52012DC0429

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN om anvendelsen i 2011 af forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter /* COM/2012/0429 final */


RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

om anvendelsen i 2011 af forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter

Forord

Denne rapport, der er udarbejdet i henhold til artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter[1], omhandler året 2011 og er baseret på statistiske data, som opsummeres i bilaget.

Disse data viser antallet af begæringer, ikke antallet af dokumenter, der er begæret aktindsigt i. I praksis vedrører en begæring enten et enkelt dokument eller samtlige dokumenter, der indgår i behandlingen af en sag. Begæringer om aktindsigt i dokumenter, som var offentligt tilgængelige på ansøgningstidspunktet, er ikke medtaget.

1.           Revision af forordning (EF) nr. 1049/2001

1.1.        To forskellige forslag til revision af forordning (EF) nr. 1049/2001, som Europa-Kommissionen har fremlagt, er stadig genstand for interinstitutionelle ovevejelser. Det første forslag til omarbejdelse af forordningen, som Kommissionen forelagde den 30. april 2008, indfører en række substantielle ændringer, der præciserer fortolkningen af forordning (EF) nr. 1049/2001. Det andet forslag blev forelagt af Kommissionen den 21. marts 2011 med henblik på at tilpasse forordning (EF) nr. 1049/2001 til Lissabontraktatens formelle krav ved at udvide forordningens institutionelle anvendelsesområde til at omfatte alle Den Europæiske Unions institutioner, organer, kontorer og agenturer, dog med visse begrænsninger for så vidt angår Domstolen, Den Europæiske Centralbank og Den Europæiske Investeringsbank.

1.2.        Europa-Parlamentet vedtog sin holdning til begge forslag under førstebehandlingen den 15. december 2011 med forslag om 63 ændringer. Det danske formandskab for Rådet har overvejet forskellige muligheder for at bringe lovgivningsprocessen et skridt videre for at opnå en aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

2.           Registre og websteder

2.1.        I 2011 blev der indført 19 956 nye dokumenter i registeret over Kommissionens dokumenter (se tabellen i bilaget).

2.2.        I henhold til artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1049/2001 skal Kommissionen i sine årsrapporter angive antallet af dokumenter i dens besiddelse, som er "følsomme" som defineret i forordningens artikel 9, stk. 1[2], og som derfor ikke er blevet indført i registeret. Kommissionens offentlige register indeholdt frem til udgangen af 2011 dokumenter i kategorierne KOM, K, dagsordener, protokoller og SEK. I 2011 udarbejdede eller modtog Kommissionen ingen følsomme dokumenter i nogen af de nævnte kategorier.

2.3.        Tallene for besøg på webstedet om åbenhed og aktindsigt ("Openness and Access to Documents") på EUROPA-serveren i 2011 ser således ud:

|| Antal besøgende || Antal besøg || Antal besøgte sider

I alt || 41 408 || 46 191 || 425 434

Gennemsnit pr. måned || 3 451 || 3 849 || 35 453

3.           Samarbejde med andre institutioner, der er omfattet af forordningen

Det interinstitutionelle udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 15, stk. 2, i forordningen, blev ikke indkaldt i 2011. De tre institutioner (Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen) holdt løbende kontakt på administrativt plan for at sikre en konsekvent anvendelse af forordningen.

4.           Analyse af begæringerne om aktindsigt

4.1.        I 2011 forblev strømmen af begæringer om aktindsigt på det indledende stadium stabil med en ganske lille forøgelse i antallet af begæringer (6 447 i 2011 i forhold til 6 361 i 2010) og en endnu mindre forøgelse i antallet af svar på grundlag af forordning (EF) nr. 1049/2011 (6 055 i 2011 i forhold til 6 127 i 2010).

4.2.        Hvad angår de genfremsatte begæringer, faldt antallet af begæringer, der blev modtaget, med næsten 9 % (165 nye genfremsatte begæringer i 2011 mod 181 i 2010). Det samlede antal svar på genfremsatte begæringer svarede omtrent til antallet af begæringer, der var modtaget (162 afsluttede sager i 2011 i forhold til 150 i 2010). Blandt disse var 144 svar (89 %) endelige beslutninger om aktindsigt i henhold til forordning (EF) nr. 1049/2001. Antallet af dem blev i 2011 øget med 18 % sammenlignet med 2010, hvor der blev truffet 122 sådanne beslutninger.

4.3.        I 2011 modtog Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion det højeste antal oprindelige begæringer (7,80 %), tæt fulgt af Generaldirektoratet for Konkurrence med 6,99 % af de oprindelige begæringer og Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse med 6,96 %. Det er værd at bemærke den stigende interesse i de nyligt omorganiserede sektorer, hvor fire nye generaldirektorater afløste to tidligere: Generaldirektoratet for Mobilitet og Transport sammen med Generaldirektoratet for Energi (tidligere Generaldirektoratet for Energi og Transport) samt Generaldirektoratet for Miljø sammen med Generaldirektoratet for Klima (tidligere Generaldirektoratet for Miljø).

Selvom EU's eksterne forbindelser er blevet den nyligt etablerede EU-Udenrigstjenestes kompetence, afspejledes dette ikke i Kommissionen statistikker for 2011, da dets registre fortsatte med at dække størstedelen af de respektive begæringer i henhold til forordning (EF) nr. 1049/2001.

4.4.        Den akademiske verden viste sig endnu engang at være den mest aktive kategori af ansøgere, idet den stod for 25,73 % af de oprindelige begæringer. Lige som i de foregående år blev den akademiske verden fulgt af advokatfirmaer med 11,30 % og civilsamfundet (ngo'er og interessegrupper) med 8,59 % af det samlede antal begæringer. 34,78 % af begæringerne blev fremsat af personer, hvis socioprofessionelle tilhørsforhold ikke er oplyst.

4.5.        Den geografiske fordeling af oprindelige begæringer forblev også lig fordelingen i de foregående år med en svag stigning, idet langt størstedelen af begæringerne kom fra Belgien (21,42 %). Italien og Tyskland fremsatte næsten lige mange begæringer med henholdsvis 12,37 % og 12,27 %. Ingen af de øvrige medlemsstater tegnede sig for over 10 % af begæringerne. Flest begæringer indkom fra de mest befolkede medlemsstater, dvs. Frankrig, Spanien, Det Forenede Kongerige, Nederlandene og Polen. Andelen af begæringer fra de 12 "nye" medlemsstater er stadig en smule under de "gamle" medlemsstaters tilsvarende andele.

5.           Anvendelse af undtagelserne fra retten til aktindsigt

5.1.        I 2011 var andelen af begæringer, som i første omgang blev fuldstændig afslået, næsten identisk med samme andel året før (12,17 % i 2011 mod 12,47 % i 2010). Fuld udbredelse blev givet i fire ud af fem tilfælde (80,20 % mod 82,16 % i 2010), mens procentdelen af dokumenter, som blev delvist udbredt steg en smule i forhold til tidligere år og nåede 7,63 % (sammenlignet med 5,37 % i 2010).

5.2.        Antallet af sager, hvor Kommissionen som følge af en genfremsat begæring ændrede den holdning, Kommissionens tjenestegrene tidligere havde indtaget, og fuldt ud udbredte dokumenter, som den tidligere havde afvist at udbrede, forblev på samme niveau (14,58 % mod 15,57 % i 2010). Der var dog færre sager, som førte til fulstændigt afslag, og betragteligt flere sager, hvor yderligere aktindsigt blev bevilliget som følge af en genfremsat begæring.

5.3.        Selv om beskyttelsen af Kommissionens beslutningsproces (artikel 4, stk. 3) udgjorde en lidt lavere procentdel af grundene til afslag sammenholdt med året før (25,73 % mod 26,42 % i 2010), var beskyttelsen af beslutningsprocessen øverst på listen over hyppigst påberåbte undtagelser og var dermed hyppigere end undtagelsen for at beskytte formålet med inspektioner, undersøgelser og revision (artikel 4, stk. 2, tredje led), som sidste år faldt med næsten 5 % til 21,90 % af tilfældene (mod 26,63 % i 2010).

5.4.        En stigende tendens skal bemærkes, hvad angår beskyttelse af forretningsmæssige interesser (16,83 % mod 11,84 % i 2010) og internationale forbindelser (12,02 % mod 9,83 % i 2010).

5.5.        Den hyppigst påberåbte årsag til at give afslag på aktindsigt var som i tidligere år beskyttelsen af formålet med undersøgelser (32,68 % sammenlignet med 32 % i 2010).

– Beskyttelsen af Kommissionens beslutningsproces blev påberåbt i 19,33 % af sagerne (nøjagtig det samme som i 2010), men dette tal er det samlede resultat af en stigning i antallet af sager, hvor beslutningsprocessen var i gang (15,33 % mod 11,33 % det foregående år), og et samtidigt fald i antallet af sager om udtalelser til internt brug, efter at der er truffet afgørelse (4 % mod 8 % i 2010).

– En vigtig stigning skal bemærkes, hvad angår beskyttelsen af privatlivets fred og den enkeltes integritet (20,67 % mod 9,33 % i 2010). På den anden side blev beskyttelsen af erhvervsmæssige interesser påberåbt en smule mindre end de tidligere år (14,10 % sammenlignet med 16,67 % i 2010), og undtagelsen om beskyttelse af retslige procedurer og juridisk rådgivning blev påberåbt endnu mindre (1,33 % mod 10 % året før).

6.           Klager til Den Europæiske Ombudsmand

6.1.        I 2011 færdigbehandlede ombudsmanden følgende 17 klager over Kommissionens behandling af begæringer om aktindsigt:

1 klage er færdigbehandlet, uden at der er fundet nogen form for fejl eller forsømmelser

1735/2010/MHZ

8 klager er færdigbehandlet med kritiske bemærkninger og/eller en yderligere bemærkning

56/2007/PB || 3196/2007/BEH || 1633/2008/DK || 1294/2009/TN

271/2010/GG || 1403/2010/GG || 2073/2010/AN || 339/2011/AN

8 klager er færdigbehandlet uden yderligere undersøgelser

715/2009/ANA || 1861/2009/AN || 1051/2010/BEH || 1109/2010/VL

1577/2010/GG || 1581/2010/(FS)GG || 2609/2010/BEH || 2691/2010/(VL)GG

6.2.        I 2010 indledte ombudsmanden 10 nye undersøgelser på grundlag af klager, der først og fremmest, eller i et vist omfang, vedrørte aktindsigt. Dette er betragteligt færre end i 2010, hvor der blev indledt 22 undersøgelser.

7.           Domstolsprøvelse

Som de foregående år blev der etableret afgørende ny retspraksis i 2011[3].

7.1.        Domstolen afsagde en vigtig dom i appelsagen My Travel[4]. Domstolen øgede bevisbyrden for at påberåbe sig undtagelser, som har til formål at beskytte beslutningsprocessen og juridisk rådgivning vedrørende interne dokumenter, der berører et ikke-juridisk emne, efter at der er truffet afgørelse.

7.2.        Hvad angår Retten, afsagde denne seks domme i forbindelse med retten til aktindsigt:

Dom af 13. januar 2011, T-362/08, IFAW mod Kommissionen || Dom af 24. maj 2011, T-250/08, Batchelor mod Kommissionen || Dom af 24. maj 2011, Forenede sager T-109/05 og T-444/05, Navigazione Libera del Golfo mod Kommissionen

Dom af 7. juli 2011, T-161/04, V. Jordana mod Kommissionen || Dom af 9. september 2011, T-29/08, LPN mod Kommissionen || Dom af 15. december 2011, T-437/08, CDC mod Kommissionen

I dommene i sagerne Batchelor og IFAW II gav Retten vigtige præciseringer vedrørende vurderingerne af medlemsstaternes indsigelser mod udbredelse af dokumenter, der hidrører fra medlemsstaterne, men som Kommissionen ligger inde med.

I sagen Navigazione Libera del Golfo annullerede Retten den afgørelse, Kommissionen havde truffet forud for Domstolens dom i sagen Sverige mod Kommissionen (IFAW I), og i hvilken en medlemsstats indsigelse blev påberåbt uden videre begrundelse for ikke at udbrede det dokument, der hidrørte fra medlemsstaten.

I den dom, der blev afsagt i Jordana-sagen, præciserede Retten, at forordningens artikel 4, stk. 1, litra b), er en udelelig bestemmelse, som kræver, at enhver underminering af privatlivets fred og den enkeltes integritet altid skal undersøges og vurderes i overensstemmelse med EU-retten vedrørende beskyttelse af personoplysninger, især med forordning (EF) nr. 45/2001.

I LPN-sagen bekræftede Retten eksistensen af en generel formodning om, at udbredelse af dokumenter i overtrædelsesprocedurer underminerer beskyttelsen af formålet med undersøgelsesaktiviteter, så længe procedurerne står på.

Endelig erklærede Retten i sin dom i CDC-sagen, at beskyttelse af formålet med undersøgelserne ikke kunne påberåbes for at afvise aktindsigt i en række dokumenter.

Yderligere tre sager skal nævnes, som er fjernet fra registret, efter at den, der havde fremsat begæringen, trak den tilbage:

T-88/11, BIA Separations mod Kommissionen || T-14/11, Timab Industries og CFPR mod Kommissionen || T-399/07, Basell Polyolefine mod Kommissionen

7.3.        Retten besluttede ikke at træffe nogen afgørelse i fem sager og beordrede, at de skulle slettes fra registret:

T-411/09, Terezakis mod Kommissionen || T-291/10, A. Martin mod Kommissionen || T-395/10, Stichting Corporate Europe Observatory mod Kommissionen

T-120/10, ClientEarth m.fl. mod Kommissionen || T-449/10, ClientEarth m.fl. mod Kommissionen ||

7.4.        Kommissionens afgørelser i medfør af forordning (EF) nr. 1049/2001 blev i 2010 anfægtet i 15 nye sager:

T-603/11, Ecologistas en Acción-CODA mod Kommissionen || T-545/11, Stichting Greenpeace Nederland og PAN Europe mod Kommissionen || T-534/11, Schenker mod Kommissionen

T-516/11, MasterCard m.fl. mod Kommissionen || T-480/11, Technion - Israel Institute of Technology og Technion Research & Development mod Kommissionen || T-362/11, Stichting Greenpeace Nederland og PAN Europe mod Kommissionen

T-341/11, Ecologistas en Acción-CODA mod Kommissionen || T-330/11, MasterCard m.fl. mod Kommissionen || T-278/11, ClientEarth m.fl. mod Kommissionen

Sag T-211/11, Timab Industries og CFPR mod Kommissionen || T-111/11, ClientEarth mod Kommissionen || T-93/11, Stichting Corporate Europe Observatory mod Kommissionen

T-14/11, Timab Industries og CFPR mod Kommissionen || T-88/11, BIA Separations mod Kommissionen || T-447/11, Catinis mod Kommissionen

7.5.        Endvidere er domme afsagt af Retten i tre tilfælde blevet appeleret til Domstolen:

C-208/11P, Internationaler Hilfsfonds mod Kommissionen || C-554/11 P, Internationaler Hilfsfonds mod Kommissionen || Sag C-135/11 P, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds mod Kommissionen

8.           Konklusioner

Efter ni års stadig vækst forblev antallet af begæringer, som Kommissionen modtog, på samme niveau i 2010 og 2011. Med næsten 6 500 begæringer om året behandlede Kommissionen langt det største antal begæringer om aktindsigt af alle Den Europæiske Unions institutioner og organer.

Stabiliseringen af mængden af begæringer er muligvis et signal om, at der er udbredt kendskab til retten til aktindsigt blandt EU's borgere, civilsamfund og erhvervsdrivende. I Lissabontraktatens ånd baner et sådant kendskab vejen for øget offentlig debat og en højere grad af deltagelse i udformningen af europæisk politik.

På den anden side falder behovet for aktindsigt i takt med, at Kommissionen gradvist har taget initiativ til at øge udbredelsen af dokumenter samt oplysning via offentlige registre og websteder.

Der er i et vist omfang opnået aktiv åbenhed, hvad angår lovgivningsmæssig aktiviteter. Et betydeligt antal begæringer om aktindsigt og næsten alle genfremsatte begæringer vedrører Kommissionens aktiviteter inden for overvågning af gennemførelsen af EU-retten. Disse begæringer skal håndteres sideløbende med de berørte undersøgelser. I sådanne tilfælde skal Kommissionen finde den rette balance mellem at sikre åbenhed i sine aktiviteter og at beskytte andres rettigheder, som er garanteret ved lovgivning og de europæiske domstoles retspraksis.

BILAG

Statistikker vedrørende anvendelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001

1.           Nye dokumenter i registret

|| KOM || K || EUT || PV || SEK || I alt

2011 || 2 414 || 14 025 || 131 || 93 || 3 293 || 19 956

Oprindelige begæringer om aktindsigt

2.           Indkomne og behandlede begæringer

|| 2009 || 2010 || 2011

Indkomne begæringer || 5 401 || 6 361 || 6 477

Svar[5] [6] || 6 636 || 7 148 || 7 075

Svar på grundlag af forordning (EF) nr. 1049/2001 || 5 055 || 6 127 || 6 055

3.           Afgørelser

            || 2009 || 2010 || 2011

antal || % || antal || % || antal || %

Aktindsigt || 4 258 || 84,23 || 5 034 || 82,16 || 4 856 || 80,20

Afslag på aktindsigt || 589 || 11,65 || 764 || 12,47 || 737 || 12,18

Delvis adgang || 208 || 4,11 || 329 || 5,37 || 462 || 7,62

I alt || 5 055 || 100 || 6 127 || 100 || 6 055 || 100

Genfremsatte begæringer

4.           Indkomne og behandlede begæringer

|| 2009 || 2010 || 2011

Indkomne begæringer || 140 || 181 || 165

Svar || 134 || 152 || 162

Svar på genfremsatte begæringer på grundlag af forordning (EF) nr. 1049/2001 || 120 || 122 || 144

5.           Afgørelser

|| 2009 || 2010 || 2011

antal || % || antal || % || antal || %

Godkendelse || 27 || 22,50 || 61 || 50 || 61 || 42,36

Delvis omgørelse || 33 || 27,50 || 42 || 34,43 || 62 || 43,05

Fuldstændig omgørelse || 60 || 50 || 19 || 15,57 || 21 || 14,58

I alt || 120 || 100 || 122 || 100 || 144 || 100

(1) Afslagenes fordeling på de forskellige undtagelser (i %)

6.           Oprindelige begæringer

|| 2009 || 2010 || 2011

Artikel 4, stk. 1, litra a), første led – beskyttelse af den offentlige sikkerhed || 1,36 || 1,94 || 2,40

Artikel 4, stk. 1, litra a), andet led – beskyttelse af forsvar og militære anliggender || 0,54 || 0,14 || 0,39

Artikel 4, stk. 1, litra a), tredje led – beskyttelse af internationale forbindelser || 8,17 || 9,83 || 12,02

Artikel 4, stk. 1, litra a), fjerde led – beskyttelse af finanspolitik, valutapolitik eller økonomisk politik || 2,09 || 2.15 || 1,88

Artikel 4, stk. 1, litra b) – beskyttelse af privatlivets fred og den enkeltes integritet || 6,99 || 9,76 || 8,90

Artikel 4, stk. 2, første led - Beskyttelse af forretningsmæssige interesser || 13,99 || 11,84 || 16,83

Artikel 4, stk. 2, andet led - Beskyttelse af retslige procedurer og juridisk rådgivning || 9,81 || 7,32 || 6,76

Artikel 4, stk. 2, tredje led – beskyttelse af inspektioner, undersøgelser og revision || 27,61 || 26,63 || 21,90

Artikel 4, stk. 3, første afsnit – beslutningsproces, afgørelse endnu ikke truffet || 17,80 || 16,80 || 17,15

Artikel 4, stk. 3, andet afsnit – beslutningsproces, afgørelse er truffet: Udtalelser til internt brug som led i indledende drøftelser og høringer || 7,81 || 9,62 || 8,58

Artikel 4, stk. 5 – afslag fra medlemsstaten/tredjemand || 3,81 || 3,94 || 3,18

I alt || 100 || 100 || 100

7.           Genfremsatte begæringer

|| 2009 || 2010 || 2011

Artikel 4, stk. 1, litra a), første led – beskyttelse af den offentlige sikkerhed || 2,55 || 2,67 || 1,33

Artikel 4, stk. 1, litra a), andet led – beskyttelse af forsvar og militære anliggender || 0 || 0 || 2.00

Artikel 4, stk. 1, litra a), tredje led – beskyttelse af internationale forbindelser || 4,38 || 6,67 || 4,67

Artikel 4, stk. 1, litra a), fjerde led – beskyttelse af finanspolitik, valutapolitik eller økonomisk politik || 3,28 || 3,33 || 3,34

Artikel 4, stk. 1, litra b) – beskyttelse af privatlivets fred og den enkeltes integritet || 14,23 || 9,33 || 20,67

Artikel 4, stk. 2, første led - beskyttelse af forretningsmæssige interesser || 17,52 || 16,67 || 14,66

Artikel 4, stk. 2, andet led – beskyttelse af retslige procedurer og juridisk rådgivning || 5,47 || 10 || 1,33

Artikel 4, stk. 2, tredje led – beskyttelse af inspektioner, undersøgelser og revision || 25,91 || 32 || 32,68

Artikel 4, stk. 3, første afsnit – beslutningsproces, afgørelse endnu ikke truffet || 12,77 || 11,33 || 15,33

Artikel 4, stk. 3, andet afsnit – beslutningsproces, afgørelse er truffet: Udtalelser til internt brug som led i indledende drøftelser og høringer || 13,87 || 8 || 4

Artikel 4, stk. 5 – afslag fra medlemsstaten || - || - || -

I alt || 100 || 100 || 100

Begæringernes fordeling

8.           på samfunds- og faggrupper (i %)

|| 2009 || 2010 || 2011

Den akademiske verden || 21,29 || 23,24 || 25,73

Advokater || 10,24 || 10,69 || 11,30

Civilsamfundet (interessegrupper, erhvervsliv, ngo'er osv.) || 9,85 || 8,18 || 8,59

Offentlige myndigheder (bortset fra EU-institutioner) || 7,33 || 13,56 || 8,20

Andre EU-institutioner || 3,77 || 8,32 || 8,15

Journalister || 2,02 || 3,35 || 3,25

Uoplyst || 45,5 || 32,68 || 34,78

I alt || 100 || 100 || 100

9.           Geografisk (i %)

|| 2009 || 2010 || 2011

Belgien || 18,26 || 17,95 || 21,42

Italien || 7,18 || 8,85 || 12,37

Tyskland || 16,61 || 16,62 || 12,27

Frankrig || 8,01 || 9,05 || 8,90

Det Forenede Kongerige || 6,23 || 7,24 || 8,59

Spanien || 6,27 || 6,86 || 7,16

Nederlandene || 5,45 || 4,43 || 4,18

Polen || 2,86 || 2,76 || 2,68

Luxembourg || 1,71 || 1,99 || 2,12

Danmark || 1,63 || 2,02 || 2,11

Sverige || 2,13 || 2,18 || 1,81

Finland || 0,78 || 0,81 || 1,57

Østrig || 1,98 || 2,08 || 1,38

Portugal || 1,61 || 1,16 || 1,15

Grækenland || 1,06 || 1,22 || 1,10

Irland || 0,72 || 1,49 || 1,02

Ungarn || 0,70 || 0,89 || 0,96

Tjekkiet || 1,11 || 4,23 || 0,93

Bulgarien || 0,56 || 0,69 || 0,93

Rumænien || 0,93 || 1,11 || 0,87

Slovakiet || 0,50 || 0,56 || 0,56

Litauen || 0,35 || 0,31 || 0,42

Slovenien || 0,39 || 0,52 || 0,31

Cypern || 0,20 || 0,20 || 0,25

Estland || 0,17 || 0,09 || 0,19

Letland || 0,06 || 0,13 || 0,15

Malta || 0,30 || 0,22 || 0,12

Europæiske lande uden for EU || 0,83 || 0,50 || 0,40

Nordamerika || 0,37 || 0,11 || 0,23

Australien og New Zealand || 0,07 || 0,09 || 0,03

Afrika || 0,20 || 0,05 || 0,02

Sydamerika || 0,09 || 0,05 || 0,02

Asien || 0,19 || 0,04 || 0,06

Uoplyst || 10,57 || 3,49 || 3,73

I alt || 100 || 100 || 100

10.         På sagsområder (i %)

Generaldirektorat/tjenestegren || 2009 || 2010 || 2011

SG – Generalsekretariatet || 10,10 || 11,64 || 10,12

TAXUD – Beskatning og Toldunion || 6,20 || 5,30 || 7,80

COMP – Konkurrence || 7,03 || 9,07 || 6,99

SANCO - Sundhed og Forbrugere || 4,69 || 5,44 || 6,96

ENV - Miljø[7] || 8,37 || 4,86 || 6,37

ENER - Energi || - || 2,91 || 5,86

MARKT - det Indre Marked og Tjenesteydelser || 7,27 || 6,14 || 5,72

ENTR - Erhvervspolitik || 4,55 || 4,48 || 4,84

HOME - Indre Anliggender || - || 1,63 || 4,74

TRADE – Handel || 2,08 || 3,06 || 3,47

DEVCO – Udvikling og Samarbejde (tidligere DEV + AIDCO) || 2,75 || 2,77 || 3,30

MOVE - Mobilitet og Transport || - || 3,13 || 3,02

SJ – Juridisk Tjeneste || 1,80 || 2,68 || 2,76

AGRI - Landbrug og Udvikling af Landdistrikter || 4,07 || 3,15 || 2,62

JUST – Retlige Anliggender || 7,74 || 6,75 || 2,54

RELEX - Eksterne Forbindelser[8] || 2,25 || 3,29 || 2,39

HR – Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed + OIB + OIL – kontorer for infrastruktur og logistik i Bruxelles og Luxembourg + PMO – Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder || 3,15 || 2,29 || 2,34

REGIO – Regionalpolitik || 3,67 || 3,06 || 2,29

CLIMA - Klima || - || 1,21 || 2,22

INFSO – Informationssamfundet || 2,29 || 1,79 || 1,98

EMPL - Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion || 3,28 || 2,74 || 1,64

ECFIN – Økonomiske og Finansielle Anliggender || 1,87 || 2,32 || 1,57

RTD – Forskning og Innovation, JRC – Det Fælles Forskningscenter || 1,74 || 1,82 || 1,27

COMM – Kommunikation || 0,41 || 0,74 || 1,26

EAC – Uddannelse og Kultur || 1,44 || 1,13 || 1,05

ELARG – Udvidelse || 1,74 || 1,47 || 1,04

BUDG - Budget || 1,07 || 1,24 || 1,02

MARE - Maritime Anliggender og Fiskeri || 0,79 || 0,66 || 0,95

OP – Publikationskontoret || 0,19 || 0,19 || 0,37

GD ECHO - Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse || 0,24 || 0,28 || 0,33

OLAF - Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig || 0,24 || 0,27 || 0,25

EPSO – Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor || 0,26 || 0,14 || 0,23

ESTAT - Eurostat || 0,11 || 0,31 || 0,20

DGT – Oversættelse || 0,13 || 0,36 || 0,14

CAB - Kommissærernes kabinetter || 0,30 || 0,28 || 0,11

BEPA – Kontoret for Europapolitisk Rådgivning || 0,06 || 0,03 || 0,11

DIGIT – Informationsteknologi || 0,07 || 0,09 || 0,09

IAS – Intern Revision || 0,02 || 0,09 || 0,05

SCIC - Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste || 0,02 || 0,08 || 0,00

TREN – Energi og Transport[9] || 8,02 || 1,10 || -

I alt || 100 || 100 || 100

[1]               EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

[2]               "Følsomme dokumenter er dokumenter, der hidrører fra institutionerne eller de af dem oprettede organer, medlemsstater, tredjelande eller internationale organisationer, og som er klassificeret "TRES SECRET/TOP SECRET", "SECRET" eller "CONFIDENTIEL" i overensstemmelse med de forskrifter, den pågældende institution har fastsat, som beskytter Den Europæiske Unions eller en eller flere medlemsstaters væsentlige interesser inden for de i artikel 4, stk. 1, litra a), anførte områder, navnlig offentlig sikkerhed, forsvar og militære anliggender" (artikel 9, stk. 1).

[3]               Nærmere oplysninger om hver enkelt sag, der er nævnt nedenfor, se http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=da.

[4]               Dom af 21. juli 2011, sag C-506/08 P, Sverige mod MyTravel og Kommissionen.

[5]               Bemærk, at en enkelt begæring kan vedrøre flere dokumenter og derfor kan give anledning til flere svar.

[6]               Bemærk, at kategorien "svar" også omfatter svar, der falder uden for anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 10498/2001, og som derfor afgives i henhold til for eksempel forordning (EF) nr. 45/2001.

[7]               Bemærk, at GD for Miljø i 2010 blev delt og blev til GD for Miljø og GD for Klima.

[8]               Bemærk, at de fleste af DG RELEX' aktiviteter per 1. januar 2011 er overtaget af EU-Udenrigstjenesten.

[9]               Bemærk, at GD for Energi og Transport i 2010 blev delt og blev til GD for Energi og GD for Mobilitet og Transport.