24.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 378/23


Høringskonsulentens endelige rapport (1)

E-BOOKS (Penguin)

(COMP/39.847)

2013/C 378/13

(1)

Denne procedure omhandler visse former for påstået samordnet praksis ved salg af e-bøger til forbrugere.

(2)

Den 12. december 2012 vedtog Kommissionen en afgørelse i henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003 (2) rettet til de fire forlag (Hachette, Harper Collins, Holtzbrinck/Macmillan og Simon & Schuster) (3) samt Apple i forbindelse med salg af e-bøger til forbrugerne. Afgørelsen gjorde de tilsagn, som de fire forlag og Apple havde afgivet, bindende og afsluttede proceduren for så vidt angår disse parter (4).

(3)

Pearson, som er Penguin-koncernens moderselskab (5), havde ikke tilbudt at afgive nogen tilsagn, og Kommissionen fortsatte derfor med at undersøge Pearsons praksis og dens forenelighed med artikel 101 i TEUF og artikel 53 i EØS-aftalen.

(4)

Den 16. april 2013 afgav Penguin, som er kommerciel sælger af e-bøger i Pearson-koncernen, tilbud om tilsagn til Kommissionen som reaktion på de konkurrenceproblemer, der blev nævnt i Kommissionens foreløbige vurdering af 1. marts 2013 (6).

(5)

Den 19. april 2013 blev der efter artikel 27, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1/2003 offentliggjort en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende med et sammendrag af sagen og en opfordring til, at tredjeparter inden for en frist på en måned efter meddelelsens offentliggørelse fremsatte deres bemærkninger til tilsagnene (7). Der blev ikke modtaget nogen bemærkninger. Kommissionen fandt derfor, at tilsagnene var tilstrækkelige til at afhjælpe de nævnte konkurrenceproblemer, ligesom det var tilfældet for første del af sagen mod de fire forlag og Apple.

(6)

Kommissionen har i den afgørelse, som den har truffet efter artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003, gjort Penguins tilsagn bindende for virksomheden og konkluderet, at den i lyset af de afgivne tilsagn ikke længere har nogen grund til at gribe ind, og at proceduren i denne sag derfor bør afsluttes.

(7)

Jeg har ikke modtaget nogen anmodninger eller klager fra nogen af de berørte parter til anden del af denne sag (8). På denne baggrund vurderer jeg, at de proceduremæssige rettigheder i praksis er blevet overholdt for alle parter i sagen.

Bruxelles, den 28. juni 2013.

Michael ALBERS


(1)  I henhold til artikel 16 og 17 i afgørelse 2011/695/EU vedtaget af formanden for Europa-Kommissionen af 13. oktober 2011 om høringskonsulentens funktion og kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager (EUT L 275 af 20.10.2011, s. 29).

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1).

(3)  Hachette Livre SA, HarperCollins Publishers, L.L.C. og HaperCollins Publishers Limited, Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG og Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH, Simon & Schuster, Inc. Simon & Schuster (UK) Ltd og Simon & Schuster Digital Sales, Inc.

(4)  Kommissionens afgørelse af 12. december 2012 meddelt under nummer C(2012) 9288 på http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39847/39847_26804_4.pdf. Se også høringskonsulentens endelige rapport (EUT C 73 af 13.3.2013, s. 15), som kan findes på http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013XX0313(02):DA:NOT

(5)  Penguin Publishing Company Limited, The Penguin Group, Penguin Group (USA) Inc. og Dorling Kindersley Holdings Limited, deres efterfølgere og retssuccessorer og hver af deres respektive datterselskaber, divisioner, koncerner og partnerskaber, i det følgende benævnt »Penguin«.

(6)  De tilsagn, som Penguin har tilbudt at afgive, kan læses på http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39847/39847_27098_5.pdf

(7)  Meddelelse fra Kommissionen offentliggjort i henhold til artikel 27, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 i sag COMP/39.847/E-BOOKS (EUT C 112 af 19.9.2012, s. 9).

(8)  I henhold til artikel 15, stk. 1, i afgørelse 2011/695/EU kan parter, som under proceduren tilbyder at afgive tilsagn i medfør af artikel 9 i forordning (EF) nr. 1/2003, på et hvilket som helst tidspunkt under proceduren henvende sig til høringskonsulenten for at sikre sig, at de på effektiv vis kan udøve deres proceduremæssige rettigheder.