52014PC0104

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden /* COM/2014/0104 final - 2006/0048 (APP) */


BEGRUNDELSE

1.           BAGGRUND FOR FORSLAGET

Kommissionen har i henhold til Rådets afgørelse af december 2004 om bemyndigelse til at indlede forhandlinger på Unionens vegne forhandlet Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Det Europæiske Fællesskab og dens medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden. Aftalen blev underskrevet den 12. december 2006.

For EU's vedkommende er både Unionen og dens medlemsstater parter i aftalen. Alle medlemsstater har afsluttet ratificeringsprocessen den 13. januar 2014.  Dette forslag vedrører en ændring af Kommissionens forslag, som blev forelagt for Rådet i 2006 (KOM(2006) 145 endelig). For at lette Rådets behandling af forslaget forelægges hele den relevante tekst som et ændret forslag. Under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal Rådets afgørelse om indgåelse af internationale aftaler kun vedtages af Rådet i spørgsmål, der henhører under Den Europæiske Unions kompetence.  Formålet med dette ændrede forslag er at bringe den foreslåede retsakts overskrift og den dispositive del i overensstemmelse med traktatens bestemmelser.

2.           RESULTAT AF HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Ikke relevant

3.           JURIDISKE ASPEKTER AF FORSLAGET

Ikke relevant

4.           VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Ikke relevant

2006/0048 (APP)

Ændret forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om indgåelse af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet[1], og

ud fra følgende betragtninger:

(1)       Kommissionen har på vegne af Unionen forhandlet Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart med Kongeriget Marokko (i det følgende benævnt "aftalen").

(2)       Aftalen blev underskrevet den 12. december 2006[2] i overensstemmelse med afgørelse 2006/959/EF truffet af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet.

(3)       Aftalen bør godkendes på Unionens vegne —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.           Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden godkendes herved på Unionens vegne.

2.           Formanden for Rådet bemyndiges hermed til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at overgive Kongeriget Marokko de diplomatiske noter, der er omhandlet i aftalens artikel 30, på Unionens vegne og afgive følgende meddelelse:

"Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 er Den Europæiske Union trådt i stedet for og har efterfulgt Det Europæiske Fællesskab og udøver fra den nævnte dato alle Det Europæiske Fællesskabs rettigheder og påtager sig alle dets forpligtelser. Henvisninger i aftalen til "Det Europæiske Fællesskab" gælder i givet fald som henvisninger til "Den Europæiske Union"".

Artikel 2

1.           Den Europæiske Union repræsenteres af Kommissionen i det fælles udvalg, der er nedsat i henhold til aftalens artikel 22.

2.           Kommissionen fastlægger, efter høring af et særligt udvalg nedsat af Rådet, hvilken holdning Unionen skal indtage i det fælles udvalg, for så vidt angår ændringer af andre af aftalens bilag end bilag I (Aftalte luftfartsforbindelser og fastlagte ruter) og bilag IV (Overgangsbestemmelser), og anliggender under aftalens artikel 7 eller 8.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

                                                                       På Rådets vegne

                                                                       Formand

[1]               EUT C 081 E af 15.3.2011.

[2]               EUT L 386 af 29.12.2006.