52013PC0618

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA af 25. oktober 2004 om fastsættelse af mindsteregler for gerningsindholdet i strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor for så vidt angår definitionen af narkotika /* COM/2013/0618 final - 2013/0304 (COD) */


DA

|| EUROPA-KOMMISSIONEN ||

Bruxelles, den 17.9.2013

COM(2013) 618 final

2013/0304 (COD)

 

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om ændring af Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA af 25. oktober 2004 om fastsættelse af mindsteregler for gerningsindholdet i strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor for så vidt angår definitionen af narkotika

{SWD(2013) 319 final}

{SWD(2013) 320 final}

BEGRUNDELSE

1.           BAGGRUNDEN FOR FORSLAGET

1.1.      Generel baggrund

Ulovlig narkotikahandel og narkotikamisbrug udgør alvorlige trusler mod personers sundhed og sikkerhed og mod samfundene i EU. Disse fænomener påvirker den sociale og økonomiske struktur og underminerer enkeltpersoners livskvalitet såvel som medlemsstaternes sikkerhed. Selv om forbruget af stoffer, der er underlagt kontrol i medfør af FN’s konventioner om narkotika[1], såsom kokain, ecstasy eller cannabis (»kontrollerede stoffer«), ser ud til at have stabiliseret sig i de senere år[2], om end det stadig er på et højt niveau, ligger der en stor udfordring i at håndtere nye stoffer, der i hastigt tempo dukker op på markedet.

Nye psykoaktive stoffer, der efterligner virkningerne af kontrollerede stoffer, og som ofte markedsføres som lovlige alternativer til dem, fordi de ikke er underlagt tilsvarende kontrolforanstaltninger, og som anvendes på en lang række områder inden for industrien, er i stigende grad til rådighed i EU. Mellem 1997 og 2012 anmeldte medlemsstaterne ca. 290 stoffer, og mindst et nyt stof blev anmeldt hver uge i 2012. Antallet af anmeldte stoffer tredobledes mellem 2009 og 2012 (fra 24 til 73).

Et stigende antal personer, især blandt unge, indtager nye psykoaktive stoffer. Disse stoffer kan imidlertid skade personers sundhed og sikkerhed og kan udgøre en byrde for samfundet, ligesom det er tilfældet med kontrollerede stoffer. De risici, som nye psykoaktive stoffer kan føre med sig, har fået de nationale myndigheder til at underlægge dem forskellige restriktive foranstaltninger. Sådanne nationale restriktioner har imidlertid en begrænset effekt, da disse stoffer frit kan omsættes på det indre marked – ca. 80 % af de anmeldte stoffer er blevet fundet i mere end én medlemsstat.

I Kommissionens meddelelse "Mod en stærkere europæisk indsats mod narkotika"[3], der blev vedtaget i oktober 2011, blev nye psykoaktive stoffer identificeret som et af de problemer, der kræver en målrettet indsats på EU-plan.

Rådets afgørelse 2005/387/RIA af 10. maj 2005[4] omhandler en mekanisme til brug for håndtering af de risici, der er forbundet med nye psykoaktive stoffer, således at stofferne vil kunne underkastes kontrolforanstaltninger og strafferetlige sanktioner i hele Unionen. For mere vedvarende at dæmme op for den hyppige opdukken af nye psykoaktive stoffer og deres hurtige spredning i Unionen foreslog Kommissionen skærpede regler i [forordning (EU) nr. …/… om nye psykoaktive stoffer.

For effektivt at begrænse adgangen til skadelige nye psykoaktive stoffer, som udgør alvorlige sundhedsmæssige, sociale og sikkerhedsmæssige risiko for enkeltpersoner og samfundet, og for at forebygge ulovlig handel med disse stoffer og kriminelle organisationers produktion eller distribution heraf, er det nødvendigt at nye psykoaktive stoffer i lighed med kontrollerede stoffer er omfattet af strafferetlige bestemmelser.

Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA af 25. oktober 2004[5], indeholder en fælles tilgang til bekæmpelsen af ulovlig narkotikahandel. Heri er der fastsat fælles minimumsregler for definitionen af lovovertrædelser i forbindelse med narkotikahandel og for sanktioner for at undgå, at der opstår problemer i samarbejdet mellem medlemsstaternes domsmyndigheder og retshåndhævende instanser, fordi den eller de pågældende lovovertrædelser ikke er strafbare i henhold til lovene i både den anmodende og den anmodede stat. Disse bestemmelser gælder imidlertid for stoffer, der er omfattet af FN’s konventioner, og for syntetiske stoffer, der underkastes kontrol i medfør af fælles aktion 97/396/RIA af 16. juni 1997[6], men ikke for nye psykoaktive stoffer.

For at strømline og præcisere de retlige rammer, der gælder for narkotika, bør de mest skadelige nye psykoaktive stoffer være omfattet af de samme strafferetlige bestemmelser, som gælder for kontrollerede stoffer i medfør af FN’s konventioner.

Det er derfor nødvendigt at udvide anvendelsesområdet for rammeafgørelse 2004/757/RIA til at omfatte nye psykoaktive stoffer, som er underlagt kontrolforanstaltninger i henhold til Rådets afgørelse 2005/387/RIA, og de stoffer, der er underlagt permanente markedsrestriktioner i henhold til [forordning (EU) nr. …/… om nye psykoaktive stoffer].

Kommissionens arbejdsprogram for 2012 omfattede et forslag om ulovlig narkotikahandel.

1.2.      Forslagets begrundelse og formål

Dette forslag ændrer rammeafgørelse 2004/757/RIA, så den kommer til at omfatte nye psykoaktive stoffer, der udgør alvorlige risici, inden for dens anvendelsesområde.

Forslaget følger forslaget om en [forordning (EU) nr. …/… om nye psykoaktive stoffer]. De to forslag hører sammen, idet nye psykoaktive stoffer, der udgør alvorlige sundhedsmæssige, sociale og sikkerhedsmæssige risici og derfor er underlagt permanente markedsrestriktioner i henhold til pågældende forordning, også er underlagt de strafferetlige bestemmelser om ulovlig narkotikahandel, der er fastsat ved rammeafgørelse 2004/757/RIA.

2.           RESULTAT AF HØRING AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE

2.1.        Høring af interessenter

Under det forberedende arbejde til dette forslag har der været en bred høring blandt interessenter og eksperter og en webbaseret offentlig høring.

Kommissionen har hørt alle medlemsstater for at kunne vurdere, hvordan rammeafgørelse 2004/757/RIA og Rådets afgørelse 2005/387/RIA fungerer. Desuden har Kommissionen i forbindelse med eksterne undersøgelser af ulovlig narkotikahandel og nye psykoaktive stoffer indsamlet og gennemgået synspunkter fra en bred vifte af interessenter, praktikere og eksperter, herunder EU-agenturer, der er involveret i implementeringen af disse instrumenter.

Kommissionen har også afholdt to ekspertmøder om ulovlig narkotikahandel den 10. november 2011 og den 29. februar 2012 samt to ekspertmøder om nye psykoaktive stoffer den 15. december 2011 og den 1. marts 2012. Under disse møder blev det understreget af eksperter og praktikere, hvor vigtigt det er med strafferetlige bestemmelser for at kunne forfølge og forhindre ulovlig narkotikahandel og tackle udbredelsen af skadelige nye psykoaktive stoffer. De påpegede også, at lovgivningen om nye psykoaktive stoffer burde være forholdsmæssig og afpasset efter de forskellige risikoniveauer, som de udgør.

Der blev i 2011 gennemført en Eurobarometer-undersøgelse blandt unge (i alderen 15-24 år) om deres holdning til narkotika. Næsten halvdelen af respondenterne (47 %) mente, at kun stoffer, som bevisligt udgør en sundhedsrisiko, bør omfattes af restriktive foranstaltninger, mens 34 % mente, at alle stoffer, der har samme virkning som stoffer, der er undergivet kontrol, bør omfattes af restriktive foranstaltninger.

2.2.        Konsekvensanalyse

Kommissionen vurderede i en konsekvensanalyse af nye psykoaktive stoffer, hvilke virkninger dette forslag ville få for en ændring af rammeafgørelse 2004/757/IRA. I analysen blev det konkluderet, at ligesom i Rådets afgørelse 2005/387/RIA burde skadelige nye psykoaktive stoffer (stoffer, der udgør alvorlige sundhedsmæssige, sociale og sikkerhedsmæssige risici) være underlagt strafferetlige bestemmelser. Det blev endvidere konkluderet, at de derfor burde være underlagt de strafferetlige bestemmelser om ulovlig narkotikahandel. Dette var en del det foretrukne politikvalg, som omhandler et gradueret sæt af restriktive foranstaltninger, der står i et rimeligt forhold til risikoniveauet for nye psykoaktive stoffer, og som ikke indebærer forhindringer for lovlig handel på det indre marked.

3.           JURIDISKE ASPEKTER AF FORSLAGET

3.1.        Retsgrundlag

Dette forslag er baseret på artikel 83, stk. 1, i TEUF, der bemyndiger Europa-Parlamentet og Rådet til ved et direktiv, der vedtages efter den almindelige lovgivningsprocedure, at fastsætte minimumsregler for, hvad der skal anses for strafbare handlinger, samt for straffene herfor på området ulovlig narkotikahandel.

3.2.        Nærheds- og proportionalitetsprincippet og respekt for grundlæggende rettigheder

EU har bedre forudsætninger end medlemsstaterne for at begrænse forbrugernes adgang til skadelige, nye psykoaktive stoffer i det indre marked og samtidig sikre, at der ikke skabes hindringer for lovlig handel.

Det skyldes, at medlemsstaterne ikke enkeltvis vil kunne håndtere den hurtige opdukken og udbredelse af disse stoffer på en effektiv og holdbar måde. En ukoordineret, national indsats og mange forskellige nationale ordninger for nye psykoaktive stoffer kan fremkalde en knockout-virkning i andre medlemsstater (flytte skadelige stoffer fra en stat til en anden) og kan give problemer for samarbejdet mellem nationale domsmyndigheder og retshåndhævende instanser.

Forslaget er forholdsmæssigt og går ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå målene, fordi det kun er de nye psykoaktive stoffer, som giver anledning til alvorlig bekymring på EU-plan, der bliver omfattet af strafferet.

Forslaget indvirker indirekte på visse grundlæggende rettigheder og principper i EU-chartret om grundlæggende rettigheder, eftersom det udvider anvendelsesområdet for rammeafgørelse 2004/757/RIA, hvis bestemmelser indvirker på følgende grundlæggende rettigheder og principper: ret til frihed og sikkerhed (artikel 6), ejendomsret (artikel 17), adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol (artikel 47), uskyldsformodning og ret til et forsvar (artikel 48) samt legalitetsprincippet og princippet om proportionalitet mellem lovovertrædelse og straf (artikel 49). Disse rettigheder og friheder kan begrænses, men kun under overholdelse af de begrænsninger og krav, der er fastsat i artikel 52, stk. 1, i EU‑chartret.

3.3.        Valg af instrument

I henhold til artikel 83, stk. 1, i TEUF er et direktiv det rette instrument til at sikre et minimum af harmonisering på EU-plan på området for ulovlig narkotikahandel og samtidig give medlemsstaterne manøvremuligheder, når de gennemfører principperne, reglerne og deres undtagelser på nationalt plan.

3.4.        Forklarende dokumenter, der ledsager underretningen om gennemførelsesforanstaltninger

Medlemsstaterne anmodes om at underrette Kommissionen om de nationale foranstaltninger, som de vedtager for at efterkomme dette direktiv.

Medlemsstaterne anmodes ikke om at forelægge forklarende dokumenter (herunder sammenligningstabeller) sammen med underretningen om nationale foranstaltninger, som de vedtager for at omsætte bestemmelserne i dette direktiv. Det er ikke nødvendigt, da den foreslåede ændring er af begrænset omfang. Hvis de kompetente myndigheder i medlemsstaterne skulle forelægge ekstra, forklarende dokumenter, ville det være en uberettiget administrativ byrde for dem.

3.5.        Vigtigste bestemmelser

Artikel 1 – denne bestemmelse omhandler ændringerne til rammeafgørelse 2004/757/RIA angående definitionen af begrebet "narkotika", til bestemmelsen om, at psykoaktive stoffer, der udgør sundhedsmæssige, sociale og sikkerhedsmæssige risici, skal være omfattet af strafferetten, og til Kommissionens vurdering af gennemførelsen og indvirkningerne af rammeafgørelsen.

Artikel 2 – denne bestemmelse fastsætter fristen for, hvornår bestemmelserne i direktivet skal være gennemført i national lovgivning.

Artikel 3 og 4 – disse bestemmelser vedrører ikrafttrædelsen af dette direktiv, og hvem det er rettet til.

4.           VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Forslaget har ingen konsekvenser for Unionens budget.

2013/0304 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om ændring af Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA af 25. oktober 2004 om fastsættelse af mindsteregler for gerningsindholdet i strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor for så vidt angår definitionen af narkotika

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 83, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)       Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA af 25. oktober 2004 om fastsættelse af mindsteregler for gerningsindholdet i strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor[7] giver en fælles tilgang til kampen mod ulovlig handel med narkotika, som udgør en trussel mod EU-borgernes sundhed, sikkerhed og livskvalitet og mod medlemsstaternes lovlige økonomi, stabilitet og sikkerhed. Heri fastsættes fælles mindsteregler for definitionen af lovovertrædelser i forbindelse med narkotikahandel og for sanktioner for at undgå, at der opstår problemer i samarbejdet mellem medlemsstaternes domsmyndigheder og retshåndhævende instanser, fordi den eller de pågældende lovovertrædelser ikke er strafbare i henhold til lovene i både den anmodende og den anmodede stat.

(2)       Rammeafgørelse 2004/757/RIA gælder for de stoffer, der er omfattet af FN’s enkeltkonvention af 1961 angående narkotiske midler, ændret ved protokollen af 1972, og De Forenede Nationers konvention om psykotrope stoffer af 1971 (herefter benævnt "FN-konventioner"), og for de syntetiske stoffer, der er underlagt kontrol i hele Unionen i henhold til fælles aktion 97/396/RIA af 16. juni 1997 vedrørende udveksling af oplysninger, risikovurdering og kontrol med nye former for syntetisk narkotika[8], som udgør en lige så stor trussel for folkesundheden som de stoffer, der er opført på listerne i FN-konventionerne.

(3)       Rammeafgørelse 2004/757/RIA bør også gælde for stoffer, der er omfattet af kontrolforanstaltninger og strafferetlige sanktioner i henhold til Rådets afgørelse 2005/387/RIA af 10. maj 2005 om udveksling af oplysninger om, risikovurdering af og kontrol med nye psykoaktive stoffer[9], som udgør en lige så stor trussel for folkesundheden som de stoffer, der er opført på listerne i FN-konventionerne.

(4)       Der dukker ofte nye psykoaktive stoffer op, som efterligner virkningerne af stoffer, der er opført på listerne i FN-konventionerne, og de udbredes hurtigt i Unionen. Nogle af de nye psykoaktive stoffer udgør alvorlige sundhedsmæssige, sociale og sikkerhedsmæssige risici, jf. [forordning (EU) nr. …/… om nye psykoaktive stoffer]. Ifølge denne forordning kan der træffes foranstaltninger for at forbyde produktion, fremstilling, markedsføring, herunder import til EU, transport, og eksport fra EU af nye psykoaktive stoffer, der udgør alvorlige sundhedsmæssige, sociale og sikkerhedsmæssige risici. For effektivt at kunne begrænse adgangen til nye psykoaktive stoffer, der udgør alvorlige sundhedsmæssige, sociale og sikkerhedsmæssige risici, og for at forhindre handel med disse stoffer i hele Unionen, og begrænse kriminelle organisationers involvering bør permanente markedsrestriktioner, der vedtages i medfør af pågældende forordning, understøttes af strafferetlige bestemmelser.

(5)       De nye psykoaktive stoffer, der er underlagt permanente markedsrestriktioner i medfør af [forordning (EU) nr. …/… om nye psykoaktive stoffer], bør derfor være omfattet af Unionens strafferetlige bestemmelser om ulovlig narkotikahandel. Det vil også kunne være med til at strømline og præcisere Unionens lovramme, da der så vil gælde de samme strafferetlige bestemmelser for stoffer, der er omfattet af FN-konventionerne, og for de mest skadelige nye psykoaktive stoffer. Definitionen af “narkotika” i rammeafgørelse 2004/757/RIA bør derfor ændres.

(6)       For hurtigt at kunne imødegå opdukken og udbredelse af skadelige nye psykoaktive stoffer i Unionen bør medlemsstaterne anvende bestemmelserne i rammeafgørelse 2004/757/RIA på nye psykoaktive stoffer, der udgør alvorlige sundhedsmæssige, sociale og sikkerhedsmæssige risici, senest tolv måneder efter, at de er blevet underlagt permanente markedsrestriktioner i medfør af [forordning (EU) nr. …/… om nye psykoaktive stoffer].

(7)       Målet for dette direktiv, nemlig at udvide anvendelsen af Unionens strafferetlige bestemmelser, der gælder for ulovlig narkotikahandel, til at omfatte nye psykoaktive stoffer, der udgør alvorlige sundhedsmæssige, sociale og sikkerhedsmæssige risici, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, når de handler hver for sig, og kan derfor bedre kan nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(8)       Dette direktiv overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol, uskyldsformodning og ret til et forsvar, ret til ikke at blive retsforfulgt eller straffet to gange for samme lovovertrædelse samt legalitetsprincippet og princippet om proportionalitet mellem lovovertrædelse og straf.

(9)       [I medfør af artikel 3 i protokol (nr. 21) om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har Det Forenede Kongerige og Irland meddelt, at de ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af dette direktiv.]

OG/ELLER

(10)     I medfør af artikel 1 og 2 i protokol (nr. 21) om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og med forbehold af artikel 4 i samme protokol, deltager Det Forenede Kongerige og Irland ikke i vedtagelsen af dette direktiv, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige og Irland.]

(11)     I medfør af artikel 1 og 2 i protokol (nr. 22) om Danmarks stilling, der knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af dette direktiv, som ikke er bindende for og derfor ikke finder anvendelse i Danmark.

(12)     Rammeafgørelse 2004/757/JHA bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I rammeafgørelse 2004/757/RIA foretages følgende ændringer:

1)           Artikel 1, nr. 1), affattes således:

””narkotika:

a)       alle de stoffer, der er omfattet af FN’s enkeltkonvention af 1961 angående narkotiske midler (som ændret ved protokollen af 1972) og De Forenede Nationers konvention af 1971 om psykotrope stoffer

b)      alle de stoffer, der er opført på listen i bilaget

c)       alle nye psykoaktive stoffer, der udgør alvorlige sundhedsmæssige, sociale og sikkerhedsmæssige risici, og som er underlagt permanente markedsrestriktioner på grundlag af [artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. …/… om nye psykoaktive stoffer]”

2)           I artikel 9 indsættes som stk. 3 og 4:

"3.      For nye psykoaktive stoffer, som er underlagt permanente markedsrestriktioner på grundlag af [artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. …/… om nye psykoaktive stoffer], sætter medlemsstaterne de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at anvende bestemmelserne i denne rammeafgørelse på disse nye psykoaktive stoffer senest tolv måneder efter ikrafttrædelsen af de permanente markedsrestriktioner. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til denne rammeafgørelse eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

4.       Senest [5 år efter ikrafttrædelsen af dette direktiv og derefter hvert 5. år] vurderer Kommissionen, i hvilket omfang medlemsstaterne har truffet de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme denne rammeafgørelse, og offentliggør en rapport."

3)           Teksten i bilaget til nærværende direktiv tilføjes som bilag.

Artikel 2

Gennemførelse

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest [tolv måneder efter ikrafttrædelsen]. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på [samme dag som ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. …/… om nye psykoaktive stoffer].

Artikel 4

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne                    På Rådets vegne

Formand                                                        Formand

BILAG

Liste over de stoffer, der henvises til i artikel 1, nr. 1), litra b)

a)           Methylthioamfetamin eller 4-Methylthioamfetamin, som omhandlet i Rådets afgørelse 1999/615/RIA af 13. september 1999 om definition af 4-MTA som en ny form for syntetisk narkotika, der skal underlægges kontrolforanstaltninger og strafferetlige sanktioner[10].

b)           Paramethoxymethylamfetamin eller N-methyl-1-(4-methoxyphenyl)-2-aminopropan som omhandlet i Rådets afgørelse 2002/188/RIA af 28. februar 2002 om kontrolforanstaltninger og strafferetlige foranstaltninger med hensyn til den nye syntetiske narkotika PMMA[11].

c)           2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamin, 2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamin, 2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamin og 2,4,5-trimethoxyamphetamin, som omhandlet i Rådets afgørelse 2003/847/RIA af 27. november 2003 om kontrolforanstaltninger og strafferetlige foranstaltninger med hensyn til de nye former for syntetisk narkotika 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 og TMA-2[12].

d)           1-benzylpiperazin eller 1-benzyl-1,4-diazacyclohexan eller N-benzylpiperazin eller benzylpiperazin som omhandlet i Rådets afgørelse 2008/206/RIA af 3. marts 2008 om definition af 1-benzylpiperazin (BZP) som et nyt psykoaktivt stof, der skal underlægges kontrolforanstaltninger og strafferetlige foranstaltninger[13].

e)           4-methylmethcathinon som omhandlet i Rådets afgørelse 2010/759/EU af 2. december 2010 om at underkaste 4-metylmetcathinon (mephedron) kontrolforanstaltninger[14].

f)            4-methylamfetamin som omhandlet i Rådets afgørelse 2013/129/EU af 7. marts 2013 om at underkaste 4- methylamfetamin kontrolforanstaltninger[15].

g)           5-(2-aminopropyl)indol som omhandlet i [Rådets afgørelse 2013/…/RIA af … marts 2013 om at underkaste 5- methylamfetamin kontrolforanstaltninger[16].].

[1]               FN’s enkeltkonvention af 1961 angående narkotiske midler (som ændret ved protokollen af 1972) og De Forenede Nationers konvention af 1971 om psykotrope stoffer.

[2]               Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, narkotikasituationen i Europa, årsberetning http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2012 2012.

[3]               KOM(2011) 689 endelig.

[4]               EUT L 127 af 20.5.2005, s. 32.

[5]               EUT L 335 af 11.11.2004, s. 8.

[6]               EFT L 167 af 25.6.1997, s. 1.

[7]               EUT L 335 af 11.11.2004, s. 8.

[8]               EUT L 167 af 25.6.1997, s. 1.

[9]               EUT L 127 af 10.5.2005, s. 32.

[10]             EFT L 244 af 16.9.1999, s. 1.

[11]             EFT L 63 af 6.3.2002, s. 14.

[12]             EUT L 321 af 6.12.2003, s. 64.

[13]             EUT L 63 af 7.3.2008, s. 45.

[14]             EUT L 322 af 8.12.2010, s. 44.

[15]             EUT L 72 af 15.3.2013, s. 11.

[16]             EUT L […] af […], s. […].