19.12.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 459/1


UDTALELSE Nr. 7/2014

(artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF)

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter

(2014/C 459/01)

INDHOLD

 

Punkt

Side

INDLEDNING

1

2

EGNE INDTÆGTER, SOM FINANSIERER EU-BUDGETTET

2

2

BEREGNING AF MOMS-/BNI-SALDIENE OG JUSTERINGERNE OG ÆNDRINGSBUDGETTER

3 — 6

2

KOMMISSIONENS FORSLAG

7 — 9

3

BEMÆRKNINGER

10 — 25

3

KONKLUSION

26

4

REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forslag (1),

under henvisning til Rådets anmodning om en udtalelse om ovennævnte forslag, som Revisionsretten modtog den 13. november 2014,

under henvisning til de udtalelser, som Revisionsretten tidligere har afgivet om ordningen for de Europæiske Fællesskabers egne indtægter (2),

under henvisning til Revisionsrettens særberetning nr. 11/2013 (3)

VEDTAGET FØLGENDE UDTALELSE:

Indledning

1.

Den 12. november 2014 vedtog Kommissionen et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 (4) om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom (5) om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter. Den foreslog, at de eksisterende regler ændres for at give medlemsstaterne mulighed for under særlige omstændigheder at overdrage de beløb i egne indtægter, som følger af moms- og BNI-saldiene og justeringerne heraf, efter den nuværende frist.

Egne indtægter, som finansierer EU-budgettet

2.

De moms- og BNI-baserede egne indtægter beregnes i forbindelse med den årlige budgetprocedure ved at anvende ensartede satser på medlemsstaternes overslag. Disse indtægter overdrages hver måned i form af en betaling af »tolvtedele« (6) og opføres i budgettet under afsnit 1 »egne indtægter«. Formålet med BNI-indtægten er på forhånd at sikre, at EU-budgettet balancerer.

Beregning af moms-/BNI-saldiene og justeringerne og ændringsbudgetter

3.

Medlemsstaterne indsender hvert år de reviderede moms- og BNI-data henholdsvis den 31. juli (7) og den 22. september (8). Kommissionen beregner derefter saldiene og justeringerne (9) i overensstemmelse med artikel 10, stk. 4-7, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000, forudsat at BNI-udvalget udtaler, at BNI-dataene kan anvendes som grundlag for beregningen af egne indtægter. Denne udtalelse afgives normalt ved udgangen af oktober.

4.

Medlemsstaterne skal overdrage de beløb, som følger af moms- og BNI-saldiene og justeringerne, den første arbejdsdag i december samme år (10). Denne frist er obligatorisk.

5.

Moms- og BNI-saldiene og justeringerne medfører en ændring på budgettets indtægtsside. Det beløb, der følger af denne positive eller negative ændring (11), kan fremføres til det følgende år og derved reducere eller forøge medlemsstaternes bidrag i år N+1.

6.

Som beskrevet i artikel 16 i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 kan det samlede nettobeløb, der følger af moms- og BNI-saldiene og justeringerne, også, via et ændringsbudget, udlignes ved hjælp af en forhøjelse eller en formindskelse af de egne indtægter i det løbende år N. Det er almindelig praksis for Kommissionen at ændre budgettet for at absorbere afvigelserne i disse saldi og justeringer (12).

Kommissionens forslag

7.

I forslaget til ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 fastsættes det, at medlemsstaterne under særlige omstændigheder må overdrage de beløb, der følger af moms-og BNI-saldiene og justeringerne, når disse beløb er usædvanlig store (13), når som helst mellem den første arbejdsdag i december og den første arbejdsdag i september det følgende år.

8.

Medlemsstaterne skal give Kommissionen meddelelse om deres beslutning og om den dato (eller de datoer), hvor de skyldige beløb vil blive betalt, før den første arbejdsdag i december. Enhver forsinkelse i overdragelsen af disse midler vil medføre, at der skal betales renter på de betingelser, der er beskrevet i artikel 11 i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000.

9.

Kommissionen fremlagde dette forslag, fordi den beregning af moms- og BNI-saldiene og justeringerne, der blev foretaget i oktober 2014, viste, at der ville kunne opstå situationer, hvor der under den nuværende ordning for egne indtægter vil skulle betales usædvanlig store beløb. I 2014 skyldtes dette især de betydelige revisioner af BNI-dataene, som nogle medlemsstater havde foretaget på grund af ændrede kilder og metoder, og arbejdet på Kommissionens eksisterende forbehold med hensyn til BNI (14), som gjorde det muligt at foretage dataopdateringer vedrørende årene efter 2002 (15).

Bemærkninger

10.

Kommissionens forslag har til formål at gøre ordningen mere fleksibel ved at give medlemsstater, som skal overdrage usædvanlig store beløb som følge af moms- og BNI-saldiene og justeringerne, mulighed for at udsætte betalingerne.

11.

I sin udtalelse nr. 2/2012, nr. 2/2008 og nr. 2/2006 udtrykte Retten bekymring over kompleksiteten og den manglede gennemsigtighed i den nuværende og fremtidige ordning for egne indtægter, som finansierer EU's budget.

12.

I særberetning nr. 11/2013 fremhævede Retten svagheder ved anvendelsen af den nuværende ordning for egne indtægter, som fører til budgetmæssig usikkerhed i medlemsstaterne. Den konstaterede især, at den lange kontrolproces og Kommissionens overdrevne brug af generelle forbehold betød, at medlemsstaternes BNI-data kan korrigeres mere end ti år efter de år, som dataene vedrører.

13.

Den foreslåede ændring løser ikke problemet med medlemsstaternes budgetmæssige usikkerhed, som fortsat udgør en risiko i den nuværende ordning for egne indtægter, men Retten erkender, at moms- og BNI-saldiene og justeringerne kan resultere i usædvanlig store beløb, som det skete i 2014, og noterer sig, at Kommissionens tilgang til dette er, at medlemsstaterne skal have mulighed for at udsætte betalingen af disse beløb ved, at der indsættes et nyt stk. 7a i artikel 10 i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000.

14.

De to kriterier, som Kommissionen opstiller, og som definerer de betingelser, der skal opfyldes for at få lov til at udsætte betalingerne, er passende, selv om de er delvis overlappende (16) (jf. punkt 7).

15.

Den foreslåede ændring finder anvendelse i henhold til afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter, som gælder på nuværende tidspunkt. Den 26. maj 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/335/EU, Euratom (17), som erstatter ovennævnte afgørelse fra 2007. Når den ny afgørelse træder i kraft (18), vil forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 blive ophævet, og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 609 2014 (19) vil blive anvendt med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2014.

16.

Retten gør opmærksom på, at den foreslåede ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 derfor bør afspejles i ovennævnte forordning. Det er vigtigt at sikre, at den foreslåede ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 er vedtaget, når afgørelse 2014/335/EU, Euratom træder i kraft.

17.

Retten er klar over, at tidsplanen for vedtagelsen af forslaget er stram, men mener alligevel, at den bestemmelse, Kommissionen nu foreslår, bør udbygges i overensstemmelse med Rettens bemærkninger (jf. punkt 20, 23 og 25), så der bliver tale om en fuldt færdig mekanisme i forbindelse med ikrafttrædelsen af den ny forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014.

18.

Den foreslåede bestemmelse giver kun medlemsstaterne mulighed for at udskyde fristen for overdragelse af midlerne, hvis »positive« moms- og BNI-saldi og justeringer giver anledning til betydelige beløb.

19.

Når medlemsstaterne har store »negative« moms- og BNI-saldi og justeringer, vil Kommissionen kunne blive tvunget til at opkræve supplerende indtægter via et ændringsbudget (jf. punkt 5 og 6). Dette vil kunne skabe en situation med budgetmæssig usikkerhed i lighed med den, der opstod i oktober 2014.

20.

For at sikre, at artikel 10 i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 anvendes ensartet medlemsstaterne imellem, bør Kommissionen have beføjelse til at udsætte tilbagebetalingen af beløb, der følger af sådanne »negative« saldi og justeringer.

21.

Ifølge de nugældende regler beregner Kommissionen de beløb, der følger af moms- og BNI-saldiene og justeringerne, i oktober år N. Den iværksætter om nødvendigt en procedure for ændring af budgettet med henblik på at få det godkendt ved udgangen af samme år. Kommissionens forslag giver mulighed for, at disse beløb under særlige usædvanlige omstændigheder kan overdrages mellem begyndelsen af december år N og begyndelsen af september år N+1 (jf punkt 7).

22.

I betragtning af, at medlemsstaterne senest den første arbejdsdag i december skal beslutte datoen eller datoerne for de udskudte betalinger, er der risiko for, at Kommissionen først vil kunne fastslå det endelige beløb på ændringsbudgettet på et meget sent stadium i proceduren.

23.

Selv om datoen for medlemsstaternes beslutning om at udsætte de betalinger, som følger af moms- og BNI-saldiene og justeringerne, blev fastsat med henblik på at anvende den nye bestemmelse i det indeværende år 2014, bør denne tidsfrist rykkes frem til begyndelsen af november fra og med 2015. Dette indebærer også en ændring af referencedatoen for beregningen af de grænser, der anvendes som kriterium for, hvornår betalingerne kan udsættes (dvs. før 15. november).

24.

Retten mener, at Kommissionens forslag kan gøre ordningen for egne indtægter mere kompleks (jf. punkt 11) og øge Kommissionens administrative byrde ved opkrævning af egne indtægter.

25.

Den ændrede forordning bør derfor opstille en fælles og på forhånd fastsat tidsplan for disse udskudte betalinger med henblik på at begrænse usikkerheden med hensyn til datoer, antallet af rater og beløb.

Konklusion

26.

Retten noterer sig Kommissionens forslag om at give mulighed for under usædvanlige omstændigheder at udsætte betalingerne af moms- og BNI-saldiene og justeringerne. Den gør opmærksom på, at denne foranstaltning vil kunne gøre ordningen for egne indtægter mere kompleks og øge medlemsstaternes budgetmæssige usikkerhed. Retten mener derfor, at forslaget bør udbygges, så det tager højde for de bemærkninger, Retten har fremsat i tilknytning til ikrafttrædelsen af den nye forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014.

Vedtaget af Revisionsretten i Luxembourg på mødet den 27. november 2014.

På Revisionsrettens vegne

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Formand


(1)  COM(2014) 704 final af 12. november 2014.

(2)  Udtalelse nr. 2/2012 (EUT C 112 af 18.4.2012, s. 1), nr. 2/2008 (EUT C 192 af 29.7.2008, s. 1), nr. 2/2006 (EUT C 203 af 25.8.2006, s. 50), nr. 4/2005 (EUT C 167 af 7.7.2005, s. 1) og nr. 7/2003 (EUT C 318 af 30.12.2003, s. 1).

(3)  Sikring af rigtige data vedrørende bruttonationalindkomsten (BNI): En mere struktureret og bedre fokuseret tilgang ville forbedre effektiviteten af Kommissionens kontrol (http://eca.europa.eu).

(4)  EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1, senest ændret ved Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 105/2009 af 26. januar 2009 (EUT L 36 af 5.2.2009, s. 1).

(5)  Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17).

(6)  Jf. artikel 10, stk. 3, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000.

(7)  Jf. artikel 7, stk. 1, og artikel 9, stk. 1, i Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 af 29. maj 1989 om den endelige ordning for ensartet opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften (EFT L 155 af 7.6.1989, s. 9).

(8)  Jf. artikel 2, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 af 15. juli 2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (BNI-forordningen) (EUT L 181 af 19.7.2003, s. 1).

(9)  Disse saldi og justeringer, som vedrører år N, beregnes ved at sammenligne medlemsstaternes moms- og BNI-bidrag, der blev overdraget i år N-1, med betalinger, som er beregnet ved hjælp af faktiske og opdaterede data for disse aggregater.

(10)  Jf. artikel 10 i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000.

(11)  Siden 2005 har det samlede resultat vedrørende disse saldi og justeringer været positivt, bortsat fra i årene 2009, 2010 og 2013.

(12)  Bortset fra regnskabsårene 2010 og 2013 er moms- og BNI-saldiene siden 2005 blevet opført i det sidste ændringsbudget.

(13)  Hvis beløbet overstiger to tolvtedele af den enkelte medlemsstats bidrag (den individuelle grænse), eller halvdelen af den tolvtedel, som medlemsstaterne i alt skal overdrage (den samlede grænse).

(14)  Reglerne for beregningen af egne indtægter gør det muligt at revidere moms- og BNI-dataene for et givet regnskabsår indtil henholdsvis den 31. juli og den 30. september i år N+4. Denne fireårsregel kan forlænges i tilfælde, hvor Kommissionen og/eller medlemsstaterne vurderer, at kvaliteten af dataene for et givet regnskabsår bør forbedres på bestemte punkter.

(15)  Bortset fra et specifikt forbehold, som dækkede perioden 1995-2001.

(16)  På grundlag af Kommissionens vurdering af årene efter 2004, ville begge kriterier være blevet opfyldt i årene 2007 og 2014, hvis de ændrede bestemmelser, var blevet anvendt.

(17)  EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.

(18)  Når den er blevet godkendt af alle medlemsstaterne i overensstemmelse med deres respektive forfatningsmæssige bestemmelser.

(19)  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 af 26. maj 2014 om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 39).