14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/35


Meddelelse om det forestående udløb af visse antidumpingforanstaltninger

(2013/C 366/09)

1.   Kommissionen skal meddele, at medmindre der indledes en fornyet undersøgelse efter følgende procedure, udløber nedennævnte antidumpingforanstaltninger på den i tabellen angivne dato, jf. artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 (1) om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab.

2.   Procedure

EU-producenter kan indgive en skriftlig anmodning om en fornyet undersøgelse. Anmodningen skal indeholde tilstrækkelige beviser for, at foranstaltningernes bortfald sandsynligvis vil medføre, at der fortsat eller igen vil finde dumping sted med deraf følgende skade.

Skulle Kommissionen beslutte at indlede en fornyet undersøgelse af de pågældende foranstaltninger, vil importører, eksportører, repræsentanter for eksportlandet og EU-producenterne få lejlighed til at uddybe, afvise eller fremsætte bemærkninger til de spørgsmål, der er indeholdt i anmodningen om en fornyet undersøgelse.

3.   Tidsfrist

EU-producenter kan indgive en skriftlig anmodning om en fornyet undersøgelse på ovennævnte grundlag til Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Handel (Kontor H-1), N-105 8/20, 1049 Bruxelles, Belgium (2), på et hvilket som helst tidspunkt efter denne meddelelses offentliggørelse, men ikke senere end tre måneder før den i nedenstående tabel angivne dato.

4.   Denne meddelelse offentliggøres i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009.

Vare

Oprindelses- eller eksportland(e)

Foranstaltninger

Reference

Udløbsdato (3)

Rørfittings af jern eller stål

Folkerepublikken Kina og Thailand, udvidet til Taiwan, Indonesien, Sri Lanka og Filippinerne

Anti-dumpingtold

Rådets forordning (EF) nr. 803/2009 (EUT L 233 af 4.9.2009, s. 1) for så vidt angår Kina udvidet til import afsendt fra Indonesien ved Rådets forordning (EF) nr. 2052/2004 (EUT L 355 af 1.12.2004, s. 4) og til import afsendt fra Sri Lanka ved Rådets forordning (EF) nr. 2053/2004 (EUT L 355 af 1.12.2004, s. 9) og til import afsendt fra Filippinerne ved Rådets forordning (EF) nr. 655/2006 (EUT L 116 af 29.4.2006, s. 1)

5.9.2014


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  Foranstaltningen udløber ved midnat på den i denne kolonne angivne dato.