9.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 378/384


P7_TA(2014)0196

Syn af erhvervskøretøjer ***I

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. marts 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Unionens område, og om ophævelse af direktiv 2000/30/EF (COM(2012)0382 — C7-0188/2012 — 2012/0186(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

(2017/C 378/50)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0382),

der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 91 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0188/2012),

der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det cypriotiske parlament, det nederlandske Førstekammer og det nederlandske Andetkammer om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 12. december 2012 (1),

efter høring af Regionsudvalget,

der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 19. december 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til forretningsordenens artikel 55,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Transport- og Turisme og udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7-0207/2013),

1.

vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling (2);

2.

anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


(1)  EUT C 44 af 15.2.2012, s. 128.

(2)  Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 2. juli 2013 (Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0296).


P7_TC1-COD(2012)0186

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. marts 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/…/EU om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Unionens område, og om ophævelse af direktiv 2000/30/EF

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2014/47/EU).