25.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 155/10


Rådets konklusioner af 7. marts 2011 om Den europæiske ligestillingspagt (2011-2020)

2011/C 155/02

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,

SOM MINDER OM FØLGENDE:

1.

Ligestilling mellem kvinder og mænd er en grundlæggende værdi i Den Europæiske Union, der er fastsat i traktaterne, ligesom det er én af Fællesskabets målsætninger og opgaver, og integrering af princippet om ligestilling mellem kvinder og mænd i alle aktiviteter udgør et generelt mål for Unionen (1).

2.

Ligestilling mellem kvinder og mænd er fastsat i artikel 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

3.

Den Europæiske Union råder over et betydeligt antal retsakter, der fremmer overholdelsen af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder inden for områder som beskæftigelse og adgang til varer og tjenesteydelser (2), men det fremgår af flere på hinanden følgende årsrapporter om ligestilling mellem kvinder og mænd (3), som Europa-Kommissionen har vedtaget, at fremskridtene sker i et langsomt tempo, og at der endnu ikke er opnået reel ligestilling mellem kvinder og mænd.

4.

»Europa 2020«, Den Europæiske Unions nye strategi for beskæftigelse og intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (4), vil hjælpe medlemsstaterne og Den Europæiske Union med at bringe konkurrenceevne, produktivitet, vækst, social samhørighed og økonomisk konvergens op på et højt niveau.

5.

Europa 2020-strategien omfatter det overordnede mål om at øge beskæftigelsesfrekvensen for kvinder og mænd i alderen 20-64 år til 75 %, hvilket betyder, at det i forbindelse med gennemførelsen af strategien er nødvendigt først og fremmest at tackle de faktorer, der hindrer kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet.

6.

Beskæftigelsesretningslinjerne, der indgår i de integrerede retningslinjer for Europa 2020 (5), og som overvåges i den fælles evalueringsramme (6), understreger i den forbindelse betydningen af at gennemføre, evaluere og følge op på beskæftigelsespolitikker, der fremmer ligestilling mellem mænd og kvinder og balance mellem arbejde og privatliv.

7.

Den årlige vækstundersøgelse (7), som Europa-Kommissionen har vedtaget, viser, at ufrivilligt deltidsarbejde stadig er et problem i visse medlemsstater, og at der stadig lægges hindringer i vejen for kvinder, der ønsker at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

8.

Europa-Kommissionens strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd (2010-2015) følger op på Kommissionens køreplan for ligestilling mellem kvinder og mænd (2006-2010) (8), der var genstand for en midtvejsrevision (9), og på kvindechartret, som Europa-Kommissionen vedtog den 5. marts 2010 (10).

9.

Europa-Kommissionens strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd (2010-2015) sætter fokus på følgende fem prioriteter: økonomisk uafhængighed på lige fod, lige løn for lige arbejde eller arbejde af samme værdi, ligestilling i beslutningstagningen, værdighed, integritet og standsning af kønsbestemt vold og ligestilling mellem kvinder og mænd i forbindelse med foranstaltninger i forhold til tredjelande; der bliver også i denne strategi taget en række væsentlige horisontale emner op i forbindelse med kønsroller, lovgivning, governance og redskaber til opnåelse af ligestilling mellem kvinder og mænd.

10.

I 2006 vedtog Det Europæiske Råd den første europæiske ligestillingspagt (11), og i marts 2010 opfordrede formandskabstrojkaen til højtideligholdelse af pagtens femårsdag;

SOM TAGER HENSYN TIL FØLGENDE:

11.

Den 6. december 2010 vedtog Rådet både konklusioner til støtte for gennemførelsen af Europa-Kommissionens strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd (2010-2015) (12) og konklusioner om styrkelse af engagementet og forøgelse af indsatsen for at lukke løngabet mellem mænd og kvinder og om gennemgang af gennemførelsen af Beijinghandlingsprogrammet (13), hvori Det Europæiske Råd opfordres til at tilpasse og forbedre den europæiske ligestillingspagt i foråret 2011 i lyset af Kommissionen nye strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd (2010-2015), Europa 2020-strategien og de nævnte konklusioner.

12.

Det er nødvendigt at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til at bekæmpe alle former for forskelsbehandling af kvinder, se nærmere på årsagerne til multidiskrimination og undersøge, hvordan dette kan bekæmpes effektivt.

13.

VEDTAGER den europæiske ligestillingspagt (2011-2020), således som den foreligger i bilaget,

14.

OPFORDRER Det Europæiske Råd til at tilslutte sig pagten i konklusionerne fra forårsmødet for at tage de foreliggende udfordringer op inden for ligestillingspolitikken og sikre, at kønsaspektet integreres i alle politikområder, navnlig i forbindelse med Europa 2020-strategien,

15.

TILSKYNDER Det Europæiske Råd til at sætte ligestilling mellem kvinder og mænd på dagsordenen, inden Europa-Kommissionens strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd 2010-2015 udløber.


(1)  Artikel 2 og artikel 3, stk. 3, i TEU og artikel 8 i TEUF.

(2)  Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer (EFT L 348 af 28.11.1992, s. 1), Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser (EUT L 373 af 21.12.2004, s. 37), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23), Rådets direktiv 2010/18/EU af 8. marts 2010 om iværksættelse af den reviderede rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP og EFS, og om ophævelse af direktiv 96/34/EF (EUT L 68 af 18.3.2010, s. 13), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/41/EU af 7. juli 2010 om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af Rådets direktiv 86/613/EØF (EUT L 180 af 15.7.2010, s. 1).

(3)  Den seneste rapport findes i 6571/11. De dokumenter, der er nævnt i fodnote 3-4 og 6-12 findes på Rådets offentlige register: http://register.consilium.eu.int/

(4)  EUCO 13/1/10 REV 1.

(5)  EUT L 308 af 24.11.2010, s. 46.

(6)  16984/10 + ADD 1.

(7)  18066/10 + ADD 1-3.

(8)  7034/06.

(9)  17495/08.

(10)  7370/10.

(11)  7775/1/06 REV 1.

(12)  16880/10.

(13)  EUT C 345 af 18.12.2010, s. 1.


BILAG

Den europæiske ligestillingspagt (2011-2020)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION anerkender, at ligestilling mellem kvinder og mænd er en af Den Europæiske Unions grundlæggende værdier, og at ligestillingspolitikker er af afgørende betydning for økonomisk vækst, velstand og konkurrenceevne. Fem år efter vedtagelsen af den første europæiske ligestillingspagt er der behov for nye impulser, navnlig med henblik på at bekræfte og støtte den nære sammenhæng mellem Kommissionens strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd (2010-2015) og »Europa 2020«, Den Europæiske Unions strategi for beskæftigelse og intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. RÅDET bekræfter derfor, at det er fast besluttet på at opfylde EU's ambitioner med hensyn til ligestilling mellem kvinder og mænd, som de er udtrykt i traktaten, herunder navnlig

1)

at fjerne kønsskævhederne med hensyn til beskæftigelse og social beskyttelse, herunder løngabet mellem mænd og kvinder, for at opfylde målene i Europa 2020-strategien, navnlig inden for tre områder, der har stor relevans for ligestillingen, nemlig beskæftigelse, uddannelse og fremme af social inklusion (især gennem reduktion af fattigdom), og derved bidrage til den europæiske arbejdsstyrkes vækstpotentiale,

2)

at fremme en bedre balance mellem arbejde og privatliv for kvinder og mænd gennem hele livet og dermed styrke ligestillingen, øge kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet og bidrage til at tackle de demografiske udfordringer og

3)

at bekæmpe alle former for vold mod kvinder for at sikre, at kvinder i fuldt omfang kan nyde deres menneskerettigheder, og for at opnå ligestilling, herunder med henblik på inklusiv vækst.

RÅDET opfordrer indtrængende til at iværksætte tiltag i medlemsstaterne og, hvor det er relevant, på EU-plan på følgende områder:

 

Foranstaltninger til fjernelse af kønsskævheder og bekæmpelse af opdeling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet:

a)

beskæftigelse for kvinder i alle aldersgrupper skal fremmes, og forskellene mellem mænd og kvinder på beskæftigelsesområdet skal fjernes, bl.a. ved bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling

b)

kønsstereotyper skal fjernes, og ligestillingen skal fremmes på alle niveauer inden for uddannelse og i arbejdslivet for at begrænse opdeling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet

c)

lige løn for lige arbejde og arbejde af samme værdi

d)

kvinders indflydelse og status i det politiske og økonomiske liv skal fremmes, og kvinders iværksættermuligheder skal styrkes

e)

arbejdsmarkedets parter og virksomhederne skal tilskyndes til at udforme ligestillingsinitiativer og gennemføre dem i praksis, og ligestillingsplaner på arbejdspladsen skal fremmes og

f)

for at hele talentmassen kan udnyttes fuldt ud, skal kvinders og mænds ligelige deltagelse i beslutningstagning på alle niveauer og på alle områder fremmes.

 

Foranstaltninger til at fremme en bedre balance mellem arbejde og privatliv for kvinder og mænd:

a)

udbuddet af passende, økonomisk overkommelige børnepasningsydelser af høj kvalitet for børn i førskolealderen skal forbedres med henblik på at nå de mål, som Det Europæiske Råd fastsatte i Barcelona i marts 2002, under hensyn til efterspørgslen efter børnepasningsydelser og i overensstemmelse med de nationale mønstre på børnepasningsområdet

b)

tilbuddene om pasningsfaciliteter for andre omsorgsafhængige personer skal forbedres, og

c)

fleksible arbejdsordninger og forskellige former for orlov skal fremmes for både kvinder og mænd.

 

Foranstaltninger til tackling af alle former for vold mod kvinder:

a)

strategier skal vedtages, gennemføres og overvåges på nationalt plan og EU-plan med henblik på at fjerne vold mod kvinder

b)

forebyggelsen af vold mod kvinder samt beskyttelsen af ofre og potentielle ofre, herunder kvinder fra alle dårligt stillede grupper, skal styrkes, og

c)

mænds og drenges rolle og ansvar i processen med at udrydde vold mod kvinder skal fremhæves.

 

Governance, gennemførelse og overvågning:

I mekanismerne i Europa 2020-strategien bør der, når det er hensigtsmæssigt, tages hensyn til både de relevante aspekter af denne pagt og Kommissionens årsrapporter om ligestilling mellem kvinder og mænd.

RÅDET bekræfter, at det er fast besluttet på at styrke governance gennem integrering af kønsaspektet ved at indarbejde kønsperspektivet i alle politikområder, herunder EU's optræden udadtil, også under hensyntagen til den afgørende rolle, mænd og drenge spiller i arbejdet med at fremme ligestillingen, og ved at sikre, at ligestilling tages med i betragtning ved konsekvensvurderingen af nye EU-politikker. RÅDET tilskynder medlemsstaterne og Kommissionen til, navnlig gennem Eurostat, at videreudvikle de eksisterende, kønsopdelte statistikker og indikatorer og udnytte kapaciteten på Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder fuldt ud.

Når medlemsstaterne udformer og gennemfører deres nationale reformprogrammer, tilskyndes de til at anlægge et ligestillingsperspektiv og fremme ligestillingspolitikker, navnlig i forbindelse med beskæftigelsesretningslinjerne, og opfordres til en hensigtsmæssig udnyttelse af de vedtagne ligestillingsindikatorer, der er udviklet inden for den fælles evalueringsramme og inden for opfølgningen af Beijinghandlingsprogrammet, i forbindelse med alle relevante politikområder og processer.

Kommissionen og Rådet opfordres også til at indarbejde et ligestillingsperspektiv i den årlige vækstundersøgelse og i de landespecifikke udtalelser og anbefalinger. Ministrene bør hvert år på rådsplan drøfte de fremskridt, der sker med hensyn til gennemførelse af den europæiske ligestillingspagt.