7.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 352/13


Meddelelse om de gældende oprindelsesregler og midlertidig suspension vedrørende midlertidig anvendelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side

2014/C 352/06

Den Europæiske Union og Republikken Fiji har givet meddelelse om afslutningen af de procedurer, der er nødvendige for midlertidig anvendelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side, jf. aftalens (1) artikel 76, stk. 2.

Aftalen finder derfor midlertidig anvendelse fra den 28. juli 2014 mellem Den Europæiske Union og Republikken Fiji. I henhold til artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 (2) viger fra denne dato bestemmelserne i forordningens bilag II for aftalens protokol I vedrørende definitionen af begrebet »produkter med oprindelsesstatus«.

I henhold til artikel 5, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1528/2007 viger fra samme dato de i forordningens artikel 5, stk. 2-4, beskrevne procedurer for midlertidig suspension for bestemmelserne i aftalens artikel 17.


(1)  EUT L 272 af 16.10.2009, s. 2.

(2)  EUT L 348 af 31.12.2007, s. 1.