Bruxelles, den 2.12.2015

COM(2015) 615 final

2015/0278(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser,

(EØS-relevant tekst)

{SWD(2015) 264 final}
{SWD(2015) 265 final}
{SWD(2015) 266 final}


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Denne begrundelse indeholder en detaljeret præsentation af et nyt direktivforslag, der sigter mod en indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om tilgængelighedskravene til produkter og tjenesteydelser.

På nuværende tidspunkt står de erhvervsdrivende over for forskellige og ofte modstridende nationale tilgængelighedskrav, der forhindrer dem i at drage fordel af det indre markeds potentiale.

Forslaget til et direktiv støtter medlemsstaternes indsats for at leve op til deres nationale forpligtelser og deres forpligtelser i medfør af De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap 1 , hvad angår tilgængelighed.

Tilgængelighed er kernen i UNCRPD, som EU er part i sammen med 25 af medlemsstaterne 2 . Det er et af de prioriterede områder i den europæiske handicapstrategi 2010-2020 3 , som fastsætter foranstaltninger for gennemførelsen af konventionen på EU-plan. Tilgængelighed forhindrer eller fjerner barrierer for anvendelsen af standardprodukter og -tjenesteydelser. Det gør det muligt for personer med funktionelle begrænsninger, herunder personer med handicap 4 , at identificere, anvende og forstå disse produkter og tjenesteydelser på lige fod med andre.

1.1.Forslagets målsætninger og baggrund

Forslaget har til formål at bidrage til at forbedre det indre markeds funktion og fjerne og forebygge barrierer for den frie bevægelighed for tilgængelige produkter og tjenesteydelser.

Efterspørgslen efter tilgængelige produkter og tjenesteydelse er stor, og antallet af borgere med handicap og/eller funktionelle begrænsninger vil stige betydeligt med EU's befolknings aldring. Under hensyntagen til den demografiske aldring forventes det, at der i 2020 vil være ca. 120 mio. personer i Den Europæiske Union med flere og/eller mindre handicap. Forbedring af funktionen af det indre marked for specifikke tilgængelige produkter og tjenesteydelser imødekommer både forbrugernes og industriens behov. Et miljø, hvor produkter og tjenesteydelser er mere tilgængelige, giver mulighed for, at borgerne kan blive bedre integreret og deltage mere i samfundslivet. Det understøtter en uafhængig tilværelse og selvstændige valg. Det bidrager også til anvendelse af princippet om ligebehandling i forbindelse med adgang til varer og tjenesteydelser for personer med handicap 5 .

Lovgivning, standarder og retningslinjer vedrørende tilgængelighed er præget af forskelle, og der vil sandsynligvis komme flere til, når medlemsstaterne udvikler nye tilgængelighedsregler. Dette er en følge af, at konventionen om rettigheder for personer med handicap træder i kraft for EU og de fleste medlemsstater samt den generelle karakter af dens bestemmelser, som er åbne for forskellige fortolkninger og forskellig praksis, når de gennemføres på nationalt plan. Et eksempel på de divergerende regler er webtilgængelighed, hvor medlemsstaterne anvender forskellige versioner af W3C/WCAG-retningslinjerne, og et andet er audiovisuelle medietjenester, hvor forskellige standarder anvendes til undertekster og synstolkning. Desuden vil ændringer i EU-lovgivningen, som generelt set gør tilgængelighed obligatorisk uden at fastlægge definitioner, således som det f.eks. er tilfældet i direktiverne om offentlige indkøb, have samme virkning.

Disse ikke-harmoniserede nationale tilgange til tilgængelighed skaber barrierer på det indre marked. Udbydere, der driver virksomhed på tværs af grænserne, får ekstra produktionsomkostninger forbundet med overholdelsen af forskellige tilgængelighedsregler. Konkurrencen, konkurrencedygtigheden og den økonomiske vækst bliver hæmmet, fordi virksomhederne, navnlig SMV'erne, muligvis mangler viden og kapacitet til at sætte sig ind i alle de forskellige nationale krav og procedurer og anvende disse. Det er derfor vigtigt at integrere SMV'er i anvendelsesområdet for dette forslag, da deres produkter og tjenesteydelser ellers kunne blive betragtet som andenrangs eller af ringere kvalitet.

Nationale myndigheder, fabrikanter og leverandører af tjenesteydelser står i en usikker situation, hvad angår tilgængelighedskravene til eventuelle grænseoverskridende tjenesteydelser og den relevante politiske ramme for tilgængelighed.

Den beskrevne situation viser, at der er behov for at handle og at sikre den frie bevægelighed for produkter og tjenesteydelser gennem definition og anvendelse af fælles tilgængelighedskrav for de udvalgte produkter og tjenesteydelser og gennem anvendelse af fælles krav vedrørende EU-lovgivning, som fastlægger generelle forpligtelser med hensyn til tilgængelighed. Dette vil bidrage til at øge konkurrencen i industrien. Forslaget tager sigte på at mindske og forebygge barrierer for den grænseoverskridende handel.

Harmonisering af de nationale foranstaltninger vedrørende tilgængelighed foreslås som en nødvendig forudsætning for at fjerne de lovgivningsmæssige forskelle.

1.2.Teknisk baggrund

Fabrikanter og udbydere af tjenesteydelser på verdensplan anvender i øjeblikket forskellige tilgange til at overholde tilgængelighedskravene, når de skal producere og levere produkter og tjenesteydelser med specifikke tilgængelighedsfunktioner. Disse tilgange er ofte baseret på nationale eller internationale standarder; i de fleste tilfælde uden harmonisering af standarder mellem regioner eller lande.

En række tilgængelighedsstandarder er under udvikling på europæisk plan på grundlag af de anmodninger om standardisering, som Europa-Kommissionen har fremsat til de europæiske standardiseringsorganer. I disse anmodninger om standardisering (ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger) opfordres de europæiske standardiseringsorganer til at tilpasse udviklingen af frivillige europæiske standarder til den globale udvikling. Følgende anmodninger er relevante for tilgængelighed: M/376 6 (2005) om ikt, som førte til europæisk standard EN 301 549 7 , som blev vedtaget i februar 2014, M/420 8 (2007) om bebyggede omgivelser og M/473 9 om mainstreaming af tilgængelighed på grundlag af en "design for alle"-tilgang i den europæiske standardisering. Disse standardiseringsanmodninger blev udstedt efter en positiv udtalelse fra medlemsstaterne i det udvalg, der er nedsat ved artikel 5 i direktiv 98/34/EF, og som opfordrer de europæiske standardiseringsorganer til at udvikle visse frivillige tilgængelighedsstandarder og om muligt at gennemgå de eksisterende standarder for at give bedre vejledning om "design for alle"-principperne.

Det frivillige europæiske standardiseringsarbejde, der anmodes om, er tidskrævende, og hvis der ikke findes europæiske standarder, er det muligt, at der vil blive gennemført nationalt standardiseringsarbejde. Derfor skal frivillig europæisk standardisering understøttes af regulerende indgreb for at opnå den ønskede harmonisering på europæisk plan. De funktionelle tilgængelighedskrav, der er fastsat i direktivet, har karakter af mere overordnede mål. En af måderne til at vurdere overensstemmelsen med disse krav er anvendelse af frivillige harmoniserede standarder, der vedtages i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering 10 .

De europæiske standarder, der følger af ovennævnte anmodninger, eller eventuelle andre egnede eksisterende europæiske standarder, bør anvendes i dette initiativ som grundlag for disse harmoniserede standarder for at give en formodning om overensstemmelse med tilgængelighedskravene.

1.3.Politisk baggrund

Hovedformålet med dette direktiv er at forbedre funktionen af det indre marked for tilgængelige produkter og tjenesteydelser. Dette er i god overensstemmelse med kommissionsformand Jean-Claude Junckers politiske retningslinjer om, "at den næste Kommission arbejder videre med at styrke det indre marked og fuldt udnytter dets potentiale på alle områder". Dette direktiv vil også bidrage til gennemførelsen af Kommissionens arbejdsprogram 11 for 2015, hvori Kommission gentager sit engagement for tilgængelighed som katalysator for social inklusion: "Europa-Kommissionen er opsat på at sikre handicappede lige muligheder i fuld overensstemmelse med FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap. Dette omfatter mulighed for adgang til fysiske miljøer, transport, informations- og kommunikationsteknologier og informations- og kommunikationssystemer samt andre faciliteter/tjenester".

Artikel 9 i De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap forpligter EU og medlemsstaterne på deres kompetenceområder, som parter i konventionen, til at træffe passende foranstaltninger for at sikre tilgængelighed. Artikel 3 henviser til tilgængelighed som et generelt princip i konventionen, der bør tages i betragtning i forbindelse med udøvelsen af de rettigheder og frihedsrettigheder, der er anført i konventionen.

Den retlige karakter af forpligtelserne vedrørende tilgængelighed i henhold til UNCRPD bekræftes i den generelle kommentar til artikel 9 i konventionen om tilgængelighed 12 , som FN's komité for rettigheder for personer med handicap udstedte i april 2014. Det fremgår bl.a., at de deltagende stater er forpligtet til at vedtage, udbrede kendskabet til og overvåge nationale tilgængelighedsstandarder. Deltagende stater bør foretage en omfattende gennemgang af deres lovgivning om tilgængelighed med henblik på at udpege, overvåge og afhjælpe mangler i lovgivningen og dens gennemførelse. Det hedder videre, at deltagende stater bør oprette en lovgivningsmæssig ramme med specifikke, eksigible og tidsbestemte benchmarks til overvågning og vurdering af private virksomheders gradvise ændring og tilpasning af deres tidligere utilgængelige tjenesteydelser til tilgængelige tjenesteydelser. Deltagende stater bør også sikre, at alle nyligt indkøbte varer og tjenesteydelser er fuldt tilgængelige for personer med handicap.

Forpligtelsen vedrørende skabelse af et barrierefrit Europa blev fornyet i 2010 inden for rammerne af den europæiske handicapstrategi 2010-2020. Denne strategi blev udarbejdet i overensstemmelse med konventionen om rettigheder for personer med handicap. EU's indsats støtter og supplerer nationale aktiviteter for gennemførelse af tilgængelighedsforanstaltninger og fjernelse af eksisterende barrierer.

Tilgængelighed er omfattet af en række EU-initiativer. Visse detaljerede tilgængelighedskrav er fastlagt i EU-lovgivningen vedrørende specifikke produkter eller tjenesteydelser eller sektorer. Andre, f.eks. direktiverne om offentlige indkøb og forordningerne om de europæiske struktur- og investeringsfonde, omfatter et generelt tilgængelighedskrav (først i perioden 2007-2013 og siden endnu mere skærpede bestemmelser i perioden 2014-2020). Der findes dog ikke nogen fælles definition af tilgængelighed på europæisk plan.

I "handlingsplanen 2010-2015" 13 , som ledsager den europæiske handicapstrategi, forpligter Kommissionen sig under det specifikke mål om at forebygge, udpege og fjerne hindringer og barrierer for tilgængelighed til at udarbejde en europæisk lov om tilgængelighed, der fastlægger en overordnet ramme for tilgængelighed i forbindelse med produkter og tjenesteydelser.

1.4.Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål

I mange tilfælde omhandler EU-lovgivningen situationen for personer med handicap med fokus på et specifikt område. Dette er tilfældet med forordningerne om passagerrettigheder for alle transportformer (fly, tog, færger og busser), som fokuserer på ikke-diskrimination og assistance til bevægelseshæmmede  i forbindelse med benyttelsen af transportmidler 14 . Der er også EU-lovgivning om tilgængeligheden af transportmidler til personbefordring, f.eks. busser med lavt gulv 15 , rullende materiel 16 og passagerskibe 17 , og der findes tekniske standarder, som sikrer tilgængeligheden af køretøjer til forskellige transportformer. Deres anvendelsesområde vil ikke blive berørt af dette forslag. Ikke desto mindre kan den bedre adgang til transport, som dette initiativ vil medføre, gøre det lettere at give assistance og/eller reducere behovet for assistance og de dermed forbundne omkostninger.

Nærværende forslag støtter og underbygger forslaget til et direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers websteder 18 , der dækker en specifik række af offentlige organers websteder, hvor der tilbydes specifikke tjenesteydelser. Dette initiativ supplerer nævnte forslag ved at være rettet mod en række private organers websteder. Sammen bidrager de til gennemførelsen af det inklusive e-samfund, der er foreslået i strategien for det digitale indre marked, ved at sikre tilgængeligheden af websteder for leverandører af grundlæggende tjenesteydelser til borgerne. For at sikre, at de ansvarlige myndigheder skal indføre de samme tilgængelighedsspecifikationer uanset webstedstypen, er de webtilgængelighedskrav, der anvendes i dette forslag til et direktiv, identiske med kravene i forslaget til et direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers websteder.

Ved at fastlægge krav til tilgængelighed vil forslaget præcisere forpligtelserne vedrørende tilgængelighed i den EU-lovgivning, som fastlægger forpligtelser vedrørende tilgængelighed uden krav eller specifikationer, f.eks. hvad angår offentlige indkøb eller europæiske struktur- og investeringsfonde.

Det vil derfor finde anvendelse på disse initiativer uden at ændre dem til trods for deres forskellige mål og retsgrundlag, hvorved der opnås yderligere præcisering af begrebet tilgængelighed og dermed større retssikkerhed.

Fremtidig lovgivning med tilgængelighedsforpligtelser vil kunne afspejle dette initiativs fælles tilgængelighedskrav og dermed forbedre sammenhængen i det indre marked.

Desuden blev betydningen af at skabe tilgængelige eller "ældrevenlige miljøer", som giver borgerne mulighed for at leve et uafhængigt liv i lokalsamfundet så længe som muligt, fremhævet gennem begrebet aktiv aldring, der blev fremmet af Europa-Kommissionen i løbet af det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne i 2012. Tilgængelighed er en af de væsentlige komponenter. I betragtning af den stærke sammenhæng mellem handicap og aldring 19 er tilgængelighed afgørende for, at ældre kan forblive aktive, leve et uafhængigt liv og bidrage til udnyttelse af det grå guld 20 .

På internationalt plan har USA en bred ramme for lovgivning om tilgængelighed, som i mange tilfælde er med detaljerede obligatoriske standarder og regler 21 . Af denne grund og i overensstemmelse med en række berørte parters ønsker (navnlig ikt-sektorens) sigter forslaget mod at skabe sammenhæng mellem de bestemmelser, der gælder i USA, og EU's regler i lyset af visse produkters og tjenesteydelsers globale karakter. Dette mål vil blive fremmet gennem det standardiseringsarbejde, der udføres på grundlag af standardiseringsanmodning M/376 22 . Dette EU-initiativ om tilgængelighed kan danne en ramme, hvor tilgængelighedsstandarder, der udvikles med udgangspunkt i et samlet overblik, kunne bidrage til at skabe et transatlantisk marked.

Dette forslag vil fremme en effektiv anvendelse af andre standarder, som vedrører tilgængelighed og har udgangspunkt i Kommissionens standardiseringsanmodninger M/376, M/420 og M/473.

2.RESULTAT AF HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

2.1.Høring af interesserede parter

Der er blevet gennemført en lang række offentlige høringer og undersøgelser rettet mod medlemsstaterne, industrien og civilsamfundet (forbrugere, herunder handicappede):

offentlig online høring med henblik på en europæisk lov om tilgængelighed (2012) 23

Eurobarometer om tilgængelighed (2012) 24

SMV-panel arrangeret inden for rammerne af Enterprise Europe Network (2012) 25

direkte høringer og møder med repræsentanter for større civilsamfundsorganisationer (herunder handikaporganisationer), virksomheder og europæiske industrisammenslutninger. Blandt andet blev der gennemført en dialog på højt plan om vækst og tilgængelighed arrangeret af næstformand i Kommissionen, Viviane Reding (december 2013)

Femte rapport fra Gruppen på Højt Plan vedrørende Handicapspørgsmål (medlemsstaternes ekspertgruppe) om gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap 26

undersøgelse af de socioøkonomiske virkninger af nye foranstaltninger til forbedring af tilgængeligheden af varer og tjenesteydelser for personer med handicap (2013) 27

Undersøgelser vedrørende lovgivning om tilgængelighed i de 27 medlemsstater og håndhævelse i EU fra det akademiske netværk af europæiske handicapeksperter (Academic Network of European Disability Experts (ANED)) (2012) 28 .

2.2.Konsekvensanalyse

Der blev nedsat en styringsgruppe for konsekvensanalysen under ledelse af Generaldirektoratet for Retlige Anliggender med en bred repræsentation af Kommissionens tjenestegrene og afdelinger.

Fem politiske løsningsmodeller blev afvist på et tidligt tidspunkt i arbejdet med konsekvensanalysen, fordi de enten var urealistiske, ude af stand til at opfylde målene eller uforholdsmæssige i forhold til målene.

En foreløbig gennemgang viste, at dette EU-initiativ kun bør omfatte udvalgte prioriterede områder, hvor hindringerne for det indre markeds funktion var mest synlige og sandsynligvis vil blive større, og hvor tiltag på europæisk niveau vil give større merværdi. Følgende fire muligheder blev udvalgt til yderligere konsekvensanalyse:

Model 1:     Ingen yderligere tiltag på EU-plan (referencescenariet)

Model 2: EU-henstilling om fælles tilgængelighedskrav til de udvalgte produkter og tjenesteydelser samt inden for offentlige udbud. Denne model løser problemet i referencescenariet gennem inkludering af tilgængelighedskrav, der kan anvendes på en bestemt liste over produkter og tjenesteydelser og offentlige udbud.

Model 3: EU-direktiv om fælles tilgængelighedskrav til de udvalgte produkter og tjenesteydelser samt inden for offentlige udbud - finder anvendelse på medlemsstaterne, når de lovgiver om tilgængelighed. I forbindelse med denne model vil medlemsstaterne ikke være forpligtet til at lovgive om tilgængelighedskrav inden en given dato, men hvis de gør eller allerede har gjort det, vil de være nødt til at følge EU's regler for at sikre konsekvens i hele det indre marked. Alle medlemsstaterne skal sikre den frie bevægelighed for tilgængelige produkter og tjenesteydelser, selv om de ikke lovgiver om tilgængelighed, og anvende fælles krav om tilgængelighed i forbindelse med offentlige udbud.

Model 4: EU-direktiv om fælles tilgængelighedskrav til de udvalgte produkter og tjenesteydelser samt inden for offentlige udbud - finder øjeblikkelig anvendelse på alle medlemsstaterne. Denne model kræver, at alle medlemsstaterne, herunder de stater, der endnu ikke har lovgivet om tilgængelighed, indfører ny lovgivning om tilgængelighed i overensstemmelse med de foreslåede EU-regler. Den medfører fuld harmonisering af bestemmelserne om tilgængelighed i alle medlemsstater.

Regulerende indgreb synes at være den mest effektive form for indgriben fra EU's side, når de aktuelle og forventede problemer i forbindelse med det indre marked skal løses. Det blev konstateret, at navnlig et direktiv ville være i overensstemmelse med tilgangen i Kommissionens tidligere meddelelser og instrumenter og vil sikre den frie omsætning af tilgængelige produkter og tjenester uden at gå ud over, hvad der er nødvendigt.

Konsekvensanalyserapporten, der er udarbejdet af Kommissionens tjenestegrene, modtog en positiv udtalelse fra Udvalget for Konsekvensanalyse efter en omhyggelig undersøgelse. Ændringerne som følge af konsekvensanalyseudvalgets anbefalinger er indarbejdet i den endelige udgave af konsekvensanalysen.

3.JURIDISKE ASPEKTER AF FORSLAGET

3.1.Retsgrundlag

Artikel 114, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

3.2.Nærhedsprincippet

Nærhedsprincippet finder anvendelse, for så vidt som forslaget ikke hører under EU's enekompetence. I henhold til artikel 4, stk. 2, henholdsvis litra a) og g) i TEUF, er det indre marked og transport områder med delt kompetence mellem Unionen og medlemsstaterne.

Der er behov for et EU-initiativ, eftersom medlemsstaterne alene ikke kan løse problemet, som har tværnationale aspekter, som ikke kan løses gennem individuelle medlemsstaters aktioner. Der er hindringer for det indre markeds normale funktionsmåde - både i form af de nuværende barrierer for samhandelen og i form af barrierer for udnyttelsen af det indre markeds fulde potentiale. Forskelle i medlemsstaternes fremgangsmåder skaber barrierer og lægger byrder på de virksomheder, der forsøger at interagere på tværs af grænserne.

De problemer, der skyldes forskelle i de nationale lovgivninger vedrørende tilgængelighedskrav, som må forventes at blive større i takt med medlemsstaternes gennemførelse af deres forpligtelser vedrørende tilgængelighed i henhold til FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, kan kun løses effektivt gennem en fælles strategi på EU-plan. Kun en sammenhængende juridisk ramme vil give en fri strøm af tilgængelige produkter og tjenesteydelser i det indre marked, hvilket også bekræftes af høringerne af de berørte parter.

Tiltag på EU-plan vil respektere nærhedsprincippet ved at fokusere på de produkter og tjenesteydelser, for hvilke der foreligger klare beviser for et betydeligt problem for det indre marked - fordi forskellige nationale krav skaber hindringer for samhandelen. Det er derfor nødvendigt at finde en løsning på problemet på EU-plan. Medlemsstaterne skal fortsat være fuldt ansvarlige for reguleringen af tilgængelighedskravene for andre produkter og tjenesteydelser.

Tiltag på EU-plan vil tilføre merværdi til den nationale lovgivning om tilgængelighed ved at fastlægge regler, som vil sikre den frie bevægelighed for tilgængelige produkter og tjenesteydelser i det indre marked, og ved at fremme en mere effektiv anvendelse af ressourcerne. Medlemsstaterne skal acceptere produkter og tjenesteydelser, der eksporteres fra en anden medlemsstat, når tilgængelighedskravene i forslaget til et direktiv er overholdt. Sikring af denne frie bevægelighed vil have positive økonomiske virkninger. Ved at skabe lige vilkår for erhvervsdrivende og forhindre fragmentering af det indre marked vil forslaget skabe retssikkerhed og give erhvervsdrivende et udvidet marked, hvor de kan sælge deres produkter og tjenesteydelser. Som en yderligere fordel vil forbrugere med funktionelle begrænsninger, herunder personer med handicap og ældre, få et bredere udvalg af tilgængelige produkter og tjenesteydelser, som er af bedre kvalitet og til lavere priser: sejr på tre fronter.

3.3.Proportionalitetsprincippet

Med hensyn til proportionalitet går den foreslåede foranstaltnings indhold og form ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå målet om at sikre et velfungerende indre marked.

Tidsplanen for gennemførelsen tager højde for produkters livscyklus. De omfattede produkter og tjenesteydelser blev omhyggeligt udvalgt. Forpligtelser vedrørende tilgængelighed påvirker udelukkende nye produkter, der bringes på markedet efter anvendelsesdatoen for direktivet, og tjenesteydelser, der ydes fra samme dato.

Der er fastsat fælles mål og generelle regler, men fastlæggelsen af, hvordan disse mål skal nås under hensyntagen til nationale forhold, er overladt til medlemsstaternes skøn. Tilgængelighedskravene defineres derfor udelukkende på funktionsniveau.

Forpligtelsernes proportionalitet er blevet nøje overvejet og afspejles f.eks. i de bløde procedurer for overensstemmelsesvurdering (egenerklæring) og markedsovervågning, der er valgt. De er baseret på de procedurer, der normalt anvendes i lovgivning om harmonisering af det indre marked 29 . Overholdelsesomkostningerne for fabrikanter, udbydere af tjenesteydelser og offentlige administrationer er blevet vurderet. Analysens konklusion er, at fordelene ved harmonisering stort set opvejer disse omkostninger.

Desuden og i overensstemmelse med princippet om "tænk småt først" er der indført beskyttelsesklausuler for at beskytte de erhvervsdrivende mod en uforholdsmæssig stor byrde og (omkostningerne ved) grundlæggende ændringer af deres produkter og tjenesteydelser. Disse klausuler tager bl.a. hensyn til de berørte erhvervsdrivendes størrelse, ressourcer og art. I overensstemmelse med Kommissionens politik blev en fuldstændig fritagelse for mikrovirksomheder overvejet, men forkastet til fordel for ovennævnte klausuler, da disse i højere grad vil være direkte rettet mod de konkrete aktører, for hvilke byrden i enkelte velbegrundede tilfælde potentielt kan være uforholdsmæssigt stor i forhold til fordelene. De pågældende klausuler giver også mulighed for en bedre kontrol af den samlede virkning af denne beskyttelse, for så vidt angår opfyldelse af målene for lovgivningen.

3.4.Indvirkning på de grundlæggende rettigheder

Nedenstående forslag ville have en positiv indvirkning på en række rettigheder, der er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Et sådant EU-initiativ vil direkte eller indirekte lette udøvelsen af følgende rettigheder: Retten til menneskelig værdighed (artikel 1), retten til respekt for menneskets integritet (artikel 3), retten til uddannelse (artikel 14), erhvervsfriheden og retten til at arbejde (artikel 15), ældres rettigheder (artikel 25), retten til integration af mennesker med handicap (artikel 26) og retten til fri bevægelighed og opholdsret (artikel 45).

Med hensyn til erhvervsdrivende vil dette forslag have blandede virkninger for rettigheder såsom friheden til at oprette og drive egen virksomhed (artikel 16) og ejendomsretten (artikel 17). Først og fremmest vil initiativet ved at øge det indre markeds potentiale gennem fjernelse af hindringer for samhandelen være til gavn for udøvelsen af disse to rettigheder. I nogle tilfælde kan initiativet også indebære en mindre begrænsning i udøvelsen af disse rettigheder som følge af vedtagelsen af nye regler i visse medlemsstater. Men begrænsningerne som følge af disse nye regler ville dog være berettigede og proportionelle og ville medføre en stigning i potentialet for samhandelen inden for EU, som virksomhederne kunne drage fordel af. De nye regler ville også være berettigede med henblik på at fremme andre grundlæggende rettigheder som f.eks. de ovennævnte.

3.5.Forslag

Forslaget til et direktiv vil give en fælles EU-definition og en gennemførelsesramme for tilgængelighedskrav til visse produkter og tjenesteydelser. De forskellige elementer i forslaget til et direktiv kan sammenfattes som følger:

Anvendelsesområde

Forslaget til et direktiv vil:

harmonisere tilgængelighedskravene for en liste over produkter og tjenesteydelser og

anvende samme tilgængelighedskrav til at definere og fastlægge indholdet af den - allerede eksisterende, men ikke nærmere specificerede - forpligtelse vedrørende tilgængelighed, der er fastsat i EU-retten, f.eks. inden for offentlige indkøb og struktur- og investeringsfondene. Anvendelsesområdet for de respektive retlige instrumenter ændres ikke ved dette forslag til et direktiv.

Tilgængelighedskrav og fri bevægelighed

Forslaget til et direktiv vil forbedre det indre markeds funktion ved at fjerne barrierer, der skyldes divergerende nationale lovgivninger, gennem harmoniserede obligatoriske tilgængelighedskrav for en liste over produkter og tjenesteydelser. Listen er resultatet af en screening, der er baseret på en række eksterne offentlige og interne høringer om industriens og handicappedes behov, en ekspertundersøgelse af lovgivningen om tilgængelighed og dens håndhævelse i 27 medlemsstater samt en analyse af de nuværende forskelle mellem de nationale lovgivninger i ni EU-medlemsstater, der tegner sig for ca. 80 % af EU's BNP og 77 % af EU's befolkning.

Den sikrer, at alle produkter og tjenesteydelser, der overholder tilgængelighedskravene vil nyde godt af den frie bevægelighed i det indre marked.

Den støtter industriens indsats for at løse problemer vedrørende tilgængelighed ved at anvende de samme funktionelle tilgængelighedskrav som dem, der er fastlagt i EU-lovgivningen, til at gøre forpligtelsen til at købe/finansiere tilgængelige produkter og tjenesteydelser operationel.

Der er medtaget beskyttelsesklausuler.

Medlemsstaternes gennemførelse

Det foreslåede direktiv harmoniserer tilgængelighedskrav på EU-plan for en række produkter og tjenesteydelser og fjerner barrierer for fri omsætning heraf.

Det fastlægger ikke i detaljer, hvordan forpligtelsen til at gøre et produkt eller en tjenesteydelse tilgængelig gennem overholdelse af de definerede tilgængelighedskrav, skal opnås i praksis. Hvis der fortsat forekommer hindringer på det indre marked, kan Kommissionen i fremtiden overveje andre muligheder for at give medlemsstaterne vejledning, herunder f.eks. standardiserings- eller gennemførelsesforanstaltninger.

Direktivet giver mulighed for at anvende frivillige harmoniserede standarder, hvis anvendelse giver formodning om overensstemmelse med tilgængelighedskravene.

For at sikre en korrekt gennemførelse og håndhævelse af tilgængelighedskravene gøres der i direktivet brug af bløde procedurer for overensstemmelsesvurdering (egenerklæring) og eksisterende markedsovervågningsmekanismer til vurdering af produkters overensstemmelse med tilgængelighedskravene. Direktivet omfatter også en lettere procedure til kontrol af tjenesteydelsers overensstemmelse.

Det fastsætter ikrafttrædelsesdatoen for de love og administrative bestemmelser, som er nødvendige for at efterkomme dette direktiv senest to år efter dets ikrafttrædelse.

Ifølge direktivet skal medlemsstaterne fastsætte anvendelsen af alle foranstaltninger, herunder fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser og de foranstaltninger, der er foreskrevet i artikel 3, senest seks år efter direktivets ikrafttræden.

Fristen for anvendelse af foranstaltningerne i kapitel VI - vedrørende definition af tilgængelighed med henvisning til kravene i dette direktiv i tilfælde, hvor EU-lovgivningen stiller krav om tilgængelighed uden yderligere definitioner eller specifikationer - er seks år efter direktivets ikrafttræden.

Forklarende dokumenter

Kommissionen mener, at der i dette specifikke tilfælde er grundlag for at anmode medlemsstaterne om at fremlægge forklarende dokumenter for Kommissionen for at præcisere sammenhængen mellem bestemmelserne i dette direktiv og de tilsvarende dele af de nationale gennemførelsesdokumenter.

Den nationale lovgivning om tilgængelighed og dens gennemførelse er en udfordring på grund af de store forskelle i de retlige traditioner i de forskellige medlemsstater, f.eks. er visse medlemsstaters regler om tilgængelighed fastsat i loven om bekæmpelse af forskelsbehandling, mens andres er fastsat i lovgivningen om handicap eller i sektorspecifik lovgivning. Dette direktiv dækker desuden tilgængelighedskrav for en udvalgt række af produkter og tjenesteydelser. Derfor indeholder det en bred vifte af retlige forpligtelser.

Direktivets gennemførelse vil kræve ændring af forskellige grene af den nationale retsorden i medlemsstaterne. Dets bestemmelser vil blive gennemført gennem ændringer af nationale regler, love og administrative bestemmelser. Det er sandsynligt, at gennemførelsen ikke blot vil berøre lovgivningen i medlemsstaterne på centralt/nationalt plan, men også berøre regional og lokal lovgivning på forskellige niveauer. Gennemførelsen på nationalt plan forventes derfor også at få virkninger, som er spredt ud over hele den nationale retsorden.

Kommissionen mener derfor, at forklarende dokumenter, som ledsager underretningen om gennemførelsesforanstaltninger, vil være af væsentlig betydning for fuldt ud at forstå den nationale gennemførelsesproces. På denne baggrund er det rimeligt at bede medlemsstaterne om at påtage sig den administrative byrde forbundet med at fremlægge forklarende dokumenter for at opfylde målet om at sætte Kommissionen i stand til at udføre sin opgave med at føre tilsyn med gennemførelsen af dette horisontale direktiv, som er af central betydning for EU's foranstaltninger vedrørende tilgængelighed.

Hvordan vil ordningen fungere?

Det foreslåede direktiv vil forebygge nye hindringer og fjerne eksisterende hindringer i det indre marked, som skyldes divergerende nationale lovgivninger. Som følge heraf vil det være retningsgivende for medlemsstaternes overholdelse af konventionen om rettigheder for personer med handicap, hvad angår tilgængelighed.

   Når det træder i kraft, vil harmonisering af tilgængelighed i EU have form af funktionelle tilgængelighedskrav, dvs. generelle principper, som er baseret på en "design for alle"-tilgang, og ikke af detaljerede tekniske bestemmelser. Dette vil være tilstrækkeligt til at sikre et velfungerende indre marked for de dækkede produkter og tjenesteydelser.

   Direktivet dækker dog også situationer, hvor yderligere detaljeret harmonisering for visse produkter og tjenesteydelser vil være nødvendig, eller hvor industrien har behov for flere detaljer og vejledning for at sikre overensstemmelse. Direktivet giver en række muligheder i dette tilfælde: Anvendelse af frivillige harmoniserede standarder og, hvis der ikke findes harmoniserede standarder, anvendelse af gennemførelsesretsakter for at præcisere de tilgængelighedskrav, som er medtaget, yderligere. Disse løsninger vil først blive anvendt efter en rimelig anvendelsesperiode for direktivet og vil afhænge af dokumentation for markedets/forbrugernes behov for yderligere harmonisering og være baseret på dokumentation for enten markedsmæssige eller lovgivningsmæssige brister.

   Muligheden for at anmode om, at der udvikles europæiske standarder i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1025/2012 er en etableret metode til at specificere juridiske krav i EU's lovgivning om det indre marked nærmere. Disse harmoniserede standarder vil indeholde tekniske oplysninger om, "hvordan" produkter og tjenesteydelser gøres tilgængelige. Forordning (EU) nr. 1025/2012 regulerer også gennemsigtigheden og medinddragelsen i den standardiseringsproces, der fører til vedtagelse af de ønskede standarder.

   Anvendelse af harmoniserede standarder vil forblive frivillig. Når der anvendes harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, foreligger der en formodning om overensstemmelse, dvs. at direktivets tilgængelighedskrav, som er omfattet af disse standarder eller dele heraf, er blevet overholdt, således at der er fri bevægelighed for disse produkter og tjenesteydelser på EU's marked. Forordning (EU) nr. 1025/2012 indeholder også bestemmelser om en procedure for indsigelser mod harmoniserede standarder i tilfælde, hvor disse standarder ikke fuldt ud opfylder tilgængelighedskravene i dette direktiv.

Det foreslåede direktiv vil støtte industriens indsats for at løse problemer vedrørende tilgængelighed ved at anvende de samme funktionelle tilgængelighedskrav til at definere den forpligtelse vedrørende tilgængelighed, der er fastsat i EU-lovgivningen, herunder f.eks. medlemsstaternes forpligtelse til at købe/finansiere tilgængelige produkter og tjenester som fastlagt i de reviderede direktiver om offentlige indkøb.

Gennemførelsesbeføjelser og afsluttende bestemmelser

Gennemførelsesbeføjelserne vil blive anvendt, når der er behov for at fastsætte ensartede betingelser for gennemførelse af forpligtelserne i dette direktiv.

Kommissionen bistås af et udvalg i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. Der henvises til de undersøgelsesprocedurer, der tydeligt anvendes i overensstemmelse med artiklerne i dette direktiv.

Direktivets anvendelse tages op til vurdering inden for fem år efter dets anvendelse.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Forslaget har meget begrænsede budgetmæssige virkninger. De eneste aktionsudgifter vedrører udarbejdelsen af rapporten om anvendelsen af dette direktiv, dvs. aktionsbevillinger på 0,2 mio. EUR under den eksisterende budgetpost samt administrative udgifter på ca. 0,182 mio. EUR om året efter vedtagelsen af direktivet til afholdelse af de tilknyttede udvalgsmøder. Disse udgifter vil blive dækket via intern omfordeling og ikke medføre, at der er behov for flere midler.

2015/0278 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser,

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 30 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Formålet med dette direktiv er at bidrage til et velfungerende indre marked gennem indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser gennem fjernelse af barrierer for den frie bevægelighed for visse tilgængelige produkter og tjenesteydelser. Dette vil forbedre adgangen til tilgængelige produkter og tjenesteydelser på det indre marked.

(2)Efterspørgslen efter tilgængelige produkter og tjenesteydelse er stor, og antallet af borgere med handicap og/eller funktionelle begrænsninger vil stige betydeligt med EU's befolknings aldring. Et miljø, hvor produkter og tjenesteydelser er mere tilgængelige, fremmer et mere inklusivt samfund og en uafhængig tilværelse for borgere med handicap.

(3)Forskellene mellem de love og administrative bestemmelser vedrørende produkters og tjenesteydelsers tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap, som de forskellige medlemsstater har vedtaget, skaber barrierer for den fri bevægelighed for sådanne produkter og tjenesteydelser og fordrejer effektiv konkurrence i det indre marked. Virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder (SMV'er), er i særlig grad påvirket af disse barrierer.

(4)Som følge af forskellene mellem de nationale tilgængelighedskrav afskrækkes individuelle erhvervsdrivende, navnlig SMV'er og mikrovirksomheder, fra at etablere en virksomhed uden for deres hjemmemarked. De nationale eller endog regionale eller lokale tilgængelighedskrav, som medlemsstaterne har indført, er i øjeblikket forskellige, både hvad angår dækning og detaljeringsgrad. Disse forskelle har en negativ indvirkning på konkurrenceevne og vækst som følge af de ekstra omkostninger, der er forbundet med udvikling og markedsføring af tilgængelige produkter og tjenesteydelser for hvert nationalt marked.

(5)Forbrugere af tilgængelige produkter og modtagere af tilgængelige tjenesteydelser oplever høje priser på grund af begrænset konkurrence mellem leverandørerne. Uensartede regler i medlemsstaterne reducerer de potentielle fordele ved at dele erfaringer med nationale og internationale fagfæller som reaktion på den samfundsmæssige og teknologiske udvikling.

(6)En indbyrdes tilnærmelse af de nationale foranstaltninger på EU-plan er derfor nødvendig for et velfungerende indre marked og for at sætte en stopper for fragmentering af markedet for tilgængelige varer og tjenesteydelser, skabe stordriftsfordele, lette grænseoverskridende handel og hjælpe de erhvervsdrivende med at koncentrere ressourcerne om innovation i stedet for at anvende disse ressourcer på efterlevelse af fragmenterede lovgivningsmæssige krav i Unionen.

(7)Fordelene ved harmonisering af tilgængelighedskravene på det indre marked er blevet påvist gennem anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/33/EU om elevatorer 31 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 32 på transportområdet.

(8)I erklæring nr. 22, der er knyttet som bilag til Amsterdamtraktaten, vedtog man på konferencen mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, at der i forbindelse med udarbejdelsen af foranstaltninger i henhold til traktatens artikel 114 traktaten skal tages hensyn til de handicappedes behov.

(9)Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der navnlig er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Direktivet sigter navnlig mod at sikre fuld overholdelse af retten for mennesker med handicap til at nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre deres uafhængighed, deres sociale og erhvervsmæssige integration og deres deltagelse i samfundslivet samt fremme anvendelsen af artikel 26 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(10)Det overordnede mål med "strategien for det digitale indre marked" er at opnå bæredygtige økonomiske og sociale fordele på grundlag af et forbundet digitalt indre marked. I Unionen drager forbrugerne endnu ikke fuldt ud fordel af de priser og det udvalg, som det indre marked kan tilbyde, fordi omfanget af grænseoverskridende online transaktioner stadig er meget begrænset. Opsplitningen af markederne begrænser også efterspørgslen efter elektronisk handel på tværs af grænserne. Der er endvidere behov for en samordnet indsats for at sikre, at nyt elektronisk indhold også er fuldt tilgængeligt for handicappede. Det er derfor nødvendigt at harmonisere tilgængelighedskravene i det digitale indre marked og at sikre, at alle Unionens borgere uanset deres kvalifikationer kan udnytte fordelene.

(11)I overensstemmelse med traktatens artikel 216, stk. 2, er aftaler, som Unionen indgår, bindende for EU-institutionerne og medlemsstaterne. Efter Unionens indgåelse af De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap (konventionen), er bestemmelserne heri blevet en integrerende del af Unionens retsorden.

(12)I konventionens artikel 9 fastsættes det, at konventionens parter skal træffe passende foranstaltninger for at sikre, at personer med handicap på lige fod med andre har adgang til det fysiske miljø, transport, information og kommunikation, herunder informations- og kommunikationsteknologier og -systemer, samt til andre faciliteter og tjenester, der er åbne for eller leveres til offentligheden, både i byområder og i landdistrikter. FN's komité for rettigheder for personer med handicap har påpeget behovet for at skabe lovgivningsmæssige rammer med konkrete, eksigible og tidsbestemte benchmarks for overvågning af den gradvise indførelse af tilgængelighed.

(13)Konventionens ikrafttræden i medlemsstaternes retsorden medfører et behov for at vedtage supplerende nationale bestemmelser om produkters og tjenesteydelsers tilgængelighed, som uden Unionens tiltag ville øge forskellene mellem de nationale bestemmelser yderligere.

(14)Det er derfor nødvendigt at fremme gennemførelsen af konventionen gennem fastsættelse af fælles EU-regler.

(15)"Den europæiske handicapstrategi 2010-2020: et nyt tilsagn om et Europa uden barrierer" 33 fastslår i overensstemmelse med konventionen, at tilgængelighed er et af de otte indsatsområder, og tager sigte på at sikre tilgængeligheden af produkter og tjenesteydelser.

(16)Varer og tjenesteydelser, der er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, er udvalgt ved hjælp af en screening, som er foretaget under forberedelsen af konsekvensanalysen, som udpegede de produkter og tjenesteydelser, som er relevante for personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap og ældre, og for hvilke medlemsstaterne har vedtaget eller sandsynligvis vil vedtage divergerende nationale tilgængelighedskrav.

(17)Alle produkter og tjenesteydelser skal opfylde de tilgængelighedskrav, der er nævnt i artikel 3 og i bilag I, for at være tilgængelige for handicappede og ældre. Tilgængelighedsforpligtelserne vedrørende e-handel gælder også for online salg af tjenesteydelser i henhold til artikel 1, stk. 2, litra a)-e), i dette direktiv.

(18)Det er nødvendigt at indføre tilgængelighedskrav på den mindst byrdefulde måde for de erhvervsdrivende og medlemsstaterne, især ved kun at medtage produkter og tjenesteydelser, som er blevet omhyggeligt udvalgt.

(19)Det er derfor nødvendigt at præcisere tilgængelighedskravene i forbindelse med markedsføring af produkter og tjenesteydelser, der er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, for at sikre deres frie bevægelighed i det indre marked.

(20)Dette direktiv bør gøre anvendelse af funktionelle tilgængelighedskrav, for så vidt angår generelle mål, obligatorisk. Disse bør være præcise nok til at skabe retligt bindende forpligtelser og tilstrækkeligt detaljerede til at gøre det muligt at vurdere overensstemmelsen med henblik på at sikre et velfungerende indre marked for de dækkede produkter og tjenesteydelser.

(21)Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 34 indeholder tilgængelighedskrav til et bestemt sæt af offentlige organers websteder. Derudover foreslås det at skabe grundlag for en metode til overvågning og indberetning af de relevante websteders overholdelse af de krav, der er opført i dette direktiv. Både tilgængelighedskravene og metoderne til overvågning og indberetning i direktivet skal anvendes på offentlige organers websteder. Med henblik på navnlig at sikre, at de relevante myndigheder gennemfører samme tilgængelighedskrav uanset den type websted, der reguleres, bør tilgængelighedskravene i dette direktiv tilpasses kravene i det foreslåede direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers websteder. E-handelsaktiviteter via den offentlige sektors websteder, der ikke er omfattet af nævnte direktiv, er omfattet af dette forslag for at sikre, at online salg af produkter og tjenesteydelser er tilgængeligt for handicappede og ældre, uanset om der er tale om offentligt eller privat salg.

(22)Medlemsstaterne skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser, der er omfattet af dette direktiv og overholder de relevante tilgængelighedskrav, ikke hindres som følge af spørgsmål vedrørende tilgængelighed.

(23)I nogle situationer vil fælles tilgængelighedskrav til bebyggede omgivelser lette den frie bevægelighed for relaterede tjenesteydelser og for personer med handicap. Derfor bør dette direktiv gøre det muligt for medlemsstaterne at medtage bebyggede omgivelser, der anvendes til levering af de tjenesteydelser, der er omfattet af dette direktiv, og således sikre overholdelse af tilgængelighedskravene i bilag X.

(24)Det er nødvendigt at bestemme, at i EU-retsakter, som fastsætter forpligtelser vedrørende tilgængelighed uden tilgængelighedskrav eller specifikationer, vil tilgængelighed blive defineret ved henvisning til tilgængelighedskravene i dette direktiv. Dette er tilfældet i Europa-Parlamentets og Rådet direktiv 2014/23/EU 35 , Europa-Parlamentets og Rådet direktiv 2014/24/EU 36 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU 37 , som kræver, at de tekniske specifikationer og de tekniske eller funktionelle krav til de koncessioner og bygge- og anlægsarbejder, som henhører under deres anvendelsesområde, tager hensyn til kriterier vedrørende "design for alle" eller adgangsmuligheder for personer med handicap.

(25)Tilgængelighed bør opnås ved at fjerne og forebygge barrierer, helst gennem et universelt design eller en "design for alle" -tilgang. Tilgængelighed bør ikke udelukke tilpasning i rimeligt omfang, når det kræves i den nationale ret eller EU-retten.

(26)De fleste job i EU tilvejebringes af SMV'er og mikrovirksomheder. De har en afgørende betydning for den fremtidige vækst, men stilles meget ofte over for forhindringer og problemer i forbindelse med udviklingen af deres produkter eller tjenesteydelser, navnlig i grænseoverskridende sammenhæng. Det er derfor nødvendigt at lette arbejdet for SMV'erne og mikrovirksomhederne ved at harmonisere de nationale bestemmelser om tilgængelighed, samtidig med at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger opretholdes.

(27)Dette direktiv bør baseres på Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF 38 , da det vedrører produkter, der allerede er omfattet af andre EU-retsakter og således sikrer konsekvens i EU-lovgivningen.

(28)Alle erhvervsdrivende, der indgår i forsynings- og distributionskæden, bør sikre, at de kun gør sådanne produkter tilgængelige på markedet, som er i overensstemmelse med direktivets tilgængelighedskrav. Det er nødvendigt at fastlægge en klar og forholdsmæssig fordeling af forpligtelserne svarende til hver enkelt erhvervsdrivendes rolle i forsynings- og distributionsprocessen.

(29)De erhvervsdrivende bør være ansvarlige for at sikre produkters og tjenesteydelsers overensstemmelse i forhold til deres rolle i forsyningskæden, således at der sikres et højt niveau for beskyttelse af tilgængelighed og fair konkurrencebetingelser på EU-markedet.

(30)Fabrikanten er med sin detaljerede viden om konstruktions- og fremstillingsprocessen den, der bedst kan stå for den fuldstændige overensstemmelsesvurderingsprocedure. De med overensstemmelsesvurderingen forbundne forpligtelser påhviler fabrikanten.

(31)Distributører og importører bør derfor inddrages i de markedsovervågningsopgaver, der udføres af nationale myndigheder, og bør bidrage aktivt ved at give de kompetente myndigheder alle nødvendige oplysninger om det pågældende produkt.

(32)Importører bør sikre, at produkter fra tredjelande, der kommer ind på EU-markedet, overholder tilgængelighedskravene i dette direktiv, og navnlig at fabrikanterne har underkastet produkterne hensigtsmæssige overensstemmelsesvurderingsprocedurer.

(33)Når en importør bringer et produkt i omsætning på markedet, bør vedkommende på produktet anføre sit navn og den adresse, hvorpå den pågældende virksomhed kan kontaktes.

(34)Distributører bør sikre, at deres håndtering af produktet ikke indvirker negativt på produktets overholdelse af tilgængelighedskravene i dette direktiv.

(35)En erhvervsdrivende, der enten bringer et produkt i omsætning under sit eget navn eller varemærke eller ændrer et produkt på en sådan måde, at overholdelsen af de gældende krav kan blive berørt, bør anses for at være fabrikanten og påtage sig en fabrikants forpligtelser.

(36)Af hensyn til proportionaliteten bør tilgængelighedskrav kun finde anvendelse i det omfang, de ikke medfører en uforholdsmæssig stor byrde for den pågældende erhvervsdrivende, eller kræver en ændring af de pågældende produkter og tjenester, som vil medføre en grundlæggende ændring i overensstemmelse med de anførte kriterier.

(37)Dette direktiv bør følge princippet om "tænk småt først" og tage hensyn til de administrative byrder, som påhviler SMV'er. Det bør fastsætte ikke-vidtgående regler med hensyn til overensstemmelsesvurdering og bør indføre beskyttelsesklausuler for de erhvervsdrivende frem for at foreskrive generelle undtagelser og fritagelser for sådanne virksomheder. Følgelig bør der ved fastsættelsen af reglerne for udvælgelse og gennemførelse af de mest hensigtsmæssige overensstemmelsesvurderingsprocedurer tages hensyn til situationen for SMV'erne, og forpligtelsen til at vurdere tilgængelighedskravenes overensstemmelse bør begrænses, således at den ikke udgør en uforholdsmæssig stor byrde for SMV'erne. Desuden bør markedsovervågningsmyndigheder udføre deres arbejde på en forholdsmæssigt afpasset måde, dvs. under hensyn til virksomhedernes størrelse og til, at de pågældende produkter kun i mindre omfang eller slet ikke er seriefremstillede, uden at der skabes unødvendige hindringer for små og mellemstore virksomheder og uden at bringe varetagelsen af almene samfundshensyn i fare.

(38)Alle erhvervsdrivende bør handle ansvarligt og i fuld overensstemmelse med de gældende lovgivningsmæssige krav, når de bringer produkter i omsætning eller gør dem tilgængelige på markedet eller leverer tjenesteydelser på markedet.

(39)Med henblik på at gøre det lettere at vurdere overensstemmelsen med gældende krav er det nødvendigt at fastsætte bestemmelser om en formodning om overensstemmelse for produkter og tjenesteydelser, som er i overensstemmelse med frivillige harmoniserede standarder, der er vedtaget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 39 , når der skal fastsættes detaljerede tekniske specifikationer. Kommissionen har allerede udstedt en række standardiseringsanmodninger vedrørende tilgængelighed til de europæiske standardiseringsorganisationer, som ville være relevante ved udarbejdelsen af harmoniserede standarder.

(40)Hvor der ikke findes harmoniserede standarder, og hvis sådanne er nødvendige med markedsharmonisering for øje, bør Kommissionen kunne vedtage gennemførelsesretsakter, der fastlægger fælles tekniske specifikationer for de i dette direktiv fastsatte tilgængelighedskrav.

(41)Med henblik på at sikre effektiv adgang til oplysninger i markedsovervågningsøjemed bør alle de oplysninger, der er nødvendige for en erklæring om overensstemmelse med alle de EU-retsakter, som finder anvendelse, være tilgængelige i en enkelt EU-overensstemmelseserklæring. For at mindske den administrative byrde for de erhvervsdrivende bør de kunne lade den enkelte EU-overensstemmelseserklæring omfatte relevante individuelle overensstemmelseserklæringer.

(42)Hvad angår overensstemmelsesvurdering af produkter, bør dette direktiv følge proceduren for intern produktionskontrol (modul A), der er beskrevet i bilag II til afgørelse nr. 768/2008/EF, da den gør det muligt for de erhvervsdrivende at godtgøre og for de kompetente myndigheder at sikre, at produkter, der gøres tilgængelige på markedet, opfylder tilgængelighedskravene, uden at der pålægges en uforholdsmæssig stor byrde.

(43)Hvad angår tjenesteydelser, bør de oplysninger, der er nødvendige for at vurdere overensstemmelsen med tilgængelighedskravene, gives i dokumentet med de almindelige betingelser eller et tilsvarende dokument.

(44)CE-mærkningen er et udtryk for produktets overensstemmelse med tilgængelighedskravene i dette direktiv og det synlige resultat af en omfattende proces med overensstemmelsesvurdering i bred forstand. Dette direktiv bør følge de generelle principper for anvendelse af CE-mærkningen i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 40 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter.

(45)I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 765/2008  erklærer fabrikanten ved at anbringe CE-mærkningen, at produktet opfylder alle gældende krav, og at han påtager sig det fulde ansvar herfor.

(46) I overensstemmelse med afgørelse nr. 768/2008/EF er medlemsstaterne ansvarlige for at sikre en omfattende og effektiv markedsovervågning af produkter på deres område og bør give deres markedsovervågningsmyndigheder tilstrækkelige beføjelser og ressourcer.

(47)Medlemsstaterne bør kontrollere, at tjenesteydelserne overholder forpligtelserne i dette direktiv og bør følge op på klager eller indberetninger vedrørende manglende overholdelse med henblik på at sikre, at der er truffet korrigerende foranstaltninger.

(48)Medlemsstaterne forventes at sikre, at markedsovervågningsmyndighederne kontrollerer, at de erhvervsdrivende opfylder de kriterier, der er omhandlet i artikel 12, stk. 3, i overensstemmelse med kapitel V.

(49)Medlemsstaterne forventes at sikre, at de i artikel 22 omhandlede kompetente myndigheder underretter Kommissionen om anvendelsen af de i artikel 22, stk. 1, omhandlede undtagelser, og at inkludere den i stk. 2 omhandlede vurdering i overensstemmelse med kapitel VI.

(50)Der bør fastsættes en beskyttelsesprocedure, som kun finder anvendelse i tilfælde af uenighed mellem medlemsstaterne om en foranstaltning truffet af en medlemsstat, hvorved de berørte parter orienteres om påtænkte foranstaltninger vedrørende produkter, der ikke overholder dette direktivs tilgængelighedskrav. Herved vil markedsovervågningsmyndighederne i samarbejde med de relevante erhvervsdrivende få mulighed for i en tidligere fase at gribe ind over for sådanne produkter.

(51)I tilfælde, hvor medlemsstaterne og Kommissionen er enige om berettigelsen af en foranstaltning truffet af en medlemsstat, bør Kommissionen ikke inddrages yderligere, medmindre manglende overholdelse af kravene kan tillægges mangler ved en harmoniseret standard.

(52)For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af kapitel IV i dette direktiv bør Kommissionen tildeles gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 41 .

(53)I overensstemmelse med medlemsstaternes og Kommissionens fælles politiske erklæring om forklarende dokumenter af 28. september 2011 har medlemsstaterne forpligtet sig til i berettigede tilfælde at lade meddelelsen af deres gennemførelsesbestemmelser ledsage af et eller flere dokumenter, som forklarer forholdet mellem komponenterne i et direktiv og de tilsvarende dele af de nationale gennemførelsesinstrumenter. I forbindelse med dette direktiv finder lovgiver, at fremsendelsen af sådanne dokumenter er berettiget.

(54)Da målet med dette direktiv, nemlig at fjerne barriererne for den frie bevægelighed for visse tilgængelige produkter og tjenesteydelser for at bidrage til et velfungerende indre marked, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, da det kræver harmonisering af forskellige regler, der på nuværende tidspunkt findes i deres respektive retssystemer, men derimod gennem fastlæggelse af fælles tilgængelighedskrav og regler for det indre markeds funktion bedre kan nås på EU-plan, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre end, hvad der er nødvendigt for at opfylde dette mål —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.Kapitel I, II-V og VII finder anvendelse på følgende produkter:

a)computerhardware til generelle formål og operativsystemer

b)følgende selvbetjeningsterminaler:

i)pengeautomater

ii)billetautomater

iii)selvbetjeningsautomater til check-in.

c)forbrugerterminaludstyr med avanceret databehandlingskapacitet til telefontjenester

d)forbrugerterminaludstyr med avanceret databehandlingskapacitet relateret til audiovisuelle medietjenester.

2.Kapitel I, II-V og VII finder anvendelse på følgende tjenesteydelser:

a)telefontjenester og relateret forbrugerterminaludstyr med avanceret databehandlingskapacitet

b)audiovisuelle medietjenester og relateret forbrugerudstyr med avanceret databehandlingskapacitet

c)fly-, bus-, tog- og søtransport

d)banktjenester

e)e-bøger

f)e-handel.

3.Kapitel I, VI og VII i dette direktiv finder anvendelse på følgende:

a)offentlige kontrakter og koncessioner, der er omfattet af direktiv 2014/23/EU 42 , direktiv 2014/24/EU og direktiv 2014/25/EU.

b)udarbejdelse og gennemførelse af programmer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 43 , og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 44 .

c)udbudsprocedurer vedrørende offentlig personbefordring med jernbane og ad vej i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 45 .

d)transportinfrastruktur i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 46 .

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1)"tilgængelige produkter og tjenesteydelser": produkter og tjenesteydelser, som er identificerbare, anvendelige og forståelige for personer med funktionelle begrænsninger, herunder personer med handicap, på lige fod med andre 

2)"universelt design" eller "design for alle": udformning af produkter, omgivelser, ordninger og tjenesteydelser, således at de i videst muligt omfang kan anvendes af alle personer uden behov for tilpasning eller særlig udformning; "universelt design" udelukker ikke hjælpemidler til særlige grupper af personer med funktionelle begrænsninger, herunder personer med handicap, når der er behov derfor

3)"personer med funktionelle begrænsninger": personer med en fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, aldersrelateret handicap eller andre permanente eller midlertidige legemlige begrænsninger, som i samspil med forskellige barrierer medfører, at deres adgang til produkter og tjenesteydelser begrænses, og at sådanne produkter og tjenesteydelser skal tilpasses disse personers særlige behov

4)"personer med handicap": personer med en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hæmme dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre

5)"produkt": et stof, præparat eller en vare, der produceres ved en fremstillingsproces, bortset fra fødevarer, foder, levende planter og dyr, produkter af menneskelig oprindelse og produkter af planter og dyr, som er direkte forbundet med fremtidig reproduktion af dem

6)"audiovisuelle medietjenester": tjenester som defineret i artikel 1, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU 47

7)"telefontjenester": tjenester som defineret i artikel 2, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF 48

8)"gøre tilgængelig på markedet": levering af et produkt med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på EU-markedet som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag

9)"bringe i omsætning": første tilgængeliggørelse af et produkt på EU-markedet

10)"fabrikant": enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller et produkt eller får et produkt konstrueret eller fremstillet og markedsfører dette produkt under sit navn eller varemærke

11)"bemyndiget repræsentant": enhver i Unionen etableret fysisk eller juridisk person, som har modtaget en skriftlig fuldmagt fra en fabrikant til at handle på dennes vegne i forbindelse med varetagelsen af specifikke opgaver

12)"importør": enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Unionen, og som bringer et produkt med oprindelse i et tredjeland i omsætning på EU-markedet

13)"distributør": enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden ud over fabrikanten eller importøren, der gør et produkt tilgængeligt på markedet

14)"erhvervsdrivende": fabrikanten, den bemyndigede repræsentant, importøren, distributøren og tjenesteyderen

15)"forbruger": enhver fysisk person, der ikke køber det pågældende produkt eller modtager den pågældende tjenesteydelse som led i sit erhverv

16)"mikrovirksomhed": en virksomhed, som beskæftiger under 10 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balancesum på ikke over 2 mio. EUR

17)"harmoniseret standard": harmoniseret standard som defineret i artikel 2, nr. 1, litra c, i forordning (EU) nr. 1025/2012

18)"fælles tekniske specifikationer": en teknisk specifikation som defineret i artikel 2, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1025/2012, der giver mulighed for at overholde de tilgængelighedskrav, der finder anvendelse på et produkt eller en tjenesteydelse

19)"tilbagekaldelse": enhver foranstaltning, der har til formål at opnå, at et produkt, der allerede er gjort tilgængeligt for slutbrugeren, returneres

20)"tilbagetrækning": enhver foranstaltning, der har til formål at forhindre, at et produkt i forsyningskæden gøres tilgængeligt på markedet

21)"elektronisk handel": online salg af produkter og tjenesteydelser.KAPITEL II

TILGÆNGELIGHEDSKRAV OG FRI BEVÆGELIGHED

Artikel 3

Tilgængelighedskrav

1.Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 1, stk. 1 og 2, omhandlede produkter og tjenesteydelser overholder tilgængelighedskravene i bilag I i overensstemmelse med stk. 2-9 i denne artikel.

2.Computerhardware til generelle formål og operativsystemer skal overholde de krav, der er fastsat i afdeling I i bilag I.

3.Følgende selvbetjeningsterminaler: pengeautomater, billetautomater og selvbetjeningsautomater til check-in skal overholde de krav, der er fastsat i afdeling II i bilag I.

4.Telefontjenester, herunder alarmtjenester og relateret forbrugerterminaludstyr med avanceret databehandlingskapacitet, skal overholde de krav, der er fastsat i afdeling III i bilag I.

5.Audiovisuelle medietjenester og relateret forbrugerudstyr med avanceret databehandlingskapacitet skal overholde de krav, der er fastsat i afdeling IV i bilag I.

6.Fly-, bus-, tog- og søtransport, relaterede websteder, tjenester til mobile enheder, intelligente billetsystemer og tidstro oplysninger samt selvbetjeningsterminaler, billetautomater og selvbetjeningsautomater til check-in, der anvendes til passagertransporttjenester, skal overholde de relevante krav i afdeling V i bilag I.

7.Banktjenester, websteder for disse, banktjenester til mobile enheder, selvbetjeningsterminaler, herunder pengeautomater, der anvendes til levering af banktjenester, skal overholde de krav, der er fastsat i afsnit VI i bilag I.

8.E-bøger skal overholde de krav, der er fastsat i afdeling VII i bilag I.

9.E-handel skal overholde de krav, der er fastsat i afdeling VIII i bilag I.

10.Medlemsstaterne kan under hensyn til de nationale forhold beslutte, at de bygninger, der anvendes af kunder, der køber personbefordringsydelser, herunder det miljø, der forvaltes af leverandører af tjenesteydelser og operatører af infrastruktur, samt bygninger, der anvendes af bankers og forretningers kunder, og telefonioperatørers kundeservicecentre og butikker skal overholde tilgængelighedskravene i afdeling X i bilag I for at maksimere deres anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap.

Artikel 4

Fri bevægelighed

Medlemsstaterne må ikke forhindre tilgængeliggørelsen på markedet på deres område af produkter og tjenesteydelser, som overholder kravene i dette direktiv, af grunde, der vedrører tilgængelighedskrav.

KAPITEL III

ERHVERVSDRIVENDES FORPLIGTELSER

Artikel 5

Fabrikanternes forpligtelser

1.Fabrikanten skal, når han bringer sine produkter i omsætning, sikre, at de er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med de relevante tilgængelighedskrav i artikel 3.

2.Fabrikanten skal udarbejde den tekniske dokumentation i overensstemmelse med bilag II og gennemføre eller få gennemført den i nævnte bilag omhandlede overensstemmelsesvurderingsprocedure.

Når produktets overholdelse af de relevante tilgængelighedskrav er blevet dokumenteret ved en sådan procedure, skal fabrikanten udarbejde en EU-overensstemmelseserklæring og anbringe EF-mærkningen.

3.Fabrikanten sikrer, at der findes procedurer til sikring af produktionsseriers fortsatte overensstemmelse. Der skal i fornødent omfang tages hensyn til ændringer i produktets konstruktion eller kendetegn og til ændringer i de harmoniserede standarder eller andre tekniske specifikationer, som der er henvist til for at dokumentere produktets overensstemmelse med de gældende krav.

4.Fabrikanten skal føre register over klager, produkter, der ikke opfylder kravene, og produkttilbagekaldelser og holde distributørerne orienteret om enhver sådan overvågning.

5.Fabrikanten skal sikre, at hans produkter er forsynet med et type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken de kan identificeres, eller hvis dette på grund af produktets størrelse eller art ikke er muligt, at de krævede oplysninger fremgår af emballagen eller af et dokument, der ledsager produktet.

6.Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og kontaktadresse skal fremgå af produktet eller, hvis dette ikke er muligt, af emballagen eller af et dokument, der ledsager produktet. Adressen skal være adressen på ét enkelt sted, hvor fabrikanten kan kontaktes.

7.Fabrikanten skal sikre, at produktet ledsages af en brugsanvisning og sikkerhedsinformation på et for forbrugere og slutbrugere letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat.

8.Hvis en fabrikant finder eller har grund til at tro, at et produkt, denne har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, træffer fabrikanten straks de nødvendige korrigerende foranstaltninger for at bringe det pågældende produkt i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Endvidere skal fabrikanten, hvis produktet udgør en risiko med hensyn til tilgængelighed, straks orientere de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort produktet tilgængeligt, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de trufne foranstaltninger.

9.Fabrikanten skal på grundlag af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning give myndigheden al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere produktets overensstemmelse med lovgivningen, på et sprog, der er let forståeligt for denne myndighed. Han skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om foranstaltninger, der træffes for at undgå risici, som produkter, han har bragt i omsætning, udgør, og sikre overholdelse af de i artikel 3 omhandlede krav.

Artikel 6

Bemyndigede repræsentanter

1.Fabrikanten kan ved skriftlig fuldmagt udpege en bemyndiget repræsentant. Forpligtelserne i henhold til artikel 5, stk. 1, og udarbejdelsen af teknisk dokumentation kan ikke være en del af den bemyndigede repræsentants fuldmagt.

2.En bemyndiget repræsentant skal udføre de opgaver, der er fastsat i den fuldmagt, han har modtaget fra fabrikanten. Fuldmagten skal som minimum sætte den bemyndigede repræsentant i stand til:

a)på grundlag af den kompetente nationale myndigheds begrundede anmodning, at give den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere produktets overensstemmelse med lovgivningen

b)at samarbejde med de nationale kompetente myndigheder, hvis disse anmoder herom, om foranstaltninger, der træffes for at undgå risici, som de produkter, der er omfattet af hans fuldmagt, udgør.

Artikel 7

Importørernes forpligtelser

1.Importører må kun bringe produkter, der opfylder kravene, i omsætning.

2.Importøren skal, før han bringer et produkt i omsætning, sikre, at fabrikanten har gennemført den i bilag II omhandlede overensstemmelsesvurderingsprocedure. Importøren skal sikre, at fabrikanten har udarbejdet den i nævnte bilag krævede tekniske dokumentation, at produktet er forsynet med CE-mærkning og er ledsaget af den krævede dokumentation, og at fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 5, stk. 5 og 6.

3.Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at et produkt ikke er i overensstemmelse med kravene i artikel 3, må vedkommende ikke bringe produktet i omsætning, før det er blevet bragt i overensstemmelse med gældende krav. Derudover skal importøren, når produktet udgør en risiko, underrette fabrikanten samt markedsovervågningsmyndighederne herom.

4.Importørens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og kontaktadresse skal fremgå af produktet, eller hvis dette ikke er muligt, af emballagen eller af et dokument, der ledsager produktet.

5.Importøren skal sikre, at produktet ledsages af en brugsanvisning og information på et for forbrugere og andre slutbrugere letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat.

6.Importøren sikrer, at opbevarings- og transportbetingelserne for produkter, som denne har ansvaret for, ikke bringer deres overholdelse af tilgængelighedskravene i artikel 3 i fare.

7.Importøren skal føre register over klager, produkter, der ikke opfylder kravene, og produkttilbagekaldelser og holde distributørerne orienteret om en sådan overvågning.

8.Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at et produkt, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med kravene i artikel 3, skal han straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe produktet i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Endvidere skal importøren, hvis produktet udgør en risiko, straks orientere de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort produktet tilgængeligt, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de foranstaltninger, han har truffet.

9.Importøren giver efter en kompetent national myndigheds begrundede anmodning herom myndigheden al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere et produkts overensstemmelse med lovgivningen, på et for denne myndighed let forståeligt sprog. Han skal, hvis denne myndigheder anmoder herom, samarbejde med den om foranstaltninger, der træffes for at undgå risici, som produkter, han har bragt i omsætning, udgør.

Artikel 8

Distributørernes forpligtelser

1.Distributører skal, når de gør et produkt tilgængeligt på markedet, handle med fornøden omhu over for kravene i dette direktiv.

2.Distributøren skal, før han gør et produkt tilgængeligt på markedet, kontrollere, at det er forsynet med CE-mærkningen og er ledsaget af den krævede dokumentation og af en brugsanvisning og information på et sprog, der er let forståeligt for forbrugere og andre slutbrugere i den medlemsstat, hvor produktet gøres tilgængeligt på markedet, og at fabrikanten og importøren har opfyldt kravene i artikel 5, stk. 5 og 6, og artikel 7, stk. 4.

3.Hvis en distributør finder eller har grund til at tro, at et produkt ikke er i overensstemmelse med kravene i artikel 3, må vedkommende ikke gøre produktet tilgængeligt på markedet, før det er blevet bragt i overensstemmelse med gældende krav. Derudover skal distributøren, når produktet udgør en risiko, underrette fabrikanten samt markedsovervågningsmyndighederne herom.

4.Distributøren sikrer, at opbevarings- og transportbetingelserne for produkter, som denne har ansvaret for, ikke bringer deres overensstemmelse med kravene i artikel 3 i fare.

5.Hvis distributører finder eller har grund til at tro, at et produkt, de har gjort tilgængeligt på markedet, ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, skal de sikre, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at bringe det pågældende produkt i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Derudover skal distributøren, hvis produktet udgør en risiko, straks orientere de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort produktet tilgængeligt, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de trufne foranstaltninger.

6.Distributøren skal på grundlag af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning give den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere produktets overensstemmelse med lovgivningen. Han skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om foranstaltninger, der træffes for at undgå risici, som produkter, han har gjort tilgængelige på markedet, udgør.

Artikel 9

Tilfælde, hvor fabrikantens forpligtelser finder anvendelse på importøren og distributøren

En importør eller distributør anses for at være fabrikant i dette direktivs forstand og er underlagt de samme forpligtelser som fabrikanten, jf. artikel 5, hvis importøren eller distributøren bringer et produkt i omsætning under sit eget navn eller varemærke eller ændrer et produkt, der allerede er bragt i omsætning, på en sådan måde, at det kan berøre overholdelsen af kravene i dette direktiv.

Artikel 10

Identifikation af erhvervsdrivende

1.Efter anmodning skal erhvervsdrivende over for markedsovervågningsmyndighederne identificere:

a)enhver erhvervsdrivende, som har leveret dem et produkt

b)enhver erhvervsdrivende, som de har leveret et produkt til.

2.Erhvervsdrivende skal kunne forelægge de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, i en periode på ti år, efter at produktet er blevet leveret til dem, og i en periode på ti år, efter at de har leveret produktet.

Artikel 11

Tjenesteydernes forpligtelser

1.Tjenesteydere sikrer, at de udformer og leverer tjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 3.

2.Tjenesteydere skal udarbejde de nødvendige oplysninger i overensstemmelse med bilag III, idet det forklares, hvordan tjenesteydelserne opfylder tilgængelighedskravene i artikel 3. Oplysningerne offentliggøres skriftligt og mundtligt, herunder på en måde, som er tilgængelig for personer med funktionsnedsættelser og personer med handicap. Tjenesteydere skal opbevare oplysningerne, så længe tjenesteydelsen udbydes.

3.Tjenesteydere skal sikre, at der findes procedurer, som sikrer, at en kontinuerlig levering af tjenesteydelser forbliver i overensstemmelse med tilgængelighedskravene i artikel 3. Tjenesteydere skal tage behørigt hensyn til ændringer af kendetegnene ved leveringen af tjenesteydelsen og ændringer af tilgængelighedskravene, jf. artikel 3. I tilfælde af manglende overensstemmelse med kravene skal tjenesteydere træffe de nødvendige afhjælpende foranstaltninger for at bringe tjenesteydelsen i overensstemmelse med tilgængelighedskravene i artikel 3.

4.Tjenesteydere skal på grundlag af en kompetent myndigheds begrundede anmodning give den alle oplysninger, som er nødvendige til påvisning af tjenesteydelsens overensstemmelse med tilgængelighedskravene i artikel 3. De samarbejder med disse myndigheder, hvis de anmoder herom, om foranstaltninger, der træffes for at bringe tjenesteydelsen i overensstemmelse med disse krav.

Artikel 12

Grundlæggende ændringer og uforholdsmæssig stor byrde

1.De i artikel 3 omhandlede tilgængelighedskrav finder kun anvendelse i det omfang, at de ikke indebærer en væsentlig ændring af et element eller et kendetegn ved et produkt eller en tjenesteydelse, der medfører en ændring i de grundlæggende egenskaber ved produktet eller tjenesteydelsen.

2.De i artikel 3 omhandlede tilgængelighedskrav finder anvendelse i det omfang, de ikke medfører en uforholdsmæssig stor byrde for de pågældende erhvervsdrivende.

3.Med henblik på at vurdere, hvorvidt overholdelse af tilgængelighedskravene til produkter eller tjenesteydelser medfører en uforholdsmæssig stor byrde, bør de erhvervsdrivende tage hensyn til følgende:

a)virksomhedens størrelse, ressourcer og art

b)de anslåede omkostninger og fordele for virksomheden i forhold til den anslåede fordel for personer med handicap under hensyntagen til hyppigheden og varigheden af brugen af et bestemt produkt eller en bestemt tjenesteydelse.

4.Byrden anses ikke for at være uforholdsmæssig, hvis der kompenseres for den ved hjælp af finansiering fra andre offentlige eller private kilder end egne kilder.

5.Vurderingen af, om overholdelse af tilgængelighedskravene i forbindelse med varer eller tjenesteydelser medfører en grundlæggende ændring eller en uforholdsmæssigt stor byrde, udføres af den erhvervsdrivende.

6.Hvis den erhvervsdrivende har anvendt den i stk. 1-5 omhandlede undtagelse for et bestemt produkt eller en bestemt tjenesteydelse, skal han underrette de relevante markedsovervågningsmyndigheder i den medlemsstat, på hvis marked produktet eller tjenesteydelsen bringes i omsætning eller gøres tilgængelig. Underretning skal omfatte den i stk. 3 omhandlede vurdering. Mikrovirksomheder er fritaget for dette underretningskrav, men skal være i stand til at forelægge den relevante dokumentation efter anmodning fra en relevant markedsovervågningsmyndighed.

KAPITEL IV

Harmoniserede standarder, fælles tekniske specifikationer og produkters og tjenesteydelsers overensstemmelse med reglerne

Artikel 13

Formodning om overensstemmelse

Produkter og tjenesteydelser, som er i overensstemmelse med harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, formodes at være i overensstemmelse med de tilgængelighedskrav, der er omfattet af disse standarder eller dele deraf, jf. artikel 3.

Artikel 14

Fælles tekniske specifikationer

1.Hvis der ikke er offentliggjort henvisninger til harmoniserede standarder i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1025/2012, og hvis der er behov for nærmere oplysninger om tilgængelighedskravene til visse produkter og tjenesteydelser for harmonisering af markedet, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der fastlægger fælles tekniske specifikationer for de i bilag I til dette direktiv omhandlede tilgængelighedskrav. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i dette direktivs artikel 24, stk. 2.

2.Produkter og tjenesteydelser, som er i overensstemmelse med de i stk. 1 omhandlede fælles tekniske specifikationer eller dele deraf, anses for at være i overensstemmelse med de i artikel 3 omhandlede tilgængelighedskrav, der er omfattet af disse fælles tekniske specifikationer eller dele deraf.Artikel 15

EU-overensstemmelseserklæring for produkter

1.Det skal af EU-overensstemmelseserklæringen fremgå, at det er blevet dokumenteret, at de relevante tilgængelighedskrav i artikel 3 er opfyldt. Hvis den i artikel 12 omhandlede undtagelse er blevet anvendt, skal det af EU-overensstemmelseserklæringen fremgå, hvilke tilgængelighedskrav der er omfattet af den pågældende undtagelse.

2.EU-overensstemmelseserklæringen skal følge den model, der er fastsat i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF. Den skal indeholde de elementer, der er anført i bilag II til dette direktiv, og løbende ajourføres. Kravene vedrørende den tekniske dokumentation må ikke pålægge mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder en uforholdsmæssigt stor byrde. Den oversættes til det eller de sprog, der kræves af den medlemsstat, på hvis marked produktet bringes i omsætning eller gøres tilgængeligt.

3.Hvis et produkt er omfattet af mere end én EU-retsakt, der kræver en EU-overensstemmelseserklæring, udfærdiges der en enkelt EU-overensstemmelseserklæring for alle sådanne EU-retsakter. Erklæringen skal indeholde en angivelse af de pågældende retsakter inklusive offentliggørelseshenvisninger.

4.Ved at udarbejde EU-overensstemmelseserklæringen står fabrikanten inde for, at produktet opfylder de gældende krav.

Artikel 16

Generelle principper for CE-mærkningen af produkter

CE-mærkningen er underkastet de generelle principper i artikel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008.

KAPITEL V

MARKEDSOVERVÅGNING, OVERENSSTEMMELSE OG BESKYTTELSESPROCEDURE PÅ EU-PLAN

Artikel 17

Markedsovervågning af produkter

1.Artikel 15, stk. 3, og artikel 16-29 i forordning (EF) nr. 765/2008 finder anvendelse på produkter.

2.Ved udførelsen af markedsovervågningen af produkter skal markedsovervågningsmyndighederne gennemgå den i artikel 12 omhandlede vurdering.

3.Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger, som markedsovervågningsmyndighederne ligger inde med, om erhvervsdrivendes overholdelse af de gældende tilgængelighedskrav i artikel 3 og den i artikel 12 omhandlede vurdering af undtagelser gøres tilgængelige for forbrugerne efter anmodning og i et tilgængeligt format, undtagen hvis disse oplysninger ikke kan fremlægges af fortrolighedshensyn, jf. artikel 19, stk. 5, i forordning (EF) nr. 765/2008.Artikel 18

Tjenesteydelsers overholdelse af kravene

1.Medlemsstaterne fastlægger, gennemfører og ajourfører med jævne mellemrum passende procedurer til:

a)kontrol af, at de i artikel 1, stk. 2, opførte tjenesteydelser overholder de krav, der er fastsat i dette direktiv, og gennemførelse af den i artikel 12 omhandlede vurdering af undtagelserne

b)opfølgning på klager eller indberetninger vedrørende de i artikel 1, stk. 2, omhandlede tjenesteydelser manglende overholdelse af tilgængelighedskravene i artikel 3

c)kontrol af, at de erhvervsdrivende har truffet de nødvendige afhjælpende foranstaltninger.

2.Medlemsstaterne udpeger de markedsovervågningsmyndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af de i stk. 1 omhandlede procedurer.

Medlemsstaterne sikrer, at offentligheden informeres om de i første afsnit omhandlede myndigheders eksistens, ansvar og identitet. Disse myndigheder skal efter anmodning stille oplysninger til rådighed i tilgængelige formater.

Artikel 19

Procedure i tilfælde af produkter, der udgør en risiko forbundet med tilgængelighed på nationalt plan

1.Hvis markedsovervågningsmyndighederne i en af medlemsstaterne har truffet foranstaltninger i henhold til artikel 20 i forordning (EF) nr. 765/2008, eller hvis de har tilstrækkelig grund til at antage, at et produkt, der er omfattet af dette direktiv, udgør en risiko, der er forbundet med de tilgængelighedsaspekter, der er omfattet af dette direktiv, skal de foretage en evaluering af det pågældende produkt omfattende alle de krav, der er fastlagt i dette direktiv. De relevante erhvervsdrivende samarbejder i fuldt omfang med markedsovervågningsmyndighederne.

Hvis markedsovervågningsmyndighederne i forbindelse med denne evaluering konstaterer, at produktet ikke opfylder kravene i dette direktiv, skal de straks anmode den pågældende erhvervsdrivende om at træffe alle fornødne foranstaltninger for at bringe produktet i overensstemmelse med disse krav eller for at trække produktet tilbage fra markedet eller kalde det tilbage inden for en rimelig tidsfrist, som de fastsætter i forhold til risikoens art.

Artikel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 finder anvendelse på de i andet afsnit omhandlede foranstaltninger.

2.Hvis markedsovervågningsmyndighederne konstaterer, at den manglende overholdelse af kravene ikke er begrænset til medlemsstatens område, skal de underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om resultaterne af evalueringen og om de foranstaltninger, de har pålagt den erhvervsdrivende at træffe.

3.Den erhvervsdrivende skal sikre, at der træffes alle de fornødne afhjælpende foranstaltninger over for alle de pågældende produkter, som han har gjort tilgængelige på EU-markedet.

4.Hvis den pågældende erhvervsdrivende inden for den frist, der er omhandlet i stk. 1, andet afsnit, ikke træffer de fornødne foranstaltninger, skal markedsovervågningsmyndighederne træffe de nødvendige foreløbige foranstaltninger for at forbyde eller begrænse tilgængeliggørelsen af produktet på det nationale marked eller for at trække produktet tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Markedsovervågningsmyndighederne underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om sådanne foranstaltninger.

5.De i stk. 4 omhandlede oplysninger skal indeholde alle tilgængelige elementer, særlig hvad angår de nødvendige data til identifikation af det produkt, der ikke overholder kravene, produktets oprindelse, arten af den påståede manglende overholdelse af kravene og af den pågældende risiko, arten og varigheden af de trufne nationale foranstaltninger samt de synspunkter, som den relevante erhvervsdrivende har fremsat. Markedsovervågningsmyndighederne skal navnlig oplyse, om den manglende overensstemmelse med kravene skyldes:

a)at produktet ikke overholder krav som omhandlet i dette direktivs artikel 3 eller

b)mangler ved de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 13, og som danner grundlag for overensstemmelsesformodningen.

6.De øvrige medlemsstater ud over den medlemsstat, der har indledt proceduren, skal straks underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de trufne foranstaltninger og om yderligere oplysninger, som de måtte råde over, om det pågældende produkts manglende overholdelse af kravene, og om deres indsigelser, hvis de ikke er indforstået med den meddelte nationale foranstaltning.

7.Hvis der ikke inden for tre måneder efter modtagelsen af de i stk. 4 omhandlede oplysninger er blevet gjort indsigelse af en medlemsstat eller Kommissionen mod en foreløbig foranstaltning truffet af en medlemsstat, anses foranstaltningen for at være berettiget.

8.Medlemsstaterne sikrer, at der straks træffes de fornødne restriktive foranstaltninger med hensyn til det pågældende produkt, f.eks. tilbagetrækning af produktet fra deres marked.

Artikel 20

Beskyttelsesprocedure på EU-plan

1.Hvis der efter afslutningen af proceduren i artikel 19, stk. 3 og 4, gøres indsigelse mod en medlemsstats nationale foranstaltning, eller hvis Kommissionen finder, at den nationale foranstaltning er i modstrid med EU-lovgivningen, skal Kommissionen straks drøfte spørgsmålet med medlemsstaterne og den eller de pågældende erhvervsdrivende og vurdere den nationale foranstaltning. På grundlag af resultaterne af denne vurdering træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den nationale foranstaltning er berettiget eller ej.

Kommissionen retter sin afgørelse til alle medlemsstaterne og meddeler den straks til disse samt til den eller de relevante erhvervsdrivende.

2.Hvis den nationale foranstaltning anses for at være berettiget, træffer samtlige medlemsstater de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at det produkt, der ikke overholder kravene, trækkes tilbage fra deres marked, og underretter Kommissionen herom. Hvis den nationale foranstaltning anses for ikke at være berettiget, trækker den pågældende medlemsstat foranstaltningen tilbage.

3.Hvis den nationale foranstaltning anses for at være berettiget, og hvis produktets manglende overholdelse af kravene tilskrives mangler ved de harmoniserede standarder som omhandlet i dette direktivs artikel 19, stk. 5, litra b), anvender Kommissionen den ved artikel 11 i forordning (EU) nr. 1025/2012 fastsatte procedure.

KAPITEL VI

TILGÆNGELIGHEDSKRAV I ANDEN EU-LOVGIVNING

Artikel 21

Anvendelighed af kravene om tilgængelighed på andre EU-retsakter

De tilgængelighedskrav, der er fastsat i afdeling IX i bilag I, finder anvendelse ved:

a)fastsættelse af tekniske specifikationer og tildelingskriterier vedrørende alle offentlige kontrakter og koncessioner, hvis genstand er beregnet til anvendelse af personer, hvad enten det er offentligheden eller personale ved den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed, som er omfattet af direktiv 2014/23/EU 49 , direktiv 2014/24/EU 50 og direktiv 2014/25/EU 51

b)fastsættelse af de tilgængelighedskrav, der henvises til ved udarbejdelsen og gennemførelsen af programmer, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1303/2013 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og forordning (EU) nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond

c)fastsættelse af tilgængelighedskravene vedrørende sociale kriterier og kvalitetskriterier, der er fastsat af de kompetente myndigheder i udbud om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej i henhold til forordning (EF) nr. 1370/2007

d)på transportinfrastruktur i overensstemmelse med artikel 37 i forordning (EU) nr. 1315/2013.

Artikel 22
Uforholdsmæssigt stor byrde

1.De i artikel 21 omhandlede tilgængelighedskrav finder anvendelse i det omfang, de ikke medfører en uforholdsmæssig stor byrde for de kompetente myndigheder i forbindelse med anvendelsen af nævnte artikel.

2.Med henblik på at vurdere, hvorvidt overholdelse af de i artikel 21 omhandlede tilgængelighedskrav til produkter eller tjenesteydelser medfører en uforholdsmæssig stor byrde, tager de kompetente myndigheder hensyn til følgende:

a)de kompetente myndigheders størrelse, ressourcer og art

b)de anslåede omkostninger og fordele for de pågældende kompetente myndigheder i forhold til den anslåede fordel for personer med handicap under hensyntagen til hyppigheden og varigheden af brugen af et bestemt produkt eller en bestemt tjenesteydelse.

3.Vurderingen af, om overholdelse af de i artikel 21 omhandlede tilgængelighedskrav medfører en uforholdsmæssig stor byrde, skal udføres af de pågældende kompetente myndigheder.

4.Når en kompetent myndighed har anvendt den i stk. 1, 2 og 3 omhandlede undtagelse for et bestemt produkt eller en bestemt tjenesteydelse, underretter den Kommissionen herom. Underretningen skal omfatte den i stk. 2 omhandlede vurdering.

Artikel 23
Fælles tekniske specifikationer for andre EU-retsakter

Overensstemmelse med de fælles tekniske specifikationer, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, eller dele deraf, sikrer overholdelse af artikel 21.

KAPITEL VII

Gennemførelsesbeføjelser og afsluttende bestemmelser

Artikel 24

Udvalgsprocedure

1.Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Artikel 25

Håndhævelse

1.Medlemsstaterne sørger for, at der findes tilstrækkelige og effektive midler til kontrol med overholdelsen af bestemmelserne i dette direktiv.

2.De i stk. 1 omhandlede midler omfatter:

a)bestemmelser, hvorefter en forbruger i henhold til den nationale lovgivning kan indbringe en sag for domstolene eller for de kompetente administrative myndigheder for at sikre, at de nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv overholdes

b)bestemmelser, hvorefter offentlige organer eller private foreninger, organisationer eller andre juridiske enheder, som har en legitim interesse i at sikre, at bestemmelserne i dette direktiv overholdes, i henhold til den nationale lovgivning kan indbringe en sag for domstolene eller for de kompetente administrative myndigheder på vegne af forbrugerne for at sikre, at de nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv overholdes.

Artikel 26

Sanktioner

1.Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelser af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf.

2.Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning.

3.Medlemsstaterne meddeler omgående disse regler og foranstaltninger til Kommissionen og giver den omgående besked om enhver ændring af dem.

4.I forbindelse med sanktionerne skal der tages hensyn til omfanget af den manglende overholdelse, herunder antallet af produktenheder eller tjenesteydelser, som ikke er i overensstemmelse med kravene, samt antallet af berørte personer.

Artikel 27

Gennemførelse

1.Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den [… insert date - two years after the entry into force of this Directive] de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

2.De anvender disse love og bestemmelser fra den [… insert date - six years after the entry into force of this Directive].

3.Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

4.Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

5.Medlemsstater, der benytter den mulighed, der er fastsat i artikel 3, stk. 10, meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de vedtager med henblik herpå, og rapporterer til Kommissionen om fremskridt i gennemførelsen heraf.

Artikel 28

Rapportering og revision

Senest […insert date - five years after the application of this Directive] og derefter hvert femte år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget en rapport om anvendelsen af dette direktiv.

1.Rapporten skal bl.a. i lyset af den sociale, økonomiske og teknologiske udvikling omhandle udviklingen i tilgængeligheden af produkter og tjenester og virkningerne for de erhvervsdrivende og personer med handicap, idet der om muligt udpeges områder, hvor byrden kan reduceres, med henblik på en vurdering af behovet for at ændre dette direktiv.

2.Medlemsstaterne meddeler rettidigt Kommissionen alle oplysninger, der er nødvendige for, at den kan udarbejde en sådan rapport.

3.Kommissionens rapport skal tage hensyn til synspunkterne hos de berørte erhvervsdrivende og relevante ikke-statslige organisationer, herunder organisationer, der repræsenterer personer med handicap og ældre.

Artikel 29

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 30

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

FINANSIERINGSOVERSIGT

FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

Forslagets/initiativets betegnelse

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004.

Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen 52

Afsnit 33 (delegation af beføjelser til EMPL)

Forslagets/initiativets art

X Forslaget/initiativet drejer sig om en ny foranstaltning

 Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende foranstaltning 53  

 Forslaget/initiativet vedrører en forlængelse af en eksisterende foranstaltning 

 Forslaget/initiativet vedrører omlægning af en foranstaltning til en ny foranstaltning 

Mål

Det eller de af Kommissionens flerårige strategiske mål, som forslaget/initiativet vedrører 

At leve op til de forpligtelser, der er indgået inden for rammerne af den europæiske handicapstrategi 2010-2020, ved at fjerne barrierer på det indre marked for den frie bevægelighed for en nøje udvalgt række af produkter og tjenesteydelser, der er vigtige for at støtte fuld deltagelse i samfundslivet for personer med handicap.

Specifikke mål og berørte ABM/ABB-aktiviteter

Specifikt mål: at fremme og beskytte rettigheder for personer med handicap

Berørte ABM/ABB-aktiviteter: Rettigheder for personer med handicap (delegation af beføjelser fra 33 02)Forventede resultater og virkninger

Angiv, hvilke virkninger forslaget/initiativet forventes at få for modtagerne/målgruppen.

Forbedring af funktionen af det indre marked for specifikke tilgængelige produkter og tjenesteydelser, også på området for offentlige udbud.

Lettelse af arbejdet for industrien og imødekommelse af behovene hos forbrugere med funktionsnedsættelser, herunder ældre og handicappede.

Mindskelse af barriererne for grænseoverskridende handel og forøgelse af konkurrencen mellem de valgte produkter og tjenesteydelser, herunder i forbindelse med offentlige udbud.

Lettelse af adgangen for forbrugere med handicap til en bredere vifte af tilgængelige produkter og tjenesteydelser til konkurrencedygtige priser.

Virknings- og resultatindikatorer

Angiv indikatorerne til kontrol af forslagets/initiativets gennemførelse.

Antal produkter, for hvilke et teknisk dossier for CE-mærkning omfattende tilgængelighed udarbejdes.

Antal offentlige udbud med henvisning til tilgængelighed og tilgængelighedskrav på EU-plan.

Antal klager vedrørende produkter og tjenesteydelser, fordi de ikke overholder tilgængelighedskravene.

Antal retssager om problemer med tilgængelighed vedrørende de pågældende produkter og tjenesteydelser.

Adgang til harmoniserede tilgængelighedsstandarder vedtaget af europæiske standardiseringsorganisationer.

Antal nye EU-retsakter, der henviser til EAA for at definere tilgængelighed.

Forslagets/initiativets begrundelse

Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt 

Fjernelse af forskelle i nationale tilgængelighedskrav, som fører til fragmentering af det indre marked, i forbindelse med produkter og tjenesteydelser, der udbydes og leveres på EU-markedet, og i forbindelse med specifikationer for offentlige indkøb.

Fastlæggelse af fælles EU-tilgængelighedskrav for udvalgte produkter og tjenesteydelser og for offentlige indkøb af produkter og tjenesteydelser.

Forbedring af håndhævelsen af tilgængelighedskravene.

Merværdien ved en indsats fra EU's side

Forslaget vil afhjælpe fragmenteringen af det indre marked, som skaber hindringer for erhvervsdrivende, der opererer på tværs af grænserne, og konkurrencefordrejning, samt styrke beskyttelsen af forbrugerne, idet der tages hensyn til den seneste markedsudvikling.

Kun med en indsats på EU-plan kan der skabes harmoniserede og sammenhængende retlige rammer, der vil muliggøre en fri strøm af tilgængelige produkter og tjenesteydelser i det indre marked.

Dette initiativ vil bidrage til en konsekvent og effektiv gennemførelse af FN-konventionen i hele EU og således fremme medlemsstaternes overholdelse af ovennævnte internationale forpligtelser til gavn for industrien og forbrugerne.

Erfaringer fra lignende foranstaltninger

I øjeblikket er dette område kun delvist reguleret på EU-plan.

Erfaringerne med direktiv 2001/83/EF om lægemidlers emballage, direktiv 95/16/EF om elevatorer og, på transportområdet, forordning (EF) nr. 661/2009 har vist fordelene ved harmonisering af tilgængelighedskravene for det indre marked..

Desuden er der en række problemkilder, der begrunder behovet for EU-tiltag på de områder, der er omfattet af det foreslåede direktiv:

Forskellene mellem nationale tilgængelighedskrav skyldes enten manglende koordinering på EU-plan af, hvilke produkter og tjenester der skal være tilgængelige, eller at der ikke fastlægges detaljerede regler om, hvilke tilgængelighedskrav der skal finde anvendelse, når EU-lovgivningen eller internationale aftaler fastsætter generelt, at visse produkter eller tjenesteydelser skal være tilgængelige (f.eks. FN's konvention og EU's regler om offentlige indkøb).

Dette er i øjeblikket overladt fuldstændigt til de nationale myndigheder, hvilket har resulteret i det nuværende kludetæppe af forskellige tilgængelighedskrav.

Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning

Nærværende forslag er i overensstemmelse med målsætningerne i den europæiske handicapstrategi 2010-2020 og FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, som EU og de fleste medlemsstater er part i.

Forslaget supplerer eksisterende EU-lovgivning vedrørende bistand til personer med handicap eller bevægelseshæmmede som f.eks. forordningerne om passagerrettigheder for alle transportformer (fly, tog, færger og busser).

Forslaget supplerer også forslaget til et direktiv om webtilgængelighed, hvis anvendelsesområde kun omfatter bestemte offentlige websteder.Varighed og finansielle virkninger

 Forslag/initiativ af begrænset varighed

   Forslag/initiativ gældende fra [DD/MM]YYYY til [DD/MM]YYYY

   Finansielle virkninger fra YYYY til YYYY

X Forslag/initiativ af ubegrænset varighed

Iværksættelse med en indkøringsperiode fra YYYY til YYYY

derefter gennemførelse i fuldt omfang

Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r) 54  

Fra 2015-budgettet

X Direkte forvaltning ved Kommissionen

◻ i dens tjenestegrene, herunder ved dens personale i EU's delegationer

   i gennemførelsesorganer

 Delt forvaltning i samarbejde med medlemsstaterne

Indirekte forvaltning ved uddelegering af gennemførelsesopgaver til:

◻ tredjelande eller organer, som tredjelande har udpeget

◻ internationale organisationer og deres organer (angives nærmere)

◻ Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond

◻ de organer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 208 og 209

◻ offentligretlige organer

◻ privatretlige organer, der har fået overdraget samfundsopgaver, forudsat at de stiller tilstrækkelige finansielle garantier

◻ privatretlige organer, undergivet lovgivningen i en medlemsstat, som har fået overdraget gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab, og som stiller tilstrækkelige finansielle garantier

◻ personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke aktioner i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er udpeget i den relevante basisretsakt

Hvis der angives flere forvaltningsmetoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet "Bemærkninger".

Bemærkninger

Gennemførelsen forventes ikke at kræve betydelige midler.

FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

Bestemmelser om kontrol og rapportering

Angiv hyppighed og betingelser.

Senest fem år efter ,at direktivet er taget i anvendelse, og derefter hvert femte år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport om anvendelsen af dette direktiv, eventuelt ledsaget af forslag om tilpasning heraf til den sociale, tekniske og økonomiske udvikling, navnlig for så vidt angår et velfungerende indre marked.

Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

Forvaltnings- og kontrolsystem

Konstaterede risici

Forsinket gennemførelse af direktivet i medlemsstaterne

Utilstrækkelig overvågning (og evaluering) af direktivets gennemførelse.

Ingen specifikke finansielle risici.

Oplysninger om det interne kontrolsystem

Kommissionens almindelige kontrol-/traktatbrudsprocedurer vedrørende gennemførelsen og håndhævelsen af direktivet

Anslåede omkostninger og fordele ved kontrollen samt forventet fejlrisiko.

Standardomkostninger ved kontrol af gennemførelsen og eventuelle overtrædelsesprocedurer

Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

Angiv eksisterende eller påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger.

Ikke relevant

FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme 

Eksisterende udgiftsposter på budgettet

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Budgetpost

Udgiftensart

Bidrag

Udgiftsområde nummer 3:

OB/IOB
( 55 )

fra EFTA-lande 56

fra kandidatlande 57

fra tredjelande

iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)

3

33.02.02 - Fremme af ikke-forskelsbehandling og lighed

Opdelte

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

Nye budgetposter, som der er søgt om:

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Budgetpost

Udgiftens
art

Bidrag

Nummer
[…]Betegnelse………………………………………...……….]

OB/IOB

fra EFTA-lande

fra kandidatlande

fra tredjelande

iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)

[…][XX.YY.YY.YY]

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

Anslåede virkninger for udgifterne

[Dette afsnit skal udfyldes ved hjælp af arket vedrørende administrative budgetoplysninger (det andet dokument i bilaget til denne finansieringsoversigt) og uploades til CISNET med henblik på høring af andre tjenestegrene.]

Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne 

i mio. EUR (tre decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige finansielle
ramme

Nummer

3

Udgiftsområde – Sikkerhed og unionsborgerskab

GD EMPL

År
2015 58

År
2016

År
2017

År
2018

År
2019

År
2020

I ALT

•Aktionsbevillinger

Budgetpostens nummer 33 02 02

Forpligtelser

(1)

0

0

0

0,20

0,20

Betalinger

(2)

0

0

0

0,20

0,20

Budgetpostens nummer

Forpligtelser

(1a)

Betalinger

(2a)

Administrationsbevillinger finansieret    
over bevillingsrammen for særprogrammet 59  

Budgetpostens nummer

(3)

Bevillinger I ALT
til GD EMPL

Forpligtelser

= 1+1a+3

0,20

0,20

Betalinger

= 2+2a

+3

0,20

0,20


I henhold til forslagets artikel 28 vil der blive foretaget en revision i år n+5. Ved revisionen vil der sandsynligvis blive gjort brug af ekstern bistand eller eksterne undersøgelser.Aktionsbevillinger I ALT

Forpligtelser

(4)

0,20

0,20

Betalinger

(5)

0,20

0,20

• Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer I ALT

(6)

Bevillinger I ALT
til GD EMPL
i den flerårige finansielle ramme

Forpligtelser

=4+ 6

0,20

0,20

Betalinger

=5+ 6

0,20

0,20

Betalinger

=5+ 6

Udgiftsområde i den flerårige finansielle
ramme

5

"Administrative udgifter"

i mio. EUR (tre decimaler)

År
2018

År
2019

År
2020

År
2021

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

GD EMPL

• Menneskelige ressourcer

• Andre administrationsudgifter

0,014

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,182

I ALT GD EMPL

Bevillinger

0,014

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,182

Bevillinger I ALT
til UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme 

(Forpligtelser i alt = betalinger i alt)

0,014

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,182

i mio. EUR (tre decimaler)

År
2018

År
2019

År
2020

År
2021

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 1-5
i den flerårige finansielle ramme 

Forpligtelser

0,014

0,228

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,382

Betalinger

0,014

0,028

0,228

0,028

0,028

0,028

0,028

0,382

Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af aktionsbevillinger

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af aktionsbevillinger som anført herunder:

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

Der angives mål og resultater

År
2018

År
2019

År
2020

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

RESULTATER

Art 60

Resultaternes gnsntl. omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Sam-lede resul-tater (antal)

Omkostninger i alt

SPECIFIKT MÅL NR. 1 61 ...

Specifikt mål: at fremme og beskytte rettigheder for personer med handicap

- Resultat

Undersøgelse

0,2

1

0,20

1

0,200

- Resultat

- Resultat

Subtotal for specifikt mål nr. 1

SPECIFIKT MÅL NR. 2:

- Resultat

Subtotal for specifikt mål nr. 2

OMKOSTNINGER I ALT

1

0,20

1

0,200

Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

Resumé 

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger

X Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:

i mio. EUR (tre decimaler)

År
n 62

År
n + 1

År
n + +2

År
n + +3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme

Menneskelige ressourcer

Andre administrationsudgifter

0,014

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,182

Subtotal UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme

0,014

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,182

Uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 63 i den flerårige finansielle ramme

Menneskelige ressourcer

Andre udgifter
af administrativ art

Subtotal
uden for UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme

I ALT

0,014

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,182

Bevillingerne til menneskelige ressourcer vil blive dækket ved hjælp af de af generaldirektoratets bevillinger, som allerede er afsat til forvaltning af aktionen, og/eller ved omfordeling i generaldirektoratet, hvortil kommer de eventuelle yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

 Anslået behov for menneskelige ressourcer

X Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:

Overslag angives i årsværk

År
n

År
n + 1

År n + +2

År n + +3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

    Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

XX 01 01 01 (i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer)

XX 01 01 02 (i delegationer)

XX 01 05 01 (indirekte forskning)

10 01 05 01 (direkte forskning)

Eksternt personale (i årsværk) . 64

XX 01 02 01 (KA, UNE, V under den samlede bevillingsramme)

XX 01 02 02 (KA, LA, UNE, V og JED i delegationerne)

XX 01 04 yy 65

- i hovedsædet

- i delegationer

XX 01 05 02 (KA, UNE, V - indirekte forskning)

10 01 05 02 (KA, V, UNE – direkte forskning)

Andre budgetposter (skal angives)

I ALT

XX angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit.

Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som generaldirektoratet allerede har afsat til aktionen, og/eller interne rokader i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

Opgavebeskrivelse:

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Eksternt personale

Ikke relevant

Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

X    Forslaget/initiativet er foreneligt med indeværende flerårige finansielle ramme.

   Forslaget/initiativet kræver omlægning af det relevante udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme.

Der redegøres for omlægningen med angivelse af de berørte budgetposter og beløbenes størrelse.

   Forslaget/initiativet kræver, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes, eller at den flerårige finansielle ramme revideres 66 .

Der redegøres for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter og beløbenes størrelse.

Tredjemands bidrag til finansieringen

X Forslaget/initiativet indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjemand.

Forslaget/initiativet indeholder bestemmelser om samfinansiering, jf. følgende overslag:

Bevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

År
n

År
n + 1

År
n + +2

År
n + +3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I alt

Angiv organ, som deltager i samfinansieringen 

Samfinansierede bevillinger I ALTAnslåede virkninger for indtægterne

X    Forslaget/initiativet har ingen finansiel virkning for indtægterne

   Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger:

   for egne indtægter

   for diverse indtægter

i mio. EUR (tre decimaler)

På budgettets indtægtsside

Bevillinger til rådighed i indeværende regnskabsår

Forslagets/initiativets virkninger 67

År
n

År
n + 1

År
n + +2

År
n + +3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

Artikel ….

For diverse indtægter, der er formålsbestemte, angives det, hvilke af budgettets udgiftsposter der påvirkes.

Det oplyses, hvilken metode der er benyttet til at beregne virkningerne for indtægterne.

(1) De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD) kan findes på følgende adresse: http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150 .
(2) Alle EU's medlemsstater har undertegnet UNCRPD, og i øjeblikket er Finland, Irland og Nederlandene er i færd med at ratificere konventionen.
(3) Den europæiske handicapstrategi 2010-2020, COM (2010) 636 final, kan findes på følgende adresse: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:en:PDF . 
(4)

   Ifølge FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap omfatter disse personer med en langvarig fysisk, mental, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hæmme dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

(5) Kommissionen forelagde et forslag, hvori det bl.a. bestemmes, at handicappede skal behandles på lige fod med andre, COM(2008) 426 endelig udg.
(6) M/376 standardiseringsmandat til CEN, CENELEC og ETSI til støtte for europæiske tilgængelighedskrav i forbindelse med offentlige kontrakter om produkter og tjenesteydelser inden for ikt-sektoren. http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=333.
(7) Denne standard er godt afstemt med de amerikanske standarder under afsnit 508 i loven om rehabilitering.
(8) M/420 standardiseringsmandat til CEN, CENELEC og ETSI til støtte for europæiske tilgængelighedskrav i forbindelse med offentlige kontrakter vedrørende bebyggede omgivelser: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=392 http://www.cen.eu/cen/Sectors/Sectors/Accessibility/Construction/Pages/Allpresentations.aspx ; .
(9) M/473 standardiseringsmandat til CEN, CENELEC og ETSI vedrørende inkludering af "design for alle" i relevante standardiseringsinitiativer: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=461
ftp://ftp.cencenelec.eu/CEN/Sectors/List/Accessibility/DfAmandate.pdf .
(10) EUT L 316 af 14.11 2012, s. 12.
(11) COM(2014) 910, Kommissionens arbejdsprogram 2015 - En ny start, kan findes på følgende adresse: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_en.pdf . 
(12) http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx .
(13) Initial plan to implement the European Disability Strategy 2010-2020, List of Actions 2010-2015, SEC/2010/1324 final, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:en:PDF kan findes på følgende adresse: . 
(14)

   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006 af 5. juli 2006 om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly (EUT L 204 af 26.7.2006, s. 1), forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (EUT L L315 af 3.12.2007), forordning (EU) nr. 1177/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 1), forordning (EU) nr. 181/2011 om buspassagerers rettigheder (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 1).

(15) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 200 af 31.7.2009, s. 1).
(16) Direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (omarbejdning) (EUT L 191 af 18.7.2008, s. 1) og Kommissionens beslutning 2008/164/EF af 21. december 2007 vedrørende den tekniske specifikation for interoperabilitet for bevægelseshæmmede i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog og højhastighedstog (EUT L 64 af 7.3.2008, s. 72).
(17) Direktiv 2009/45/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (EUT L 163 af 25.6.2009).
(18) COM(2012) 721 final, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0721:FIN:DA:PDF kan findes på følgende adresse: . 
(19) EU-SILC's data og WHO's rapport om den globale sygdomsbyrde.
(20)

   Opfølgning af den strategiske gennemførelsesplan, som det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring har udarbejdet (COM(2012) 83).

(21) Afsnit 255 i Telecoms Act, Communications and Video Accessibility Act, afsnit 508 i Rehabilitation Act, Air carriers Act, ADA (American with Disabilities Act) og Help America Vote Act.
(22) Yderligere oplysninger om europæiske tilgængelighedskrav i forbindelse med offentlige kontrakter om produkter og tjenesteydelser inden for ikt-sektoren kan findes på følgende websted: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=333.
(23) Rapport fra Deloitte, der skal offentliggøres samtidig med vedtagelsen af forslaget.
(24) Eurobarometer nummer 345: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm .
(25) Rapport fra Deloitte om SMV-panelet, der skal offentliggøres samtidig med vedtagelsen af forslaget.
(26) http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/dhlg_5th_report_en.pdf
(27) Endelig rapport fra Deloitte, der skal offentliggøres samtidig med vedtagelsen af forslaget.
(28) www.disability-europe.net/ .
(29) Jf. bilag II til afgørelse nr. 768/2008/EF om markedsføring af produkter (EUT L 218 af 13.8.2008).
(30) EUT C […] af […], s. […].
(31) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/33/EU af. 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer (EUT L 96 af 29.3.2014, s. 251).
(32) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 200 af 31.7.2009, s. 1).
(33) KOM(2010) 636.
(34) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers websteder, COM(2012) 721.
(35) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1).
(36) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).
(37) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).
(38) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles rammer for markedsføring af produkter (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 82).
(39) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12).
(40) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).
(41) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
(42)

   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1).

(43) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).
(44) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006.
(45) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70 (EUT L 315 af 3.12.2007, s. 1).
(46) Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1315/2013/EU af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 1).
(47) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1).
(48) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og tjenester (EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33).
(49) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter.
(50) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud.
(51) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester.
(52) ABM: Activity Based Managing (aktivitetsbaseret ledelse). Activity Based Budgeting (aktivitetsbaseret budgetlægning).
(53) Jf. artikel 54, stk. 2, litra a) og b), i finansforordningen.
(54) Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb: http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm
(55) OB = opdelte bevillinger/IOB = ikke-opdelte bevillinger.
(56) EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.
(57) Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidatlande på Vestbalkan.
(58) År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet begynder.
(59) Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.
(60) Resultater er de produkter og tjenesteydelser, der skal leveres (f.eks. antal finansierede studenterudvekslinger, antal km bygget vej osv.).
(61) Som beskrevet i punkt 1.4.2. 'Specifikke mål ...'.
(62) År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet begynder.
(63) Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.
(64) kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: UNE = udstationerede nationale eksperter. V: vikarer, JED: junioreksperter ved delegationerne.
(65) Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere BA-poster).
(66) Jf. punkt 19 og 24 i den interinstitutionelle aftale (for perioden 2007-2013).
(67) Med hensyn til EU's traditionelle egne indtægter (told, sukkerafgifter) opgives beløbene netto, dvs. bruttobeløb, hvorfra der er trukket opkrævningsomkostninger på 25 %.

Bruxelles, den 2.12.2015

COM(2015) 615 final

BILAG

til

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser

{SWD(2015) 264 final}
{SWD(2015) 265 final}
{SWD(2015) 266 final}


BILAG I

DE I ARTIKEL 3 OMHANDLEDE TILGÆNGELIGHEDSKRAV TIL PRODUKTER OG TJENESTEYDELSER

PRODUKTER OG TJENESTEYDELSER

TILGÆNGELIGHEDSKRAV

AFDELING I

Computerhardware til generelle formål og operativsystemer

1. Konstruktion og produktion: 

Konstruktion og produktion af produkter med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap og personer med aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal opnås gennem tilgængelighed, for så vidt angår:

a)oplysninger om anvendelse af produktet anført på selve produktet (mærkning, brugsanvisning, advarsler), som:

I)skal være tilgængelige gennem mere end en sensorisk kanal

II)skal være forståelige

III)skal kunne konstateres

IV)skal have en passende skriftstørrelse under forudsigelige anvendelsesforhold

b)produktets emballage, herunder oplysningerne i det (åbning, lukning, anvendelse og bortskaffelse)

c)produktets brugsanvisning med oplysninger om installation og vedligeholdelse, oplagring og bortskaffelse, som skal opfylde følgende betingelser:

I)indholdet af brugsanvisningen skal være til rådighed i tekstformater, der kan anvendes til at skabe alternative kompenserende formater, der kan forelægges på forskellige måder og via mere end én sensorisk kanal, og

II)brugsanvisningen skal omfatte alternativer til indhold, som ikke består af tekst

d)produktets brugergrænseflade (håndtering, styring og feedback, input og output) i overensstemmelse med punkt 2

e)produktets brugsegenskaber ved hjælp af funktioner, som har til formål at opfylde de behov, som personer med funktionelle begrænsninger har, i overensstemmelse med punkt 2

f)produktets grænseflade med hjælpemidler.

 

2. Brugergrænseflade og funktionel konstruktion:

For at sikre tilgængeligheden af produkternes konstruktion og deres brugergrænseflade som omhandlet i stk. 1, litra d) og e), skal deres konstruktion, hvis det er relevant, sikre:

a)kommunikation og orientering via mere end én sensorisk kanal

b)alternativer til tale til kommunikation og orientering

c)fleksibel forstørrelse og kontrast

d)en alternativ farve til formidling af oplysninger

e)fleksible måder, hvorpå forgrund og baggrund kan styres og adskilles, herunder for at nedbringe baggrundsstøj og forbedre klarheden

f)brugerstyring af lydstyrken

g)sekventiel styring og alternativer til finmotorisk styring

h)funktionsmåder med begrænset rækkevidde og styrke

i)beskyttelse mod udløsning af anfald som følge af lysfølsomhed.

AFDELING II

Selvbetjeningsterminaler: Pengeautomater, billetautomater og selvbetjeningsautomater til check-in

1. Konstruktion og produktion:

Konstruktion og produktion af produkter med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap og personer med aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal opnås gennem tilgængelighed, for så vidt angår:

a)oplysninger om anvendelse af produktet anført på selve produktet (mærkning, brugsanvisning, advarsler), som:

I)skal være tilgængelige gennem mere end en sensorisk kanal

II)skal være forståelige

III)skal kunne konstateres

IV)skal have en passende skriftstørrelse under forudsigelige anvendelsesforhold

b)produktets brugergrænseflade (håndtering, styring og feedback, input og output) i overensstemmelse med punkt 2

c)produktets brugsegenskaber ved hjælp af funktioner, som har til formål at opfylde de behov, som personer med funktionelle begrænsninger har, i overensstemmelse med punkt 2

d)produktets grænseflade med hjælpemidler.

 

2. Brugergrænseflade og funktionel konstruktion:

For at sikre tilgængeligheden af produkternes konstruktion og deres brugergrænseflade som omhandlet i stk. 1, litra b) og c), skal deres konstruktion, hvis det er relevant, sikre:

a)kommunikation og orientering via mere end én sensorisk kanal

b)alternativer til tale til kommunikation og orientering

c)fleksibel forstørrelse og kontrast

d)en alternativ farve til formidling af oplysninger

e)fleksible måder, hvorpå forgrund og baggrund kan styres og adskilles, herunder for at nedbringe baggrundsstøj og forbedre klarheden

f)brugerstyring af lydstyrken

g)sekventiel styring og alternativer til finmotorisk styring

h)funktionsmåder med begrænset rækkevidde og styrke

i)beskyttelse mod udløsning af anfald som følge af lysfølsomhed.

AFDELING III

Telefontjenester, herunder alarmtjenester og relateret forbrugerterminaludstyr med avanceret databehandlingskapacitet

A. Tjenesteydelser:

1.Levering af tjenesteydelser med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap, skal opnås ved at:

a)sikre tilgængeligheden af de produkter, som de anvender til leveringen af tjenesteydelsen, i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i punkt B om "Relateret forbrugerterminaludstyr med avanceret databehandlingskapacitet, der anvendes af forbrugerne"

b)give oplysninger om tjenesteydelsens funktion og om dens tilgængelighedskendetegn og -faciliteter som følger:

I)oplysningerne skal være til rådighed i tekstformater, der kan anvendes til at skabe alternative kompenserende formater, der af brugeren kan forelægges på forskellige måder og via mere end én sensorisk kanal

II)der skal sikres alternativer til indhold, som ikke består af tekst

III)de elektroniske oplysninger, herunder de relaterede online applikationer, der er nødvendige i forbindelse med levering af tjenesteydelsen, skal leveres i overensstemmelse med litra c)

c)    gøre websteder tilgængelige på en ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og som gør det muligt at tilpasse præsentationen af indholdet og interaktionsformen, om nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig alternativ elektronisk løsning og på en måde, der fremmer interoperabilitet med en bred vifte af brugeragenter og kompenserende teknologier, som findes på EU-plan og internationalt plan

d)sørge for tilgængelige oplysninger for at lette komplementariteten med kompenserende tjenesteydelser

e)inkludere funktioner, praksis, politikker og procedurer og ændringer i udførelsen af den tjenesteydelse, der er rettet mod behovene hos personer med funktionelle begrænsninger.

B. Relateret forbrugerterminaludstyr med avanceret databehandlingskapacitet, der anvendes af forbrugerne:

1. Konstruktion og produktion:

Konstruktion og produktion af produkter med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap og personer med aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal opnås gennem tilgængelighed, for så vidt angår:

a)oplysninger om anvendelse af produktet anført i/på selve produktet (mærkning, brugsanvisning, advarsler), som:

I)skal være tilgængelige gennem mere end en sensorisk kanal

II)skal være forståelige

III)skal kunne konstateres

IV)skal have en passende skriftstørrelse under forudsigelige anvendelsesforhold

b)produktets emballage, herunder oplysningerne i det (åbning, lukning, anvendelse og bortskaffelse)

c)produktets brugsanvisning med oplysninger om installation og vedligeholdelse, oplagring og bortskaffelse, som skal opfylde følgende betingelser:

I)indholdet af brugsanvisningen skal være til rådighed i tekstformater, der kan anvendes til at skabe alternative kompenserende formater, der kan forelægges på forskellige måder og via mere end én sensorisk kanal, og

II)brugsanvisningen skal omfatte alternativer til indhold, som ikke består af tekst

d)produktets brugergrænseflade (håndtering, styring og feedback, input og output) i overensstemmelse med punkt 2

e)produktets brugsegenskaber ved hjælp af funktioner, som har til formål at opfylde de behov, som personer med funktionelle begrænsninger har, i overensstemmelse med punkt 2

f)produktets grænseflade med hjælpemidler.

 

2. Brugergrænseflade og funktionel konstruktion:

For at sikre tilgængeligheden af produkternes konstruktion og deres brugergrænseflade som omhandlet i stk. 1, litra d) og e), skal deres konstruktion, hvis det er relevant, sikre:

a)kommunikation og orientering via mere end én sensorisk kanal

b)alternativer til tale til kommunikation og orientering

c)fleksibel forstørrelse og kontrast

d)en alternativ farve til formidling af oplysninger

e)fleksible måder, hvorpå forgrund og baggrund kan styres og adskilles, herunder for at nedbringe baggrundsstøj og forbedre klarheden

f)brugerstyring af lydstyrken

g)sekventiel styring og alternativer til finmotorisk styring

h)funktionsmåder med begrænset rækkevidde og styrke

i)beskyttelse mod udløsning af anfald som følge af lysfølsomhed.

AFDELING IV

Audiovisuelle medietjenester og relateret forbrugerudstyr med avanceret databehandlingskapacitet

A. Tjenesteydelser:

1. Levering af tjenesteydelser med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap, skal opnås ved at:

a)    sikre tilgængeligheden af de produkter, som de anvender til leveringen af tjenesteydelsen, i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i punkt B om "Relateret forbrugerudstyr med avanceret databehandlingskapacitet"

b)    give oplysninger om tjenesteydelsens funktion og om dens tilgængelighedskendetegn og -faciliteter som følger:

I)oplysningerne skal være til rådighed i tekstformater, der kan anvendes til at skabe alternative kompenserende formater, der af brugeren kan forelægges på forskellige måder og via mere end én sensorisk kanal

II)der skal sikres alternativer til indhold, som ikke består af tekst

III)de elektroniske oplysninger, herunder de relaterede online applikationer, der er nødvendige i forbindelse med levering af tjenesteydelsen, skal leveres i overensstemmelse med litra c)

c)    gøre websteder tilgængelige på en ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og som gør det muligt at tilpasse præsentationen af indholdet og interaktionsformen, om nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig alternativ elektronisk løsning og på en måde, der fremmer interoperabilitet med en bred vifte af brugeragenter og kompenserende teknologier, som findes på EU-plan og internationalt plan

d)    sørge for tilgængelige oplysninger for at lette komplementariteten med kompenserende tjenesteydelser

e)    inkludere funktioner, praksis, politikker og procedurer og ændringer i udførelsen af den tjenesteydelse, der er rettet mod behovene hos personer med funktionelle begrænsninger.

B. Relateret forbrugerudstyr med avanceret databehandlingskapacitet:

1. Konstruktion og produktion:

Konstruktion og produktion af produkter med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap og personer med aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal opnås gennem tilgængelighed, for så vidt angår:

a)oplysninger om anvendelse af produktet anført i/på selve produktet (mærkning, brugsanvisning, advarsler), som:

I)skal være tilgængelige gennem mere end en sensorisk kanal

II)skal være forståelige

III)skal kunne konstateres

IV)skal have en passende skriftstørrelse under forudsigelige anvendelsesforhold

b)produktets emballage, herunder oplysningerne i det (åbning, lukning, anvendelse og bortskaffelse)

c)produktets brugsanvisning med oplysninger om installation og vedligeholdelse, oplagring og bortskaffelse, som skal opfylde følgende betingelser:

I)indholdet af brugsanvisningen skal være til rådighed i tekstformater, der kan anvendes til at skabe alternative kompenserende formater, der kan forelægges på forskellige måder og via mere end én sensorisk kanal, og

II)brugsanvisningen skal omfatte alternativer til indhold, som ikke består af tekst

d)produktets brugergrænseflade (håndtering, styring og feedback, input og output) i overensstemmelse med punkt 2

e)produktets brugsegenskaber ved hjælp af funktioner, som har til formål at opfylde de behov, som personer med funktionelle begrænsninger har, i overensstemmelse med punkt 2

f)produktets grænseflade med hjælpemidler.

 

2. Brugergrænseflade og funktionel udformning

For at sikre tilgængeligheden af produkternes konstruktion og deres brugergrænseflade som omhandlet i stk. 1, litra d) og e), skal deres konstruktion, hvis det er relevant, sikre:

a)kommunikation og orientering via mere end én sensorisk kanal

b)alternativer til tale til kommunikation og orientering

c)fleksibel forstørrelse og kontrast

d)en alternativ farve til formidling af oplysninger

e)fleksible måder, hvorpå forgrund og baggrund kan styres og adskilles, herunder for at nedbringe baggrundsstøj og forbedre klarheden

f)brugerstyring af lydstyrken

g)sekventiel styring og alternativer til finmotorisk styring

h)funktionsmåder med begrænset rækkevidde og styrke

i)beskyttelse mod udløsning af anfald som følge af lysfølsomhed.

AFDELING V

Fly-, bus-, tog- og søtransport, websteder, der anvendes til passagertransporttjenester, tjenester til mobile enheder, intelligente billetsystemer og tidstro oplysninger, Selvbetjeningsterminaler, billetautomater og selvbetjeningsautomater til check-in, der anvendes til passagertransporttjenester

A. Tjenesteydelser:

1. Levering af tjenesteydelser med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap, skal opnås ved at:

a)    give oplysninger om tjenesteydelsens funktion og om dens tilgængelighedskendetegn og -faciliteter som følger:

I)oplysningerne skal være til rådighed i tekstformater, der kan anvendes til at skabe alternative kompenserende formater, der af brugeren kan forelægges på forskellige måder og via mere end én sensorisk kanal

II)der skal sikres alternativer til indhold, som ikke består af tekst

III)de elektroniske oplysninger, herunder de relaterede online applikationer, der er nødvendige i forbindelse med levering af tjenesteydelsen, skal leveres i overensstemmelse med litra b)

b)    gøre websteder tilgængelige på en ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og som gør det muligt at tilpasse præsentationen af indholdet og interaktionsformen, om nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig alternativ elektronisk løsning og på en måde, der fremmer interoperabilitet med en bred vifte af brugeragenter og kompenserende teknologier, som findes på EU-plan og internationalt plan

c)    inkludere funktioner, praksis, politikker og procedurer og ændringer i udførelsen af den tjenesteydelse, der er rettet mod behovene hos personer med funktionelle begrænsninger.

B. Websteder, der anvendes til passagertransporttjenester:

a)    Tilvejebringelse af websteder, som tilgængelige på en ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, anvende og forstå indholdet, og som gør det muligt at tilpasse præsentationen af indholdet og interaktionsformen, om nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig alternativ elektronisk løsning, og på en måde, der fremmer interoperabilitet med en bred vifte af brugeragenter og kompenserende teknologier, som findes på EU-plan og internationalt plan.

C. Tjenester til mobile enheder, intelligente billetsystemer og tidstro oplysninger:

1. Levering af tjenesteydelser med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap, skal opnås ved at:

a)    give oplysninger om tjenesteydelsens funktion og om dens tilgængelighedskendetegn og -faciliteter som følger:

I)oplysningerne skal være til rådighed i tekstformater, der kan anvendes til at skabe alternative kompenserende formater, der af brugeren kan forelægges på forskellige måder og via mere end én sensorisk kanal

II)der skal sikres alternativer til indhold, som ikke består af tekst

III)de elektroniske oplysninger, herunder de relaterede online applikationer, der er nødvendige i forbindelse med levering af tjenesteydelsen, skal leveres i overensstemmelse med litra b)

b)    gøre websteder tilgængelige på en ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og som gør det muligt at tilpasse præsentationen af indholdet og interaktionsformen, om nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig alternativ elektronisk løsning og på en måde, der fremmer interoperabilitet med en bred vifte af brugeragenter og kompenserende teknologier, som findes på EU-plan og internationalt plan

D. Selvbetjeningsterminaler, billetautomater og selvbetjeningsautomater til check-in, der anvendes til passagertransporttjenester:

1.    Konstruktion og produktion:

Konstruktion og produktion af produkter med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap og personer med aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal opnås gennem tilgængelighed, for så vidt angår:

a)oplysninger om anvendelse af produktet anført i/på selve produktet (mærkning, brugsanvisning, advarsler), som:

I)skal være tilgængelige gennem mere end en sensorisk kanal

II)skal være forståelige

III)skal kunne konstateres

IV)skal have en passende skriftstørrelse under forudsigelige anvendelsesforhold

b)produktets brugergrænseflade (håndtering, styring og feedback, input og output) i overensstemmelse med punkt 2

c)produktets brugsegenskaber ved hjælp af funktioner, som har til formål at opfylde de behov, som personer med funktionelle begrænsninger har, i overensstemmelse med punkt 2

d)produktets grænseflade med hjælpemidler.

2. Brugergrænseflade og funktionel udformning

For at sikre tilgængeligheden af produkternes konstruktion og deres brugergrænseflade som omhandlet i stk. 1, litra b) og c), skal deres konstruktion, hvis det er relevant, sikre:

a)kommunikation og orientering via mere end én sensorisk kanal

b)alternativer til tale til kommunikation og orientering

c)fleksibel forstørrelse og kontrast

d)en alternativ farve til formidling af oplysninger

e)fleksible måder, hvorpå forgrund og baggrund kan styres og adskilles, herunder for at nedbringe baggrundsstøj og forbedre klarheden

f)brugerstyring af lydstyrken

g)sekventiel styring og alternativer til finmotorisk styring

h)funktionsmåder med begrænset rækkevidde og styrke

i)beskyttelse mod udløsning af anfald som følge af lysfølsomhed.

AFDELING VI

Banktjenester, websteder, der anvendes til levering af banktjenester, banktjenester til mobile enheder, selvbetjeningsterminaler, herunder pengeautomater, der anvendes til levering af banktjenester

A. Tjenesteydelser generelt:

1. Levering af tjenesteydelser med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap, skal opnås ved at:

a)    sikre tilgængeligheden af de produkter, som de anvender til leveringen af tjenesteydelsen, i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i punkt D:

b)    give oplysninger om tjenesteydelsens funktion og om dens tilgængelighedskendetegn og -faciliteter som følger:

I)oplysningerne skal være til rådighed i tekstformater, der kan anvendes til at skabe alternative kompenserende formater, der af brugeren kan forelægges på forskellige måder og via mere end én sensorisk kanal

II)der skal sikres alternativer til indhold, som ikke består af tekst

III) de elektroniske oplysninger, herunder de relaterede online applikationer, der er nødvendige i forbindelse med levering af tjenesteydelsen, skal leveres i overensstemmelse med litra c)

c)    gøre websteder tilgængelige på en ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og som gør det muligt at tilpasse præsentationen af indholdet og interaktionsformen, om nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig alternativ elektronisk løsning og på en måde, der fremmer interoperabilitet med en bred vifte af brugeragenter og kompenserende teknologier, som findes på EU-plan og internationalt plan

d)    inkludere funktioner, praksis, politikker og procedurer og ændringer i udførelsen af den tjenesteydelse, der er rettet mod behovene hos personer med funktionelle begrænsninger.

B. Websteder, der anvendes til levering af banktjenester:

Levering af tjenesteydelser med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap, skal opnås ved at:

a)    gøre websteder tilgængelige på en ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og som gør det muligt at tilpasse præsentationen af indholdet og interaktionsformen, om nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig alternativ elektronisk løsning og på en måde, der fremmer interoperabilitet med en bred vifte af brugeragenter og kompenserende teknologier, som findes på EU-plan og internationalt plan.

C. Banktjenester til mobile enheder:

1.Levering af tjenesteydelser med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap, skal opnås ved at:

a)    give oplysninger om tjenesteydelsens funktion og om dens tilgængelighedskendetegn og -faciliteter som følger:

I)oplysningerne skal være til rådighed i tekstformater, der kan anvendes til at skabe alternative kompenserende formater, der af brugeren kan forelægges på forskellige måder og via mere end én sensorisk kanal

II)der skal sikres alternativer til indhold, som ikke består af tekst

III)de elektroniske oplysninger, herunder de relaterede online applikationer, der er nødvendige i forbindelse med levering af tjenesteydelsen, skal leveres i overensstemmelse med litra b)

b)    gøre websteder tilgængelige på en ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og som gør det muligt at tilpasse præsentationen af indholdet og interaktionsformen, om nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig alternativ elektronisk løsning og på en måde, der fremmer interoperabilitet med en bred vifte af brugeragenter og kompenserende teknologier, som findes på EU-plan og internationalt plan.

D. Selvbetjeningsterminaler, herunder pengeautomater, der anvendes til levering af banktjenester:

1. Konstruktion og produktion:

Konstruktion og produktion af produkter med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap og personer med aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal opnås gennem tilgængelighed, for så vidt angår:

a)oplysninger om anvendelse af produktet anført i/på selve produktet (mærkning, brugsanvisning, advarsler), som:

I)skal være tilgængelige gennem mere end en sensorisk kanal

II)skal være forståelige

III)skal kunne konstateres

IV)skal have en passende skriftstørrelse under forudsigelige anvendelsesforhold

b)produktets brugergrænseflade (håndtering, styring og feedback, input og output) i overensstemmelse med punkt 2

c)produktets brugsegenskaber ved hjælp af funktioner, som har til formål at opfylde de behov, som personer med funktionelle begrænsninger har, i overensstemmelse med punkt 2

d)produktets grænseflade med hjælpemidler.

 

2. Brugergrænseflade og funktionel konstruktion:

For at sikre tilgængeligheden af produkternes konstruktion og deres brugergrænseflade som omhandlet i stk. 1, litra b) og c), skal deres konstruktion, hvis det er relevant, sikre:

a)kommunikation og orientering via mere end én sensorisk kanal

b)alternativer til tale til kommunikation og orientering

c)fleksibel forstørrelse og kontrast

d)en alternativ farve til formidling af oplysninger

e)fleksible måder, hvorpå forgrund og baggrund kan styres og adskilles, herunder for at nedbringe baggrundsstøj og forbedre klarheden

f)brugerstyring af lydstyrken

g)sekventiel styring og alternativer til finmotorisk styring

h)funktionsmåder med begrænset rækkevidde og styrke

i)beskyttelse mod udløsning af anfald som følge af lysfølsomhed.

AFDELING VII

E-bøger

A. Tjenesteydelser:

1.Levering af tjenesteydelser med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap, skal opnås ved at:

a)    sikre tilgængeligheden af de produkter, som de anvender til leveringen af tjenesteydelsen, i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i punkt B "Produkter"

b)    give oplysninger om tjenesteydelsens funktion og om dens tilgængelighedskendetegn og -faciliteter som følger:

I)oplysningerne skal være til rådighed i tekstformater, der kan anvendes til at skabe alternative kompenserende formater, der af brugeren kan forelægges på forskellige måder og via mere end én sensorisk kanal

II)der skal sikres alternativer til indhold, som ikke består af tekst

III) de elektroniske oplysninger, herunder de relaterede online applikationer, der er nødvendige i forbindelse med levering af tjenesteydelsen, skal leveres i overensstemmelse med litra c)

c)    gøre websteder tilgængelige på en ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og som gør det muligt at tilpasse præsentationen af indholdet og interaktionsformen, om nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig alternativ elektronisk løsning og på en måde, der fremmer interoperabilitet med en bred vifte af brugeragenter og kompenserende teknologier, som findes på EU-plan og internationalt plan

d)    sørge for tilgængelige oplysninger for at lette komplementariteten med kompenserende tjenesteydelser

e)     inkludere funktioner, praksis, politikker og procedurer og ændringer i udførelsen af den tjenesteydelse, der er rettet mod behovene hos personer med funktionelle begrænsninger.

B. "Produkter"

1. Konstruktion og produktion:

Konstruktion og produktion af produkter med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap og personer med aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal opnås gennem tilgængelighed, for så vidt angår:

a)oplysninger om anvendelse af produktet anført i/på selve produktet (mærkning, brugsanvisning, advarsler), som:

I)skal være tilgængelige gennem mere end en sensorisk kanal

II)skal være forståelige

III)skal kunne konstateres

IV)skal have en passende skriftstørrelse under forudsigelige anvendelsesforhold

b)produktets emballage, herunder oplysningerne i det (åbning, lukning, anvendelse og bortskaffelse)

c)produktets brugsanvisning med oplysninger om installation og vedligeholdelse, oplagring og bortskaffelse, som skal opfylde følgende betingelser:

I)indholdet af brugsanvisningen skal være til rådighed i tekstformater, der kan anvendes til at skabe alternative kompenserende formater, der kan forelægges på forskellige måder og via mere end én sensorisk kanal, og

II)brugsanvisningen skal omfatte alternativer til indhold, som ikke består af tekst

d)produktets brugergrænseflade (håndtering, styring og feedback, input og output) i overensstemmelse med punkt 2

e)produktets brugsegenskaber ved hjælp af funktioner, som har til formål at opfylde de behov, som personer med funktionelle begrænsninger har, i overensstemmelse med punkt 2

f)produktets grænseflade med hjælpemidler.

2. Brugergrænseflade og funktionel konstruktion:

For at sikre tilgængeligheden af produkternes konstruktion og deres brugergrænseflade som omhandlet i stk. 1, litra d) og e), skal deres konstruktion, hvis det er relevant, sikre:

a)kommunikation og orientering via mere end én sensorisk kanal

b)alternativer til tale til kommunikation og orientering

c)fleksibel forstørrelse og kontrast

d)en alternativ farve til formidling af oplysninger

e)fleksible måder, hvorpå forgrund og baggrund kan styres og adskilles, herunder for at nedbringe baggrundsstøj og forbedre klarheden

f)brugerstyring af lydstyrken

g)sekventiel styring og alternativer til finmotorisk styring

h)funktionsmåder med begrænset rækkevidde og styrke

i)beskyttelse mod udløsning af anfald som følge af lysfølsomhed.

AFDELING VIII

E-handel

A. Tjenesteydelser:

1.Levering af tjenesteydelser med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap, skal opnås ved at:

a)    give oplysninger om tjenesteydelsens funktion og om dens tilgængelighedskendetegn og -faciliteter som følger:

I)oplysningerne skal være til rådighed i tekstformater, der kan anvendes til at skabe alternative kompenserende formater, der af brugeren kan forelægges på forskellige måder og via mere end én sensorisk kanal

II)der skal sikres alternativer til indhold, som ikke består af tekst

III) de elektroniske oplysninger, herunder de relaterede online applikationer, der er nødvendige i forbindelse med levering af tjenesteydelsen, skal leveres i overensstemmelse med litra b)

b)    gøre websteder tilgængelige på en ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og som gør det muligt at tilpasse præsentationen af indholdet og interaktionsformen, om nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig alternativ elektronisk løsning og på en måde, der fremmer interoperabilitet med en bred vifte af brugeragenter og kompenserende teknologier, som findes på EU-plan og internationalt plan.

AFDELING IX — TILGÆNGELIGHEDSKRAV FOR DE I KAPITEL VI OMHANDLEDE ØVRIGE EU-RETSAKTER

Del A - Produkter

1.Konstruktion og produktion

Konstruktion og produktion af produkter med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap og personer med aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal opnås gennem tilgængelighed, for så vidt angår:

a)oplysninger om anvendelse af produktet anført i/på selve produktet (mærkning, brugsanvisning, advarsler), som:

i)skal være tilgængelige gennem mere end en sensorisk kanal

ii)skal være forståelige

iii)skal kunne konstateres

iv)skal have en passende skriftstørrelse under forudsigelige anvendelsesforhold

b)produktets emballage, herunder oplysningerne i det (åbning, lukning, anvendelse og bortskaffelse)

c)produktets brugsanvisning med oplysninger om installation og vedligeholdelse, oplagring og bortskaffelse, som skal opfylde følgende betingelser:

i)indholdet af brugsanvisningen skal være til rådighed i tekstformater, der kan anvendes til at skabe alternative kompenserende formater, der kan forelægges på forskellige måder og via mere end én sensorisk kanal, og

ii)brugsanvisningen skal omfatte alternativer til indhold, som ikke består af tekst

d)produktets brugergrænseflade (håndtering, styring og feedback, input og output) i overensstemmelse med punkt 2

e)produktets brugsegenskaber ved hjælp af funktioner, som har til formål at opfylde de behov, som personer med funktionelle begrænsninger har, i overensstemmelse med punkt 2

f)produktets grænseflade med hjælpemidler.

2.    Brugergrænseflade og funktionel udformning

For at sikre tilgængeligheden af produkternes konstruktion og deres brugergrænseflade som omhandlet i stk. 1, litra d) og e), skal deres konstruktion, hvis det er relevant, sikre:

a)kommunikation og orientering via mere end én sensorisk kanal

b)alternativer til tale til kommunikation og orientering

c)fleksibel forstørrelse og kontrast

d)en alternativ farve til formidling af oplysninger

e)fleksible måder, hvorpå forgrund og baggrund kan styres og adskilles, herunder for at nedbringe baggrundsstøj og forbedre klarheden

f)brugerstyring af lydstyrken

g)sekventiel styring og alternativer til finmotorisk styring

h)funktionsmåder med begrænset rækkevidde og styrke

i)beskyttelse mod udløsning af anfald som følge af lysfølsomhed.

Del B – Tjenesteydelser

1.Levering af tjenesteydelser med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap, skal opnås ved at:

a)sikre tilgængeligheden af det bebyggede miljø, hvor tjenesteydelsen leveres, herunder transportinfrastruktur, i overensstemmelse med del C og med forbehold af national lovgivning og EU-lovgivning om beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi

b)gøre faciliteter tilgængelige, herunder køretøjer, fartøjer og udstyr, der er nødvendigt for leveringen af tjenesteydelsen, som følger:

i)udformningen af det bebyggede areal skal overholde kravene i del C i forbindelse med ombordstigning og udstigning, drift og anvendelse

ii)oplysningerne skal være tilgængelige på forskellige måder og via mere end én sensorisk kanal

iii) alternativer til visuelt indhold, som ikke består af tekst, skal sikres

c)sikre tilgængeligheden af de produkter, som de anvender til leveringen af tjenesteydelsen, i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i del A

d)give oplysninger om tjenesteydelsens funktion og om dens tilgængelighedskendetegn og -faciliteter som følger:

i)oplysningerne skal være til rådighed i tekstformater, der kan anvendes til at skabe alternative kompenserende formater, der af brugeren kan forelægges på forskellige måder og via mere end én sensorisk kanal

ii)der skal sikres alternativer til indhold, som ikke består af tekst

iii) de elektroniske oplysninger, herunder de relaterede online applikationer, der er nødvendige i forbindelse med levering af tjenesteydelsen, skal leveres i overensstemmelse med litra e)

e)gøre websteder tilgængelige på en ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og som gør det muligt at tilpasse præsentationen af indholdet og interaktionsformen, om nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig alternativ elektronisk løsning og på en måde, der fremmer interoperabilitet med en bred vifte af brugeragenter og kompenserende teknologier, som findes på EU-plan og internationalt plan

f)sørge for tilgængelige oplysninger for at lette komplementariteten med kompenserende tjenesteydelser

g)inkludere funktioner, praksis, politikker og procedurer og ændringer i udførelsen af den tjenesteydelse, der er rettet mod behovene hos personer med funktionelle begrænsninger.

Del C - Det bebyggede miljø

1.Tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap, til det bebyggede miljø, med henblik på forventede anvendelse på uafhængig vis, skal omfatte følgende aspekter af områder bestemt til offentlig adgang:

a)anvendelse af relaterede udendørs områder og faciliteter

b)bygningers adgangsforhold

c)anvendelse af indgange

d)anvendelse af baner ved horisontal færdsel

e)anvendelse af baner ved vertikal færdsel

f)offentlighedens anvendelse af lokaler

g)anvendelse af udstyr og faciliteter

h)anvendelse af toiletter og sanitære installationer

i)anvendelse af udgange, flugtveje og koncepter for beredskabsplaner

j)kommunikation og orientering via mere end én sensorisk kanal

k)anvendelse af faciliteter og bygninger til det påtænkte formål

l)beskyttelse mod farer i miljøet indendørs og udendørs.

AFSNIT X - TILGÆNGELIGHEDSKRAV MED HENBLIK PÅ ARTIKEL 3, STK. 10, FOR SÅ VIDT ANGÅR DET BEBYGGEDE MILJØ, HVOR DE TJENESTEYDELSER, DER ER OMFATTET AF DETTE DIREKTIVS ANVENDELSESOMRÅDE, LEVERES

Tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap, til det bebyggede miljø, hvor tjenesteydelsen leveres, jf. artikel 3, stk. 10, til dens forventede anvendelse på uafhængig vis, skal omfatte følgende aspekter af områder bestemt til offentlig adgang:

a)anvendelse af relaterede udendørs områder og faciliteter under tjenesteyderens ansvar

b)adgangsforhold til bygninger under tjenesteyderens ansvar

c)anvendelse af indgange

d)anvendelse af baner ved horisontal færdsel

e)anvendelse af baner ved vertikal færdsel

f)offentlighedens anvendelse af lokaler

g)anvendelse af udstyr og faciliteter, der anvendes til levering af tjenesteydelsen

h)anvendelse af toiletter og sanitære installationer

i)anvendelse af udgange, flugtveje og koncepter for beredskabsplaner

j)kommunikation og orientering via mere end én sensorisk kanal

k)anvendelse af faciliteter og bygninger til det påtænkte formål

l)beskyttelse mod farer i miljøet indendørs og udendørs.


Bruxelles, den 2.12.2015

COM(2015) 615 final

BILAG

til

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser

{SWD(2015) 264 final}
{SWD(2015) 265 final}
{SWD(2015) 266 final}


BILAG II

PROCEDURE FOR OVERENSSTEMMELSESVURDERING - PRODUKTER

Intern produktionskontrol

1.Intern produktionskontrol er den procedure for overensstemmelsesvurdering, hvor fabrikanten opfylder de i punkt 2, 3 og 4 omhandlede forpligtelser og på eget ansvar sikrer og erklærer, at de pågældende produkter eller tjenesteydelser opfylder kravene i dette direktiv.

2.Teknisk dokumentation

Fabrikanten udarbejder den tekniske dokumentation. Dokumentationen skal gøre det muligt at vurdere, om produktet er i overensstemmelse med de relevante tilgængelighedskrav, der er omhandlet i artikel 3, og i tilfælde, hvor fabrikanten anvendte undtagelsen i artikel 12, at påvise, at relevante tilgængelighedskrav ville indebære en grundlæggende ændring eller en uforholdsmæssigt stor byrde. Den tekniske dokumentation skal kun indeholde en beskrivelse af de gældende krav og, i det omfang det er relevant for vurderingen, af produktets konstruktion, fremstilling og brug.

Den tekniske dokumentation skal, hvor det er relevant, mindst indeholde følgende elementer:

a)en generel beskrivelse af produktet

b)en oversigt over de harmoniserede standarder og/eller andre relevante tekniske specifikationer, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og som er blevet anvendt helt eller delvis, og beskrivelser af de løsninger, der er anvendt for at opfylde de relevante tilgængelighedskrav i artikel 3, hvis disse harmoniserede standarder ikke er blevet anvendt. I tilfælde af delvis anvendelse af harmoniserede standarder skal den tekniske dokumentation angive, hvilke dele der er anvendt.

3.Fremstillingsvirksomhed

Fabrikanten træffer alle nødvendige foranstaltninger for, at det ved fremstillingsprocessen og overvågningen af den sikres, at produkterne er i overensstemmelse med den tekniske dokumentation, der er omhandlet i punkt 2, og med tilgængelighedskravene i dette direktiv.

4.Overensstemmelsesmærkning og overensstemmelseserklæring

4.1.Fabrikanten anbringer den i dette direktiv omhandlede CE-mærkning på hvert enkelt produkt, der opfylder kravene i dette direktiv.

4.2.Fabrikanten udarbejder en skriftlig overensstemmelseserklæring for en produktmodel. Det skal af overensstemmelseserklæringen fremgå, hvilket produkt den vedrører.

Et eksemplar af overensstemmelseserklæringen stilles efter anmodning til rådighed for de relevante myndigheder.

5.Bemyndiget repræsentant

Fabrikantens forpligtelser i henhold til punkt 4 kan opfyldes af hans bemyndigede repræsentant på hans vegne og ansvar, såfremt de er specificeret i mandatet.


Bruxelles, den 2.12.2015

COM(2015) 615 final

BILAG

til

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser

{SWD(2015) 264 final}
{SWD(2015) 265 final}
{SWD(2015) 266 final}


BILAG III

OPLYSNINGER OM TJENESTEYDELSER, DER OPFYLDER TILGÆNGELIGHEDSKRAVENE

1.Tjenesteyderen skal i de almindelige betingelser eller et tilsvarende dokument afgive oplysninger om vurderingen af, hvordan tjenesteydelsen opfylder tilgængelighedskravene. Oplysningerne skal omfatte en beskrivelse af de gældende krav og, i det omfang det er relevant for vurderingen, af tjenesteydelsens udformning og brug. Forbrugeroplysningskravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU 1 skal opfyldes, og oplysningerne skal, hvor det er relevant, indeholde følgende elementer:

a)en generel beskrivelse af tjenesteydelsen i tilgængelige formater

b)de beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for at forstå, hvordan tjenesteydelsen fungerer

c)en beskrivelse af, hvordan tjenesteydelsen opfylder de relevante tilgængelighedskrav i bilag I.

2.For at efterleve pkt. 1 kan tjenesteyderen helt eller delvist anvende de harmoniserede standarder og/eller andre relevante tekniske specifikationer, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

3.Tjenesteyderen skal forelægge oplysninger, som godtgør, at det ved processen for levering af tjenesteydelsen og overvågningen heraf sikres, at tjenesteydelsen er i overensstemmelse med punkt 1 og med de relevante krav i dette direktiv.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64).