Bruxelles, den 17.12.2015

COM(2015) 662 final

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

OTTENDE ÅRSRAPPORT OM GENNEMFØRELSEN AF DEN EUROPÆISKE FISKERIFOND (2014)

{SWD(2015) 295 final}


Indholdsfortegnelse

1.INDLEDNING

2.SAMLET VURDERING AF GENNEMFØRELSEN AF EFF

2.1.Finansiel gennemførelse af EFF i medlemsstaterne

2.2.Vigtigste interventionsområder for EFF

2.3.Udvikling pr. prioriteret akse

2.4.Kommissionens budgetgennemførelse

2.5.Anvendelse af teknisk bistand i medlemsstaterne

2.6.Kommissionens anvendelse af teknisk bistand

2.7.Samordning af EFF med strukturfondene og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

2.8.Uregelmæssigheder indberettet af medlemsstaterne

3.VURDERING AF GENNEMFØRELSEN AF EFF PR. AKSE

3.1.Akse 1. Foranstaltninger med henblik på tilpasning af EU-fiskerflåden

3.1.1.EU-fiskerflådens økonomiske resultater i 2013 (baseret på den årlige økonomiske rapport for 2015)

3.1.2.Endeligt ophør med fiskeriaktiviteter

3.1.3.Midlertidigt ophør med fiskeri

3.1.4.Investeringer om bord på fiskerfartøjer og selektivitet

3.1.5.Kystfiskeri af mindre omfang

3.1.6.Socioøkonomisk kompensation i forbindelse med forvaltning af fiskerflåden

3.2.Akse 2. Akvakultur, fiskeri i indre farvande, forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter

3.2.1.Fiskeri i indre farvande

3.2.2.Akvakultur

3.2.3.Forarbejdning

3.3.Akse 3. Foranstaltninger af fælles interesse

3.3.1.Fiskerihavne, landingssteder og nødhavne

3.3.2.Udvikling af nye markeder og forbrugerkampagner

3.3.3.Pilotaktiviteter

3.4.Akse 4. Bæredygtig udvikling af fiskeriområder

4.Første sæt operationelle konklusioner vedrørende EFF for perioden 20072013

1.INDLEDNING

I henhold til artikel 68 i forordningen om Den Europæiske Fiskerifond (EFF) 1 skal Kommissionen senest den 31. december hvert år forelægge Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget en rapport om gennemførelsen af EFF. Rapporten er baseret på Kommissionens gennemgang og vurdering af medlemsstaternes årsrapporter og andre foreliggende oplysninger. Rapporten indeholder desuden en analyse af gennemførelsen af nogle af de væsentligste EFF-foranstaltninger.

Det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene indeholder et resumé af gennemførelsen af EFF i hver medlemsstat og fem skemaer med detaljerede oplysninger om den finansielle gennemførelse 2 . Denne seneste rapport fra Kommissionen giver en samlet vurdering af medlemsstaternes og Kommissionens gennemførelse af EFF i 2014. Data om forpligtelser indgået af medlemsstaterne var tilstrækkelige til en mere omfattende analyse indtil den 31. maj 2015, som dermed giver et mere omfattende billede af den nuværende gennemførelse af EFF mindre end et år før fristen for den praktiske gennemførelse af EFF (31. december 2015). Eftersom medlemsstaterne i henhold til delegeret forordning 2015/895 3 ikke i 2016 skal forelægge årsrapporter om gennemførelsen af det operationelle program i 2015, vil Kommissionen ikke fremlægge en årsrapport om gennemførelsen af EFF i løbet af det pågældende år.

Der skal dog udarbejdes et resumé af revisionerne af de forvaltnings og kontrolsystemer, der er oprettet af medlemsstaterne, og den EFF-støtte, der kræves i henhold til litra d) i artikel 68, stk. 3, i EFF-forordningen, som bilag til "den sammenfattende rapport for 2016 vedrørende ESI-fondenes programmer" i henhold til artikel 53 i forordningen om fælles bestemmelser 4 .

2.SAMLET VURDERING AF GENNEMFØRELSEN AF EFF

2.1.Finansiel gennemførelse af EFF i medlemsstaterne

Godkendte mellemliggende betalinger sendt af medlemsstaterne i 2014 beløb sig til i alt 567 mio. EUR, hvilket udgør en stigning på 4 % sammenholdt med det samme tal for 2013 (544 mio. EUR).

Fra 2007 til den 31. maj 2015 beløb EFF-forpligtelser fra medlemsstaternes side sig til 3,91 mia. EUR. Det udgør en stigning i EFF-forpligtelser på 14,5 % siden den 31. maj 2014 (495 mio. EUR på et år), da forpligtelsesniveauet stadig var forholdsvis lavt. Den 31. maj 2015 var der indgået forpligtelser for 90,83 % af EFF-midlerne 5 .

Både forpligtelser og godkendte udgifter i medlemsstaterne ligger stadig under det niveau, der forventes inden afslutningen på gennemførelsen af EFF. Den 31. maj 2015 var der endnu ikke indgået forpligtelser for over 9 % af EFF-bevillingen (ca. 394 mio. EUR), hvilket viser, at der er et presserende behov for at fremskynde forpligtelser, hvilket, som det er tilfældet for godkendte betalinger, giver anledning til bekymring, i betragtning af at støtteberettigelsesfristen for udgifter er den 31. december 2015.

Frem til 31. maj 2014 udgjorde det offentlige nationale bidrag 2,44 mia. EUR, hvilket er en stigning på 321,62 mio. EUR i forhold til den 31. maj 2014 (+15,17 %).

I den samme periode beløb de private bidrag til EFF-støttede foranstaltninger sig til 2,92 mia. EUR, hvilket udgør et yderligere beløb på 375,36 mio. EUR, dvs. en stigning på 14,73 % i forhold til den 31. maj 2014. Som det allerede fremgår af tidligere rapporter, foretages private investeringer hovedsageligt inden for forarbejdning (45,62 %), akvakultur (24,95 %) og investeringer om bord (10,23 %). I forbindelse hermed er det nødvendigt at tilføje nye investeringer i udvikling af fiskeriområder (8,57 %). Disse fire foranstaltninger tegner sig for næsten 90 % af de private investeringer.

Fra den 1. januar 2007 til den 31. maj 2015 udgjorde investeringer i fiskeri og akvakultursektoren i alt 9,27 mia. EUR: 42,14 % fra EFF, 26,33 % fra nationale offentlige bidrag og 31,52 % fra privat støtte. Disse procentsatser var stort set uændrede med kun en mindre nedgang (-1,5 %) i EFF-delen i hele perioden.

For så vidt angår løftestangseffekten, genererer hver euro EFF-støtte, som der indgås forpligtelser for, 1,37 EUR i forpligtelser i form af national støtte (+2,2 % sammenlignet med 31. maj 2014), heraf 0,75 EUR i privat finansiering og 0,62 EUR i nationale offentlige bidrag.

2.2.Vigtigste interventionsområder for EFF

I nedenstående skema sammenlignes forpligtelsesniveauerne for de fem mest anvendte foranstaltninger ved udgangen af henholdsvis juli 2012, maj 2013, maj 2014 og maj 2015:

Skema 1

31. juli 2012

31. maj 2013

31. maj 2014

31. maj 2015

Endeligt ophør (19,61 %)

Forarbejdning (17,41 %)

Forarbejdning (16,65 %)

Forarbejdning (17,53 %)

Akvakultur (12,98 %)

Endeligt ophør (17,25 %)

Endeligt ophør (15,44 %)

Akvakultur (14,33 %)

Forarbejdning (12,79 %)

Akvakultur (14,83 %)

Akvakultur (14,43 %)

Endeligt ophør (13,98 %)

Fiskerihavne (10,89 %)

Fiskerihavne (11,46 %)

Fiskerihavne (11,61 %)

Udvikling af fiskeriområder (11,47 %)

Midlertidigt ophør (7,67 %)

Midlertidigt ophør (7,40 %)

Udvikling af fiskeriområder (9,25 %)

Fiskerihavne (11,15 %)

Koncentrationen af EFF-forpligtelser inden for disse fem foranstaltninger er fortsat relativt høj (68,46 %). Dette tal er stort set det samme som for 2013 og ligger en smule over tallet for 2014.

Midlertidigt og endeligt ophør falder fortsat relativt set (se skema 3), især sidstnævnte, som med 5,83 % af forpligtelserne er blevet overhalet af kollektive aktioner under akse 3 (7,36 % af forpligtelserne) og nu er den syvende mest anvendte foranstaltning. Nedenstående skema viser dette fald. Forpligtelsesgraden for de to foranstaltninger samlet faldt med 30 % i den analyserede periode.

Skema 2

Endeligt og midlertidigt ophør

(% EFF-forpligtelser i alt)

31.7.2012

28,28 %

31.5.2013

24,65 %

31.5.2014

22,2 %

31.5.2015

19,81 %

2.3.Udvikling pr. prioriteret akse

Nedenstående skema viser udviklingen i de samlede forpligtelsers relative størrelse pr. prioriteret akse for perioden fra juli 2012 til maj 2015.

Situationen pr. 31. maj 2015 følger tendensen fra de foregående år, herunder faldet i akse 1, med undtagelse af akse 4, der udviser en betydelig stigning relativt set siden 2012.

Skema 3

Prioriteret akse 6

31. juli 2012

31. maj 2013

31. maj 2014

31. maj 2015

Akse 1

33,05 %

30,42 %

27,77 %

25,72 %

Akse 2

28,96 %

32,64 %

31,44 %

32,3 %

Akse 3

27,59 %

27,38 %

28,46 %

27,26 %

Akse 4

7,1 %

7,2 %

9,25 %

11,47 %

Akse 5

3,29 %

2,42 %

3,07 %

3,25 %

Nedenstående skema og diagram viser forholdet mellem faktiske forpligtelser og planlagte udgifter i 2007 for hver prioriteret akse for perioden 20122015.Skema 4

Prioriteret akse

31. juli 2012

31. maj 2013

31. maj 2014

31. maj 2015

% udvikling 2015/2012

Akse 1

67,24 %

74,36 %

79,61 %

+26,78 %

Akse 2

56,6 %

77,47 %

86,77 %

98,4 %

+73,85 %

Akse 3

57,8 %

67,31 %

83,80 %

93,85 %

+62,37 %

Akse 4

28 %

44,60 %

56,89 %

80,9 %

+188,92 %

Akse 5

44,04 %

44,60 %

65,34 %

83,86 %

+90,43 %

EFF i alt

56,31 %

67,37 %

79,33 %

+61,3 %

Ovenstående skemaer og diagrammer viser, at der, inden for en periode på tre år, har været konvergens i forpligtelsesgraden mellem de forskellige akser; forpligtelsesgraderne var væsentligt forskellige tidligt i programmeringsperioden af forskellige årsager, f.eks. brændstofkrisen i 2008, konsekvenserne af den økonomiske og finansielle krise og det nye ved akse 4, men den manglende overensstemmelse mellem målene med tiltagene og de reelle behov i praksis er blevet afhjulpet.

Den mest påfaldende udvikling, som allerede fremgår af Kommissionens rapporter, er faldet i de offentlige udgifter på akse 1, som kan skyldes to faktorer: For det første har de ophugningsordninger, der allerede blev gennemført under FIUF 7 , og som fortsatte i de første år af gennemførelsen af EFF, i det store og hele løst problemerne med overkapacitet i visse dele af flåden. Forbedret rentabilitet for en række flåder i de seneste år har givet sektoren større tillid til sin evne til at klare sig uden offentlig støtte. Som følge heraf udvikler akse 1 sig forholdsvis langsomt og er nu bagud i forhold til gennemsnittet.

Akse 2 og 3 er længst fremme, hvad angår forpligtelser, idet akse 2 ligger meget tæt på 100 %, og akse 3 nærmer sig 95 %. Det er imidlertid i akse 4 (og akse 5), hvor der er sket størst fremskridt siden 2012. I maj 2015 havde akse 4 næsten indhentet resten af akserne: På under tre år er afstanden til gennemsnittet faldet fra 29 til 10 procentpoint med en stærk stigning efter maj 2014 (+42 %).

2.4.Kommissionens budgetgennemførelse

I overensstemmelse med den finansielle programmering blev de sidste årlige forpligtelser for perioden 20072013 indgået i EU's budget i 2013.

I 2014 blev 13,9 % (567,25 mio. EUR) af de samlede bevillinger udbetalt som mellemliggende betalinger; 83,8 % til konvergensområder (475,49 mio. EUR) og 16,2 % til ikkekonvergensområder (91,76 mio. EUR). For yderligere oplysninger henvises til bilag 1 og det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene.

2.5.Anvendelse af teknisk bistand i medlemsstaterne

I 2014 indgik 23 medlemsstater forpligtelser for midler på budgettet for teknisk bistand (akse 5). Følgende lande indgik forpligtelser for større beløb: Kroatien (100 % af EFF-midlerne til akse 5), Polen (8,2 %), Sverige (6,5 %), Danmark (6 %), Belgien (5,8 %) og Rumænien (7 %). De finansierede foranstaltninger inkluderede bl.a. administrativ kapacitetsopbygning, it-udvikling, reklame og formidling af oplysninger samt støtte til forvaltning og gennemførelse af de operationelle programmer. Ovenstående diagram viser den betydelige stigning fra maj 2013 med en forpligtelsesgrad på 45 % til 84 % to år senere.

2.6.Kommissionens anvendelse af teknisk bistand

Den Europæiske Hav og Fiskerifond (EHFF) 8 trådte i kraft den 1. januar 2014 og afløste EFF. I 2014 indgik Kommissionen således ikke forpligtelser for nye foranstaltninger under den tekniske bistand fra EFF.

2.7.Samordning af EFF med strukturfondene og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) 9

De operationelle programmer viser, at alle medlemsstaterne fra starten har været opmærksomme på behovet for at sikre, at gennemførelsen af EFF hænger sammen med og samordnes med strukturfondene og ELFUL. Medlemsstaternes årlige gennemførelsesrapporter indeholder ingen udtrykkelige bemærkninger om grundlæggende samordningsproblemer.

2.8.Uregelmæssigheder indberettet af medlemsstaterne

I forhold til EFF registrerede og indberettede medlemsstaterne 102 uregelmæssigheder i 2014, som beløb sig til 8,7 mio. EUR (svarende til 1,5 % af de attesterede udgifter). Heraf blev 11 indberettet som svig af fem medlemsstater for et beløb på 2,1 mio. EUR 10 .

3.VURDERING AF GENNEMFØRELSEN AF EFF PR. AKSE

Den 31. maj 2015 var der indgået forpligtelser i form af EFF-støtte til i alt 134 689 aktiviteter. Skemaet nedenfor giver en oversigt over udviklingen i antallet af aktiviteter i perioden juli 2012 – maj 2015. Det viser, at selv om tallene stiger i en tocifret takt, har den årlige stigning har været faldende siden 2012.

Skema 5

EFF-aktiviteter

Aktiviteter

Juli 2012 = 100

Δ% år/år

31. juli 2012

84 489

100

31. maj 2013

104 848

124

+24 %

31. maj 2014

121 073

143

+15,5 %

31. maj 2015

136 489

161,5

+12,7 %

De gennemsnitlige samlede omkostninger pr. aktivitet er på 67 941 EUR, hvoraf 46 525 EUR er den samlede offentlige støtte, og 28 635 EUR er EFF's bidrag. Det private bidrag udgør 21 416 EUR, hvilket er lidt over 30 % af de samlede støtteberettigede omkostninger. Disse beløb repræsenterer en lille stigning (+1,5 %) i forhold til 2014.

3.1.Akse 1. Foranstaltninger med henblik på tilpasning af EU-fiskerflåden

3.1.1.EU-fiskerflådens økonomiske resultater i 2013 (baseret på den årlige økonomiske rapport for 2015) 11

Data for 2013, som den årlige økonomiske rapport for 2015 er baseret på, viser, at EU-fiskerflåder i 2013 generelt var rentable og genererede 6,8 mia. EUR i indtægter, 3,4 mia. EUR i bruttoværditilvækst, 506 mio. EUR i nettofortjeneste og 7,8 % i nettooverskudsmargen. Denne positive tendens kommer også til udtryk i de positive forventninger fra industriens side med stigende investeringer i de seneste år (primært nye fiskerfartøjer og investeringer om bord). Denne generelt positive tendens gælder imidlertid ikke for alle EU's flåder, eftersom tre nationale flåder, nemlig flåderne i Belgien, Finland og Portugal, akkumulerede tab i 2013.

Denne samlede forbedring af flådens økonomiske resultater kan for en stor dels vedkommende forklares med den positive udvikling i prisen ved første salg af visse vigtige fiskearter, skift til mere brændstofeffektive fiskeredskaber og udskiftning af motorer (i visse tilfælde med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond), konsolidering af flåden samt ændringer i fiskeri og afsætningsadfærd. Faldende priser på brændstof og en reduktion i brændstofforbruget på ca. 10 % fra 2008 til 2013 har også bidraget til at styrke de økonomiske resultater i de fleste af EU's flåder. Dette fald i brændstofforbruget, som begyndte i en tid med høje brændstofpriser, fortsætter på trods af lavere brændstofpriser.

Det fremgår af den årlige økonomiske rapport, at der er betydelige forskelle mellem regionerne (især i Middelhavsområdet) og mellem forskellige dele af flåden. Resultaterne for kystfiskeri af mindre omfang udviste en nedadgående tendens, mens den industrielle flådes resultater blev væsentligt bedre i perioden 20082013.

3.1.2.Endeligt ophør med fiskeriaktiviteter

Den 31. maj 2015 havde EFF bidraget til 4 267 aktiviteter til fordel for endeligt ophør (+4 % sammenholdt med den 31. maj 2014), hvortil de samlede offentlige omkostninger var på 935,81 mio. EUR, heraf 546,34 mio. EUR fra EFF.

Omkostningerne pr. aktivitet har ikke ændret sig væsentligt i forhold til tidligere år. De samlede omkostninger pr. aktivitet beløber sig til 219 313 EUR, hvoraf finansieringen fra EFF udgjorde 128 038 EUR (det femtedyreste målt på forpligtede EFF-midler).

Ovenstående figur omfatter et mindre antal omplaceringsaktiviteter (48). Omkostningerne pr. omplacering (383 131 EUR, herunder 237 249 EUR fra EFF) er 73 % højere end omkostningerne til ophugning.

3.1.3.Midlertidigt ophør med fiskeri

Som i tidligere år forbliver midlertidigt ophør den mest anvendte foranstaltning målt på antal aktiviteter (63 152 aktiviteter eller 46,27 % af det samlede antal). Relativt set faldt støtten til midlertidigt ophør dog med 10 % mellem maj 2014 og maj 2015.

De gennemsnitlige omkostninger pr. aktivitet under denne foranstaltning er fortsat de laveste i EFF (6 109 EUR i samlede omkostninger, 3 608 EUR i EFF-omkostninger) og har fortsat været faldende siden juli 2012.

3.1.4.Investeringer om bord på fiskerfartøjer og selektivitet

Investeringer i selektivitet og investeringer om bord på fiskerfartøjer er fortsat de næstmest anvendte EFF-foranstaltninger (13 019 aktiviteter). deres relative betydning er dog blevet mindre siden maj 2013 (fra 10,8 % til 9,54 %).

De samlede investeringer beløb sig til 509,6 mio. EUR, hvoraf den samlede offentlige andel var på 210,53 mio. EUR. EFF's bidrag til den offentlige andel var på 121,93 mio. EUR (3,12 % af de samlede EFF-forpligtelser mod 2,86 % i det foregående år).

Omkostningerne pr. aktivitet var på 39 143 EUR, hvoraf det offentlige bidrag beløb sig til 16 171 EUR (9 366 EUR fra EFF). Det private bidrag pr. aktivitet var forholdsvist stort: 23 000 EUR.

Tallene ovenfor omfatter 1 509 motorudskiftninger og 954 udskiftninger af redskaber. Motorudskiftninger udgør lidt over 1 % af det samlede antal aktiviteter, men kun 0,31 % af de samlede EFF-forpligtelser. De samlede omkostninger pr. aktivitet beløber sig til 32 753 EUR, hvoraf 8 057 EUR er støtten fra EFF, og 5 890 EUR er de nationale offentlige bidrag.

Tolv medlemsstater har anvendt denne foranstaltning. Frankrig (516), Spanien (348), Portugal (220), Italien (111), Grækenland (102) og Det Forenede Kongerige (92) tegner sig for 99 % af det samlede antal aktiviteter. I forhold til størrelsen af flåderne er de tre mest intensive brugere Belgien (motorer udskiftet svarende til 24,39 % af flåden), Frankrig (7,3 %) og Cypern (4,9 %).

For så vidt angår udskiftning af redskaber, er de samlede omkostninger pr. aktivitet lavere: 21 495 EUR, hvoraf 4 873 EUR er støtten fra EFF, og 4 600 EUR er de nationale offentlige bidrag. I alt 13 medlemsstater har anvendt denne foranstaltning, og Cypern (429), Spanien (139), Grækenland (118), Italien (88) og Det Forenede Kongerige tegner sig for 80 % af det samlede antal aktiviteter.

3.1.5.Kystfiskeri af mindre omfang

Foranstaltninger til fordel for kystfiskeri af mindre omfang er fortsat begrænsede, idet de kun udgør 4,21 % af det samlede antal aktiviteter, men kun 0,97 % af de samlede EFF-forpligtelser. De samlede omkostninger pr. aktivitet beløb sig til 11 808 EUR, hvoraf det offentlige bidrag var 9 586 EUR. EFF-delen, 6 620 EUR, er den næstlaveste efter midlertidigt ophør. Det private bidrag var på 2 222 EUR.

3.1.6.Socioøkonomisk kompensation i forbindelse med forvaltning af fiskerflåden 

Antallet af aktiviteter under denne foranstaltning er meget lig den foregående: 4,17 % af det samlede antal aktiviteter og kun 1,82 % af EFF-forpligtelserne. De samlede omkostninger pr. aktivitet beløber sig til 36 991 EUR, hvoraf 20 961 EUR blev dækket af offentlige bidrag (12 499 EUR fra EFF). Det private bidrag, 16 000 EUR, er meget højere end i forbindelse med kystfiskeri af mindre omfang.

Alt i alt bekræfter antallet af og udgifter til aktiviteter under akse 1 det relative fald i årenes løb.

3.2.Akse 2. Akvakultur, fiskeri i indre farvande, forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter

3.2.1.Fiskeri i indre farvande

Fiskeriaktiviteter i indre farvande er fortsat fåtallige og meget begrænsede med hensyn til samlede omkostninger. Antallet af aktiviteter steg dog med 41 % mellem den 31. maj 2014 og den 31. maj 2015. Den 31. maj 2015 var der 1 327 aktiviteter (0,97 % af de samlede aktiviteter). De tegner sig for 0,44 % af de samlede EFF-forpligtelser, den næstmindste budgetpost for forpligtelser. De er også de fjerdebilligste, for så vidt angår EFF-forpligtelser pr. aktivitet, og tegner sig med 12 892 EUR for mindre end halvdelen af de gennemsnitlige EFF-omkostninger pr. aktivitet. De samlede omkostninger pr. aktivitet er på 33 089 EUR, hvilket er de tredjelaveste. Det offentlige nationale bidrag er på 9 390 EUR, og det private bidrag pr. aktivitet er på 10 800 EUR.

3.2.2.Akvakultur

Som nævnt ovenfor, udgør foranstaltninger vedrørende akvakultur det næststørste investeringsområde for EFF. Antallet af aktiviteter er forholdsvis lavt (8 358 aktiviteter, 6,12 % af det samlede beløb), men de tegner sig for 14,33 % af EFF-forpligtelserne. De samlede omkostninger pr. aktivitet er på 186 042 EUR (+4 % i forhold til maj 2014), hvoraf 87 261 EUR svarer til private bidrag, +8,3 %), 31 783 EUR til nationale offentlige midler (+5,7 %) og 66 998 mio. EUR til EFF (-2 %). De samlede forpligtelser beløber sig til 1 554,9 mio. EUR, hvoraf 559,97 mio. EUR er EFF-midler, 265,6 mio. EUR er nationale offentlige bidrag, og 729,3 mio. EUR er privat finansiering.

Omkring 60 % af aktiviteterne vedrører modernisering og udvidelse af eksisterende bedrifter, 19 % vedrører miljøvenlige akvakulturforanstaltninger, og 17,6 % vedrører ny produktionskapacitet. Sidstnævnte er de aktiviteter, der er forbundet med den højeste gennemførelse af EFF-forpligtelser (155 727 EUR), tæt fulgt af klækkerier (130 802 EUR) og dyresundhedsforanstaltninger (106 628 EUR). Resten af foranstaltningerne ligger på under 60 000 EUR med hensyn til EFF's bidrag.

Én euro EFF-støtte genererer 1,78 EUR nationale ressourcer, heraf 1,31 EUR i private bidrag og 0,47 EUR i offentlige bidrag.

3.2.3.Forarbejdning

Forarbejdningsforanstaltninger er stadig den største udgiftspost i form af EFF-forpligtelser. Forarbejdningsaktiviteternes relative betydning er steget siden slutningen af juli 2012 (+37 %). Mens de 5 016 aktiviteter kun udgør 3,68 % af det samlede antal, tegner de sig for 17,53 % af EFF's forpligtelser.

De samlede omkostninger til aktiviteter beløber sig til 2,39 mia. EUR, hvoraf 1,33 mia. EUR er private midler, og 1,06 mia. EUR er offentlige midler, hvoraf 685 mio. EUR svarer til EFF og resten til offentlige nationale bidrag.

De samlede omkostninger pr. aktivitet beløber sig til 476 314 EUR (dobbelt så meget som en aktivitet til fordel for endeligt ophør). Det private bidrag er på 265 822 EUR, og det offentlige bidrag er på 210 492 EUR, hvoraf 136 605 EUR er EFF-midler (det tredjestørste beløb).

Omkring 75 % af aktiviteterne vedrører opførelse af nye forarbejdningsanlæg eller modernisering af eksisterende anlæg. 20 % vedrører modernisering af afsætningsvirksomheder, og resten etablering af nye afsætningsvirksomheder. EFF-omkostninger pr. aktivitet overstiger 160 000 EUR vedrørende forarbejdningsanlæg, 155 000 EUR vedrørende etablering af nye afsætningsvirksomheder og 49 500 EUR vedrørende modernisering af afsætningsvirksomheder.

Én euro EFF-støtte genererer 2,49 EUR i nationale bidrag, heraf 1,95 EUR i private midler og resten i offentlige bidrag.

3.3.Akse 3. Foranstaltninger af fælles interesse

3.3.1.Fiskerihavne, landingssteder og nødhavne

Pr. 31. maj 2015 bidrog EFF til 1 702 infrastrukturprojekter (1,25 % af de samlede EFF-aktiviteter). De samlede investeringer beløb sig til 815,3 mio. EUR (+17 % sammenholdt med maj 2014) med offentlige bidrag på 745 mio. EUR (+16,5 %), heraf 435,96 mio. EUR i EFF-bidrag (+10 %).

Infrastrukturprojekter er de aktiviteter, der er forbundet med de største omkostninger, for så vidt angår samlede investeringer pr. projekt (479 043 EUR), EFF-midler (256 141 EUR, 6,5 %) og nationale offentlige bidrag (181 600 EUR eller +8,4 %).

3.3.2.Udvikling af nye markeder og forbrugerkampagner

Pr. 31. maj 2015 var antallet af finansierede aktiviteter inden for dette område forholdsvis lavt (2 363 eller 1,73 % af det samlede antal), men de tegnede sig for 3,63 % af de samlede EFF-forpligtelser.

De samlede omkostninger beløb sig til 245,2 mio. EUR, hvoraf 228,14 mio. EUR var offentlige bidrag (141,73 mio. EUR fra EFF), og kun 17 mio. EUR var private bidrag.

De samlede omkostninger pr. aktivitet er på 103 758 EUR (+4,2 % sammenholdt med maj 2014), hvoraf 59 979 EUR vedrører EFF-midler (+2,5 %), 36 570 EUR vedrører nationale offentlige midler (+10,5 %), og 7 210 EUR vedrører private bidrag (9,8 %).

3.3.3.Pilotaktiviteter

Pilotaktiviteter omfatter eksperimenterende brug af mere selektive fangstmetoder, der går ud på at erhverve og formidle ny teknisk viden, og som gennemføres af et kompetent organ, der er udpeget til formålet af medlemsstaten i partnerskab med et videnskabeligt eller teknisk organ.

Tallene pr. 31. maj 2015 er fortsat beskedne, nemlig 716 aktiviteter, som kun udgør 0,52 % af det samlede antal, hvilket dog er en betydelig stigning i forhold til 31. maj 2014 (+20,5 %), og tegner sig for 2,64 % af EFF's midler og 3,87 % af de nationale offentlige midler.

De samlede omkostninger beløb sig til 234,6 mio. EUR, hvoraf 197,6 mio. EUR var offentlige omkostninger (103,2 mio. EUR fra EFF).

De samlede omkostninger pr. aktivitet er på 327 691 EUR, hvoraf 275 976 EUR er offentlige (144 164 EUR fra EFF, den næststørste post), og 51 716 EUR er private.

Én euro EFF-støtte genererer 1,27 EUR i nationale midler, hvoraf kun 25 % er private midler. Der er tale om en af de mest begrænsede løftestangseffekter, hvilket understreger, at der er behov for offentlig finansiering til fremme af innovation.

3.4.Akse 4. Bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Fra maj 2014 til maj 2015 blev den hurtige udvikling fra de foregående år opretholdt i akse 4-gennemførelsen. De 21 medlemsstater, der gennemførte akse 4, valgte deres FLAG, og i maj 2015 nåede antallet af grupper op på 312.

FLAG og projektledere, såvel som forvaltningsmyndigheder og formidlende organer, forberedte, udvalgte, godkendte og betalte alle aktivt for projekterne. De dertil knyttede tal viser en støt stigning i antallet af projektgodkendelser: Mens der ved udgangen af 2012 i praksis kun var blevet udvalgt 2 756 projekter, steg tallet i løbet af et år til 6 353 projekter. Denne tendens fortsatte, og den 31. maj 2015 var der blevet godkendt 11 299 projekter (+28,4 %), som udgjorde 8,28 % af det samlede antal projekter og tegnede sig for 11,47 % af de samlede EFF-forpligtelser.

De samlede udgifter i akse 4 beløb sig til 912,1 mio. EUR, hvoraf 661,7 mio. EUR er offentlige bidrag. EFF bidrog med 448,34 mio. EUR til den offentlige del.

De samlede omkostninger pr. projekt beløber sig til 80 728 EUR, hvoraf 22 165 EUR er private bidrag, og 58 562 EUR er offentlige bidrag (39 680 EUR fra EFF).

Én euro EFF-støtte genererer 1,03 EUR i nationale midler (55 % private midler og resten nationale offentlige midler).

4.Første sæt operationelle konklusioner vedrørende EFF for perioden 20072013

Den årlige gennemførelsesrapport for 2014 bekræfter følgende tendenser, som er blevet fremhævet i tidligere rapporter:

Den gradvise nedgang i de seneste år i EFF-støtten til foranstaltninger under akse 1 (endeligt og især midlertidigt ophør) er mere fremtrædende i perioden 20142015. Denne nedgang kan forklares ved følgende faktorer: De ophugningsordninger, der er blevet gennemført hidtil, har delvist løst problemerne med overkapacitet i visse dele af flåden; den forbedrede rentabilitet for visse flåder har givet sektoren større tillid til sin evne til at klare sig fremover.

Akse 2: Foranstaltninger vedrørende akvakultur udgør det næststørste investeringsområde for EFF efter forarbejdning.

Der gøres fortsat fremskridt på akse 3 om end i et langsommere tempo.

Der gøres hurtige fremskridt på akse 4, som nu tegner sig for 11,47 % af de samlede EFF-forpligtelser.

Hvis man sammenligner situationen ved udgangen af henholdsvis maj 2015 og maj 2014, kan man se, at det nationale offentlige bidrag pr. aktivitet for mange foranstaltninger (især akvakultur, forarbejdning, pilotprojekter og afsætningsforanstaltninger) stiger hurtigere end EFF's tilskud. I lyset af den relative nedgang i statsstøtteordninger kan det desuden hævdes, at national støtte rettes mod samfinansiering af EFF-foranstaltninger snarere end mod statsstøtte.

Der er visse tegn på en stigning i det private bidrag pr. aktivitet. Dette kan til dels forklares ved et fald i støtteintensiteten for EFF-støttede aktiviteter, navnlig i rentable aktivitetsområder (især akvakultur og forarbejdning), der kan hænge sammen med den finanspolitiske konsolidering i de seneste år.

Der er gjort fremskridt med både forpligtelser og godkendte udgifter i medlemsstaterne, men de ligger stadig under det niveau, der forventes inden afslutningen på gennemførelsen af EFF. Den 31. maj 2015 var der endnu ikke indgået forpligtelser for over 9 % af EFF-bevillingen (ca. 394 mio. EUR), hvilket viser, at der er et presserende behov for at fremskynde betalingerne for at sikre fuld udnyttelse af alle de midler, der er til rådighed, inden for fristen (31. december 2015).

KOMMISSIONENS FINANSIELLE GENNEMFØRELSE AF EFF I KONVERGENS OG IKKEKONVERGENSOMRÅDER

Land

Vedtaget
a

Forpligtet
b

Betalt
c

%
(b) / (a)

%
(c) / (a)

Belgien

Perioden 2007-2013

26 261 648

26 261 648

19 168 499,99

100 %

72,99 %

Regnskabsår: 2014

0

0

3 312 272,66

Bulgarien

Perioden 2007-2013

62 783 169

62 783 169

40 409 056,31

100 %

64,36 %

Regnskabsår: 2014

0

0

9 986 093,35

Tjekkiet

Perioden 2007-2013

27 106 675

27 106 675

19 509 468,35

100 %

71,97 %

Regnskabsår: 2014

0

0

0,00

Danmark

Perioden 2007-2013

133 675 169

133 675 169

83 947 337,37

100 %

62,80 %

Regnskabsår: 2014

0

0

703 841,35

Tyskland

Perioden 2007-2013

132 253 458

132 253 458

93 631 371,14

100 %

70,80 %

Regnskabsår: 2014

0

0

11 800 128,31

Estland

Perioden 2007-2013

84 568 039

84 568 039

69 771 197,49

100 %

82,50 %

Regnskabsår: 2014

0

0

15 434 669,72

Irland

Perioden 2007-2013

42 266 603

42 266 603

33 467 120,83

100 %

79,18 %

Regnskabsår: 2014

0

0

0,00

Grækenland

Perioden 2007-2013

202 554 357

202 554 357

152 710 751,91

100 %

75,39 %

Regnskabsår: 2014

0

0

7 010 048,52

Spanien

Perioden 2007-2013

1 055 250 968

1 055 250 968

849 911 777,01

100 %

80,54 %

Regnskabsår: 2014

0

0

183 145 255,98

Frankrig

Perioden 2007-2013

207 096 020

207 096 020

155 655 960,43

100 %

75,16 %

Regnskabsår: 2014

0

0

24 039 286,49

Kroatien

Perioden 2007-2013

8 700 000

8 700 000

2 175 000,00

100 %

25,00 %

Regnskabsår: 2014

0

0

0,00

Italien

Perioden 2007-2013

387 646 899

387 646 899

288 717 023,71

100 %

74,48 %

Regnskabsår: 2014

0

0

47 721 421,32

Cypern

Perioden 2007-2013

19 724 418

19 724 418

18 541 677,89

100 %

94,00 %

Regnskabsår: 2014

0

0

2 995 629,13

Letland

Perioden 2007-2013

125 015 563

125 015 563

118 634 206,03

100 %

94,90 %

Regnskabsår: 2014

0

0

16 211 375,11

Litauen

Perioden 2007-2013

54 713 408

54 713 408

45 722 592,94

100 %

83,57 %

Regnskabsår: 2014

0

0

5 928 308,26

Luxembourg

Perioden 2007-2013

0

0

0,00

0,00 %

0,00 %

Regnskabsår: 2014

0

0

0,00

Ungarn

Perioden 2007-2013

34 743 470

34 743 470

28 805 751,06

100 %

82,91 %

Regnskabsår: 2014

0

0

3 149 813,47

Malta

Perioden 2007-2013

8 372 329

8 372 329

6 254 113,69

100 %

74,70 %

Regnskabsår: 2014

0

0

1 760 768,20

Nederlandene

Perioden 2007-2013

43 282 778

43 282 778

27 186 099,98

100 %

62,81 %

Regnskabsår: 2014

0

0

0,00

Østrig

Perioden 2007-2013

5 249 497

5 249 497

4 996 352,10

100 %

95,18 %

Regnskabsår: 2014

0

0

274 079,34

Polen

Perioden 2007-2013

734 092 574

734 092 574

522 607 848,80

100 %

71,19 %

Regnskabsår: 2014

0

0

132 430 235,90

Portugal

Perioden 2007-2013

225 864 267

225 864 267

175 162 077,61

100 %

77,55 %

Regnskabsår: 2014

0

0

29 046 260,61

Rumænien

Perioden 2007-2013

178 273 115

178 273 115

112 008 165,34

100 %

62,83 %

Regnskabsår: 2014

0

0

24 331 634,79

Slovenien

Perioden 2007-2013

21 640 283

21 640 283

18 617 242,85

100 %

86,03 %

Regnskabsår: 2014

0

0

5 135 416,12

Slovakiet

Perioden 2007-2013

12 868 797

12 868 797

9 637 369,63

100 %

74,89 %

Regnskabsår: 2014

0

0

1 333 295,86

Finland

Perioden 2007-2013

38 491 347

38 491 347

31 131 452,69

100 %

80,88 %

Regnskabsår: 2014

0

0

3 702 853,12

Sverige

Perioden 2007-2013

54 638 257

54 638 257

40 709 427,72

100 %

74,51 %

Regnskabsår: 2014

0

0

5 542 368,16

Det Forenede Kongerige

Perioden 2007-2013

129 620 927

129 620 927

94 591 015,74

100 %

72,98 %

Regnskabsår: 2014

0

0

32 251 658,18

I alt

Perioden 2007-2013

4 056 754 035

4 056 754 035

3 063 679 958,61

100 %

75,52 %

Regnskabsår: 2014

0

0

567 246 713,95

(1) Artikel 68 i Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond (EUT L 120 af 15.8.2006).
(2) Skema I. Finansiel gennemførelse i konvergensområder.Skema II. Finansiel gennemførelse i ikkekonvergensområder.Skema III. Finansiel gennemførelse i konvergens og ikkekonvergensområder. Skema IV. EFF-programmerede beløb pr. prioriteret akse og pr. medlemsstat.Skema V. EFF-attesterede udgifter pr. prioriteret akse og pr. medlemsstat.
(3) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/895 af 2. februar 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav og Fiskerifond for så vidt angår overgangsbestemmelserne (EUT L 147 af 12.6.2015, s. 1).
(4) Forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser om EFRU, ESF, Samhørighedsfonden, ELFUL og EHFF og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).
(5) Dette beløb svarer til den oprindelige tildeling i 2007. Når der tages højde for frigjorte forpligtelser (256,9 mio. EUR indtil den 31.12.2014), stiger forpligtelsesgraden til 96,3 % af de modificerede EFF-bevillinger.
(6) Akse 1. Foranstaltninger med henblik på tilpasning af EU-fiskerflåden.
Akse 2. Akvakultur, fiskeri i indre farvande, forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter.
Akse 3. Foranstaltninger af fælles interesse.
Akse 4. Bæredygtig udvikling af fiskeriområder.
(7) Forordning (EF) nr.  1263/1999 om Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet (EFT L 161 af 26.6.1999, s. 54)..
(8) Forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav og Fiskerifond (EUT L 149/1 af 15.5.2014, s. 1).
(9) Rådets forordning (EF) nr.  1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), EUT L 277 af 21.10.2005.
(10) En fuldstændig oversigt over de indberettede uregelmæssigheder i forhold til EFF findes i Kommissionens arbejdsdokument SWD(2015)156 final (s. 44-47), Statistical evaluation of irregularities reported for 2014, der ledsager rapporten fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – bekæmpelse af svig – Årsrapport 2014 (COM(2015) 386 final).
(11) Data indsamlet af medlemsstaterne inden for rammen for dataindsamling ligger to år tilbage i tiden.