15.6.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 169/1


Rådets konklusioner af 11. maj 2012 om fremme af unges kreative og innovative potentiale

2012/C 169/01

RÅDET OG REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET,

SOM HENVISER TIL:

Rådets resolution af 27. november 2009 om nye rammer for samarbejdet på ungdomsområdet (2010-2018), der opfordrer til støtte for at sikre unges deltagelse i det repræsentative demokrati og civilsamfundet på alle niveauer og i samfundet som helhed samt til at støtte udviklingen af unges talenter og iværksætterevner med henblik på at øge deres beskæftigelsesegnet-hed og fremtidige jobmuligheder og fremme personlig udvikling, forbedrede indlæringsfær-digheder, interkulturelle færdigheder, forståelse og respekt for kulturel mangfoldighed samt udvikling af nye og fleksible kompetencer og færdigheder med henblik på fremtidige jobmuligheder

Europa 2020-strategien og dens flagskibsinitiativer »En dagsorden for nye kvalifikationer og job« og »Unge på vej«, særlig det overordnede beskæftigelsesmål (at sigte mod at øge beskæftigelsesfrekvensen til 75 % for kvinder og mænd mellem 20 og 64 år, bl.a. ved større deltagelse af unge mennesker, ældre arbejdstagere og lavtuddannede arbejdstagere og bedre integration af lovlige indvandrere) og det overordnede uddannelsesmål (at forbedre uddannelses-niveauerne, navnlig ved at sigte mod at reducere skolefrafaldet til mindre end 10 % og ved at øge den andel af de 30-34-årige, der har afsluttet en videregående eller tilsvarende uddannelse, til mindst 40 %)

Rådets konklusioner af 22. maj 2008 om fremme af kreativitet og innovation gennem uddannelse og erhvervsuddannelse

Rådets konklusioner af 27. november 2009 om fremme af en kreativ generation: udvikling af unges kreativitet og innovationsevne gennem kulturelle udtryksformer ved at fremme en bredere adgang til kultur og kulturelle udtryksformer gennem både formel og ikkeformel uddannelse, navnlig gennem strukturerede og strategiske partnerskaber på institutionelt og politisk plan

Rådets resolution af 19. november 2010 om ungdomsarbejde »fremhæver betydningen af, at det sikres, at ungdomsarbejde fuldt ud indarbejdes i initiativet »Unge på vej«. Det skal give alle unge, navnlig dem med færre muligheder, relevante kvalifikationer og nøglekompetencer, der er nødvendige for samfundet og økonomien i 2020«.

Rådets resolution af 19. maj 2011 om fremme af nye og effektive former for alle unges del-tagelse i det demokratiske liv i Europa, der anerkender, at unge kan yde et værdifuldt bidrag til samfundsudviklingen

Rådets konklusioner af 29. november 2011 om kulturelle og kreative kompetencer og deres betydning for opbygning af intellektuel kapital i Europa

erklæringen fra medlemmerne af Det Europæiske Råd af 30. januar 2012, der opfordrer til, at der gøres en indsats for at stimulere beskæftigelsen, især ungdomsbeskæftigelsen, herunder ved at fremme deres første erhvervserfaring og deres deltagelse på arbejdsmarkedet,

ERKENDER:

at Den Europæiske Union står over for et betydeligt antal udfordringer, herunder de økonomiske og sociale konsekvenser af den globale økonomiske og finansielle krise, der medfører utilstrækkelig vækst og utilstrækkelige fremskridt, høj ungdomsarbejdsløshed og begrænsede muligheder for unge samt mangel på social inklusion og samhørighed

at den nuværende ungdomsarbejdsløshed i Europa på over 20 % er dobbelt så høj som for hele den erhvervsaktive befolkning og sandsynligvis vil få alvorlige følger på kort og lang sigt for de berørte unge, herunder unge med supplerende eller specifikke behov eller færre mulig-heder, som muligvis har begrænsede kvalifikationer

at der er stigende efterspørgsel efter kreativitet, innovativ tilpasningsevne og avancerede kommunikationsevner på arbejdsmarkedet og i samfundslivet samt behov for at udvikle iværksætterevner

at unges deltagelse i formelle demokratiske processer såsom valg ofte er lavere end befolkningens deltagelse som helhed,

MENER:

at unges kreative og innovative potentiale gennem iværksætterkulturen er en af de afgørende betingelser for at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst

at iværksætteruddannelse kan tilskynde unge til at få en mere positiv indstilling til uddannelse, få højere ambitioner for deres fremtidige uddannelse og karriere, føle, at de bidrager til samfundet, og få et mere optimistisk syn på fremtiden

at unges aktive deltagelse i samfundet, f.eks. gennem ungdomsarbejde, frivillige aktiviteter og civile organisationer, kan udnytte deres kreativitet og innovative evner og dermed deres aktive medborgerskab og øge deres muligheder på arbejdsmarkedet og for at skabe selvstændige beskæftigelsesmuligheder

at ikkeformel og uformel læring samt formel uddannelse er uundværlig for udvikling af kompetencer og færdigheder med henblik på beskæftigelsesegnethed samt bedre inklusion af unge på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt

at ungdomsarbejde og ungdomsorganisationer fungerer som kanaler for udvikling af unges færdigheder og kompetencer, herunder for unge med færre muligheder

at tilegnelse af kulturelle kompetencer er afgørende for udviklingen af unges intellektuelle kapital og fremmer dannelsen af deres kreative og innovative evner

at unges kreative anvendelse af sociale medier bør stimuleres yderligere, sideløbende med bestræbelser på at styrke deres evne til at få adgang til medier og forstå, kritisk at vurdere, skabe og formidlere mediers indhold med henblik på at øge deres deltagelse i samfundet som helhed, herunder at opbygge social kapital ved at skabe forbindelser mellem samfund og enkeltpersoner online, og samtidig lade samfundet få gavn af deres kompetencer og færdigheder,

ER ENIGE OM:

at unges deltagelse på arbejdsmarkedet er afgørende for, at deres kreative og innovative potentiale kan udnyttes, samt for at deres aktive medborgerskab og sociale inklusion kan sikres

at unges kreativitet, innovationsevne og iværksætterevner som redskaber til aktiv deltagelse i samfundslivet og øget beskæftigelsesegnethed bør fremmes gennem tilstrækkelig finansiering og ved at udvikle partnerskaber mellem relevante sektorer, der sigter mod at stimulere innovation

at kompetencer og færdigheder, der tilegnes gennem ikkeformel og uformel læring, bør fremmes bedre og helst valideres for at styrke unges evner og fremtidige rolle på arbejdsmarkedet, f.eks. som ansatte eller som iværksættere

at ungdomsinitiativer — som de initiativer, der i øjeblikket støttes under programmet »Aktive unge« — udgør et vigtigt instrument for at give inspiration til og støtte kreativ iværksætterkultur blandt unge

OPFORDRER MEDLEMSSTATERNE TIL:

1)

at støtte unges kreativitet, innovationsevne og talent med sigte på at sikre tilstrækkelige muligheder for personlig og social udvikling gennem ikkeformel og uformel læring, frivillige aktiviteter, aktivt medborgerskab, interkulturelt samarbejde og ungdomsarbejde, f.eks. ved at sikre tilstrækkelig og bæredygtig finansiering, hvor det er muligt

2)

at tilskynde til strategiske partnerskaber mellem ungdomsorganisationer, myndigheder på lokalt, regionalt og nationalt plan samt den private sektor til at tilrettelægge projekter og begivenheder, der ledes af unge

3)

at fremme og forbedre anerkendelsen og valideringen af ikkeformel og uformel læring

4)

at tilskynde til initiativer, der fremmer fælles ejerskab med unge med hensyn til ungdoms-relaterede spørgsmål, gennem en dialog, hvor alle aktører kan give udtryk for deres idéer, og som får unge til at deltage i demokratiske beslutningsprocedurer på alle niveauer

5)

at fremme og formidle oplysninger om unges kreativitet, innovationsevne og talent gennem udveksling af god praksis,

OPFORDRER MEDLEMSSTATERNE OG KOMMISSIONEN TIL:

1)

at nedsætte en tematisk ekspertgruppe med deltagelse af nationale eksperter udpeget af medlemsstaterne ud fra princippet om den åbne koordinationsmetode og i overensstemmelse med principperne i bilaget med følgende mål:

at udveksle bedste praksis for, hvordan unges kreativitet og innovationsevne fremmes, ved at kortlægge kompetencer og færdigheder tilegnet gennem ikkeformel og uformel læring, som er relevante for beskæftigelsesegnethed

2)

at tage hånd om unges kreativitet og innovationsevne samt deres aktive medborgerskab og sociale inklusion i forbindelse med prioriteterne i programmet »Aktive unge« og eventuelt andre igangværende og kommende EU-programmer og fonde, herunder Den Europæiske Socialfond, uden at foregribe de igangværende forhandlinger

3)

at overveje at indlede forskning af anvendelsen af medier i forbindelse med demokratisk deltagelse på nationalt og europæisk plan for at støtte en øget demokratisk deltagelse ved hjælp af skræddersyet, ungdomsvenlig og gennemsigtig kommunikation

4)

fuldt ud at udnytte borgernes Europaår i 2013 (1) med henblik på at sætte fokus på unges frie mobilitet og fulde deltagelse i det europæiske samfund og styrke bevidstheden om deres rettigheder og ansvar som EU-borgere, samhørighed og gensidig forståelse

OPFORDRER KOMMISSIONEN TIL:

1)

at aflægge rapport til Gruppen vedrørende Ungdomsspørgsmål om den tematiske gruppes konklusioner senest i slutningen af 2013

2)

at formidle resultaterne af den kommende undersøgelse »Unges deltagelse i det demokratiske liv i Europa« med særligt fokus på dens mulige betydning for unges beskæftigelsesegnethed

3)

at fremsætte forslag til Rådets henstilling om validering af ikkeformel og uformel læring som meddelt under Europa 2020-strategiens flagskibsinitiativer »Unge på vej« og »En dagsorden for nye kvalifikationer og job«.


(1)  Med forbehold af den formelle vedtagelse af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om borgernes Europaår (2013), dok. 13478/11.


BILAG

Principper vedrørende medlemskab af og arbejdsprocedurer i den tematiske ekspertgruppe, som medlemsstaterne og Kommissionen har oprettet

Medlemskab

Medlemsstaternes deltagelse i gruppens arbejde er frivillig, og medlemsstaterne kan blive medlemmer på hvilket som helst tidspunkt.

Medlemsstater, der er interesserede i at deltage i den tematiske ekspertgruppes arbejde, sikrer, at de udnævnte eksperter har relevant erfaring på nationalt plan og sikrer effektiv kommunikation med de kompetente nationale myndigheder. Kommissionen koordinerer udnævnelses-proceduren.

Den tematiske ekspertgruppe kan beslutte at invitere andre deltagere, f.eks. uafhængige eksperter, interessenter og repræsentanter for europæiske tredjelande.

Arbejdsprocedurer

Den tematiske ekspertgruppe har ansvaret for at udpege sin formand eller medformænd på det første møde i ekspertgruppen. Den udarbejder også en arbejdsplan med henblik på at levere konkrete og brugbare resultater om det anmodede emne.

Kommissionen yder ekspertbistand samt logistisk støtte og sekretærstøtte til arbejdet i den tematiske ekspertgruppe. I det omfang, det er muligt, støtter den gruppen på anden relevant måde.

Den tematiske ekspertgruppe mødes som hovedregel i Bruxelles, men kan tilrettelægge møder uden for Bruxelles, når den inviteres af en medlemsstat.