3.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 353/195


Tirsdag den 11. september 2012
Administrativt samarbejde i informationssystemet for det indre marked ***I

P7_TA(2012)0317

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. september 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om administrativt samarbejde i informationssystemet for det indre marked ("IMI-forordningen") (COM(2011)0522 - C7-0225/2011 - 2011/0226(COD))

2013/C 353 E/35

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0522),

der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0225/2011),

der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 7. december 2011 (1),

der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 23.maj 2012 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til forretningsordenens artikel 55,

der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0068/2012),

1.

vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.

anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


(1)  EUT C 43 af 15.2.2012, s. 14.


Tirsdag den 11. september 2012
P7_TC1-COD(2011)0226

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. september 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/49/EF ("IMI-forordningen")

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1024/2012).