28.6.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 188/69


Tirsdag den 15. februar 2011
Aftale om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien ***

P7_TA(2011)0045

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. februar 2011 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om visse aspekter af lufttrafik (13988/2010 - C7-0335/2010 - 2009/0115(NLE))

2012/C 188 E/18

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

der henviser til udkast til Rådets afgørelse (13988/2010),

der henviser til udkast til aftale mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om visse aspekter af lufttrafik (12922/2009),

der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 100, stk. 2, artikel 218, stk. 8, første afsnit, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0335/2010),

der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 8,

der henviser til henstilling fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0004/2011),

1.

godkender indgåelsen af aftalen;

2.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Den Føderative Republik Brasiliens regeringer og parlamenter.