er nævnt i ML8.c.1, som følger:

a.

blandede brændstoffer, der indeholder både faste og flydende brændstoffer (f.eks. boropslæmning), og som har en volumenbaseret energitæthed på 40 MJ/kg eller derover

b.

andre brændstoffer og brændstoftilsætningsstoffer med høj energitæthed (f.eks. cuban, ioniske opløsninger, JP-7 og JP-10), som har en volumenbaseret energitæthed på 37,5 GJ/m3 eller derover målt ved 293 K (20 °C) og én atmosfæres tryk (101,325 kPa)

Note

ML8.c.10.b omfatter ikke JP-4, JP-8, raffinerede fossile brændstoffer eller biobrændstoffer, eller motorbrændstoffer, som er godkendt til brug i civile fly

11.

»Pyrotekniske« og pyroforiske materialer som følger:

a.

»pyrotekniske« eller pyroforiske materialer, der er specielt formuleret til at forbedre eller styre produktionen af strålingsenergi i enhver del af IR-spektret

b.

blandinger af magnesium, polytetrafluorethylen (PTFE) og en vinyliden difluorid-hexafluorpropylen copolymer (f.eks. MTV)

12.

Brændstofblandinger, »pyrotekniske« blandinger eller »energimaterialer«, der ikke er nævnt andre steder i ML8, og som har alle følgende karakteristika:

a.

indeholder mere end 0,5 % partikler af følgende:

1.

Aluminium

2.

Beryllium

3.

Bor

4.

Zirconium

5.

Magnesium, eller

6.

Titan

b.

Partikler, der er nævnt i ML8.c.12.a med en størrelse på mindre end 200 nm i enhver retning, og

c.

Partikler, der er nævnt i ML8.c.12.a med et metalindhold på 60 % eller derover

d.

Iltningsmidler som følger og blandinger heraf:

1.

ADN (ammoniumdinitramid eller SR12) (CAS 140456-78-6)

2.

AP (ammoniumperchlorat) (CAS 7790-98-9)

3.

Forbindelser bestående af fluor og et af følgende stoffer:

a.

Andre halogener

b.

Oxygen eller

c.

Nitrogen

Note 1

ML8.d.3 omfatter ikke chlortrifluorid (CAS 7790-91-2).

Note 2

ML8.d.3 omfatter ikke gasformigt nitrogentrifluorid (CAS 7783-54-2).

4.

DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidin) (CAS 78246-06-7)

5.

HAN (hydroxylammoniumnitrat) (CAS 13465-08-2)

6.

HAP (hydroxylammoniumperchlorat) (CAS 15588-62-2)

7.

HNF (hydrazinium nitroformat) (CAS 20773-28-8)

8.

Hydrazinnitrat (CAS 37836-27-4)

9.

Hydrazinperchlorat (CAS 27978-54-7)

10.

Flydende iltningsmidler, som består af eller indeholder inhiberet rødt rygende salpetersyre (IRFNA) (CAS 8007-58-7) eller oxygendifluorid

Note

ML8.d.10 omfatter ikke ikke-inhiberet rygende salpetersyre.

e.

Bindemidler, blødgørere, monomerer og polymerer som følger:

1.

AMMO (azidomethylmethyloxetan og -polymerer) (CAS 90683-29-7) (vedr. »prækursorer« hertil se også ML8.g.1)

2.

BAMO (3,3-bis(azidomethyl)oxetan og -polymerer) (CAS 17607-20-4) (vedr. »prækursorer« hertil se også ML8.g.1)

3.

BDNPA (bis (2,2-dinitropropyl)acetal) (CAS 5108-69-0)

4.

BDNPF (bis (2,2-dinitropropyl)formal) (CAS 5917-61-3)

5.

BTTN (butantrioltrinitrat) (CAS 6659-60-5) (vedr. prækursorer hertil se også ML8.g.8)

6.

Energetiske monomzerer, blødgørere eller polymerer, der er specielt formuleret til militær anvendelse, og som indeholder:

a.

nitrogrupper

b.

azidogrupper

c.

nitratgrupper

d.

nitrazagrupper eller

e.

difluoraminogrupper.

7.

FAMAO (3-difluoroaminomethyl-3-azidomethyloxetan) og -polymerer

8.

FEFO (bis-(2-fluor-2,2-dinitroethyl)formal) (CAS 17003-79-1)

9.

FPF-1 (poly-2,2,3,3,4,4-hexafluorpentan-1,5-diolformal) (CAS 376-90-9)

10.

FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluor-2-tri-fluormethyl-3-oxaheptan-1,7-diolformal)

11.

GAP (glycidylazidpolymer) (CAS 143178-24-9) og derivater heraf

12.

HTPB (hydroxyltermineret polybutadien) med en hydoxylfunktionalitet på eller større end 2,2 og mindre end eller på 2,4, en hydroxylværdi på under 0,77 meq/g, og en viskositet ved 30 °C… på under 47 poise (CAS 69102-90-5)

13.

Alkoholfunktionaliseret poly(epichlorhydrin) med lav molekylær vægt (under 10 000) som følger:

a.

poly(epichlorhydrindiol)

b.

poly(epichlorhydrintriol)

14.

NENA (nitratoethylnitraminforbindelser) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 og 85954-06-9)

15.

PGN (poly-GLYN), polyglycidnylnitrat eller poly(nitratmethyloxiran) (CAS 27814-48-8)

16.

Poly-NIMMO (polynitratmethylmethyloxetan), poly-NMMO eller poly(3-nitratmethyl-3-methyloxetan) (CAS 84051-81-0)

17.

Polynitroorthocarbonater

18.

TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoramino)ethoxy]propan eller trisvinoxypropanaddukt CAS 53159-39-0)

19.

4,5 diazidomethyl-2-methyl-1,2,3-triazol (iso- DAMTR)

20.

PNO (Poly(3-nitrato oxetan)).

f.

»Tilsætningsstoffer« som følger:

1.

Basisk kobbersalicylat (CAS 62320-94-9)

2.

BHEGA (bis-(2-hydroxyethyl)glycolamid) (CAS 17409-41-5)

3.

BNO (butoadiennitrileoxid)

4.

Ferrocenderivater som følger:

a.

Butacen (CAS 125856-62-4)

b.

Catocen (2,2-bis-ethylferrocenylpropan) (CAS 37206-42-1)

c.

Ferrocencarboxylsyrer og Ferrocencarboxylsyreestere

d.

n-butylferrocen (CAS 31904-29-7)

e.

Andre adducerede polymere ferrocenderivater, der ikke er nævnt andre steder i ML8.f.4

f.

Ethylferrocen (CAS 1273-89-8)

g.

Propylferrocen

h.

Pentylferrocen (CAS 1274-00-6)

i.

Dicyclopentylferrocen

j.

Dicyclohexylferrocen

k.

Diethylferrocen (CAS 1273-97-8)

l.

Dipropylferrocen

m.

Dibutylferrocen (CAS 1274-08-4)

n.

Dihexylferrocen (CAS 93894-59-8)

o.

Acetylferrocen (CAS 1271-55-2)/1,1'-diacetylferrocen (CAS 1273-94-5).

5.

Bly-beta-resorcylat (CAS 20936-32-7)

6.

Blycitrat (CAS 14450-60-3)

7.

Bly-kobberchelater af beta-resorcylat eller salicylater (CAS 68411-07-4)

8.

Blymaleat (CAS Nr. 19136-34-6)

9.

Blysalicylat (CAS 15748-73-9)

10.

Blystannat (CAS 12036-31-6)

11.

MAPO (tris-1-(2-methyl)aziridinylphosphinoxid) (CAS 57-39-6) BOBBA 8 (bis(2-methylaziridinyl)2-(2-hydroxypropanoxy) propylaminphosphinoxid) og andre MAPO-derivater

12.

Methyl BAPO (bis(2-methylaziridinyl)methylaminphosphinoxid) (CAS 85068-72-0)

13.

N-methyl-p-nitroanilin (CAS 100-15-2)

14.

3-nitraza-1,5-pentandiisocyanat (CAS Nr. 7406-61-9)

15.

Metalorganiske bindemidler som følger:

a.

Neopentyl[diallyl]oxy, tri[dioctyl]phosphattitanat (CAS 103850-22-2), også kendt som titan IV, 2,2[bis 2-propenolat-methyl, butanolat, tris(dioctyl) phosphat] (CAS 110438-25-0), eller LICA 12 (CAS 103850-22-2)

b.

Titan IV, [(2-propenolat-1)methyl, n-propanolatmethyl] butanolat-1, tris[dioctyl]pyrophosphat eller KR 3538

c.

Titan IV, [(2-propenolat-1)methyl, n-propanoltomethyl] butanolat-1, tris(dioctyl)phosphat

16.

Polycyandifluoraminoethylenoxid

17.

Bindemidler som følger:

a.

1,1R,1S-trimesoy1-tris(2-ethylaziridin) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8)

b.

Polyfunktionelle aziridinamider med isophtal, trimesin-, isocyanur- eller trimethyladipingrundskelet, der også har en 2-methyl- eller 2-ethylaziridingruppe

Note

punkt ML.8.f.17.b omfatter:

a.

1,1H-Isophthaloyl-bis(2-methylaziridin)(HX-752) (CAS 7652-64-4)

b.

2,4,6-tris(2-ethyl-1-aziridinyl)-1,3,5-triazin (HX-874) (CAS 18924-91-9)

c.

1,1′trimethyladipoyl-bis(2-ethylaziridin) (HX-877) (CAS 71463-62-2)

18.

Propylenimin (2-methylaziridin) (CAS 75-55-8)

19.

Superfin jernoxid (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) med en specifik overflade på over 250 m2/g og en gennemsnitlig partikelstørrelse på 3,0 nm eller derunder

20.

TEPAN (tetraethylenpentaaminacrylnitril) (CAS 68412-45-3) cyanethylerede polyaminer og deres salte TEPANOL (tetraethylenpentaaminacrylnitrilglycidol)

21.

TEPANOL (tetraethylenpentaaminacrylnitrilglycidol) (CAS 68412-46-4) og cyanethylerede polyaminer adduceret med glycidol og deres salte

22.

TPB (triphenylbismut) (CAS 603-33-8)

23.

TEPB (Tris (ethoxyphenyl) bismuth) (CAS 90591-48-3)

g.

»Prækursorer« som følger:

NB

Henvisningerne i ML8.g vedrører »energimaterialer«, der er nævnt, og som er fremstillet af disse stoffer.

1.

BCMO (3,3-bis(chlormethyl)oxetan) (CAS 78-71-7) (se også ML8.e.1 og e.2)

2.

Dinitroazetidin-t-butylsalt (CAS 125735-38-8) (se også ML8.a.28)

3.

Hexaazaisowurtzitanderivater, herunder HBIW (hexabenzylhexaazaisowurtzitan) (CAS 124782-15-6) (se også ML8.a.4) og TAIW (tetraacetyldibenzylhexaazaisowurtzitan) (CAS 182763-60-6) (se også ML8.a.4)

4.

Ikke anvendt siden 2013

5.

TAT (1,3,5,7 tetraacetyl-1,3,5,7-tretraazacyclooctan) (CAS 41378-98-7) (se også ML8.a.13)

6.

1,4,5,8-tetraazadecalin (CAS 5409-42-7) (se også ML8.a.27)

7.

1,3,5-trichlorbenzen (CAS 108-70-3) (se også ML8.a.23)

8.

1,2,4 trihydroxybutan (1,2,4-butantriol) (CAS 3068-00-6) (se også ML8.e.5)

9.

DADN (1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraza-cyclooctan) (se også ML8.a.13)

Note 1

ML8 omfatter ikke følgende stoffer, hvis de ikke indgår i forbindelser eller blandinger med »energimaterialer«, der er nævnt i ML8.a, eller pulveriserede metaller, der er nævnt i ML8.c:

a.

Ammoniumpicrat (CAS 131-74-8)

b.

Sortkrudt

c.

Hexanitrodiphenylamin (CAS 131-73-7)

d.

Difluoramin (CAS 10405-27-3)

e.

Nitrostivelse (CAS 9056-38-6)

f.

Kaliumnitrat (CAS 7757-79-1)

g.

Tetranitronaphthalen

h.

Trinitroanisol

i.

Trinitronaphthalen

j.

Trinitroxylen

k.

N-pyrrolidinon, 1-methyl-2-pyrrolidinon (CAS 872-50-4)

l.

Dioctylmaleat (CAS 142-16-5)

m.

Ethylhexylacrylat (CAS 103-11-7)

n.

Triethylaluminium (TEA) (CAS 97-93-8), trimethylaluminium (TMA) (CAS 75-24-1) og andre pyrophore metalalkyler og -aryler af lithium, natrium, magnesium, zink eller bor

o.

Nitrocellulose (CAS 9004-70-0)

p.

Nitroglycerin (eller glyceroltrinitrat, trinitroglycerin) (NG) (CAS 55-63-0)

q.

2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS 118-96-7)

r.

Ethylendiaminodinitrat (EDDN) (CAS 20829-66-7)

s.

Pentaerytritoltetranitrat (PETN) (CAS 78-11-5)

t.

Blyazid (CAS 13424-46-9), normalt blystyphnat (CAS 15245-44-0) og basisk blystyphnat (CAS 12403-82-6) og primærsprængstoffer eller tændladningsblandinger, som indeholder azider eller azidkomplekser

u.

Triethylenglycoldinitrat (TEGDN) (CAS 111-22-8)

v.

2,4,6-trinitroresorcinol (styphninsyre) (CAS 82-71-3)

w.

Diethyldiphenylurea (CAS 85-98-3), dimethyldiphenylurea (CAS 611-92-7), methylethyldiphenylurea [centraliter]

x.

N,N-diphenylurea (asymmetrisk diphenylurea) (CAS 603-54-3)

y.

Methyl-N,N-diphenylurea (asymmetrisk methyldiphenylurea) (CAS 13114-72-2)

z.

Ethyl-N,N-diphenylurea (asymmetrisk ethyldiphenylurea) (CAS 64544-71-4)

aa.

2-nitrodiphenylamin (2-NDPA) (CAS 119-75-5)

bb.

4-nitrodiphenylamin (4-NDPA) (CAS 836-30-6)

cc.

2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5)

dd.

Nitroguanidin (CAS 556-88-7) (se 1C011.d. på EU's liste over produkter med dobbelt anvendelse)

Note 2

ML8. omfatter ikke ammoniumperchlorat (ML8.d.2), NTO (ML8.a.18) eller catocen (ML8.f.4.b), og opfylder alle følgende kriterier:

a.

Er specielt udformet og formuleret til civil anvendelse af anordninger til frembringelse af gas

b.

Er forbindelser eller blandinger med ikke-aktive termohærdende bindemidler eller blødgørere, og har en masse på mindre end 250 g

c.

Har højst 80 % ammoniumperchlorat (ML8.d.2) i aktivstoffets masse

d.

Har højst 4 g NTO (ML8.a.18) og

e.

Har mindre end eller lig med 1 g catocen (ML8.f.4.b).

ML9
Krigsskibe (overflade- eller undervandsfartøjer), særligt udstyr til skibe, tilbehør, komponenter og andre overfladefartøjer som følger:

NB

Vedrørende styre- og navigationsudstyr se ML11.

a.

Fartøjer og komponenter som følger:

1.

Fartøjer (overflade- eller undervandsfartøjer), der er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse, uanset om de på det pågældende tidspunkt er i en sådan stand, at de kan anvendes i aktioner, og uanset om de er udstyret med våbenfremføringsmidler eller panser og skrog eller skrogdele til sådanne fartøjer, og komponenter hertil, der er specielt designet til militær anvendelse

2.

Andre overfladefartøjer end dem, der er nævnt i ML9.a.1, som har udstyr af følgende typer fastgjort på eller integreret i fartøjet:

a.

Automatiske våben, der er nævnt i ML1, eller våben, der er nævnt i ML2, ML4, ML12 eller ML19, eller »monteringsanordninger« eller ophængspunkter til våben med en kaliber på 12,7 mm eller herover

Teknisk note

Ved »monteringsanordninger« forstås affutager eller strukturel styrkelse med henblik på installering af våben.

b.

Ildkontrolsystemer, der er nævnt i ML5

c.

Som har alt følgende udstyr:

1.

»Beskyttelse mod kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare stoffer (CBRN)« og

2.

»Iblødsætnings- eller afvaskningssystem«, der er designet til dekontamineringsformål eller

Tekniske noter

1.

»Beskyttelse mod CBRN« er et selvstændigt indre rum med udstyr til skabelse af overtryk og isolering af ventilations-systemer, begrænsede ventilationsåbninger med CBRN-filtre og begrænsede personneladgangspunkter med luftsluser.

2.

»Iblødsætnings- eller afvaskningssystem« er et havvandssprøjtesystem, som samtidig kan sprøjte vand på et fartøjs ydre overbygning og dæk.

d.

Aktive våbensystemer til modforanstaltninger, der er nævnt i ML4.b, ML5.c eller ML11.a, og som har udstyr af følgende typer:

1.

»Beskyttelse mod CBRN«

2.

Skrog og overbygning, der er specielt designet til at reducere radartværsnittet

3.

Termiske signaturreduktionsanordninger (f.eks. et udstødningsgaskølesystem), bortset fra dem, der er specielt designet til at øge et kraftværks samlede effektivitet eller reducere miljøpåvirkning eller

4.

Et afmagnetiseringssystem, der er designet til at reducere hele fartøjets magnetiske signatur

b.

Motorer og fremdriftssystemer som følger, der er specielt designet til militær anvendelse, og komponenter hertil, der er specielt designet til militær anvendelse:

1.

Dieselmotorer, der er specielt designet til ubåde, og som har alle følgende karakteristika:

a.

En effekt på 1,12 MW (1 500 hk) eller derover, og

b.

En omdrejningshastighed på 700 omdrejninger i minuttet eller derover

2.

Elektromotorer, der er specielt designet til ubåde, og som har alle følgende karakteristika:

a.

En effekt på over 0,75 MW (1 000 hk)

b.

Hurtigt omstyrbar

c.

Væskekølet og

d.

Hermetisk indkapslet

3.

Ikke-magnetiske dieselmotorer, som har alle følgende karakteristika:

a.

En effekt på 37,3 MW (50 hk) eller derover og

b.

En ikke-magnetisk del på over 75 % af den samlede masse

4.

»Luftuafhængige fremdrift« ssystemer (AIP), der er specielt designet til ubåde

Teknisk note

»Luftuafhængig fremdrift« (AIP) gør det muligt for en neddykket ubåd at anvende sit fremdriftssystem uden adgang til atmosfærisk ilt i længere tid, end det ville have været muligt ved anvendelse af batterierne. AIP omfatter i forbindelse med ML9.b.4 ikke atomenergi.

c.

Undervandsdetektionsudstyr, der er specielt designet til militær anvendelse, styreanordninger hertil og komponenter hertil, der er specielt designet til militær anvendelse

d.

Antiubåds- og antitorpedonet, der er specielt designet til militæranvendelse

e.

Har ikke været anvendt siden 2003

f.

Skibsskrogspenetratorer og konnektorer, der er specielt designet til militær anvendelse, og som muliggør forbindelse med udstyr uden for et skib, og komponenter hertil, der er specielt designet til militær anvendelse

Note

ML9.f omfatter konnektorer til skibe af enkeltleder-, multileder-, koaksial- eller bølgeledertypen og skibsskrogspenetratorer, som begge kan forblive uigennemtrængelige for lækagevand udefra og bevare de krævede karakteristika på havdybder på over 100 m, samt fiberoptiske konnektorer og optiske skibsskrogspenetratorer, der er specielt designet til »laser« stråletransmission uanset dybde. ML9.f omfatter ikke almindelige skibsskrogspenetratorer til drivaksler og hydrodynamiske rorstænger.

g.

Lydløse lejer med udstyr af følgende typer, komponenter hertil og udstyr, der indeholder sådanne lejer, der er specielt designet til militær anvendelse:

1.

Gasophæng eller magnetisk ophæng

2.

Aktiv signaturkontrol eller

3.

Vibrationsfjernelseskontrol

ML10
»Fly«, »lettere end luft-fartøjer«, ubemandede luftfartøjer (»UAV'er«), flymotorer og udstyr til »fly« samt hermed beslægtet udstyr og komponenter som følger, der er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse:

NB

Vedrørende styre- og navigationsudstyr se ML11.

a.

Bemandede »fly« og »lettere end luft-fartøjer« og specielt designede komponenter hertil

b.

Ikke anvendt siden 2011

c.

Ubemandede fly og tilhørende udstyr som følger og specielt designede komponenter hertil:

1.

»UAV'er«, droner (RPV'er), autonome programmerbare fartøjer og ubemandede »lettere end luft-fartøjer«

2.

Raketstyr, bjærgningsudstyr og opsendelsesudstyr

3.

Udstyr designet til styring eller kontrol

d.

Fremdriftsmotorer til fly og specielt designede komponenter hertil

e.

Luftbåret brændstofpåfyldningsudstyr, der er specielt designet eller modificeret til et af følgende, og specielt designede komponenter hertil:

1.

Fly, der er nævnt i ML10.a, eller

2.

Ubemandede fly, der er nævnt i ML10.c

f.

»Jordbaseret udstyr«, som er specielt udviklet til fly, der er nævnt i ML10.a, eller til flymotorer, der er nævnt i ML10.d

Teknisk note

»Jordbaseret udstyr« omfatter udstyr til tryktankning og udstyr, som er specielt designet til at muliggøre operationer i afgrænsede områder.

g.

Livopretholdelsesudstyr til flybesætning, sikkerhedsudstyr til flybesætning og andre evakueringsanordninger, der ikke er nævnt i ML10.a, og som er designet til fly, der er nævnt i ML10.a

Note

ML10.g. kontrollerer ikke hjelme til personel fra fly, der ikke har ophæng og beslag til udstyr, der er nævnt i EU's fælles liste over militært udstyr.

NB

For så vidt angår hjelme, se også ML13.c.

h.

Faldskærme, drageglidere og beslægtet udstyr som følger samt specielt designede komponenter hertil:

1.

Faldskærme, der ikke er nævnt andre steder i EU's fælles liste over militært udstyr

2.

Drageglidere

3.

Udstyr, der er specielt designet til faldskærmsudspring fra stor højde (f.eks. dragter, specielle hjelme, åndedrætsudstyr, navigationsudstyr)

i.

Udstyr til kontrolleret åbning eller automatiske styresystemer designet til laster, som kastes ned med faldskærm.

Note 1

ML10.a omfatter ikke »fly« og »lettere end luft-fartøjer« eller varianter af disse »fly«, der er specielt designet til militær anvendelse, og som alle er af følgende type:

a.

De er ikke kampfly

b.

De er ikke konfigureret til militær anvendelse og ikke monteret med udstyr eller indretninger, der er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse, og

c.

godkendt til civil anvendelse af civile luftfartsmyndigheder i en eller flere EU-medlemsstater eller stater, der deltager i Wassenaararrangementet.

Note 2

ML10.d omfatter ikke:

a.

flymotorer, der er designet eller modificeret til militær anvendelse, og som er godkendt til civil anvendelse af civile luftfartsmyndigheder i en eller flere EU-medlemsstater eller stater, der deltager i Wassenaararrangementet, til brug i civile fly, eller specielt designede komponenter hertil

b.

stempelmotorer eller specielt designede komponenter hertil, undtagen hvis de er specielt designet til »UAV'er«.

Note 3

Med henblik på ML10.a og ML10.d omfatter specielt designede komponenter og beslægtet udstyr til ikke-militære »fly« eller flymotorer, som er modificeret til militær anvendelse, kun militære komponenter og militært beslægtet udstyr, som er nødvendige for modifikationen til militær anvendelse.

Note 4

Med henblik på ML10.a omfatter militær anvendelse: kamp, militær rekognoscering, angreb, militær uddannelse, logistisk støtte og transport og nedkastning af tropper eller militært udstyr.

Note 5

ML10.a omfatter ikke »fly«, der opfylder alle følgende kriterier:

a.

Blev fremstillet første gang før 1946

b.

Indeholder ikke genstande, der er nævnt i EU's fælles liste over militært udstyr, medmindre genstandene skal opfylde sikkerheds- og luftdygtighedsstandarderne i en eller flere EU-medlemsstater eller stater, der deltager i Wassenaararrangementet, og

c.

Indeholder ikke våben, der er nævnt i EU's fælles liste over militært udstyr, medmindre de er ubrugelige og ikke kan genindsættes i drift.

ML11
Elektronisk udstyr, »rumfartøjer« og komponenter, der ikke er nævnt i andre punkter på EU's fælles liste over militært udstyr, som følger:

a.

Elektronisk udstyr, som er specielt designet til militær anvendelse, og specielt designede komponenter hertil

Note

ML11.a omfatter følgende:

a.

Udstyr til elektroniske modforanstaltninger(ECM) og forholdsregler mod fjendtlig anvendelse af elektroniske modforanstaltninger (ECCM) (dvs. udstyr designet til at indføre vildledende eller fejlbehæftede signaler i radarer eller radiomodtagere eller på anden måde hindre modtagelse, drift eller effektivitet i forbindelse med fjendtlige elektroniske modtagere og tilhørende udstyr til modforanstaltninger), herunder udstyr til støjsending (jamming) og beskyttelse mod støjsending

b.

Frekvensagile rør (frequency agile tubes)

c.

Elektroniske systemer eller udstyr, som enten er designet til overvågning og kontrol af det elektromagnetiske spektrum med militær efterretning eller sikkerhed for øje eller til foranstaltninger mod sådan overvågning og kontrol

d.

Udstyr til modforanstaltninger under vandet, herunder støjsending (jamming) og magnetisk interferens og afledning, udstyr, der er designet til at indføre fremmedstøj eller fejlbehæftede signaler i sonarmodtagere

e.

Udstyr til sikring af edb-anlæg, edb-sikkerhedsudstyr og udstyr til sikring af transmissions- og signallinjer, som er baseret på kryptograferingsprocedurer

f.

Identifikations-, autentificerings- og nøgleindlæsningsudstyr og nøgleadministration, fremstillings- og distributionsudstyr

g.

Styre- og navigationsudstyr

h.

Udstyr til digital troposcatter-radiokommunikation

i.

Digitale demodulatorer specielt designet til signalefterretninger

j.

»Automatiske kommando- og kontrolsystemer«

NB

Vedrørende »software« i forbindelse med militær »software« defineret radio (SDR) se ML21

b.

Støjsenderudstyr til globale satellitnavigationssystemer (GNSS) og specielt designede komponenter hertil

c.

»Rumfartøjer«, der er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse, og rumfartøjskomponenter, der er specielt designet til militær anvendelse.

ML12
Våbensystemer med høj kinetisk energi og tilhørende udstyr som følger og specielt designede komponenter hertil:

a.

Våbensystemer med høj kinetisk energi, der er specielt designet til at ødelægge et mål eller afbryde et angreb fra et sådant

b.

Specielt designede test- og evalueringsfaciliteter og testmodeller, herunder diagnoseinstrumenter og diagnosemål, med henblik på dynamisk afprøvning af projektiler og systemer med kinetisk energi

NB

Vedrørende våbensystemer, der benytter underkaliberammunition eller udelukkende kemisk fremdrift samt ammunition hertil se ML1-ML4.

Note 1

ML12 omfatter følgende udstyr, når det er specielt designet til våbensystemer med kinetisk energi:

a.

Startfremdriftssystemer, som kan accelerere masser på over 0,1 g til hastigheder på over 1,6 km/s i enkelt- eller hurtigskydningsmodus

b.

Udstyr til frembringelse af primæreffekt, elektrobeskyttelse, energilagring (f.eks. højenergilagerkondensatorer), varmekontrol, konditionering, omskiftning eller håndtering af brændstof og elektriske interfaces mellem energiforsyning og elektriske funktioner til bevægelse af kanoner eller skydetårne

NB:

Se også 3A001.e.2 på EU's liste over produkter med dobbelt anvendelse for højenergilagerkondensatorer.

c.

Måludpegnings-, målsporings-, ildkontrol- eller skadevurderingssystemer

d.

Systemer til hjempejling, styring eller omdestinering (sideværts acceleration) af projektiler.

Note 2

ML12 omfatter våbensystemer, som benytter en af følgende fremdriftsmetoder:

a.

Elektromagnetisk

b.

Elektrotermisk

c.

Plasma

d.

Let gas eller

e.

Kemisk (ved anvendelse sammen med en af ovenstående fremdriftsmetoder).

ML13
Panser- eller beskyttelsesudstyr samt konstruktioner og komponenter som følger:

a.

Metalliske eller ikke-metalliske panserplader, der er:

1.

fremstillet efter militær standard eller specifikation eller

2.

egnet til militær anvendelse

NB

Vedrørende armerede beskyttelsesdragter se ML13.d.2

b.

Konstruktioner af metalliske eller ikke-metalliske materialer eller kombinationer heraf, der er specielt designet til ballistisk beskyttelse af militære systemer, og specielt designede komponenter hertil

c.

Hjelme, der er fremstillet efter militære standarder eller specifikationer eller tilsvarende nationale standarder, og specielt designede komponenter hertil, dvs. hjelmskal, polstring og komfortpuder

d.

Armerede beskyttelsesdragter eller beskyttelsesbeklædning og komponenter hertil som følger:

1.

Lette armerede beskyttelsesdragter eller beskyttelsesbeklædning, der er fremstillet efter militære standarder eller specifikationer eller efter, hvad der i ydeevne svarer hertil, og specielt designede komponenter hertil

Note

Med henblik på ML13.d.1 omfatter militære standarder eller specifikationer som minimum specifikationer for beskyttelse mod fragmentationsbomber

2.

Tunge armerede beskyttelsesdragter, der giver ballistisk beskyttelse svarende til mindst niveau III (NIJ 0101.06, juli 2008) eller tilsvarende nationale standarder.

Note 1

ML13.b omfatter materialer, der er specielt designet til at danne et eksplosionsreaktivt panser eller til bygning af militære beskyttelsesrum.

Note 2

ML13.c omfatter ikke konventionelle stålhjelme, der ikke er designet eller modificeret til påsætning af nogen form for tilbehør, og som heller ikke er udstyret hermed.

Note 3

ML13.c og d omfatter ikke hjelme, armerede beskyttelsesdragter og beskyttelsesbeklædning, når de ledsager brugerne med henblik på personlig beskyttelse.

Note 4

De eneste hjelme, der er specielt designet til ammunitionsrydningspersonel, og som er nævnt i ML 13, er hjelme, der er specielt designet til militær anvendelse.

NB 1

Se også 1A005 på EU's liste over produkter med dobbelt anvendelse.

NB 2

Vedrørende »fiber- og trådmaterialer«, der benyttes til fremstilling af armerede beskyttelsesdragter og hjelme, se 1C010 på EU's liste over produkter med dobbelt anvendelse.

ML14
»Specialudstyr til militær træning« eller til simulering af militære scenarier, simulatorer, der er specielt designet til oplæring i brugen af skydevåben eller våben, der er nævnt i ML1 eller ML2, samt specielt designede komponenter og tilbehør hertil:

Teknisk note

Udtrykket »specialudstyr til militær træning« omfatter militære udgaver af angrebssimulatorer, operationelt flyvetræningsudstyr, radarmålssimulatorer, radarmålsgeneratorer, udstyr til træning i artilleriskydning, simulatorer til antiubådskrigsførelse, flyvesimulatorer (herunder centrifuger til træning af piloter og astronauter), udstyr til træning i radarbetjening, instrumentflyvningstrænere, navigationtræningsudstyr, øvelsesudstyr til missilaffyring, målsøgningsudstyr, droner, våbenøvelsesudstyr, udstyr til øvelser med ubemandede »fly«, mobile øvelsesenheder og udstyr til træning i landmilitære operationer.

Note 1

ML14 omfatter systemer til billedfremstilling og interaktive miljøsystemer for simulatorer, når de er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse.

Note 2

ML14 omfatter ikke udstyr, der er specielt designet til oplæring i brugen af jagt- eller sportsvåben.

ML15
Billedudstyr eller udstyr til modforanstaltninger som følger, der er specielt designet til militær anvendelse, og specielt designede komponenter og tilbehør hertil:

a.

Optagere og udstyr til billedforarbejdning

b.

Kameraer, fotografisk udstyr og filmfremkaldelsesudstyr

c.

Billedforstærkningsudstyr

d.

Infrarødt eller termisk observationsudstyr

e.

Billeddannende radarsensorudstyr

f.

Udstyr til modforanstaltninger (ECM) eller forholdsregler mod fjendtlig anvendelse af modforanstaltninger (ECCM) designet til det udstyr, der er nævnt i ML15.a-ML15.e

Note

ML15.f omfatter udstyr, der er designet til at forringe driften eller effektiviteten af militært billedudstyr eller til at mindske sådanne forringelser.

Note 1

I ML15 omfatter udtrykket specielt designede komponenter følgende, når de er specielt designet til militær anvendelse:

a.

Infrarøde billedomformerrør

b.

Billedforstærkerrør (dog ikke af 1. generation)

c.

Mikrokanalplader

d.

Tv-kamerarør til lavt lysniveau

e.

Detektorsystemer (herunder elektroniske sammenkoblings- eller displaysystemer)

f.

Pyroelektriske tv-kamerarør

g.

Kølesystemer til billedsystemer

h.

Elektriske lukkere til fotokromisk eller elektrooptisk udstyr med en lukkehastighed på mindre end 100 μs bortset fra lukkere, der er en væsentlig del af et ultrahurtigt kamera

i.

Fiberoptiske billedinvertere

j.

Sammensatte halvlederfotokatoder.

Note 2

ML15 omfatter ikke »billedforstærkerrør af 1. generation« eller udstyr, der er specielt designet til at indeholde »billedforstærkerrør af 1. generation«.

NB

Vedrørende klassificering af våbensigter, som indeholder »billedforstærkerrør af 1. generation«, se ML1, ML2 og ML5.a.

NB

Se også 6A002.a.2. og 6A002.b. på EU's liste over produkter med dobbelt anvendelse.

ML16
Smedede, støbte eller andre ufærdige produkter, som er specielt designet til genstande, der er nævnt i ML1-ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 eller ML19.

Note

ML16 omfatter ufærdige produkter, når de kan påvises ved materialets sammensætning, form eller funktion.

ML17
Diverse udstyr, materialer og »arkiver« som følger og specielt designede komponenter hertil:

a.

Apparater til dykning og undervandssvømning, der er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse:

1.

Autonome iltåndingssystemer til dykning, hel- eller halvlukkede kredsløb

2.

Apparater til undervandssvømning, der er specielt designet til anvendelse i forbindelse med de apparater til dykning, der er nævnt i ML17.a.1.

NB:

Se også 8A002.q. på EU's liste over produkter med dobbelt anvendelse.

b.

Byggemateriel, der er specielt designet til militær anvendelse

c.

Beslag, belægninger og behandlinger, der har til formål at fjerne materiellets signatur, og som er specielt designet til militær anvendelse

d.

Feltmæssigt ingeniørmateriel, som er specielt designet til anvendelse i kampzoner

e.

»Robotter«, »robot«styremekanismer og »robot«»effektorer«, der er:

1.

specielt designet til militær anvendelse

2.

Udstyr med en anordning til beskyttelse af hydrauliske rør mod punktering forårsaget af ballistiske fragmenter (f.eks. udstyr med selvforseglende rør), og som er designet til at anvende hydrauliske væsker med antændelsestemperaturer på over 839 K (566 °C), eller

3.

specielt designet til eller klassificeret til brug i et miljø med elektromagnetiske pulser (EMP)

Teknisk note

Ved »elektromagnetiske pulser« forstås ikke uforsætlig interferens, som skyldes elektromagnetisk stråling fra udstyr i nærheden (f.eks. maskiner, apparater og elektroniske instrumenter) eller lyn.

f.

»Arkiver«, der er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse med systemer, udstyr eller komponenter, der er nævnt i EU's fælles liste over militært udstyr

g.

Kernekraftproduktionsudstyr eller fremdriftsudstyr, herunder »atomreaktorer«, der er specielt designet til militær anvendelse, og komponenter hertil, som er specielt designet eller »modificeret« til militær anvendelse

h.

Udstyr og materiale, der er belagt eller behandlet med henblik på at fjerne materialets signatur, og som er specielt designet til militær anvendelse, bortset fra udstyr og materiale, der er nævnt andre steder i EU's fælles liste over militært udstyr

i.

Simulatorer, der er specielt designet til militære »atomreaktorer«

j.

Mobile reparationsværksteder, der er specielt designet eller »modificeret« til vedligeholdelse af militært udstyr

k.

Feltgeneratorer, der er specielt designet eller »modificeret« til militær anvendelse

l.

Beholdere, der er specielt designet eller »modificeret« til militær anvendelse

m.

Færger bortset fra færger, der er nævnt andre steder i EU's fælles liste over militært udstyr, broer og pontoner, der er specielt designet til militær anvendelse

n.

Testmodeller, der er specielt designet til »udvikling« af genstande, der er nævnt i ML4, ML6, ML9 eller ML10

o.

Laserbeskyttelsesudstyr (f.eks. øjen- og sensorbeskyttelse), der er specielt designet til militær anvendelse

p.

»Brændselsceller«, der ikke er nævnt andre steder i EU's liste over militært udstyr, og som er specielt designet eller »modificeret« til militær anvendelse

Tekniske noter

1.

Ikke anvendt siden 2014.

2.

Med henblik på ML17 forstås der ved »modificeret« enhver strukturel, elektrisk, mekanisk eller anden form for ændring, der giver en ikke-militær genstand militær kapacitet svarende til en genstand, der er specielt designet til militær anvendelse.

ML18
»Produktion« sudstyr og komponenter som følger:

a.

Specielt designet eller modificeret »produktion« sudstyr til »produktion« af produkter, der er nævnt i EU's fælles liste over militært udstyr, og specielt designede komponenter hertil

b.

Specielt designede miljøtestanlæg og specielt designet udstyr hertil til certificering, godkendelse eller prøvning af produkter, der er nævnt i EU's fælles liste over militært udstyr

Teknisk note

Med henblik på ML18 omfatter udtrykket »produktion« design, undersøgelse, fabrikation, afprøvning og kontrol.

Note

ML18.a og ML18.b omfatter følgende udstyr:

a.

Kontinuerligt arbejdende nitreringsapparater

b.

Centrifugalafprøvningsapparat eller -udstyr, der:

1.

drives af en motor eller motorer med en samlet nominel hestekraft på over 298 kW (400 hk)

2.

kan bære en nyttelast på 113 kg eller mere eller

3.

kan udøve en centrifugalacceleration på 8 g eller mere på en nyttelast på 91 kg eller mere

c.

Dehydreringspresser

d.

Snekkeekstrudere, der er specielt designet eller modificeret til militær sprængekstrudering

e.

Skæremaskiner til størrelsessortering af ekstruderede drivladninger

f.

Dragémaskiner (tumblere) på 1,85 m eller mere i diameter og med en produktkapacitet på over 227 kg

g.

Kontinuerligt arbejdende blandingsmaskiner til faste drivladninger

h.

Strålekværn til grov- eller finmaling af ingredienserne i militære sprængstoffer

i.

Udstyr til frembringelse af både kugleform og ensartet partikelstørrelse i metalpulver opført under ML8.c.8

j.

Konvektionsstrømkonvertere til omdannelse af materialer opført under ML8.c.3.

ML19
Dirigerede energivåbensystemer, tilhørende udstyr, udstyr til modforanstaltninger og testmodeller som følger og specielt designede komponenter hertil:

a.

»Laser« systemer, der er specielt designet til at ødelægge et mål eller afbryde et angreb fra et sådant

b.

Partikelstrålesystemer, der kan ødelægge et mål eller afbryde et angreb fra et sådant

c.

HF-systemer med høj effekt, der kan ødelægge et mål eller afbryde et angreb fra et sådant

d.

Udstyr specielt designet til at spore, identificere eller yde forsvar mod systemer, der er nævnt i ML19.a — ML19.c

e.

Fysiske testmodeller vedrørende systemer, udstyr og komponenter, der er nævnt i ML19

f.

»Laser« systemer, der er specifikt designet til at forårsage permanent blindhed på ubeskyttede øjne, dvs. det blotte øje eller øjne med korrigerende synshjælpemidler

Note 1

Dirigerede energivåbensystemer, der er nævnt i ML19, omfatter systemer, hvis kapacitet er afledt af den kontrollerede anvendelse af:

a.

»lasere« med tilstrækkelig effekt til at forårsage ødelæggelse svarende til konventionel ammunition

b.

partikelacceleratorer, der udsender en ladet eller neutral partikelstråle med ødelæggende effekt

c.

HF-sendere med høj impuls- eller middeludgangseffekt, der frembringer tilstrækkelig feltstyrke til at lamme elektronisk udstyr i et mål på afstand.

Note 2

ML19 omfatter følgende, når det er specielt designet til dirigerede energivåbensystemer:

a.

Udstyr til primæreffektfrembringelse, energilagring, omskiftning, energikonditionering eller håndtering af brændstof

b.

Måludpegnings- og sporingssystemer

c.

Systemer, der kan evaluere skaderne på eller ødelæggelsen af et mål eller afbrydelsen af et angreb fra et sådant

d.

Udstyr til strålestyring, -udbredelse eller -retning

e.

Udstyr med hurtig stråledrejning til hurtige operationer med flere mål

f.

Adaptiv optik og fasekonjugatorer

g.

Strøminjektorer til negative hydrogen-ionstråler

h.

»Rumkvalificerede« acceleratorkomponenter

i.

Udstyr til negativ ionstråleudvidelse

j.

Udstyr til styring og drejning af ionstråler med høj effekt.

k.

»Rumkvalificerede« folier til neutralisering af negative hydrogenisotopstråler.

ML20
Kryogenisk og »superledende« udstyr som følger samt specielt designede komponenter og tilbehør hertil:

a.

Udstyr specielt designet eller konfigureret til montering i et køretøj/fartøj til militær anvendelse på landjorden, til søs, i luften eller i rummet, og som kan fungere i bevægelse og frembringe eller opretholde temperaturer under 103 K (– 170 °C)

Note

ML20.a omfatter mobile systemer, der indeholder eller anvender tilbehør eller komponenter fremstillet af ikke-metalliske eller ikke-elektrisk ledende materialer, såsom plast eller epoxybehandlede materialer.

b.

»Superledende« elektrisk udstyr (roterende maskiner og transformatorer) specielt designet eller konfigureret til montering i et køretøj/fartøj til militær anvendelse på landjorden, til søs, i luften eller i rummet, og som kan fungere i bevægelse

Note

ML20.b omfatter ikke hybride homopolære jævnstrømsgeneratorer udstyret med enpolet anker af almindeligt metal, der roterer i et magnetfelt frembragt af superledende viklinger, forudsat at disse viklinger er de eneste superledende komponenter i generatoren.

ML21
»Software« som følger:

a.

»Software« specielt designet til et af følgende formål:

1.

»Udvikling«, »produktion«, drift eller vedligeholdelse af udstyr, der er nævnt i EU's fælles liste over militært udstyr

2.

»Udvikling« eller »produktion« af materialer, der er nævnt i EU's fælles liste over militært udstyr

3.

»Udvikling«, »produktion«, drift eller vedligeholdelse af »software«, der er nævnt i EU's fælles liste over militært udstyr

b.

Speciel »software« bortset fra den, der er nævnt i ML21.a, som følger:

1.

»Software« specielt designet til militær anvendelse og specielt designet til modellering, simulering eller evaluering af militære våbensystemer

2.

»Software« specielt designet til militær anvendelse og specielt designet til modellering eller simulering af militære operative scenarier

3.

»Software« til bestemmelse af virkningerne af konventionelle, nukleare, kemiske eller biologiske våben

4.

»Software« specielt designet til militær anvendelse og specielt designet til applikationer til kommando, kommunikation, kontrol og efterretningsvirksomhed (C3I) eller til applikationer til kommando, kommunikation, kontrol, computerbehandling og efterretningsvirksomhed (C4I)

c.

»Software«, der ikke er nævnt i ML21.a eller ML21.b, og som er specielt designet eller modificeret til at gøre det muligt for udstyr, der ikke er nævnt i EU's fælles liste over militært udstyr, at udøve de samme militære funktioner som udstyr, der er nævnt i EU's fælles liste over militært udstyr

ML22
»Teknologi« som følger:

a.

»Teknologi« bortset fra den, der er nævnt i ML22.b, som er »krævet« til »udvikling«, »produktion«, drift, installation, vedligeholdelse (eftersyn), reparation, hovedreparation og renovering af genstande, der er nævnt i EU's fælles liste over militært udstyr

b.

»Teknologi« som følger:

1.

»Teknologi«, som er »krævet« til design af, samling af komponenter til og drift, vedligeholdelse og reparation af komplette produktionsanlæg til genstande, der er nævnt i EU's fælles liste over militært udstyr, selv om komponenterne til sådanne produktionsanlæg ikke er nævnt

2.

»Teknologi«, som er »krævet« til »udvikling« og »produktion« af håndvåben, selv når den anvendes til fremstilling af kopier af antikke håndvåben

3.

Ikke anvendt siden 2013

NB:

Se ML22.a om »teknologi«, der tidligere var nævnt i ML22.b.3

4.

Ikke anvendt siden 2013

NB:

Se ML22.a om »teknologi«, der tidligere var nævnt i ML22.b.4

5.

»Teknologi«, som udelukkende er »krævet« til inkorporering af »biokatalysatorer«, der er nævnt i ML7.i.1, i militære bærestoffer eller militært materiale

Note 1

»Teknologi«, som er »krævet« til »udvikling«, »produktion«, drift, installation, vedligeholdelse (eftersyn), reparation, hovedreparation og renovering af genstande, der er nævnt i EU's fælles liste over militært udstyr, forbliver under kontrol, også når den kan anvendes på en genstand, der ikke er nævnt i EU's fælles liste over militært udstyr.

Note 2

ML22 omfatter ikke følgende:

a.

»Teknologi«, der mindst kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) eller reparation af de genstande, der ikke er underlagt kontrol, eller hvortil der tidligere er udstedt eksporttilladelse

b.

»Teknologi« til »fri offentlig anvendelse« eller til »videnskabelig grundforskning« eller det, der mindst kræves med henblik på patentansøgninger

c.

»Teknologi« til magnetisk induktion til kontinuerlig fremdrift af civile transportmidler.

DEFINITIONER AF UDTRYK, DER ANVENDES I DENNE LISTE

Nedenfor følger i alfabetisk orden definitioner af de udtryk, der anvendes i denne liste.

Note 1

Definitionerne gælder for hele listen. Henvisningerne er kun vejledende og påvirker ikke den universelle anvendelse af de definerede udtryk gennem hele listen.

Note 2

Ord og udtryk på listen over definitioner har kun den definerede betydning, hvor dette er angivet ved »dobbelte anførselstegn«. Definitioner af udtryk i »enkelte anførselstegn« findes i tekniske noter til de relevante genstande. I andre tilfælde har ord og udtryk deres normalt accepterede betydning (som defineret i ordbøger).

ML17
»Arkiv« (parametrisk teknisk database)

En samling tekniske oplysninger, hvis udnyttelse kan forbedre relevante systemers, relevant udstyrs eller relevante komponenters ydeevne.

ML17
»Atomreaktor«

Omfatter hvad der direkte er knyttet til reaktortanken, det udstyr, der styrer effektniveauet i kernen, og de komponenter, der normalt indeholder eller kommer i direkte berøring med eller styrer reaktorkernens primære kølemiddel.

ML11
»Automatiske kommando- og kontrolsystemer«

Elektroniske systemer, hvorigennem der indgår, behandles og fremsendes oplysninger, som er vigtige for den operative effektivitet af gruppen, den overordnede formation, den taktiske formation, enheden, skibet, underenheden eller våben under kommando. Dette sker ved hjælp af en computer og andet specialiseret hardware, der er designet til at støtte en militær kommando- og kontrolorganisations funktioner. De vigtigste funktioner i et automatisk kommando- og kontrolsystem er: en effektiv automatisk indsamling, samling, lagring og behandling af oplysninger; visning af den pågældende situation og de omstændigheder, der indvirker på forberedelsen og gennemførelsen af kampoperationer; operative og taktiske beregninger for fordelingen af ressourcer mellem kampgrupper eller elementer i den operative kampplan eller kampdeployeringen i overensstemmelse med den pågældende opgave eller operationsfase; forberedelse af data til vurdering af den pågældende situation og beslutningstagning på et hvilket som helst tidspunkt under en operation eller kamp; computersimulering af operationer.

ML15
»Billedforstærkerrør af 1. generation«

Elektrostatisk fokuserede billedrør, der anvender fiberoptik til input og output eller glasforplader, multialkali-fotokatoder (S-20 eller S-25), men ikke mikrokanalplader til billedforstærkning.

ML7, 22
»Biokatalysatorer«

»Enzymer« til specifikke kemiske eller biokemiske reaktioner eller andre biologiske forbindelser, som binder til og fremskynder nedbrydningen af CW-agenser.

Teknisk note

»Enzymer« er »biokatalysatorer« til specifikke kemiske eller biokemiske reaktioner.

ML7, 22
»Biopolymerer«

Følgende biologiske makromolekyler:

a.

Enzymer til specifikke kemiske eller biokemiske reaktioner

b.

»Antiidiotypiske«, »monoklonale« eller »polyklonale«»antistoffer«

c.

Specielt designede eller oparbejdede »receptorer«.

Tekniske noter

1.

»Antiidiotypiske antistoffer« er antistoffer, som binder til de specifikke antigene bindesteder på andre antistoffer.

2.

»Monoklonale antistoffer« er proteiner, som binder til et antigent sted, og som produceres af en enkelt klon af celler.

3.

»Polyklonale antistoffer« er en blanding af proteiner, som binder til det specifikke antigen, og som produceres af mere end en klon af celler.

4.

»Receptorer« er biologiske makromolekylære strukturer, som kan binde ligander, hvilket påvirker de fysiologiske funktioner.

ML21, 22
»Brug«

Drift, installation (herunder installation på brugsstedet), vedligeholdelse (eftersyn), reparation, hovedreparation og renovering.

ML17
»Brændselscelle«

En elektrokemisk anordning, der konverterer kemisk energi direkte til jævnstrømselektricitet ved forbrug af brændstof fra en ekstern kilde.

ML4, 10
»Civile fly«

De »fly«, som er opført med typeangivelse i lister over fly med godkendt luftdygtighed, som er offentliggjort af civile luftfartsmyndigheder i en eller flere EU-medlemsstater eller stater, der deltager i Wassenaararrangementet, til at flyve på kommercielle civile nationale eller internationale ruter eller til lovlig civil, privat eller forretningsmæssig brug.

ML1
»Deaktiveret skydevåben«

Et skydevåben, der er bearbejdet ved hjælp af processer som defineret af de nationale myndigheder i EU's medlemsstater eller stater, der deltager i Wassenaararrangementet, så det ikke kan affyre projektiler. Disse processer modificerer permanent skydevåbenets væsentlige dele. I henhold til nationale love og bestemmelser kan deaktiveringen af skydevåbenet dokumenteres med et certifikat udstedt af en kompetent myndighed og markeres på skydevåbenet med et stempel på en væsentlig del.

ML8
»Drivmidler«

Stoffer eller blandinger, som reagerer kemisk for at producere store mængder af varme gasarter i kontrolleret omfang med henblik på at udføre mekanisk arbejde.

ML17
»Effektorer«

Gribere, »aktive værktøjsenheder« og ethvert andet værktøj, der er anbragt på montagepladen på enden af »robottens« manipulatorarm.

Teknisk note

»Aktiv værktøjsenhed« er en indretning til at anvende bevægelseskraft, procesenergi eller føleevne på arbejdsemnet.

ML7
»Ekspressionsvektorer«

Bærestoffer (f.eks. plasmid eller virus), der anvendes til at indføre genetisk materiale i værtsceller.

ML8
»Energimaterialer«

Stoffer eller blandinger, som reagerer kemisk for at frigive den energi, der er nødvendig for deres påtænkte anvendelse. »Sprængstoffer«, »pyrotekniske stoffer« og »drivmidler« er underklasser af energimaterialer

ML13
»Fiber- og trådmaterialer«

Omfatter:

a.

Kontinuerlige monofilamenter.

b.

Kontinuerlige garner og forgarner.

c.

Tape, væv, måtter med tilfældig fiberorientering og flettede bånd.

d.

Skårne fibre, stabelfibre og sammenhængende fibertæpper.

e.

Whiskers, enten monokrystallinske eller polykristallinske, af enhver længde.

f.

Aromatisk polyamidmasse.

ML8, 10, 14
»Fly«

Et luftfartøj med faste vinger, drejelige vinger, roterende vinger (helikopter), kipbar rotor eller kipbar vinge

ML22
»Fri, offentlig anvendelse«

»Teknologi« eller »software«, som er stillet til disposition uden begrænsninger for den videre udbredelse heraf.

Note Begrænsninger i ophavsret undtager ikke »teknologi« eller »software« fra at være til fri offentlig anvendelse.

ML7
»Kemikalier til oprørskontrol«

Stoffer, som — under de forventede anvendelsesbetingelser med henblik på oprørskontrol — hos mennesker hurtigt fremkalder sensorisk irritation eller invaliderende fysiske virkninger, som forsvinder kort tid efter eksponeringens ophør. (Tåregas er et af flere k»emikalier til oprørskontrol«)

ML22
»Krævet«

I forbindelse med »teknologi« bruges udtrykket kun om den del af »teknologien«, der især er ansvarlig for opnåelse eller overskridelse af de kontrolpålagte ydelsesniveauer, egenskaber eller funktioner. »Krævet«»teknologi« kan være fælles for forskellige produkter

ML9, 19
»Laser«

En samling komponenter, der frembringer både rumligt og tidsligt kohærent lys, der forstærkes ved stimuleret stråling.

ML10
»Lettere end luft-fartøjer«

Balloner og luftskibe, der kræver varm luft eller gasarter, der er lettere end luften, f.eks. helium eller brint, for at kunne lette.

ML7
»Modificeret til krigsbrug«

Enhver ændring eller udvælgelse (som f.eks. ændring af renhed, holdbarhedstid, virulens, spredningsegenskaber eller modstandskraft over for UV-stråling), der har til formål at øge effektiviteten med henblik på at dræbe mennesker eller dyr, ødelægge udstyr eller skade afgrøder eller miljøet.

ML18, 21, 22
»Produktion«

Alle produktionsstadier som f.eks.: produktionsforberedelse, fremstilling, integrering, samling (montage), inspektion, afprøvning og kvalitetssikring.

ML8
»Prækursorer«

Særlige kemikalier, der anvendes ved fremstilling af sprængstoffer.

ML4, 8
»Pyrotekniske stoffer«

Blandinger af faste eller flydende brændstoffer og oxydanter, som ved antændelse undergår en kontrolleret energetisk kemisk reaktion for at skabe en specifik forsinkelse eller specifikke mængder af varme, støj, røg, synligt lys eller infrarød stråling. Pyroforiske stoffer er en underklasse af pyrotekniske stoffer, som ikke indeholder oxydanter, men som antændes spontant ved kontakt med luften.

ML17
»Robot«

En manipuleringsmekanisme, som kan være af banestyrings- eller punktstyringstypen, som eventuelt bruger følere, og som har alle følgende egenskaber:

a.

Er multifunktionel

b.

Er i stand til at placere eller orientere materialer, dele, værktøjer eller specielle komponenter med variable bevægelser i tredimensionelt rum

c.

Omfatter tre eller flere servoindretninger med åben eller lukket sløjfe, som kan omfatte trinmotorer, og

d.

Har brugertilgængelig programmerbarhed ved hjælp af lære/play-back-metoden eller ved hjælp af en elektronisk computer, der kan være en programmerbar logikcontroller, dvs. uden mekanisk mellemkomst.

Note

Ovenstående definition omfatter ikke følgende indretninger:

1.

Manipulationsmekanismer, der kun kan styres manuelt eller med fjernbetjening.

2.

Mekanismer med fastsekvens manipulering, som er automatiserede bevægelsesindretninger, der virker i overensstemmelse med mekanisk fastlagte, programmerede bevægelser. Programmet er mekanisk begrænset af faste stopanordninger som f.eks. stifter eller knastskiver. Bevægelsernes rækkefølge og valget af baner eller vinkler er ikke variable eller udskiftelige på mekanisk, elektronisk eller elektrisk vis.

3.

Mekanisk styrede manipuleringsmekanismer med variabel sekvens, som er automatiserede bevægelsesindretninger, der virker i overensstemmelse med mekanisk fastlagte, programmerede bevægelser. Programmet er mekanisk begrænset af faste, men justerbare stopanordninger som f.eks. stifter eller knastskiver. Bevægelsernes rækkefølge og valget af baner eller vinkler er variable inden for det faste programmønster. Variationer eller modifikationer af programmønsteret (f.eks. ændringer af stifter eller udskiftning af knastskiver) i én eller flere bevægelsesakser udføres kun ved mekaniske operationer.

4.

Ikke-servostyrede manipuleringsmekanismer med variabel sekvens, som er automatiserede bevægelsesindretninger, der virker i overensstemmelse med mekanisk fastlagte, programmerede bevægelser. Programmet er variabelt, men sekvensen gennemføres alene ved binære signaler fra mekanisk fastsatte, elektriske binære indretninger eller justerbare stopanordninger.

5.

Stablekraner, defineret som kartesiske koordinatmanipuleringssystemer, der er fremstillet som en integreret del af et lodret system af lagerbeholdere og konstrueret til at få adgang til indholdet af disse beholdere i forbindelse med oplagring eller afhentning.

ML11
»Rumfartøjer«

Aktive og passive satellitter og rumsonder.

ML19
»Rumkvalificeret«

Designet, fremstillet eller kvalificeret gennem vellykket prøvning, til operation i højder på mere end 100 km over jordens overflade.

Note

En fastlæggelse af at et specifikt emne er »rumkvalificeret« på baggrund af prøvning betyder ikke, at andre emner i samme produktionsperiode eller modelserie er »rumkvalificeret«, hvis ikke de er individuelt prøvet.

ML21
»Software«

Samling af et eller flere »programmer« eller »mikroprogrammer«, der er lejret i et konkret udtryksmedie.

ML8, 18
»Sprængstoffer«

Faste, flydende eller gasformige stoffer eller blandinger af stoffer, der anvendt som primærladninger, boosterladninger eller hovedladninger i sprænghoveder, sprænganordninger og andre anordninger, er nødvendige for at fremkalde en detonation.

ML20
»Superledende«

Materialer (dvs. metaller, legeringer eller forbindelser), der kan tabe al elektrisk modstand (dvs. som kan opnå uendelig elektrisk ledeevne og føre meget store elektriske strømme uden Joule-opvarmning).

»Kritisk temperatur«: Et bestemt »superledende« materiales »kritiske temperatur« (somme tider kaldet overgangstemperaturen) er den temperatur, hvor materialet mister al modstand mod gennemstrømning af en jævnstrøm.

Teknisk note

Et materiales »superledende« tilstand karakteriseres individuelt af en »kritisk temperatur«, et kritisk magnetfelt, som er en funktion af temperaturen, og en kritisk strømtæthed, som imidlertid er en funktion af både magnetfelt og temperatur.

ML22
»Teknologi«

Konkret information, der er nødvendig til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af et produkt. Informationen har form af »tekniske data« eller »teknisk assistance«. Kontrolleret »teknologi« med henblik på EU's fælles liste over militært udstyr er nævnt i ML22.

Tekniske noter

1.

»Tekniske data« kan have form af tegninger, planer, diagrammer, modeller, formler, tabeller, konstruktionsplaner og specifikationer, manualer og instruktioner skrevet eller lagret på andre medier eller apparater som f.eks. disketter, bånd eller rom.

2.

»Teknisk assistance« kan have forskellige former, som f.eks. instruktion, færdigheder, uddannelse, praktisk erfaring og konsulenttjeneste. »Teknisk assistance« kan omfatte overførsel af »tekniske data«.

ML8
»Tilsætningsstoffer«

Stoffer, der anvendes i sprængstofformuleringer, til forbedring af deres egenskaber.

ML10
»Ubemandet luftfartøj« (»UAV«)

Et »fly«, der er i stand til at påbegynde flyvning og opretholde kontrolleret flyvning og navigation uden tilstedeværelse af mennesker om bord.

ML21, 22
»Udvikling«

Vedrørende alle faser inden masseproduktion, f.eks. design, designresearch, designanalyser, designprincipper, samling og afprøvning af prototyper, forsøgsproduktionsplaner, designdata, omsætning af designdata i produkt, formdesign, integrationsdesign, layout.

ML22
»Videnskabelig grundforskning«

Eksperimentelt eller teoretisk arbejde, der i hovedsagen udføres for at skaffe ny viden om de grundlæggende principper for fænomener eller observerbare kendsgerninger, og som ikke primært er rettet mod et konkret, praktisk mål.


(1)  EUT C 107 af 9.4.2014.