52011PC0203

Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af zeolit A i pulverform med oprindelse i Bosnien-Hercegovina /* KOM/2011/0203 endelig udg.- NLE 2011/0085 */


[pic] | EUROPA-KOMMISSIONEN |

Bruxelles, den 13.4.2011

KOM(2011) 203 endelig

2011/0085 (NLE)

Forslag til

RÅDETS FORORDNING

om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af zeolit A i pulverform med oprindelse i Bosnien-Hercegovina

BEGRUNDELSE

BAGGRUND FOR FORSLAGET |

Begrundelse og formål Dette forslag vedrører anvendelsen af artikel 5 i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, som ophæver Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab ("grundforordningen"), særlig artikel 9 i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009. |

Generel baggrund Forslaget er udarbejdet som led i gennemførelsen af grundforordningen og er resultatet af en undersøgelse, der er foretaget i overensstemmelse med de indholdsmæssige og proceduremæssige krav i grundforordningen. |

Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører Der indførtes midlertidige foranstaltninger ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1036/2010 (EUT L 298 af 16.11.2010, s. 27). |

Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål Ikke relevant. |

HØRING AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE |

Høring af interesserede parter |

De interesserede parter, der er berørt af proceduren, har i overensstemmelse med grundforordningen haft mulighed for at forsvare deres interesser i forbindelse med undersøgelsen. |

Ekspertbistand |

Der har ikke været behov for ekstern ekspertbistand. |

Konsekvensanalyse Forslaget er et resultat af gennemførelsen af grundforordningen. Grundforordningen foreskriver ikke nogen generel konsekvensanalyse, men indeholder en udtømmende liste over de forhold, der skal vurderes. |

FORSLAGETS JURIDISKE INDHOLD |

Resumé af forslaget Den 17. februar 2010 indledte Kommissionen en antidumpingprocedure vedrørende importen af zeolit A i pulverform med oprindelse i Bosnien-Hercegovina. Ved undersøgelsen blev det konstateret, at der fandt dumping sted af den pågældende vare, og at dette forvoldte EU-erhvervsgrenen skade. Undersøgelsen påviste også, at det ikke var imod EU's interesser at indføre antidumpingforanstaltninger. På dette grundlag blev der indført midlertidige foranstaltninger. Den videre undersøgelse har bekræftet de vigtigste foreløbige konklusioner. Det henstilles derfor til Rådet at vedtage vedlagte forslag til forordning om endelige foranstaltninger vedrørende importen af zeolit A i pulverform med oprindelse i Bosnien-Hercegovina. |

Retsgrundlag Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, som ophæver Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab ("grundforordningen"). |

Nærhedsprincippet Forslaget hører under EU's enekompetence. Nærhedsprincippet finder derfor ikke anvendelse. |

Proportionalitetsprincippet Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af følgende grunde: |

Foranstaltningens form er beskrevet i ovennævnte grundforordning og giver ikke mulighed for nationale beslutninger. |

Det er ikke relevant at forklare, hvordan byrder af finansiel eller administrativ art, der pålægges Unionen, nationale regeringer, regionale og lokale myndigheder, erhvervsdrivende og borgere, begrænses mest muligt og står i rimeligt forhold til forslagets mål. |

Reguleringsmiddel/reguleringsform |

Foreslået reguleringsmiddel: forordning. |

Andre midler ville ikke være hensigtsmæssige, da grundforordningen ikke foreskriver alternative muligheder. |

VIRKNINGER FOR BUDGETTET |

Forslaget har ingen konsekvenser for EU's budget. |

2011/0085 (NLE)

Forslag til

RÅDETS FORORDNING

om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af zeolit A i pulverform med oprindelse i Bosnien-Hercegovina

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, som ophæver Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab[1] ("grundforordningen"), særlig artikel 9,

under henvisning til forslag fremsat af Europa-Kommissionen ("Kommissionen") efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

1. MIDLERTIDIGE FORANSTALTNINGER

2. Ved forordning (EU) nr. 1036/2010[2] (forordningen om midlertidig told) indførte Kommissionen en midlertidig antidumpingtold på importen af zeolit A i pulverform med oprindelse i Bosnien-Hercegovina ("BiH").

3. Proceduren blev indledt som følge af en klage, der blev indgivet den 4. januar 2010 af Industrias Quimicas del Ebro SA, MAL Magyar Aluminium, PQ Silicas BV, Silkem d.o.o. og Zeolite Mira Srl Unipersonale ("klagerne"), som tegner sig for en væsentlig del, i dette tilfælde mere end 25 %, af den samlede EU-produktion af zeolit A i pulverform. Klagen indeholdt beviser for, at der fandt dumping sted, og at der blev forvoldt væsentlig skade som følge heraf, hvilket ansås for tilstrækkeligt til at begrunde indledningen af en procedure.

4. EFTERFØLGENDE PROCEDURE

5. Efter fremlæggelse af de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, der lå til grund for beslutningen om at indføre midlertidige antidumpingforanstaltninger ("fremlæggelse af de foreløbige konklusioner"), indgav adskillige interesserede parter skriftlige redegørelser for at tilkendegive deres synspunkter vedrørende de foreløbige konklusioner. Parter, der anmodede om det, fik også lejlighed til at blive hørt.

6. Kommissionen fortsatte med at indhente og efterprøve alle de oplysninger, som den anså for nødvendige for at træffe en endelig afgørelse i sagen.

7. Der mindes om, at dumping- og skadesundersøgelsen omfattede perioden fra den 1. januar 2009 til den 31. december 2009 ("undersøgelsesperioden" eller "UP"), jf. betragtning 11 i forordningen om midlertidig told. Undersøgelsen af udviklingstendenser af relevans for vurderingen af skade omfattede perioden fra den 1. januar 2005 til udgangen af undersøgelsesperioden ("den betragtede periode").

8. Alle parter blev underrettet om de vigtigste kendsgerninger og betragtninger, der lå til grund for, at det påtænktes at anbefale, at der indføres en endelig antidumpingtold på importen af zeolit A i pulverform med oprindelse i BiH, og at der foretages en endelig opkrævning af de beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed i form af midlertidig told. De fik også en frist, inden for hvilken de kunne fremsætte bemærkninger til disse oplysninger.

9. De berørte parters mundtlige og skriftlige bemærkninger blev overvejet og, hvor det var relevant, taget i betragtning.

10. DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE

11. Da der ikke er fremsat andre kommentarer til disse spørgsmål, bekræftes betragtning 12-15 i forordningen om midlertidig told.

12. Ud fra ovenstående konkluderes det derfor endeligt, at alle de ovenfor omhandlede typer zeolit A i pulverform anses for at være identiske, jf. grundforordningens artikel 1, stk. 4.

13. STIKPRØVEUDTAGNING

14. Den eksporterende bosniske producentgruppe ("Birac") vendte tilbage til sin påstand fra undersøgelsens foreløbige trin, om at en EU-producent (Silkem d.o.o. eller "Silkem"), der ikke indgik i stikprøven, burde have været fuldt konsolideret i spørgeskemabesvarelsen fra EU-producenten (MAL Magyar Aluminium eller "MAL"), der indgik i stikprøven, fordi de to selskaber er forretningsmæssigt forbundne. Man fremførte, at hvis denne udeladelse blev accepteret, ville det være en forskelsbehandling af EU-producenter og eksportører, idet der i tilfælde, hvor der er forretningsmæssigt forbundne eksporterende producenter beliggende i lande, som er omfattet af en antidumpingundersøgelse, skal indsendes besvarelser af spørgeskemaerne af dem alle. Birac anførte desuden, at både MAL og Silkem burde anses for ikke at have udvist samarbejdsvilje.

15. Disse påstande kan ikke accepteres. Af de grunde, der er redegjort for i betragtning 19 i forordningen om midlertidig told, har både MAL og Silkem fuldt ud samarbejdet i undersøgelsen. Der mindes om, at Silkem leverede oplysninger som besvarelse af stikprøveformularen, og at Silkem blev taget i betragtning i de makroøkonomiske indikatorer. Selskabet indgik ikke i listen over selskaber i stikprøven som følge af dets ringe størrelse. Silkem skulle derfor ikke indsende de såkaldte mikroøkonomiske data, og disse er derfor selvfølgelig ikke blevet kontrolleret. Da selskabets salg af den pågældende vare er relativt lille i sammenligning med MAL's salg, er der intet, der tyder på, at en konsolidering af Silkems data i MAL's data, ville have gjort nogen forskel.

16. Desuden er påstanden om forskelsbehandling mellem eksporterende producenter og EU-producenter klart ubegrundet, fordi situationerne er forskellige. På den ene side er undersøgelsen af, om der finder dumping sted, den undersøgelse, der normalt gennemføres på selskabsniveau, for de selskaber, hvor institutionerne skal beregne en selskabsspecifik dumpingmargen. Desuden skal en gruppe af eksporterende producenter undersøges som en helhed, fordi der ellers er risiko for, at eksporten ville blive kanaliseret gennem den del af gruppen med den laveste toldsats. På den anden side er det målet med skadesundersøgelsen at undersøge, om EU-erhvervsgrenen som helhed lider væsentlig skade. I dette tilfælde blev EU-producenterne i stikprøven i denne undersøgelse anset for at repræsentere hele EU-produktionen med hensyn til bestemte skadesindikatorer (mikroøkonomiske indikatorer). Påstanden afvises derfor.

17. Birac påstod også, at et bosnisk mineselskab, forretningsmæssigt forbundet til MAL, som leverer en råvare, der bruges til den egentlige råvare (nemlig bauxit), til den pågældende EU-producent, også burde have samarbejdet i undersøgelsen. I denne forbindelse skal det bemærkes, at mineselskabet var anført i MAL's spørgeskemabesvarelse. Ligeledes blev omkostningerne til sourcing af bauxit og dets omdannelse til aluminiumtrihydrat fuldt ud rapporteret i MAL's produktionsomkostninger. MAL-gruppen har derfor fuldt ud opfyldt de rapporteringskrav, der er fastsat af Kommissionens tjenestegrene. Påstanden afvises derfor.

18. Da der ikke er fremsat andre bemærkninger til disse spørgsmål, bekræftes konklusionerne i betragtning 16-20 i forordningen om midlertidig told endeligt.

19. DUMPING

20. Normal værdi

21. Der mindes om, at den normale værdi, da der ikke forelå et repræsentativ hjemmemarkedssalg, blev beregnet i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 3.

22. For at beregne den normale værdi, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 3, blev hver af de samarbejdsvillige eksporterende producenters salgs- og administrationsomkostninger og andre generalomkostninger ("SA&G") og den vejede gennemsnitlige fortjeneste ved salg af samme vare på hjemmemarkedet i normal handel i undersøgelsesperioden lagt til producenternes gennemsnitlige produktionsomkostninger i undersøgelsesperioden. Da der ikke er separate typer af den pågældende vare eller samme vare, blev der anvendt en vægtet gennemsnitsfortjeneste. Produktionsomkostningerne og SA&G-omkostningerne blev om nødvendigt justeret, før de blev benyttet til at beregne den normale værdi og til at fastslå, om salget havde fundet sted i normal handel.

23. Efter de foreløbige konklusioner fremsendte Birac kommentarer til beregningen af den fortjenstmargen, der blev brugt til beregning af den normale værdi. Ifølge Birac er den anvendte metode i strid med grundforordningens artikel 2, stk. 3, fordi resultatet af i dette specifikke tilfælde at benytte fortjenstmargenen for det ikke-repræsentative hjemmemarkedssalg til at beregne den normale værdi helt svarer til at have anvendt priserne for det ikke-repræsentative hjemmemarkedssalg. Birac påstod, at en sådan usammenhængende tilgangsvinkel ikke kan have været tilsigtet ved en samlet læsning af grundforordningens artikel 2, stk. 3 og 6. Birac mente også, at den anvendte fortjenstmargen er urimelig og uforholdsmæssig, især i sammenligning med den målfortjeneste, der blev anvendt ved underbudsberegningen.

24. Birac påstod desuden, at hjemmemarkedssalget som følge af arten heraf ikke burde anses for at have fundet sted i normal handel og derfor ikke burde anvendes til at fastsætte den normale værdi.

25. Med hensyn til den første påstand skal det bemærkes, at den anvendte metode er i overensstemmelse med bestemmelserne i grundforordningen og retspraksis fra WTO-afgørelser, i henhold til hvilke fortjenesten ved hjemmemarkedssalget i normal handel skal anvendes ved beregning af den normale værdi, også selv om dette salg ikke er repræsentativt. I denne specifikke sag skal det bemærkes, at fordi alt hjemmemarkedssalg var fortjentsgivende, gav beregningen af den normale værdi faktisk samme resultat, som hvis den normale værdi havde været baseret på priserne for hjemmemarkedssalg. Det skal først bemærkes, at dataene for fortjeneste og SA&G var baseret på selskabets eget hjemmemarkedssalg, som blev anset for at finde sted i normal handel. Det skal desuden bemærkes, at "rimelighed" ikke kan måles i forhold til den målfortjeneste, der blev anvendt til underbudsberegningen, idet denne fortjeneste er udtryk for situationen på EU-markedet uden dumpingimport og derfor ikke kan bruges som et ordentligt benchmark til bestemmelse af den fortjeneste, der skal anvendes ved beregning af den normale værdi. Påstanden afvises derfor.

26. For så vidt angår påstanden om, at hjemmemarkedssalget ikke burde anses for at have fundet sted i normal handel, fastslog undersøgelsen, at de data og den dokumentation, der blev leveret af Birac, udgjorde et pålideligt grundlag for bestemmelse af den normale værdi. Denne påstand blev derfor ikke fundet berettiget og blev derfor afvist.

27. Da der ikke foreligger andre bemærkninger til fastsættelsen af den normale værdi bekræftes den metode, der er beskrevet i betragtning 21-26 i forordningen om midlertidig told.

28. Eksportpris

29. Da der ikke blev fremsat bemærkninger vedrørende eksportprisen, bekræftes betragtning 27 og 28 i forordningen om midlertidig told hermed.

30. Sammenligning

31. Da der ikke blev fremsat bemærkninger vedrørende den normale værdi og eksportprisen, bekræftes betragtning 29 i forordningen om midlertidig told hermed.

32. Dumpingmargen

33. Da der ikke er fremsat andre bemærkninger vedrørende dumpingmargenen, der kunne ændre de foreløbige undersøgelsesresultater, bekræftes konklusionerne i betragtning 30-32 i forordningen om midlertidig told hermed.

34. SKADE

35. Der blev modtaget kommentarer til konklusionerne vedrørende skade fra visse producenter i EU og fra den eneste bosniske eksporterende producent.

36. Da disse argumenter allerede er blevet fyldestgørende behandlet i forordningen om midlertidig told, gentages de ikke i nærværende forordning.

37. Generelle bemærkninger

38. Det gøres klart i betragtning 45 og 68 i forordningen om midlertidig told, at EU-erhvervsgrenen i denne undersøgelse omfatter alle producenter i EU. Desuden er de skadesfaktorer, på grundlag af hvilke man nåede frem til skadesresultaterne, som en regel baseret på data vedrørende EU-erhvervsgrenen. Når data vedrørende EU-erhvervsgrenen er blevet anvendt, angives dette ved henvisning til "makroøkonomiske data" som omhandlet i afsnit 5.4 i forordningen om midlertidig told. Hvor der ikke forelå oplysninger for hele EU-erhvervsgrenen, blev data fra den repræsentative stikprøve af EU-producenter imidlertid anvendt. Der er ikke modtaget kommentarer til disse spørgsmål, og de foreløbige konklusioner bekræftes dermed definitivt.

39. Der var dog en fejlagtig angivelse i betragtning 34. Denne betragtning skulle have været affattes således: "Alle EU-producenter anses for at udgøre EU-erhvervsgrenen i Unionen og vil i det følgende omtales som "EU-erhvervsgrenen", jf. grundforordningens artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 4.

40. Da der ikke blev fremsat bemærkninger, bekræftes konklusionerne i betragtning 52–56 i forordningen om midlertidig told.

41. EU-forbruget

42. Da der ikke blev fremsat bemærkninger, bekræftes konklusionerne i betragtning 35–38 i forordningen om midlertidig told.

43. Import fra det pågældende land

44. Da der ikke blev fremsat bemærkninger, bekræftes konklusionerne i betragtning 39–43 i forordningen om midlertidig told.

45. EU-erhvervsgrenens situation

46. Skadesindikatorer

47. I oktober 2010 fandt der et industrielt uheld sted hos en af EU-producenterne (MAL). Tal leveret af selskabet viser imidlertid, at leverancerne af det pågældende produkt var genetableret i januar 2011. Det var derfor klart, at dette uheld ikke medførte alvorlige forsyningsproblemer på EU-markedet.

48. Birac hævdede, at fordi ovennævnte bosniske mineselskab, der er forretningsmæssigt forbundet med MAL, havde overskud i UP, burde Kommissionen justere MAL's produktionsomkostninger og fortjeneste i beregningen af de økonomiske indikatorer, fordi MAL's situation med hensyn til fortjeneste angiveligt blev reduceret som følge af en høj fortjeneste i selskabets forretningsmæssigt forbundne mineselskab i Bosnien.

49. Med hensyn til ovennævnte påstand skal det bemærkes, at indkøb af bauxit fra det forretningsmæssigt forbundne selskab blev foretaget mellem uafhængige selskaber. Dette spørgsmål blev behandlet ved kontrolbesøget. Da MAL købte bauxit fra både forretningsmæssigt forbundne og ikke forbundne selskaber i UP til nogenlunde samme gennemsnitspriser, fandt Kommissionen det godtgjort, at indkøb af bauxit fandt sted til priser som mellem uafhængige selskaber, og det er derfor ikke nødvendigt at justere MAL's rentabilitetstendens, som blev anvendt til beregning af tendensen i betragtning 52 i forordningen om midlertidig told. Denne påstand blev derfor afvist.

50. Birac hævdede også, at idet selskabet fik visse råvarer direkte fra dets produktion af aluminiumoxid, havde det betydelige konkurrencefordele i forhold til de fleste EU-producenter, og dette skulle komme til udtryk i skadesmargenerne. Dette argument kan ikke godtages. Hvis et selskab har en konkurrencefordel, skulle dette normalt have en effekt på dets samlede dumpingberegning i form af lavere omkostninger og derfor også en lavere normal værdi. Denne type konkurrencefordel har begrebsmæssigt intet at gøre med skadesmargenen. Sidstnævnte undersøger om en toldsats lavere end dumpingmargenen ville være tilstrækkeligt til at afhjælpe skaden. Denne påstand blev derfor afvist.

51. Brugere i EU hævdede, at den positive udvikling i visse skadesfaktorer var blevet ignoreret i den foreløbige vurdering, der blev foretaget af Kommissionen (rentabilitet, likviditet og investeringsafkast), og anførte, at alle faktorer burde analyseres. Alle disse positive udviklingselementer er dog allerede blevet fuldt ud analyseret i skadesvurderingen. De blev taget i betragtning men blev ikke anset for at være afgørende i denne sag af de grunde, som er anført i forordningen om midlertidig told (betragtning 52-60 i forordningen om midlertidig told). Denne påstand blev derfor afvist.

52. Da der ikke blev fremsat yderligere bemærkninger, bekræftes konklusionerne i betragtning 44–64 i forordningen om midlertidig told.

53. Konklusion vedrørende skade

54. I betragtning af ovenstående, og da der ikke er fremsat yderligere bemærkninger desangående, bekræftes konklusionerne i betragtning 65-69 i forordningen om midlertidig told.

55. ÅRSAGSSAMMENHÆNG

56. En samarbejdsvillig bruger hævdede, at analysen af årsagssammenhæng er mangelfuld, fordi Kommissionen anfører, at der blev konstateret midlertidige forbedringer for visse skadesfaktorer i UP (2009). Denne part var ikke enig i den fremsatte påstand om, at den højere rentabilitet i UP i forhold til 2008 skyldtes en kortvarig midlertidig udvikling, som ikke ville gentage sig i 2010.

57. Med hensyn til ovenstående kommentar skal det bemærkes, at denne parts argument blot er udsagn, og at det ikke understøttes af nogen form for ny dokumentation. Kommissionens holdning er derimod understøttet af information indsendt af EU-producenterne under undersøgelsen, både i den foreløbige og den endelige fase. De oplysninger, der blev indsendt lige forud for kontrolbesøgene, blev også kontrolleret på stedet. Den forventede forringelse af fortjenstmargener efter UP bekræftes også af data fra to EU-producenter for hele året 2010. Påstanden afvises derfor.

58. Birac anfægtede de foreløbige undersøgelsesresultater vedrørende virkningen af importen fra tredjelande. Kommissionens analyse i betragtning 77 i forordningen om midlertidig told, var imidlertid, at Birac var den eneste betydelige eksportør til EU-markedet. Der var praktisk talt ingen import fra andre kilder. Birac leverer ingen nye beviser i denne henseende, og påstanden afvises derfor.

59. En samarbejdsvillig bruger anfægtede analysen af forbrugsfaldet i forordningen om midlertidig told og citerede antidumpingundersøgelsen vedrørende katodestrålerør til farvefjernsyn som præcedens for fald i efterspørgslen[3]. Det blev hævdet, at et fald i efterspørgslen i ovennævnte undersøgelse førte til en indstillelse af proceduren. Sagen med katodestrålerør til farvefjernsyn og nærværende undersøgelse er dog på ingen måde parallelle. I førstnævnte sag faldt forbruget drastisk, fordi det pågældende produkt blev erstattet af andre produkter. I modsætning hertil var faldet i forbruget meget begrænset i den nuværende undersøgelse (7 % som angivet i betragtning 37 og 38 i forordningen om midlertidig told). I denne forbindelse skal det også bemærkes, at udviklingen i forbruget blev yderligere behandlet i betragtning 78-80 i forordningen om midlertidig told, men førnævnte samarbejdsvillige bruger kunne ikke fremlægge dokumentation til tilbagevisning af Kommissionens konklusioner. Disse påstande blev derfor afvist.

60. På baggrund af ovennævnte bekræftes konklusionerne i betragtning 70-92 i forordningen om midlertidig told, dvs. at EU-erhvervsgrenen led væsentlig skade som følge af dumpingimporten, herved.

61. UNIONENS INTERESSER

62. En samarbejdsvillig bruger hævdede, at Kommissionen gav vildledende oplysninger med hensyn til zeolitomkostningernes andel af de samlede omkostninger i betragtning 104 i forordningen om midlertidig told. Det blev især hævdet, at omkostningerne til zeolit udgør mere end de 5 % af de samlede omkostninger, som angivet i betragtning 104. I denne forbindelse skal det bemærkes, at denne part ikke fremlagde nye data til støtte for denne påstand, mens Kommissionens konklusioner var baseret på kontrollerede oplysninger fra de samarbejdsvillige brugere. For så vidt angår begrebet "samlede omkostninger", der anvendes i forordningen om midlertidig told i betragtning 104, skal det bemærkes, at det omfatter alle fremstillingsomkostninger plus salgs- og administrationsomkostninger og andre generalomkostninger. Desuden er udsagnet "under 5%" et gennemsnit, der omfatter både vaskepulver og vandafkalkningsprodukter samlet. Endelig bør det gøres klart, at zeolitomkostningerne i vandafkalkningsprodukter er større end i vaskepulver, men langt det største anvendelsesområde er i forbindelse med vaskepulver. Med hensyn til denne specifikke samarbejdsvillige bruger udgjorde vandafkalkningsprodukter faktisk en mindre del af omsætningen af downstreamprodukter, der anvender zeolit. Påstanden afvises derfor.

63. En samarbejdsvillig bruger anfægtede de foreløbige konklusioner i betragtning 102, om at Kina er en mulig alternativ forsyningskilde. Under hensyntagen til de fremsatte bemærkninger accepterer Kommissionen, at selv om nogle kinesiske varer er kommet ind på EU-markedet i UP, er det usandsynligt, at Kina i den nærmeste fremtid bliver en stor leverandør (jf. betragtning 41 ovenfor). I betragtning af den lave kapacitetsudnyttelsesgrad i EU for den pågældende vare fastholder Kommissionen sit synspunkt om, at der ikke er forsyningsproblemer med hensyn til den pågældende vare. Påstanden afvises derfor.

64. En samarbejdsvillig bruger hævdede, at hvis der blev pålagt told som følge af denne undersøgelse, ville omkostningerne til zeolit stige så meget, at dets pris til vaskepulver og vandafkalkningsprodukter også ville stige og derved få forbrugerpriserne til at stige. Dette argument bygger på den antagelse, at brugerne vil vælte prisstigningerne på zeolit som følge af en antidumpingtold over på forbrugerne. For det første mener Kommissionen, at producenterne i EU snarere ville få fordel af foranstaltningerne gennem øgede stordriftsfordele og ikke ved at hæve priserne (jf. betragtning 108 og 111) i forordningen om midlertidig told). Endelig, som angivet ovenfor, er andelen af omkostninger i forbindelse med zeolit i de samlede omkostninger til produktion af downstreamprodukter så ringe, at alle virkninger af tolden, selv om der sandsynligvis ikke vil være nogen virkninger, ikke ville sætte spørgsmålstegn ved den foreløbige konklusion om, at der ikke af grunde vedrørende Unionens interesser er nogen begrundelse mod en indførelse af foranstaltninger. Påstanden afvises derfor.

65. En samarbejdsvillig bruger hævdede, at man måske ville gå over til formler uden zeolit i selskabets vaskemidler, hvilke ville have negative konsekvenser for zeolitproducenterne i EU. EU-producenterne har fra oplysningerne, der er til rådighed for interesserede parter i filen "Open for Inspection by Interested Parties", kendskab til, at der består en risiko for deres virksomhed. Der er dog ingen konkret dokumentation, der gør det muligt at evaluere den påståede virkning af dette hypotetiske skifte for EU-erhvervsgrenen. Påstanden afvises derfor.

66. Ovenstående punkter blev taget i betragtning i undersøgelsens endelige fase, men ændrer ikke dens hovedkonklusioner. Da der ikke er blevet fremsat yderligere bemærkninger, bekræftes konklusionerne i betragtning 93–112 i forordningen om midlertidig told. Det konkluderes derfor, at der ikke er fremsat argumenter, der peger på, at det ikke er i EU's interesse at indføre foranstaltninger som et resultat af denne undersøgelse.

67. ENDELIGE ANTIDUMPINGFORANSTALTNINGER

68. Skadestærskel

69. Da der ikke blev fremsat bemærkninger, bekræftes konklusionerne i betragtning 114–116 i forordningen om midlertidig told.

70. Endelige foranstaltninger

71. I betragtning af konklusionerne vedrørende dumping, skade og EU's interesser og i overensstemmelse med grundforordningens artikel 9, stk. 4, bør der indføres en endelig antidumpingtold svarende til enten dumpingmargenen eller skadestærsklen, afhængigt af hvad der er lavest, i henhold til reglen om den lavest mulige told. I det foreliggende tilfælde bør toldsatsen derfor fastsættes på samme niveau som den konstaterede dumping. Denne blev beregnet til 28,1 %.

72. I betragtning af ovenstående bør den endelige antidumpingtold for Bosnien-Hercegovina være på 28,1 %.

73. ENDELIG OPKRÆVNING AF DEN MIDLERTIDIGE TOLD

74. I betragtning af størrelsen af den dumpingmargen, der er konstateret, og af den skade, der er forvoldt EU-erhvervsgrenen, anses det for nødvendigt, at de beløb, der er stillet sikkerhed for i form af midlertidig antidumpingtold, indført ved forordningen om midlertidig told, opkræves endeligt med et beløb svarende til den endelige told, der indføres ved denne forordning.

75. FORANSTALTNINGERNES FORM

76. Under undersøgelsen fremsatte den eksporterende bosniske producent Alumina d.o.o. Zvornik sammen med dens forretningsmæssigt forbundne selskab i EU, Kauno Tiekimas AB, der er beliggende i Kaunas i Litauen, et pristilsagn i overensstemmelse med grundforordningens artikel 8, stk. 1. Det skal bemærkes, at Fabrica glinice "Birac" for nyligt blev et holdingselskab, og at Alumina d.o.o., der er beliggende i Zvornik, forblev den eneste eksporterende producent i gruppen.

77. Tilsagnet blev gennemgået af Kommissionen. Det skal bemærkes, at det pågældende produkt er en råvare, som kun findes i én produkttype og -specifikation, og således udelukker en mulig risiko for priskompensation gennem forskellige produkttyper. Undersøgelsen viste, at al eksport til EU blev faktureret via det forretningsmæssigt forbundne selskab i EU (dvs. Kauno Tiekimas AB, Kaunas, Litauen). Dette forretningsmæssigt forbundne selskab sælger også andre produkter fremstillet af Birac-gruppen. Markedet for zeolit A i pulverform er imidlertid klart afgrænset, og de kunder, der køber zeolit A i pulverform, ville ikke ifølge deres natur købe andre produkter fremstillet af Birac-gruppen. Det blev derfor konkluderet, at risikoen for krydskompensation ved eventuelt salg af andre produkter til de samme kunder, var meget ringe.

78. Ved afgørelse 2011/XX/EU godtog Kommissionen pristilsagnet fra Alumina d.o.o. Zvornik og dets forretningsmæssigt forbundne selskab Kauno Tiekimas. Rådet anerkender, at pristilsagnet fjerner dumpingens skadelige virkning og begrænser risikoen for omgåelse i tilstrækkelig grad.

79. For at sætte Kommissionen og toldmyndighederne i stand til yderligere at overvåge Alumina d.o.o. Zvornik's og dets forretningsmæssigt forbundne selskabs overholdelse af pristilsagnet skal fritagelsen for antidumpingtold, når ansøgningen om overgang til fri omsætning forelægges for de relevante toldmyndigheder, gøres afhængig af i) forelæggelsen af en tilsagnsfaktura, hvilket er en handelsfaktura, som mindst indeholder de i bilaget anførte elementer og fastlagte erklæring, ii) at importerede varer fremstilles, afsendes og faktureres enten direkte af Alumina d.o.o. Zvornik til den første uafhængige kunde i EU eller faktureres direkte af Kauno Tiekimas til den første ikke forretningsmæssigt forbundne kunde i EU, og iii) at de varer, der deklareres og forelægges toldmyndighederne, svarer nøjagtig til beskrivelsen på tilsagnsfakturaen. Hvis ovennævnte betingelser ikke er opfyldt, påløber den relevante antidumpingtold på tidspunktet for godtagelse af deklarationen for overgang til fri omsætning.

80. Hvis Kommissionen i overensstemmelse med grundforordningens artikel 8, stk. 9, tilbagetrækker godtagelsen af tilsagnet som følge af misligholdelse ved henvisning til særlige transaktioner og erklærer de relevante tilsagnsfakturaer ugyldige, påløber der et skyldigt toldbeløb på tidspunktet for accepten af deklarationen for overgang til fri omsætning.

81. Importører bør være opmærksomme på, at der som en normal handelsrisiko kan påløbe et skyldigt toldbeløb på tidspunktet for accept af deklarationen for overgang til fri omsætning som beskrevet i betragtning 56 og 57, også selv om et pristilsagn fra den fabrikant, som de har købt af, direkte eller indirekte, var blevet godtaget af Kommissionen.

82. I henhold til grundforordningens artikel 14, stk. 7, bør toldmyndighederne straks underrette Kommissionen, hvis der konstateres tegn på, at tilsagnet misligholdes.

83. Af de grunde, der er angivet ovenfor, kan det tilsagn, der er afgivet af Alumina d.o.o. Zvornik og Kauno Tiekimas, godtages af Kommissionen. De berørte selskaber er blevet underrettet om de vigtigste kendsgerninger, betragtninger og forpligtelser, som godtagelsen er baseret på.

84. I tilfælde af misligholdelse eller tilbagetrækning af tilsagnet eller i tilfælde af Kommissionens tilbagetrækning af godtagelsen af tilsagnet finder den antidumpingtold, som er blevet pålagt af Rådet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 4, automatisk anvendelse i medfør af grundforordningens artikel 8, stk. 9 -

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1. Der indføres hermed en endelig antidumpingtold på importen af zeolit A i pulverform, også omtalt som zeolit NaA i pulverform eller zeolit 4A i pulverform, som for øjeblikket tariferes under KN-kode ex 2842 10 00 (Taric-tillægskode 2842 10 00 30) med oprindelse i Bosnien-Hercegovina.

2. Den endelige antidumpingtold frit Den Europæiske Unions grænse, ufortoldet, for de i stk. 1 omhandlede varer, fastsættes til 28,1 %.

3. Gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet er fastsat.

Artikel 2

1. Importerede varer deklareret for frigivelse til fri omsætning, som faktureres af selskaber, fra hvilke Kommissionen har godtaget tilsagn, og hvis navne er anført i afgørelse 2001/XX/EU , som ændret fra tid til anden, fritages for den antidumpingtold, der er pålagt ved artikel 1, under forudsætning af at:

— de fremstilles, afsendes og faktureres enten direkte af Alumina d.o.o., Zvornik, Bosnien-Hercegovina, til den første uafhængige kunde i EU, eller faktureres direkte af selskabet Kauno Tiekimas AB, Kaunas, Litauen, til den første uafhængige kunde i EU, og

— sådanne importerede varer ledsages af en tilsagnsfaktura, som er en handelsfaktura, som mindst indeholder de elementer og den erklæring, der er fastlagt i bilaget til denne forordning, og

— de varer, der deklareres og forelægges toldmyndighederne, svarer nøjagtigt til beskrivelsen i tilsagnsfakturaen.

2. En skyldig told påløber på det tidspunkt, hvor deklarationen for overgang til fri omsætning accepteres:

— hver gang det med hensyn til de importerede varer som beskrevet i stk. 1 konstateres, at en eller flere af de i nævnte stykke anførte forudsætninger ikke er opfyldt, eller

— hvis Kommissionen tilbagetrækker godtagelsen af tilsagnet i overensstemmelse med grundforordningens artikel 8, stk. 9, ved en forordning eller afgørelse, som henviser til særlige transaktioner og erklærer de relevante tilsagnsfakturaer for ugyldige.

Artikel 3

De beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed i form af midlertidig antidumpingtold i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 1036/2010 om indførsel af en midlertidig antidumpingtold på importen af zeolit A i pulverform, som for øjeblikket tariferes under KN-kode ex 2842 10 00 (Taric-tillægskode 2842 10 00 30), med oprindelse i Bosnien-Hercegovina, opkræves endeligt.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Rådets vegne

Formand

BILAG

Følgende elementer angives i den handelsfaktura, der ledsager selskabernes salg af varer til EU, der er omfattet af tilsagnet:

1. Overskriften "HANDELSFAKTURA, DER LEDSAGER VARER DER ER OMFATTET AF ET TILSAGN".

2. Navnet på det selskab, der har udstedt handelsfakturaen.

3. Handelsfakturaens nummer.

4. Dato for udstedelse af handelsfakturaen.

5. Den Taric-tillægskode, under hvilken de af fakturaen omfattede varer kan toldbehandles ved EU's grænse (Taric-tillægskode xxxx eller yyyy).

6. Nøjagtig beskrivelse af varerne, herunder:

— beskrivelse i almindeligt sprog af de varer, der svarer til de varer, der er omfattet af tilsagnet

— virksomhedens varekodenummer (CPC)

— Taric-kode

— mængde (i tons).

7. En beskrivelse af salgsbetingelserne, herunder:

— pris pr. ton

— betalingsbetingelser

— leveringsbetingelser

— samlede rabatter og nedslag.

8. Navnet på den virksomhed, der handler som importør i EU (dvs. den person, der deklarerer varerne for toldbehandling), og til hvilken virksomheden direkte har udstedt den handelsfaktura, der ledsager de varer, der er omfattet af et tilsagn.

9. Navnet på den medarbejder i virksomheden, der har udstedt fakturaen, og følgende underskrevne erklæring:

"Undertegnede bekræfter, at salget til direkte eksport til Det Europæiske Union af de varer, der er omfattet af denne faktura, finder sted inden for rammerne af og i henhold til betingelserne i det tilsagn, der er afgivet af Alumina d.o.o., Zvornik, og dets forretningsmæssigt forbundne selskab Kauno Tiekimas AB, og som Europa-Kommissionen har godtaget ved afgørelse 2011/XX/EU (*) . Jeg erklærer, at oplysningerne i denne faktura er fuldstændige og korrekte."

___________

(*) Henvisning til EUT.

[1] EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

[2] EUT L 298 af 16.11.2010, s. 27.

[3] Kommissionens afgørelse af 15. november 2006, 2006/781/EF.