52011PC0868

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1292/2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) med oprindelse i Indien /* KOM/2011/0868 endelig - 2011/0423 (NLE) */


BEGRUNDELSE

1.           BAGGRUND FOR FORSLAGET

· Begrundelse og formål

Forslaget vedrører anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab[1] ("grundforordningen"), i proceduren vedrørende importen af polyethylenterephthalatfolie ("PET-folie") med oprindelse i Indien.

· Generel baggrund

Forslaget er udarbejdet som led i gennemførelsen af grundforordningen og er resultatet af en undersøgelse, der er foretaget i overensstemmelse med de indholdsmæssige og proceduremæssige krav i grundforordningen.

De gældende foranstaltninger er en endelig antidumpingtold på importen af polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) med oprindelse i Indien, indført ved Rådets forordning (EF) nr. 1292/2007 (EUT L 288 af 6.11.2007, s. 1), senest ændret ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 469/2011 (EUT L 129 af 17.5.2011, s. 1).

· Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål

Ikke relevant.

2.           RESULTAT AF HØRINGER AF INTERESSENTER OG KONSEKVENSANALYSE

· Høring af interesserede parter

De interesserede parter, der er berørt af proceduren, har i overensstemmelse med grundforordningens bestemmelser haft mulighed for at forsvare deres interesser i forbindelse med undersøgelsen.

· Ekspertbistand

Der har ikke været behov for ekspertbistand.

· Konsekvensanalyse

Forslaget er et resultat af gennemførelsen af grundforordningen.

Grundforordningen foreskriver ikke en generel konsekvensanalyse, men indeholder en udtømmende liste over de forhold, der skal vurderes.

3.           FORSLAGETS JURIDISKE INDHOLD

· Resumé af forslaget

Den 29. oktober 2010 indledte Kommissionen en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) med oprindelse i Indien, der var begrænset til en undersøgelse af dumpingaspektet for så vidt angår Ester Industries Ltd. ("ansøgeren"). Undersøgelsen blev indledt, da ansøgeren, en eksporterende producent i Indien, fremlagde tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at de omstændigheder i forbindelse med dumping, som lå til grund for indførelsen af foranstaltningerne, har ændret sig, og at ændringerne er af varig karakter.

Sammenligningen af ansøgerens normale værdi og dennes priser ved eksport til Unionen viste en dumpingmargen på 8,3% i undersøgelsesperioden, hvilket er betydeligt lavere end den antidumpingtold, der i øjeblikket gælder for virksomheden.

Undersøgelsen viste også, at de ændrede omstændigheder, der førte til indledningen af den fornyede undersøgelse med rimelighed kunne anses for at være af varig karakter.

Det foreslås derfor, at Rådet vedtager vedlagte forslag til forordning om at ændre den antidumpingtold, der er pålagt Ester Industries Ltd., til 8,3%, hvilket bør offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende senest den 28. januar 2012.

· Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 11, stk. 3.

· Nærhedsprincippet

Forslaget hører under Unionens enekompetence. Nærhedsprincippet finder derfor ikke anvendelse.

· Proportionalitetsprincippet

Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af følgende årsag:

Foranstaltningens form er beskrevet i ovennævnte grundforordning og giver ikke mulighed for nationale beslutninger. Det er ikke relevant at forklare, hvordan byrder af finansiel eller administrativ art, der pålægges Unionen, nationale regeringer, regionale og lokale myndigheder, erhvervsdrivende og borgere, begrænses mest muligt og står i rimeligt forhold til forslagets mål.

· Reguleringsmiddel/reguleringsform

Foreslået reguleringsmiddel: Rådsforordning.

Andre midler vil ikke være hensigtsmæssige, da grundforordningen ikke foreskriver alternative muligheder.

4.           VIRKNING FOR BUDGETTET

Forslaget får ingen konsekvenser for Unionens budget.

2011/0423 (NLE)

Forslag til

RÅDETS FORORDNING

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1292/2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) med oprindelse i Indien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab[2] ("grundforordningen"), særlig artikel 9, stk. 4, og artikel 11, stk. 3, 5 og 6,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen ("Kommissionen") forelagt efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A. PROCEDURE

1. Tidligere undersøgelser og gældende antidumpingforanstaltninger

(1) Ved forordning (EF) nr. 1676/2001[3] indførte Rådet i august 2001 en endelig antidumpingtold på importen af polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) med oprindelse i bl.a. Indien. Foranstaltningerne bestod i en antidumpingtold i form af en værditold på mellem 0 % og 62,6 % på importen af varer fra individuelt nævnte eksporterende producenter og en resttold på 53,3 % på importen af varer fra alle andre virksomheder.

(2) Ved afgørelse 2001/645/EF[4] godtog Kommissionen i august 2001 pristilsagn afgivet af fem indiske producenter. Godtagelsen af tilsagnene blev efterfølgende trukket tilbage[5] i marts 2006.

(3) Ved forordning (EF) nr. 366/2006[6] ændrede Rådet i marts 2006 de foranstaltninger, som blev indført ved forordning (EF) nr. 1676/2001. Den indførte antidumpingtold var på mellem 0 % og 18 % under hensyntagen til resultaterne af udløbsundersøgelsen af den endelige udligningstold, som er uddybet i Rådets forordning (EF) nr. 367/2006[7].

(4) Ved forordning (EF) nr. 1424/2006[8] ændrede Rådet i september 2006 efter en anmodning om behandling som en ny eksporterende producent forordning (EF) nr. 1676/2001, for så vidt angår en indisk eksportør. I den ændrede forordning blev der fastsat en dumpingmargen på 15,5 % for samarbejdsvillige virksomheder, der ikke indgår i stikprøven, og en antidumpingtold på 3,5 % for den pågældende virksomhed under hensyntagen til virksomhedens eksportsubsidiemargen, som blev fastslået i den antisubsidieundersøgelse, der førte til vedtagelsen af forordning (EF) nr. 367/2006 nævnt ovenfor. Eftersom virksomheden ikke var omfattet af en individuel udligningstold, anvendtes den told, som er fastsat for alle andre virksomheder.

(5) Ved forordning (EF) nr. 1292/2007[9] indførte Rådet i november 2007 efter en udløbsundersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 2, en endelig antidumpingtold på importen af PET-folie med oprindelse i Indien. Ved samme forordning blev en delvis interimsundersøgelse, der var begrænset til undersøgelsen af dumpingaspektet for så vidt angår en indisk eksporterende producent, bragt til ophør i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 3.

(6) Udvidelsen af foranstaltningerne til Brasilien og Israel blev desuden opretholdt ved forordning (EF) nr. 1292/2007, dog blev enkelte virksomheder undtaget. Den seneste ændring af forordning (EF) nr. 1292/2007 i den henseende blev foretaget ved forordning (EU) nr. 806/2010[10].

(7) Rådet ændrede ved forordning (EF) nr. 15/2009[11] i januar 2009 efter en delvis interimsundersøgelse vedrørende subsidiering af fem indiske PET-folieproducenter, som Kommissionen indledte på eget initiativ, den endelige antidumpingtold, der blev pålagt disse virksomheder ved forordning (EF) nr. 1292/2007, og den endelige udligningstold, der blev pålagt disse virksomheder ved forordning (EF) nr. 367/2006.

(8) Ved forordning (EU) nr. 469/2011[12] ændrede Rådet i maj 2011 forordning (EF) nr. 1292/2007 og justerede således antidumpingtolden på baggrund af udløbet den 9. marts 2011[13] af den udligningstold, der indførtes ved forordning (EF) nr. 367/2006.

(9) Ansøgeren i denne fornyede undersøgelse – Ester Industries Limited – er for øjeblikket pålagt en endelig antidumpingtold på 29,3 %.

2. Anmodning om en delvis interimsundersøgelse

(10) I juli 2010 modtog Kommissionen en anmodning om en delvis interimsundersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 3. Anmodningen, som var begrænset til dumpingaspektet, blev indgivet af Ester Industries Limited, som er en eksporterende producent fra Indien ("Ester" eller "ansøgeren"). Ansøgeren hævdede i sin anmodning, at de omstændigheder, som lå til grund for foranstaltningerne, har ændret sig, og at disse ændringer er af varig karakter. Ansøgeren fremlagde umiddelbare beviser for, at det ikke længere er nødvendigt at fastholde foranstaltningen på sit nuværende niveau for at modvirke den skadevoldende dumping.

3. Indledning af undersøgelsen

(11) Kommissionen fastslog efter høring af det rådgivende udvalg, at der forelå tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en delvis interimsundersøgelse, og offentliggjorde den 29. oktober 2010 en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende[14] ("indledningsmeddelelsen") om indledning af en delvis interimsundersøgelse i overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 3, begrænset til en undersøgelse af dumpingaspektet for så vidt angår ansøgeren.

(12) Det fremgår af indledningsmeddelelsen, at der i den delvise interimsundersøgelse også ville indgå en vurdering af behovet for, afhængigt af konklusionerne af undersøgelsen, at ændre den toldsats, der i øjeblikket finder anvendelse på importen af den pågældende vare fra eksporterende producenter i det pågældende land, som ikke er udtrykkeligt nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1292/2007, dvs. den antidumpingtold, som gælder for "alle andre virksomheder" i Indien.

4. Undersøgelse

(13) Undersøgelsen af dumpingens omfang omfattede perioden fra 1. oktober 2009 til 30. september 2010 ("den nuværende undersøgelsesperiode" eller "NUP").

(14) Kommissionen underrettede officielt ansøgeren, repræsentanterne for eksportlandet og EU-erhvervsgrenen om indledningen af den delvise interimsundersøgelse. Interesserede parter fik lejlighed til at fremsætte deres synspunkter skriftligt og til at blive hørt.

(15) For at indhente de oplysninger, som den anså for nødvendige til sin undersøgelse, sendte Kommissionen et spørgeskema til ansøgeren og modtog en besvarelse inden for den fastsatte frist.

(16) Kommissionen indhentede og efterprøvede alle de oplysninger, den fandt nødvendige med henblik på at undersøge, om der havde fundet dumping sted. Der blev aflagt et kontrolbesøg hos ansøgeren.

B. DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE

1. Den pågældende vare

(17) Den pågældende vare i denne undersøgelse er samme vare som i den forordning, hvorved de gældende foranstaltninger blev indført (forordning (EF) nr. 1292/2007 som ændret), dvs. polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) med oprindelse i Indien, og som i øjeblikket er henhørende under KN-kode ex 3920 62 19 og ex 3920 62 90.

2. Samme vare

(18) Som i de foregående undersøgelser har også denne undersøgelse vist, at PET-folie fremstillet i Indien og eksporteret til Unionen og PET-folie fremstillet og solgt på hjemmemarkedet i Indien har de samme grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber og samme grundlæggende anvendelsesformål som PET-folie fremstillet og solgt af EU-erhvervsgrenen i Unionen.

(19) Disse varer anses således for at være identiske, jf. grundforordningens artikel 1, stk. 4.

C. DUMPING

a) Normal værdi

(20) I overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 2, undersøgte Kommissionen først, om ansøgerens hjemmemarkedssalg af samme vare til uafhængige kunder var repræsentativt, dvs. om dette salg udgjorde mindst 5 % af det tilsvarende samlede eksportsalg til Unionen.

(21) Kommissionen fastlagde derefter, hvilke typer af samme vare, som virksomheden solgte på hjemmemarkedet, der var identiske eller direkte sammenlignelige med de typer, der solgtes til eksport til Unionen.

(22) Det blev derefter undersøgt, om hjemmemarkedssalget for ansøgeren var repræsentativt for hver varetype, dvs. om hjemmemarkedssalget af hver varetype udgjorde mindst 5 % af salget af samme varetype til Unionen. For de varetyper, der blev solgt i repræsentative mængder, undersøgtes det så, om der havde fundet et tilstrækkeligt salg sted i normal handel, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 4.

(23) Spørgsmålet om, hvorvidt hjemmemarkedssalget for hver varetype, der var solgt på hjemmemarkedet i repræsentative mængder, kunne anses for at have fundet sted i normal handel, blev undersøgt ved at fastsætte andelen af rentable salgstransaktioner til uafhængige kunder af den pågældende varetype. I alle de tilfælde, hvor salget på hjemmemarkedet af den bestemte varetype skete i tilstrækkelig mængde og i normal handel, blev den normale værdi baseret på den faktiske hjemmemarkedspris beregnet som et vejet gennemsnit af det samlede hjemmemarkedssalg af den varetype i NUP.

(24) For de resterende varetyper, hvis hjemmemarkedssalg ikke var repræsentativt eller ikke fandt sted i normal handel, blev den normale værdi beregnet i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 3. Den normale værdi blev beregnet som produktionsomkostningerne for de eksporterede typer (om nødvendigt justeret) plus en rimelig margen til dækning af salgs-, administrations- og generalomkostninger samt en rimelig fortjeneste, baseret på faktiske tal for den af undersøgelsen omfattede eksporterende producents produktion og salg af samme vare i normal handel, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 6, første punktum.

b) Eksportpris

(25) I den foregående interimsundersøgelse, der førte til vedtagelsen af forordning (EF) nr. 366/2006, blev det fastslået, at pristilsagn påvirkede de tidligere eksportpriser og gjorde dem upålidelige til beregning af fremtidig eksportadfærd. I denne interimsundersøgelse blev det, eftersom Ester solgte den pågældende vare i betydelige mængder på verdensmarkedet, besluttet at fastlægge eksportprisen på grundlag af de priser, der faktisk blev betalt eller skulle betales ved salg til alle tredjelande.

(26) Det skal erindres, at godtagelsen af pristilsagn blev trukket tilbage i marts 2006, dvs. mere end tre år før den nuværende UP. Esters eksportpriser ved salg til Unionen i den nuværende undersøgelsesperiode blev derfor ikke påvirket af nogen pristilsagn. Det kan således konkluderes, at de kan betragtes som pålidelige til fastsættelse af fremtidig eksportadfærd.

(27) Eftersom hele ansøgerens eksportsalg til Unionen skete direkte til uafhængige kunder, blev eksportprisen fastsat på grundlag af de priser, der faktisk blev betalt eller skulle betales for den pågældende vare, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 8.

c) Sammenligning

(28) Sammenligningen mellem den vejede gennemsnitlige normale værdi og den vejede gennemsnitlige eksportpris blev foretaget på grundlag af prisen ab fabrik og i samme handelsled. For at sikre en rimelig sammenligning mellem den normale værdi og eksportprisen blev der taget hensyn til forskelle i faktorer, der påvirkede priserne og prissammenligneligheden, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 10. Således blev der indrømmet justeringer for forskelle i transport- og forsikringsomkostninger, håndtering, lastning og dermed forbundne omkostninger, provisioner, finansielle omkostninger, pakningsomkostninger, som ansøgeren skulle betale, når dette var relevant og velbegrundet.

(29) Ansøgeren hævdede, at set i forhold til den foregående interimsundersøgelse kan han tilbyde sine kunder en bredere vifte af kemiske overfladebehandlinger, og dette aspekt bør tages i betragtning ved klassificering af den pågældende vare i forskellige varetyper. Virksomheden dokumenterede imidlertid ikke, at de forskellige typer kemiske overfladebehandlinger påvirkede prissammenligneligheden, og navnlig at kunderne konsekvent betalte forskellige priser på hjemmemarkedet og på eksportmarkedet i Unionen alt afhængigt af typen af kemisk overfladebehandling. Den vareklassifikation, der er blevet anvendt i de tidligere undersøgelser, bør derfor opretholdes, og påstanden må afvises.

(30) Ansøgeren krævede også en justering af eksportprisen baseret på de fordele, der er opnået ved eksport i henhold til DEPB-ordningen (Duty Entitlement Passbook Scheme - toldgodtgørelsesordning) på efter-eksportbasis. Det blev konstateret, at i henhold til denne ordning kan de kreditter, der modtages ved eksport af den pågældende vare, benyttes til at udligne told ved import af andre varer, eller de kan sælges frit til andre virksomheder. De importerede varer skal desuden ikke udelukkende benyttes i produktionen af den pågældende vare til eksport. Ester påviste ikke, at fordelen i henhold til DEPB-ordningen påvirkede prissammenligneligheden, og navnlig at kunderne konsekvent betalte forskellige priser på hjemmemarkedet på grund af DEPB-fordelene. Påstanden blev derfor afvist.

(31) Ansøgeren krævede også en justering af eksportprisen baseret på de fordele, der er opnået i henhold til EPCG-ordningen (Export Promotion Capital Goods Scheme - eksportfremmeordning for kapitalgoder) og under eksportkreditordningen. I den forbindelse skal det bemærkes, at i lighed med de øvrige ovennævnte ordninger er der ikke noget krav om, at de varer, der importeres under EPCG-ordningen udelukkende skal benyttes i produktionen af den pågældende eksporterede vare. For det andet forelagde ansøgeren ikke bevis for en udtrykkelig forbindelse mellem prisfastsættelsen for de eksporterede varer og de fordele, der er opnået under EPCG-ordningen og eksportkreditordningen. Sluttelig påviste ansøgeren ikke, at fordelene under disse to ordninger påvirkede prissammenligneligheden, og navnlig at kunderne konsekvent betalte forskellige priser på hjemmemarkedet på grund af fordelene under EPCG-ordningen og eksportkreditordningen. Kravet må derfor afvises.

d) Dumpingmargen

(32) I overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 11, sammenlignedes den vejede gennemsnitlige normale værdi for hver varetype med den vejede gennemsnitlige eksportpris for den tilsvarende type af den pågældende vare. Under hensyntagen til de i betragtning 44 og 45 omhandlede bemærkninger til fremlæggelsen er dumpingmargenen, udtrykt i procent af cif-prisen, Unionens grænse, ufortoldet, fastsat til 8,3 %.

D. DE ÆNDREDE OMSTÆNDIGHEDERS VARIGE KARAKTER

(33) I overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 3, blev det også undersøgt, om ændringerne i omstændighederne med rimelighed kunne anses for at være af varig karakter.

(34) I så henseende viste undersøgelsen, at Ester faktisk har truffet en række foranstaltninger for at sænke omkostningerne og opnå effektivitetsforbedringer. Virksomheden har navnlig moderniseret og opbygget en ny produktionslinje. Som følge af en betydelig stigning i produktionen er de faste omkostninger desuden faldet betragteligt. Virksomheden begyndte også at købe sine råmaterialer mere effektivt (fra en leverandør tættere på) og opnåede således betydeligt lavere fragtomkostninger. Denne reduktion af omkostningerne har en direkte indvirkning på dumpingmargenen. Denne ændring i omstændighederne kan derfor betragtes som værende af varig karakter.

(35) For så vidt angår eksportprisen, viste undersøgelsen en vis stabilitet i Esters prispolitik over en lang periode, dvs. mellem 2006 (det år, hvor tilsagnet blev ophævet) og 2010 (dvs. næsten indtil udløbet af NUP). På baggrund af ændringerne i metoden til fastsættelse af Esters eksportpris ved salg til Unionen, jf. betragtning 24 og 25, og ovennævnte prisstabilitet, er det sandsynligt, at den dumpingmargen, der er blevet beregnet for nylig, er af varig karakter.

(36) Det ansås derfor, at de omstændigheder, der førte til indledningen af denne interimsundersøgelse, sandsynligvis ikke vil ændre sig i den nærmeste fremtid på en måde, der kunne påvirke resultaterne af interimsundersøgelsen. Derfor konkluderes det, at de ændrede omstændigheder er af varig karakter, og at bibeholdelse af foranstaltningen på det nuværende niveau ikke længere er berettiget.

E. ANTIDUMPINGFORANSTALTNINGER

(37) En eksporterende producent hævdede, at den gennemsnitlige dumpingmargen for stikprøven, bør genberegnes, hvis den nuværende interimsundersøgelse resulterer i en lavere dumpingmargen for Ester (som var en af virksomhederne i stikprøven) end tidligere fastslået. Det bør erindres, at den aktuelle delvise interimsundersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 3, udtrykkeligt er begrænset til revision af dumpingmargenen for ansøgeren, en individuel eksportør, nemlig Ester. Derfor var undersøgelsen begrænset til ansøgerens særlige omstændigheder under hensyntagen til al relevant og behørigt dokumenteret bevismateriale[15]. De konklusioner, der er draget på dette grundlag, er ikke relevante for de andre virksomheder i stikprøven eller nogen anden eksporterende producent i det pågældende land.

(38) Det konkluderes, at fastsættelsen af en ny gennemsnitlig dumpingmargen for stikprøven i henhold til grundforordningens artikel 9, stk. 6, under sådanne omstændigheder hverken er retlig mulig eller økonomisk hensigtsmæssig af følgende årsager. Det bør rent faktisk erindres, at beregning af den gennemsnitlige dumpingmargen for en stikprøve, kun vil blive anvendt, når det i forbindelse med en bestemt undersøgelse konkluderes, at antallet af eksportører er så stort, at en individuel undersøgelse af alle de samarbejdsvillige eksportører ville indebære urimelige byrder for institutionerne og bringe afslutningen af undersøgelsen inden for den obligatoriske frist i grundforordningen i fare. Det antages således, at beregningen af en vejet gennemsnitlig margen på grundlag af dumpingmargenerne for eksportørerne i stikprøven er repræsentativ for dumpingmargenen for de samarbejdsvillige eksportører, der ikke indgår i stikprøven. Dette kan kun være tilfældet, hvis en sådan beregning foretages på grundlag af dumpingmargener, der vedrører samme periode. Ingen af ovennævnte betingelser er opfyldt i forbindelse med en delvis interimsundersøgelse, som er begrænset til en virksomhed, der oprindeligt indgik i stikprøven, som det er tilfældet i forbindelse med den aktuelle undersøgelse. Følgelig konkluderes det, at de faktiske omstændigheder i den nuværende delvise interimsundersøgelse er af en sådan karakter, at bestemmelserne i artikel 9, stk. 6, tydeligvis ikke finder anvendelse.

(39) Det skal erindres, at erklæringen i indledningsmeddelelsen, hvoraf det fremgår, at "hvis det besluttes, at de gældende foranstaltninger bør ophæves eller ændres for ansøgeren, kan det blive nødvendigt at ændre den told, der i øjeblikket er gældende for importen af den pågældende vare fra andre virksomheder i Indien" indebærer, at resttolden som følge af revisionen kan blive forhøjet for at forhindre omgåelse[16]. Eftersom ansøgerens told er blevet nedjusteret, er ovennævnte bestemmelse i indledningsmeddelelsen ikke relevant.

(40) På baggrund af de i betragtning 37 til 39 omhandlede årsager må påstanden om, at den gennemsnitlige dumpingmargen for stikprøven bør genberegnes, afvises.

(41) De interesserede parter blev underrettet om de vigtigste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke Kommissionen havde til hensigt at foreslå en ændring af antidumpingtolden for ansøgeren, og de fik lejlighed til at fremsætte bemærkninger.

(42) Ansøgeren gentog de i betragtning 29 omhandlede påstande samt sine påstande vedrørende toldgodtgørelse på grundlag af eksportprisen som følge af de fordele vedrørende DEPB, EPCG og eksportkreditter, der er beskrevet i betragtning 30 og 31. Da der ikke er blevet forelagt nye oplysninger, som kan ændre Kommissionens konklusioner, måtte påstandene dog afvises.

(43) Ansøgeren satte endvidere spørgsmålstegn ved metoden til beregning af cif-værdien af disse transaktioner, som er blevet beregnet på grundlag af prisen fob. Ved beregningen af cif-værdien pr. enhed satte Kommissionen virksomhedens samlede fragtomkostninger i forhold til alle eksporttransaktioner, herunder fob-transaktioner. Virksomheden hævdede, at de samlede fragtomkostninger udelukkende burde have været sat i forhold til cif-transaktionerne. Denne påstand er blevet godtaget.

(44) Ansøgeren hævdede sluttelig, at ikke alt salg af vareprøver var blevet udelukket ved fastsættelsen af dumpingmargenen. Denne påstand er også blevet godtaget.

(45) Efter den fornyede undersøgelse fastsættes den foreslåede ændrede dumpingmargen og den antidumpingtold, som skal gælde for den pågældende vare fremstillet af Ester Industries Limited, til 8,3 % -

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Oplysningerne om Ester Industries Limited i tabellen i artikel 2, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1292/2007 affattes således:

Ester Industries Limited, DLF City, Phase II, Sector 25, Gurgaon, Haryana - 122022, Indien || 8,3 || A026

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

                                                                       På Rådets vegne

                                                                       Formand

[1]               EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

[2]               EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

[3]               EFT L 227 af 23.8.2001, s. 1.

[4]               EFT L 227 af 23.8.2001, s. 56.

[5]               EUT L 68 af 8.3.2006, s. 37.

[6]               EUT L 68 af 8.3.2006, s. 6.

[7]               EUT L 68 af 8.3.2006, s. 15.

[8]               EUT L 270 af 29.9.2006, s. 1.

[9]               EUT L 288 af 6.11.2007, s. 1.

[10]             EUT L 242 af 15.9.2010.

[11]             EUT L 6 af 10.1.2009, s. 1.

[12]             EUT L 129 af 17.5.2011, s. 1.

[13]             Meddelelse om udløb (EUT C 68 af 3.3.2011, s. 6).

[14]             EUT C 294 af 29.10.2010, s. 10.

[15]             Førsteinstansrettens dom af 17. december 2010, EWRIA m.fl. mod Kommissionen, sag T-369/08, præmis 7 og 79, og den retspraksis, der er anført der.

[16]             Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 270/2010 af 29. marts 2010 (EUT L 84 af 31.3.2010, s. 13) om ændring af forordning (EF) nr. 452/2007 (EUT L 109 af 26.4.2007, s. 12) om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af strygebrætter med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina.