30.11.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 351/1


EU'S NARKOTIKAHANDLINGSPLAN (2013-2016)

2013/C 351/01

INDHOLD

Indledning

1.

Begrænsning af narkotikaefterspørgslen

2.

Begrænsning af udbuddet

3.

Koordinering

4.

Internationalt samarbejde

5.

Information, forskning, overvågning og evaluering

Bilag 1 —

15 Overordnede indikatorer for EU's narkotikahandlingsplan (2013-2016) (eksisterende indberetningsmekanismer)

Bilag 2 —

Liste over akronymer

Indledning

Brugen af ulovlig narkotika og narkotikamisbrug generelt er et stort problem for enkeltpersoner, familier og samfund i hele Europa. Ud over de sundhedsmæssige og sociale konsekvenser af narkotikamisbrug udgør det ulovlige narkotikamarked en vigtig faktor i den kriminelle aktivitet i hele det europæiske samfund og endda på verdensplan.

I december 2012 vedtog Rådet EU's narkotikastrategi for 2013-2020. Strategien har til formål at bidrage til en begrænsning af narkotikaefterspørgslen og -udbuddet i EU. Den har også til formål at begrænse de sundhedsmæssige og sociale risici og skader, der forårsages af narkotika, gennem en strategisk tilgang, der støtter og supplerer de nationale politikker, udgør rammerne for en koordineret og fælles indsats samt danner grundlaget og de politiske rammer for EU's eksterne samarbejde på dette område. Dette vil blive opnået gennem en integreret, afbalanceret og evidensbaseret tilgang.

Målene for EU's narkotikastrategi er:

at bidrage til en målelig begrænsning af brugen af narkotika, af narkotikaafhængighed og af sundhedsmæssige og sociale risici og skader, der er relateret til narkotika

at bidrage til en forstyrrelse af det ulovlige narkotikamarked og en målelig begrænsning af tilgængeligheden af ulovlig narkotika

at opfordre til koordinering gennem en aktiv diskurs og analyse af tendenser og udfordringer på narkotikaområdet på EU-plan og internationalt plan

yderligere at styrke dialogen og samarbejdet mellem EU og tredjelande, internationale organisationer og fora med hensyn til narkotikaspørgsmål

at bidrage til en bedre forståelse af alle aspekter af narkotikaproblematikken samt af virkningerne af tiltag med henblik på at skabe et solidt og omfattende evidensgrundlag for politikker og indsats.

EU's narkotikahandlingsplan er lige som EU's narkotikastrategi baseret på EU-lovgivningens grundlæggende principper og respekterer de værdier, som Unionen bygger på, nemlig respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, solidaritet, retsstaten og respekt for menneskerettighederne. Strategien bygger ligeledes på de FN-konventioner, som udgør de internationale retlige rammer bl.a. for håndtering af problematikken med brug af ulovlig narkotika, og verdenserklæringen om menneskerettigheder.

Handlingsplanen fastlægger de tiltag, der skal gennemføres for at nå strategiens mål. Tiltagene er fordelt under to politikområder i strategien:

Begrænsning af narkotikaefterspørgslen og

Begrænsning af narkotikaudbuddet

og de tre tværgående temaer i strategien:

Koordinering

Internationalt samarbejde og

Information, forskning, overvågning og evaluering.

Tiltagene er bragt på linje med målene i EU's narkotikastrategi for 2013-2020. Ved udarbejdelsen af tiltagene blev der taget hensyn til behovet for evidensbaserede, videnskabeligt velfunderede, realistiske, tidsbestemte og målelige resultater med klar relevans og merværdi for EU. Handlingsplanen angiver tidsplaner, ansvarlige parter, indikatorer og dataindsamlings-/vurderingsmekanismer.

På grundlag af eksisterende rapporteringsmekanismer er der i bilag I anført en række overordnede indikatorer. De gør det lettere at vurdere den samlede effektivitet af EU's narkotikahandlingsplan og medfører ikke en yderligere rapporteringsbyrde. En række indikatorer er anført i hele planen, når det er relevant. Desuden er der i hele planen anført indikatorer, der bygger på programmer, evalueringer og andre datakilder. Anvendelsen af disse indikatorer afhænger af dataindsamlingsprocedurerne i hver medlemsstat eller i EU-institutionerne.

Denne handlingsplan dækker de fire år fra 2013 til 2016 i overensstemmelse med betingelsen i strategien om, at den nærmere gennemførelse heraf skal fastsættes i to på hinanden følgende handlingsplaner. Den anden handlingsplan for perioden 2017-2020 vil blive udarbejdet efter en ekstern midtvejsevaluering af EU's narkotikastrategi i 2016 og tage hensyn til andre relevante strategier og evalueringer.

1.   Begrænsning af narkotikaefterspørgslen

Bidrage til en målelig begrænsning af brugen af ulovlig narkotika, af problematisk brug af narkotika, af narkotikaafhængighed og af sundhedsmæssige og sociale risici og skader, der er relateret til narkotika, samt bidrage til at udsætte narkotikabrugens begyndelse

Formål

Tiltag

Tidsplan

Ansvarlig part

Indikator(er)

Dataindsamlings/vurderingsmekanismer

1.

Dels forebygge brugen af narkotika og dels forsinke narkotikabrugens begyndelse

1.

Forbedre tilgængeligheden og effektiviteten af forebyggelsesforanstaltninger, der tager hensyn til:

a)

befolkningsmæssige risikofaktorer, såsom alder, køn og kulturelle og sociale faktorer,

b)

situationsbetingede risikofaktorer, såsom hjemløshed, brug af narkotika i fritids- og natklubmiljøet, arbejdspladsen og kørsel under påvirkning af stoffer

c)

individuelle risikofaktorer, såsom psykisk sundhed, adfærdsproblemer og psykosocial udvikling samt andre faktorer, der er kendt for at påvirke den individuelle sårbarhed over for narkotikabrug, f.eks. genetisk påvirkning og familieforhold

Igangværende

MS

Overordnede indikatorer 1, 12

Omfanget på medlemsstatsniveau af evidensbaserede universelle og miljømæssige forebyggelsesforanstaltninger

Omfanget på medlemsstatsniveau af målrettede forebyggelsesforanstaltninger, herunder familie- og samfundsbaserede foranstaltninger

Omfanget på medlemsstatsniveau af anførte forebyggelsesforanstaltninger

EONN's beretning

Reitox' nationale indberetninger

MS' indberetning af resultaterne af foranstaltninger

2.

Ud over forebyggelsen af narkotikabrug, styrke og i højere grad målrette forebyggende og alternative foranstaltninger med henblik på at udsætte alderen for førstegangsbrugere af ulovlig narkotika

Igangværende

MS

Overordnede indikatorer 1, 5, 12

Omfanget på medlemsstatsniveau af evidensbaserede forebyggende og alternative foranstaltninger, der er målrettet unge i familier og samfundet og i det formelle/uformelle uddannelsesmiljø

EONN's beretning

MS beretning om resultaterne af foranstaltninger

3.

Skabe bedre kendskab til risici og konsekvenser ved brug af ulovlig narkotika og andre psykoaktive stoffer

Igangværende

MS

Komm.

EONN

Overordnede indikatorer 5, 12

Kendskabet generelt og blandt unge til en sund livsstil og til risici og konsekvenser ved brug af ulovlig narkotika og andre psykoaktive stoffer

EONN's beretning

Eurobarometerundersøgelser

ESPAD

HBSC

4.

Muliggøre en mere velfunderet håndtering af udfordringen med misbrug af opiater på recept eller i håndkøb og andre psykoaktive lægemidler

2014-2016

MS

HDG

EMA

EONN

Medlemsstaternes indsamling af data om omfanget af og mønsteret for ordinering af psykoaktive lægemidler inden udgangen af 2014

Antallet af initiativer med fokus på at fremme en passende brug af opiater på recept eller i håndkøb og andre psykoaktive lægemidler

MS beretning

Rapport fra Alice RAP-projektet

2.

Øge effektiviteten af narkotikabehandling og revalidering, herunder tjenester til personer med ledsagesygdomme, for at mindske brugen af ulovlig narkotika, problematisk brug af narkotika, narkotikaafhængighed og sundhedsmæssige og sociale risici og skader, der er relateret til narkotika, samt støtte den sociale re/integration og restitution af problematiske og afhængige narkotikabrugere

5.

Udvikle og øge mangfoldigheden af, tilgængeligheden af, omfanget af og adgangen til omfattende og integrerede behandlingstjenester, herunder dem, der retter sig mod blandingsbrug (kombineret brug af ulovlige og/eller lovlige stoffer, bl.a. alkohol)

Igangværende

MS

Overordnede indikatorer 1, 6, 11

Mangfoldigheden af omfattende og integrerede behandlingstjenester på medlemsstatsniveau, herunder dem, der retter sig mod blandingsbrug

Medlemsstaternes data om gennemførelse af behandling og resultater

EONN's beretning

Reitox' nationale indberetninger

EONN's portal for bedste praksis

6.

Øge udbuddet af revaliderings-/restitutionstjenester, navnlig tjenester, der:

a)

lægger vægt på at yde en sammenhængende pleje for enkeltpersoner ved hjælp af sagsforvaltning og samarbejde mellem instanser

b)

fokuserer på at støtte den sociale re/integration (herunder beskæftigelsesegnethed) af problematiske og afhængige narkotikabrugere

c)

styrker diagnoseprocessen og behandlingen af psykiske og fysiske ledsagesygdomme som følge af narkotikabrug

Igangværende

MS

Overordnet indikator 11

Medlemsstaternes data om:

Omfanget af stigningen i revaliderings-/restitutionstjenester, der gør brug af sagsforvaltning og samarbejde mellem instanser

Omfanget af stigningen i antallet af programmer, der specifikt er målrettet mod narkotikabrugere med ledsagesygdomme, og som indebærer partnerskaber mellem mentale sundhedstjenester og revaliderings-/restitutionstjenester

Omfanget og varigheden af afholdenhed fra forbruget af ulovlige og/eller lovlige stoffer hos personer, der forlader narkotikabehandling

Tilgængeligheden af behandlingsmuligheder med hensyn til at opfylde behov hos personer, der oplever tilbagefald til narkotikabrug

EONN's beretning

MS indberetning om resultaterne af tjenester

7.

Sikre, at behandling og opsøgende arbejde giver øget adgang til muligheder for risiko- og skadesbegrænsning med henblik på at mindske de negative konsekvenser ved narkotikabrug og i væsentlig grad nedsætte antallet af direkte og indirekte narkotikarelaterede dødsfald og blodbårne infektionssygdomme, som er knyttet til brug af narkotika, men ikke begrænset til hiv og viral hepatitis samt seksuelt overførbare sygdomme og tuberkulose

Igangværende

MS

Overordnede indikatorer 2, 3, 4, 11

Omfanget af øget tilgængelighed af og adgang til evidensbaserede foranstaltninger til risiko- og skadesbegrænsning i medlemsstaterne

EONN's beretning

Reitox' nationale indberetninger

MS' indberetninger om tjenester

8.

Udbygge udviklingen, tilgængeligheden og omfanget af sundhedsforanstaltninger for narkotikabrugere i fængsel og efter løsladelse med henblik på at opnå en kvalitet i plejen, der svarer til den, der leveres i samfundet

Igangværende

MS

Overordnet indikator 10

Tilgængeligheden af tjenester for narkotikabrugere i fængsler og i hvilket omfang fængslers sundhedsplejepolitik og praksis indeholder plejemodeller, der omfatter bedste praksis for vurdering af behov og kontinuitet i plejen for indsatte under fængselsophold

Omfanget af faldet i fysiske og psykiske sundhedsproblemer, der er relateret til narkotika, blandt indsatte

Omfanget af tjenester i fængsler og i samfundet, der sikrer kontinuitet i plejen for indsatte efter løsladelse med særlig fokus på at forhindre narkotikaoverdoser

EONN's beretning

Reitox' nationale indberetninger

MS' indberetninger om tjenester

3.

Indføje koordinerede tilgange, tilgange baseret på bedste praksis og kvalitetstilgange i begrænsningen af narkotikaefterspørgsel

9.

Vedtage og indlede gennemførelsen af europæiske minimumskvalitetsstandarder, der medvirker til at bygge bro mellem videnskab og praksis, for:

a)

forebyggelsesforanstaltninger af miljømæssig, almen, selektiv og individuel karakter

b)

foranstaltninger til tidlig påvisning og indgriben

c)

foranstaltninger til risiko- og skadesbegrænsning samt

d)

foranstaltninger til behandling, revalidering, social integration og restitution

2014-2016

Rådet

HDG

MS

Komm.

EONN

Konsensus blandt medlemsstaterne om minimumskvalitetsstandarder, der bygger på tidligere forberedende EU-undersøgelser

EONN's portal for bedste praksis

Komm.'s toårige statusrapport

2.   Begrænsning af narkotikaudbuddet

Bidrage til en målelig begrænsning af tilgængeligheden og udbuddet af ulovlig narkotika i EU

Formål

Tiltag

Tidsplan

Ansvarlig part

Indikator(er)

Dataindsamlings/vurderingsmekanismer

4.

Gøre koordineringen af og samarbejdet om retshåndhævelse mere effektiv i EU for at bekæmpe ulovlig narkotikavirksomhed, om nødvendigt i overensstemmelse med relevante tiltag, der fastsættes i medfør af EU's politikcyklus

10.

Udnytte de anvendte retshåndhævelsesinstrumenter, kanaler og kommunikationsværktøjer, herunder udveksling af efterretninger og oplysninger, bedst muligt for at sammenligne og analysere narkotikarelaterede oplysninger

Igangværende

MS

Europol

Eurojust

COSI

Overordnet indikator 7

Omfanget af virkningsfulde efterretningsstyrede og målrettede aktiviteter, fælles operationer, fælles efterforskningshold og grænseoverskridende samarbejdsinitiativer, der fokuserer på kriminelle organisationer involveret i ulovlig narkotikavirksomhed

Øget anvendelse af Europols narkotikarelaterede systemer til informationsdeling, analysesystemer og ekspertsystemer

Resultater fra EMPACT-projekter samt bilaterale og multilaterale initiativer

EONN's beretning

Indberetning fra EU-agenturer

EMPACT''s lederrapporter

11.

Identificere og prioritere de mest presserende trusler, der er forbundet med narkotikarelateret organiseret kriminalitet

2014

Rådet

COSI

Europol

MS

Komm.

EU's politikcyklus og prioriteter vedrørende kriminalitet for 2014-2017 er på plads

Rådets konklusioner om EU's politikcyklus

EU SOCTA

EMPACT's evaluering

12.

Styrke CEPOL's uddannelse af retshåndhævelsespersonale i forbindelse med ulovlig narkotikaproduktion og -handel, navnlig uddannelsesmedtoder og -teknikker til at

a)

bekæmpe anvendelsen af nye kommunikationsteknologier inden for ulovlig narkotikaproduktion og -handel,

b)

øge konfiskation af udbytte

c)

bekæmpe hvidvaskning af penge samt

d)

afsløre og demontere ulovlige hemmelige laboratorier og arealer til dyrkning af cannabis

2014-2016

MS

Cepol

Europol

COSI

Komm.

Vurdering af uddannelsesbehov foretaget inden udgangen af 2014

Tilgængeligheden af og deltagelsen i relevante uddannelseskurser

Antallet af retshåndhævelsespersonale, der er blevet uddannet og indsat som følge heraf

Komm.'s toårige statusrapport

CEPOL's årsrapport

Cepol's uddannelsesprogrammer

EMPACT's evaluering

13.

Forbedre narkotikabekæmpelsen ved at styrke og overvåge effektiviteten af regionale platforme til udveksling af oplysninger og sikkerhed med henblik på at forstyrre og forhindre nye trusler fra skiftende narkotikahandelsruter

Igangværende

Komm.

MS

Europol

COSI

Regionale platforme til udveksling af oplysninger

Regionale platforme til udveksling af sikkerhed

Overordnet indikator 7

Antallet af efterretningsstyrede aktiviteter, der fører til forstyrrelse og forhindring af narkotikahandelsruter

Omfanget af informationsudveksling via effektive tiltag i forbindelsesofficernetværk

EONN's beretning

Platforme til udveksling af oplysninger og sikkerhed samt evalueringsrapporter

EU SOCTA

EMPACT''s evaluering

14.

Styrke tiltag for at forebygge afledningen af narkotikaprækursorer og forstadier til prækursorer til ulovlig fremstilling af narkotika

Igangværende

MS

Europol

Komm.

CUG

COSI

Antallet af sager og mængden af forsendelser af prækursorer bestemt til ulovlig anvendelse

Resultater fra EMPACT-projekter

Anvendelse af et onlinesystem til forudgående eksportanmeldelse (PEN) og øget brug af systemet Precursors Incident Communication System (PICS)

Antallet af fælles opfølgningsmøder og andre aktiviteter med henblik på at forebygge afledningen af prækursorer og forstadier til prækursorer

Rapporter fra EU's og medlemsstaternes retshåndhævelsesinstanser

EMPACT''s evaluerings- og

lederrapporter

15.

Bekæmpe grænseoverskridende narkotikahandel og forbedre grænsesikkerheden navnlig ved EU's søhavne, lufthavne og landgrænseovergangssteder gennem en intensiveret indsats i de relevante retshåndhævelsesinstanser, herunder udveksling af oplysninger og efterretninger

Igangværende

MS

Europol

CCWP

COSI

Øget antal tværfaglige fælles operationer mellem flere instanser og grænseoverskridende samarbejdsinitiativer

Antallet af faktiske aftalememoranda indgået mellem retshåndhævelsesinstanser og relevante organer, såsom flyselskaber, ekspres luftfragtselskaber, rederier, havnemyndigheder og kemikalievirksomheder

Resultater fra EMPACT-projekter

Forbedret udveksling af efterretninger og oplysninger om grænseoverskridende narkotikahandel bl.a. med brug af tilgængelige grænseovervågningssystemer

Komm.'s toårige statusrapport

EMPACT''s evaluerings- og lederrapporter

MS' indberetninger

16.

Udvikle og gradvis gennemføre nøgleindikatorer for narkotikaudbuddet ved at standardisere, forbedre og strømline indsamlingen af data på området og bygge på de foreliggende data

2013-2016

Komm.

MS

Rådet

HDG

EONN

Europol

Køreplan udarbejdet og vedtaget vedrørende gennemførelsen af nøgleindikatorer for narkotikaudbuddet

Enighed blandt medlemsstaterne om nøgleindikatorer for narkotikaudbuddet

Oversigt over medlemsstaternes eksisterende indsamling af data om udbud

EONN's indberetning

Komm.'s toårige statusrapport

5.

Gøre det retlige samarbejde og lovgivningen mere effektiv i EU

17.

Styrke EU's retlige samarbejde rettet mod grænseoverskridende narkotikahandel, hvidvaskning af penge og konfiskation af udbytte fra narkotikarelateret organiseret kriminalitet

2013-2016

Rådet

Komm.

MS

Eurojust

Vedtagelse og rettidig gennemførelse af vedtagne EU-foranstaltninger og lovgivning vedrørende a) konfiskation og inddrivelse af udbytte fra strafbare forhold, b) hvidvaskning af penge, c) tilnærmelse af strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor i hele EU

Øget antal finansielle efterforskninger og konfiskationer i forbindelse med udbytte fra narkotikarelateret organiseret kriminalitet gennem EU's retlige samarbejde

Rettidig og effektiv reaktion på anmodninger om gensidig retshjælp og europæiske arrestordrer i forbindelse med ulovlig narkotikahandel

Eurojust's indberetning

Komm.'s toårige statusrapport

18.

Indføre og vedtage nye lovgivningsforanstaltninger på EU-plan for at tackle fremkomsten, anvendelsen og den hurtige udbredelse af nye psykoaktive stoffer

2013-2016

Komm.

Rådet

HDG

MS

EU-lovgivning på plads

Gennemførelse af EU-lovgivning i medlemsstaterne

Komm.'s toårige statusrapport

19.

Styrke EU-lovgivningen om narkotikaprækursorer for at forhindre afledningen heraf uden at forstyrre den lovlige handel

Igangværende

Rådet

Komm.

MS

Vedtagelse og gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordninger om narkotikaprækursorer om ændring af både Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 og forordning (EF) nr. 273/2004

Komm.'s toårige statusrapport

EU's årsrapport om narkotikaprækursorer

20.

Bekæmpe brugen af visse farmakologisk virksomme stoffer (som defineret i EU's direktiv 2011/62/EU) som fyldstoffer i ulovlig narkotika

Igangværende

MS

Komm.

EMA

EONN

Europol

Antallet af beslaglæggelser af aktive stoffer brugt som fyldstoffer i ulovlig narkotika

Rettidig gennemførelse af nye lovkrav på EU-plan med henblik på at sikre forsyningskæden for aktive stoffer i henhold til direktiv 2011/62/EU (direktivet om forfalskede lægemidler)

Rapporter fra CCWP og CUG

MS indberetning

21.

Medlemsstaterne skal, hvor det er relevant og i overensstemmelse med deres lovgivning, indføre alternativer til tvangsforanstaltninger (såsom uddannelse, behandling, revalidering, efterbehandling og social integration) for stofbrugende lovovertrædere

2015

MS

Øget tilgængelighed og gennemførelse af alternativer til fængsling for stofbrugende lovovertrædere inden for uddannelse, behandling, revalidering, efterbehandling og social integration

Øget overvågning, gennemførelse og evaluering af alternativer til tvangsforanstaltninger

Reitox' nationale indberetninger

6.

Reagere effektivt på nuværende og nye tendenser inden for ulovlig narkotikavirksomhed

22.

Identificere strategiske løsninger for at håndtere anvendelsen af nye kommunikationsteknologier og dertil knyttede websteder i forbindelse med fremstilling, markedsføring, erhvervelse og distribution af ulovlig narkotika, herunder kontrollerede nye psykoaktive stoffer

Igangværende

Rådet

Komm.

HDG

MS

Europol

COSI

Resultater opnået som følge af retshåndhævelsestiltag rettet mod narkotikarelateret kriminalitet via internettet

Øget antal fælles operationer og grænseoverskridende samarbejdsinitiativer

Statusrapport om EU's politikcyklusprioriteter

EMPACT''s evaluerings- og lederrapporter

MS indberetning

Rapporter fra EU-agenturer

3.   Koordinering

Medlemsstaterne og EU skal sikre en effektiv koordinering af narkotikapolitikken

Formål

Tiltag

Tidsplan

Ansvarlig part

Indikator(er)

Dataindsamlings/vurderingsmekanismer

7.

Sikre en effektiv EU-koordinering på narkotikaområdet

23.

Øge udvekslingen af oplysninger mellem HDG og andre relevante arbejdsgrupper i Rådet

Igang-værende

Formandskabet

Rådet

EU-Udenrigstjenesten

HDG

Omfanget af hensyn til EU's narkotikastrategi og -handlingsplan i andre rådsgruppers programmer, herunder COAFR, COASI, COEST, COLAT og COWEB

Indberetning fra Rådets arbejdsgrupper

24.

Hvert formandskab kan indkalde til møde mellem de nationale koordinatorer på narkotikaområdet og mellem andre grupper, hvor det er relevant, for at drøfte nye tendenser, effektive tiltag og andre politiske udviklinger med merværdi for EU's narkotikastrategi og for medlemsstaterne

Hvert andet år

Formandskabet

MS

I hvilket omfang dagsordenen for møderne mellem de nationale koordinatorer på narkotikaområdet afspejler udviklingen, tendenser og ny indsigt i den politiske indsats og forbedrer kommunikationen og udvekslingen af oplysninger

Rapport fra formandskabet

25.

HDG skal lette a) overvågningen af handlingsplanens gennemførelse ved hjælp af temadebatter og b) en årlig dialog om status for narkotikaproblematikken i Europa

a)

Hvert andet år

b)

Årligt

Formandskabet

HDG

MS

Komm.

EONN

Europol

Omfanget af handlingsplanens gennemførelse

Dialogens aktuelle karakter i HDG med hensyn til de seneste narkotikarelaterede tendenser og data

Rapport fra formandskabet

26.

Sikre konsekvens og kontinuitet i medlemsstaterne og EU's tiltag på tværs af formandskaberne for at styrke en integreret, afbalanceret og evidensbaseret tilgang til narkotika i EU

Hvert andet år

Formandskabet

Formandskabstrioen

MS

Komm.

HDG

EONN

Europol

Omfanget af tiltagenes konsekvens og kontinuitet på tværs af formandskaberne

Status for gennemførelsen af prioriteterne i EU's narkotikastrategi på tværs af formandskaberne

Rapport fra formandskabet

27.

Sikre koordination af EU's narkotikapolitikker og -indsats for at støtte internationalt samarbejde mellem EU, tredjelande og internationale organisationer

Igangværende

EU-Udenrigstjenesten

Komm.

HDG

MS

Omfanget af overensstemmelse og sammenhæng mellem målsætninger, forventede resultater og foranstaltninger forudset i EU's narkotikaforanstaltninger

Optagelse af narkotikarelaterede prioriteter i relevante EU-organers strategier

Tættere samarbejde mellem HDG og de geografiske/regionale arbejdsgrupper, herunder COAFR, COASI, COEST, COLAT og COWEB

EU-Udenrigstjenestens årlige rapport til HDG

Komm.'s toårige statusrapport

28.

Opnå et koordineret og passende ressourceniveau på EU- og medlemsstatsniveau for at opfylde prioriteterne i EU's narkotikastrategi

Årligt

MS

Komm.

EU-Udenrigstjenesten

Rådet

HDG

Overordnet indikator 14

Finansieringens omfang på EU-niveau og eventuelt på medlemsstatsniveau

Omfanget af koordination af narkotikarelaterede finansielle programmer i alle Rådets grupper

EONN's indberetning

Komm.'s toårige statusrapport

8.

Sikre effektiv koordination af narkotikarelateret politik på nationalt niveau

29.

Koordinere narkotikapolitiske foranstaltninger mellem regeringsmyndigheder/ministerier og relevante agenturer på medlemsstatsniveau og sikre passende tværfaglig repræsentation i eller input til HDG-delegationer

Igangværende

MS

Overordnet indikator 14

Effektiviteten af en horisontal koordineringsmekanisme for medlemsstaternes narkotikapolitik

Antallet af tværgående tiltag til begrænsning af efterspørgslen efter og udbuddet af narkotika i medlemsstaterne

EONN's indberetning

Reitox' nationale indberetninger

Komm.'s toårige statusrapport

MS' indberetninger

9.

Sikre, at civilsamfundet deltager i narkotikapolitikken

30.

Fremme og støtte dialogen med og inddragelsen af civilsamfundet og det videnskabelige miljø i udviklingen og gennemførelsen af narkotikapolitikker på medlemsstats- og EU-niveau

Igangværende

MS

Komm.

HDG

Formandskabet

Rettidig dialog mellem EU's civilsamfundsforum vedrørende narkotika og HDG i hver formandskabsperiode

EU's civilsamfundsforum deltagelse i revisionen af gennemførelsen af EU's narkotikahandlingsplan

Omfanget af civilsamfundets inddragelse i medlemsstaters og EU's udvikling og gennemførelse af narkotikapolitikken med særligt henblik på inddragelse af stofmisbrugere, narkotikarelaterede tjenesters klienter og unge

Rettidig dialog mellem det videnskabelige miljø (natur- og samfundsvidenskab, herunder neurovidenskab og adfærdsforskning) og HDG

Komm.'s toårige statusrapport

Feedback fra EU's civilsamfundsforum om narkotika og fra civilsamfundsrepræsentanter på medlemsstatsniveau

MS' indberetninger

Feedback fra det videnskabelige miljø via EONN's videnskabelige udvalg

4.   Internationalt samarbejde

Styrke dialogen og samarbejdet mellem EU og tredjelande og internationale organisationer om narkotikaspørgsmål på en samlet og afbalanceret måde

Formål

Tiltag

Tidsplan

Ansvarlig part

Indikator(er)

Dataindsamlings/vurderingsmekanismer

10.

Integrere EU's narkotikastrategi i EU's overordnede udenrigspolitiske ramme som led i en samlet tilgang, som gør fuldt brug af de forskellige politikker og diplomatiske, politiske og finansielle instrumenter, der er til EU's rådighed, på en sammenhængende og koordineret måde

31.

Sikre politisk sammenhæng mellem de interne og eksterne aspekter af EU's narkotikapolitikker og fuldt ud integrere narkotikaspørgsmål i de politiske dialoger og rammeaftaler mellem EU og dets partnere og i EU's fremme af globale spørgsmål eller udfordringer

Igangværende

Komm.

EU-Udenrigstjenesten

Formandskabet

HDG

MS

Overordnet indikator 13

Narkotikapolitiske prioriteter, som i stigende grad afspejles i EU's eksterne politikker og foranstaltninger

Optagelse af narkotikarelaterede prioriteter i EU-strategier med tredjelande og regioner

Antallet af aftaler, strategipapirer, handlingsplaner, som er indført

Indberetning fra EU-Udenrigstjenesten

Midtvejsrevision af EU's narkotikastrategi

Komm's toårige statusrapport

32.

Sikre, at de politiske prioriteter og balancen mellem begrænsning af efterspørgslen og udbuddet afspejles korrekt i de politiske valgmuligheder og i programmering og gennemførelse af ekstern bistand, navnlig i oprindelses- og transitlande, gennem projekter, som omfatter:

a)

udvikling af integrerede, afbalancerede og evidensbaserede narkotikapolitikker

b)

begrænsning af udbuddet

c)

forhindring af afledningen af narkotikaprækursorer og forstadier til prækursorer

d)

begrænsning af narkotikaefterspørgslen samt

e)

alternative udviklingsforanstaltninger

Igang-værende

Komm.

MS

EU-Udenrigstjenesten

I hvilket omfang EU's narkotikapolitiske prioriteter, navnlig balancen mellem begrænsning af efterspørgslen og udbuddet afspejles i finansierede prioriteter og projekter

I hvilket omfang der er gennemført koordinerede tiltag i handlingsplaner mellem EU og tredjelande og regioner

Antallet af nationale strategier og handlingsplaner i tredjelande, som inkorporerer integrerede narkotikapolitikker

Komm's toårige statusrapport

EU-Udenrigstjenestens indberetning om programmering

MS' overvågning og evaluering

33.

Styrke EU-delegationernes kapacitet og rolle, så de proaktivt kan engagere sig i narkotikapolitiske spørgsmål

2013-2016

EU-Udenrigs-tjenesten

Komm.

MS

Relevant ekspertise, uddannelse og politisk vejledning til EU-delegationer

Styrket regional netværksopbygning blandt EU-delegationer om narkotikaspørgsmål

Koordination med MS styrket

EU-Udenrigstjenestens indberetning om EU-delegationer

34.

Sikre et passende omfang af EU- og MS-finansiering og ekspertise for yderligere at styrke og støtte tredjelandes bestræbelser på at sætte fokus på og forebygge ulovlig dyrkning af narkotika gennem foranstaltninger til landbrugsudvikling mhb. på at tackle udfordringerne med hensyn til den offentlige sundhed, sikkerhed og tryghed

Igang-værende

MS

EU-Udenrigs-tjenesten

Komm.

Antal nationale politikker, strategier og handlingsplaner i tredjelande, som inkorporerer integrerede tilgange til problematikken med ulovlig narkotikadyrkning

Forbedringer i indikatorerne for den menneskelige udvikling i områder, hvor narkotika dyrkes

Antallet af projekter og programmer til landbrugsudvikling finansieret af EU og MS i regioner, hvor ulovlige afgrøder dyrkes, eller i regioner, hvor der er risiko for dyrkning af ulovlige afgrøder

Indberettet lokalt fald i dyrkningen af ulovlige narkotikaafgrøder på lang sigt

EU's og MS's systemer og indberetninger til overvågning og evaluering af projekter og programmer

UNDP's rapport om den menneskelige udvikling

Rapporter om tredjelande

35.

Fremme og gennemføre EU's tilgang til alternativ udvikling (i overensstemmelse med EU's narkotikastrategi for 2013-2020, EU's tilgang til alternativ udvikling og FN's vejledende principper om alternativ udvikling 2013) i samarbejde med tredjelande under hensyn til menneskerettigheder, menneskers sikkerhed og specifikke rammevilkår, herunder:

a)

inkorporere alternativ udvikling i medlemsstaternes bredere dagsorden, som tilskynder interesserede tredjelande til at integrere alternativ udvikling i deres nationale strategier

b)

bidrage til initiativer, hvis formål er at bekæmpe fattigdom, konflikter og sårbarhed ved at støtte bæredygtige, lovlige og kønssensitive indtjeningsmuligheder for mennesker, somtidligere eller fortsat deltager i ulovlig narkotikaproduktion

Igang-værende

MS

Komm.

EU-Udenrigs-tjenesten

Antal nationale politikker, strategier og handlingsplaner i tredjelande, som inkorporerer:

integrerede tilgange til problemet med ulovlig narkotikadyrkning og

effektivt tilrettelagte initiativer med henblik på alternativ udvikling

Antal evaluerede projekter, som har givet positive resultater vedrørende bæredygtige, lovlige og kønssensitive indtjeningsmuligheder

Forbedringer i indikatorerne for den menneskelige udvikling

Tredjelandes gennem-førelses-rapporter om nationale narkotikastrategier

EU's og MS's projekt- og programovervågnings- og evalueringssystem og rapport

UNDP's rapport om den menneskelige udvikling

36.

Støtte tredjelande, herunder civilsamfundet i disse lande, med at udvikle og gennemføre foranstaltninger til risiko- og skadesbegrænsning, navnlig hvor der er en voksende fare for overførsel af narkotikarelaterede blodbårne virus knyttet til brug af narkotika, men ikke begrænset til hiv og viral hepatitis, samt seksuelt overførbare sygdomme og tuberkulose

Igang-værende

MS

Komm.

EU-Udenrigs-tjenesten

Antallet og kvaliteten af udviklede initiativer til risiko- og skadesbegrænsning

Forekomsten af narkotikarelaterede dødsfald i tredjelande og narkotikarelaterede blodbårne virus knyttet til narkotikamisbrug, men ikke begrænset til hiv og viral hepatitis, samt seksuelt overførbare sygdomme og tuberkulose

Rapporter om tredjelande

Komm.'s toårige statusrapport

WHO-rapporter

37.

Støtte tredjelande med at tackle narkotikarelateret organiseret kriminalitet, herunder narkotikahandel, gennem:

a)

udveksling af efterretninger og god praksis

b)

styrkelse af kapaciteten til narkotikabekæmpelse og udviklingsekspertise i oprindelses- og transitlande

c)

samarbejde med internationale partnere for at få bugt med katalysatorerne for narkotikahandel, f.eks. korruption, svage institutioner, dårlig forvaltningsskik og mangel på finanstilsyn

d)

styrket samarbejdet om identifikation og inddrivelse af aktiver gennem oprettelse af særlige nationale platforme samt

e)

tættere regionalt og tværregionalt samarbejde

Igang-værende

MS

EU-Udenrigs-tjenesten

Komm.

Europol

Antal projekter og programmer og deres effektivitet

Vedvarende begrænsning af narkotikahandlen

Komm.'s toårige statusrapport

MS' indberetninger

Rapporter fra Europol

EU-Udenrigs-tjenestens indberetning

UNODC's årlige rapport om narkotika i verden

38.

Styrke samarbejdet og opdatere og gennemføre dialoger, erklæringer og EU-narkotikahandlingsplaner med partnere, herunder:

a)

tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidatlande

b)

lande omfattet af den europæiske naboskabspolitik

c)

Amerikas Forenede Stater, Den Russiske Føderation

d)

Andre prioriterede lande eller regioner, navnlig:

Afghanistan og Pakistan

de centralasiatiske republikker

Kina

Latinamerikanske og Caribiske Stater (CELAC)

Afrika, navnlig Vestafrika

Igang-værende

Formand-skabstrioen

Komm.

EU-Udenrigs-tjenesten

MS

Overordnet indikator 13

Styrket samarbejde på narkotikaområdet med relevante partnere

afholdte dialoger

vedtagne erklæringer

gennemførte programmer og handlingsplaner

EU-Udenrigstjenestens indberetning

Midtvejsrevision af EU's narkotikastrategi

Komm.'s toårige statusrapport

EU's indberetningsmatricer

Gennemførelsesrapporter for de relevante handlingsplaner

39.

Forbedre Dublingruppens høringsmekanisme gennem tættere EU-koordination og deltagelse, bedre gennemførelse og udbredelse af henstillingerne i Mini-Dublingruppens rapporter

Igang-værende

Dublingruppen

Komm.

EU-Udenrigs-tjenesten

MS

Aktivitetsniveauer i alle Dublingruppens strukturer, herunder antallet af anbefalinger fra Dublingruppen, som er blevet ført ud i livet

Dublin-gruppens rapporter

40.

Afholde en årlig dialog om EU's og MS' narkotikarelaterede bistand til tredjelande ledsaget af en skriftlig opdatering

Fra: 2014

Komm.

EU-Udenrigs-tjenesten

MS

Årlig dialog om finansiering afholdt

Komm.'s toårige statusrapport

MS' indberetninger

EU-Udenrigstjenestens indberetning

Internt system til opfølgning og evaluering af projekter og programmer

41.

Sikre, at fremme og beskyttelse af menneskerettigheder er fuldt integreret i de politiske dialoger og i planlægning og gennemførelse af relevante narkotikarelaterede programmer og projekter, herunder gennem udvikling af et værktøj til vejledning om menneskerettigheder og konsekvensanalyse

Igang-værende

Komm.

EU-Udenrigs-tjenesten

MS

Menneskerettigheder er effektivt integreret i EU's eksterne narkotikaindsats

Et værktøj til vejledning om menneskerettigheder og evaluering er udviklet og gennemført

Komm.'s toårige statusrapport

COHOM's årlige rapport om menneskerettigheder

MS' indberetning

11.

Forbedre konsekvensen i EU's tilgang og EU's synlighed i FN og styrke EU's koordination med internationale organer vedrørende narkotika

42.

Bidrage til at udforme dagsordenen for den internationale narkotikapolitik, herunder gennem:

a)

EU's og MS' delegationers indsats på FN's Generalforsamling og i Narkotika-kommissionen (CND)

b)

udarbejdelse, koordination og vedtagelse af EU's fælles holdninger og fælles resolutioner på FN's Generalforsamling og i CND og sikring af, at EU taler med én stærk stemme i disse og andre internationale fora

c)

midtvejsrevision af FN's politiske erklæring og handlingsplan fra 2009 om internationalt samarbejde hen imod en integreret og afbalanceret strategi til bekæmpelse af verdens narkotikaproblem samt

d)

FN's Generalforsamlings særlige samling om narkotika i 2016

Igang-værende

EU-Udenrigs-tjenesten

Formand-skabet

MS

Komm.

Rådet

HDG

Overordnet indikator 13

Effektivt fremme af EU-politikker i FN, herunder i CND

Antal fælles EU-holdninger, der støttes af andre regioner og internationale organer

Hvor hyppigt EU taler med én stærk stemme i internationale fora og i dialoger med tredjelande

I hvilken grad EU's resolutioner vedtages i FN, herunder i CND

Resultatet af midtvejsrevisionen af FN's politiske erklæring og handlingsplan fra 2009 om internationalt samarbejde hen imod en integreret og afbalanceret strategi til bekæmpelse af verdens narkotikaproblem

Vedtagelse af et fælles EU-holdningspapir til UNGASS i 2016 og afspejlingen af EU's holdninger i resultatet herfra

EU-Udenrigstjenestens indberetning

Midtvejsrevision af EU's narkotikastrategi

Komm.'s toårige statusrapport

Konvergensindikator

Midtvejsevaluering

Resultatet fra UNGASS

43.

Styrke partnerskaberne med UNODC, WHO-UNAIDS og andre relevante FN-agenturer, internationale og regionale organer og organisationer og initiativer (f.eks. Europarådet og Parispagtinitiativet)

Igang-værende

Rådet

EU-Udenrigs-tjenesten

Komm.

Formand-skabet

HDG

Overordnet indikator 13

Antal informationsudvekslinger og aktiviteter mellem EU og relevante internationale og regionale organer og organisationer og initiativer

Effektiviteten af partnerskaber med relevante organer

EU-Udenrigstjenestens indberetning

Midtvejsrevision af EU's narkotikastrategi

Komm.'s toårige statusrapport

12.

Støtte til processen for tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidatlande med at tilpasse sig til og overtage gældende EU-ret på narkotikaområdet gennem målrettet bistand og overvågning

44.

Yde målrettet teknisk bistand og anden bistand og støtte, hvis det er relevant, til tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidatlande for at lette deres tilpasning til og overtagelse af gældende EU-ret på narkotikaområdet

Igang-værende

Komm.

MS

EONN

Europol

Eurojust

Grænse-forvaltnings-agenturet

EU-Udenrigs-tjenesten

Landenes øgede overholdelse af gældende EU-ret

Antallet og kvaliteten af fuldførte projekter

Etablerede nationale narkotikastrategier og nationale koordinationsstrukturer vedrørende narkotika

Komm.'s toårige statusrapport

Landerapporter om tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidatlande

5.   Information, forskning, overvågning og evaluering

Bidrage til en bedre forståelse af alle aspekter af narkotikaproblematikken samt af virkningerne af tiltag med henblik på at skabe solid og omfattende dokumentation for politikker og indsats

Formål

Tiltag

Tidsplan

Ansvarlig part

Indikator(er)

Dataindsamlingsvurderingsmekanismer

13.

Sikre tilstrækkelig investering i forskning, dataind-samling, overvågning, evaluering og informations-udveksling om alle narkotika-problematik-kens aspekter

45.

Fremme passende finansiering af tværfaglig forskning og undersøgelser på EU-niveau vedrørende narkotika, herunder gennem EU-relaterede finansielle programmer (2014-2020)

2014-2016

MS

Komm.

EONN

Omfanget og typen af EU-finansiering ydet på tværs af de forskellige programmer og projekter

Komm.'s toårige statusrapport

46.

Sikre, at EU-støttede projekter:

a)

tager hensyn til prioriteterne i EU's narkotikastrategi og narkotika-handlingsplan

b)

tager hensyn til mangler i politikformuleringen

c)

leverer klar merværdi og sikrer sammenhæng og synergi samt

d)

undgår gentagelse af forskning under andre programmer og organer

e)

tager hensyn til vigtigheden af neurovidenskab og adfærdsforskning

2014-2016

Komm.

EONN

Medtagelse af prioriteterne i EU's narkotikastrategi og -handlingsplan i finansierings- og evalueringskriterier for forskning støttet af EU vedrørende narkotika

Antal, virkning, komplementaritet og værdi af tildelte EU-støttede bevillinger og kontrakter vedrørende narkotikaforskning

Antal EU-støttede artikler og forskningsrapporter vedrørende narkotika offentliggjort i fagfællebedømte tidsskrifter med høj gennemslagskraft

Årlig debat i Den Horisontale Narkotikagruppe om narkotikarelaterede forskningsprojekter støttet af EU

Komm.'s toårige statusrapport

Forskningsprojektrapporter

EONN's videnskabelige udvalgs henstillinger om forskningsprioriteter

Videnskabelige citationsindekser og tilsvarende bibliometriske værktøjer

Strategiske forskningsdagsordener og -projekter, som udspringer af ERA-NET om begrænsning af efterspørgslen efter og udbuddet af narkotika

47.

Fremme af videnskabelige evalueringer af politikker og tiltag på nationalt, EU- og internationalt niveau

2013-2016

Komm.

MS

EONN

Overordnet indikator 14

Regelmæssig status over fremskridt forelægges Rådet og Europa-Parlamentet vedr. gennemførelse af strategi og handlingsplan

Ekstern midtvejsevaluering af strategi/handlingsplan fuldført 2016

Europæiske retningslinjer for evaluering af nationale narkotikastrategier og handlingsplaner offentliggjort

Udarbejdelse af særlige undersøgelser om effektiviteten og virkningen af EU's og internationale narkotikapolitikker

Fuldført evaluering af gennemførelsen af Rådets henstilling fra 2003 om forebyggelse og reduktion af helbredsskader forbundet med narkotikamisbrug.

EONN's indberetning

Komm.'s toårige statusrapport

Midtvejsevalueringsrapport af EU's narkotikastrategi

EONN's indberetning

EONN's videnskaberlige udvalgs indberetning

Rapporter fra Alice RAP og LINKSCH og ERA-NET

Reitox' nationale indberetninger

14.

Fortsætte netværks-opbygning og samarbejde og udvikle kapacitet i og på tværs af EU's vidensinfrastruktur for information, forskning, overvågning og evaluering af narkotika, navnlig ulovlige stoffer

48.

I samarbejde med relevante parter, hvis det er relevant, fortsætte med at foretage omfattende analyser af:

a)

narkotikasituationen i EU

b)

dynamikken i narkotikamisbruget generelt og i målgrupper samt

c)

indsatsen over for narkotikamisbruget

Igangværende

EONN

Europol

MS

Overordnede indikatorer 1-15

De nuværende mangler i det etablerede vidensgrundlag og en ramme på EU-niveau udviklet med henblik på at maksimere analyserne fra nuværende dataregistre

Antal af oversigter og emneanalyser vedrørende narkotikasituationen

EONN's indberetning

MS' indberetninger

49.

Bedre uddannelse til personer, som deltager i indsatsen over for narkotikaproblematikken

2014-2016

MS

EONN

CEPOL

Antal initiativer på MS- og EU-niveau med henblik på at uddanne fagfolk i aspekter vedrørende begrænsning af hhv. efterspørgslen efter og udbuddet af narkotika

Antal initiativer på MS- og EU-niveau gennemført med henblik på at uddanne fagfolk vedrørende dataindsamling og indberetning om begrænsning af hhv. efterspørgslen efter og udbuddet af narkotika

MS' indberetninger

EONN's uddannelsesrapport

CEPOL's årsrapport

Reitox' årsrapporter

50.

Forstærke dataindsamling, forskning, analyse og indberetning vedr.:

a)

begrænsning af narkotikaefterspørgslen

b)

begrænsning af narkotikaudbuddet

c)

nye tendenser, f.eks. blandingsbrug og misbrug af ordinerede, kontrollerede lægemidler, som udgør en risiko for sundhed og sikkerhed

d)

blodbårne virus forbundet med narkotikamisbrug, men ikke begrænset til hiv og viral hepatitis, samt seksuelt overførbare sygdomme og tuberkulose

e)

psykiske og fysiske ledsagesygdomme som følge af narkotikabrug

f)

narkotikaproblemer blandt fanger og tilgængeligheden og omfanget af tiltag og tjenester i fængselsmiljøer til begrænsning af narkotikaefterspørgslen samt

g)

andre narkotikarelaterede konsekvenser

Igangværende

MS

Komm.

EONN

Europol

ECDC

EMA

Øget tilgængelighed og gennemførelse af evidensbaserede og videnskabeligt forsvarlige indikatorer vedrørende begrænsning af hhv. udbuddet af og efterspørgslen efter narkotika

På MS-niveau omfanget af ny forskning, der er iværksat vedrørende nye tendenser som blandingsbrug og misbrug af ordinerede, kontrollerede lægemidler, blodbårne sygdomme forbundet med narkotikamisbrug, men ikke begrænset til hiv og viral hepatitis, samt seksuelt overførbare sygdomme og tuberkulose, psykiske og fysiske ledsagesygdomme og andre narkotikarelaterede konsekvenser

EU-dækkende undersøgelse gennemført vedrørende intimidering af lokalsamfundet og indvirkningen på enkeltpersoner, familier og de lokalsamfund, som er mest berørt, samt effektive tiltag over for dette

Vedtagelse af evidensbaserede og videnskabeligt forsvarlige indikatorer for narkotikaproblemer blandt fanger

EONN's indberetning

MS' indberetninger

Harmoniseret dataindberetning fra EU-organer, herunder EONN

EU SOCTA

51.

Bedre kapacitet til at spore, evaluere og reagere effektivt på fremkomsten og misbruget af nye psykoaktive stoffer og overvåge, i hvilket omfang sådanne nye stoffer påvirker antallet af brugere og deres profil

Igangværende

Komm.

MS

EONN

Europol

Overordnet indikator 6

Omfanget af ny epidemiologisk, farmakologisk og toksikologisk forskning, der er iværksat vedrørende nye psykoaktive stoffer og som støttes af forskningsprogrammer i MS og EU

Omfanget af information, god praksis og udveksling af efterretninger

Omfanget af udveksling mellem toksikologiske laboratorier og forskningsinstitutter af toksikologiske analyser og analyser af sundhedsdata vedrørende nye psykoaktive stoffer

EONN's indberetning

EONN-Europols gennemførelsesrapport

Rapporter fra laboratorier og forskningsinstitutter

Reitox' nationale indberetninger

52.

Styrke bestræbelserne på at dele kriminaltekniske data, herunder laboratoriemæssige referencestandarder, vedrørende nye psykoaktive stoffer ved at forstærke samarbejdet gennem eksisterende netværk, f.eks. narkotikaarbejdsgruppen i Det Europæiske Netværk af Retsmedicinske/Kriminaltekniske Institutter inden for rammerne af RIA-Rådets konklusioner om en vision for europæisk kriminalteknik 2020

2016

Komm.

MS

EONN

Overordnet indikator 15

Omfang af udvekslingen af kriminaltekniske data om nye psykoaktive stoffer

Adgangen til laboratoriemæssige referencestandarder i kriminaltekniske laboratorier og institutter

EONN's/Europols indberetning

Komm.'s toårige statusrapport

53.

Forbedre kapaciteten til på MS- og EU-niveau at identificere, evaluere og træffe forholdsregler over for a) adfærdsændringer inden for narkotikamisbrug og b) epidemiske udbrud

Igangværende

MS

EONN

ECDC

EMA

Antallet og effektiviteten af nye narkotikarelaterede folkesundhedsinitiativer, som er udviklet og gennemført

Antallet og effektiviteten af eksisterende initiativer, som justeres af hensyn til narkotikamisbrug og epidemiske udbrud

Antallet og effekten af rapporter om tidlig varsling, risikovurdering og advarsler

Reitox' nationale indberetninger

Rapporter fra systemer for tidlig varsling

EONN's indberetning

15.

Forstærke udbredelsen af overvågnings-, forsknings- og evaluerings-resultater på EU- og nationalt niveau

54.

Medlemsstaterne fortsætter med at støtte EU's tiltag til overvågning og informationsudveksling, herunder samarbejde med og tilstrækkelig støtte til Reitox' nationale kontaktpunkter

Igangværende

MS

EONN

Offentligt tilgængelige resultater fra EU-støttede undersøgelser er blevet udbredt

I hvilket omfang finansiering af Reitox's nationale kontaktpunkter og andre ressourcer opfylder kravene

Antallet og effektiviteten af Reitox' nationale kontaktpunkters formidlingsinitiativer

Udbredelse via internettet, herunder OpenAire, Cordis

EONN's websted

Reitox' nationale indberetninger


BILAG 1

15 Overordnede indikatorer for EU's narkotikahandlingsplan (2013-2016) (eksisterende indberetningsmekanismer)

1.

Procentdel af befolkningen, som i øjeblikket tager narkotiske stoffer (inden for den seneste måned), indtil for nylig tog stoffer (inden for det seneste år), og som nogen sinde har taget stoffer (hele livet) opdelt efter type narkotisk stof og aldersgruppe (EONN's undersøgelse af befolkningen som helhed)

2.

Vurderede tendenser mht. udbredelsen af problematisk brug og injektionsbrug af narkotika (EONN — problematisk brug af narkotika)

3.

Tendenser inden for narkotikarelaterede dødsfald og dødeligheden blandt stofmisbrugere (ifølge nationale definitioner) (EONN — narkotikarelaterede dødsfald)

4.

Forekomsten og hyppigheden blandt injektionsbrugere af infektionssygdomme, der kan tilskrives narkotikamisbrug, herunder hiv og viral hepatitis, samt seksuelt overførbare sygdomme og tuberkulose (EONN — narkotikarelaterede infektionssygdomme)

5.

Tendenser mht. alderen ved førstegangsbrug af ulovlige stoffer (det europæiske skoleundersøgelsesprojekt om alkohol og andre stoffer (ESPAD), sundhedsadfærden hos børn i skolealderen (HBSC) og undersøgelse af narkotikamisbrug generelt (EONN's epidemiologiske nøgleindikator))

6.

Tendenser mht. antallet af personer, som kommer i narkotikabehandling (EONN — behandlingsefterspørgsel), og det anslåede samlede antal personer i narkotikabehandling (EONN — behandlingsefterspørgsel og sundhedsmæssige og sociale reaktioner)

7.

Tendenser mht. antallet og mængden af beslaglagte ulovlige stoffer (EONN — narkotikabeslaglæggelse: cannabis, herunder marihuana, heroin, kokain, crack-kokain, amfetamin, metamfetamin, ecstasy, LSD og andre stoffer)

8.

Tendenser mht. de ulovlige stoffers gadepris og renhed (EONN — pris og renhed: cannabis, herunder marihuana, heroin, kokain, crack-kokain, amfetamin, metamfetamin, ecstasy, LSD, andre stoffer og sammensætning af narkotikatabletter)

9.

Tendenser mht. antallet af foreløbige rapporter om overtrædelser af narkotikalovgivning opdelt efter narkotisk stof og overtrædelsestype (forsyning kontra brug/besiddelse) (EONN — narkotikaforbrydelser)

10.

Udbredelsen af narkotikamisbrug blandt fanger (EONN — narkotikamisbrug i fængsler)

11.

Vurdering af tjenesters og støtteforanstaltningers tilgængelighed, dækningsgrad og kvalitet mht. forebyggelse, skadesbegrænsning, social integration og behandling (EONN — sundhedsmæssige og sociale reaktioner)

12.

Evidensbaserede støtteforanstaltninger vedrørende forebyggelse, behandling, social integration og restitution og deres forventede indvirkning på forekomsten af narkotikamisbrug og problematisk brug af narkotika (EONN — portalen for god praksis)

13.

Intensiv dialog og samarbejde på det narkorelaterede område med andre regioner, tredjelande, internationale organisationer og andre parter (ekstern midtvejsevaluering af strategi/handlingsplan, EU-Udenrigstjenestens indberetning)

14.

Udviklingen inden for nationale narkotikastrategier, evalueringer, lovgivning, koordineringsmekanismer og anslåede offentlige udgifter i EU's medlemsstater (EONN)

15.

System til tidlig varsling om nye psykoaktive stoffer (EONN/Europol)


BILAG 2

Liste over akronymer

Alice RAP

»Addiction and Lifestyles in Contemporary Europe Reframing Addictions Project« (projekt om afhængighed og livsstil i dagens Europa)

ASEAN

Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien

Toldsamarbejdsgruppen

EU-Rådet — Toldsamarbejdsgruppen

CELAC

Sammenslutningen af Latinamerikanske og Caribiske Stater

CEPOL

Det Europæiske Politiakademi

CICAD

Den Interamerikanske Kommission for Kontrol med Narkotikamisbrug

CND

FN's Narkotikakommission

COAFR

EU-Rådet — Afrikagruppen

COASI

EU-Rådet — Gruppen vedrørende Asien og Oceanien

COEST

EU-Rådet — Gruppen vedrørende Østeuropa og Centralasien

COHOM

EU-Rådet — Menneskerettighedsgruppen

COLAT

EU-Rådet — Gruppen vedrørende Latinamerika

Komm.

Europa-Kommissionen

COSI

EU-Rådet — Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed

COWEB

EU-Rådet — Gruppen vedrørende den Vestlige Balkanregion

CUG

EU-Rådet — Rådets tolduniongruppe

ECDC

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Syg domme

ECOWAS

Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater

EU-Udenrigstjenesten

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

EMA

Det Europæiske Lægemiddelagentur

EONN

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

EMPACT

Den europæiske tværfaglige platform mod kriminalitetstrusler

ENFSI

Det Europæiske Net af Retsmedicinske/Kriminaltekniske Institutter

ERA-net

Netværket for det europæiske forskningsrum

ESPAD

Det europæiske skoleundersøgelsesprojekt om alkohol og andre stoffer

EU SOCTA

EU-trusselsvurdering af grov og organiseret kriminalitet

FRONTEX

Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser

HBSC

Undersøgelse af sundhedsadfærden hos børn i skolealderen

HDG

EU-Rådet — Den Horisontale Narkotikagruppe

INCB

Det Internationale Kontroludvalg for Narkotiske Midler (FN)

RIA

Retlige og indre anliggender

LINKSCH

LINKSCH-projektet er en sammenlignende undersøgelse af to større narkotikamarkeder, cannabis og heroin, udledt af transitkæderne, som opererer mellem hhv. Centralasien og EU og Nordafrika og EU

MS

Medlemsstat

PEN

Onlinesystem til forudgående eksportanmeldelse udviklet af UNODC/INCB

PICS

Kommunikationssystem vedrørende forekomsten af prækursorer

Formandskabet

Det roterende formandskab for Rådet for Den Europæiske Union

Formandskabstrioen

Gruppering bestående af tre på hinanden følgende roterende formandskaber for Rådet for Den Europæiske Union

Reitox

Det Europæiske Informationsnet for Narkotika og Narkotikamisbrug

SOCTA

Trusselsvurdering af grov og organiseret kriminalitet

FN

De Forenede Nationer

UNAIDS

FN's fælles program for bekæmpelse af hiv/aids

UNGASS

De Forenede Nationers Generalforsamlings særlige samling

UNODC

FN's Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalitetsbekæmpelse

WCO

Verdenstoldorganisationen

WHO

Verdenssundhedsorganisationen (FN)