4.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 76/1


FORKLARENDE BEMÆRKNINGER TIL DE EUROPÆISKE UNIONS KOMBINEREDE NOMENKLATUR

(2015/C 076/01)

Offentliggjort i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1)

INDHOLDSFORTEGNELSE

Forord 9

A.

Almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur 11

C.

Fælles almindelige bestemmelser vedrørende nomenklaturen og toldsatserne 11

Afsnit I

Levende dyr; animalske produkter

1

Levende dyr 13

2

Kød og spiselige slagtebiprodukter 16

3

Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr 30

4

Mælk og mejeriprodukter; fugleæg; naturlig honning; spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet 37

5

Diverse produkter af animalsk oprindelse 41

Afsnit II

Vegetabilske produkter

6

Levende træer og andre levende planter; løg, rødder og lign.; afskårne blomster og blade 43

7

Spiselige grøntsager samt visse rødder og rodknolde 45

8

Spiselige frugter og nødder; skaller af citrusfrugter og meloner 53

9

Kaffe, te, maté og krydderier 59

10

Korn 63

11

Mølleriprodukter; malt; stivelse; inulin; hvedegluten 64

12

Olieholdige frø og frugter; diverse andre frø og frugter; planter til industriel og medicinsk brug; halm og foderplanter 67

13

Schellak og lign.; karbohydratgummier og naturharpikser samt andre plantesafter og planteekstrakter 71

14

Vegetabilske flettematerialer; vegetabilske produkter, ikke andetsteds tariferet 72

Afsnit III

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks

15

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks 73

Afsnit IV

Produkter fra næringsmiddelindustrien; drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike; tobak og fabrikerede tobakserstatninger

16

Tilberedte varer af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr 78

17

Sukker og sukkervarer 82

18

Kakao og tilberedte varer deraf 85

19

Tilberedte varer af korn, mel, stivelse eller mælk; bagværk 87

20

Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele 90

21

Diverse produkter fra næringsmiddelindustrien 94

22

Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike 97

23

Rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefoder 103

24

Tobak og fabrikerede tobakserstatninger 107

Afsnit V

Mineralske produkter

25

Salt; svovl; jord- og stenarter; gips, kalk og cement 110

26

Malme, slagger og aske 114

27

Mineralske brændselsstoffer, mineralolier og destillationsprodukter deraf; bituminøse stoffer; mineralsk voks 116

Afsnit VI

Produkter fra kemiske og nærstående industrier

28

Uorganiske kemikalier; uorganiske eller organiske forbindelser af ædle metaller, af sjældne jordarters metaller, af radioaktive grundstoffer og af isotoper 141

29

Organiske kemikalier 146

30

Farmaceutiske produkter 154

31

Gødningsstoffer 158

32

Garve- og farvestofekstrakter; garvesyrer og derivater deraf; farver, pigmenter og andre farvestoffer; maling og lakker; kit, spartelmasse og lign.; trykfarver, blæk og tusch 160

33

Flygtige vegetabilske olier og resinoider; parfumevarer, kosmetik og toiletmidler 165

34

Sæbe, organiske overfladeaktive stoffer samt vaske- og rengøringsmidler, smøremidler, syntetisk voks og tilberedt voks, pudse- og skuremidler, lys og lignende produkter, modellermasse, dentalvoks og andre dentalpræparater på basis af gips 167

35

Proteiner; modificeret stivelse; lim og klister; enzymer 169

36

Krudt og andre eksplosive stoffer; pyrotekniske artikler; tændstikker; pyrofore legeringer; visse brændbare materialer 171

37

Fotografiske og kinematografiske artikler 172

38

Diverse kemiske produkter 175

Afsnit VII

Plast og varer deraf; gummi og varer deraf

39

Plast og varer deraf 183

40

Gummi og varer deraf 190

Afsnit VIII

Huder, skind, læder, pelsskind og varer deraf; sadelmagerarbejder; rejseartikler, håndtasker og lignende varer; varer af tarme

41

Rå huder og skind (undtagen pelsskind) samt læder 193

42

Varer af læder; sadelmagerarbejder; rejseartikler, håndtasker og lignende varer; varer af tarme 198

43

Pelsskind og kunstigt pelsskind samt varer deraf 200

Afsnit IX

Træ og varer deraf; trækul; kork og varer deraf; kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

44

Træ og varer deraf; trækul 202

45

Kork og varer deraf 209

46

Kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer 211

Afsnit X

Papirmasse af træ eller andre celluloseholdige materialer; genbrugspapir og -pap (affald); papir og pap samt varer deraf

47

Papirmasse af træ eller andre celluloseholdige materialer; genbrugspapir og -pap (affald) 212

48

Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap 214

49

Bøger, aviser, billeder og andre tryksager; håndskrevne eller maskinskrevne arbejder samt tegninger 219

Afsnit XI

Tekstilvarer

50

Natursilke 220

51

Uld samt fine eller grove dyrehår; garn og vævet stof af hestehår 223

52

Bomuld 225

53

Andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn og vævet stof af papirgarn 226

54

Endeløse kemofibre; strimler og lignende af endeløse kemofibre 227

55

Korte kemofibre 230

56

Vat, filt og fiberdug; særligt garn; sejlgarn, reb og tovværk samt varer deraf 231

57

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer 232

58

Særlige vævede stoffer; tuftede tekstilstoffer; blonder og kniplinger; tapisserier; possementartikler; broderier 233

59

Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret tekstilstof; tekniske varer af tekstil 235

60

Trikotagestof 237

61

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage 238

62

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, undtagen varer af trikotage 248

63

Andre konfektionerede tekstilvarer; håndarbejdssæt; brugte beklædningsgenstande og brugte tekstilvarer; klude 256

Afsnit XII

Fodtøj, hovedbeklædning, paraplyer, parasoller, spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske samt dele dertil; bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun; kunstige blomster; varer af menneskehår

64

Fodtøj, gamacher og lign.; dele dertil 257

65

Hovedbeklædning og dele dertil 263

66

Paraplyer, parasoller, spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske samt dele dertil 264

67

Bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun; kunstige blomster; varer af menneskehår 265

Afsnit XIII

Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer; keramiske produkter; glas og glasvarer

68

Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer 266

69

Keramiske produkter 270

70

Glas og glasvarer 275

Afsnit XIV

Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter

71

Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter 280

Afsnit XV

Uædle metaller og varer deraf

72

Jern og stål 284

73

Varer af jern og stål 293

74

Kobber og varer deraf 302

75

Nikkel og varer deraf 303

76

Aluminium og varer deraf 304

78

Bly og varer deraf 305

81

Andre uædle metaller; sintrede keramiske metaller (cermets); varer af disse materialer 306

82

Værktøj, redskaber, knive, skeer og gafler samt dele dertil, af uædle metaller 307

83

Diverse varer af uædle metaller 309

Afsnit XVI

Maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; elektrisk materiel; dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn; dele og tilbehør dertil

84

Atomreaktorer; kedler; maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; dele dertil 311

85

Elektriske maskiner og apparater, elektrisk materiel samt dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn samt dele og tilbehør dertil 331

Afsnit XVII

Transportmidler

86

Lokomotiver, vogne og andet materiel til jernbaner og sporveje samt dele dertil; stationært jernbane- og sporvejsmateriel samt dele dertil; mekanisk (herunder elektromekanisk) trafikreguleringsudstyr af enhver art 357

87

Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt dele og tilbehør dertil 359

88

Luft- og rumfartøjer samt dele dertil 368

89

Skibe, både og flydende materiel 369

Afsnit XVIII

Optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater; måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater; medicinske og kirurgiske instrumenter og apparater; ure; musikinstrumenter; dele og tilbehør dertil

90

Optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater; måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater; medicinske og kirurgiske instrumenter og apparater; dele og tilbehør dertil 370

91

Ure og dele dertil 376

92

Musikinstrumenter; dele og tilbehør dertil 377

Afsnit XIX

Våben og ammunition samt dele og tilbehør dertil

93

Våben og ammunition samt dele og tilbehør dertil 378

Afsnit XX

Diverse varer

94

Møbler; sengebunde, madrasser, dyner, puder og lign.; lamper og belysningsartikler, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende varer; præfabrikerede bygninger 379

95

Legetøj, spil og sportsartikler; dele og tilbehør dertil 381

96

Diverse 387

FORORD

Ved Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (2) indførtes en nomenklatur, benævnt »den kombinerede nomenklatur« eller forkortet »KN«, baseret på den internationale konvention om det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem (3), benævnt »det harmoniserede system« eller forkortet »HS«.

HS er blevet suppleret med sine egne forklarende bemærkninger (FB/HS), som udgives på engelsk og fransk og ajourføres af:

The WORLD CUSTOMS ORGANIZATION

Customs Cooperation Council (CCC)

30, rue du Marché

B-1210 Bruxelles

I medfør af artikel 9, stk. 1, litra a), andet led, i forordning (EØF) nr. 2658/87 vedtager Kommissionen forklarende bemærkninger til den kombinerede nomenklatur (FB/KN) efter udtalelse fra Gruppen for Told- og Statistiknomenklaturen under Toldkodeksudvalget. Selv om FB/KN kan henvise til FB/HS, erstatter de ikke sidstnævnte, men bør betragtes som et supplement og anvendes sammen med dem.

Denne udgave af FB/KN indeholder og erstatter, hvor det er relevant, de forklarende bemærkninger, der er offentliggjort i C-udgaven af De Europæiske Unions Tidende, til og med 16. september 2014 (4). De FB/KN, der blev offentliggjort i C-udgaven af De Europæiske Unions Tidende efter nævnte dato, forbliver i kraft og vil blive medtaget i FB/KN, når disse revideres.

De KN-positions- og underpositionskoder, som der henvises til, svarer til koderne i den kombinerede nomenklatur for 2015, som fastlagt i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1101/2014 (5).

Der blev endvidere offentliggjort oplysninger om »Retningslinjer for tarifering i den kombinerede nomenklatur af varer i sæt til detailsalg« i Den Europæiske Unions Tidende, C udgaven (6).

A. Almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur

Almindelig bestemmelse 5 b)

Pakningsgenstande, der normalt anvendes ved salg af drikkevarer, marmelade, sennep, krydderier mv., tariferes sammen med varerne, selv om de er egnede til anvendelse flere gange.

 

C. Fælles almindelige bestemmelser vedrørende nomenklaturen og toldsatserne

Almindelig bestemmelse 3

1.

De »arbejdsdage«, der henvises til i artikel 18, stk. 1 og 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (7), er alle andre dage end dem, der er fridage for Europa-Kommissionens tjenestegrene i Bruxelles, samt lørdage og søndage.

2.

Den kurs for omregning af euro til national valuta, jf. artikel 18, stk. 1, i førnævnte forordning, som skal anvendes, hvis den ikke er offentliggjort i De Europæiske Unions Tidende den næstsidste arbejdsdag i måneden eller den næstsidste arbejdsdag før den 15. i måneden, er den, der senest er offentliggjort før denne næstsidste arbejdsdag i måneden eller næstsidste arbejdsdag før den 15. i måneden.

AFSNIT I

LEVENDE DYR; ANIMALSKE PRODUKTER

KAPITEL 1

LEVENDE DYR

0101

Heste, æsler, muldyr og mulæsler, levende

0101 29 10 og 0101 29 90

Heste

Vilde heste, fx Przewalski-heste eller tarpaner (Mongoliet) hører også under disse underpositioner. Derimod henhører zebraer (Equus zebra, Equus grevyi, Equus burchelli, Equus quagga etc.) under underpos. 0106 19 00, selv om de tilhører hestefamilien (Equidae).

Krydsninger mellem hoppe og zebra henhører under underpos. 0106 19 00.

0101 30 00

Æsler

Denne underposition omfatter både tamæsler og andre æsler. Blandt andre æsler kan nævnes kulan eller tschiggetai fra Mongoliet, kiang fra Tibet, onager samt asiatisk vildæsel (Equus hemionus).

Krydsninger mellem æsel og zebra henhører under underpos. 0106 19 00.

0101 90 00

Andre varer

Denne underposition omfatter de i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0101, andet stykke, nævnte dyr.

0102

Hornkvæg, levende

0102 21 10 til 0102 29 99

Kvæg

Disse underpositioner omfatter fx de i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0102, første stykke, nr. 1, nævnte dyr.

Yakokser har 14 par ribben, medens alle andre dyr af hornkvægsracer (med undtagelse af den europæiske og den amerikanske bison) kun har 13 par ribben.

0102 31 00 til 0102 39 90

Bøfler

Disse underpositioner omfatter fx de i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0102, første stykke, nr. 2, nævnte dyr.

Den europæiske bison (Bison bonasus) og den amerikanske bison (Bison bison) har 14 par ribben, medens alle andre dyr af hornkvægsracer (med undtagelse af yakoksen) kun har 13 par ribben.

0102 39 10

Tamkvæg

Denne underposition omfatter alt hornkvæg af Bubalus-slægten, som er tamkvæg, uanset hvilke formål dyrene er bestemt til (opdræt, avlsbrug, opfedning, slagtning mv.), bortset fra racerene avlsdyr (underpos. 0102 31 00).

0102 39 90

Andre varer

Denne underposition omfatter hornkvæg af slægterne Syncerus og Bison, bortset fra racerene avlsdyr (underpos. 0102 31 00).

0102 90 20 til 0102 90 99

Andre varer

Disse underpositioner omfatter fx de i de Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0102, første stykke, nr. 3 nævnte dyr.

0102 90 91

Tamkvæg

Denne underposition omfatter alt hornkvæg, som er tamkvæg, med undtagelse af de arter, der beskrives ovenfor, uanset hvilke formål dyrene er bestemt til (opdræt, avlsbrug, opfedning, slagtning mv.), bortset fra racerene avlsdyr (underpos. 0102 90 20).

0103

Svin, levende

0103 91 90

Andre varer

Denne underposition omfatter kun levende svin, der ikke er tamsvin, fx:

1.

Vildsvin (Sus scrofa).

2.

Vortesvin (Phacochoerus aethiopicus), flodsvin (Potamochoerus porcus) og skovsvin (Hylochoerus meinerzthagen).

3.

Hjortesvin (Babyrousa babyrussa).

4.

Navlesvin (Dicotyles tajacu).

0103 92 90

Andre varer

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 0103 91 90.

0104

Får og geder, levende

0104 10 10 til 0104 10 80

Får

Herunder hører fx tamfår (Ovis aries), de forskellige mufflonfårearter såsom de europæiske mufflonfår (Ovis musimon), tykhornsfår (Ovis canadensis), de asiatiske mufflonfår (Ovis orientalis), Argalifåret fra Pamir (Ovis ammon) samt Aoudad- eller Barbaryfåret (Ammotragus lervia), der kendes som mankefåret, uanset at det mere ligner geder end får.

0104 20 10 og 0104 20 90

Geder

Herunder hører fx tamgeder, stenbuk (Capra ibex) og Bezoasgederne eller Pasanggederne (Capra aegagrus eller Capra hircus).

Undtaget er moskushjort (Moschus moschiferus), Dorkasgazelle (Gazelle dorcas), dværgmoskushjort (Tragulus meminna), som hører under underpos. 0106 19 00. Det samme gælder for de såkaldte gedeantiloper, som er en mellemting mellem geder og antiloper (Himalaya-Thar, gemse etc.).

0105

Fjerkræ, dvs. høns af arten Gallus domesticus, ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, levende

Denne position omfatter kun høns, ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, samt deres kyllinger eller ællinger; dyrene tariferes herunder uanset om de opdrættes med henblik på æglægning, på grund af deres kød eller fjer eller til andre formål (fx til udsætning i bure, volierer, parker eller damme).

Vildfugle (fx vilde kalkuner — Meleagris gallopavo) henhører under underpos. 0106 39 80, uanset at de kan opdrættes og slagtes på tilsvarende måde som tamt fjerkræ.

Tamduer henhører under underpos. 0106 39 10.

0106

Andre dyr, levende

0106 13 00

Kameler og andre dyr af kamelfamilien (Camelidae)

Denne underposition omfatter kameler, dromedarer og andre dyr af kamelslægten (lamaer, alpakaer, guanakoer og vicunnaer).

0106 14 10

Tamkaniner

Denne underposition omfatter kun tamkaniner, uanset om de opdrættes på grund af deres kød eller pels (fx angorakaniner) eller til andre formål.

0106 14 90

Andre varer

Denne underposition omfatter vildkaniner (Oryctolagus cuniculus) og harer.

0106 19 00

Andre varer

Denne underposition omfatter alle levende pattedyr, med undtagelse af heste, æsler, muldyr og mulæsler (pos. 0101), hornkvæg (pos. 0102), svin (pos. 0103), får og geder (pos. 0104), primater (underpos. 0106 11 00), hvaler, delfiner, marsvin, manater og dygonger, sæler, søløver og hvalrosser (underpos. 0106 12 00), og kaniner og harer (underpos. 0106 14 10 og 0106 14 90).

Denne undeposition omfatter bl.a. følgende pattedyr:

1.

Hjorte, rådyr, dådyr, gemser (Rupicapra rupicapra), elg eller canadahjorte (Alces alces) og gedeantiloper (Goral, Himalayageder) og lign.

2.

Løver, tigre, bjørne, flodheste, næsehorn, elefanter, giraffer, okapier, kænguruer, zebraer etc.

3.

Egern, ræv, mink, murmeldyr, bævere, bisamrotter, bæverrotter (nutria), oddere og marsvin.

4.

Rensdyr.

5.

Hunde og katte.

0106 20 00

Krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

Denne underposition omfatter alle reptiler, øgler og skildpadder (både land-, hav- og ferskvandsskildpadder).

0106 39 10

Duer

Denne underposition omfatter alle duer, både vilde og tamme; for tamduernes vedkommende uden hensyn til hvilket formål, de opdrættes (gårdduer, prydduer eller brevduer).

Blandt de vilde duer, der hører under denne underposition, kan nævnes ringduer og skovduer (Columba palumbus), hulduer (Columab oenas), klippeduer (Columba livia), glanspletduer og turtelduer (Streptopelia turtur) samt skoggerduer (Streptopelia risoria).

Undtaget fra denne underposition — og henhørende under underpos. 0106 39 80 — er imidlertid visse arter, der står nærmere hønsefuglene, fx mankeduer (Caloenas nicobarica), frugtduer, kornduer (Goura etc.) og steppehøns (Syrrhaptes paradoxus).

0106 39 80

Andre fugle

Denne underposition omfatter alle levende fugle, med undtagelse af fjerkræ (pos. 0105), rovfugle (underpos. 0106 31 00), papegøjer (underpos. 0106 32 00), strudse og emuer (underpos. 0106 33 00) og duer (underpos. 0106 39 10).

Denne undeposition omfatter bl.a. følgende fugle:

1.

Grågæs (Anser anser), radgæs (Branta bernicla), gravænder (Tadorna tadorna), skeænder (Anas platyrhynchos), knarænder og knargæs (Anas strepera), blisænder eller pibeænder (Anas penelope), spidsænder (Anas acuta), kropænder (Anas clypeata), krikænder (Anas querquedula, Anas crecca), blishøns og edderfugle.

2.

Svaner og påfugle.

3.

Agerhøns, fasaner, vagtler, snepper, bekkasiner, urfugle, ryper, hjerper, vildænder, vildgæs, hortulaner, værlinger, kramsfugle, solsorte og lærker.

4.

Finker, mejser, kanariefugle, kolibrier etc.

0106 49 00

Andre insekter

Denne underposition omfatter silkeorme, sommerfugle, biller og andre insekter.

0106 90 00

Andre levende dyr

Denne underposition omfatter:

1.

Alle andre levende dyr, med undtagelse af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr (kapitel 3) og kulturer af mikroorganismer (pos. 3002).

2.

Frøer.

KAPITEL 2

KØD OG SPISELIGE SLAGTEBIPRODUKTER

Almindelige bemærkninger

1.

Kød og slagtebiprodukter, egnet til menneskeføde, forbliver i dette kapitel, også selv om det fx foreligger som bestemt til fremstilling af dyrefoder.

2.

Vedrørende udtrykkene »kød« og »slagtebiprodukter« i dette kapitel henvises til Forklarende Bemærkninger til HS, kapitel 2, Almindelige bemærkninger.

3.

For så vidt angår de tilstandsformer, som kød og slagtebiprodukter under dette kapitel kan foreligge i (fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget), henvises til Forklarende Bemærkninger til HS, kapitel 2, Almindelige bemærkninger. Det bemærkes desuden, at dybfrosset kød samt helt eller delvis optøet kød tariferes som frosset kød. Udtrykket »frosset« omfatter ikke alene kød, som er blevet frosset fra frisk tilstand, men også kød som forinden frysning har undergået en let tørring, forudsat kødets endelige konservering beror på frysningen.

4.

For så vidt angår afgrænsningen mellem kød og slagtebiprodukter henhørende under dette kapitel og varer henhørende under kapitel 16 henvises til Forklarende Bemærkninger til HS, kapitel 2, Almindelige bemærkninger. Det bemærkes imidlertid, at dette kapitel også omfatter råt kød og slagtebiprodukter, hakket, men ikke yderligere tilberedt, som er emballeret i plastfolie (også af pølseform) udelukkende for at lette opbevaring under transport og salg.

5.

Med henblik på at skelne mellem udbenede stykker og ikke-udbenede stykker, betragtes brusk og sener ikke som ben.

Supplerende bestemmelse 1 A, litra d) og e)

Ved anvendelse af supplerende bestemmelse 1 A, litra d) og e), til dette kapitel (der læses i sammenhæng med supplerende bestemmelse 1 C til dette kapitel) medregnes kun de ribben, hele eller afskårne, der hænger sammen med rygsøjlen, når det afgøres, om betingelsen om mindste- og størsteantallet af ribben er opfyldt.

Nedenstående illustration viser et eksempel på en forfjerding af hornkvæg, der opfylder beskrivelsen i supplerende bestemmelse 1 A, litra d) og e), sammenholdt med supplerende bestemmelse 1 C til dette kapitel.

 

FORFJERDING BAGFJERDING

Image

Supplerende bestemmelse 2 C

For anvendelsen af supplerende bestemmelse 2 C til dette kapitel vedrørende de to forskellige udskæringsteknikker og udtrykkene »bovsnitte«, »kæbe- og halssnitte« og »sammenhængende kæbe-, hals- og bovsnitte« henvises til nedenstående illustrationer:

 

Image

 

Image

Supplerende bestemmelse 6 a)

Salt anses ikke for at være et krydderi i henhold til denne supplerende bestemmelse.

Se også supplerende bestemmelse 7 til dette kapitel.

 

0201

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet

Denne position omfatter kun fersk eller kølet kød af dyr henhørende under pos. 0102.

Ved anvendelsen af definitionerne vedrørende forfjerdinger og bagfjerdinger gælder følgende:

a)

Som hals betragtes halsstykket med muskler og de syv halve halshvirvler.

b)

Som bov betragtes forlemmet med skulderblad, skulderben, spoleben og albueben samt de omgivende muskler.

c)

Som højreb betragtes denne udskæring med mørbrad, filet og tyksteg, med eller uden slag.

0201 10 00

Hele og halve kroppe

Udtrykkene »hele kroppe« og »halve kroppe« er defineret i supplerende bestemmelse 1 A, punkt a) og b), til dette kapitel. De første otte eller ni brysthvirvler kan befinde sig i enten den højre eller den venstre del af den halve krop.

0201 20 20

»Quartiers compensés«

Udtrykket »quartiers compensés« er defineret i supplerende bestemmelse 1 A, punkt c), til dette kapitel.

0201 20 30

Forfjerdinger, sammenhængende eller adskilte

Udtrykkene »forfjerdinger, sammenhængende« og »forfjerdinger, adskilte« er defineret i supplerende bestemmelse 1 A, punkt d) og e), til dette kapitel. Ifølge den supplerende bestemmelse betyder det, at fx den forreste del af en halv krop med samtlige knogler, som har mindre end 4 ribben, eller som mangler halsstykket eller boven, er undtaget fra denne underposition og henhører under underpos. 0201 20 90.

0201 20 50

Bagfjerdinger, sammenhængende eller adskilte

Udtrykkene »bagfjerdinger, sammenhængende« og »bagfjerdinger, adskilte« er defineret i supplerende bestemmelse 1 A, punkt f) og g), til dette kapitel. Ifølge den supplerende bestemmelse betyder det, at fx den bageste del af en halv krop med samtlige knogler, som har mindre end 3 ribben, eller som mangler kølle, mørbrad, højreb eller filet, er undtaget fra denne underposition og henhører under underpos. 0201 20 90. Bagfjerdinger uden nyrer eller nyrefedt, med eller uden slag, tariferes dog som bagfjerdinger.

0201 20 90

Andre varer

Denne underposition omfatter især bov, kølle og højreb, ikke udbenet. Herunder henhører endvidere de forreste og bageste dele af halve kroppe (med ben), der ikke opfylder definitionen for »quartiers compensés«, forfjerdinger eller bagfjerdinger.

0201 30 00

Udbenet kød

Underpositionen omfatter alt kød, fersk eller kølet, hvorfra alle ben er fjernet, fx filet og slag uden ben.

0202

Kød af hornkvæg, frosset

Denne position omfatter kun frosset kød af dyr henhørende under pos. 0102.

0202 10 00

Hele og halve kroppe

Udtrykkene »hele kroppe« og »halve kroppe« er defineret i supplerende bestemmelse 1 A, punkt a) og b), til dette kapitel.

0202 20 10

»Quartiers compensés«

Udtrykket »quartiers compensés« er defineret i supplerende bestemmelse 1 A, punkt c), til dette kapitel.

0202 20 30

Forfjerdinger, sammenhængende eller adskilte

Udtrykkene »forfjerdinger, sammenhængende« og »forfjerdinger, adskilte« er defineret i supplerende bestemmelse 1 A, punkt d) og e), til dette kapitel.

0202 20 50

Bagfjerdinger, sammenhængende eller adskilte

Udtrykkene »bagfjerdinger, sammenhængende« og »bagfjerdinger, adskilte« er defineret i supplerende bestemmelse 1 A, punkt f) og g), til dette kapitel.

0202 20 90

Andre varer

De forklarende bemærkninger til underpos. 0201 20 90 anvendes med de fornødne tillempninger.

0202 30 50

Udskæringer benævnt »crop«, »chuck and blade« og »brisket«

Udtrykkene »crop«, »chuck and blade« og »brisket« er defineret i supplerende bestemmelse 1 A, punkt h), til dette kapitel.

0202 30 90

Andre varer

Denne underposition omfatter alt frosset, udbenet kalve- og oksekød, med undtagelse af frosne blokke henhørende under underpos. 0202 30 10 og udskæringer henhørende under underpos. 0202 30 50.

0203

Svinekød, fersk, kølet eller frosset

Denne position omfatter kun kød af dyr henhørende under pos. 0103.

Kød af svin, som de kompetente australske myndigheder attesterer som kød af vildtlevende svin fra Australien, betragtes som kød af andre svin end af tamsvin.

0203 11 10 til 0203 19 90

Fersk eller kølet

Disse underpositioner omfatter kun fersk eller kølet kød af dyr henhørende under pos. 0103.

0203 11 10

Af tamsvin

Udtrykket »hele og halve kroppe« er defineret i supplerende bestemmelse 2 A, punkt a), til dette kapitel.

0203 12 11

Skinke og stykker deraf

Udtrykket »skinke« er defineret i supplerende bestemmelse 2 A, punkt b), til dette kapitel.

Denne underposition omfatter bagskanke, ikke udbenet.

0203 12 19

Bov og stykker deraf

Udtrykket »bov« er defineret i supplerende bestemmelse 2 A, punkt d), til dette kapitel.

Denne underposition omfatter forendeben (»riblets«) og forskanke, ikke udbenet.

0203 19 11

Forende og stykker deraf

Udtrykket »forende« er defineret i supplerende bestemmelse 2 A, punkt c), til dette kapitel.

Undtaget fra denne underposition er såvel forskanke, ikke udbenet, som forendeben (»riblets«) (underpos. 0203 12 19).

0203 19 13

Kam og stykker deraf

Udtrykket »kam« er defineret i supplerende bestemmelse 2 A, punkt e), til dette kapitel.

Denne underposition omfatter kamben.

0203 19 15

Brystflæsk og stykker deraf

Udtrykkene »brystflæsk« og »stykker« er defineret i supplerende bestemmelse 2 A, punkt f), og i supplerende bestemmelse 2 B, første afsnit, til dette kapitel.

Udskæringer af brystflæsk henhører kun under denne underposition, når de foreligger med svær og spæk.

Undtaget fra denne underposition er spareribs, der foreligger uden svær og spæk (underpos. 0203 19 59).

0203 19 59

I andre tilfælde

Denne underposition omfatter spareribs uden svær og spæk.

0203 19 90

Af andre svin

Denne underposition omfatter kun kød af andre svin end tamsvin, især kød af vildsvin, bortset fra hele kroppe, halve kroppe, skinke og bov samt stykker af skinke og bov.

0203 21 10 til 0203 29 90

Frosset

De forklarende bemærkninger til underpos. 0203 11 10 til 0203 19 90 anvendes — med de fornødne tillempninger — for de respektive underpositioner.

0204

Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset

Denne position omfatter kun fersk, kølet eller frosset kød af dyr, også vilde, henhørende under pos. 0104, og herunder navnlig kød af får (tamfår og mufflonfår) samt kød af stenbukke.

0204 10 00

Hele og halve kroppe af lam, fersk eller kølet

Udtrykkene »hele kroppe« og »halve kroppe« er defineret i supplerende bestemmelse 3 A, punkt a) og b), til dette kapitel.

Det bemærkes, at udtrykket »lammekød« er defineret i Forklarende Bemærkninger til HS, underpos. 0204 10 og 0204 30.

0204 21 00

Hele og halve kroppe

Udtrykkene »hele kroppe« og »halve kroppe« er defineret i supplerende bestemmelse 3 A, punkt a) og b), til dette kapitel.

0204 22 10

Forsæt (dobbelt forfjerding) og forfjerdinger

Udtrykkene »forsæt (dobbelt forfjerding)« og »forfjerdinger« er defineret i supplerende bestemmelse 3 A, punkt c) og d), til dette kapitel.

0204 22 30

Kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg) og halv kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)

Udtrykkene »kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg)« og »halv kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)« er defineret i supplerende bestemmelse 3 A, punkt e) og f), til dette kapitel.

0204 22 50

Culotte (dobbelt kølle) og halv culotte

Udtrykkene »culotte (dobbelt kølle)« og »halv culotte« er defineret i supplerende bestemmelse 3 A, punkt g) og h), til dette kapitel.

0204 30 00

Hele og halve kroppe af lam, frosset

De forklarende bemærkninger til underpos. 0204 10 00 anvendes med de fornødne tillempninger.

0204 41 00 til 0204 43 90

Andet kød af får, frosset

De forklarende bemærkninger til underpos. 0204 21 00 til 0204 22 50 anvendes — med de fornødne tillempninger — for de respektive underpositioner.

0204 50 11 til 0204 50 79

Kød af geder

Udtrykkene »hele kroppe« og »halve kroppe« (underpos. 0204 50 11 og 0204 50 51), »forsæt (dobbelt forfjerding)« og »forfjerdinger« (underpos. 0204 50 13 og 0204 50 53), »kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg)« og »halv kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)« (underpos. 0204 50 15 og 0204 50 55) og »culotte (dobbelt kølle)« og »halv culotte« (underpos. 0204 50 19 og 0204 50 59) er defineret i de respektive punkter i supplerende bestemmelse 3 A til dette kapitel.

0206

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset

Denne position omfatter slagtebiprodukter af dyr henhørende under pos. 0101 til 0104. Slagtebiprodukter til fremstilling af pharmaceutiske produkter henføres kun til de pågældende underpositioner, såfremt de betingelser, der er fastsat af de kompetente myndigheder, er opfyldt.

Nærmere retningslinjer er nævnt i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0206.

0206 10 10 til 0206 10 98

Af hornkvæg, fersk eller kølet

Underpositionerne omfatter kun ferske eller kølede slagtebiprodukter af dyr henhørende under pos. 0102.

0206 10 95

Nyretap og mellemgulv

Nyretap og mellemgulv er muskulære dele af diaphragma.

0206 21 00 til 0206 29 99

Af hornkvæg, frosset

Underpositionerne omfatter kun frosne slagtebiprodukter af dyr henhørende under pos. 0102.

0206 30 00

Af svin, fersk eller kølet

Denne underposition omfatter kun ferske eller kølede slagtebiprodukter af dyr henhørende under pos. 0103.

De forklarende bemærkninger til underpos. 0206 49 00, første stykke, anvendes med de fornødne tillempninger.

Underpositionen omfatter endvidere bl.a. tæer, haler, lever, nyrer, hjerter, tunger, lunger, spiselig svær, hjerner, slør.

0206 41 00 og 0206 49 00

Af svin, frosset

Underpositionerne omfatter kun frosne slagtebiprodukter af dyr henhørende under pos. 0103.

0206 49 00

Af andre svin

Denne underposition omfatter hele eller halve hoveder, med eller uden hjerne, kæber eller tunge, samt stykker deraf (jf. supplerende bestemmelse 2 C til dette kapitel); udtrykket »stykker af hovedet« er defineret i den nævnte supplerende bestemmelse, tredje afsnit.

Underpositionen omfatter endvidere bl.a. tæer, haler, nyrer, hjerter, tunger, lunger, spiselig svær, hjerner, slør.

Denne underposition omfatter slagtebiprodukter af vildsvin.

0206 80 91

Varer af heste, æsler, mulæsler og muldyr

Denne underposition omfatter kun ferske eller kølede slagtebiprodukter af dyr henhørende under pos. 0101.

0206 80 99

Varer af får og geder

Denne underposition omfatter kun ferske eller kølede slagtebiprodukter af dyr henhørende under pos. 0104.

0206 90 91

Varer af heste, æsler, mulæsler og muldyr

Denne underposition omfatter kun frosne slagtebiprodukter af dyr henhørende under pos. 0101.

0206 90 99

Varer af får og geder

Denne underposition omfatter kun frosne slagtebiprodukter af dyr henhørende under pos. 0104.

0207

Kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset, af fjerkræ henhørende under pos. 0105

0207 11 10

Plukkede, uden tarme, med hoved og fødder (såkaldte 83 pct.-høns)

Denne underposition omfatter især plukkede høns, med hoved og fødder, hvorfra tarmene er fjernet, medens de øvrige indvolde (fx lunger, lever, kråse, hjerte og æggestokke) ikke er fjernet.

0207 11 30

Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns)

Denne underposition omfatter især grydeklare høns, dvs. plukkede høns, uden hoved og fødder, men med hals, fuldstændigt rensede, og med hjerte, lever og kråse atter indlagt i kroppen.

0207 11 90

Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden form

Denne underposition omfatter især grydeklare høns, dvs. plukkede høns, uden hoved og fødder og fuldstændigt rensede. Herunder hører endvidere høns, der foreligger i anden form end nævnt i underpos. 0207 11 10 og 0207 11 30, fx høns med hoved og fødder, selv om de ikke er plukkede eller rensede.

0207 12 10 og 0207 12 90

Ikke udskåret, frosset

De forklarende bemærkninger til underpos. 0207 11 30 og 0207 11 90 anvendes med de fornødne tillempninger.

0207 13 10

Udbenet

Denne underposition omfatter hønsekød uden ben, uanset fra hvilken del af kroppen kødet stammer.

0207 13 20

Halve og kvarte

Udtrykket »halve« er defineret i supplerende bestemmelse 4 a) og 4 b) til dette kapitel.

Udtrykket »kvarte« er defineret i supplerende bestemmelse 4 a) og 4 c) til dette kapitel. Denne underposition omfatter kvarte bagkroppe, bestående af underlår (skinneben og lægben), lår (femur), den bageste del af ryggen og gumpen, samt kvarte forkroppe, i det væsentlige bestående af halvdelen af brystet med tilhørende vinge.

0207 13 30

Hele vinger, også uden vingespids

Udtrykket »hele vinger, også uden vingespids« er defineret i supplerende bestemmelse 4 a) og 4 d) til dette kapitel.

0207 13 40

Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

Se supplerende bestemmelse 4 a) til dette kapitel.

Denne underposition omfatter bl.a. rygge med halse (bestående af et stykke af halsen, ryggen og eventuelt gumpen), rygge, halse, gumpe og vingespidser.

0207 13 50

Bryst og stykker deraf

Udtrykket »bryst« er defineret i supplerende bestemmelse 4 a) og 4 e) til dette kapitel.

0207 13 60

Lår og stykker deraf

Udtrykket »lår« er defineret i supplerende bestemmelse 4 a) og 4 f) til dette kapitel.

Udskæringen, der skiller låret fra ryggen, skal foretages mellem de to linjer, der afgrænser leddene, som anført på tegningen nedenfor:

 

Image

0207 13 91

Lever

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0207, sidste stykke.

0207 13 99

Andre varer

Denne underposition omfatter spiselige slagtebiprodukter, herunder især hjerter, kamme og strubelapper, bortset fra lever.

Hønsefødder hører ligeledes herunder.

0207 14 10 til 0207 14 99

Udskåret samt slagtebiprodukter, frosset

De forklarende bemærkninger til underpos. 0207 13 10 til 0207 13 99 anvendes med de fornødne tillempninger.

0207 24 10

Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 80 pct.-kalkuner)

Denne underposition omfatter især plukkede kalkuner uden hoved og fødder, men med hals, fuldstændigt rensede, og med hjerte, lever og kråse atter indlagt i kroppen.

0207 24 90

Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 73 pct.-kalkuner), eller i anden form

Denne underposition omfatter især grydeklare kalkuner, dvs. plukkede kalkuner, uden hoved, hals og fødder, fuldstændigt rensede. Herunder hører endvidere kalkuner, der foreligger i anden form end nævnt i underpos. 0207 24 10 og 0207 24 90.

0207 25 10 og 0207 25 90

Ikke udskåret, frosset

De forklarende bemærkninger til underpos. 0207 24 10 og 0207 24 90 anvendes med de fornødne tillempninger.

0207 26 10

Udbenet

De forklarende bemærkninger til underpos. 0207 13 10 anvendes med de fornødne tillempninger.

0207 26 20

Halve eller kvarte

De forklarende bemærkninger til underpos. 0207 13 20 anvendes med de fornødne tillempninger.

0207 26 30

Hele vinger, også uden vingespids

Udtrykket »hele vinger, også uden vingespids« er defineret i supplerende bestemmelse 4 a) og 4 d) til dette kapitel.

0207 26 40

Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

De forklarende bemærkninger til underpos. 0207 13 40 anvendes med de fornødne tillempninger.

0207 26 50

Bryst og stykker deraf

Udtrykket »bryst« er defineret i supplerende bestemmelse 4 a) og 4 e) til dette kapitel.

0207 26 60

Underlår og stykker deraf

Udtrykket »underlår« er defineret i supplerende bestemmelse 4 a) og 4 g) til dette kapitel.

Udskæringen, der skiller underlåret (ofte med handelsbetegnelsen »drumstick«) fra låret, skal foretages mellem de to linjer, der afgrænser leddene, som anført på tegningen nedenfor.

 

Image

0207 26 70

Andre varer

Denne underposition omfatter udskæringer som defineret i supplerende bestemmelse 4 a) og 4 h) til dette kapitel.

Udskæringen, der skiller låret (ofte med handelsbetegnelsen »thigh«), eller som skiller hele låret (ofte med handelsbetegnelsen »whole leg«) fra ryggen, skal foretages mellem de to linjer, der afgrænser leddene, som anført på tegningen til de forklarende bemærkninger til underpos. 0207 13 60).

Udskæringen, der skiller låret fra underlåret, skal foretages mellem de to linjer, der afgrænser leddene, som anført på tegningen til de forklarende bemærkninger til underpos. 0207 26 60.

0207 26 91

Lever

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0207, sidste stykke.

0207 26 99

Andre varer

De forklarende bemærkninger til underpos. 0207 13 99 anvendes med de fornødne tillempninger.

0207 27 10 til 0207 27 99

Udskåret samt slagtebiprodukter, frosset

De forklarende bemærkninger til underpos. 0207 26 10 til 0207 26 99 anvendes med de fornødne tillempninger.

0207 41 30

Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-ænder)

Denne underposition omfatter især plukkede ænder, uden hoved og fødder, men med hals, fuldstændigt rensede, og med hjerte, lever og kråse atter indlagt i kroppen.

0207 41 80

Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 63 pct.-ænder), eller i anden form

Denne underposition omfatter især grydeklare ænder, dvs. plukkede ænder, uden hoved, hals og fødder, fuldstændigt rensede. Herunder hører endvidere ænder, der foreligger i anden form end nævnt i underpos. 0207 41 20, 0207 41 30 og 0207 41 80.

0207 42 30

Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-ænder)

De forklarende bemærkninger til underpos. 0207 41 30 anvendes med de fornødne tillempninger.

0207 42 80

Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 63 pct.-ænder), eller i anden form

De forklarende bemærkninger til underpos. 0207 41 80 anvendes med de fornødne tillempninger.

0207 43 00

Fed lever (»foies gras«), fersk eller kølet

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0207, sidste stykke.

0207 44 10

Udbenet

De forklarende bemærkninger til underpos. 0207 13 10 anvendes med de fornødne tillempninger.

0207 44 21

Halve eller kvarte

De forklarende bemærkninger til underpos. 0207 13 20 anvendes med de fornødne tillempninger.

0207 44 31

Hele vinger, også uden vingespids

Udtrykket »hele vinger« er defineret i supplerende bestemmelse 4 a) og 4 d) til dette kapitel.

0207 44 41

Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

De forklarende bemærkninger til underpos. 0207 13 40 anvendes med de fornødne tillempninger.

0207 44 51

Bryst og stykker deraf

Udtrykket »bryst« er defineret i supplerende bestemmelse 4 a) og 4 e) til dette kapitel.

0207 44 61

Lår og stykker deraf

Udtrykket »lår« er defineret i supplerende bestemmelse 4 a) og 4 f) til dette kapitel.

0207 44 71

Andepaletots

Udtrykket »andepaletots« er defineret i supplerende bestemmelse 4 ij) til dette kapitel.

0207 44 91

Lever, undtagen fed lever (»foies gras«)

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0207, sidste stykke.

0207 44 99

Andre varer

De forklarende bemærkninger til underpos. 0207 13 99 anvendes med de fornødne tillempninger.

0207 45 10

Udbenet

De forklarende bemærkninger til underpos. 0207 13 10 anvendes med de fornødne tillempninger.

0207 45 21 til 0207 45 81

Ikke udbenet

De forklarende bemærkninger til underpos. 0207 13 20 til 0207 13 60 og 0207 44 71 anvendes med de fornødne tillempninger.

0207 45 93 og 0207 45 95

Lever

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0207, sidste stykke.

0207 45 99

Andre varer

De forklarende bemærkninger til underpos. 0207 13 99 anvendes med de fornødne tillempninger.

0207 51 90

Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med eller uden hjerte og kråse (såkaldte 75 pct.-gæs), eller i anden form

Denne underposition omfatter især plukkede gæs, uden hoved og fødder, fuldstændigt rensede, men med hjerte og kråse atter indlagt i kroppen, samt grydeklare gæs, uden hoved og fødder, fuldstændigt rensede. Underpositionen omfatter også gæs, der foreligger i anden form end nævnt i underpos. 0207 51 10 og 0207 51 90, fx slagtede, plukkede og afblødte gæs, som ikke er rensede og uden hoved og fødder.

0207 52 90

Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med eller uden hjerte og kråse (såkaldte 75 pct.-gæs), eller i anden form

De forklarende bemærkninger til underpos. 0207 51 90 anvendes med de fornødne tillempninger.

0207 53 00

Fed lever (»foies gras«), fersk eller kølet

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0207, sidste stykke.

0207 54 10

Udbenet

De forklarende bemærkninger til underpos. 0207 13 10 anvendes med de fornødne tillempninger.

0207 54 21

Halve eller kvarte

De forklarende bemærkninger til underpos. 0207 13 20 anvendes med de fornødne tillempninger.

0207 54 31

Hele vinger, også uden vingespids

Udtrykket »hele vinger« er defineret i supplerende bestemmelse 4 a) og 4 d) til dette kapitel.

0207 54 41

Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

De forklarende bemærkninger til underpos. 0207 13 40 anvendes med de fornødne tillempninger.

0207 54 51

Bryst og stykker deraf

Udtrykket »bryst« er defineret i supplerende bestemmelse 4 a) og 4 e) til dette kapitel.

0207 54 61

Lår og stykker deraf

Udtrykket »lår« er defineret i supplerende bestemmelse 4 a) og 4 f) til dette kapitel.

0207 54 71

Gåsepaletots

Udtrykket »gåsepaletots« er defineret i supplerende bestemmelse 4 ij) til dette kapitel.

0207 54 91

Lever, undtagen fed lever (»foies gras«)

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0207, sidste stykke.

0207 54 99

Andre varer

De forklarende bemærkninger til underpos. 0207 13 99 anvendes med de fornødne tillempninger.

0207 55 10

Udbenet

De forklarende bemærkninger til underpos. 0207 13 10 anvendes med de fornødne tillempninger.

0207 55 21 til 0207 55 81

Ikke udbenet

De forklarende bemærkninger til underpos. 0207 13 20 til 0207 13 60 og 0207 44 71 anvendes med de fornødne tillempninger.

0207 55 93 og 0207 55 95

Lever

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0207, sidste stykke.

0207 55 99

Andre varer

De forklarende bemærkninger til underpos. 0207 13 99 anvendes med de fornødne tillempninger.

0207 60 10

Udbenet

De forklarende bemærkninger til underpos. 0207 13 10 anvendes med de fornødne tillempninger.

0207 60 21

Halve eller kvarte

De forklarende bemærkninger til underpos. 0207 13 20 anvendes med de fornødne tillempninger.

0207 60 31

Hele vinger, også uden vingespids

Udtrykket »hele vinger« er defineret i supplerende bestemmelse 4 a) og 4 d) til dette kapitel.

0207 60 41

Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

De forklarende bemærkninger til underpos. 0207 13 40 anvendes med de fornødne tillempninger.

0207 60 51

Bryst og stykker deraf

Udtrykket »bryst« er defineret i supplerende bestemmelse 4 a) og 4 e) til dette kapitel.

0207 60 61

Lår og stykker deraf

Udtrykket »lår« er defineret i supplerende bestemmelse 4 a) og 4 f) til dette kapitel.

0207 60 99

Andre varer

De forklarende bemærkninger til underpos. 0207 13 99 anvendes med de fornødne tillempninger.

0208

Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset

Positionen omfatter kun kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset, af dyr henhørende under pos. 0106.

0208 10 10

Af tamkaniner

Denne underposition omfatter kød og spiselige slagtebiprodukter af dyr henhørende under underpos. 0106 14 10.

0208 90 10

Af tamduer

Denne underposition omfatter kød og spiselige slagtebiprodukter af tamduer (gårdduer, prydduer og brevduer). Kød og slagtebiprodukter af vilde duer, jf. de forklarende bemærkninger til underpos. 0106 39 10, er undtaget og henføres under underpos. 0208 90 30.

0208 90 30

Af vildt, undtagen kaniner og harer

Denne underposition omfatter kød og spiselige slagtebiprodukter af:

1.

Hårvildt: hjortevildt, dåvildt, råvildt, gemser (Rupicapra rupicapra), elsdyr, gedeantiloper, gazelle, bjørne og kænguruer.

2.

Fuglevildt: skovduer, vildgæs, vildænder, agerhøns, fasaner, snepper, bekkasiner, urhøns, tjurer, ryper, værlinger og strudse.

Kød og spiselige slagtebiprodukter af visse dyr, som almindeligvis jages som vildt (fasaner, dådyr, strudse etc.) tariferes som kød og spiselige slagtebiprodukter som vildt, selv om de opdrættes i fangenskab.

Kød og spiselige slagtebiprodukter af rensdyr er undtaget fra denne underposition (underpos. 0208 90 60). Uanset denne undtagelse kan kød og spiselige slagtebiprodukter fra visse rensdyrarter (fx canadiske rensdyr) tariferes herunder, såfremt det dokumenteres, at de omhandlede dyr har levet i vild tilstand og er jagtbytte.

Undtaget fra underpositionen er kød og spiselige slagtebiprodukter af vildkaniner (Oryctolagus cuniculus) og harer, som henføres under underpos. 0208 10 90.

0208 90 60

Af rensdyr

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 0208 90 30, tredje stykke.

0209

Svinespæk, uden kødindhold, og fjerkræfedt, ikke udsmeltet eller på anden måde ekstraheret, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget

0209 10 11 og 0209 10 19

Svinespæk

Udtrykket »svinespæk« er defineret i supplerende bestemmelse 2 D til dette kapitel.

0209 10 90

Andet fedt af svin

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0209, andet stykke.

0209 90 00

Andre varer

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0209, tredje stykke.

0210

Kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget; spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

Denne position omfatter kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget, af alle dyr henhørende under pos. 0101 til 0106; positionen omfatter dog ikke spæk og fedt (pos. 0209).

Vedrørende udtrykkene »tørret eller røget« og »saltet, i saltlage« henvises til supplerende bestemmelse 2 E og 7 til dette kapitel.

0210 11 11 til 0210 11 90

Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet

Udtrykket »ikke udbenet« er defineret i Forklarende Bemærkninger til HS, underpos. 0210 11.

0210 11 11 til 0210 11 39

Af tamsvin

Udtrykkene »skinke« og »bov« er defineret i supplerende bestemmelse 2 A, punkt b) og d), til dette kapitel.

0210 11 11 og 0210 11 19

Saltet eller i saltlage

Disse underpositioner omfatter kun skinke, bov og stykker deraf, ikke udbenet, af tamsvin, der er saltet i dybden eller nedlagt i stærk saltlage. Dette kød kan tillige være let tørret eller let røget, men ikke i et sådant omfang, at det kan anses som tørret eller røget henhørende under underpos. 0210 11 31 og 0210 11 39 (se supplerende bestemmelse 2 E til dette kapitel).

0210 11 31 og 0210 11 39

Tørret eller røget

Disse underpositioner omfatter kun skinke, bov og stykker deraf, ikke udbenet, af tamsvin, der er konserveret ved tørring eller røgning, også selv om kødet inden tørringen eller røgningen er saltet eller nedlagt i saltlage. Dette gælder især skinke, der er saltet før en delvis dehydrering ved lufttørring (fx Parmaskinke og Bayonneskinke) eller ved røgning (fx Ardennerskinke).

Skinke og bov samt stykker deraf, der er delvis dehydreret, men hvis holdbarhed opnås ved dybfrysning, henhører under underpos. 0203 22 11 eller 0203 22 19.

0210 12 11 og 0210 12 19

Af tamsvin

Udtrykkene »brystflæsk« og »stykker« er defineret i supplerende bestemmelse 2 A, punkt f), og supplerende bestemmelse 2 B til dette kapitel.

0210 12 11

Saltet eller i saltlage

De forklarende bemærkninger til underpos. 0210 11 11 og 0210 11 19 anvendes med de fornødne tillempninger.

0210 12 19

Tørret eller røget

De forklarende bemærkninger til underpos. 0210 11 31 og 0210 11 39 anvendes med de fornødne tillempninger.

0210 19 10

Baconsider eller spencers

Udtrykkene »baconsider« og »spencers« er defineret i supplerende bestemmelse 2 A, punkt g) og h), til dette kapitel.

0210 19 20

3/4 sider eller midterstykker

Udtrykkene »3/4 sider« og »midterstykker« er defineret i supplerende bestemmelse 2 A, punkt ij) og k), til dette kapitel.

0210 19 30

Forende og stykker deraf

Udtrykket »forende« er defineret i supplerende bestemmelse 2 A, punkt c), til dette kapitel.

0210 19 40

Kam og stykker deraf

Udtrykket »kam« er defineret i supplerende bestemmelse 2 A, punkt e), til dette kapitel.

0210 19 60

Forende og stykker deraf

Udtrykket »forende« er defineret i supplerende bestemmelse 2 A, punkt c), til dette kapitel.

0210 20 10 og 0210 20 90

Kød af hornkvæg

Underpositionerne omfatter kun kød, saltet, i saltlage, tørret eller røget, af hornkvæg henhørende under pos. 0102; slagtebiprodukter af hornkvæg henhører under underpos. 0210 99 51 eller 0210 99 59.

0210 99 10

Hestekød, saltet, i saltlage eller tørret

Underpositionen omfatter kun kød, saltet, i saltlage eller tørret, af dyr henhørende under underpos. 0101 21 00 til 0101 29 90; røget hestekød henhører under underpos. 0210 99 39. Slagtebiprodukter af heste henhører under underpos. 0210 99 85.

0210 99 21 og 0210 99 29

Kød af får og geder

Underpositionerne omfatter kød, saltet, i saltlage, tørret eller røget, af dyr henhørende under pos. 0104. Slagtebiprodukter af disse dyr henhører under underpos. 0210 99 85.

0210 99 31

Af rensdyr

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 0208 90 30, tredje stykke.

0210 99 49

Andre varer

Underpositionen omfatter især hele eller halve hoveder, med eller uden hjerne, kæber eller tunge, samt stykker deraf (jf. supplerende bestemmelse 2 C til dette kapitel), af tamsvin. Stykker af hovedet er defineret i ovennævnte supplerende bestemmelse, tredje afsnit.

Slagtebiprodukter er defineret i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0206.

0210 99 90

Spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

Underpositionen omfatter også pellets af dette mel og pulver.

KAPITEL 3

FISK OG KREBSDYR, BLØDDYR OG ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR

Almindelige bemærkninger

1.

Dybfrosne fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr tariferes som frosne fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr.

2.

Blanchering, der er en let varmebehandling (opkogning), men ikke en egentlig kogning af varerne ændrer ikke varernes tarifering. Navnlig kød af tunfisk, krebsdyr eller bløddyr blancheres før frysning.

3.

Følgende varer er undtaget fra kapitel 3:

a)

Rå, tørrede eller saltede svømmeblærer, der er uegnet til menneskeføde (pos. 0511).

b)

Let saltede, tørrede eller røgede fisk, nedlagt i vegetabilsk olie for at sikre en foreløbig holdbarhed — såkaldt halvkonserves (pos. 1604).

c)

Fisk i olie eller eddike, også uden yderligere tilberedning (pos. 1604).

d)

Bløddyr, som er tilstrækkelig varmebehandlet til at sikre koagulering af proteinerne (pos. 1605).

0301

Fisk, levende

0301 11 00 og 0301 19 00

Akvariefisk

Se Forklarende Bemærkninger til HS, underpos. 0301 11 og 0301 19.

0301 11 00

Ferskvandsfisk

Underpositionen omfatter bl.a.:

1.

Lygtefisk (Hemigrammus ocellifer).

2.

Guldfisk (Carassius auratus) og guldkarpe.

3.

Mollyer, herunder sort molly (Mollienisia latipinna og velifera), grøn sværddrager og dens røde og hvide varianter (Xiphophorus helleri), de røde, gyldne, sorte og hvide platyer (Platypoecilus maculatus) samt sværddrager- og platy-krydsninger (Xiphophorus og Okattoiecukys), især den sorte sværddrager og berliner-sværddrager.

4.

Siamesiske kampfisk (Betta splendens), paradisfisk (Macropodus opercularis eller viridi-auratus), gouramier og dværg-gouramier (Trichogaster trochopterus og Colisa lalia og fasciata).

5.

Havengel, engelfisk (Pterophyllum scalare og eimckei).

0301 19 00

Andre akvariefisk

Underpositionen omfatter bl.a.:

1.

Chaetodontidae.

2.

Læbefisk.

3.

Papegøjefisk (herunder den falske papegøjefisk).

0302

Fisk, fersk eller kølet, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304

0302 11 10 til 0302 11 80

Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

Disse underpositioner omfatter:

1.

Havørred (Salmo trutta forma trutta).

2.

Bækørred aller almindelig ørred (Salmo trutta forma fario).

3.

Søørred (Salmo trutta forma lacustris).

4.

Regnbueørred eller amerikansk ørred eller »steelhead« (Oncorhynchus mykiss).

5.

Cutthroat-ørred (Oncorhynchus clarki).

6.

Guldørred (Oncorhynchus aguabonita).

7.

Gila-ørred (Oncorhynchus gilae).

8.

Ørred af arten Oncorhynchus apache.

9.

Ørred af arten Oncorhynchus chrysogaster.

0302 13 00

Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus)

Denne underposition omfatter:

1.

Rødlaks eller sockeye-laks eller alaska red salmon (Oncorhynchus nerka).

2.

Rosé-laks eller pink salmon eller humpback salmon (Oncorhynchus gorbuscha).

3.

Ketalaks eller hundelaks eller chum salmon (Oncorhynchus keta).

4.

Kongelaks eller chinook-laks eller californiske laks eller Quinnat eller spring salmon (Oncorhynchus tschawytscha).

5.

Guldlaks eller coho salmon (Oncorhynchus kisutch).

6.

Japanlaks eller japansk cherry salmon (Oncorhynchus masou).

7.

Laks af arten Oncorhynchus rhodurus.

0302 19 00

Andre laksefisk

Blandt de ferskvandslaksefisk, der henhører herunder, kan nævnes:

1.

Helt eller heltling (Coregonus clupeaformis, Coregonus fera, Coregonus albula og Coregonus lavaretus).

2.

Snæbel (Coregonus oxyrhynchus).

3.

Fjeldørred (Salvelinus alpinus), kildeørred (Salvelinus fontinalis), canadaørred (Salvelinus namaycush eller Christivomer namaycush).

0302 21 10 til 0302 29 80

Fladfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae, Citharidae), undtagen lever, rogn og mælke deraf

Fladfisk er flade på den horisontale led, med to øjne på oversiden, i modsætning til rokken, der er flad på den vertikale led.

0302 29 80

Andre fladfisk

Denne underposition omfatter slethvar (Scophthalmus rhombus), slette eller ising (Pleuronectes limanda eller Limanda limanda), rødtunge eller mareflynder (Pleuronectes microcephalus eller Microstomus kitt) og skrubber (Platichthys flesus eller Flesus flesus).

0302 31 10 og 0302 31 90

Hvid tun (Thunnus alalunga)

Hvid tun kendetegner sig ved en lang bugfinne, som når ned bag gatåbningen, og ved en mørkeblå ryg og blågrå sider og bug.

0302 32 10 og 0302 32 90

Gulfinnet tun (Thunnus albacares)

Gulfinnet tun er let kendelig på halen og den anden rygfinne, som er krumme.

0302 33 10 og 0302 33 90

Bugstribet bonit

Den bugstribede bonit ((Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)) kendes på bugsidens 4-7 mørke længdebånd. Dens mørkeblå ryg er fremhævet af en grøn zone til midt på kroppen over brystfinnen; siderne og bugen er sølvfarvet og finnerne korte.

Underpositionerne omfatter ikke rygstribet pelamide (Sarda sarda), som har skrå længdebånd på ryggen; i fersk eller kølet stand henhører denne fisk under underpos. 0302 89 90.

0302 41 00

Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

»Sild« i denne underposition omfatter kun sildefisk af arterne Clupea harengus (nordisk sild) og Clupea pallasii (stillehavssild). Såkaldt indisk sild (Chirocentrus dorab), der foreligger i fersk eller kølet stand, henhører under underpos. 0302 89 90.

0302 43 10

Sardin af arten Sardina pilchardus

Denne underposition omfatter også udvoksede store sardiner (op til 25 cm lange) — såkaldte pilchards.

0302 43 90

Brisling (Sprattus sprattus)

»Brisling« i denne underposition omfatter kun sildefisk af arten Sprattus sprattus; disse fisk, der er meget nært beslægtet med sild, selv om de er meget mindre, kaldes ofte med urette for norske ansjoser.

0302 51 10 og 0302 51 90

Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

Torsk kan opnå en længde på 1,5 m. De har olivenfarvet ryg med mørke pletter og lys bug med hvide sidelinjer. Torsk har 3 rygfinner, en kort bugfinne og en skægtråd.

0302 53 00

Sej (Pollachius virens)

Sej (gråsej) er også kendt under handelsbetegnelsen sølaks.

0302 74 00

Ål (Anguilla-arter)

»Ål« i denne underposition omfatter kun egentlige ål (Anguilla-arter), og især den europæiske ål (Anguilla anguilla) i dens to former (bredsnudet ål og spidssnudet ål), amerikansk ål (Anguilla rostrata), japansk ål (Anguilla japonica) og australsk ål (Anguilla australis).

Fisk, der med urette betegnes ål, er derfor undtaget fra denne underposition; som eksempler kan nævnes havål (Conger conger), muræne (Muraena helena), sandgrævling eller tobis (Ammodytes-arter), ofte kaldet sandål; disse tre fiskearter hører under underpos. 0302 89 90.

0302 81 10

Pighaj (Squalus acanthias)

Pighaj har en pig foran hver rygfinne og gællespalter over brystfinnerne; kroppen, som er rund og glat, er grå på ryggen og hvid på bugen; længde ca. 1 m.

0302 81 90

Andre hajer

Denne underposition omfatter fx gråhaj eller hundehaj (Galeorhinus galeus eller Galeus canis).

0302 89 10

Ferskvandsfisk

Denne underposition omfatter bl.a. følgende ferskvandsfisk:

1.

Suder (Tinca tinca).

2.

Barbe (Barbus-arter).

3.

Aborrefisk: flodaborre (Perca fluviatillis), bækaborre eller sortaborre (Micropterus-arter), solfisk (Lepomis gibbosus) og hork (Gymnocephalus cernuus eller Acerina cernua).

4.

Brasen (Abramis brama) og flire (Blicca bjärkna).

5.

Gedder (Esox-arter og Lepisosteus-arter).

6.

Løje eller hvid skalle (Alburnus alburnus), grundling (Gobio gobio), stengrundling (Gobio uranoscopus), ulk (Cuttus gobio) og ferskvandskvabbe (Lota lota).

7.

Flodniøje eller flodlampret (Lampetra fluviatilis, Lampetra planeri).

8.

Hvidfisk, der hører til grupperne Leuciscus-arter, Rutilus-arter og Idus-arter, skalle, ende, rinte, døbel, kutling, strømskalle etc.

9.

Stalling (Thymallus-arter).

10.

Sandart (Stizostedion lucioperca).

0302 89 90

Andre fisk

Denne underposition omfatter bl.a. følgende saltvandsfisk:

1.

Skægtorsk (Trisopterus luscus) og spærling (Trisopterus esmarki).

2.

Serran (Serranus-arter) og kæmpeaborre (Epinephelus-arter).

3.

Rødskæg (Mullus barbatus) og gulstribet mulle (Mullus surmuletus).

4.

Knurhaner (Trigla-arter, Eutrigla-arter, Aspitrigla-arter, Lepidotrigla-arter og Trigloporus-arter).

5.

Havtudser (Scorpaena-arter).

6.

Havlampret eller havniøje (Petromyzon marinus).

7.

Hornfisk (Belone belone) og fjæsing (Trachinus-arter).

8.

Smelt (Osmerus -arter).

9.

Lodde (Mallotus villosus).

10.

Fisk af arten Kathetostoma giganteum.

0302 90 00

Lever, rogn og mælke

Fiskelever, -rogn og -mælke, fersk eller kølet, henhører under denne underposition, såfremt varerne efter deres beskaffenhed og tilstand er egnede til menneskeføde, uanset om de rent faktisk er bestemt til industriel anvendelse.

0303

Fisk, frosset, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304

De forklarende bemærkninger til pos. 0302 anvendes — med de fornødne tillempninger — for de respektive underpositioner.

0304

Filet og andet fiskekød (også hakket), fersk, kølet eller frosset

0304 31 00 til 0304 49 90

Filet, fersk eller kølet

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0304, første stykke, nr. 1.

Underpositionerne omfatter også stykker udskåret af filet, forudsat stykkerne kan identificeres som hidrørende fra filet. De fiskearter, der især anvendes til dette formål, er ørred, laks, torsk, kuller, sej, rødfisk, hvilling, kulmule, blankesten, tunge, rødspætte, pighvar, lange, tun, makrel, sild og ansjos.

0304 49 90

Andre fisk

Underpositionen omfatter filet af sild.

0304 61 00 til 0304 89 90

Filet, frosset

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 0304 31 00 til 0304 49 90.

Underpositionerne omfatter endvidere dybfrosne blokke, bestående af filet eller stykker af filet (almindeligvis af torsk), også blandet med en mindre mængde (ikke over 20 vægtprocent) findelt kødmasse fra samme fiskeart, der anvendes til udfyldning af mellemrum i blokken. Blokkene er bestemt til udskæring i mindre stykker (portioner, stænger etc.), som pakkes til detailsalg.

0304 93 10

Surimi

Surimi er et halvfabrikat, som markedsføres i frossen stand. Det består af en næsten lugt- og smagsfri hvidlig pasta fremstillet af finthakket, udvasket og siet fiskekød. Ved gentagne udvaskninger fjernes hovedparten af fedtet og de vandopløselige proteiner. Til forbedring af konsistensen og til stabilisering i den frosne stand tilsættes der små mængder additiver (fx sukker, salt, sorbitol, di- eller trifosfat).

Undtaget fra denne underposition er tilberedninger af surimi (underpos. 1604 20 05).

0304 94 10

Surimi

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 0304 93 10.

0304 95 10

Surimi

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 0304 93 10.

0304 99 10

Surimi

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 0304 93 10.

0305

Fisk, tørret, saltet eller i saltlage; røget fisk, også kogt før eller under røgningen; mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde

0305 10 00

Mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde

Mel og pulver af fisk gøres almindeligvis egnet til spisebrug ved fjernelse af olie og lugt og benævnes undertiden »koncentreret fiskeprotein«.

Denne underposition omfatter ligeledes produkter, benævnt »instant fish«, fremstillet af fersk fiskekød, der er frosset, skåret i mindre stykker og derefter fint hakket og tørret.

0305 31 00 til 0305 39 90

Filet, tørret, saltet eller i saltlage, men ikke røget

De forklarende bemærkninger til underpos. 0304 31 00 til 0304 49 90 anvendes med de fornødne tillempninger. Røgede fileter tariferes i underpos. 0305 41 00 til 0305 49 80.

0305 41 00 til 0305 49 80

Fisk, røget, herunder filet, undtagen spiseligt fiskeaffald

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0305, fjerde stykke.

0305 63 00

Ansjos (Engraulis-arter)

Til denne underposition henføres ansjoser i saltlage, såfremt de ikke har undergået nogen yderligere behandling. Varerne frembydes i tønder, glas eller endog i hermetisk lukkede metaldåser uden at have undergået nogen varmebehandling efter lukning af emballagen.

0306

Krebsdyr, også uden skal, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; røgede krebsdyr, også uden skal, også kogt før eller under røgningen; krebsdyr med skal, kogt i vand eller dampkogte, også kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde

Pos. 1605 omfatter afskallede og kogte krebsdyr (fx kogte og »pillede« rejehaler, almindeligvis frosset).

Pos. 1605 omfatter også delvis afskallede kogte eller dampkogte dele af krabber (fx kløer), der kan nydes direkte uden yderligere afskalning.

0306 11 05 til 0306 11 90

Languster (Palinurus-arter, Panulirus-arter og Jasus-arter)

I modsætning til hummer er langustere røde; de har små klør og veludviklede antenner samt et tornet og knudret rygskjold.

0306 11 10

Haler

Denne underposition omfatter langusterhaler med skal, også delt i to, samt pillede haler.

0306 11 90

Andre varer

Denne underposition omfatter languster med skal, hele eller delt i længderetningen, samt kød af languster.

0306 12 05 til 0306 12 90

Hummer (Homarus-arter)

Hummer er krebsdyr med store klør. Ikke kogt hummer er mørkeblå med hvide eller gullige pletter; de bliver først røde ved kogning.

Hummer foreligger i handelen i praktisk taget samme former som languster.

0306 14 05 til 0306 14 90

Krabber

Som krabber anses et stort antal skaldyr med kløer, af stærkt varierende størrelse, og som adskiller sig fra languster, hummer, rejer og andre krebsdyr ved ikke at have en veludviklet kødfuld hale.

0306 14 90

Andre krabber

Denne underposition omfatter foruden de europæiske saltvandskrabber som svømmekrabbe (Portunus puber) og edderkopkrabbe (Maia squinado) et stort antal andre arter (især Cancer-arter, Carcinus-arter, Portunus-arter, Neptunus-arter, Charybdis-arter, Scylla-arter, Erimacrus-arter, Limulus-arter, Maia-arter, og Menippi-arter), samt ferskvandskrabben kinesisk krabbe (Eriocheir sinensis).

0306 15 10 og 0306 15 90

Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

Jomfruhummer, også kendt som Dublin Bugt-rejer, er små krebsdyr, der kendetegner sig ved deres lange, slanke og prismatiske klør.

0306 16 10 til 0306 17 99

Koldtvandsrejer (Pandalus-arter, Crangon crangon); andre rejer

Disse underpositioner omfatter bl.a.:

1.

Såkaldte røde rejer af Pandalidae-familien (nogle af disse rejer bliver først røde under kogningen).

2.

Rejer af Crangon-arten.

3.

Rejer tilhørende Palaemonoidae- og Penaeidae-familien. Blandt disse rejer skelnes ofte mellem ægte røde rejer (Palaemon serratus) og kongerejer (Penaeus caramote eller Penaeus kerathurus).

0306 19 10

Ferskvandskrebs

De vigtigste ferskvandskrebs tilhører slægterne Astacus, Cambarus, Orconectes og Pacifastacus.

Underpositionen omfatter også haler.

0306 21 10 og 0306 21 90

Languster (Palinurus-arter, Panulirus-arter og Jasus-arter)

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 0306 11 05 til 0306 11 90.

0306 22 10 til 0306 22 99

Hummer (Homarus-arter)

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 0306 12 05 til 0306 12 90.

0306 24 10 til 0306 24 80

Krabber

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 0306 14 05 til 0306 14 90.

0306 24 80

Andre krabber

Denne underposition omfatter foruden de europæiske saltvandskrabber som svømmekrabbe (Portunus puber) og edderkopkrabbe (Maia squinado) et stort antal andre arter (især krabber af arterne Paralithodes camchaticus, Callinectes sapidus, Chionoecetes, Cancer-arter, Carcinus-arter, Portunus-arter, Neptunus-arter, Charybdis-arter, Scylla-arter, Erimacrus-arter, Limulus-arter, Maia-arter, og Menippi-arter), samt ferskvandskrabben kinesisk krabbe (Eriocheir sinensis).

0306 25 10 og 0306 25 90

Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 0306 15 10 og 0306 15 90.

0306 26 10 til 0306 27 99

Koldvandsrejer (Pandalus-arter, Crangon crangon); andre rejer

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 0306 16 10 til 0306 17 99.

0306 29 10

Ferskvandskrebs

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 0306 19 10.

0307

Bløddyr, også uden skal, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; røgede bløddyr, også uden skal, også kogt før eller under røgningen; mel, pulver og pellets af bløddyr, egnet til menneskeføde

0307 11 10 til 0307 19 90

Østers

Disse underpositioner omfatter kun toskallede bløddyr af slægterne Ostrea, Crassostrea (også kaldet Gryphaea) og Pycnodonta.

Der skelnes i almindelighed mellem flade østers (Ostrea-slægten) og østers med uregelmæssige skaller som fx såkaldte portugisiske østers (Crassostrea angulata) og amerikanske østers (Crassostrea virginica).

0307 11 10

Levende flade østers (af slægten Ostrea), som inklusive skal ikke vejer over 40 g pr. stk.

Denne underposition omfatter kun østers af Ostrea-slægten, som inklusive skal ikke vejer over 40 g pr. stk. De flade østers, der fiskes eller dyrkes i Europa, er i almindelighed Ostrea edulis-østers. Der findes andre Ostrea-østers, fx Ostrea lurida-østers ved Nordamerikas Stillehavskyst og Ostrea chilensis-østers ved Chile.

0307 11 90 til 0307 19 90

I andre tilfælde

I disse underpositioner tariferes østers af Ostrea-slægten af vægt over 40 g pr. stk. samt alle østers, unge eller udvoksede, af Crassostrea-slægten (også kaldet Gryphaea) og af Pycnodonta-arten.

Til Crassostrea-slægten hører især portugisiske østers (Crassostrea angulata), japanske østers (Crassostrea gigas) og såkaldte amerikanske østers (Crassostrea virginica).

0307 71 00 til 0307 79 90

Sandmuslinger, hjertemuslinger og arcamuslinger (familierne Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae og Veneridae)

Underpositionerne omfatter bl.a.:

1.

Venusmuslinger (Scorbicularia plana), trugmuslinger (Mactra-arter) og hjertemuslinger (Cardium-arter).

2.

Knivmuslinger (især Solen marginatus, Solen siliqua og Solen ensis) og amerikanske venusmuslinger (Venus mercenaria og Venus verrucosa).

0307 91 10 til 0307 99 80

Andre varer, herunder mel, pulver og pellets, egnet til menneskeføde

Underpositionerne omfatter bl.a.:

1.

Havsnegle, fx konk eller trompetsnegl (Buccinum undatum).

2.

Strandsnegle (Littorina-arter og Lunatia-arter).

3.

Tiarmet blæksprutte af arten Sepia pharaonis.

4.

Oceanblæksprutte (Dosidicus gigas) og japansk blæksprutte (Todarodes pacificus)

KAPITEL 4

MÆLK OG MEJERIPRODUKTER; FUGLEÆG; NATURLIG HONNING; SPISELIGE PRODUKTER AF ANIMALSK OPRINDELSE, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET

Almindelige bemærkninger

Kaseinater fremstillet af mælkekasein bruges fx som emulgator (natriumkaseinat) eller proteinkilde (calciumkaseinat). Varer med indhold af kaseinater på over 3 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet, er undtaget fra pos. 0401 til 0404, da sådanne kaseinater ikke forekommer naturligt i mælk i denne mængde (almindeligvis pos. 1901).

0401

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

Denne position omfatter især følgende varer, forudsat at de ikke har undergået andre behandlinger end dem, der er nævnt i Forklarende Bemærkninger til HS, kapitel 4, Almindelige bemærkninger, andet stykke:

1.

Frisk mælk, herunder helt eller delvis skummet mælk.

2.

Pasteuriseret mælk, dvs. mælk, hvis holdbarhed er blevet forbedret ved delvis fjernelse af bakterierne ved en varmebehandling.

3.

Steriliseret mælk, herunder mælk af UHT-type, der har længere holdbarhed som følge af, at bakterierne praktisk taget er blevet fuldstændigt fjernet ved en videregående varmebehandling.

4.

Homogeniseret mælk, dvs. mælk, hvori fedtkuglerne i den naturlige emulsion er blevet sønderdelt til småkugler af væsentligt mindre diameter ved hjælp af en mekanisk behandling under meget højt tryk samtidig med en varmebehandling; herved undgås til en vis grad, at der dannes fløde.

5.

Peptoniseret eller pepsineret mælk, dvs. mælk, som er gjort lettere fordøjelig ved tilsætning af pepsin, der bevirker en nedbrydning af proteinstofferne.

6.

Fløde, dvs. det fedtlag, der naturligt dannes på overfladen af mælk som følge af en langsom agglomerering af emulsionens fedtkugler. Fløden udskilles manuelt eller ved centrifugering af mælken (skumning) og indeholder, foruden de andre mælkebestanddele, en temmelig stor mængde fedt (i almindelighed over 10 vægtprocent). Ved visse former for centrifugering udskilles fløde med et fedtindhold på over 50 vægtprocent.

Udtrykket »ikke koncentreret« i denne position omfatter fløde — uden hensyn til fedtindholdet — der udelukkende er fremstillet på en af følgende måder:

a)

Ved skumning af fløden fra mælkens overflade.

b)

Ved centrifugering.

Fløde, der er blevet koncentreret på andre måder, fx ved vandfordampning, henhører derimod under pos. 0402.

0402

Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler

Denne position omfatter mælkepulver, hvortil desinficeret centrifugat er tilsat igen under forudsætning af, at forholdet af naturlige mælkebestanddele ikke ændres (i modsat fald pos. 0404).

Varer med indhold af sojalecitin (emulgator) på over 3 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet, er undtaget fra denne position.

Se endvidere Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0404, undtagelse d.

0403

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

Produkter i pastaform, som almindeligvis spises med ske, tariferes ikke som produkter i pulverform, som granulat eller i anden fast form.

Ved »kærnemælk« under denne position forstås både sød (dvs. ikke-syrnet) og syrnet kærnemælk.

0403 10 11 til 0403 10 99

Yoghurt

Disse underpositioner omfatter kun produkter, hvis syrning er foretaget udelukkende med Streptococcus thermophilus og Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus.

Undtaget fra disse underpositioner er varer, der efter syrningen er undergået en varmebehandling, hvorved yoghurtbakterierne er blevet dræbt (underpos. 0403 90).

0403 90 11 til 0403 90 99

Andre varer

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 0403 10 11 til 0403 10 99.

Disse underpositioner omfatter ikke varer af typen »cagliata« som beskrevet i de forklarende bemærkninger til underpos. 0406 10 30 til 0406 10 80, tredje stykke.

0404

Valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler; varer bestående af naturlige mælkebestanddele, også tilsat sukker eller andre sødemidler, ikke andetsteds tariferet

Se de forklarende bemærkninger til pos. 0402, første stykke.

0404 90 21 til 0404 90 89

Andre varer

De forklarende bemærkninger til pos. 0402 anvendes med de fornødne tillempninger.

Herunder henhører bl.a. koncentrater af mælkeprotein, der er fremstillet ved delvist at fjerne laktose og mineralsalte fra skummetmælk. Proteinindholdet udgør 85 vægtprocent eller derunder, beregnet på grundlag af tørstofindholdet. Proteinindholdet beregnes ved at multiplicere kvælstofindholdet med en omregningsfaktor på 6,38.

Koncentrater af mælkeprotein med et proteinindhold på over 85 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet, henhører under pos. 3504 (se supplerende bestemmelse 1 til kapitel 35).

0405

Smør og andre mælkefedtstoffer; smørbare mælkefedtprodukter

0405 10 11 til 0405 10 90

Smør

Udtrykket »smør« er defineret i bestemmelse 2 a) og i underpositionsbestemmelse 2 til dette kapitel.

Se også Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0405, afsnit A.

Smør er en emulsion af vand i mælkefedt, i hvilken vandet udgør den dispergerende fase og fedtstoffet den kontinuerlige fase.

Fløde (pos. 0401 eller 0402) — hvis fedtindhold i visse tilfælde kan være lige så stort som smørs — er derimod en emulsion af fedt i vand, i hvilken vandet er den kontinuerlige fase og fedtstoffet den dispergerende fase.

På grund af denne strukturforskel kan man blot ved at tilsætte fløde en passende mængde vand tilnærmelsesvis fremstille den oprindelige mælk, hvilket ikke er muligt ved smør.

0405 20 10 til 0405 20 90

Smørbare mælkefedtprodukter

Udtrykket »smørbare mælkefedtprodukter« er defineret i bestemmelse 2 b) til dette kapitel.

Se også Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0405, afsnit B.

0405 90 10 og 0405 90 90

Andre varer

Se underpositionsbestemmelse 2 til dette kapitel og Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0405, afsnit C.

0406

Ost og ostemasse

Produkter, hvor mælkefedt er erstattet helt eller delvist af andre fedttyper (fx vegetabilsk fedt), skal ikke tariferes som ost under denne position (almindeligvis pos. 2106).

0406 10 30 til 0406 10 80

Frisk ost (ikke modnet eller lagret), herunder valleost, og ostemasse

Vedrørende valleost henvises til Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0406, andet stykke.

Ostmasse (kvark) eller hvid ost er fremstillet af syrnet mælk, hvorfra det meste af vallen er fjernet (fx ved afdrypning eller presning). Ostemasse (bortset fra pulver) med tilsætning af indtil 30 vægtprocent sukker og frugt anses for at have bevaret sin karakter af ostemasse henhørende under disse underpositioner.

Disse underpositioner omfatter varer af typen »cagliata«, dvs. varer fremstillet ved koagulering af sødmælk, helt eller delvis skummet mælk, hvorfra det meste af vallen er fjernet, ved hjælp af osteløbe, andre enzymer eller syrning. Disse varer har form af en endnu ikke fuldt sammenhængende pasta, der er blød og let at udskille i korn. De har en intensiv karakteristisk lugt og et natriumkloridindhold på ikke over 0,3 vægtprocent. Det er »mellemprodukter«, der kræver en yderligere forarbejdning, hovedsagelig til fremstilling af ost.

0406 20 00

Ost af enhver art, revet eller i pulverform

Denne underposition omfatter:

1.

Revet ost, der i almindelighed anvendes som krydderi eller i næringsmiddelindustrien. Revet ost fremstilles for det meste af hårde oste (fx Grana, Parmigiano Reggiano, Emmental, Reggianito, Sbrinz, Asiago, Pecorino). Varen kan være delvis dehydreret for at sikre den længst mulige holdbarhed.

Underpositionerne omfatter ligeledes ost, der efter rivning er blevet klumpet.

2.

Ost i pulverform, der i almindelighed anvendes i næringsmiddelindustrien. Varen kan fremstilles af oste af enhver art, der enten er gjort flydende og derefter forstøvet, eller er blevet forarbejdet til grød, tørret og formalet.

0406 30 10 til 0406 30 90

Smelteost, ikke revet eller i pulverform

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0406, første stykke, nr. 3.

0406 40 10 til 0406 40 90

Blåskimmelost og andre oste indeholdende skimmel dannet af Penicillium roqueforti

Se Forklarende Bemærkninger til HS, underpos. 0406 40.

Disse oste kendetegner sig ved en uregelmæssig pigmentering i ostemassen, der skyldes en indre skimmeldannelse.

0406 40 90

Anden blåskimmelost

Denne underposition omfatter også oste med en tydelig synlig uregelmæssig hvidgrå pigmentering i ostemassen, der er opnået ved anvendelse af farveløse stammer af Penicillium roqueforti.

0407

Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte

Denne position omfatter også fordærvede æg med skal og delvis udrugede æg.

Konserveringen kan ske ved en overfladebehandling af æggene med fedtstof, voks eller paraffin, ved nedlægning af æggene i en kalk- eller vandglasopløsning eller på anden måde.

Som »fjerkræ« betragtes fugle henhørende under pos. 0105.

0407 11 00 til 0407 19 90

Befrugtede æg til udrugning

Herunder hører kun æg af fjerkræ, som opfylder de betingelser, der er fastsat af de kompetente myndigheder.

0408

Fugleæg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler

0408 11 80

I andre tilfælde

Denne underposition omfatter æggeblommer, der er egnet til menneskeføde, samt æggeblommer, der er uegnet til menneskeføde, bortset fra dem, der er omfattet af underpos. 0408 11 20.

Underpositionen omfatter også tørrede æggeblommer, som er konserveret ved tilsætning af små mængder kemiske stoffer, og som er bestemt til anvendelse ved fremstilling af bagværk, pastaprodukter og lignende varer.

0408 19 81 og 0408 19 89

I andre tilfælde

Det første stykke i de forklarende bemærkninger til underpos. 0408 11 80 anvendes med de fornødne tillempninger.

0408 91 80

I andre tilfælde

De forklarende bemærkninger til underpos. 0408 11 80 anvendes med de fornødne tillempninger.

0408 99 80

I andre tilfælde

De forklarende bemærkninger til underpos. 0408 11 80 anvendes med de fornødne tillempninger.

Foruden hele friske æg uden skal omfatter denne underposition også konserverede, flydende hele æg (fx ved tilsætning af salt eller kemiske konserveringsmidler) og frosne hele æg. Underpositionen omfatter endvidere kogte æg uden skal og formede æg (fx såkaldte »langæg«, der foreligger som cylindre bestående af en kerne af æggeblomme helt omgivet af æggehvide).

KAPITEL 5

DIVERSE PRODUKTER AF ANIMALSK OPRINDELSE

0505

Skind og andre dele af fugle med påsiddende fjer, af den art der anvendes eller dun, fjer og dele af fjer (også med klippede kanter) samt dun, rå eller kun rensede, desinficerede eller konserverede; pulver og affald af fjer eller dele af fjer

0505 10 10 og 0505 10 90

Fjer, af den art der anvendes til stopning; dun

Varer henhørende under disse underpositioner er defineret i Forklarende Bemærkninger til HS, underpos. 0505 10.

0505 10 10

Urensede

Denne underposition omfatter fjer og dun til stopning, i den tilstand de foreligger i efter at være blevet plukket af dyrets krop, også i våd tilstand. Fjer og dun til stopning, som efter plukningen er renset for støv, desinficeret eller behandlet med henblik på forbedring af holdbarheden, hører også under denne underposition.

Brugte fjer, der kun kan anvendes til stopning efter rensning, hører ligeledes herunder. Varerne under denne underposition foreligger almindeligvis i form af pressede baller.

0505 10 90

I andre tilfælde

Denne underposition omfatter bl.a. fjer og dun til stopning, som er blevet renset i videre omfang end nævnt i de forklarende bemærkninger til underpos. 0505 10 10, fx vasket i vand eller med damp og varmlufttørret.

0505 90 00

Andre varer

Denne underposition omfatter bl.a.:

1.

Skind og andre dele af fugle (hoveder, vinger, halse etc.) med påsiddende fjer eller dun, fx bestemt til fremstilling af pynt til hovedbeklædninger.

2.

Skind af fugle uden dækfjer, især såkaldte svaneskind, der hovedsagelig anvendes til fremstilling af pudderkvaste.

3.

Store vinge- og halefjer og fjer fra andre dele af fjerdragter, som er uegnede til stopning, navnlig på grund af deres størrelse og stive faner.

4.

Pyntefjer, der efter bearbejdning især anvendes til fremstilling af pynt til hovedbeklædning, til kunstige blomster etc. Det drejer sig navnlig om fjer af struds, hejre, fasan, marabustork, ibis, påfugl, paradisfugl, flamingo, skovskade, grib, måge og stork.

5.

Fjer, almindeligvis af en ensartet længde, der anvendes til fremstilling af støvekoste.

6.

Visse dele af fjer, fx fjerposer, også spaltede (til fremstilling af tandstikkere, fiskeriartikler etc.); faner, også beskårne, adskilt fra fjerposen, også selv om de stadig holdes sammen af en tynd del af fjerposen. Disse varer tariferes dog i underpos. 0505 10 10 eller 0505 10 90, såfremt de efter deres beskaffenhed må anses som fjer til stopning, uanset ovennævnte bearbejdning.

Denne underposition omfatter også såkaldte gerissene Hahnenhälse, dvs. fjerposer uden faner, bortset fra den øverste, tyndeste del, hvor en lille fanerest er blevet siddende.

7.

Pulver og affald af fjer eller dele af fjer.

0506

Ben og hornkerner, rå, affedtede, behandlede med syre eller afgelatiniserede, også simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald af ben og hornkerner

0506 10 00

Ossein og ben behandlet med syre

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0506, andet stykke, nr. 3.

0506 90 00

Andre varer

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0506, andet stykke, nr. 1, 2, 4 og 5.

0510 00 00

Ambra, bævergejl, civet og moskus; spanske fluer; galde, også tørret; kirtler og andre animalske produkter, anvendelige til fremstilling af farmaceutiske produkter, ferske, kølede, frosne eller på anden måde foreløbigt konserverede

Foruden de i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0510, anførte varer omfatter denne position væv af moderkage (placenta), kølet eller frosset, også i sterile beholdere.

0511

Animalske produkter, ikke andetsteds tariferet; døde dyr af de arter, der er nævnt i kapitel 1 eller 3, uegnede til menneskeføde

0511 91 10

Fiskeaffald

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0511, nr. 6, punkt a - d.

0511 91 90

Andre varer

Herunder hører:

1.

Fiskerogn og fiskemælke, ikke spiselige (jf. Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0511, nr. 5, punkt a og b).

2.

Affald af krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, fx rejeskaller, også pulveriserede.

3.

Døde dyr af de i kapitel 3 omhandlede arter, ikke spiselige eller uegnet til menneskeføde, fx dafnier og andre ostrakoder (muslingekrebs), tørrede, til foder til akvariefisk.

0511 99 31 og 0511 99 39

Naturlige animalske vaskesvampe

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0511, nr. 14.

0511 99 31

Rå varer

Foruden svampe, der foreligger i den tilstand, hvori de er høstet fra havet, omfatter denne underposition naturlige vaskesvampe, der ved slag eller stampning og vask i havvand er blevet befriet for den ydre hinde og en del af deres urenheder (kalk, sand etc.).

Underpositionen omfatter ligeledes naturlige vaskesvampe, hvorfra uanvendelige dele er blevet fjernet, især ved tilskæring (fx rådne dele), og i det hele taget alle svampe, som endnu ikke har undergået en kemisk behandling.

0511 99 39

Andre varer

Denne underposition omfatter svampe, der er yderligere bearbejdet, fx fuldstændig befriet for kalkdele, gjort klarere (behandlet med brom eller natriumtiosulfat), affedtede (behandlet med ammoniakopløsning), blegede (behandlet med 2 % oxalsyre) eller gjort færdige til brug ved andre kemiske behandlinger.

0511 99 85

Andre varer

Foruden de varer, der er nævnt i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0511, nr. 2, 3, 4, 7, 8 og 13, omfatter denne underposition også døde dyr af de i kapitel 1 omhandlede arter, ikke spiselige eller uegnet til menneskeføde.

Undtaget fra denne underposition er bl.a. plasma af dyreblod (fx pos. 3002).

AFSNIT II

VEGETABILSKE PRODUKTER

KAPITEL 6

LEVENDE TRÆER OG ANDRE LEVENDE PLANTER; LØG, RØDDER OG LIGN.; AFSKÅRNE BLOMSTER OG BLADE

0601

Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, også i vækst eller i blomst; cikorieplanter og -rødder, undtagen cikorierødder henhørende under pos. 1212

0601 20 30

Orkideer, hyacinter, narcisser og tulipaner

Denne underposition omfatter bl.a. epifytiske orkideer, såsom Cattleya og Dendrobium.

0602

Andre levende planter (herunder rødder), stiklinger og podekviste; mycelium

0602 10 10 og 0602 10 90

Stiklinger uden rod samt podekviste

Disse underpositioner omfatter:

1.

Levende plantedele uden rod, som er adskilt fra moderplanten med henblik på at frembringe selvstændige planter (stiklinger).

2.

Levende plantedele med knopper (øjne), bestemt til podning på planter (podekviste).

0602 40 00

Rosenplanter, også podede

Underpositionen omfatter såvel forædlede roser som hybenroser og vildroser.

0602 90 10

Mycelium

Mycelium er betegnelsen på et rigt, sammenfiltret, ofte underjordisk voksende trådvæv af meget tynde tråde (såkaldte hyfer), der trives på overfladen af rådnede animalske eller vegetabilske stoffer, hvorpå det vokser og videreudvikles til de egentlige svampe.

Udsøgt mycelium, der forekommer i handelen, leveres i form af små plader, der består af delvis formuldede halmrester, hvorpå der har dannet sig lag af de tråde, der former myceliet.

Denne underposition omfatter også varer bestående af endnu ikke udviklet mycelium, der kun kan ses ved hjælp af mikroskop, og som på et næringsstof er nedlagt i steriliserede hestepærer.

0602 90 41

Skovtræer

Denne underposition omfatter den type unge planter af frø fra nåle- eller løvtræer, der normalt anvendes til skovbrug (nyplantning af skov eller udplantning i allerede eksisterende skove). De leveres sædvanligvis uden rodklump.

0602 90 45

Stiklinger med rod samt ungplanter

Denne underposition omfatter planter, ikke andetsteds tariferet, som er på et så tidligt stadium, at de før den endelige udplantning kræver yderligere dyrkning på en planteskole. Det drejer sig om en- eller to-årige kimplanter, stiklinger med rod, rodstiklinger, aflæggere og planter, der sædvanligvis ikke er mere end to til tre år gamle.

0602 90 49

Andre varer

Denne underposition omfatter træer og buske af europæiske og eksotiske arter, ikke andetsteds tariferet, såfremt de ikke normalt anvendes ved plantning af skov. De leveres sædvanligvis med rodklump.

0602 90 50

Andre frilandsplanter

Denne underposition omfatter vinterhårdføre planter, som anvendes til flerårige, varige beplantninger, og hvis overjordiske og ikke-træagtige stængel visner om efteråret og vokser frem om foråret.

Underpositionen omfatter også havebregner samt sump- og vandplanter (bortset fra varer henhørende under pos. 0601 og 0602 90 99).

Denne underposition omfatter også græs i ruller eller plader til anlæg af græsplæner.

0603

Afskårne blomster og blomsterknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske, tørrede, blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede på anden måde

0603 11 00 til 0603 19 80

Friske

Underpositionerne omfatter også blomster og blomsterknopper, hvis naturlige farve er ændret eller opfrisket, fx ved absorption af farveopløsninger før eller efter afskæringen eller ved simpel neddypning i sådanne opløsninger, forudsat at varerne er friske.

0603 19 80

Andre varer

Denne underposition omfatter bl.a. solsikker og reseda. Stængler og blade af disse to planter (uden blomster) henhører derimod under underpos. 1404 90 00.

Underpositionen omfatter også pilegrene med knopper eller blomster. Pilegrene uden knopper eller blomster henhører derimod under underpos. 1401 90 00.

0604

Blade, grene og andre plantedele, uden blomster eller blomsterknopper, samt græs, mos og lav, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske, tørrede, blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede på anden måde

0604 20 11

Rensdyrlav

Denne underposition omfatter planter af Cladonia-familien (Cladonia rangiferina, Cladonia silvatica og Cladonia alpestris).

0604 20 90

Andre varer

Undtaget fra denne underposition er friske aks og kolber af sukkermajs (Zea mays var. saccharata) (kapitel 7) eller korn (kapitel 10).

0604 90 11

Rensdyrlav

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 0604 20 11.

0604 90 91

Kun tørrede

Denne underposition omfatter ikke tørrede grene, som er blevet bøjet eller formet til spiraler, uanset om det er sket før eller efter tørringen (underpos. 0604 90 99).

Undtaget fra denne underposition er tørrede aks og kolber af sukkermajs (Zea mays var. saccharata) (kapitel 7) eller af korn (kapitel 10).

0604 90 99

I andre tilfælde

Denne underposition omfatter bl.a. tørrede aks og kolber af korn (fx majskolber), som er bleget, farvet, imprægneret eller behandlet på anden måde med henblik på anvendelse til dekorationsformål. Underpositionen omfatter også tørrede grene, som er blevet bøjet eller formet til spiraler.

KAPITEL 7

SPISELIGE GRØNTSAGER SAMT VISSE RØDDER OG RODKNOLDE

Almindelige bemærkninger

Spirer (grøntsagsspirer og andre spirer) er spirede frø til spisebrug, som enten spises rå eller tilberedt. Spiring opnås ved fugtning af frø (dette øger vandindholdet i frøene og bringer dem ud af deres dvale), til en ny plante begynder at vokse opad og udvikle blade.

Normalt foreligger spirer, som er klar til spisebrug, på tre måder:

a)

som en spirende plante med frøblade (kimblade, de første spæde blade), rester af frø og rødder

b)

som en plante bestående af spirende korn, fx spirende byg, såkaldt grønmalt (se også forklarende bemærkninger til underpos. 1107 10 11 til 1107 10 99), som enten kan bruges rå i salater eller efter yderligere behandlinger anvendes til fremstilling af hovedsagelig øl eller whisky

c)

som en »babyplante«, der kun består af kimblade, uden rester af frø og rødder og uden »voksne blade« (rigtige blade, som er vokset ud efter de første spæde blade). Disse typer af spirer foreligger ofte i små beholdere med et vækstmedium.

Ved tarifering af spirer skal følgende principper anvendes:

Spirer fra grøntsager nævnt i kapitel 7 skal tariferes som friske grøntsager i kapitel 7 under deres respektive positioner, da friske grøntsager henhører under dette kapitel, uanset om de anvendes som fødevarer, til udsæd eller udplantning, med undtagelse af grøntsagsplanter af den art der anvendes til udplantning henhørende under pos. 0602 (se Forklarende Bemærkninger til HS, kapitel 7, Almindelige bemærkninger, tiende afsnit).

Bønner, som anvendes til produktion af bønnespirer, tariferes under pos. 0713 som bælgfrugter, udbælgede og tørrede (se Forklarende Bemærkninger til HS, underpos. 0713 31). Spirer, der stammer fra bønner, og spirer fra andre udbælgede og tørrede bælgfrugter tariferes imidlertid som friske bælgfrugter under pos. 0708.

Selvom visse planter i frøform kan tariferes under andre kapitler i den kombinerede nomenklatur såsom kapitel 9 og 12, er spirerne anvendelige til spisebrug som en grøntsag og skal i overensstemmelse hermed tariferes i kapitel 7, da de ikke længere har de objektive kendetegn for varer henhørende under kapitel 9 og 12. Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0709, første afsnit, nr. 14, for så vidt angår bambusspirer og sojabønnespirer.

Spirer, der er fremstillet af korn henhørende under kapitel 10 (pos. 1001, 1002, 1003, 1004, 1006 eller 1008), fx spirer af byg, skal tariferes under underpos. 1107 10 (spirende byg er undtaget fra kapitel 10, se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1003, undtagelse a)), som er den mest specifikke position for spiret korn, da positionen ikke kun omfatter tørret spiret korn (malt). »Grønmalt« er tariferet under underpos. 1107 10 11 til 1107 10 99 (se forklarende bemærkninger til underpos. 1107 10 11 til 1107 10 99, første afsnit) og er kendetegnet ved at være korn, der er begyndt at spire, men som endnu ikke er blevet tørret.

Spirer fremstillet af sorten Zea mays var. saccharata (sukkermajs), som skal tariferes under kapitel 7 ved anvendelse af bestemmelse 2 til dette kapitel og bestemmelse 2 til kapitel 10, skal tariferes under pos. 0709 (underpos. 0709 99 60).

Ikke-udtømmende liste over spirer og deres KN-koder:

KN-kode

Beskrivelse (latinsk navn)

0703 10 19

Løgspirer (Allium cepa)

0703 20 00

Hvidløgspirer (Allium sativum)

0703 90 00

Porrespirer (Allium porrum)

0704 90 90

Broccolispirer (Brassica oleracea var. italica)

0704 90 90

Rucolaspirer (Eruca sativa; synonym: Eruca vesicaria ssp. sativa (Miller) Thell., Brassica eruca L.)

0706 90 90

Rødbedespirer (Beta vulgaris ssp. vulgaris)

0706 90 90

Radisespirer (Raphanus sativus)

0708 10 00

Ærtespirer (Pisum sativum)

0708 20 00

Azukibønnespirer (Phaseolus angularis)

0708 20 00

Mungbønnespirer (Vigna radiata)

0708 20 00

Risbønnespirer (Phaseolus pubescens)

0708 90 00

Kikærtespirer (Cicer arietinum)

0708 90 00

Spirer af kællingetand (Lotus maritimus)

0708 90 00

Linsespirer (Lens culinaris)

0708 90 00

Ærtebønnespirer (Cajanus cajan)

0709 99 50

Fennikelspirer (Foeniculum vulgare var. azoricum)

0709 99 60

Sukkermajsspirer (Zea mays var. saccharata)

0709 99 90

Basilikumspirer (Ocimum spp.)

0709 99 90

Spirer af sort sennep (Brassica nigra, synonym: Sinapis nigra L., Sisymbrium nigrum (L.) Prantl.)

0709 99 90

Spirer af indianermynte (Agastache foeniculum)

0709 99 90

Hjulkronespirer (Borago officinalis)

0709 99 90

Spirer af kinesisk mahogni (Toona sinensis)

0709 99 90

Spirer af almindelig salturt (Salicornia europaea)

0709 99 90

Korianderspirer (Coriandrum sativum)

0709 99 90

Havekarsespirer (Lepidium sativum)

0709 99 90

Bukkehornsspirer (Trigonella foenum-graecum)

0709 99 90

Spirer af grøn bladmynte eller lilla bladmynte (Perilla frutescens)

0709 99 90

Solsikkespirer (Helianthus annuus)

0709 99 90

Spirer af gul sennep (Sinapis alba)

1107 10 19

Grønmalt af hvede (Triticum aestivum)

1107 10 99

Grønmalt af byg (Hordeum vulgare)

1107 10 99

Grønmalt af hirse (Panicum miliaceum)

1107 10 99

Grønmalt af havre (Avena sativa)

1107 10 99

Grønmalt af ris (Oryza sativa)

1107 10 99

Grønmalt af rug (Secale cereale)

1214 90 90

Lucernespirer (Medicago sativa)

 

0701

Kartofler, friske eller kølede

0701 90 50

Nye kartofler, i perioden 1. januar til 30. juni

Nye kartofler kendetegner sig ved deres lyse farve (normalt hvid eller rosa) og ved, at skrællen er tynd eller knap nok dannet, sidder løst, og let kan fjernes ved gnidning. Nye kartofler viser ikke tegn på spiring.

0703

Skalotteløg, hvidløg og andre spiseløg samt porrer og andre Allium-arter, friske eller kølede

0703 10 11 til 0703 10 90

Skalotteløg og andre spiseløg (bortset fra hvidløg)

Underpositionerne omfatter alle slags spiseløg (Allium cepa) og skalotteløg (Allium ascalonicum).

0703 10 11

Sætteløg

Denne underposition omfatter et-årige løg, der stammer fra frø, til udplantning. Deres diameter er normalt mellem 1 og 2 cm.

0703 20 00

Hvidløg

Denne underposition omfatter alle slags hvidløg (Allium sativum), egnet til menneskeføde.

Underpositionen omfatter således også hvidløg uden særskilte fed, almindeligvis med en diameter mellem 25 og 50 mm, der i handelen betegnes »solohvidløg«, »perlehvidløg«, »enkeltfedshvidløg« eller »monohvidløg« (eller lignende handelsbetegnelse). Denne underposition omfatter ikke såkaldte »kæmpehvidløg« eller »porreløg/elefanthvidløg« (Allium ampeloprasum, henhørende under underposition 0703 90 00), der består af et enkelt løg med en diameter på ca. 60 mm og derover (dvs. betydeligt større og tungere end hvidløg med flere fed). Arterne Allium sativum og Allium ampeloprasum adskiller sig også med hensyn til deres respektive genpuljer.

0703 90 00

Porrer og andre Allium-arter

Denne underposition omfatter almindelige porrer (Allium porrum), vinterløg eller pibeløg (Allium fistulosum) og purløg (Allium schoenoprasum).

0704

Hvidkål, blomkål, grønkål og anden spiselig kål (Brassica-arter), friske eller kølede

0704 10 00

Blomkål og broccoli (bortset fra arten Brassica oleracea var. italica)

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0704, første stykke, nr. 1.

0704 90 10

Hvidkål og rødkål

Denne underposition omfatter hvidkål (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba D. C.), herunder spidskål (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. var. alba D. C. subvar. conica et subvar. piramidalis) og rødkål (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. rubra (L.) Thell).

0704 90 90

Andre varer

Denne underposition omfatter ribbekål eller savoykål (Brassica oleracea L. var. bullata D. C. og var. sabauda L.), kinakål (Brassica sinensis og Brassica pekinensis), kålrabi (Brassica oleracea var. gongylodes) og aspargeskål (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck).

Undtaget fra underpositionen er:

a)

Spiselige rodfrugter af Brassica-slægten (majroer henhører under pos. 0706 og kålroer (Brassica napus var. napobrassica) under pos. 1214).

b)

Foderkål som fx hvid eller rød foderkål (Brassica oleracea var. medullosa) og marvkål (Brassica oleracea var. viridis), der henhører under pos. 1214.

0706

Gulerødder, majroer, rødbeder, skorzoner, knoldselleri, radiser og andre spiselige rødder, friske eller kølede

0706 10 00

Gulerødder og majroer

Denne underposition omfatter kun majroer og gulerødder (røde eller rosa) af de arter, der anvendes til spisebrug. Gulerødder til foderbrug, der i reglen er hvide eller lysegule, fodermajroer (Brassica campestris var. rapa) og kålroer (Brassica napus var. napobrassica) henhører derimod under pos. 1214 90 10.

0706 90 90

Andre varer

Underpositionen omfatter bl.a.:

1.

Rødbeder (Beta vulgaris var. conditiva).

2.

Havrerod (Tragopogon porrifolius) og skorzoner (Scorzonera hispanica).

3.

Radiser (Raphanus sativus var. sativus) hvide, sorte, rosa mv., samt ræddiker (Raphanus sativus var. niger).

4.

Knoldpersille (Petroselinum crispum var. tuberosum) og kørvelroer (Chaerophyllum bulbosum).

5.

Pastinak (Pastinaca sativa).

6.

Japansk artiskok (Stachys affinis eller Stachys sieboldii), som er gullighvide aflange jordstængler med indsnævringer, almindeligvis af størrelse som en lillefinger.

Spiselige rodfrugter og rodknolde med stort indhold af stivelse eller inulin, fx jordskokker, søde kartofler, taroer eller yamsrødder, henhører under pos. 0714.

0707 00

Agurker og asier, friske eller kølede

0707 00 90

Drueagurker

Drueagurker (cornichons) i denne underposition er små agurker (85 stk. eller mere pr. kg).

0708

Bælgfrugter, også udbælgede, friske eller kølede

0708 10 00

Ærter (Pisum sativum)

Underpositionen omfatter alle ærter af arten Pisum sativum, herunder foderærter (Pisum sativum var. arvense).

Undtaget er vignabønne eller kundi (herunder den sortøjede varietet), som henhører under underpos. 0708 20 00, samt kikerærter af slægten Cicer henhørende under underpos. 0708 90 00.

0708 90 00

Andre bælgfrugter

Underpositionen omfatter de varer, der er nævnt i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0708, første stykke, nr. 3, 4, 5 og 6.

0709

Andre grøntsager, friske eller kølede

0709 20 00

Asparges

Denne underposition omfatter kun rodskud af asparges (Asparagus officinalis).

0709 40 00

Selleri, undtagen knoldselleri

Denne underposition omfatter selleri af arterne Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers. (stangselleri) og Apium graveolens var. secalinum Alef (blad- eller snitselleri).

0709 59 10

Kantareller

Denne underposition omfatter kun æggegule kantareller af arten Cantharellus cibarius Fries og Cantarellus friesii Quélet. Lignende spiselige arter som uægte kantareller (Clitocybe aurantiaca) og trompetsvamp (Craterellus cornucopioides), der lejlighedsvis anvendes i pølsevarer som erstatning for trøfler, henhører under underpos. 0709 59 90.

0709 59 30

Rørhatte

Herunder hører kun rørhatte af Boletus-arter og især den almindelige rørhat (Boletus edulis).

0709 60 10 til 0709 60 99

Frugter af slægterne Capsicum eller Pimenta

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0709, første stykke, nr. 5.

0709 92 10 og 0709 92 90

Oliven

Oliven, der er behandlet ved olieudvinding, og som har et fedtindhold på over 8 vægtprocent, forbliver i disse underpositioner.

0709 99 10

Salat, bortset fra hovedsalat (Lactuca sativa) og cikorie (Cichorium-arter)

Bortset fra hovedsalat (Lactuca sativa) samt cikorie og endivie (Cichorium-arter) omfatter denne underposition alle slags salater, fx:

1.

Vårsalat.

2.

Løvetand eller mælkebøtte (Taraxacum officinale).

0709 99 20

Bladbeder og kardoner

Denne underposition omfatter dels bladbeder, også kaldet hvidbede eller sølvbede (Beta vulgaris subvar. cicla), dels kardoner (Cynara Cardunculus).

0709 99 40

Kapers

Kapers er blomsterknopper fra en tornet stedsegrøn busk (Capparis spinosa).

0709 99 90

Andre varer

Underpositionen omfatter:

1.

Abelmoskus, okra eller gombo (Hibiscus esculentus).

2.

Rabarber.

3.

Syre (Rumex acetosa).

4.

Spiselig surkløver (Oxalis crenata).

5.

Sukkerrødder (Sium sisarum).

6.

Karse af enhver art, fx havrekarse (Lepidium sativum), brøndkarse (Nasturtium officinale), almindelig karse (Barbarea verna), blomsterkarse (Tropaeolum majus) etc.

7.

Haveportulak (Portulaca oleracea).

8.

Persille og kørvel, bortset fra knoldpersille og kørvelroer, der henhører under underpos. 0706 90 90.

9.

Estragon (Artemisia dracunculus), sar (Satureja hortensis og Satureja montana).

10.

Merian (Majorana hortensis eller Origanum majorana).

11.

Løg af liljefamilien (Lilieaceae) af arten Muscari comosum (gængse betegnelser: »lampasciolo«, »vilde løg«, »lilas de terre«, »feather hyacinth«).

Undtaget fra denne underposition er:

a)

Rodfrugter og rodknolde med stort indhold af stivelse eller inulin henhørende under pos. 0714.

b)

Visse grøntsager mm., selv om de anvendes til spisebrug; det gælder især følgende varer:

1.

Timian (underpos. 0910 99 31 til 0910 99 39).

2.

Laurbærblade (underpos. 0910 99 50);

3.

Vild merian eller oregano (Origanum vulgare), salvie (Salvia officinalis), basilikum (Ocimum basilicum), alle arter mynte, verbena eller jernurt (Verbena-arter), rude (Ruta graveolens), isop (Hyssopus officinalis) og hjulkrone eller boras (Borago officinalis), der henhører under pos. 1211.

0710

Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne

Udtrykket »frosne«, der er defineret i Forklarende Bemærkninger til HS, kapitel 7, tredje stykke, skal også ses i forhold til de kriterier, Den Europæiske Unions Domstol har fastlagt ved dom i sag 120/75. Tilsvarende skal fryseprocessen i medfør af Domstolens fortolkning af disse kriterier i dom i sag C-423/09 medføre betydelige og irreversible ændringer med det resultat, at produkterne ikke længere befinder sig i deres naturlige tilstand.

Produkter er derfor »frosne«, når de udsat for en fryseproces undergår visse irreversible ændringer som følge af den selvsamme proces, især i cellestrukturen, således at disse produkter ikke længere er i deres naturlige tilstand selv efter at være delvist eller helt optøede.

0711

Grøntsager, foreløbigt konserverede f. eks. med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring

0711 20 10 og 0711 20 90

Oliven

Underpositionerne omfatter oliven, ikke afbitrede; varerne foreligger som regel i saltlage. Oliven, der er gjort spiselige — også selv om dette blot er sket ved længere tids opbevaring i saltlage — er undtaget herfra og henhører under underpos. 2005 70 00

0711 40 00

Agurker og asier

Denne underposition omfatter agurker og asier, der alene er nedlagt i store beholdere i en saltlage, der eventuelt er tilsat eddike eller eddikesyre, med henblik på foreløbig konservering under transport og lagring, forudsat at de er uegnede til umiddelbar fortæring. Disse produkter indeholder almindeligvis mindst 10 vægtprocent salt.

Før varerne kan anvendes, behandles de som regel på følgende måder, som medfører, at de skal tariferes i kapitel 20:

en delvis afsaltning og efterfølgende krydring (oftest ved tilsætning af kryddereddike)

en pateurisering efter at varerne er blevet pakket i små beholdere (dåser, glas mv.); pasteuriseringen supplerer den stabliserende virkning af salt og eddike.

Det bemærkes, at agurker og asier, som har undergået en fuldstændig mælkesyregæring, også nedlagt i saltlage, henhører under kapitel 20. Agurker og asier, som har undergået en fuldstændig mælkesyregæring, kendetegnes ved, at frugtkødet ved gennemskæring udviser et glasagtigt udseende (dvs. noget gennemsigtigt).

0711 51 00

Svampe af slægten Agaricus

Svampe under denne underposition kan være konserveret i en stærk saltlage tilsat eddike eller eddikesyre.

0711 90 70

Kapers

Kapers henhørende under denne underposition foreligger som regel nedlagt i saltlage i fade.

0712

Grøntsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte

Undtaget fra denne position er grøntsager, som i tørret stand ikke anvendes som sådan, men hovedsagelig til fremstilling af parfumer, pharmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler, afsvampningsmidler og lign. (pos. 1211).

0712 90 30

Tomater

Vedrørende tariferingen af tomatpulver henvises til de forklarende bemærkninger til underpos. 2002 90 11 til 2002 90 99.

0712 90 90

Andre varer

Undtaget fra underpositionen er tørrede blade og rødder af løvetand (mælkebøtte) (Taraxacum officinale), tørret syre (Rumex acetosa) og tørret blomsterkarse (Tropaeolum majus), som anvendes til medicinske formål (underpos. 1211 90 86).

0713

Bælgfrugter, udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede

Varer bestemt til udsæd henhørende under denne position er særligt udvalgte varer, der almindeligvis kendetegnes ved deres emballage (fx i sække med angivelse af anvendelsesformålet) og ved deres højere pris.

0713 10 10 og 0713 10 90

Ærter (Pisum sativum)

De forklarende bemærkninger til underpos. 0708 10 00 anvendes med de fornødne tillempninger.

0713 20 00

Kikærter

Denne underposition omfatter kikærter af slægten Cicer (især af arten Cicer arietinum), uanset om de er bestemt til udsæd eller til dyrefoder.

0713 31 00

Bønner af arterne Vigna mungo (L.) Hepper eller Vigna radiata (L.) Wilczek

Se Forklarende Bemærkninger til HS, underpos. 0713 31.

0713 32 00

Små røde (Adzuki) bønner (Phaseolus eller Vigna angularis)

Disse bønner forhandles kun i tørret stand; i ikke-modnet stand er bønnerne grønne og vandholdige, og i takt med modningen bliver bønnerne røde og tørrer ud.

0713 35 00

Vignabønner (Vigna unguiculata)

Denne underposition omfatter kæmpeaspargesbønner (også kaldet meterbønne) (tidligere Dolichos sinensis spp. sesquipedalis), som betragtes som bønner af sorten Vigna. Betegnelserne »Dolichos unguiculata« og »Dolichos sinensis« er synonymer, der ikke længere anvendes for bønner af sorten Vigna. Den korrekte betegnelse for kæmpeaspargesbønne (meterbønne) er således Vigna unguiculata (L.) Walp. ssp. sesquipedalis.

0713 40 00

Linser

Denne underposition omfatter kun linser af sorterne Ervum eller Lens, fx de forskellige slags almindelige linser (Ervum lens eller Lens esculenta), samt perlebælg-vikke (Ervum ervilia).

0713 90 00

Andre varer

Denne underposition omfatter (med undtagelse af kæmpeaspargesbønner (meterbønne) henhørende under underpos. 0713 35 00 og ærtebønne (Cajanus cajan) henhørende under underpos. 0713 60 00) bønner af slægten Dolichos, fx hjelmbønne (Dolichos lablab), , jackbønner (Canavalia ensiformis), fløjlsbønne (Mucuna utilis) og guarbønne (Cyamopsis tetragonoloba).

Undtaget fra underpositionen er frø af vikker af andre sorter end Vicia faba (underpos. 1209 29 45) og af lupiner (Lupinus) (underpos. 1209 29 50).

0714

Maniokrod, arrowroot, saleprod, jordskokker, batater (søde kartofler) og lignende rødder og rodknolde med stort indhold af stivelse eller inulin, friske, kølede, frosne eller tørrede, hele eller snittede, også i form af pellets; marv af sagopalmer

Udtrykket »pellets« er defineret i bestemmelse 1 til afsnit II.

0714 10 00

Maniokrod

Denne underposition omfatter:

1.

Rodknolde af maniok, af hvilke der findes to hovedsorter (Manihot utilissima og Manihot aipi); rødderne er placeret som egerne i et hjul, og vægten kan ved høstning variere fra 500 g til 3 kg eller mere.

2.

Pellets fremstillet ved agglomerering af rodstykker eller af mel af rødder (se også Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0714, andet stykke).

0714 20 10 og 0714 20 90

Batater (søde kartofler)

Batater (søde kartofler) er stængelknolde af en urteagtig slyngplante (Ipomea batatas), som har hvidt, gult eller rødt kød afhængig af sorten.

0714 90 20

Arrowroot, saleprod og lignende rødder med stort indhold af stivelse

Denne underposition omfatter:

1.

Arrowroot, der hører til forskellige plantearter alt efter oprindelsen: arrowroot fra Brasilien (Maranta arundinacea), fra Indien (Maranta indica), fra Tahiti (Tacca pinnatifida), fra Antillerne, fra Toloman (Canna edulis) etc.

2.

Saleprødder fra forskellige sorter af planter tilhørende slægten Orchis.

3.

Døde rødder af georgine samt andre døde blomsterknolde.

4.

rodknolde af chufa (Cyperus esculentus), også kendt som »jordmandler«.

0714 90 90

Andre varer

Denne underposition omfatter især forskellige varieteter af jordskokker (fx Helianthus tuberosus, Helianthus strumosus og Helianthus decapetalus) og såkaldt marv af sagopalme, der er en stivelsesholdig marv fra stammen på meget forskelligartede palmer (Metroxylon, Rumphia, Raphia ruffia, Arenga etc.).

KAPITEL 8

SPISELIGE FRUGTER OG NØDDER; SKALLER AF CITRUSFRUGTER OG MELONER

Almindelige bemærkninger

Dette kapitel omfatter også frugt, bestemt til destillation, i form af pulp eller grov mos, også i naturlig gæring.

0801

Kokosnødder, paranødder og cashewnødder, friske eller tørrede, også afskallede

0801 21 00 og 0801 22 00

Paranødder

Paranødder er nødder med hård skal, og hvis form og størrelse minder om segmenter af mandariner; kernen har trekantet tværsnit og er omsluttet af en brunlig hinde.

0802

Andre nødder, friske eller tørrede, også afskallede

0802 21 00 og 0802 22 00

Hasselnødder (Corylus-arter)

Underpositionerne omfatter hasselnødder (frugter af Corylus avellana), trænødder (frugter af Corylus colurna) og lombardske nødder, også kaldet store hasselnødder (frugter af Corylus maxima).

0802 41 00 og 0802 42 00

Spiselige kastanjer (Castanea-arter)

Underpositionerne omfatter kun spiselige kastanjer af slægten Castanea; undtaget fra underpositionen er således hornnødder eller vandnødder (frugter af Trapa natans), som hører under underpos. 0802 90 85, og hestekastanjer (Aesculus hippocastanum) henhørende pos. 2308.

0802 51 00 og 0802 52 00

Pistacienødder

Pistacienødder er frugter fra pistacietræet (Pistacia vera), som hovedsagelig dyrkes på Sicilien, i Grækenland og i Mellemøsten.

Pistacienødder er af samme størrelse som små oliven og har en tynd, grøn kapsel indeholdende et tyndt, rynket, rødliggrønt og let aromatisk frugtkød, der omslutter en træagtig hvid sten; denne indeslutter en kantet kerne, der er dækket af en karminrød hinde og har en behagelig mild smag.

0802 90 50

Pinjefrø

Denne underposition omfatter pinjefrø (frugter af Pinus pinea), også i kogler.

0802 90 85

Andre varer

Denne underposition omfatter bl.a. frø af cembrafyr (frugter af Pinus cembra) også i kogler.

0803

Bananer, herunder pisang, friske eller tørrede

0803 10 10

Friske

Pisang (melbananer) bliver op til 50 cm lange og er større og har et mere kantet tværsnit end (frugtbananer) i underpos. 0803 90 10. Stivelsen i pisang adskiller sig fra stivelsen i frugtbananer ved, at den ikke bliver sød under modningen. Pisang har ikke nogen markant smag. De er ikke egnet til at spises i rå tilstand. De høstes oftest som grønne og spises i kogt, bagt eller ristet stand.

0804

Dadler, figner, ananas, avocadoer, guavabær, mango og mangostaner, friske eller tørrede

0804 40 00

Avocadoer

Avocadoer er frugter af avocadotræet (Persea americana Mill.); de er ofte ret store stenfrugter, kugleformet, pæreformet eller flaskeformet alt efter sorten. Skindet er mørkegrønt, violet, karminrødt eller gult. Frugtkødet er fast og varierer i farve fra grønlighvid under skindet til bleghvid omkring stenen.

0804 50 00

Guavabær, mango og mangostaner

Guavabær er frugten af guavatræet (Psidium guayava L.); bærrenes frugtkød er af forskellig farve (hvidligt, lyserødt, flødefarvet, rødligt eller grønt) og indeholder mange små kerner.

Mango er frugten af mangotræet (Mangifera indica); mango er en stenfrugt med en trevlet stenskal, der indeslutter et enkelt frø. Der findes forskellige mangoer, der varierer i vægt (150 g til 1 kg), sødme og smag (nogle har endog en let smag af terpentin).

Mangostaner er frugter af mangostantræet (Garcinia mangostana); frugten er et violet bær med kernehus indeholdende adskillige kerner omgivet af hvidt, sukkerholdigt frugtkød, der er særdeles velsmagende.

0805

Citrusfrugter, friske eller tørrede

0805 10 20

Appelsiner, friske

Denne underposition omfatter kun appelsiner af sorten Citrus sinensis.

Hertil hører blod- og halvblodappelsiner.

Blodappelsiner er appelsiner, hvis skræl (ofte over halvdelen af dens overflade), kød og saft har en pigmentering på grund af tilstedeværelsen af karotin. For halvblodappelsiner er pigmenteringen normalt mindre udtalt og er begrænset til kødet og saften.

Blodappelsiner omfatter: »Blodovaler«, »Redondasblodappelsiner«, »Navels sanguinas«, »Sanguinelli«, »Double fines«, »Washington-blodappelsiner« eller »Improved double fines« eller »Store blodappelsiner« og »Portugisere«.

0805 10 80

Andre varer

Herunder hører fx bitre oranger (pomerans), der er frugter af arten Citrus aurantium. Varerne anvendes især i marmeladeindustrien.

0805 20 30

Monreales og satsumas

Satsumas (Citros recticulata Blanco var. unshiu (Swing)) er en tidlig variant af mandariner. Frugten er stor, af gul-orange farve, saftig, ikke syreholdig og uden kerner.

0805 20 50

Mandariner og wilkings

Mandariner (Citrus nobilis Lour. eller Citrus reticulata Blanco) kan skelnes fra almindelige appelsiner ved deres mindre, fladere form, ved at de er nemmere at skrælle, ved en mere udtalt opdeling af deres segmenter og ved deres sødere og mere aromatiske smag.

Wilkings er krydsninger af en sort (opdyrket) mandarin, benævnt Willow leaf, og sorten Templemandarin (Kongemandarin) (i sig selv en krydsning af mandariner og bitre appelsiner). De ligner mandariner, men er større og spidse i den ene ende.

0805 20 70

Tangeriner

Herunder hører tangeriner (Citrus reticulata Blanco var. tangerina).

0805 20 90

Andre varer

Herunder hører fx:

1.

Tangelos, krydsninger mellem tangeriner og grapefrugter, herunder pomeloer.

2.

Ortaniques, krydsninger mellem appelsiner og tangeriner.

3.

Malaquinas, krydsninger mellem appelsiner og mandariner.

4.

Tangors.

0805 40 00

Grapefrugter, herunder pomeloer

Denne underposition omfatter frugter af arterne Citrus grandis og Citrus paradisi. Disse frugter har lysegul skal og er almindeligvis større end appelsiner, kugleformet eller let fladtrykt, og med gult eller rosafarvet frugtkød med en syrlig smag.

0805 50 90

Limefrugter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

Underpositionen omfatter alle sorter af arterne Citrus aurantifolia og Citrus latifolia.

Limefrugter (herunder limettefrugter) er små frugter, runde eller ovale, med en tynd, klæbende grøn eller grønlig-gul skal; det saftige frugtkød er grønt og meget syrligt.

0805 90 00

Andre varer

Herunder hører bl.a.:

1.

Cedratfrugter (Citrus medica), en stor citronlignende frugt med en meget tyk skal med nopret overflade og et meget aromatisk og syrligt frugtkød; skallerne anvendes — efter tilberedning — især i bagværk og sukkervarer.

2.

Kumquatsfrugter (Fortunella japonica, F. hindsii og F. margarita), af størrelse som en stor oliven, rund eller aflang, med glat skal og med et let syrligt frugtkød; skallen, der er sød og spises rå eller moset, anvendes i mindre omfang i sukkervarer.

3.

Chinottefrugter (Citrus aurantium var. myrtifolia).

4.

Bergamottefrugter (Citrus aurantium var. bergamia), en pæreformet, lysegul appelsinlignende frugt med en let syrlig smag, som hovedsagelig anvendes til udvinding af flygtige olier.

5.

Sweetie eller oroblanco (Citrus grandis Osbeck × Citrus paradisi Macf.), en krydsning mellem en ikke-syrlig pomelo og en hvid grapefrugt, med en tyk grønlig eller gylden skal; frugten er lidt større end en grapefrugt, men har færre kerner og en sødere smag.

0806

Druer, friske eller tørrede

0806 10 10

Til spisebrug

Druer til spisebrug adskiller sig almindeligvis fra druer til vinfremstilling ved både deres udseende og emballeringsform. Druer til spisebrug foreligger ofte i bakker, æsker, tremmekasser eller små kurve, medens druer til vinfremstilling foreligger i store emballager såsom kasser eller fade, hvori druerne, helt eller delvist knuste, ligger sammenpresset.

0806 20 10

Korender

Korender er det tørrede produkt fremstillet af druer af sorterne (opdyrket) Korinthiaki N. (sort korende) (Vitis vinifera L.); de er små, runde, uden stilke og næsten uden kerner, mørkelilla til sorte i farven og meget søde.

0806 20 30

Sultanas

Sultanas er det tørrede produkt fremstillet af druer af sorterne (opdyrket) Soultanina B. N. (eller Thompson seedless) (Vitis vinifera L.); de er uden kerner, af mellemstørrelse, gyldne til gyldenbrune i farven og søde.

0806 20 90

Andre varer

Denne underposition omfatter alle andre typer tørrede druer undtagen korender og sultanas.

Tørrede muskatel-druer stammer fra sorterne (opdyrket) Moschato Alexandreias B. (eller Muscatel, eller Malaga) (Vitis vinifera L.). De indeholder kerner.

0807

Meloner (herunder vandmeloner) og melontræsfrugter (papaya), friske

0807 11 00

Vandmeloner

Vandmeloner er frugter af sorten Citrullus vulgaris Schrad, som kan have en vægt på indtil 20 kg. Frugtkødet, der er meget vandholdigt og svagt sødligt, er almindeligvis lyserødt og indeholder sorte kerner.

0807 19 00

Andre meloner

Herunder hører frugter af sorten Cucumis melo, hvoraf der findes adskillige varieteter, bl.a. netmeloner (var. reticulatus Naud.) med netagtig skal, meloner af sorten var. saccharus Naud., ligeledes med netagtig skal, kantalupmeloner (var. cantalupensis Naud.) med dybe langsgående riller, honningmeloner (var. inodorus Naud.) og meloner med glat skal. Frugterne er almindeligvis store, kugle- eller ægformede, med glat eller ru skal; frugtkødet er fast og saftigt, rødgult eller hvidt, med sødlig smag. I midten af frugten, der er mere fiberholdig og hul, er der et stort antal flade, ovale kerner, som er skinnende og gullighvide.

0807 20 00

Melontræsfrugter (papaya)

Melontræsfrugter (Carica papaya) er runde eller aflange frugter af vægt fra et par hundrede gram til flere kilogram, glatte eller let ribbet, og varierende fra gulliggrøn til orange, når de er modne. Frugtkødet er fast, som i meloner, rødgult og mere eller mindre sødt og aromatisk; det indeholder et stor antal runde, sorte kerner, der er omgivet af en planteslim.

0808

Æbler, pærer og kvæder, friske

0808 10 10

Æbler i løs afladning, til fremstilling af æblecider eller æblesaft, i perioden 16. september til 15. december

Denne underposition omfatter æbler, der efter deres art og beskaffenhed (fx ikke sorteret efter størrelse eller kvalitet og i almindelighed mindre end spiseæbler, sure eller ubehagelige i smagen eller af ringe værdi) kun kan anvendes til fremstilling af gærede eller ugærede drikkevarer. Varerne skal foreligge i løs afladning uden mellemlag i transportmidlet (fx i jernbanevogne, containere, lastbiler eller pramme).

0808 30 10

Pærer i løs afladning, til fremstilling af pærecider eller pæresaft, i perioden 1. august til 31. december

De forklarende bemærkninger til underpos. 0808 10 10 anvendes med de fornødne tillempninger.

0809

Abrikoser, kirsebær, ferskner (herunder nektariner), blommer og slåen, friske

0809 21 00 og 0809 29 00

Kirsebær

Herunder hører alle slags kirsebær, også vilde kirsebær; de vigtigste sorter er almindelig kirsebær (frugter af Prunus cerasus), moreller (frugter af Prunus cerasus var. austera), hjerte-kirsebær (frugter af Prunus avium var. juliana), bruskkirsebær eller spanske kirsebær (frugter af Prunus avium var. duracina) og fuglekirsebær (frugter af Prunus avium eller Cerasus avium).

0809 30 10 og 0809 30 90

Ferskner, herunder nektariner

Nektariner har i modsætning til ferskner glat skind.

0809 40 90

Slåen

Slåen er frugter af Prunus spinosa (vild blomme eller slåen).

0810

Andre frugter, friske

0810 20 10

Hindbær

Underpositionen omfatter frugter af Rubus idaeus, Rubus illecebrosus, Rubus occidentalis og Rubus strigosus. Nogle sorter har røde frugter, medens andre har hvide.

0810 30 10

Solbær

Underpositionen omfatter frugter af Ribes nigrum L.

0810 30 30

Røde ribs

Underpositionen omfatter frugter af Ribes rubrum L.

0810 40 10

Tyttebær (frugter af arten Vaccinium vitis-idaea)

Frugterne er røde eller rosa.

0810 40 30

Frugter af arten Vaccinium myrtillus

Frugterne er blåsorte.

0810 50 00

Kiwifrugter

Underpositionen omfatter kiwifrugter af sorten Actinidia chinensis Planch. eller Actinidia deliciosa.

Disse frugter, der er på størrelse med et æg, er fuldt med pulp af en bitter-sød smag, og deres behårede skind er af grøn-brun farve.

0810 90 20

Tamarinder, cashewæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya

Det bemærkes, at tamarinder (frugter af Tamarindus indica og Tamarindus officinalis) i den form, hvori de som regel forekommer i international handel (som bælge samt som pulp ikke tilsat sukker eller andre stoffer eller yderligere tilberedt), henhører under underpos. 0813 40 65.

Jackfrugter er frugter af Artocarpus heterophylla og Artocarpus integrifolia; litchi er frugter af Litchi chinensis; sapotiller er frugter af Achras sapota.

Denne underposition omfatter passionsfrugter eller granadillas eller frugter af passionsblomsten (fx »maracuja«), herunder følgende arter: spiselig passionsblomst (Passiflora edulis), kæmpepassionsblomst (Passiflora quadrangularis) og passionsblomster af sorten Passiflora ligularis.

0810 90 75

Andre varer

Ud over de varer, der er anført i de forklarende bemærkninger til HS til pos. 0810, andet stykke, nr. 8 (undtagen litchi og sapotiller), omfatter underpositionen:

1.

Frugter af jordbærtræ (frugter af Arbutus unedo).

2.

Berberisbær (frugter af Berberis vulgaris).

3.

Frugter af havtorn eller sandtidse (frugter af Hippophae rhamnoides).

4.

Rønnebær (fx frugter af Sorbus domestica og Sorbus aria).

5.

Frugter af anonetræ (frugter af Annona cherimola (cherimoya) og Annona reticulata (oksehjerte)).

6.

Jødekirsebær, blærebæger mv. (frugter af Physalis alkekengi eller Physalis pubescens).

7.

Frugter af Flacourtia, fx appelsinkirsebær (frugter af Flacourtia cataphracta og Idesia polycarpa).

8.

Mispel (frugter af Mespilus germanica) og japansk mispel (frugter af Eriobotrya japonica).

9.

Frugter af Sapotaceae-arter, fx marmeladefrugt (Lucuma mammosa), men ikke sapotiller, som henhører under underpos. 0810 90 20.

10.

Spiselige Actinidia-arter, bortset fra kiwifrugter (Actinidia chinensis Planch. eller Actinidia deliciosa) henhørende under underpos. 0810 50 00.

11.

Frugter af Sapindaceae-arter, fx rambutan-frugter (frugter af Nephelium lappaceum), og pulasanfrugter (frugter af Nephelium mutabile), men ikke litchi (frugter af Litchi chinensis), som henhører under underpos. 0810 90 20.

0811

Frugter og nødder, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, også tilsat sukker eller andre sødemidler

Udtrykket »frosne«, der er defineret i Forklarende Bemærkninger til HS, kapitel 8, andet stykke, skal også ses i forhold til de kriterier, Den Europæiske Unions Domstol har fastlagt ved dom i sag 120/75. Tilsvarende skal fryseprocessen i medfør af Domstolens fortolkning af disse kriterier i dom i sag C-423/09 medføre betydelige og irreversible ændringer med det resultat, at produkterne ikke længere befinder sig i deres naturlige tilstand.

Produkter er derfor »frosne«, når de udsat for en fryseproces undergår visse irreversible ændringer som følge af den selvsamme proces, især i cellestrukturen, således at disse produkter ikke længere er i deres naturlige tilstand selv efter at være delvist eller helt optøede.

For så vidt angår anvendelsen af positioner, der omtaler sukkerindhold, henvises til supplerende bestemmelse 1 til dette kapitel.

0811 20 31

Hindbær

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 0810 20 10.

0811 20 39

Solbær

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 0810 30 10.

0811 20 51

Røde ribs

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 0810 30 30.

KAPITEL 9

KAFFE, TE, MATÉ OG KRYDDERIER

Almindelige bemærkninger

Tariferingen af blandinger af krydderier, med tilsætning af andre stoffer, foretages i medfør af bestemmelse 1 til dette kapitel.

Det følger af denne bestemmelse, at blandinger af krydderier og andre stoffer er udelukket fra kapitel 9, såfremt de ikke har bevaret deres karakter af krydderier. Varerne henhører under pos. 2103, såfremt der er tale om sammensatte smagspræparater. Blandinger, der umiddelbart anvendes til aromatisering af drikkevarer eller fremstilling af ekstrakter til fremstilling af drikkevarer og består af krydderier og af planter, plantedele, frø eller frugter (hele, skårede, knuste eller formalede), henhørende under andre kapitler (7, 11, 12 etc.), tariferes i overensstemmelse med Forklarende Bemærkninger til HS, kapitel 9, almindelige bemærkninger, sjette og syvende stykke.

Det bemærkes, at brudstykker og affald, som fremkommer ved høstning af krydderierne, ved tilberedningen efter høstningen (fx sortering eller tørring), ved oplagring eller ved transport, skal tariferes som varer, der er ikke knust eller formalet. Dette gælder dog ikke, hvis det kan konstateres (fx på grund af varernes ensartede udseende), at varerne er fremkommet ved en tilsigtet knusning.

Udtrykket »knust eller formalet«, der anvendes i forskellige positioner i dette kapitel, omfatter ikke varer, der er snittet eller skåret i stykker.

0901

Kaffe, rå eller brændt, også koffeinfri; skaller og hinder af kaffe; kaffeerstatning med indhold af kaffe, uanset blandingsforholdet

0901 11 00 og 0901 12 00

Rå kaffe

Herunder hører rå kaffe i enhver form, også uden koffeinindhold (også bønner og brudstykker, der er udskilt i forbindelse med sortering eller sigtning mv.), og uanset om kaffen er bestemt til andre formål end til drikkebrug (fx til ekstraktion af koffeinen).

0901 11 00

Med koffeinindhold

Denne underposition omfatter rå kaffe på betingelse af, at den ikke er undergået nogen behandling, hvorved koffeinindholdet er fjernet.

0901 12 00

Koffeinfri

Denne underpositon omfatter rå kaffe, som har undergået en behandling, hvorved koffeinindholdet er fjernet. Kaffe, der er behandlet på denne måde, har normalt et koffeinindhold, der ikke overstiger 0,2 vægtprocent, beregnet på grundlag af varens tørstofindhold.

0901 21 00 og 0901 22 00

Brændt kaffe

Disse underpositioner omfatter kaffe som nævnt under underpos. 0901 11 00 og 0901 12 00, der er brændt, også glaseret, formalet eller presset.

0901 21 00

Med koffeinindhold

De forklarende bemærkninger til underpos. 0901 11 00 anvendes med de fornødne tillempninger.

0901 22 00

Koffeinfri

De forklarende bemærkninger til underpos. 0901 12 00 anvendes med de fornødne tillempninger.

0901 90 10

Skaller og hinder af kaffe

Skaller er den tynde bælg i kaffefrugten, som omslutter bønnerne, og hvoraf der almindeligvis er to.

Hinder er det tynde lag, der omslutter den enkelte bønne, og som fjernes ved ristningen.

0901 90 90

Kaffeerstatning med indhold af kaffe

Denne underposition omfatter de varer, der er nævnt i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0901, første stykke, nr. 5. Sådanne blandinger kan være formalede eller pressede.

0904

Peber af slægten Piper; krydderier af slægterne Capsicum eller Pimenta, tørrede, knuste eller formalede

0904 11 00

Ikke knust eller formalet

Denne underposition omfatter de varer, der er nævnt i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0904, nr. 1. Det bemærkes, at brudstykker af peberkorn forbliver herunder, medmindre det kan konstateres, at de er fremkommet med en tilsigtet knusning eller formaling. Tilsvarende gælder for støv og opfejning, bestående af urent peber fra krydderimøller.

Herunder hører også grøn peber konserveret i en eddike- eller saltvandsopløsning (eventuelt tilsat små mængder citronsyre).

0904 21 10 til 0904 22 00

Krydderier af slægterne Capsicum eller Pimenta

Disse underpositioner omfatter de varer, der er nævnt Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0904, nr. 2, forudsat de er tørrede, knuste eller formalede.

0904 21 10

Sød peber (Capsicum annuum)

Sød peber (Capsicum annuum) henhørende under denne underposition er forholdsvis store frugter med mild smag (ingen brændende smag). De kan have forskellige farver. Underpositionen omfatter kun tørrede frugter, hele eller i stykker, men ikke knust eller formalet.

0906

Kanel og kanelblomster

0906 11 00 og 0906 19 00

Ikke knust eller formalet

Underpositionerne omfatter fx:

1.

Stænger bestående af barkstrenge af kanel, der er rullet inden i hinanden, og som kan være op til 110 cm lange.

2.

Stykker, der er fremkommet ved overskæring af kanelstænger til en bestemt længde (fx 5 til 10 cm).

3.

Barkstykker af forskellig længde og tykkelse, samt såkaldte Quillings (stykker og affald fremkommet i forbindelse med overskæring af kanelstænger til bestemt længde) og featherings eller chips (små kanelpartikler, der er fremkommet i forbindelse med afskrælningen af barken, og som hovedsagelig anvendes til fremstilling af kanelessens).

0906 11 00

Ceylon-kanel (Cinnamomum zeylanicum Blume)

Se Forklarende Bemærkninger til HS, underpos. 0906 11.

0907

Kryddernelliker, modernelliker og nellikestilke

Underpositionen omfatter også knuste eller formalede kryddernelliker, modernelliker og nellikestilke.

0908

Muskatnød, muskatblomme og kardemomme

0908 11 00

Ikke knust eller formalet

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0908, punkt a.

Denne underposition omfatter muskatnødder, som er frøet af muskatnøddetræet (Myristica fragrans).

Underpositionen omfatter også hele muskatnødder til industriel fremstilling af flygtige vegetabilske olier eller resinoider, ofte behandlet med kalkmælk som beskyttelse mod insekter, samt muskatnødder af ringere kvalitet, fx skrumpenødder samt nødder, der er beskadiget under høsten; sidstnævnte varer forekommer i handelen under betegnelsen »affald«, »BWP« (broken, wormy, punky) eller »defective«.

0908 21 00 og 0908 22 00

Muskatblomme

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0908, punkt b.

0908 31 00 og 0908 32 00

Kardemomme

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0908, punkt c, nr. 1-4.

0909

Anis, stjerneanis, fennikel, koriander, spidskommen og kommen; enebær

0909 21 00 og 0909 22 00

Koriander

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0909, første og tredje stykke.

Koriander er kugleformede og let gulbrune, med en sødlig og let bidende smag.

0909 31 00 og 0909 32 00

Spidskommen

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0909, første og tredje stykke.

Spidskommen er ægformede og faste.

0909 61 00 og 0909 62 00

Anis, stjerneanis, kommen eller fennikel; enebær

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0909, første og tredje stykke.

Kommen er ægformede, aflange og faste.

0910

Ingefær, safran, gurkemeje, timian, laurbærblade, karry og andre krydderier

0910 11 00 og 0910 12 00

Ingefær

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0910, punkt a.

Disse underpositioner omfatter rodstokke af ingefær (Amomum zingiber L.), som kan foreligge friske, tørrede eller formalede. Underpositionerne omfatter såvel grå (eller sort) ingefær (ikke skrællet) som hvid (skrællet) ingefær.

0910 20 10 og 0910 20 90

Safran

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0910, punkt b.

0910 30 00

Gurkemeje

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0910, punkt c.

Den runde gurkemeje er den tykke runde rodstok, medens den lange gurkemeje, som er oval eller cylinderformet, er siderødder fra rodstokken.

0910 91 05 til 0910 91 90

Blandinger omhandlet i bestemmelse 1 b) til dette kapitel

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0910, punkt e og g.

0910 91 05

Karry

Karry er beskrevet i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0910, punkt e; tilsætning af ubetydelige mængder af andre stoffer (fx salt, sennepsfrø, mel af bælgfrugter), påvirker ikke tariferingen af disse blandinger.

0910 99 31 til 0910 99 39

Timian

Disse underpositioner omfatter timian, hvoraf der findes flere sorter (Thymus vulgaris, Thymus zygis, Thymus serpyllum L. eller vild timian), også tørret.

0910 99 31

Vild timian (Thymus serpyllum L.)

Underpositionen omfatter kun timian af slægten Thymus serpyllum L.

0910 99 33

Andre varer

Underpositionen omfatter bl.a. de plukkede og tørrede blade og blomster fra Thymus vulgaris eller Thymus zygis.

0910 99 50

Laurbærblade

Underpositionen omfatter blade af laurbærtræet (Laurus nobilis), også tørret.

0910 99 91 og 0910 99 99

Andre varer

Underpositionerne omfatter bl.a. dildfrø (Anethum graveolens) og kani, der udvindes af frugter af Xylopia aethiopica.

Uanset at de ofte anvendes som krydderier, henhører nedennævnte varer under andre kapitler:

a)

Sennepsfrø (pos. 1207).

b)

Rodstokke af alle sorter galangarødder (pos. 1211).

c)

Saflor eller uægte safran; varen er stærkere rød end ægte safran og består af blomster af saflor (Carthamus tinctorius, Carthamus oxyacantha eller Carthamus palaestinus) (pos. 1404).

Adskillige andre krydderplanter, der ikke er egentlige krydderier, er ligeledes undtaget fra dette kapitel og hører især under kapitel 7 eller 12 (se de forklarende bemærkninger til disse kapitler).

KAPITEL 10

KORN

Almindelige bemærkninger

Det bemærkes, at tørrede aks og kolber af korn (fx majskolber), som er blevet bleget, farvet, imprægneret eller behandlet på anden måde med henblik på anvendelse til dekorationsformål, hører under underpos. 0604 90 99.

Korn tariferes fortsat i dette kapitel, selv om det har undergået en konserverende varmebehandling, som kan medføre, at kernerne delvis forklistrer og i nogle tilfælde revner. Den delvise forklistring (prægelatinering) sker under tørringsprocessen og kun i en lille del af kernerne. Denne omdannelse af stivelsen er ikke formålet med varmebehandlingen, men kun en bivirkning. Behandlingen skal ikke betragtes som »bearbejdet på anden måde« i henhold til bestemmelse 1 B til kapitel 10.

1001

Hvede og blandsæd af hvede og rug

1001 11 00 og 1001 19 00

Hård hvede

Se underpositionsbestemmelse 1 til dette kapitel og Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1001, første stykke, nr. 2.

1001 91 20

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug, til udsæd

Såsæden er specielt udvalgt og kendes almindeligvis på emballagen (fx sække, hvor anvendelsen som såsæd er angivet) og den højere pris.

Såsæd kan også være behandlet mod skadedyrsangreb og fugleskade efter såningen.

1003

Byg

1003 10 00

Til udsæd

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 1001 91 20.

1006

Ris

Se supplerende bestemmelse 1 til dette kapitel.

1008

Boghvede, hirse og kanariefrø; andre kornsorter

1008 60 00

Triticale

Triticale er en krydsning af hvede og rug. Kornene er normalt større end rug og ofte også større end hvede; overfladen er rynket.

KAPITEL 11

MØLLERIPRODUKTER; MALT; STIVELSE; INULIN; HVEDEGLUTEN

Supplerende bestemmelse 2

Hvad angår kokosnødder, gælder supplerende bestemmelse 2 til dette kapitel alene for mel og pulver af kokosnøddekerne. Revet og tørret kokosnødde kerne (kokosrasp/kokosmel) tariferes i underpos. 0801 11 00 og er ikke omfattet af pos. 1106, også selv om kriterierne i litra b) i supplerende bestemmelse 2 til dette kapitel er opfyldt.

Revet og tørret kokosnøddekerne (kokosrasp/kokosmel) foreligger i skiver, småstykker eller tynde strimler. Kokosnøddekernemel eller -pulver består af fine partikler.

 

1101 00

Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug

Se bestemmelse 2 til dette kapitel.

Mel under denne position kan indeholde små mængder salt (almindeligvis ikke over 0,5 %) samt amylase, formalede kim af korn og brændt malt.

1102

Mel af korn, undtagen hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug

Se bestemmelse 2 til dette kapitel.

Mel under denne position kan indeholde små mængder salt (almindeligvis ikke over 0,5 %) samt amylase, formalede kim af korn og brændt malt.

1102 20 10 og 1102 20 90

Majsmel

Til bestemmelse af fedtindholdet anvendes ifølge Kommissionens forordning (EØF) nr. 1748/85 (EFT L 167 af 27.6.1985, s. 26) den analytiske metode, der er beskrevet i Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009, bilag III, del H (EUT L 54 af 26.2.2009, s. 1).

Disse underpositioner omfatter også majsmel, der betegnes som »masa mel« og fremstilles ved »nixtamalisationsmetoden«, som kendetegnes ved, kogning og udblødning af majskernerne i en calciumhydroxidopløsning og efterfølgende tørring og formaling.

Enhver yderligere behandling (som fx ristning) indebærer, at et sådant produkt udelukkes fra pos. 1102 (almindeligvis kapitel 19).

1103

Gryn og groft mel samt pellets af korn

1103 11 10 til 1103 19 90

Gryn og groft mel

1.

Se bestemmelse 2 og 3 til dette kapitel.

2.

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1103, de første seks stykker.

3.

Varer, der ikke opfylder betingelserne i bestemmelse 3 til dette kapitel om passage gennem en sigte, tariferes i pos. 1104.

Varer, der opfylder betingelserne i bestemmelse 3 til dette kapitel om passage gennem en sigte, men som er slebet og fremtræder som afrundet korn, hører under den relevante underposition for perlegryn under pos. 1104.

1103 13 10 og 1103 13 90

Af majs

Vedrørende bestemmelse af fedtindholdet henvises til de forklarende bemærkninger til underpos. 1102 20 10 og 1102 20 90.

Disse underpositioner omfatter også gryn og groft mel af majs, der betegnes som »masa mel« og fremstilles ved »nixtamalisationsmetoden«, som kendetegnes ved kogning og udblødning af majskernerne i en calciumhydroxid-opløsning og efterfølgende tørring og formaling.

Enhver yderligere behandling (som fx ristning) indebærer, at et sådant produkt udelukkes fra pos. 1103 (almindeligvis kapitel 19).

1103 20 25 til 1103 20 90

Pellets

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1103, sidste stykke.

1104

Korn, bearbejdet på anden måde (fx afskallet, valset, i flager, afrundet, skåret eller knust), undtagen ris henhørende under pos. 1006 ; kim af korn, hele, valset, i flager eller formalet

Flager henhørende under underpos. 1104 12 90, 1104 19 69 og 1104 19 91 er korn, som er afskallet og valset.

1104 22 40 til 1104 29 89

Andet bearbejdet korn (fx afskallet, afrundet, skåret eller knust)

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1104, andet stykke, nr. 2-5.

1104 22 50

Afrundet (perlegryn)

Foruden de perlegryn, der er nævnt i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1104, andet stykke, nr. 4, omfatter denne underposition også brudstykker af korn, der er afrundet ved slibning.

1104 22 95

I andre tilfælde

Denne underposition omfatter varer, der er fremstillet ved knusning af uafskallet korn, og som ikke opfylder betingelserne i bestemmelse 3 til dette kapitel om passage gennem en sigte.

1104 23 40

Afskallet, også skåret eller knust; afrundet (perlegryn)

Udtrykket »afrundet (perlegryn)« er defineret i de forklarende bemærkninger til underpos. 1104 22 50.

1104 23 98

I andre tilfælde

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 1104 22 95.

Knuste majskorn, som opsamles ved sigtning af de uafskallede majskorn, renset, og som opfylder kriterierne i bestemmelse 2 til dette kapitel, tariferes i denne underposition som korn, kun knust.

1104 29 05

Afrundet (perlegryn)

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 1104 22 50.

1104 29 08

I andre tilfælde

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 1104 22 95.

1104 29 30

Afrundet (perlegryn)

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 1104 22 50.

1104 29 51 til 1104 29 59

Kun knust

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 1104 22 95.

1104 30 10 og 1104 30 90

Kim af korn, hele, valset, i flager eller formalet

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1104, andet stykke, nr. 6.

1106

Mel og pulver af tørrede bælgfrugter henhørende under pos. 0713 , af marv af sagopalmer eller af rødder eller rodknolde henhørende under pos. 0714 eller af varer henhørende under kapitel 8

Betegnelserne »mel« og »pulver« er defineret i supplerende bestemmelse 2 til dette kapitel.

Positionen omfatter ikke produkter i pastaform.

1107

Malt, også brændt

1107 10 11 til 1107 10 99

Ikke brændt

Disse underpositioner omfatter al slags malt, der er diastatisk aktivt, så det kan omdanne stivelsen i korn til sukker. Herunder hører bl.a. grønmalt, vindtørret malt og køllemalt; i handelen skelnes der ofte mellem to slags køllemalt: lys malt (pilsnertype) og mørk malt (eller farvemalt) (München-type).

Disse underpositioner omfatter også grønmalt, der anvendes til spisebrug på samme måde som grøntsagsspirer, idet der er tale om korn, der er begyndt at spire, men som endnu ikke er blevet tørret.

Hel malt henhørende under disse underpositioner er kendetegnet ved en hvid, melet, sprød kerne. Hvor der er tale om mørk malt (München-typen), kan det forekomme, at ca. 10 % af kernerne er gule eller brunlige. Kernerne er tørre og sprøde. Ved knusning af kernerne fremkommer fint blødt mel.

1107 20 00

Brændt

Denne underposition omfatter al slags malt, hvis diastatiske aktivitet er svækket eller helt forsvundet som følge af brændingen; ved brygning anvendes denne vare derfor kun som tilsætning til malt, der ikke er brændt, for at give øllet en særlig farve og smag.

Farven på kernerne af brændt malt varierer fra grå-hvid til sort, afhængig af typen.

Underpositionen omfatter bl.a.:

1.

Brændt malt, der er blevet brændt, uden at stivelsen er blevet omdannet til sukker, eller efter en kun delvis omdannelse af stivelse til sukker i forhold til fugtigheden af den anvendte lyse malt. Malt af denne art er blank på ydersiden, medens frøhviden er sort uden at være glasagtig.

2.

Karamelmalt, hvori det sukker, der er blevet omdannet fra stivelsen, er karamelliseret. Denne malt er af mat gul eller brunlig farve; frøhviden er i mindst 90 % af kernerne glasagtig og grå-hvid til mørkebrun. Meget lys karamelmalt er stadig delvis diastatisk aktivt; der kan forekomme op til 10 % kerner, der ikke er karamelliserede.

KAPITEL 12

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER; DIVERSE ANDRE FRØ OG FRUGTER; PLANTER TIL INDUSTRIEL OG MEDICINSK BRUG; HALM OG FODERPLANTER

1201

Sojabønner, også knuste

Sojabønner (frø af Glycine max) varierer i farve mellem brun, grøn og sort; de indeholder praktisk talt ingen stivelse, men har et stort indhold af protein og olie.

Der må udvises særlig opmærksomhed ved tariferingen af visse udbælgede bælgfrugter, der i handelen betegnes »green soya beans« eller »green beans«. Der er ofte ikke tale om sojabønner, men om bønner henhørende under pos. 0713.

1202

Jordnødder, ikke ristede eller på anden måde varmebehandlede, også afskallede eller knuste

Jordnødder er frø af Arachis hypogaea, som har et stort indhold af spiselig olie.

1205

Rybsfrø og rapsfrø, også knuste

1205 10 10 og 1205 10 90

Rybsfrø og rapsfrø med lavt indhold af erucasyre

Se underpositionsbestemmelse 1 til dette kapitel og Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1205.

1206 00

Solsikkefrø, også knuste

1206 00 91

Afskallede; uafskallede med grå- og hvidstribet skal

Solsikkefrø under denne underposition er sædvanligvis bestemt til fremstilling af sukkervarer, til anvendelse som fuglefoder eller til umiddelbar fortæring. Almindeligvis er kernens længde kun halvdelen af skallen længde, der kan overstige 2 cm. Disse frø har normalt et olieindhold på 30-35 vægtprocent.

1206 00 99

I andre tilfælde

Denne underposition omfatter bl.a. solsikkefrø til fremstilling af spiseolie. Disse frø leveres normalt i skal, der er ensartet sort. Almindeligvis er længden af kernen og skallen stort set identisk. Disse frø har normalt et olieindhold på 40-45 vægtprocent.

1207

Andre olieholdige frø og frugter, også knuste

1207 40 10 og 1207 40 90

Sesamfrø

Disse underpositioner omfatter frø af Sesamum indicum.

1207 50 10 og 1207 50 90

Sennepsfrø

Sennepsfrø hidrører fra forskellige sennepsarter, fx Sinapis alba, Brassica hirta, Brassica nigra og Brassica juncea.

1207 99 96

Andre varer

Denne underposition omfatter de i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1207, andet stykke, nævnte frø og frugter, der ikke er omfattet af en tidligere underposition under denne position.

Underpositionen omfatter også græskarfrø (-kerner) med blødt skind, der genetisk mangler det korkagtige ydre lag af frøets overtræk (Cucurbita pepo L. convar. citrullinia Greb. var. styriaca og Cucurbita pepo L. var. oleifera Pietsch). Sådanne græskar dyrkes hovedsagelig på grund af deres olie og anvendes ikke som grøntsag; frø af grøntsagsgræskar hører under underpos. 1209 91 80.

Undtaget fra denne underposition er ristede græskarfrø (underpos. 2008 19 eller 2008 97).

1208

Mel af olieholdige frø og frugter, undtagen sennepsmel

Se bestemmelse 2 til dette kapitel.

1209

Frø, frugter og sporer, af den art der anvendes til udsæd

1209 10 00

Sukkerroefrø

Denne underposition omfatter kun frø af sukkerroer (Beta vulgaris var. altissima).

Herunder hører også såkaldt enkimsfrø fremstillet ved avl eller ved deling af frøkernerne (genetiske enkimsfrø eller enkimsfrø fremstillet ad teknisk vej), også forsynet med overtræk (som regel af ler).

1209 29 60

Foderroerfrø (Beta vulgaris var. alba)

Underpositionen omfatter også såkaldt enkimsfrø fremstillet ved avl eller ved deling af frøkernerne (genetiske enkimsfrø eller enkimsfrø fremstillet ad teknisk vej), også forsynet med overtræk (som regel af ler).

1209 30 00

Frø af urteagtige planter, der hovedsagelig dyrkes for deres blomster

Denne underposition omfatter frø af planter, som udelukkende eller hovedsagelig dyrkes på grund af deres blomster (til afskårne blomster, prydblomster og lign.). Frø af denne art kan også være anbragt på underlag, fx af cellulosevat eller tørv. Blandt de frø, der hører under denne underposition, kan nævnes frø af lathyrus eller vellugtende ærteblomst (Lathyrus odoratus).

1209 91 80

Andre grøntsagsfrø

Denne underposition omfatter bl.a. græskarfrø, der anvendes til udsæd.

Se også de forklarende bemærkninger til underpos. 1207 99 96 og underpos. 1212 99 95.

1209 99 10

Frø af skovtræer

Denne underposition omfatter frø og anden sæd fra skovtræer, også selv om varerne er bestemt til avl af prydtræer og -buske i indførselslandet.

Ved udtrykket »træer« i denne underposition forstås alle træer og buske, hvis stammer, grene og kviste er af træagtig beskaffenhed.

Underpositionen omfatter følgende frø og frugter til udsæd:

1.

Af træer af europæiske eller eksotiske arter, bestemt til skovbrug med henblik på træproduktion eller for at holde på jorden eller beskytte jorden mod erosion.

2.

Af prydtræer, træer til parkanlæg, til offentlige og private haver samt af såkaldte allé-træer til offentlige pladser, veje, kanaler og lign.

Den anden gruppe træer — der for en stor del er samme arter som træerne i første gruppe — omfatter træer, der anvendes ikke alene på grund af deres form eller bladenes farve (visse sorter af poppel, ahorn, nåletræer etc.), men også på grund af deres blomster (mimose, tamarisk, magnolia, syren, guldregn, japansk kirsebær, judastræ, rose etc.) eller på grund af deres frugters kraftige farve (laurbærkirsebær, cotoneaster, ildtorn etc.).

Følgende frø og frugter er imidlertid undtaget fra underpositionen, selv om de er bestemt til udsæd:

a)

Frugter og nødder henhørende under kapitel 8 (især nødder, fx spiselige kastanjer, valnødder, hasselnødder, pekannødder og mandler).

b)

Frø og frugter henhørende under kapitel 9 (fx enebær).

c)

Olieholdige frø og frugter henhørende under pos. 1201 til 1207 (fx bog og palmekerner).

Undtaget fra underpositionen er endvidere:

a)

Tamarindefrø (underpos. 1209 99 99).

b)

Agern og hestekastanjer (underpos. 2308 00 40).

1210

Humle, frisk eller tørret, også formalet, pulveriseret eller som pellets; lupulin

1210 20 10

Humle, formalet, pulveriseret eller som pellets, lupulin beriget; lupulin

Foruden lupulin omfatter denne underposition også lupulinberigede produkter fremstillet ved formaling af humle eller mekanisk fjernelse af blade, stængler, dækblade og humlespindler.

1211

Planter og plantedele (herunder frø og frugter), af den art der hovedsagelig anvendes til fremstilling af parfumer, farmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler, afsvampningsmidler og lign., friske eller tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede

1211 20 00

Ginsengrod

Underpositionen omfatter ginsengrod (Panax quinquefolium og Panax ginseng), som er cylindrisk til tenformet med cirkulære rynker omkring den øverste tredjedel; de har ofte adskillige rodgrene. Røddernes ydre farve varierer fra gullighvid til gulbrun, medens rodkødet er hvidt og melagtigt (eller hårdt som horn efter behandling i kogt vand). Underpositionen omfatter også knust eller formalet ginsengrod.

1211 90 30

Tonkabønner

Underpositionen omfatter frø af Dipteryx odorata, som også kendes under betegnelserne tongobønner og cumarubønner. De indeholder coumarin og anvendes i parfumeindustrien og til fremstilling af diætetiske drikkevarer.

1211 90 86

Andre varer

Denne underposition omfatter planter og plantedele (herunder frø og frugter), der er nævnt i listen i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1211, bortset fra varer omfattet af en tidligere underposition under denne position. Underpositionen omfatter endvidere bl.a. følgende varer:

1.

Dele af cannabisplanten, også blandet med uorganiske eller organiske stoffer, der udelukkende tjener som fyldstof.

2.

»Orange peas« eller »Orangetter«, der er umodne, uspiselige appelsiner, som er faldet af træet umiddelbart efter blomstringen, og som herefter er indsamlet i tørret tilstand, hovedsagelig med henblik på ekstraktion af deres indhold af flygtig vegetabilsk olie (petit-grainolie).

3.

Tørrede blade af løvetand (mælkebøtte) (Taraxacum officinale).

4.

Tørret syre (Rumex acetosa).

5.

Tørret blomsterkarse (Tropaeolum majus).

Undtaget fra denne underposition er bl.a. alger (pos. 1212) og græskarfrø (pos. 1207 eller 1209).

1212

Johannesbrød, tang og andre alger, sukkerroer og sukkerrør, friske, kølede, frosne eller tørrede, også formalede; frugtsten og -kerner samt andre vegetabilske produkter (herunder ikke-brændte cikorierødder af arten Cichorium intybus sativum), af den art der hovedsagelig anvendes til menneskeføde, ikke andetsteds tariferet

1212 21 00 and 1212 29 00

Tang og andre alger

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1212, afsnit A.

1212 91 20 og 1212 91 80

Sukkerroer

Disse underpositioner omfatter kun ikke-afsukrede sukkerroer med et sukkerindhold, beregnet på grundlag af tørstofindholdet, på almindeligvis mere end 60 vægtprocent. Helt eller delvis afsukrede sukkerroer henhører under underpos. 2303 20 10 eller 2303 20 90.

1212 92 00

Johannesbrød

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1212, afsnit C, første og andet stykke.

1212 99 41 og 1212 99 49

Frø af johannesbrød

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1212, afsnit C, tredje stykke.

1212 99 95

Andre varer

Foruden de i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1212, afsnit D, tredje, fjerde og femte stykke, nævnte varer, omfatter denne underposition:

1.

Konjakurodknolde, hele, knuste eller formalede.

2.

»Pollen flour« — små kugler bestående af pollen, som er indsamlet af bier og agglomereret ved hjælp af nektar, honning og sekretionssaft.

Undtaget fra denne underposition er græskarfrø (pos. 1207 eller 1209), bortset fra græskarfrø uden skal henhørende under pos. 1212 i overensstemmelse med betingelserne i Den Europæiske Unions Domstols dom i sag C-229/06.

1214

Kålroer, runkelroer, andre foderrodfrugter, hø, lucerne, kløver, esparsette, foderkål, lupin, vikker og lignende foderprodukter, også som pellets

1214 90 10

Runkelroer, kålroer og andre foderrodfrugter

Underpositionen omfatter bl.a.:

1.

Runkelroer eller foderroer (Beta vulgaris var. alba).

2.

Kålroer (Brassica napus var. napobrassica).

3.

Andre foderrodfrugter, fx fodermajroer og fodergulerødder.

Derimod tariferes de forskellige arter af jordskokker (fx Helianthus tuberosus) under pos. 0714, og pastinak (Pastinaca sativa) under kapitel 7 (pos. 0706 i frisk eller kølet stand).

KAPITEL 13

SCHELLAK OG LIGN.; KARBOHYDRATGUMMIER OG NATURHARPIKSER SAMT ANDRE PLANTESAFTER OG PLANTEEKSTRAKTER

1301

Schellak og lign.; vegetabilske karbohydratgummier, naturharpikser, gummiharpikser og oleoresiner (fx balsamer)

1301 20 00

Gummi arabicum

Gummi arabicum (akaciegummi eller senegalgummi) foreligger i stykker af gullig eller rødlig farve, er gennemsigtig og kan opløses i vand, men ikke i alkohol.

1302

Plantesafter og planteekstrakter; pektinstoffer, pektinater og pektater; agar-agar og andre planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer

Planteekstrakter henhørende under pos. 1302 er rå vegetabilske materialer, som er ekstraheret med f.eks. opløsningsmidler, men ikke yderligere kemisk modificeret eller bearbejdet. Imidlertid tillades inaktive tilsætningsstoffer (fx antiklumpningsmidler) og bearbejdning i forbindelse med standardisering og fysisk behandling såsom tørring eller filtrering.

1302 11 00

Opium

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1302, afsnit A, nr. 1.

1302 12 00

Af lakrids

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1302, afsnit A, nr. 2.

1302 19 70

Andre varer

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1302, afsnit A, nr. 4-20.

1302 20 10 og 1302 20 90

Pektinstoffer, pektinater og pektater

Herunder hører de varer, der er nævnt i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1302, afsnit B.

1302 31 00

Agar-agar

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1302, afsnit C, nr. 1.

1302 32 10 og 1302 32 90

Planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af johannesbrød, af frø af johannesbrød eller af guarfrø

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1302, afsnit C, nr. 2.

Undtaget herfra er bl.a. kerner af guarfrø (»guar-splits«), i form af små lysegule uregelmæssigt formede skæl (pos. 1404).

1302 39 00

Andre varer

Foruden de i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1302, afsnit C, nr. 3-5, nævnte varer, omfatter underpositionen også:

1.

Ekstrakt af algen Furcellaria fastigiata, der indsamles ved danske kyster; varen fremstilles på samme måde som agar-agar og foreligger i handelen i de samme former som agar-agar.

2.

Planteslim af kvædefrø.

3.

Planteslim af islandsk mos.

4.

Carrageenan og calcium-, natrium-, og kaliumcarrageenater, også standardiseret med sukker (fx sakkarose, glukose), der er tilsat for at sikre en konstant styrke under brugen. Indholdet af sukker overstiger almindeligvis ikke 25 %.

KAPITEL 14

VEGETABILSKE FLETTEMATERIALER; VEGETABILSKE PRODUKTER, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET

1401

Vegetabilske materialer, af den art der hovedsagelig anvendes til kurvemagerarbejder og andre flettede arbejder (fx bambus, spanskrør, rør, siv, vidjer, raffiabast, renset, bleget eller farvet halm samt lindebark)

1401 10 00

Bambus

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1401, andet stykke, nr. 1.

1401 20 00

Spanskrør

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1401, andet stykke, nr. 2.

1401 90 00

Andre varer

Foruden de varer, der er nævnt i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1401, andet stykke, nr. 3-7, omfatter underpositionen også blade af forskellige dunhammerarter (fx Typha latifolia).

1404

Vegetabilske produkter, ikke andetsteds tariferet

1404 20 00

Bomuldslinters

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1404, andet stykke, afsnit A.

1404 90 00

Andre varer

Underpositionen omfatter de i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1404, andet stykke, afsnit B-F, nævnte varer.

Det bemærkes, at de i afsnit F, nr. 7, nævnte karteboller hører til arten Dipsacus sativus.

Underpositionen omfatter også kerner af guarfrø (»guar splits«), i form af små lysegule uregelmæssigt formede skæl.

AFSNIT III

ANIMALSKE OG VEGETABILSKE FEDTSTOFFER OG OLIER SAMT DERES SPALTNINGSPRODUKTER; TILBEREDT SPISEFEDT; ANIMALSK OG VEGETABILSK VOKS

KAPITEL 15

ANIMALSKE OG VEGETABILSKE FEDTSTOFFER OG OLIER SAMT DERES SPALTNINGSPRODUKTER; TILBEREDT SPISEFEDT; ANIMALSK OG VEGETABILSK VOKS

Almindelige bemærkninger

Udtrykket »til industriel anvendelse«, der er nævnt i underpositioner i dette kapitel, omfatter kun anvendelser, der medfører en forarbejdning af basisproduktet.

Udtrykket »til teknisk anvendelse«, der ligeledes er nævnt i dette kapitel, kræver derimod ikke nogen forarbejdning af basisproduktet.

Enkle behandlinger, som fx rensning, raffinering eller hydrering, anses hverken som »industriel anvendelse« eller »teknisk anvendelse«.

Det bemærkes, at også spiselige produkter kan være bestemt til industriel eller teknisk anvendelse.

Underpositionerne i dette kapitel, der er forbeholdt varer til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler, omfatter fedtstoffer og olier bestemt til fremstilling af foder.

Supplerende bestemmelse 1 a)

Som »rå olier« betragtes ikke den flydende fraktion af vegetabilske olier, der fremkommer ved at udskille den faste bestanddel ved fx køling, anvendelse af organiske opløsningsmidler, overfladeaktive stoffer etc.

 

1502

Talg af hornkvæg, får eller geder, bortset fra varer henhørende under pos. 1503

Denne position omfatter foruden udsmeltet talg også rå talg, dvs. talg omgivet af dets celleformede hinder.

Denne position omfatter således følgende varer:

1.

Rå talg (fra slagterier, slagtere eller tarmrenserier).

2.

Udsmeltet talg, fx:

a)

Premier jus, der er betegnelsen for den bedste kvalitet spisetalg.

b)

Talg fra fedtegrever.

c)

Såkaldt »syretalg«, der er udvundet ved kogning af talg af dårligste kvalitet i en vandig opløsning af svovlsyre, der hydrolyserer indholdet af proteiner i vævet og derved frigør talgen.

3.

Talg udvundet af ben eller affald af hornkvæg, får eller geder.

Undtaget fra positionen er imidlertid klov-, ben- og marvolie (pos. 1506 00 00).

1503 00

Lardstearin, lardoil, oleostearin (pressetalg), oleomargarin og talgolie, ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt

1503 00 11 og 1503 00 19

Lardstearin og oleostearin (pressetalg)

Disse underpositioner omfatter de i andet og næstsidste stykke i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1503, nævnte produkter.

1503 00 30

Talgolie til industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

Denne underposition omfatter de i femte stykke i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1503, nævnte produkter, forudsat produkterne er bestemt til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler (se Almindelige bemærkninger til dette kapitel).

1503 00 90

Andre varer

Foruden de i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1503, tredje og fjerde stykke, nævnte produkter omfatter denne underposition talgolie, der ikke opfylder betingelserne fastsat under underpos. 1503 00 30, fx talgolie til teknisk anvendelse.

1504

Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr, samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

Se Forklarende Bemærkninger til HS, kapitel 15, Almindelige bemærkninger, afsnit A, sjette og syvende stykke.

1504 10 10 til 1504 10 99

Olier af fiskelever samt fraktioner deraf

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1504, andet stykke.

1504 10 10

Med indhold af vitamin A på 2  500 i.e. og derunder pr. g

Indholdet af vitamin A i olier af lever af torskefisk (torsk, kuller, lange, kulmule etc.) overstiger almindeligvis ikke 2  500 i.e. pr. g.

1504 10 91 og 1504 10 99

I andre tilfælde

Indholdet af vitamin A i olier af lever af fx tunfisk, hellefisk og mange hajarter overstiger almindeligvis 2  500 i.e. pr. g.

Olier med forhøjet vitaminindhold forbliver under disse underpositioner, forudsat at de har bevaret karakteren af olier af fiskelever. Dette gælder fx olier af fiskelever med et indhold af vitamin A på ikke over 1 00  000 i.e. pr. g.

1504 20 10 og 1504 20 90

Fedtstoffer og olier af fisk, samt fraktioner deraf, bortset fra olier af fiskelever

Disse underpositioner omfatter fedtstoffer og olier udvundet af alle fiskearter, samt fraktioner deraf, undtagen olier udelukkende udvundet af fiskelever; underpositionerne omfatter således fx:

1.

Olier udvundet af sild og af menhaden (fisk i familie med sild, som udelukkende fiskes med henblik på ekstraktion af olie).

2.

Olier udvundet af rester fra fiskekonservesindustrien, af ringere værdi end olierne nævnt ovenfor. De handelsmæssigt betydningsfulde olier er olier fra affald fra sildearter, olie fra tunfisk- og bonitaffald og olier fra affald fra laksefamilien.

3.

Olier fra affald fra fiskehandelen, der er af en meget blandet sammensætning og af endnu mindre værdi.

4.

Fiskestearin som beskrevet i femte stykke i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1504.

Fedtstoffer og olier under disse underpositioner anvendes hovedsagelig til teknisk og industriel anvendelse som fx garvning, fremstilling af maling eller til skæreolier.

1504 30 10 og 1504 30 90

Fedtstoffer og olier af havpattedyr, samt fraktioner deraf

Disse underpositioner omfatter:

1.

Hvalolie og spermacetolie, som beskrevet i tredje og fjerde stykke i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1504.

2.

Spæk af havpattedyr.

3.

Olier fra sæler, hvalrosser og søløver.

Disse underpositioner omfatter al slags olie fra havpattedyr, samt fraktioner deraf, herunder også olier udvundet af lever fra spermacethvaler, som er meget rig på vitamin A, og som har tilsvarende egenskaber som fiskeleverolie henhørende under underpos. 1504 10 10, 1504 10 91 og 1504 10 99.

1505 00

Uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf (herunder lanolin)

1505 00 10

Uldfedt, rå

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1505, første stykke.

1505 00 90

Andre varer

Denne underposition omfatter:

1.

Lanolin, der er beskrevet i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1505, andet, tredje og fjerde stykke.

2.

Fedtstoffer udvundet af uldfedt (uldfedtolein og uldfedtstearin), der er henholdsvis den flydende og faste del udvundet efter destillering og efterfølgende presning af uldfedtet.

1506 00 00

Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

Undtaget fra denne position er ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske fedtstoffer og olier (fx fedt udvundet fra destruktion af dyr) og blandinger eller tilberedninger af ikke-spiselige blandinger af animalske og vegetabilske fedtstoffer (fx brugt fritureolie) (pos. 1518).

1507

Sojabønneolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

1507 10 10 og 1507 10 90

Rå olie, også afslimet

Udtrykket »rå olier« er defineret i supplerende bestemmelse 1 a), 1 b) og 1 c) til dette kapitel.

1507 90 10 og 1507 90 90

Andre varer

Disse underpositioner omfatter bl.a. raffineret sojabønneolie.

1508

Jordnøddeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

1508 10 10 og 1508 10 90

Rå olie

Se supplerende bestemmelse 1 a) og 1 b) til dette kapitel.

1508 90 10 og 1508 90 90

Andre varer

Disse underpositioner omfatter bl.a. raffineret jordnøddeolie.

1509

Olivenolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

Olivenolie henhørende under denne position skal opfylde nedennævnte tre betingelser:

1.

Den skal udelukkende være udvundet ved behandling af frugter fra oliventræet (Olea europaea L.).

2.

Den skal udelukkende være udvundet ved mekaniske eller andre fysiske processer (fx ved presning), hvorved anvendelsen af opløsningsmidler er udelukket (se bestemmelse 2 til dette kapitel).

3.

Den må ikke være re-esterificeret eller blandet med andre olier, herunder heller ikke olie fra olivenrester henhørende under pos. 1510 00.

1509 10 10

Bomolie

Se supplerende bestemmelse 2 B, punkt 1, til dette kapitel.

1509 10 90

Andre varer

Se supplerende bestemmelse 2 B, punkt 2, til dette kapitel.

1509 90 00

Andre varer

Se supplerende bestemmelse 2 C til dette kapitel.

Foruden raffineret olivenolie omfatter denne underposition også raffineret olivenolie blandet med jomfruolie.

1510 00

Andre olier og fraktioner deraf, fremstillet udelukkende af oliven, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, herunder blandinger af disse olier og fraktioner med olier og fraktioner henhørende under pos. 1509

Denne position omfatter kun olier, der opfylder betingelserne under nr. 1 i de forklarende bemærkninger til pos. 1509. Ligesom olierne henhørende under pos. 1509, må olierne under pos. 1510 00 ikke være re-esterificeret eller blandet med andre olier, fx anden olie end olivenolie, men

de kan være udvundet ved hjælp af opløsningsmidler eller fysiske processer,

de kan være blandet med olier og fraktioner henhørende under pos. 1509; den mest almindelige blanding består af en blanding af raffineret olivenolie af presserester og jomfruolie.

1510 00 10

Rå olie

Se supplerende bestemmelse 2 D til dette kapitel.

1510 00 90

Andre varer

Denne underposition omfatter bl.a. raffineret olie af presserester af oliven og blandinger af olie af presserester af oliven og jomfruolie.

1511

Palmeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

1511 10 10 og 1511 10 90

Rå olie

Se supplerende bestemmelse 1 a) og 1 b) til dette kapitel.

Rå palmeolie nedbrydes hurtigere end andre olier og har således et højt indhold af frie fedtsyrer.

1511 90 11 og 1511 90 19

Faste fraktioner

Disse underpositioner omfatter palmestearin.

1511 90 91 og 1511 90 99

Andre varer

Disse underpositioner omfatter bl.a.:

1.

Raffineret palmeolie.

2.

Den flydende fraktion af palmeolie, der fremkommer ved at udskille den faste del ved fx køling, anvendelse af organiske opløsningsmidler, overfladeaktive stoffer etc. Denne fraktion (palmeolein) — som kan være sammensat med fedtsyrer, der i nogle tilfælde er meget lig den ufraktionerede palmeolie — kan normalt identificeres ved at sammenligne de relative proportioner af dets sammensatte triglycerider med triglyceriderne for den typisk ufraktionerede palmeolie. Triciglyceriderne med indhold af højere nummererede kulstofatomer (C52 og C54) findes i større mængder i den flydende fraktion end i de ufraktionerede olier, hvorimod triglycerider med indhold af de relativt lavere nummererede kulstofatomer (C50 og C48) er dominerende i den faste fraktion.

1512

Solsikkeolie, saflorolie og bomuldsfrøolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

1512 11 91

Solsikkeolie

Se supplerende bestemmelse 1 a) og 1 b) til dette kapitel samt Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1512, afsnit A.

1512 11 99

Saflorolie

Se supplerende bestemmelse 1 a) og 1 b) til dette kapitel samt Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1512, afsnit B.

1512 19 90

I andre tilfælde

Denne underposition omfatter bl.a. raffineret solsikkeolie og raffineret saflorolie.

1512 21 10 til 1512 29 90

Bomuldsfrøolie og fraktioner deraf

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1512, afsnit C.

1514

Rybsolie, rapsolie og sennepsolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

1514 11 10 til 1514 19 90

Rybsolie og rapsolie med lavt indhold af erucasyre, samt fraktioner deraf

Se underpositionsbestemmelse 1 til dette kapitel og Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1514, afsnit A, andet stykke, andet punktum.

1515

Andre vegetabilske fedtstoffer og olier (herunder jojobaolie) samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

1515 30 10 og 1515 30 90

Ricinusolie og fraktioner deraf

Ricinusolie er også kendt under betegnelserne »castorolie«, »kristpalmeolie« og »kervaolie«.

Undtaget fra disse underpositioner er curcasolie eller cicinolie (eller afføringsolie), der udvindes af frøene fra »helvedesolietræet« af Euphorbiaceae-familien; varen kaldes også »amerikansk ricinusolie« eller »vild ricinusolie« (underpos. 1515 90 40 til 1515 90 99).

1517

Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516

Udtrykket »margarine« er defineret i Forklarende Bemærkninger til HS, underpos. 1517 10 og underpos. 1517 90.

1517 10 10 og 1517 10 90

Margarine, undtagen flydende margarine

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1517, femte stykke, afsnit A.

Det bemærkes, at vandindholdet ikke er en afgørende faktor ved tariferingen i disse underpositioner.

1517 90 91

Blandinger af flydende, fede vegetabilske olier

Denne underposition omfatter bl.a. blandinger af kemisk modificerede vegetabilske olier.

1521

Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider), bivoks og anden insektvoks samt spermacet (hvalrav), også raffineret eller farvet

1521 10 00

Vegetabilsk voks

Foruden de i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1521, afsnit I, beskrevne produkter omfatter denne underposition også kaffevoks, som naturligt forekommer i alle dele af kaffebusken (bønner, bønneskind, blade etc.) og er et biprodukt fra fremstillingen af koffeinfri kaffe. Det er sort, har en kaffeagtig lugt og anvendes i fremstillingen af visse rensemidler.

1521 90 91

Rå varer

Denne underposition omfatter også voks, der foreligger i naturlige celler.

1521 90 99

Andre varer

Denne underposition omfatter voks, presset eller raffineret, også bleget eller farvet.

1522 00

Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks

1522 00 31 og 1522 00 39

Med indhold af olie, der har karakter af olivenolie

Se supplerende bestemmelse 3 til dette kapitel, der specificerer restprodukter, der er udelukket fra disse underpositioner.

AFSNIT IV

PRODUKTER FRA NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN; DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE; TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER

KAPITEL 16

TILBEREDTE VARER AF KØD, FISK, KREBSDYR, BLØDDYR ELLER ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR

Almindelige bemærkninger

Vedrørende tarifering af tilberedte næringsmidler (herunder færdigretter) med indhold af pølser, kød, slagtebiprodukter, fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr eller af en blanding af disse samt grøntsager, spaghetti, saucer og lignende, henvises til bestemmelse 2 til dette kapitel og Forklarende Bemærkninger til HS, kapitel 16, Almindelige bemærkninger, næstsidste stykke.

Bestemmelse 2, første stykke, andet punktum (tarifering i den position, der omfatter den bestanddel, som vægtmæssigt udgør den største andel), anvendes også ved bestemmelse af underpositionerne. Dette gælder imidlertid ikke for tilberedninger henhørende under pos. 1601 00 og 1602 med indhold af lever (se andet stykke af bestemmelsen).

Supplerende bestemmelse 2

Generelt kan udskæringen af et stykke kun identificeres, når det udskårne stykkes størrelse er ca. 100 × 80 × 2 mm.

Som »stykker deraf« betragtes udelukkende stykker, hvor den oprindelige udskæring (fx skinker) kan fastslås positivt og ikke ved udelukkelse af andre muligheder.

 

1601 00

Pølser og lignende varer af kød, slagtebiprodukter eller blod; tilberedte næringsmidler på basis heraf

For tarifering af produkter under denne position er det ikke afgørende, at produkterne i handelen betragtes som »pølser og lignende varer«.

Tilberedninger af groft- og finthakket kød, som er emballeret på dåser eller andre stive beholdere, også i cylindrisk form, betragtes ikke som pølser henhørende under denne position.

1601 00 10

Varer af lever

Denne underposition omfatter pølser og lignende varer med indhold af lever, også tilsat kød, slagtebiprodukter, spæk, fedt og lign., på betingelse af at leveren er karaktergivende for varen. Varerne, der almindeligvis er kogt og eventuelt røget, er især kendetegnet ved den meget karakteristiske leversmag.

1601 00 91

Tørrede pølser og smørepølser, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt

Denne underposition omfatter pølser, ikke kogte, på betingelse af at de har undergået en modning (fx gennem lufttørring), og at de er egnede til umiddelbar fortæring.

Pølserne kan også være røgede, men proteinet i pølserne må ikke være fuldstændigt koaguleret som følge af en varmebehandling (fx ved varmrøgning).

Herunder hører både skærefaste pølser (fx salami, Arlespølser og Plockwurst) og smørepølser (fx tepølser).

1601 00 99

Andre varer

Herunder hører bl.a.:

1.

Pølser og visse specialiteter, rå, ikke undergået en modningsproces.

2.

Pølser, kogte, fx frankfurterpølser, strassburgerpølser, wienerpølser, bolognapølser, kødpølser, fjerkræpølser, blodpølser, andouillettes og lignende specialiteter.

1602

Andre varer af kød, slagtebiprodukter eller blod, tilberedte eller konserverede

Se supplerende bestemmelse 6 a) til kapitel 2 vedrørende tarifering af fjerkrækød, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, krydret, under kapitel 16. Om fjerkrækød, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, er krydret eller ej, bestemmes ved de metoder til sensorisk prøvning af fjerkrækød, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, krydret, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) nr. 1362/2013 (8).

1602 10 00

Homogeniserede tilberedninger

Se underpositionsbestemmelse 1 til dette kapitel.

1602 20 10 og 1602 20 90

Af lever fra dyr af enhver art

Disse underpositioner omfatter tilberedte eller konserverede varer med indhold af lever, også blandet med kød eller slagtebiprodukter, forudsat at leveren er karaktergivende for varen. De vigtigste varer herunder er fremstillet af gåse- eller andelever (underpos. 1602 20 10).

1602 31 11 til 1602 39 85

Af fjerkræ henhørende under pos. 0105

Disse underpositioner omfatter fjerkræ og dele deraf, som er konserveret efter kogning.

Herunder hører fx:

1.

Kylling i gele.

2.

Halve eller kvarte kyllinger, i sauce, samt hele gåse- eller kyllingelår, også frosne.

3.

Fjerkræpostej (hovedsageligt bestående af fjerkrækød, tilsat kalvekød, svinefedt, trøfler og krydderier), også frosne.

4.

Færdigretter fremstillet på basis af fjerkrækød og som tillige indeholder grøntsager, ris, pastaprodukter mv. til supplering af den egentlige kødret. Som eksempel på færdigretter af denne art kan nævnes »kylling med ris«, »kylling med champignon« og frosne retter, fremstillet på basis af fjerkrækød, på en bakke med kød og tilbehør anbragt særskilt.

Det bemærkes, at der ved fastsættelsen af procenten af fjerkrækød ikke skal tages hensyn til vægten af ben.

1602 31 11

Udelukkende med indhold af kød af kalkuner, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt

Se supplerende bestemmelse 1 til dette kapitel.

1602 32 11

Ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt

Se supplerende bestemmelse 1 til dette kapitel.

1602 39 21

Ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt

Se supplerende bestemmelse 1 til dette kapitel.

1602 41 10 og 1602 41 90

Skinke og stykker deraf

Se supplerende bestemmelse 2 til dette kapitel vedrørende omfanget af udtrykket »stykker deraf« og den tilhørende forklarende bemærkning.

Groft- eller finthakkede produkter er undtaget herfra, selv om de er fremstillet af skinke eller stykker deraf.

1602 42 10 og 1602 42 90

Bov og stykker deraf

Se supplerende bestemmelse 2 til dette kapitel vedrørende omfanget af udtrykket »stykker deraf« og den tilhørende forklarende bemærkning.

Groft- eller finthakkede produkter er undtaget herfra, selv om de er fremstillet af bov eller stykker deraf.

1602 49 11 til 1602 49 50

Af tamsvin

Til fastsættelse af procenten af kød eller slagtebiprodukter af enhver art, herunder fedt af enhver art eller oprindelse, se Kommissionens forordning (EØF) nr. 226/89 (EFT L 29 af 31.1.1989, s. 11).

Gelatine og saucer skal ikke medregnes ved fastsættelsen af disse procentsatser.

1602 49 15

Andre blandinger med indhold af skinke, bov, kam eller nakke, og stykker deraf

Se supplerende bestemmelse 2 til dette kapitel vedrørende omfanget af udtrykket »stykker deraf« og den tilhørende forklarende bemærkning.

Blandingerne under denne underposition skal indeholde mindst en af de udskæringer (og/eller stykker deraf), der er nævnt i teksten til underpositionen, uden at det er nødvendigt, at den giver blandingen dens væsentlige karakter. Blandingerne kan også indeholde kød og/eller slagtebiprodukter af andre dyr.

1602 50 10

Ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt; blandinger af sådant kød eller slagtebiprodukter med kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt kød eller slagtebiprodukter

Se supplerende bestemmelse 1 til dette kapitel.

1602 50 31

Corned beef i hermetisk lukkede pakninger

I underpos. 1602 50 31 omfatter udtrykket »i hermetisk lukkede pakninger« varer i lufttætte pakninger, herunder vakuumpakninger, der skal forhindre, at luft og andre gasser hverken kan komme ud eller ind. Når pakningen først er åbnet, er den oprindelige forsegling permanent brudt.

Underpositionen omfatter varer, der bl.a. er pakket i forseglede plastposer, også under vakuum.

1602 90 61

Ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt; blandinger af sådant kød eller slagtebiprodukter med kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt kød eller slagtebiprodukter

Se supplerende bestemmelse 1 til dette kapitel.

1604

Fisk, tilberedt eller konserveret; kaviar og kaviarerstatning tilberedt af fiskerogn

Se underpositionsbestemmelse 2 til dette kapitel.

1604 12 91

I hermetisk lukkede pakninger

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 1602 50 31

1604 14 26

Filet (såkaldte »loins«)

Denne underposition omfatter kun fiskefileter, som er beskrevet i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0304, nr. 1, som har følgende tre karakteristika:

kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt

emballeret uden lage i en pose eller folie af plast til levnedsmidler, også vakuumpakket eller varmeforseglet, og

frosset.

1604 14 36

Filet (såkaldte »loins«)

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 1604 14 26.

1604 14 46

Filet (såkaldte »loins«)

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 1604 14 26.

1604 19 31

Filet (såkaldte »loins«)

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 1604 14 26.

1604 20 05

Tilberedninger af surimi

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 0304 93 10.

Disse tilberedninger fremstilles af surimi blandet med andre produkter (fx mel, stivelse, proteiner, krabbekød, krydderier, smagsstoffer og farvestoffer). De varmebehandles og markedsføres almindeligvis i frossen stand.

1605

Krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, tilberedt eller konserveret

Se underpositionsbestemmelse 2 til dette kapitel.

1605 29 00

Andre varer

Denne underposition omfatter rejer i hermetisk lukkede pakninger (se de forklarende bemærkninger til underpos. 1602 50 31).

1605 53 10

I hermetisk lukkede pakninger

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 1602 50 31.

KAPITEL 17

SUKKER OG SUKKERVARER

1701

Rør- og roesukker samt kemisk ren sakkarose, i fast form

1701 12 10 til 1701 14 90

Råsukker, uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

Se underpositionsbestemmelse 1 til dette kapitel.

Herunder hører bl.a.:

1.

Visse former for hvidt uraffineret sukker.

2.

Brunt sukker med lav polymerisationsgrad, fremkommet ved anden eller tredje aftapning i fremstillingsprocessen; dets farve varierer fra gul til mørkebrun på grund af indholdet af melasse, og det har et sakkaroseindhold, som almindeligvis er mellem 85 og 98 vægtprocent.

3.

Sukker af mindre renhed, fremkommet ved raffineringen eller ved fremstilling af kandis.

1701 12 10 og 1701 12 90

Roesukker

Se Forklarende Bemærkninger til HS, underpos. 1701 12, 1701 13 og 1701 14.

1701 13 10 og 1701 13 90

Rørsukker som nævnt i underpositionsbestemmelse 2 til dette kapitel

Se Forklarende Bemærkninger til HS, underpos. 1701 12, 1701 13 og 1701 14.

1701 14 10 og 1701 14 90

Andet rørsukker

Se Forklarende Bemærkninger til HS, underpos. 1701 12, 1701 13 og 1701 14.

1701 91 00

Med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

Sukker tilsat smagsstoffer eller farvestoffer tariferes herunder, selv om indholdet af sakkarose er under 99,5 vægtprocent.

1701 99 10

Hvidt sukker

Se supplerende bestemmelse 3 til dette kapitel.

Denne underposition omfatter sukker, også raffineret, som almindeligvis er hvidt på grund af dets store indhold af sakkarose (99,5 vægtprocent eller derover).

Bestemmelse af indholdet af sakkarose i hvidt sukker i henhold til supplerende bestemmelse 3 til dette kapitel skal ske efter polarisationsmetoden, der er beskrevet i Kommissionens direktiv 79/796/EØF, bilag II, metode 10 (EFT L 239 af 22.9.1979, s. 24).

1702

Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glukose og fruktose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel

1702 11 00 og 1702 19 00

Laktose og laktosesirup

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1702, afsnit A, nr. 1, og afsnit B, første stykke.

1702 30 10

Isoglukose

Se supplerende bestemmelse 5 til dette kapitel.

1702 30 50 og 1702 30 90

Andre varer

Ved beregningen af vægtprocenten af glukose, skal der ved udtrykket »i tør tilstand« ses bort fra såvel frit vand som vand fra krystallisation.

1702 40 10

Isoglukose

Se supplerende bestemmelse 5 til dette kapitel.

1702 60 10

Isoglukose

Se supplerende bestemmelse 5 til dette kapitel.

1702 60 80

Inulinsirup

Se supplerende bestemmelse 6 a) til dette kapitel.

1702 90 30

Isoglukose

Se supplerende bestemmelse 5 til dette kapitel.

1702 90 80

Inulinsirup

Se supplerende bestemmelse 6 b) til dette kapitel.

1702 90 95

Andre varer

Denne underposition omfatter bl.a.:

1.

Maltose, bortset fra kemisk ren maltose.

2.

Invertsukker.

3.

Sakkarosesirup (bortset fra ahornsirup), ikke farvet eller tilsat smagsstoffer.

4.

Produkter, som ukorrekt benævnes »high test molasses«, fremstillet ved hydrolysering og koncentrering af rå rørsukkersaft; produktet anvendes hovedsagelig som næringssubstrat ved fremstilling af antibiotika eller til fremstilling af ethylalkohol.

5.

Laktulose, bortset fra kemisk ren lactulose.

1703

Melasse hidrørende fra udvinding eller raffinering af sukker

1703 10 00

Melasse af rørsukker

Se Forklarende Bemærkninger til HS, underpos. 1703 10.

1704

Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade)

1704 10 10 og 1704 10 90

Tyggegummi, også overtrukket med sukker

Disse underpositioner omfatter tyggegummi med indhold af sukker; varerne er karakteriseret ved et indhold af chiclegummi eller andre lignende ikke-spiselige stoffer, og de hører under underpositionerne uanset deres form (skiver, rondeller, sukkerovertrukne pastiller etc.); underpositionerne omfatter også ballontyggegummi.

1704 90 10

Lakridssaft, der indeholder over 10 vægtprocent sakkarose, uden tilsætning af andre stoffer

Denne underposition omfatter kun lakridssaft (lakridsekstrakt), der indeholder over 10 vægtprocent sakkarose, uden tilsætning af andre sukkerarter, smagsstoffer eller andre stoffer; varen kan også foreligge i form af plader, blokke, stænger, pastiller etc.

Lakridssaft (lakridsekstrakt), der er tilberedt som sukkervarer ved tilsætning af andre stoffer, hører under underpos. 1704 90 99, uanset indholdet af sakkarose.

1704 90 30

Hvid chokolade

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1704, andet stykke, nr. 6.

1704 90 51 til 1704 90 99

Andre varer

Disse underpositioner omfatter de fleste af de sukkertilberedninger, der almindeligvis betegnes »sukkervarer« eller »slik«. Varerne forbliver herunder, selv om de indeholder spiritus eller likør.

Underpositionerne omfatter også råmasser til fremstilling af fondant, marcipan, nougat etc., der udgør halvfabrikata til sukkervareindustrien. De foreligger som regel i form af plader eller blokke. Disse halvfabrikata forbliver herunder, selv om de i forbindelse med fremstillingen af færdigvarer skal tilsættes yderligere sukker, såfremt de på grund af deres sammensætning definitivt er bestemt til fremstilling af bestemte kategorier af sukkervarer.

Undtaget fra underpositionerne er:

a)

Konsumis, også i form af ispinde (pos. 2105 00).

b)

Blandinger af sukkervarer med indhold af kakao og sukkervarer uden indhold af kakao, sammenpakket med henblik på salg som blanding (pos. 1806).

1704 90 51

Råmasser, herunder marcipan, i pakninger af nettovægt 1 kg og derover

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1704, andet stykke, nr. 4 og 9.

Underpositionen omfatter også sukker- og fedtglasurer.

1704 90 55

Halspastiller og hostebolsjer

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1704, andet stykke, nr. 5.

1704 90 61

Dragévarer

Denne underposition omfatter sukkervarer (slik) såsom sukkerovertrukne mandler med et hårdt overtræk eller skal af sukker. Dragévarer fremstilles ved at anbringe slikstykkernes inderste del (fx mandler) i en kedel med sirup; når kedlen roterer, optager mandlerne etc. sukker, som ved afkøling danner en klar afgrænset ydre skal.

1704 90 65

Vin- og frugtgummi, gelévarer samt frugtpasta i form af sukkervarer

Vin- og frugtgummi og gelévarer består af geleringsmidler (fx gummi arabicum, gelatine, pektin eller visse former for stivelse) samt sukker og smagsstoffer. De foreligger i forskellige former (fx menneske- og dyrefigurer).

1704 90 71

Bolsjer og lign., også fyldte

Bolsjer er hårdt, i visse tilfælde også sprødt, slik, som kan være klare eller uigennemsigtige. Bolsjer består i det væsentligste af sukker, som er kogt og tilsat små mængder af andre stoffer (undtagen fedt) for at opnå en stor variation i smag, konsistens og farve. Bolsjer kan også være med fyld.

1704 90 75

Karameller

Karameller er produkter, der ligesom bolsjer fremstilles ved kogning af sukker, men som indeholder tilsatte fedtstoffer.

1704 90 81

Fremstillet ved presning eller støbning

Sukkervarer af denne type foreligger i forskellige former fremstillet ved presning eller støbning, også med tilsætning af bindemiddel.

1704 90 99

I andre tilfælde

Herunder hører sukkervarer, der ikke omfattes af nogen af de foregående underpositioner. Underpositionerne omfatter bl.a.:

1.

Fondant.

2.

Marcipan i pakninger af nettovægt under 1 kg (i anden emballage: underpos. 1704 90 51).

3.

Nougat.

4.

Lakridssaft (lakridsekstrakt) tilberedt som sukkervarer (slik).

KAPITEL 18

KAKAO OG TILBEREDTE VARER DERAF

1801 00 00

Kakaobønner, hele eller brækkede, også brændte

Kakaobønner indeholder 49-54 vægtprocent af et fedtstof benævnt kakaosmør, 8-10 vægtprocent stivelse, 8-10 vægtprocent protein, 1-2 vægtprocent theobromin, 5-10 vægtprocent tanniner (cathchin eller kakaorødt), 4-6 vægtprocent cellulose, 2-3 vægtprocent mineraler, steroler (vitamin D) og enzymer.

1803

Kakaomasse, også affedtet

Denne position omfatter kakaomasse, også i stykker, behandlet med alkalier for at forbedre opløseligheden. Undtaget fra positionen er imidlertid kakaomasse behandlet på tilsvarende måde, men som foreligger i pulverform (pos. 1805 00 00).

1805 00 00

Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

Kakaopulver, som er tilsat små mængder lecitin (ca. 5 vægtprocent), forbliver under denne position, da formålet med tilsætningen er at forøge kakaopulverets evne til at dispergere i væsker og derved lette fremstillingen af kakaobaserede drikkevarer (opløselig kakao).

1806

Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao

Kun produkter med indhold af kakaobønner, kakaomasse eller kakaopulver anses for at indeholde kakao som nævnt i pos. 1806.

1806 20 10

Med indhold af kakaosmør på 31 vægtprocent og derover eller med et samlet indhold af kakaosmør og mælkefedt på 31 vægtprocent og derover

Herunder hører overtrækschokolade, der er almindeligt kendt under betegnelserne »chocolate couverture« eller »milk chocolate couverture«.

1806 20 30

Med et samlet indhold af kakaosmør og mælkefedt på 25 vægtprocent og derover, men under 31 vægtprocent

Herunder hører varer, der er almindeligt kendt under betegnelsen »flødechokolade«.

1806 20 50

Med indhold af kakaosmør på 18 vægtprocent og derover

Herunder hører varer, der er almindeligt kendt under betegnelsen »ren chokolade«.

1806 20 70

»Chocolate milk crumb«

»Chocolate milk crumb« fremstilles ved vakuumtørring af en homogen vandig blanding af sukker, mælk og kakao; varen anvendes især til fremstilling af mælke- og flødechokolade. Den kan foreligge i uregelmæssige sprøde stykker eller i form af pulver. »Chocolate milk crumb« indeholder almindeligvis 35-70 vægtprocent sukker, 15-50 vægtprocent faste mælkebestanddele og 5-30 vægtprocent kakao.

Den specielle fremstillingsmåde bevirker en krystallisering af ingredienserne.

1806 20 95

Andre varer

Denne underposition omfatter andre tilberedninger med indhold af kakao, fx nougatmasse og smorbar chokoladepaste.

1806 31 00

Med fyld

Se Forklarende Bemærkninger til HS, underpos. 1806 31.

1806 32 10

Med tilsætning af korn, frugt eller nødder

Denne underposition omfatter især massive plader og stænger af chokolade med indhold af korn, frugt eller nødder, også i stykker, der er helt indesluttet i chokolademassen.

1806 90 11 og 1806 90 19

Chokolader, også med fyld

Udtrykket »med fyld« fortolkes i overensstemmelse med Forklarende Bemærkninger til HS, underpos. 1806 31.

Disse underpositioner omfatter varer, der normalt kan spises i en enkelt mundfuld, fx:

fyldte chokolader

en kombination af lag af chokolade og andre næringsmidler

blandinger af chokolader med andre næringsmidler.

1806 90 11

Med indhold af alkohol

Assortimenter af chokolader, hvori nogle af stykkerne indeholder alkohol og andre ikke, skal tariferes ved anvendelse af Almindelige tariferingsbestemmelser, punkt 3 b), vedrørende den kombinerede nomenklatur.

1806 90 19

I andre tilfælde

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 1806 90 11.

1806 90 31

Med fyld

Udtrykket »med fyld« fortolkes i overensstemmelse med Forklarende Bemærkninger til HS, underpos. 1806 31.

Herunder hører fx fyldte påskeæg af chokolade og andre lignende varer.

1806 90 39

Uden fyld

Denne underposition omfatter bl.a. chokoladegranualter, chokoladeflager og lign., samt massive eller hule chokoladeæg og -figurer.

1806 90 50

Sukkervarer og erstatninger herfor, fremstillet på basis af andre sødemidler end sukker, med indhold af kakao

Denne underposition omfatter sukkervarer (slik) henhørende under pos. 1704, fx karameller og dragévarer, som er tilsat kakao.

1806 90 60

Smørepålæg med indhold af kakao

Denne underposition omfatter smørepålæg med indhold af kakao, i pakninger med et nettoindhold på 2 kg og derunder.

1806 90 90

Andre varer

Denne underposition omfatter bl.a. visse pulvere med indhold af kakao til tilberedning af creme, iscreme, dessert og lignende tilberedninger, med forbehold for de undtagelser, der fremgår af Forklarende Bemærkninger til HS, kapitel 18, Almindelige bemærkninger.

KAPITEL 19

TILBEREDTE VARER AF KORN, MEL, STIVELSE ELLER MÆLK; BAGVÆRK

Almindelige bemærkninger

Kakaoindholdet i produkter henhørende under dette kapitel beregnes almindeligvis ved at multiplicere summen af indholdet af theobromin og koffein med faktoren 31.

Indholdet af theobromin og koffein bestemmes ved højtryksvæske-chromatografi (HPLC).

Indeholder produkter koffein eller theobromin af anden oprindelse end kakao, bør disse yderligere mængder af koffein eller theobromin ikke medregnes i beregningen af kakaoindholdet.

1901

Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404 , også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet

Kun produkter med indhold af kakaobønner, kakaomasse eller kakaopulver anses for at indeholde kakao som nævnt i pos. 1901.

1901 20 00

Blandinger og dej til fremstilling af bagværk henhørende under pos. 1905

Herunder hører dejblandinger, der er beskrevet i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1901, afsnit II, ottende stykke, nr. 7 og 8.

Undtaget fra underpositionen er bl.a. tørrede eller kogte flager af mel eller stivelse, uanset om de skal anvendes til fremstilling af bagværk (pos. 1905).

1901 90 11 og 1901 90 19

Maltekstrakt

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1901, afsnit I.

Maltekstrakt indeholder dekstriner, maltose, proteiner, vitaminer, enzymer og smagsstoffer.

Undtaget herfra er bl.a. tilberedte næringsmidler til børn, i pakninger til detailsalg, med indhold af maltekstrakt, uanset om maltekstrakten er en af hovedbestanddelene (underpos. 1901 10 00).

1902

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, fx spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt

1902 20 91

Kogte

Underpositionen omfatter også forkogte pastaprodukter.

1902 30 10

Tørrede

Ved »tørrede« i denne underposition forstås produkter i en tør og sprød tilstand med et lavt vandindhold (op til ca. 12 %), som har gennemgået enten en direkte tørring i solen eller en industriel tørringsproces (fx tunneltørring, ristning eller stegning).

1902 40 90

I andre tilfælde

Herunder hører tilberedt couscous, med indhold af fx kød, grøntsager eller andre bestanddele, forudsat at kødindholdet ikke overstiger 20 vægtprocent.

1904

Tilberedte næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (fx cornflakes); korn, undtagen majs, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel, gryn eller groft mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet

Se bestemmelse 3 og 4 til dette kapitel.

Kun produkter med indhold af kakaobønner, kakaomasse eller kakaopulver anses for at indeholde kakao som nævnt i pos. 1904.

1904 10 10 til 1904 10 90

Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter

Varer fremstillet ved den i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1904, afsnit A, fjerde stykke, nævnte proces samt varer fremstillet af andre kornsorter forbliver i disse underpositioner, når de forarbejdes til mel, gryn eller pellets efter ekspanderingen.

Herunder hører også uregelmæssigt formet emballagefyld, også uegnet til menneskeføde, fremstillet ved ekstrudering af fx majsgryn.

1904 20 10 til 1904 20 99

Tilberedte næringsmidler fremstillet af ikke-ristede flager af korn eller af blandinger af ikke-ristede kornflager og ristede flager af korn eller ekspanderet korn

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1904, afsnit B.

1904 30 00

Bulgur

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1904, afsnit C.

1904 90 10 og 1904 90 80

Andre varer

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1904, afsnit D.

1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse

Denne position omfatter snackprodukter til direkte fortæring, fx tørrede ærter eller jordnødder, der er fuldstændig belagt med dej, forudsat dejlaget på grund af sin tykkelse og smag er karaktergivende for produktet.

Kun produkter med indhold af kakaobønner, kakaomasse eller kakaopulver anses for at indeholde kakao som nævnt i pos. 1905.

Undtaget fra positionen er ubagt dej, også selv om dejen er formet med henblik på fremstilling af brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao (underpos. 1901 20 00).

1905 10 00

Knækbrød

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1905, afsnit A, nr. 4.

Denne underposition omfatter også de nævnte produkter fremstillet ved ekstrusion.

1905 20 10 til 1905 20 90

Honningkager og lignende

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1905, afsnit A, nr. 6.

Disse underpositioner omfatter ikke »speculoos« og russisk brød (»Patience«).

1905 31 11 til 1905 31 99

Søde kiks, biskuits og småkager

Se supplerende bestemmelse 1 og 2 til dette kapitel og Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1905, afsnit A, nr. 8, punkt b.

Disse underpositioner omfatter også de nævnte produkter fremstillet ved ekstrusion.

1905 31 30

Med indhold af mælkefedt på 8 vægtprocent og derover

Denne underposition omfatter bl.a. småkager (»Butter cookies«).

1905 31 91

Dobbeltkiks og -biskuits med mellemlag

Denne underposition omfatter dobbeltkiks og -biskuitter bestående af to lag med mellemlag af næringsmidler af enhver art. Fyldstoffet kan fx være chokolade, syltetøj, fondantcreme eller nøddepasta.

1905 32 05 til 1905 32 99

Vafler

Se supplerende bestemmelse 1 til dette kapitel og Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1905, afsnit A, nr. 9.

1905 32 91

Saltede, også med fyld

Denne underposition omfatter bl.a. krydrede og saltede vafler med indhold af ost.

1905 40 10 og 1905 40 90

Tvebakker og kryddere, ristet brød og lignende ristede varer

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1905, afsnit A, nr. 5.

1905 90 20

Kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1905, afsnit B.

1905 90 30

Brød, uden tilsætning af honning, æg, ost eller frugt, og med et indhold i tør tilstand på ikke over 5 vægtprocent sukker og ikke over 5 vægtprocent fedt

Udtrykket »brød« omfatter produkter af forskellig størrelse.

Denne underposition omfatter almindeligt brød i forskellige former og specielle brød som fx glutenbrød til diabetikere og beskøjter.

1905 90 45

Kiks, biskuits og småkager

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1905, afsnit A, nr. 8, punkt a og c.

1905 90 55

Ekstruderede eller ekspanderede varer, krydrede eller saltede

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 1905, afsnit A, nr. 7 og 15.

1905 90 60

Med tilsætning af sødemidler

Denne underposition omfatter alt finere bagværk, der ikke er omfattet af de foregående underpositioner, fx kager, wienerbrød og marengs.

1905 90 90

I andre tilfælde

Denne underposition omfatter bl.a. quiche og pizza samt brød, der ikke er omfattet af underpos. 1905 90 30 eller 1905 90 60.

Herunder hører også uregelmæssigt formet emballagefyld, også uegnet til menneskeføde, fremstillet ved ekstrudering af stivelse.

KAPITEL 20

VARER AF GRØNTSAGER, FRUGTER, NØDDER ELLER ANDRE PLANTER OG PLANTEDELE

Almindelige bemærkninger

Dette kapitel omfatter snackprodukter til direkte fortæring, fx tørrede ærter eller jordnødder, der delvis er belagt med dej, og hvor det karaktergivende for produktet derfor er grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele.

Kapitlet omfatter også agurker og asier, som har undergået en fuldstændig mælkesyregæring.

Agurker og asier, der ikke har undergået en fuldstændig mælkesyregæring, og som er foreløbigt konserveret i saltlage, skal dog tariferes i underpos. 0711 40 00, hvis de er uegnede til umiddelbar fortæring. Sådanne produkter indeholder almindeligvis mindst 10 vægtprocent salt.

Bestemmelse 4

Til bestemmelse af tørstofindholdet i tomatsaft anvendes den analysemetode, der er anført i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1979/82 (EFT L 214 af 22.7.1982, s. 12).

Supplerende bestemmelse 1

Til bestemmelse af syreindholdet homogeniseres repræsentative dele (alikvoter) af varens flydende og faste bestanddele.

 

2001

Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre

Se bestemmelse 3 til dette kapitel.

2001 90 10

Mangochutney

Som mangochutney i denne underposition og i underpos. 2103 90 10 anses en tilberedning af mangofrugter tilsat forskellige andre varer, fx ingefær, rosiner, peber og sukker.

Mangochutney henhørende under denne underposition indeholder frugtstykker, medens mangochutney henhørende under underpos. 2103 90 10 fremtræder som mere eller mindre flydende saucer, der er fuldstændigt homogeniserede.

2001 90 50

Svampe

Undtaget fra denne underposition er svampe, der kun er foreløbigt konserveret ved en metode nævnt i pos. 0711, fx i en stærk saltlage tilsat eddike eller eddikesyre.

2002

Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

2002 10 10 og 2002 10 90

Tomater, hele eller i stykker

Disse underpositioner omfatter bl.a. tomater, hele eller i stykker, også flåede, der er konserveret ved sterilisation.

2002 90 11 til 2002 90 99

Andre varer

Disse underpositioner omfatter bl.a. tomatmos, også i form af brød, tomatkoncentrater samt tomatsaft med et tørstofindhold på 7 vægtprocent eller derover. Underpositionerne omfatter endvidere tomatpulver, der er fremstillet ved tørring af tomatsaft. Tomatpulver, der er fremstillet ved formaling af flager, der er fremkommet ved tørring af skiver af tomater, hører derimod under underpos. 0712 90 30.

2004

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006

Se bestemmelse 3 til dette kapitel.

Denne position omfatter ikke tilberedninger af varer henhørende under pos. 0714, der ikke betragtes som grøntsager (underpos. 2001 90 40, 2006 00 38, 2006 00 99 eller 2008 99 91).

2004 10 10

Kogte eller på anden måde varmebehandlede, men ikke yderligere tilberedt

Denne underposition omfatter bl.a. de i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2004, andet stykke, nr. 1, nævnte produkter.

2004 10 91 og 2004 10 99

I andre tilfælde

Disse underpositioner omfatter bl.a. de i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2004, andet stykke, nr. 3, nævnte produkter.

2004 90 50

Ærter (Pisum sativum) og umodne bønner (Phaseolus-arter), i bælg

Ved »bønner i bælg« forstås i denne underposition kun bønner af Phaseolus- eller Vigna-arter, der er høstet før modning, og som spises hele. Bælgen kan have forskellig farve, fx ensfarvet grøn, grøn med grå eller blå striber eller gul (voksbønner).

2005

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006

De forklarende bemærkninger til pos. 2004 anvendes også for denne position.

Under denne position henhører varen, som betegnes »papad«, og som består af blade af tørret dej fremstillet på basis af mel af tørrede udbælgede bælgfrugter, salt, krydderier, olie, hævemidler og til tider små mængder mel af korn eller ris.

2005 10 00

Homogeniserede grøntsager

Se underpositionsbestemmelse 1 til dette kapitel.

2005 20 80

I andre tilfælde

Denne underposition omfatter bl.a. kartofler, i skiver eller snittede, forkogt i olie eller fedt, kølede og vakuumpakket.

2005 70 00

Oliven

Denne underposition omfatter oliven som nævnt i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2005, fjerde stykke, nr. 1, også fyldt med grøntsager (fx paprika eller sød peber), med frugter (fx mandler) eller med en blanding af grøntsager og frugter.

2006 00

Grøntsager, frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med sukker (afløbne, glaserede eller kandiserede)

2006 00 31 til 2006 00 38

Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent

Se supplerende bestemmelse 2 a) til dette kapitel vedrørende indhold af sukker.

2007

Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning, også tilsat sukker eller andre sødemidler

Se bestemmelse 5 til dette kapitel vedrørende fremstillet ved kogning.

Se supplerende bestemmelse 2 a) til dette kapitel vedrørende indhold af sukker.

2007 10 10 til 2007 10 99

Homogeniserede tilberedninger

Se underpositionsbestemmelse 2 til dette kapitel.

2008

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet

Se supplerende bestemmelse 2 a) til dette kapitel vedrørende indhold af sukker.

Se supplerende bestemmelse 3 til dette kapitel vedrørende tilsat sukker.

Se supplerende bestemmelse 4 til dette kapitel vedrørende alkoholindhold.

2008 11 10 til 2008 19 99

Nødder, jordnødder samt andre kerner og frø, også blandede

Disse underpositioner omfatter bl.a. de varer, der er nævnt i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2008, andet stykke, nr. 1 og 2, også blandede.

Underpositionerne omfatter også disse varer:

1.

i flager eller små stykker, især til brug i konditorvarer

2.

formalede eller på anden måde knuste, der fremtræder som en pasta, også med indhold af andre tilsætningsstoffer.

Undtaget fra underpositionerne er derimod råmasser til fremstilling af marcipan, nougat mv. (pos. 1704).

2008 19 12 til 2008 19 99

Andre varer, herunder blandinger

Disse underpositioner omfatter nødder (bortset fra jordnødder) samt andre kerner og frø, herunder blandinger, hvori jordnødder udgør den overvejende del.

2008 30 51

Dele af grapefrugter, herunder pomeloer

Ved dele af grapefrugter forstås i denne underposition naturlige enkeltdele af hele frugter (segmenter), ikke yderligere udskåret.

Tilstedeværelsen af segmenter i stykker, som ikke er resultatet af en tilsigtet behandling, på virker ikke tariferingen.

2008 30 71

Dele af grapefrugter, herunder pomeloer

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 2008 30 51.

2009

Frugt- og grønsagssafter (herunder druemost), ugærede og ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler

Se bestemmelse 6 til dette kapitel vedrørende frugt- og grønsagssafter, ugærede og ikke tilsat alkohol.

Se underpositionsbestemmelse 3 til dette kapitel vedrørende Brix-værdi.

Se supplerende bestemmelse 5 a) til dette kapitel vedrørende tilsat sukker.

Ved anvendelse af supplerende bestemmelse 5 b) til dette kapitel har produkter, der er tilsat sådan en mængde sukker, at de indeholder mindre end 50 vægtprocent frugtsaft, mistet deres oprindelige karakter af frugtsaft henhørende under pos. 2009.

Ved afgørelse af, om et produkt har mistet karakteren af frugtsaft ved tilsætning af sukker, er det kun supplerende bestemmelse 2 og 5 til dette kapitel, der skal anvendes. Indholdet af forskellige sukkerarter, udtrykt som sakkarose, bestemmes i overensstemmelse med supplerende bestemmelse 2. Hvis indholdet af sukker, beregnet i overensstemmelse med supplerende bestemmelse 5 a) til dette kapitel, er større end 50 vægtprocent, så udgør det beregnede indhold af frugtsaft mindre end 50 vægtprocent, hvorved produktet ikke kan tariferes under pos. 2009.

Supplerende bestemmelse 5 b) til dette kapitel gælder ikke for koncentreret naturlig frugtsaft.

Koncentreret naturlig frugtsaft er således ikke undtaget fra pos. 2009.

Med hensyn til tilsætning af andre stoffer til produkter henhørende under pos. 2009 henvises til Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2009.

EKSEMPEL

Analyser af en prøve af appelsinsaft giver følgende resultater:

refraktometret viser ved en temperatur på 20 °C: 65,3

beregnet indhold af forskellige sukkerarter, udtrykt som sakkarose (supplerende bestemmelse 2 til dette kapitel): 62,0 (65,3 × 0,95),

beregnet indhold af tilsat sukker (supplerende bestemmelse 5 til dette kapitel): 49 vægtprocent (62,0–13),

beregnet indhold af frugtsaft: 51 vægtprocent (100–49).

Konklusion: prøven anses, i henhold til supplerende bestemmelse 5 b) til dette kapitel, ikke for at have mistet sin oprindelige karakter, idet det beregnede indhold af frugtsaft ikke er mindre end 50 vægtprocent.

2009 11 11 til 2009 11 99

Frosset

Se Forklarende Bemærkninger til HS, underpos. 2009 11.

2009 50 10 og 2009 50 90

Tomatsaft

Se bestemmelse 4 til dette kapitel samt de forklarende bemærkninger hertil.

2009 69 51

Koncentreret

Se supplerende bestemmelse 6 til dette kapitel.

2009 69 71

Koncentreret

Se supplerende bestemmelse 6 til dette kapitel.

KAPITEL 21

DIVERSE PRODUKTER FRA NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN

Almindelige bemærkninger

Tarifering af »kosttilskud« (som nævnt i nr. 16. i de Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2106), især andre tilberedte fødevarer i form af afmålte doser, fx kapsler, tabletter, pastiller og piller, som er beregnet til anvendelse som kosttilskud, skal også ske i lyset af de betingelser, der er opstillet i Domstolens dom i de forenede sager C-410/08 til C-412/08 (»Swiss Caps«).

 

Supplerende bestemmelse 1

Denne supplerende bestemmelse vedrører især maltodekstrin.

 

2101

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf

2101 11 00

Ekstrakter, essenser og koncentrater

Denne underposition omfatter ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, i form af pulver, granulater, flager og blokke eller i anden fast form.

Denne underposition omfatter bl.a. produkter i flydende form eller i pastaform (også frosset). Sådanne produkter anvendes især til tilberedte næringsmidler (fx til fremstilling af chokolade, kager og andet bagværk og iscreme).

2101 30 19

Andre varer

Denne underposition omfatter bl.a. ikke-spiret korn af byg, der er afskallet og ristet, og som er anvendeligt som farve- og smagsstof ved fremstilling af øl eller som kaffeerstatning.

2102

Gær (levende eller inaktiv); andre inaktive encellede mikroorganismer (undtagen vacciner henhørende under pos. 3002 ); tilberedte bagepulvere

2102 10 10

Kulturgær

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2102, afsnit A, tredje stykke, nr. 4.

Disse gærtyper dyrkes på specielle medier til bestemte anvendelser, især til brug ved destillation og vinfremstilling. Med disse gærtyper er det muligt at opnå meget præcise karakteristika i de ved gæringen fremstillede produkter.

2102 20 11 og 2102 20 19

Inaktiv gær

Disse gærtyper, der er beskrevet i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2102, afsnit A, fjerde og femte stykke, forekommer almindeligvis i handelen som pulver, flager eller granulater.

2102 20 90

Andre varer

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2102, afsnit B.

2102 30 00

Tilberedte bagepulvere

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2102, afsnit C.

2103

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep

2103 90 10

Flydende mangochutney

Som mangochutney i denne underposition anses en tilberedning af mangofrugter tilsat forskellige andre varer, fx ingefær, rosiner, peber og sukker.

Mangochutney henhørende under denne underposition foreligger som mere eller mindre flydende saucer, der er fuldstændigt homogeniserede.

2103 90 30

Aromatisk bitter, med et alkoholindhold på 44,2 % vol eller derover, men ikke over 49,2 % vol, tilsat 1,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 6 vægtprocent ensian, krydderier og andre bestanddele, samt indeholdende 4 vægtprocent eller derover, men ikke over 10 vægtprocent sukker, i beholdere med indhold af 0,5 liter eller derunder

Varer henhørende under denne underposition er flydende alkoholholdige koncentrater, hvis særlige smag, der på en gang er bitter og stærkt aromatisk, skyldes de ensianrødder, der er anvendt under varernes fremstilling sammen med forskellige krydderier og aromastoffer.

Sådanne koncentrerede aromatiske bittere anvendes som smagstilsætning til drikkevarer (fx cocktails, safter og limonader) eller som smagsforbedrende stoffer i forbindelse med madlavning eller fremstilling af bagværk (fx til supper, kød-, fiske- eller grønsagsretter, saucer, pålæg, kompot, frugtsalater, frugttærter, cremer og sorbet).

Disse aromatiske bittere forhandles almindeligvis under betegnelsen »Angostura bitter«.

2104

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf; homogeniserede sammensatte næringsmidler

2104 20 00

Homogeniserede sammensatte næringsmidler

Udtrykket »homogeniserede sammensatte næringsmidler« er defineret i bestemmelse 3 til dette kapitel.

Der er med sætningen »Tilberedningerne kan ligeledes indeholde små mængder synlige bestanddele.« i bestemmelse 3 til kapitel 21 ikke fastsat en vægt- eller størrelsesgrænse for sådanne synlige bestanddele for produkter i underpos. 2104 20 00. Udtrykket »små mængder synlige bestanddele« skal fortolkes på grundlag af produktets objektive karakteristika: det vurderes, om de synlige bestanddele er tilsat i en sådan mængde, at de udgør en betydelig del af produktet. I så fald tariferes produktet andetsteds (fx under pos. 2005), eftersom det ikke længere kan karakteriseres som et homogeniseret sammensat næringsmiddel.

2105 00

Konsumis, også med indhold af kakao

Som »konsumis« anses næringsmidler, pakket i detailsalgspakninger eller ikke, også med indhold af kakao eller chokolade (eventuelt som overtræk), der foreligger i fast form eller i pastaform som resultat af en frysning, og som er bestemt til fortæring i denne tilstand.

Disse varer er væsentligt karakteriseret ved, at de omdannes til flydende eller halvflydende varer ved en omgivende temperatur på omkring 0 °C.

Lignende varer, der har udseende som konsumis, men som ikke karakteriserer sig som beskrevet ovenfor, er derimod undtaget fra positionen og hører efter beskaffenheden under pos. 1806, 1901 eller 2106.

Varerne under denne position forhandles under mange forskellige navne (fx vandis, iscreme, cassata) og i mange forskellige former. De kan indeholde kakao eller chokolade, sukker, vegetabilsk fedt eller mælkefedt, mælk (herunder skummetmælk), frugt, stabilisatorer, smagsstoffer, farvestoffer mv.

Det totale indhold af fedtstoffer overstiger almindeligvis ikke 15 vægtprocent af færdigvaren. Men visse specialiteter, der fremstilles under anvendelse af en stor mængde fløde, kan indeholde ca. 20 vægtprocent fedtstof.

Ved fremstillingen af visse typer konsumis bliver luft blæst ind i råmaterialet for at forøge færdigvarens volumen.

Kun produkter med indhold af kakaobønner, kakaomasse eller kakaopulver anses for at indeholde kakao som nævnt i pos. 2105 00.

Se også undtagelserne i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2105.

2106

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet

2106 10 20 og 2106 10 80

Proteinkoncentrater og texturerede proteinstoffer

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2106, andet stykke, nr. 6, idet der ses bort fra omtalen af proteinhydrolysater.

Disse underpositioner omfatter ikke koncentrater af mælkeprotein (underpos. 0404 90 eller 3504 00).

Ved fastlæggelsen af sakkaroseindholdet skal man med henblik på tarifering i de foregående underpositioner ligeledes tage hensyn til indholdet af invertsukker, beregnet som sakkarose.

2106 90 20

Sammensatte alkoholholdige tilberedninger (undtagen tilberedninger på basis af lugtstoffer), af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2106, andet stykke, nr. 7.

Se supplerende bestemmelse 2 til dette kapitel.

Undtaget fra denne underposition er sammensatte alkoholholdige tilberedninger med et alkoholindhold på 0,5 % vol eller derunder (underpos. 2106 90 92 eller 2106 90 98).

2106 90 30

Af isoglukose

Se supplerende bestemmelse 3 til dette kapitel.

2106 90 92 og 2106 90 98

Andre varer

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2106, andet stykke, nr. 1-5, 8-11 og 13-16, samt de forklarende bemærkninger til underpos. 2106 10 20 og 2106 10 80, tredje stykke.

KAPITEL 22

DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE

Almindelige bemærkninger

I de tilfælde, hvor der i dette kapitel skelnes mellem beholdere med indhold af 2 liter eller derunder og beholdere med indhold af over 2 liter, er det ikke beholderens rumfang, men væskemængden i beholderne, der er afgørende.

Dette kapitel omfatter også — for så vidt der ikke er tale om lægemidler — tilberedninger af tonikumtypen, der, selv om de indtages i små mængder, fx i skefulde, er egnede til direkte konsum som drikkevarer. Ikke-alkoholholdige tilberedninger af tonikumtypen, som skal fortyndes, inden de drikkes, hører ikke under dette kapitel (almindeligvis pos. 2106).

Supplerende bestemmelse 2 b)

Det potentielle alkoholindhold udtrykt i % vol. beregnes ved at multiplicere det samlede sukkerindhold (beregnet i kilogram invertsukker) i 100 l af varen med en faktor på 0,60.

 

2201

Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand, og vand tilsat kulsyre, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret; is og sne

2201 10 11 til 2201 10 90

Mineralvand og vand tilsat kulsyre

Disse underpositioner omfatter de varer, der er nævnt i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2201, afsnit B og C.

Underpositionerne omfatter fx ikke naturligt mineralvand i aerosoldåse, beregnet til hudpleje (pos. 3304).

2201 10 11 og 2201 10 19

Naturligt mineralvand

Som »naturligt mineralvand« betragtes mineralvand, der opfylder de betingelser, der er anført i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/54/EF (EUT L 164 af 26.6.2009, s. 45) med eventuelle senere ændringer.

2201 90 00

Andre varer

Denne underposition omfatter de varer, der er nævnt i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2201, afsnit A og D.

Herunder hører også vanddamp og naturligt vand, der er filtreret, steriliseret, renset eller afkalket.

2202

Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos. 2009

Udtrykket »ikke-alkoholholdige drikkevarer« er defineret i bestemmelse 3 til dette kapitel.

2202 10 00

Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret

Denne underposition omfatter de i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2202, afsnit A, nævnte læskedrikke.

Forekomsten af antioxydanter, vitaminer, stabilisatorer eller kinin påvirker ikke tariferingen af læskedrikke.

Underpositionen omfatter bl.a. flydende varer bestående af vand, sukker, smags- og aromastoffer, som er påfyldt små poser af plast og beregnet til hjemmefremstilling af ispinde ved frysning i hjemmefrysere.

Se ligeledes supplerende bestemmelse 1 til dette kapitel.

2202 90 10

Uden indhold af varer henhørende under pos. 0401 - 0404 eller fedt af varer henhørende under pos. 0401 - 0404

Denne underposition omfatter tilberedninger af tonikumtypen som beskrevet i de forklarende bemærkninger til dette kapitel, Almindelige bemærkninger, andet stykke. Disse ikke-alkoholholdige drikkevarer (der ofte betegnes kosttilskud) kan være fremstillet på basis af planteekstrakter (herunder urter) og være tilsat vitaminer og/eller mineraler. Disse tilberedninger er almindeligvis beregnet til at bevare almindelig sundhed og velbefindende, og de adskiller sig derfor fra vand, der er aromatiseret eller tilsat sødemiddel, og andre læskedrikke henhørende under underpos. 2202 10 00, som omhandlet i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2202, afsnit A.

2202 90 91 til 2202 90 99

I andre tilfælde, med indhold af fedt af varer henhørende under pos. 0401 - 0404

Disse underpositioner omfatter fx flydende såkaldt »filled milk«, forudsat at varen umiddelbart kan drikkes. Filled milk er fremstillet af skummetmælk eller skummetmælkspulver tilsat raffinerede vegetabilske fedtstoffer eller olier i en mængde, der stort set svarer til den mængde mælkefedt, som er fjernet fra den oprindelige sødmælk. Varen tariferes i underpositionerne efter indholdet af mælkefedt.

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 2202 90 10.

2204

Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol; druemost, undtagen druemost henhørende under pos. 2009

Vedrørende udtrykket »virkeligt alkoholindhold udtrykt i % vol.« henvises til supplerende bestemmelse 2 a) til dette kapitel.

2204 10 11 til 2204 10 98

Mousserende vin

Se underpositionsbestemmelse 1 til dette kapitel.

2204 10 11

Champagne

Champagne er en mousserende vin, der udelukkende er fremstillet af druer høstet i en afgrænset del af det franske distrikt Champagne.

2204 21 06 til 2204 21 09

Vin i flasker med champagneproplukke med fastholdelsesanordning, undtagen vin henhørende under underpos. 2204 10 ; vin i andre beholdere, der ved 20 °C har et overtryk på 1 bar eller derover, men under 3 bar, hidrørende fra kuldioxid i opløsning

Disse underpositioner omfatter:

1.

Vin i flasker med champagneproplukke, som ikke svarer til definitionen af mousserende vin i underpositionsbestemmelse 1 til dette kapitel.

2.

Vin i andre beholdere end flasker med champagneproplukke med et overtryk ved 20 °C på 1 bar eller derover, men under 3 bar.

Ved champagneproplukke forstås i denne underposition kun korkpropper svarende til nedenstående tegning samt lignende propper af plast.

 

Image

2204 21 11 til 2204 21 98

Andre varer

Se supplerende bestemmelse 4 og 5 til dette kapitel.

Blandt de ikke-flygtige bestanddele, der udgør det totale tørstofindhold som nævnt i supplerende bestemmelse 4 A til dette kapitel, kan nævnes sukker, glycerin, garvestoffer, vinsyre, farvestoffer og salte.

2204 21 11 til 2204 21 78

Vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB)

Se supplerende bestemmelse 6, punkt a), til dette kapitel.

2204 21 23

Tokaj

Se supplerende bestemmelse 4 B, punkt b), til dette kapitel.

2204 21 79 og 2204 21 80

Vin med beskyttet geografisk betegnelse (BGB)

Se supplerende bestemmelse 6, punkt a), til dette kapitel.

2204 29 10

Vin i flasker med champagneproplukke med fastholdelsesanordning, undtagen vin henhørende under underpos. 2204 10 ; vin i andre beholdere, der ved 20 °C har et overtryk på 1 bar eller derover, men under 3 bar, hidrørende fra kuldioxid i opløsning

De forklarende bemærkninger til underpos. 2204 21 06-2204 21 09 anvendes med de fornødne tillempninger.

2204 29 11 til 2204 29 98

Andre varer

Se supplerende bestemmelse 4 og 5 til dette kapitel.

2204 29 11 til 2204 29 58

Vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB)

Se supplerende bestemmelse 6, punkt a), til dette kapitel.

2204 29 11

Tokaj

Se supplerende bestemmelse 4 B, punkt b), til dette kapitel.

2204 29 79 og 2204 29 80

Vin med beskyttet geografisk betegnelse (BGB)

Se supplerende bestemmelse 6, punkt a), til dette kapitel

2204 30 10

Druemost i gæring samt druemost, hvis gæring er standset på anden måde end ved tilsætning af alkohol

Se supplerende bestemmelse 3, jf. supplerende bestemmelse 2 a), 2 b) og 2 c), til dette kapitel.

2204 30 92

Koncentreret

Se supplerende bestemmelse 7 til dette kapitel.

2204 30 96

Koncentreret

Se supplerende bestemmelse 7 til dette kapitel.

2205

Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer

Blandt vine henhørende under denne position, og som er beskrevet i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2205, kan nævnes:

1.

Marsala all'uovo, Marsala alla mandorla og Crema di Marsala all'uovo, der er drikkevarer fremstillet på basis af Marsala-vin tilsat æggeblommer, mandler eller andre aromastoffer.

2.

Sangria, fremstillet på basis af vin tilsat aromastoffer fra fx citroner eller appelsiner.

Se supplerende bestemmelse 8 til dette kapitel. Varer med et virkeligt alkoholindhold på under 7 % vol. henhører under pos. 2206 00.

2206 00

Andre gærede drikkevarer (fx æblecider, pærecider og mjød); blandinger af gærede drikkevarer samt blandinger af gærede drikkevarer med ikke-alkoholholdige drikkevarer, ikke andetsteds tariferet

Vedrørende tarifering af gærede alkoholholdige drikkevarer, hvortil der er tilsat destilleret alkohol, vand eller andre stoffer (fx sirup, forskellige aroma- og farvestoffer og i visse tilfælde en flødecreme), se EU-Domstolens dom i sag C-150/08. Hvis tilsætning af disse stoffer indebærer, at drikkevaren mister smagen, duften og/eller udseendet af en drikkevare, der er fremstillet af en bestemt frugt eller et bestemt naturprodukt, dvs. en gæret drikkevare henhørende under pos. 2206, skal varen ifølge dommen tariferes under pos. 2208.

2206 00 10

»Piquettevin«

Se supplerende bestemmelse 9 til dette kapitel.

2206 00 31 til 2206 00 89

Andre varer

Disse underpositioner omfatter bl.a. gærede drikkevarer som nævnt i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2206, andet stykke, nr. 1-10.

2206 00 31 og 2206 00 39

Mousserende varer

Vedrørende udtrykket »mousserende« henvises til supplerende bestemmelse 10 til dette kapitel.

Vedrørende udtrykket »champagneproplukke«, der er anvendt i den nævnte supplerende bestemmelse, henvises til de forklarende bemærkninger til underpos. 2204 21 06-2204 21 09, sidste stykke.

2206 00 51 til 2206 00 89

Ikke-mousserende varer, i beholdere med indhold af

Disse underpositioner omfatter fx drikkevarer, der ikke er et produkt af naturlig gæring af frisk druesaft, men som er fremstillet på basis af koncentreret druesaft. Denne saft er holdbar og kan opbevares til anvendelse efter behov.

Almindeligvis sættes gæringsprocessen herefter i gang ved tilsætning af gær. Saften kan også tilsættes sukker før eller under gæringen. Det produkt, der opnås ved denne proces, kan til sidst sødes, tilsættes alkohol eller sammenstikkes.

2207

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol eller derover; ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet

2207 10 00

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol eller derover

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2207, bortset fra fjerde stykke.

Det bemærkes, at spiritusholdige drikkevarer (fx gin og vodka) hører under underpos. 2208 20 12 til 2208 90 78 uanset deres alkoholindhold.

2207 20 00

Ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2207, fjerde stykke.

2208

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 % vol.; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer

Spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer under denne position er alkoholholdige væsker, der i almindelighed er bestemt til anvendelse som drikkevarer og fremstillet:

enten direkte ved destillation (med eller uden aromastoffer) af gærede naturlige væsker, fx vin eller cider, eller af gærede frugter, mask, korn eller andre vegetabilske produkter

eller ved tilsætning af forskellige aroma- og smagsstoffer og eventuelt sukker til destilleret alkohol.

I Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2208, tredje stykke, nr. 1-18, er forskellige spiritusholdige drikkevarer beskrevet.

Det bemærkes, at ikke-denatureret spiritus hører under denne position, uanset om alkoholindholdet udgør 80 % vol. eller derover; det er uden betydning, om varen er egnet til umiddelbar brug.

Alkoholholdige drikkevarer fremstillet ved gæring undtaget fra denne position (pos. 2203 00 til 2206 00).

2208 30 11 til 2208 30 88

Whisky

Whisk(e)y er en spiritusholdig drikkevare, der fremstilles ved destillation af mask af korn, og som forhandles med et alkoholindhold på 40 % vol. eller derover i flasker eller i andre beholdere.

Skotsk whisky (scotch whisky) er en whisky, der er destilleret og lagret i Skotland.

Whisky tilsat kulsyreholdigt vand (whisky-soda) er undtaget fra disse underpositioner og hører under underpos. 2208 90 69 eller 2208 90 78.

2208 30 30

Single malt whisky

Skotsk single malt whisky er en spiritusholdig drikkevare, der er fremstillet på destillationskedel i et enkelt destilleri og udelukkende ved destillation af gæret mæsk af maltet byg.

2208 30 41 og 2208 30 49

Blended malt whisky, i beholdere med indhold af

Skotsk blended malt whisky fremstilles ved blanding (»blending«) af to eller flere skotske single malt whiskyer, der er destilleret/fremstillet på forskellige destillerier.

2208 30 61 og 2208 30 69

Single grain whisky og blended grain whisky, i beholdere med indhold af

Skotsk single grain whisky bortset fra skotsk single malt whisky og skotsk blended malt whisky er en spiritusholdig drikkevare fremstillet på et enkelt destilleri ved destillation af gæret mæsk af maltet byg, også med hele kerner af andet korn (især hvede eller majs).

Skotsk blended grain whisky er fremstillet ved blanding af to eller flere skotske single grain whiskyer, der er destilleret/fremstillet på forskellige destillerier.

2208 30 71 og 2208 30 79

Anden blended whisky, i beholdere med indhold af

Anden skotsk blended whisky (»Blended Scotch Whisky«) fremstilles ved blanding af en eller flere skotske single malt whiskyer med en eller flere skotske single grain whiskyer.

2208 40 11 til 2208 40 99

Rom og anden spiritus fremstillet ved destillation af gærede sukkerrørsprodukter

Disse underpositioner omfatter bl.a. rom og tafia, der er nævnt i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2208, tredje stykke, nr. 3, forudsat at varerne har bevaret deres organoleptiske karakteristika.

2208 50 11 og 2208 50 19

Gin, i beholdere med indhold af

Gin er en spiritusholdig drikkevare, der almindeligvis fremstilles ved en eller flere destillationer enten af rektificeret spiritus af korn eller af ethanol (ethylalkohol) under tilsætning af enebær og andre smagsstoffer (fx koriander, angelikarødder, anis eller ingefær).

Som gin anses i disse underpositioner kun spiritusholdige drikkevarer, der har gins organoleptiske karakteristika.

Undtaget fra disse underpositioner er således følgende varer:

a)

Genever (underpos. 2208 50 91 eller 2208 50 99).

b)

Akvavit (underpos. 2208 90 56 eller 2208 90 77).

c)

Kranawitter (underpos. 2208 90 56 eller 2208 90 77).

2208 60 11 til 2208 60 99

Vodka

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2208, tredje stykke, nr. 5.

2208 70 10 og 2208 70 90

Likør

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2208, første stykke, afsnit B, og tredje stykke.

2208 90 11 og 2208 90 19

Arrak, i beholdere med indhold af

Arrak er spiritus fremstillet ved hjælp af en særlig gær på grundlag af rørsukkermelasse eller sukkerholdige plantesafter eller ris.

Det bemærkes, at arrak ikke må forveksles med raki, der fremstilles ved gendestillering af spiritus fremstillet af tørrede druer eller figner under tilsætning af aniskorn, og som hører under underpos. 2208 90 56 eller 2208 90 77.

2208 90 33 og 2208 90 38

Spiritus fremstillet af blommer, pærer eller kirsebær (undtagen likør), i beholdere med indhold af

Spiritus fremstillet af blommer, pærer eller kirsebær er alkoholholdige drikkevarer, der er fremstillet udelukkende ved gæring destillation af most af blommer, pærer eller kirsebær.

Vedrørende udtrykkene »blommer« og »kirsebær« henvises til Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 0809.

2208 90 48

Andre varer

Som spiritus af frugt i denne underposition betragtes alkoholholdige drikkevarer, der udelukkende er fremstillet ved gæring og destillation af andre frugter end blommer, pærer eller kirsebær, fx abrikoser, blåbær, hindbær, brombær, ribs, jordbær eller æbler, herunder brændevin fremstillet af cider. Calvados henhører under underpos. 2208 90 45.

2208 90 56

Andre varer

Denne underposition omfatter bl.a. anisbrændevin, raki, agavebrændevin bortset fra tequila (fx mezcal), kryddersnaps, bitter (mavebitter), akvavit, kranawitter, brændevin af rødder (fx ensian), brændevin af sorghum.

2208 90 69

Andre spiritusholdige drikkevarer

Foruden de i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2208, tredje stykke, nr. 14-18, nævnte drikkevarer omfatter underpositionen også:

1.

Alkoholholdige drikkevarer tilsat kulsyreholdigt vand (fx whisky-soda).

2.

Te tilsat alkohol.

3.

Blandinger af alkoholholdige drikkevarer eller blandinger af alkoholholdige drikkevarer og frugt- og grønsagssaft (cocktails).

2208 90 71

Af frugt

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 2208 90 48. Denne underposition omfatter calvados.

2208 90 77

I andre tilfælde

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 2208 90 56.

2208 90 78

Andre spiritusholdige drikkevarer

Se de forklarende bemærkninger til underpos. 2208 90 69.

2208 90 91 og 2208 90 99

Ikke denatureret ethanol (ethylalkohol), med et alkoholindhold på under 80 % vol., i beholdere med indhold af

Disse underpositioner omfatter en væske, der betegnes som »malt beer base« med et alkoholindhold på ca. 14 % vol., fremstillet af brygget øl, som renses og derefter undergives en ultrafiltrering, hvorved ingredienser som bitterstoffer og proteiner fortyndes (se EU-Domstolens dom i sag C-196/10).

2209 00

Eddike og eddikeerstatninger fremstillet af eddikesyre

2209 00 11 og 2209 00 19

Vineddike, i beholdere med indhold af

Se supplerende bestemmelse 11 til dette kapitel.

Se også Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2209, afsnit I, andet stykke, nr. 1.

2209 00 91 og 2209 00 99

Andre varer, i beholdere med indhold af

Disse underpositioner omfatter bl.a. varer som nævnt i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2209, afsnit I, andet stykke, nr. 2, 3 og 4, og afsnit II.

KAPITEL 23

REST- OG AFFALDSPRODUKTER FRA NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN; TILBEREDT DYREFODER

Supplerende bestemmelse 3

Det potentielle alkoholindhold i masse beregnes ved at multiplicere det samlede sukkerindhold (beregnet i kilogram invertsukker) i 100 kg af varen med en faktor på 0,47.

 

2301

Mel, pulver og pellets af kød, slagtebiprodukter, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde; fedtegrever

2301 20 00

Mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr

Fiskemel, fiskepulver og fiskepellets henhørende under denne underposition består af fisk eller fiskeaffald, der i almindelighed er blevet dampbehandlet og presset, hvorefter det tørres og formales og eventuelt omdannes til pellets.

Undtaget fra underpositionen er fiskemel, der er egnet til menneskeføde (underpos. 0305 10 00).

2302

Klid og andre restprodukter, også i form af pellets, fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af korn eller bælgfrugter

Vedrørende afgrænsning mellem varer henhørende under denne position og varer henhørende under kapitel 11 henvises til bestemmelse 2 A til kapitel 11.

Restprodukter, som nævnt i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2302, afsnit B, nr. 1, skal indeholde en overvejende del af korn og bælgfrugter på mindst 50 %.

Bestemmelse af indholdet af stivelse (i den foreliggende vare) skal ske efter den metode, der er beskrevet i Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009, bilag III, del L (EUT L 54 af 26.2.2009, s. 1).

2302 10 10 og 2302 10 90

Af majs

Såfremt kriterierne i bestemmelse 2. A til kapitel 11 er opfyldt, er knuste majskorn, som opsamles ved sigtning af de uafskallede majskorn og er renset, undtaget fra disse underpositioner (underpos. 1104 23 98).

2303

Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende restprodukter, roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling, samt mask, bærme og andre restprodukter fra øl- eller alkoholfremstilling, også i form af pellets

Bestemmelse af indholdet af stivelse og af protein skal ske efter de metoder, der er beskrevet i Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009, bilag III, del L og C (EUT L 54 af 26.2.2009, s. 1).

2303 10 11 og 2303 10 19

Restprodukter fra fremstilling af majsstivelse (bortset fra koncentreret majsstøbevand), med proteinindhold, beregnet på grundlag af tørstofindholdet på

Varer, der tariferes i disse underpositioner skal være i overensstemmelse med kriterierne af dyrefoder i supplerende bestemmelse 1 til dette kapitel.

Disse underpositioner omfatter bl.a.:

1.

Varer, benævnt »majsgluten« (almindeligvis i form af mel), hovedsagelig bestående af gluten fremkommet i forbindelse med udskillelse af stivelse. Proteinindholdet (nitrogen × 6,25) udgør mere end 40 vægtprocent.

2.

Varer, benævnt »gluten meal«, der hovedsagelig fremstilles ved blanding af tørrede restprodukter fra fremstillingen af majsstivelse med ren gluten. Disse varer har almindeligvis et proteinindhold (nitrogen × 6,25) på ca. 40 vægtprocent.

3.

Varer, benævnt »majsglutenfoder« (»corn gluten feed«), der hovedsagelig består af dele af skaller og frøhvide, majsgluten og eventuelt koncentreret majsstøbevand, som alt sammen er biprodukter fra fremstilling af majsstivelse; proteinindholdet (nitrogen × 6,25) er almindeligvis mindst 20 vægtprocent.

Disse underpositioner omfatter også de nævnte varer i form af pellets.

Disse underpositioner omfatter kun varer med et stivelsesindhold, beregnet på grundlag af tørstofindholdet, på ikke over 28 vægtprocent, i overensstemmelse med den metode, der er beskrevet i Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009, bilag III, del L (EUT L 54 af 26.2.2009, s. 1), og et fedtindhold, beregnet på grundlag af tørstofindholdet, på ikke over 4,5 vægtprocent, i overensstemmelse med den metode, der er beskrevet i Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009, bilag III, del H (1).

Varer med et større indhold af stivelse eller fedt tariferes almindeligvis i kapitel 11 eller i underpos. 2302 10 10, 2302 10 90, 2309 90 41 eller 2309 90 51 efter beskaffenheden. Dette gælder også for varer, der indeholder produkter fra majs fremstillet på anden måde end ved den våde metode (restprodukter fra sigtning af majskorn, formalet majskorn, restprodukter fra ekstrahering af majskimolie ved den tørre metode etc.).

Varer, der tariferes i disse underpositioner, må ikke også indeholde restprodukter fra ekstrahering af majskimolie ved den våde metode.

Koncentreret majsstøbevand, uanset proteinindholdet, hører under underpos. 2303 10 90.

2303 10 90

Andre varer

Som restprodukter fra stivelsesfremstilling af maniokrødder betragtes i denne underposition varer med et indhold af stivelse på ikke over 40 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet.

Såfremt varerne foreligger i form af mel med et større indhold af stivelse, hører de under underpos. 1106 20 10 eller 1106 20 90. Samme slags varer i form af pellets hører under underpos. 0714 10.

Denne underposition omfatter endvidere bl.a.:

1.

Varer, benævnt »sorghumglutenfoder« (»sorghum gluten feed«), som almindeligvis har et proteinindhold på mindst 18 vægtprocent; varerne består hovedsagelig af dele af skaller og frøhvide, sorghumgluten og eventuelt koncentreret sorghumstøbevand, som alt sammen er biprodukter fra fremstillingen af sorghumstivelse.

Det bemærkes, at underpositionen kun omfatter varer med et stivelsesindhold på ikke over 40 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet.

Varer med et højere indhold af stivelse tariferes efter beskaffenheden almindeligvis i kapitel 11 eller i pos. 2302 eller 2309.

2.

Restprodukter, benævnt »tørret kartoffelaffald«, hidrørende fra fremstilling af stivelse. Indholdet af stivelse i sådanne restprodukter er almindeligvis på mindst 50 vægtprocent.

Bestemmelse af indholdet af fugtighed skal ske efter den metode, der er beskrevet i Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009, bilag III, del A (EUT L 54 af 26.2.2009, s. 1).

Det bemærkes, at koncentreret majsstøbevand, uanset proteinindholdet, hører under denne underposition.

2303 20 10 og 2303 20 90

Roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling

Valle, hvorfra lactose er delvis fjernet, betragtes ikke som affaldsprodukter fra sukkerfremstilling og hører ikke under disse underpositioner (pos. 0404).

Disse underpositioner omfatter helt eller delvis afsukrede sukkerroer.

2303 30 00

Mask, bærme og andre restprodukter fra øl- eller alkoholfremstilling

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2303, første stykke, afsnit E, nr. 1-5.

2304 00 00

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af sojaolie, også formalede eller i form af pellets

Denne position omfatter ikke sojabønneskaller, også formalede, når skallerne ikke har været underkastet en olieudvindingproces (pos. 2308).

2306

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af vegetabilske fedtstoffer eller olier, også formalede eller i form af pellets, undtagen varer henhørende under pos. 2304 eller 2305

2306 41 00

Af rybs- eller rapsfrø med lavt indhold af erucasyre

Se underpositionsbestemmelse 1 til dette kapitel og Forklarende Bemærkninger til HS, underpos. 2306 41.

2306 90 05

Af majskim

Denne underposition omfatter restprodukter fra udvinding af majskimolie ved såvel den våde som den tørre metode, og som opfylder kriteriet i supplerende bestemmelse 2 til dette kapitel.

Produkter, som ikke opfylder dette kriterium, tariferes efter beskaffenheden, almindeligvis i kapitel 11 eller i pos. 2302 eller 2309.

2306 90 11 og 2306 90 19

Oliekager og andre restprodukter fra udvinding af olivenolie

Udtrykket »restprodukter fra udvinding af olivenolie« omfatter kun varer med et fedtindhold på højst 8 vægtprocent. Lignende varer (undtagen restprodukter fra rensning af olier) med et større fedtindhold tariferes som råvaren (underpos. 0709 92 10 eller 0709 92 90).

Bestemmelse af indholdet af fedt skal ske efter den metode, der er beskrevet i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2568/91, bilag XV (EFT L 248 af 5.9.1991, s. 1).

2307 00

Vinbærme; rå vinsten

2307 00 11

Med et totalt alkoholindhold på 7,9 % mas og derunder og et tørstofindhold på 25 vægtprocent og derover

Se supplerende bestemmelse 3 til dette kapitel samt de forklarende bemærkninger hertil.

2307 00 90

Rå vinsten

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2307, andet stykke.

2308 00

Vegetabilske produkter og vegetabilsk affald samt rest- og biprodukter fra forarbejdning af vegetabilske produkter, også i form af pellets, af den art der anvendes som dyrefoder, ikke andetsteds tariferet

2308 00 11

Med et totalt alkoholindhold på 4,3 % mas og derunder og et tørstofindhold på 40 vægtprocent og derover

Se supplerende bestemmelse 3 til dette kapitel samt de forklarende bemærkninger hertil.

2308 00 40

Agern og hestekastanjer; presserester fra andre frugter end vindruer

Presserester fra andre frugter end vindruer omfatter bl.a. såkaldte »orangeceller«, dvs. varer, der består af dele af appelsiner fremkommet efter presning af frugterne til saft og senere sining, og som næsten ikke indeholder dele af frugtkød eller frugtsaft, men stort set består af cellehinder og albedo. Disse varer anvendes som tilsætning til fortyndet koncentrat af appelsinsaft eller til limonade.

2308 00 90

Andre varer

Denne underposition omfatter bl.a. varer som nævnt i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2308, andet stykke, nr. 2, 3, 4, 6, 7, 8 og 9.

Underpositionen omfatter endvidere sojabønneskaller, også formalede, når skallerne ikke har været underkastet en olieudvindingsproces.

2309

Tilberedninger, af den art der anvendes som dyrefoder

Se bestemmelse 1 til dette kapitel.

Bestemmelse af indholdet af stivelse skal ske efter den polarimetriske metode (også kaldet modificeret Ewers metode), der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009, bilag III, del L (EUT L 54 af 26.2.2009, s. 1).

Stivelsesindholdet (efter vægt) i tilberedninger, af den art der anvendes som dyrefoder, henhørende under pos. 2309 bestemmes ved den enzymatiske analysemetode, der er fastsat i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 121/2008 (EUT L 37 af 12.2.2008, s. 03), når følgende fodermidler er til stede i større mængde:

a)

(sukker)roeprodukter såsom: (sukker)roesnitter, (sukker)roemelasse, (sukker)roesnitter ekstraherede og tilsat melasse, (sukker)roevinasse, (roe)sukker

b)

citruskvas

c)

hørfrø, hørfrøkage, hørfrøskrå

d)

rapsfrø, rapskage, rapsskrå, rapsskaller

e)

solsikkefrø, solsikkeskrå, solsikkeskrå delvis afskallet

f)

kokoskage, kokosskrå

g)

kartoffelkvas

h)

tørret gær

ij)

produkter med stort inulinindhold (fx snitter og skrå af jordskokker)

k)

grever.

Produkter med et stivelsesindhold under 0,5 % bør ikke betragtes som indeholdende stivelse. Glukoseindholdet bestemmes ved højtryksvæske-chromatografi (HPLC) (Kommissionens forordning (EF) nr. 904/2008, EUT L 249 af 18.9.2008. s. 9).

For så vidt angår mælkeprodukter henvises til supplerende bestemmelse 4 til dette kapitel. Indhold af mælkeprodukter og af stivelse beregnes på grundlag af varen, som den foreligger.

2309 10 11 til 2309 10 90

Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg

Disse underpositioner omfatter også tyggelegetøj til hunde i form af ringe, ben eller kringler, der består af oksehudsstykker, gelatine, glucosesirup (som bindemiddel), farvestoffer, et hydrolysat af planteproteiner, en stabilisator og for ringenes vedkommende kød og benmel, og som kan fortæres fuldstændigt.

2309 90 10

»Solubles« af fisk eller havpattedyr

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2309, afsnit II, punkt B, sidste stykke, nr. 1.

2309 90 20

Varer omhandlet i supplerende bestemmelse 5 til dette kapitel

Det skal bemærkes, at anvendelse af majsstøbevand som vækstmedium kan bevirke, at der i varerne optræder rester af døde fermenteringsorganismer i en koncentration, der almindeligvis ikke er på over 2 %. Disse kan påvises under mikroskop.

Desuden indeholder varerne, der indeholder rester af støbevand, der er anvendt ved visse fermenteringer, følgende substanser i meget ringe mængder: amyloglucosidase, alpha-amylase, xanthan gummi, mælkesyre, citronsyre, lysin, threonin, triptophan.

Det skal bemærkes, at majsstøbevand allerede indeholder ringe mængder af nogle af disse substanser (fx aminosyrer), og at en større koncentration heraf som følge af fermentering er ubetydelig.

Varer med større indhold af stivelse eller fedt end de grænser, der er omhandlet i supplerende bestemmelse 5, tariferes i underpos. 2309 90 41 eller 2309 90 51 efter beskaffenheden.

Overensstemmelsen af restprodukter fra fremstilling af majsstivelse, der indføres fra Amerikas Forenede Stater, kontrolleres i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1375/2007 (EUT L 307 af 24.11.2007, s. 5).

KAPITEL 24

TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER

2401

Tobak, rå eller ufabrikeret; tobaksaffald

Vedrørende rå eller ufabrikeret tobak henvises til Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2401, nr. 1.

Det bemærkes, at

a)

»Flue cured« Virginia tobak: tobak, der er tørret under kunstige atmosfæriske betingelser ved en proces, hvor varme og luftcirkulation reguleres, uden at røgen får mulighed for at komme i berøring med tobaksbladene; den tørrede tobaks farve varierer almindeligvis fra citrongul til meget mørk orange eller rød. Andre farver og farvekombinationer er ofte resultatet af forskelle i modenhed eller kultur- og tørringsteknik.

b)

»Light air cured« Burley tobak (herunder Burley-hybrider): tobak, der er tørret under naturlige atmosfæriske betingelser, og som ikke lugter af røg, selv om den yderligere er blevet behandlet med varme eller luftcirkulation; bladenes farve kan variere fra lys brun til rødlig. Andre farver og farvekombinationer er ofte resultatet af forskelle i modenhed eller kultur- og tørringsteknik.

c)

»Light air cured« Maryland tobak: tobak, der er tørret under naturlige atmosfæriske betingelser, og som ikke lugter af røg, selv om den yderligere er blevet behandlet med varme eller luftcirkulation bladenes farve kan variere fra lysegul til mørk kirsebærrød. Andre farver og farvekombinationer er ofte resultatet af forskelle i modenhed eller kultur- og tørringsteknik.

d)

»Fire cured« tobak: tobak, der er tørret under kunstige atmosfæriske betingelser ved åben ild, og som delvis har absorberet brænderøgen. »Fire cured«-tobaksblade er normalt kraftigere end de tilsvarende blade fra Burley, »flue cured« eller Maryland. Bladenes farve svinger almindeligvis fra gulligbrun til meget mørkebrun. Andre farver og farvekombinationer er ofte resultatet af forskelle i modenhed eller kultur- og tørringsteknik.

»Sun cured« tobak er tobak, der er tørret ved solvarme i fri luft og ved direkte solstråling.

Undtaget fra positionen er levende tobaksplanter (pos. 0602).

2401 30 00

Tobaksaffald

Foruden tobaksaffald som nævnt i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2401, nr. 2, omfatter denne underposition bl.a.:

1.

Affald fremkommet ved bearbejdning af tobaksblade; dette affald forhandles bl.a. under betegnelsen »kirinti«, »broquelins« og »scraps«. Affaldet indeholder almindeligvis urenheder eller fremmedlegemer (fx støv, planterester, tekstilfibre). Affaldet renses undertiden for støv ved sigtning.

2.

Affald af tobaksblade, med handelsbetegnelsen »siftings«, som er fremkommet ved sigtning af ovennævnte affald.

3.

Affald fra cigarfremstilling; affaldet benævnes »coupures« og består af stykker af afklip af tobaksblade.

4.

Tobaksstøv (affaldsbiprodukt fremkommet ved sigtning af ovennævnte affald).

Undtaget fra denne underposition er bl.a. tobaksaffald, der er tilberedt som røgtobak, skrå, snus eller tobakspulver, eller som er således behandlet, at det uden yderligere behandling kan anvendes som røgtobak, skrå, snus eller tobakspulver (pos. 2403).

2402

Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning

2402 10 00

Cigarer, cerutter og cigarillos, med indhold af tobak

Cigarer, cerutter og cigarillos er tobaksruller, der kan ryges, og som i kraft af deres egenskaber udelukkende er bestemt til at ryges, som de er, og som:

a)

har et dæksblad af naturlig tobak, der dækker produktet helt, eventuelt også filteret (men uden yderligere lag, der delvist dækker dæksbladet), men ikke mundstykket i tilfælde af cigarer med mundstykke, eller

b)

er fyldt med en reven blanding og har et dæksblad af normal cigarfarve af rekonstitueret tobak henhørende under underpos. 2403 91 00, der dækker produktet helt, eventuelt også filteret, men ikke mundstykket i tilfælde af cigarer med mundstykke, når deres stykvægt uden filter og mundstykke er mindst 2,3 g og højst 10 g, og deres omkreds er 34 mm eller derover for mindst en tredjedel af deres længde.

Som cigarer, cerutter eller cigarillos tariferes også varer, der har dæksblad af rekonstitueret tobak, og som delvis består af andre produkter end tobak, forudsat at de i øvrigt opfylder foranstående kriterier for cigarer, cerutter og cigarillos.

2402 20 10 og 2402 20 90

Cigaretter med indhold af tobak

Cigaretter er tobaksruller (med omslag af tyndt papir), der kan ryges, som de er, og som ikke skal betragtes som cigarer, cerutter eller cigarillos (se de forklarende bemærkninger til underpos. 2402 10 00).

Som cigaretter tariferes også varer, som delvis består af andre produkter end tobak, forudsat at disse svarer til foranstående beskrivelse af cigaretter.

Undtaget fra disse underpositioner er varer, der helt består af andre produkter end tobak (underpos. 2402 90 00 eller, hvis de er bestemt til medicinsk brug, kapitel 30).

2402 90 00

Andre varer

Denne underposition omfatter bl.a. cigarer, cigarillos og cigaretter, der udelukkende består af tobakserstatninger, fx cigaretter, der er fremstillet af specielt tilberedte blade af en salatsort, og som hverken indeholder tobak eller nikotin.

2403

Andre tobaksvarer og fabrikerede tobakserstatninger; homogeniseret eller rekonstitueret tobak; ekstrakter og essenser af tobak

2403 11 00

Vandpibetobak som nævnt i underpositionsbestemmelse 1 til dette kapitel

Se underpositionsbestemmelse 1 til dette kapitel og Forklarende Bemærkninger til HS, underpos. 2403 11.

2403 19 10 og 2403 19 90

Andre varer

Røgtobak er tobak, der er skåret, revet, spundet eller udpresset i plader, og som kan ryges uden yderligere industriel forarbejdning.

Affald, som er fremkommet ved bearbejdning af tobaksblade eller ved fremstilling af tobaksvarer, og som kan ryges, betragtes som røgtobak, såfremt det ikke svarer til beskrivelsen af cigarer, cerutter, cigarillos eller cigaretter (se de forklarende bemærkninger til underpos. 2402 10 00, 2402 20 10 og 2402 20 90).

Disse underpositioner omfatter også blandinger af røgtobak og andre produkter end tobak, forudsat at de svarer til foranstående beskrivelse af røgtobak, bortset fra produkter, som er bestemt til medicinsk brug (kapitel 30).

Herunder hører også skåren cigarettobak (cut cigarette rag), som er en færdig tobaksblanding til fremstilling af cigaretter.

2403 91 00

Homogeniseret eller rekonstitueret tobak

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2403, første stykke, nr. 6.

2403 99 10

Skrå og snus

Skrå er tobak i ruller, stave, strimler, blokke eller plader, der er specielt tilberedt til tygning, men ikke til rygning, og som foreligger i detailsalgspakninger.

Snus er tobaksstøv eller tobakskorn, der er specielt tilberedt, så det kan snuses, men ikke ryges.

Som skrå eller snus tariferes også varer, der delvis består af andre produkter end tobak, og som svarer til foranstående beskrivelse af skrå og snus.

2403 99 90

Andre varer

Denne underposition omfatter bl.a.:

1.

Tobaksekstrakter og -essenser som nævnt i de Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2403, første stykke, nr. 7.

2.

Tobaksmel (fremkommer normalt ved en proces, fx knusning, der resulterer i en specifik partikelstørrelse). Der bør ikke forekomme urenheder, og partikelstørrelsen bør højest være 0,4 mm.

3.

Spundne, sovsede og fermenterede Brasil-tobakker, der foreligger sammenpresset i huder (mangotes).

4.

Ekspanderet tobak, der ikke er skåret eller revet.

5.

Produkt til rygning (fx »vandpibetobak«), der udelukkende består af tobakserstatning og andre produkter end tobak.

AFSNIT V

MINERALSKE PRODUKTER

KAPITEL 25

SALT; SVOVL; JORD- OG STENARTER; GIPS, KALK OG CEMENT

Bestemmelse 1

Flotation har til formål at adskille den værdifulde mineralbestanddel fra gangarten, idet førstnævnte samles på overfladen af det vand, den er hældt op i, mens gangarten aflejres på bunden

 

2501 00

Salt (herunder bordsalt og denatureret salt) og ren natriumklorid, også opløst i vand eller tilsat stoffer, der modvirker sammenklumpning eller letter fordelingen; havvand

2501 00 31

Varer til kemisk omdannelse (spaltning) i natrium og klor til fremstilling af andre varer

Såfremt de af de kompetente myndigheder fastsatte betingelser opfyldes, omfatter denne underposition bl.a. salt, også denatureret, bestemt til fremstilling af saltsyre, klor, calciumklorid, natriumnitrat, natriumhypoklorit, natriumsulfat, natriumkarbonat, natriumhydroxid, natriumklorat, natriumperklorat og natriummetal.

2501 00 51

Denaturerede varer samt varer bestemt til anden industriel brug (herunder raffinering), bortset fra konservering eller fremstilling af næringsmidler til mennesker eller dyr

Såfremt de af de kompetente myndigheder fastsatte betingelser opfyldes, omfatter denne underposition:

1.

Denatureret salt, uanset anvendelsesformålet, undtagen denatureret salt henhørende under underpos. 2501 00 31.

2.

Salt til raffinering; som »raffinering« anses kun rensningsprocesser, hvorunder saltet opløses.

3.

Salt til anden industriel brug, undtagen kemisk omdannelse, konservering eller fremstilling af næringsmidler til mennesker eller dyr. Som »salt bestemt til industriel brug« anses salt, der er bestemt til anvendelse i fabrikker som råvare eller som hjælpestof i en industriel fremstillingsproces (fx i metallurgien, i farverier, i læderindustrien, til sæbefremstilling, i køleindustrien og i den keramiske industri).

Det bemærkes, at salt (undtagen denatureret salt) bestemt til saltning af veje hører under underpos. 2501 00 99.

2501 00 91

Salt egnet til menneskeføde

Salt egnet til menneskeføde er ikke-denatureret salt, som er egnet til umiddelbar anvendelse i køkkenet, ved bordet eller i industrien til krydring eller konservering af næringsmidler. Det er almindeligvis meget rent og ensartet hvidt.

2501 00 99

Andre varer

Denne underposition omfatter bl.a. ikke-denatureret salt, som om vinteren anvendes som vejsalt, og salt, der anvendes som foderstof til dyr (fx i form af sliksten).

2503 00

Svovl af enhver art, undtagen sublimeret, fældet og kolloid svovl

2503 00 10

Rå eller uraffineret svovl

Denne underposition omfatter de forskellige svovltype, der er nævnt i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2503, første stykke, nr. 1-4. Disse varer foreligger almindeligvis i form af blokke, stykker eller støv.

2503 00 90

Andre varer

Denne underposition omfatter de forskellige svovltype, der er nævnt i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2503, første stykke, nr. 5-7. Disse varer foreligger almindeligvis i form af stænger eller »brød« (raffineret svovl) eller i pulverform (»sigtet svovl«, »vindsigtet svovl«, »mikroniseret svovl«).

2508

Andre lerarter (undtagen ekspanderet ler henhørende under pos. 6806 ), andalusit, cyanit og sillimanit, også brændt; mullit; chamotte og dinasler

2508 10 00

Bentonit

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2508, tredje stykke, nr. 1.

Naturlig bentonit har generelt en pH-værdi på mellem 6 og 9,5 (i en 5 % opslemning efter en times henstand) og indholdet af natriumkarbonat er mindre end 2 %; det kumulerede indhold af frit natrium og calcium overstiger ikke 80 meq pr. 100 g. Der er to slags bentonit: let kvældende calciumbentonit og meget kvældende natriumbentonit (kvældning på henholdsvis mindre end 7 ml/g eller mere end 12 ml/g).

Visse former for naturlig bentonit kan fremvise en egenskab, som afviger fra disse værdier; når flere egenskaber afviger derfra, betragtes bentonit almindeligvis som aktiveret.

Aktiveret bentonit henhører almindeligvis under underpos. 3802 90 00.

2511

Naturlig bariumsulfat (tungspat); naturlig bariumkarbonat (witherit), også brændt, undtagen bariumoxid henhørende under pos. 2816

2511 10 00

Naturlig bariumsulfat (tungspat)

Tungspat indeholder jernoxid, aluminiumoxid, natriumkarbonat og kiselsyreanhydrid i varierende mængder. Hvid tungspat er den mest efterspurgte form for tungspat. Det fremstilles ved, at tungspat knuses, sigtes (for at fjerne de farvede bestanddele, som oftest er gule), pulveriseres og renses ved slemning.

2511 20 00

Naturlig bariumkarbonat (witherit)

Witherit foreligger som rombeformede krystaller eller en gul masse, som er uopløselig i vand.

2513

Pimpsten; smergel; naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slibemidler, også varmebehandlede

2513 20 00

Smergel, naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slibemidler

Ved andre naturlige slibemidler forstås i denne underposition bl.a. trippelse, også benævnt »rådden jord« eller »rådden sten«, der er askegrå og anvendes som blidt slibe- eller pudsemiddel.

2516

Granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monument- eller bygningssten, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form

Såfremt de tildannede sten ikke har en ensartet tykkelse, bestemmes tariferingen efter stenens største tykkelse.

2516 11 00

Rå eller groft tildannet

Forklarende Bemærkninger til HS, underpos. 2515 11 anvendes med de fornødne tillempninger.

2516 12 00

Kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form

Forklarende Bemærkninger til HS, underpos. 2515 12 anvendes med de fornødne tillempninger.

2516 90 00

Andre monument- eller bygningssten

Denne underposition omfatter bl.a.:

1.

Hårde sten, fx porfyr, syenit, lava, basalt, gneis, trakyt, diabas, diorit, fonolit, liparit, gabbro, labrodorit og periodit.

2.

Monument- eller bygningskalksten, som ikke henhører under pos. 2515, dvs. kalksten med en tilsyneladende densitet under 2,5, rå eller groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form, af enhver tykkelse.

3.

Serpentin eller ophit, rå eller groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form, af enhver tykkelse.

2518

Dolomit, også brændt eller sintret, herunder dolomit, groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form; stampeblanding af dolomit

2518 10 00

Dolomit, ikke brændt eller sintret

Dolomit er et naturligt dobbeltcarbonat af calcium og magnesium. Varen forbliver i denne underposition, selv om den har undergået en let varmebehandling, der ikke ændrer dens kemiske sammensætning.

Denne underposition omfatter dolomit, ikke brændt eller sintret, rå eller groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form.

2518 20 00

Brændt eller sintret dolomit

Ved brændt eller sintret dolomit forstås dolomit, der som følge af varmebehandling ved høj temperatur (for sintret dolomit ca. 1  500 °C og for brændt dolomit ca. 800 °C), har ændret kemisk sammensætning ved udskillelse af carbondioxid.

2519

Naturlig magnesiumkarbonat (magnesit); smeltet magnesia; dødbrændt (sintret) magnesia, også med indhold af små mængder af andre oxider, der er tilsat før sintringen; anden magnesiumoxid, også rent

2519 90 10

Magnesiumoxid, undtagen brændt naturlig magnesiumkarbonat

Denne underposition omfatter bl.a.:

1.

Magnesiumoxid, der er fremstillet ved brænding af enten magnesiumhydroxid eller fældet magnesiumkarbonat; produktet fremkommer som et hvidt pulver med en renhed på mindst 98 %, og det anvendes hovedsagelig i farmacien.

2.

Magnesiumoxid fremkommet ved smeltning af magnesit, der forinden er brændt ved temperaturer fra 1  400-1  800 °C; dette magnesit smeltes i en lysbue ved temperaturer fra 2  800-3  000 °C; efter afkøling fremkommer der et krystalagtigt produkt næsten udelukkende bestående af magnesiumoxid (smeltet magnesium), med en renhed på mindst 95 % og kendetegnet ved glasagtige krystaller.

3.

Magnesiumoxid udvundet af havvand; det fremstilles ved brænding af magnesiumhydroxid udfældet af havvand. Det har almindeligvis en renhed på 91-98 % og indeholder som typisk urenhed bor i større mængder end dødbrændt (sintret) magnesia (ca. 100 ppm mod 40 ppm).

2520

Gipssten; anhydrit; brændt gips, også farvet eller tilsat små mængder acceleratorer eller retarderingsmidler

2520 20 00

Brændt gips

Denne underposition omfatter bl.a. gips til bygningsbrug.

Gips til bygningsbrug er fremstillet af rågips (gipssten eller andre gipsholdige råvarer, fx biprodukter fra den kemiske industri) ved hjælp af forskellige bearbejdnings- og brændingsprocesser. Under fremstillingen tilsættes en række stoffer, som gør, at gipsen får bestemte egenskaber. Disse tilsætningsstoffer er stoffer, som ændrer gipsens egenskaber, fx konsistensen eller vedhæftningen, i den ønskede retning, samt accelleratorer eller retarderingsmidler.

Gips til bygningsbrug anvendes fx som stuk, til pudsning af vægge og lofter, ved fremstilling af byggeplader eller andre bygningselementer eller ved lægning af kakler.

2523

Portland cement, aluminatcement, slaggecement og lignende hydraulisk cement, også farvet eller i form af klinker

2523 90 00

Anden hydraulisk cement

Underpositionen omfatter bl.a.:

1.

Slaggecement består af mindst 20 vægtprocent portlandcementklinker og 36-80 vægtprocent slagger samt højst 5 vægtprocent andre cementbestanddele.

2.

Puzzolancement består af mindst 60 vægtprocent portlandcementklinker og højst 40 vægtprocent naturlig puzzolan eller flyveaske samt højst 5 vægtprocent andre cementbestanddele.

Vedrørende udtrykket »puzzolan« henvises til Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2530, afsnit D, nr. 7.

Flyveaske er et fint, let pulver, som fremkommer, når kulstøv anvendes som brændsel. Den har en farvetone fra grå til sort.

2524

Asbest

2524 10 00

Crocidolit

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2524, andet stykke.

2526

Naturlig steatit, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form; talkum

2526 20 00

Knust eller pulveriseret

Undtaget fra denne underposition er talkumpulver til kosmetisk brug, i pakninger til detailsalg (pos. 3304).

2528 00 00

Naturlige borater og koncentrater deraf (også brændte), undtagen borater udvundet af naturligt forekommende saltopløsninger; naturlig borsyre med et indhold af H3BO3 på 85 vægtprocent og derunder, beregnet på grundlag af tørsubstansen

Denne position omfatter bl.a.:

1.

Kernit og tinkal, som også benævnes »naturlig boraks«.

2.

Pandermit og priceit, der er calciumborater.

3.

Boracit, der er magnesiumklorborat.

4.

Naturlig borsyre fremstillet ved fordampning af kondenseret vand hidrørende fra den naturlige damp, der strømmer op af jorden i visse egne (Italiens »soffioni«), eller ved fordampning af vand hidrørende fra underjordiske vandårer i disse egne. Dog hører borsyre med et indhold af H3BO3 på mere end 85 %, beregnet på grundlag af tørsubstansen, under pos. 2810 00.

Undtaget fra denne position er natriumborat fremstillet ved kemisk behandling af kermit eller tinkal (raffineret boraks), og natriumborat, som fremkommer ved fordampning af vand fra visse saltsøer (pos. 2840).

2530

Mineralske stoffer, ikke andetsteds tariferet

2530 10 00

Vermiculit, perlit og klorit, ikke ekspanderet

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2530, afsnit D, nr. 3.

2530 90 00

Andre varer

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2530, afsnit A, B, C og D (undtagen nr. 3).

KAPITEL 26

MALME, SLAGGER OG ASKE

2620

Slagger, aske og restprodukter (undtagen fra fremstillingen af jern og stål) indeholdende metaller, arsen eller forbindelser deraf

2620 11 00

Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester)

Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester) er et restprodukt fra galvaniseringsbade. Der skelnes mellem:

1.

Galvaniseringsråsten, benævnt »hårdzink«, der er et metallisk produkt af meget uens og uhomogen sammensætning; det er sværere at smelte og har højere vægtfylde end zink, og det afsættes i bunden af zinkbadet ved varm galvanisering af jernplader, jerntråd, jernrør etc.

Hårdzink tages op af zinkbadet i dejformet tilstand og støbes til plader eller »brød«, der kan have en ru eller endog svampet overflade.

Hårdzink indeholder 2-5 vægtprocent jern. Zinkindholdet varierer fra 92-94 vægtprocent. Indholdet af aluminium er almindeligvis ringe og er ikke større en 0,2-0,3 vægtprocent.

2.

Galvaniseringsråsten, benævnt »let zinkråsten« eller »overfladezinksten«, der er et metallisk restprodukt; det hidrører fra kontinuerlige galvaniseringsbade efter Senzimir-metoden og indeholder ikke flusmidler.

Denne zinksten, der har en lavere vægtfylde end zink, flyder på zinkbadets overflade. Varen »skummes« af zinkbadet i dejagtig tilstand og støbes til »brød«, der er af mindre uregelmæssig ydre form end de ovennævnte »brød« af hårdzink.

Jernindholdet er meget lavt, almindeligvis under 0,5 vægtprocent. Aluminiumindholdet er højere og udgør 1-2 vægtprocent. Zinkindholdet er på ca. 98 vægtprocent.

Zinkstenen må ikke forveksles med zinklegeringer (pos. 7901), der almindeligvis indeholder 3-5 vægtprocent aluminium, og som kan have et kobberindhold på op til 3 vægtprocent samt opfylder bestemte tekniske krav; zinksten er derimod sådan sammensat, at varen kun kan anvendes til en metallurgisk eller kemisk forarbejdningsproces.

2620 19 00

Andre varer

Denne underposition omfatter bl.a.:

1.

Zinksten, der i forbindelse med raffinering af råzink tages op fra bunden af zinkbadet, og som indeholder 4 - 8 vægtprocent bly og indtil 6 vægtprocent jern.

2.

Zinkslagger og -aske bestående af zink (65-70 vægtprocent) og zinkoxid, og indeholdende kulstof og andre urenheder.

3.

Zinkslagger eller zinksalmiak-aske bestående af metallisk zink, zink- og ammoniumklorid, zinkoxid og jernoxid; varen indvindes fra overfladen på galvaniseringsbade eller fra digler til smeltning af gammel zink.

4.

Zinkslam, der fremkommer som restprodukt i visse industrier, der anvender zink som reduktionsmiddel.

5.

Zinkkrads, der er et restprodukt fra fremstillingen af zinkoxid på basis af zinksten; varen indeholder ca. 60 vægtprocent zink, medens resten er jern og andre urenheder.

6.

Zinkoxidrester udvundet ved rensning af røg fremkommet ved genindvinding af forskellige metaller eller legeringer, fx messing. Disse oxider, der er restprodukter, må ikke forveksles med:

Zinkgråt (underpos. 3206 49 70) — en meget uren zinkoxid i pulverform med homogen farve og finhed, der anvendes som pigment.

Zinkpulver, der indvindes ved forstøvning af smeltet zink (underpos. 7903 90 00), eller zinkstøv, der indeholder 80-94 vægtprocent metallisk zink, og hvis korn er overtrukket med et lag zinkoxid (underpos. 7903 10 00).

2620 21 00

Blyholdigt olieslam og blyholdigt slam fra præparater til modvirkning af bankning

Se underpositionsbestemmelse 1 til dette kapitel.

Se også Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2620, andet stykke, nr. 10.

2620 60 00

Indeholdende arsen, kviksølv eller tallium eller blandinger deraf, af den art der anvendes til udvinding af arsen eller de nævnte metaller eller som udgangsmateriale for fremstilling af deres kemiske forbindelser

Se underpositionsbestemmelse 2 til dette kapitel.

2620 91 00

Indeholdende antimon, beryllium, cadmium, krom eller blandinger deraf

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2620, andet stykke, nr. 13.

2621

Slagger og aske, ikke foran nævnt, herunder tangaske; aske og restprodukter fra forbrænding af kommunalt affald

2621 10 00

Aske og restprodukter fra forbrænding af kommunalt affald

Se Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2621, andet stykke, nr. 5.

KAPITEL 27

MINERALSKE BRÆNDSELSSTOFFER, MINERALOLIER OG DESTILLATIONSPRODUKTER DERAF; BITUMINØSE STOFFER; MINERALSK VOKS

Almindelige bemærkninger

Medmindre andet følger af sammenhængen omfatter udtrykket »ASTM-metode« de metoder, som er fastlagt af American Society for Testing and Materials.

Bestemmelse 2

Ved bestemmelsen af indholdet af aromatiske bestanddele skal følgende metoder anvendes:

Varer, hvis destillationsslutpunkt er 315 °C eller derunder: EN 15553.

Varer, hvis destillationsslutpunkt er højere end 315 °C: se de forklarende bemærkninger til dette kapitel, bilag A.

Supplerende bestemmelse 5

1.

Med forbehold af supplerende bestemmelse 5 n) gælder den omhandlede toldfritagelse for alle de varer, der er blevet undergivet en bestemt behandling.

Det følger heraf, at hvis et olieprodukt underkastes en forarbejdning, fx med henblik på alkylering eller polymerisation, omfatter fritagelsen også den del af varen, der rent faktisk ikke bliver alkyleret eller polymeriseret.

2.

Kræves der for en proces en bestemt forbehandling (se supplerende bestemmelse 5, sidste stykke), er der to betingelser, der skal være opfyldt, før toldfrihed kan bevilges:

a)

De indførte varer skal faktisk underkastes en af de nævnte »begunstigede« processer, fx krakning.

b)

Forbehandlingen skal af tekniske grunde være påkrævet for den videre behandling.

Som »forbehandlinger«, der er nødvendige for varer bestemt til at underkastes en af de nævnte processer, betragtes bl.a.:

a)

Afgasning.

b)

Dehydrering.

c)

Fjernelse af visse lette eller tunge stoffer, der ville kunne forstyrre processen.

d)

Fjernelse eller omdannelse af merkaptan (blødgøring eller afsvovling), andre svovlforbindelser eller andre stoffer, der er skadelige for processen.

e)

Neutralisering.

f)

Dekantering.

g)

Afsaltning.

Varer, der fremkommer i løbet af forbehandlingen, og som ikke underkastes en proces, er toldpligtige med den sats, der gælder for varer »til anden anvendelse«, på grundlag af arten og værdien af de indførte varer og på grundlag af nettovægten af de fremkomne varer.

Supplerende bestemmelse 5 a)

Ved »vakuumdestillation« forstås destillation under et tryk, der ikke er større end 400 mbar, målt ved kolonnens top.

Supplerende bestemmelse 5 b)

Ved »gendestillation i videre fraktioner« forstås destillation (bortset fra topning) i industrielle anlæg i kontinuerlig eller diskontinuerlig drift, hvorved der sker en forarbejdning af destillater henhørende under underpos. 2710 12 11 til 2710 19 48, 2711 11 00, 2711 12 91 til 2711 19 00, 2711 21 00 og 2711 29 00 (undtagen propan af renhed 99 % eller derover) for at udvinde følgende varer:

1.

Isolerede karbonhydrider af høj renhed (90 % eller mere for olefiner og 95 % eller mere for de andre karbonhydrider); blandinger af isomerer af samme organiske forbindelse anses som isolerede karbonhydrider.

Det bemærkes, at det kun er processer, hvorved der fremkommer mindst tre varer, der er tilladt; denne begrænsning gælder dog ikke, når behandlingen omfatter en udskillelse af isomerer. I denne forbindelse anses ethylbenzen som en xylenisomer.

2.

Varer henhørende under underpos. 2707 10 00 til 2707 30 00, 2707 50 00 og 2710 12 11 til 2710 19 48:

a)

uden overlapning af slutkogepunktet for en fraktion og begyndelseskogepunktet for den følgende fraktion, og hvor der højst er en forskel på 60 °C mellem de to temperaturer, ved hvilke henholdsvis 5 og 90 rumfangsprocent (inkl. svind) overdestilleres, bestemt efter EN ISO 3405 (svarende til ASTM D 86-metoden);

b)

med overlapning af slutkogepunktet for en fraktion og begyndelseskogepunktet for den næste, og hvor der højst er en forskel på 30 °C mellem de to temperaturer, ved hvilke henholdsvis 5 og 90 rumfangsprocent (inkl. svind) overdestilleres, bestemt efter EN ISO 3405 (svarende til ASTM D 86-metoden).

Supplerende bestemmelse 5 c)

Ved »krakning« forstås en industriel behandling, hvorved molekylerne i jordolieprodukter bliver spaltet og deres kemiske struktur ændret som følge af varmepåvirkning, med eller uden tryk og med eller uden anvendelse af katalysatorer; ved krakning udvindes især blandinger af lette karbonhydrider, der er flydende eller gasformige ved normal temperatur og ved normalt tryk.

De vigtigste former for krakning er:

1.

Termisk krakning.

2.

Katalytisk krakning.

3.

Dampkrakning til udvinding af gasformige karbonhydrider.

4.

Hydrogenkrakning (krakning med hydrering).

5.

Dehydrering.

6.

Dealkylering.

7.

Fluid-bed-metode (coking).

8.

Viskositetsreduktion (visbreaking).

Supplerende bestemmelse 5 d)

Ved »reformning« forstås termiske eller katalytiske behandlinger af lette eller mellemsvære olier med henblik på forøgelse af indholdet af aromatiske forbindelser. Katalytisk reformning anvendes for eksempel til forarbejdning af lette olier fra den første destillation til lette olier med højt oktantal (med højt indhold af aromatiske karbonhydrider) eller til en blanding af karbonhydrider, der indeholder benzen, toluen, xylen, ethylbenzen etc.

Katalytisk reformning foregår især med platin som katalysator.

Supplerende bestemmelse 5 e)

Ved »ekstraktion med selektive opløsningsmidler« forstås processer, hvorved grupper af stoffer med forskelige molekylestrukturer adskilles fra hinanden ved hjælp af selektivt virkende opløsningsmidler (fx furfurol, fenol, diklorethylether, svovldioxid, nitrobenzen, urinstof og visse urinstofderivater, acetone, propan, metylethylketon, metylisobutylketon, glykol, N-metyl morfolin).

Supplerende bestemmelse 5 g)

Ved »polymerisation« forstås industrielle processer, hvorved umættede karbonhydrider med eller uden varmepåvirkning og med eller uden anvendelse af katalysatorer bliver forbundet til en eller flere af deres polymerer eller copolymerer.

Supplerende bestemmelse 5 h)

Ved »alkylering« forstås enhver termisk eller katalytisk reaktion, hvorved umættede karbonhydrider forbindes med andre karbonhydrider, især med isoparaffiner eller aromatiske forbindelser.